KIO 480/20 POSTANOWIENIE dnia 27 maja 2020 r.

Data: 25 czerwca 2020

Sygn. akt KIO 480/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 27 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Magdalena Grabarczyk 

Danuta Dziubińska 

Emilia Garbala 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

z  udziałem  stron  w  dniu  27  maja  2020  r.  w 

Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  dniu  6  marca 

2020 r. przez 

wykonawcę TPF Sp. z o.o. w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez 

S

karb  Państwa  –  Generalnego  Dyrektora  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  w  Warszawie,  w 

imieniu  którego  postępowanie  prowadzi  Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  

Oddział w Krakowie  

przy  udziale:  wykonawcy 

ECM  Group  Polska  S.  A.  w  Warszawie,  wykonawców  wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  INKO  Consulting  sp.  z  o.o.  w  Pszczynie  oraz 

Drogowa  Trasa  Średnicowa  S.A.  w  Katowicach,  wykonawcy  MGGP  S.A.  w  Tarnowie  

z

głaszających  swoje  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiaj

ącego 

wobec cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy 

postanawia: 

1. umarza po

stępowanie odwoławcze; 

2. nakazuje 

zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz TPF Sp. z 

o.o.  w  Warszawie  kwoty  13.  500 

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero 

groszy) st

anowiącej 90% uiszczonego wpisu. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni 

od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:      ……………………. 

…………………….. 

…………………….. 


Sygn. akt KIO 480/20 

U z a s a d n i e n i e 

O

świadczeniem  złożonym  na  posiedzeniu  z  udziałem  stron  odwołujący  – TPF  Sp.  z o.o.  w 

Warszawie  -  cofn

ął  odwołanie  wniesione  do  Prezesa  Izby  w  postępowaniu  prowadzonym 

przez zamawiającego - Skarb Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 

w  Warszawie,  w  imieniu  którego  postepowanie  prowadzi  Generalna  Dyrekcja  Dróg 

Krajowych i Autostrad  Oddział w Krakowie. 

W  tym  stanie  rzeczy,  Izba  na  podstawie  art.  187  ust.  8 

ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych  umorzy

ła  postępowanie  odwoławcze,  orzekając  w  formie  postanowienia  na 

podstawie art. 192 ust. 1 zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

O  kosztach  post

ępowania  rozstrzygnięto  na  podstawie  art.  192  ust.  9  oraz  art.  187 

ust. 8 zd. 2 ustawy Prawo z

amówień publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia 

Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  oraz  sposobu 

pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i 

sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      ………………………… 

…………………………. 

…………………………. 


wiper-pixel