KIO 478/20 POSTANOWIENIE dnia 25 marca 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 478/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 25 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: Robert Skrzeszewski 

                                                                                      Bartosz Stankiewicz 

                                                                                      Klaudia Szczytowska-Maziarz 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników w dniu 25 

marca 2020 

r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

w  dniu  6  marca  2020  r.  przez  wykonawcę  Strabag  Infrastruktura  Południe  Sp.  z  o.o.  z 
siedzibą  we  Wrocławiu  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Skarb  Państwa  -  Generalny 
Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

znieść  koszty  postępowania  odwoławczego  wzajemnie  i  nakazać  zwrot  z 

rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy  Strabag  Infrastruktura 
Południe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu kwoty 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 
złotych zero groszy) stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

                                                                         Prz

ewodniczący:……………………….. 

………………………... 

………………………... 


Sygn. akt: KIO 478/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający:  Skarb  Państwa  -  Generalny  Dyrektor  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  z 

siedzibą  w  Warszawie  wszczął  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na 
„Remont  jezdni  północnej  autostrady  A4  na  odc.  Węzeł  Krapkowice  -  Węzeł  Kędzierzyn-

Ko

źle  od  km  256+740  do  km  269+575”,  numer  referencyjny  zamówienia:  O.Op.D-

W  dniu  25  lutego  2019r.  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej ogłoszenie do przedmiotowego zamówienia pod numerem: 2020/S 039-091383. 

W  dniu  6  marca  2020  r.  Odwołujący:  Strabag  Infrastruktura  Południe  Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą  we  Wrocławiu  wniósł  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  na  treść 

Programu  Funkcjonalno  - 

Użytkowego  (dalej  „PFU”)  stanowiącego  część  Specyfikacji 

Istotnych  Warunków  Zamówienia  (dalej  „SIWZ”)  oraz  warunków  przyszłej  Umowy  wobec 
zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej 

dalej 

PZP zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

art.  29  ust.  1  i  ust.  2  PZP  w  zw.  z  art.  31  ust.  2  i  3  ustawy  PZP  poprzez 

zaniechanie  dokonania  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  PFU  w  sposób  jednoznaczny  i 
wyczerpujący,  za pomocą dostatecznie zrozumiałych określeń,  uwzględniających wszystkie 
okoliczności  mogące  mieć  wpływ  na  sporządzenie  oferty,  bez  uwzględnienia  wszystkich 
okoliczności mających wpływ na sporządzenie oferty, a to poprzez nałożenie na wykonawcę 
obowiązku  uwzględnienia  w  ofercie  zakresu  robót  niemożliwych  do  zidentyfikowania  i 
oszacowania, na podstawie dokumentacji, która ma charakter poglądowy i niewiążący, 

art. 31 ust. 2 PZP oraz § 15, §18 ust. 2 pkt 1, § 19 pkt 4 lit g Rozporządzenia 

Ministra  Infrastruktury  z  02.09.2004r. 

w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy 

dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych 

oraz  programu  funkcjonalno  - 

użytkowego  (dalej  „Rozporządzenie”)  w  zw.  z  art.  31  ust.  4 

PZP  poprzez  nadanie  charakteru  pomocniczego  informacji  wymaganych  i  koniecznych  do 

sporządzenia oferty, a tym samym zaniechanie sporządzenia PFU w sposób umożliwiający 
ustalenie planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz przygotowanie 
oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty, 

art.  29  ust.  1 PZP  w  związku z  art.  7 ust.  1 ustawy  PZP  poprzez  dokonanie 

opisu  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  niejednoznaczny  i  niewyczerpujący,  bez 
uwzględnienia  wszystkich  okoliczności  mających  wpływ  na  sporządzenie  oferty,  a  to  przez 


nałożenie na wykonawcę obowiązku uwzględnienia w ofercie zakresu robót niemożliwych do 
zidentyfikowania  i  oszacowania  oraz  dopuszczania  do  złożenia  ofert  nieporównywalnych 
wobec braku udostępnienia wykonawcom wiążącej Zamawiającego inwentaryzacji i badań. 

W  związku  z  powyższymi  zarzutami  Odwołujący  wnosił  o  nakazanie  przez  Krajową 

Izbę Odwoławczą dokonania Zamawiającemu zmian treści postanowień PFU oraz warunków 
umowy w taki sposób, że: 

materiały  udostępnione  przez  Zamawiającego,  w  szczególności  badania 

laboratoryjne  stanowiły  będą  materiał  wiążący  Zamawiającego,  na  podstawie  którego 
wykonawcy  winni  opracować  projekt  remontu  i  zakres  prac  koniecznych  do  wykonania,  a 
badania  dodatkowe  zrealizowane  przez  Wykonawcę  po  podpisaniu  Umowy,  które  mają 
zwiększać  /  zmniejszać  opisywany  zakres  remontu  i  stanowić  będą  podstawę  zmiany 

Umowy, - 

opisania w sposób jednoznaczny i wyczerpujący zakresu wymian dolnych warstw 

jezd

ni  północnej  w  sposób  umożliwiającą  kalkulację  oferty  przetargowej  zgodnie  z 

powołanymi w zarzutach przepisami ustawy PZP. 

Izba zważyła, co następuje. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  rozpoznając  przedmiotowe  odwołanie  na  posiedzeniu  

niejawnym z udziałem stron stwierdziła, że postępowanie odwoławcze należało umorzyć na 

podstawie przepisu art. 186 ust.2 zd.1 ustawy Pzp.  

W dniu 20 marc

a 2020 r. przed wyznaczoną rozprawą wpłynęło do siedziby Krajowej 

Izby Odwoławczej oświadczenie Zamawiającego z dnia 18 marca 2020 r. o uwzględnieniu w 
całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu.  

Zgodnie  z  art.186  ust.2  zd.1  ustawy  Pzp  w  przypadku  uwzględnienia  przez 

zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć 
postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz  uczestników 
postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod 
warunkiem,  że  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w 
terminie żaden wykonawca. 

Jednocześnie  należy  wskazać,  że  zgodnie  z  art.185  ust.2  zd.  1  cyt.  ustawy  Pzp 

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 
dnia  otrzymania  kopii  odwołania,  wskazując  stronę,  do  której  przystępuje,  i  interes  w 
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 


Izba ustaliła również, że w niniejszej sprawie zgłoszenie takie nie zostało dokonane 

po stronie Zamawiającego. 

Orzekając o kosztach postępowania Izba wzięła pod uwagę treść art.186 ust.6 pkt 1 

ustawy Pzp i § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 
2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.).  

Z  wskazanych  przepisów  wynika,  iż  w  przypadku  umorzenia  postępowania 

odwoławczego  przez  Izbę,  jeżeli  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego 
nie  przystąpił  w  terminie  żaden  wykonawca,  a  zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty 
przedstawione  w  odwołaniu,  Izba  orzeka  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku 
Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu, a jeżeli uwzględnienie w całości zarzutów odwołania 
nastąpiło po otwarciu rozprawy albo rozpoczęciu posiedzenia z udziałem stron, Izba zasądza 
koszty od zamawiającego na rzecz odwołującego.  

W niniejszej sprawie umorzenie postępowania nastąpiło w okolicznościach, o których 

mowa  w  ust.2  art.186  ustawy  Pzp,  a  w  takiej  sytuacji  w  myśl  ust.6  pkt  1  powyższego 
przepisu koszty postępowania odwoławczego znosi się wzajemnie. 

Mając powyższe na uwadze, na zasadzie art.186 ust.2 ustawy Pzp orzeczono jak w 

sentencji.                   

                                                                         Przewodnic

zący:……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 


wiper-pixel