KIO 48/20 POSTANOWIENIE dnia 16 stycznia 2020 r.

Data: 30 marca 2020

Sygn. akt: KIO 48/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 16 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:  Robert Skrzeszewski 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be

z udziału stron i uczestników w dniu 16 

stycznia  2020  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 
Odwoławczej  w  dniu  9  stycznia  2019  r.  przez  wykonawcę  ASD  sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  w 

Szczecinie 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  16  Wojskowy  Oddział  Gospodarczy  w 

Drawsku Pomorskim w Olesznie 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

znieść  koszty  postępowania  odwoławczego  wzajemnie  i  nakazać  zwrot  z 

rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy ASD sp. z o. o. z siedzibą w 

Szczecinie 

kwoty  15  000  zł  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  stanowiącej 

uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Koszalinie. 

Przewodniczący:……………………….. 


Sygn. akt: KIO 48/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający: 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim w Olesznie 

wszczął  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „Usługę  konserwacji, 
naprawy  oraz  wymiany  urządzeń  po  zakończeniu  resursu  eksploatacyjnego  systemu 
alarmowego,  systemu  kontroli  dostępu  oraz  telewizyjnego  systemu  nadzoru",  nr 

referencyjny: 1008/2019. 

W  dniu  31  października  2019  r.  przedmiotowe  zamówienie  zostało  ogłoszone  w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2019/S 211-517084.  

Odwołujący:  ASD  sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  w  Szczecinie  zawiadomieniem  z  dnia  30 

grudnia  2019  r. 

został  poinformowany  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy 

TELMAX E.R. G. 

Sp. j. z siedzibą w Człuchowie. 

Nie  zgadzając  się  z  powyższą  czynnością  Zamawiającego  Odwołujący  w  dniu  8 

stycznia  2020 

r.  wniósł  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  zarzucając  mu 

naruszenie następujących przepisów  ustawy  z  dnia 29  stycznia 2004  r.  -  Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej ust

awą PZP:  

art. 90 ust. 1 ustawy PZP oraz art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy PZP - poprzez 

uznanie, że wyjaśnienia rażąco niskiej ceny dokonane przez TELMAX E.R. G. Spółka jawna 
z  siedzibą  w  Człuchowie  spełniają  wymagania  zawarte  w  ustawie,  podczas  gdy  jego 
wyjaśnienia  rażąco  niskiej  ceny  są  lakoniczne,  ogólnikowe,  wewnętrznie  sprzeczne,  a 
ponadto zawierają jedynie twierdzenia niepoparte żadnymi obiektywnymi dowodami, a więc 
nie  pozwalają  Zamawiającemu  na  faktyczną  i  obiektywną  ocenę  ujęcia  przez  ww. 
Wykonawcę wszelkich kosztów związanych z realizacją usługi; 

art.  91  ust.  1  ustawy  PZP  i  art.  7  ust.  3  ustawy  PZP  - 

poprzez  wybór 

Wykonawcy  TELMAX  E.R.  G. 

Spółka  jawna  z  siedzibą  w  Człuchowie  jako 

najkorzystniejszego i dokonanie wyboru niezgodnie z przepisami ustawy PZP; 

art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  PZP  -  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty 

Wykonawcy  TELMAX  E.R.  G. 

Spółka  jawna  z  siedzibą  w  Człuchowie,  jako  że  zawiera 

rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, a ww. Wykonawca nie 
złożył w ogóle wyjaśnień co do rażącej ceny, gdyż złożone przez niego pismo wraz z próbą 
wykazania  braku  rażąco  niskiej  ceny  nie  spełnia  wymogów  wypływających  z  ustawy  PZP, 
potwierdzonych  przez  orzecznictwo  KIO,  a  więc  powinno  być  tak  potraktowane  jakby 
Wykonawca w ogóle nie złożył wyjaśnień rażąco niskiej ceny na wezwanie Zamawiającego; 


art.  90  ust.  3  ustawy  PZP  -  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty 

Wykonawcy  TELMAX  E.R.  G. 

Spółka  jawna  z  siedzibą  w  Człuchowie,  jako  że  ocena 

złożonych przez jego wyjaśnień prowadzi do stwierdzenia, że złożona oferta zawiera rażąco 
niską  cenę  lub  koszt  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia,  gdyż  wynika  z  niej  m.in.  że 
koszt  zatrudnienia  jednego  pracownika  przy  realizacji  konserwacji  będzie  wyższy  niż 
wskazana stawka za jedną (1) roboczogodzinę wykonania prac konserwacyjnych; 

art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP w związku z art. 26 ust. 3 ustawy PZP - 

poprzez  zaniechanie  wykluczenia  Wykonawcy  TELMAX  E.R.  G. 

Spółka  jawna  z 

siedzibą w Człuchowie, jako że nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i 
braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  oraz  brak  wezwania  tego  Wykonawcy  do 
wyjaśnienia  złożonego  wykazu  głównych  usług  i  referencji  potwierdzających  spełnianie 
warunków udziału w postępowania, a także uzupełnienia dokumentów potwierdzających brak 

podstaw  do  wykluczenia  w  zakresie  art.  24  ust.  1  pkt  14  oraz  art.  24  ust.  1  pkt  21  ustawy 

PZP. 

