KIO 481/20 POSTANOWIENIE dnia 25 marca 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 481/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 25 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Daniel Konicz 

Członkowie:   

Monika Kawa-

Ogorzałek 

Ernest Klauziński 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  postępowania  odwoławczego 

w dniu  25  marca  2020  r.  w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa Krajowej  Izby 

Odwoławczej  6  marca  2020  r.  przez  Odwołującego  –  wykonawcę  Meditrade  Poland  sp.  z 

o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie,  w postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  –  

SP ZOZ Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze; 

znieść wzajemnie między stronami koszty postępowania odwoławczego i nakazać zwrot 

z rachunku  bankowego 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  Odwołującego 

kwoty 15.000,00 

zł  (słownie: piętnaście  tysięcy  złotych  00/100)  uiszczonej  tytułem  wpisu 

od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 j.t.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący:      ……………………………… 

Członkowie:   

……………………………… 

……………………………… 


Sygn. akt KIO 481/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  SP  ZOZ  Uniwersyteckie  Centrum  Kliniczne  w  Gdańsku  –  prowadzi, 

na 

podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych 

(Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 j.t.

), zwanej dalej „Pzp”, postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

z  podziałem  na  części  na  dostawę 

staplerów,  ładunków  do  staplerów,  klipsownic  i  klipsów  polimerowych,  zwane  dalej: 

„Postępowaniem”. 

Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym 

Unii Europejskiej z 14 listopada 2019 r., pod nr 2019/S 220-539084. 

26 lutego 2020 r. 

Zamawiający poinformował wykonawcę Meditrade Poland sp. z o.o. 

z  siedzibą  w  Warszawie  (dalej  „Odwołujący”)  o  odrzuceniu  złożonych  przez  niego  ofert 

części  2  i  5  zamówienia,  co  zostało  zaskarżone  odwołaniem  wniesionym  przez  ww. 

wykonawcę do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej „Izba” lub „KIO”) w dniu 6 marca 

2020 r. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 7 ust. 1 i 3 

Pzp. 

Po stronie Zamawia

jącego nie zostały zgłoszone przystąpienia. 

Pismem  z  10  marca  2020  r. 

Zamawiający uwzględnił  zarzuty  odwołania  w  całości. 

konsekwencji  Izba  uznała,  że zachodzą  podstawy  do  umorzenia  postępowania 

odwoławczego  na  podstawie  art. 186  ust.  2  Pzp,  o  czym  orzeczono  w  pkt  1  sentencji 

postanowienia. 

Rozstrzygnięcie  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  (pkt  2  sentencji 

postanowienia) Izba oparła na przepisie art. 186 ust. 6 pkt 1 Pzp w zw. z § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018 r., poz. 972 j.t.). 

Przewodniczący:      ……………………………… 


Członkowie:   

……………………………… 

……………………………… 


wiper-pixel