§  5  pkt  1  Rozporządzenia  sprawie  dokumentów  -  poprzez  uznanie,  że 

dokumenty z KRK złożone przez Wykonawcę TELMAX E.R. G. Spółka jawna z siedzibą  w 
Człuchowie  są  prawidłowe,  podczas  gdy  ich  ocena  prowadzi  do  uznania,  iż  zostały 
wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

art.  91  ust.  1  ustawy  PZP  -  poprzez  zaniechanie  wyboru  oferty 

Odwołującego jako najkorzystniejszej 

Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania w całości i: 

unieważnienie  czynności  wyboru  Wykonawcy  TELMAX  E.R.  G.  Spółka 

jawna  z  siedzibą  w  Człuchowie  jako  oferty  najkorzystniejszej  wybranej  niezgodnie  z 

przepisami ustawy; 

nakazanie  wykluczenia  Wykonawcy  TELMAX  E.R.  G. 

Spółka  jawna  z 

siedzibą w Człuchowie z postępowania, jako że nie wykazał spełniania warunków udziału w 
postępowaniu  oraz  braku  podstaw  do  wykluczenia,  względnie  wezwania  Wykonawcy  do 
złożenia  wyjaśnień  lub  uzupełnienia  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków 
udziału  w  postępowaniu  oraz  aktualnych  dokumentów  potwierdzających  brak  podstaw 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 14 oraz 21 ustawy PZP; 

odrzucenie oferty Wykonawcy TELMAX E.R. G. 

Spółka jawna z siedzibą 

w  Człuchowie,  jako  że  zawiera  rażąco  niską  cenę  lub  koszt  w  stosunku  do  przedmiotu 
zamówienia,  a  ponadto  treść  złożonych  wyjaśnień  i  dokonana  na  ich  postawie  ocena 
potwierdza,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  lub  koszt  w  stosunku  do  przedmiotu 
zamówienia; 

wezwanie Odwołującego - na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy PZP - jako 

wykonawcy,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona,  do  złożenia  aktualnych  na  dzień 


złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 

25 ust. 1; 

wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej na podstawie art. 91 

ust. 1 ustawy PZP. 

zasądzenia  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kosztów 

postępowania  odwoławczego  według  spisu  kosztów,  który  zostanie  przedłożony  na 
rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą. 

Izba zważyła, co następuje. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  rozpoznając  przedmiotowe  odwołanie  na  posiedzeniu  

niejawnym 

bez udziału stron i uczestnika stwierdziła, że postępowanie odwoławcze należało 

umorzyć na podstawie przepisu art. 186 ust.2 zd.1 ustawy Pzp.  

Pismem  z  dnia  14  stycznia  2020  r.  skierowanym  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

O

dwoławczej,  przed  wyznaczonym  terminem  rozprawy,  Zamawiający  oświadczył,  że 

zawiadamia o uwzględnieniu w całości zarzutów  odwołania.  

Zgodnie  z  art.186  ust.2  zd.1  ustawy  Pzp  w  przypadku  uwzględnienia  przez 

zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć 
postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz  uczestników 
postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod 
warunkiem,  że  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w 
terminie żaden wykonawca. 

Jednocześnie  należy  wskazać,  że  zgodnie  z  art.185  ust.2  zd.  1  cyt.  ustawy  Pzp 

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 
dnia  otrzymania  kopii  odwołania,  wskazując  stronę,  do  której  przystępuje,  i  interes  w 
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 

Izba ustaliła również, że w niniejszej sprawie zgłoszenie takie nie zostało skutecznie 

dokonane po stronie Zamawiającego. 

Orzekając o kosztach postępowania Izba wzięła pod uwagę treść art.186 ust.6 pkt 1 

ustawy Pzp i § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 
2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.).  


Z  wskazanych  przepisów  wynika,  iż  w  przypadku  umorzenia  postępowania 

odwoławczego  przez  Izbę,  jeżeli  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego 
nie  przystąpił  w  terminie  żaden  wykonawca,  a  zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty 
przedstawione  w  odwołaniu,  Izba  orzeka  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku 
Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu, a jeżeli uwzględnienie w całości zarzutów odwołania 
nastąpiło po otwarciu rozprawy albo rozpoczęciu posiedzenia z udziałem stron, Izba zasądza 
koszty od zamawiającego na rzecz odwołującego.  

W niniejszej sprawie umorzenie postępowania nastąpiło w okolicznościach, o których 

mowa  w  ust.2  art.186  ustawy  Pzp,  a  w  takiej  sytuacji  w  myśl  ust.6  pkt  1  powyższego 
przepisu koszty postępowania odwoławczego znosi się wzajemnie. 

Mając powyższe na uwadze, na zasadzie art.186 ust.2 ustawy Pzp orzeczono jak w 

sentencji.  

Przewodniczący:……………… 


wiper-pixel