KIO 476/20 POSTANOWIENIE dnia 13 marca 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 476/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 13 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:      Magdalena Rams 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

bez  udziału  stron  w  dniu  13  marca  2020  r.,  w Warszawie, 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  6  marca  2020  r. 

przez 

wykonawcę SONDA W. M. i Wspólnicy Sp. J., Tarnowo Podgórne,  

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Wielkopolskie Centrum Onkologii,  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze. 

nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku Urzędu Zamówień 

Publicznych  na  rzecz  wykonawcy  SONDA  W.  M. 

i  Wspólnicy  Sp.  J.,  Tarnowo 

Podgórne,  kwoty  15  000,00  złotych  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero 

groszy) uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Poznaniu. 

Przewodniczący:      ……………………..…… 


Sygn. akt: KIO 467/20 

U z a s a d n i e n i e 

Wielkopolskie 

Centrum 

Onkologii 

(dalej: 

Zamawiający”) 

prowadzi 

trybie 

przetargu nieograniczonego  na 

podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004  r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawa 

Pzp

”, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywny zakup i dostawę 

rękawiczek diagnostycznych”; dalej „Postępowanie".  

W  dniu  6  marca  2020  r. 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  odwołanie 

wykonawcy  SONDA  W.  M. 

i  Wspólnicy  Sp.  J.,  Tarnowo Podgórne  (dalej  „Odwołujący”) 

zarzucając  Zamawiającemu  naruszenie:  (i)  art.  89  ust.  1  pkt  2  w  związku  z  art.  91  ust.  1 

ustawy Pzp 

poprzez wybór w zakresie pakietu nr 2 oferty złożonej przez ABOOK Sp. z o.o. 

ul.  Brzostowska  22,  04-985  Warszawa  (dalej: 

Abook”),  która  podlega  odrzuceniu  a  tym 

samym nie jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu przepisów ustawy Pzp; 2) art. 7 ust. 1 

ustawy Pzp 

poprzez prowadzenie postępowania z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji i 

równego traktowania wykonawców.  

W  ocenie  Odwołującego  Zamawiający  zaniechał  odrzucenia  oferty  wykonawcy  Abook  z 

następujących przyczyn: (i) oświadczenie wykonawcy Abook nie potwierdza wymaganego w 

opisie SIWZ parametru „EN455 potwierdzona przez Europejską jednostkę notyfikowaną”; (ii) 

w ofercie wykonawcy Abook nie 

potwierdzono wymaganego przez SIWZ parametru „odporne 

na  przenikanie  s

ubstancji  chemicznych  zgodnie  z  normą  EN  16523-1:  min.  3  substancji 

(poza cytostatykami) z czasem och

rony na co najmniej 2 poziomie” oraz wymaganego przez 

SIWZ  parametru  „odporne  na  przenikanie  cytostatyków  przez  co najmniej  30  min.  (min.  10 

leków  wg  normy  EN  374  lub  ATSM  D  6978;  (iii)  Zamawiający  w  sposób  nieprawidłowo 

przyznał punkty w ocenie jakości ofercie wykonawcy Abook, co mogło mieć wpływ na wynik 

postępowania;  (iv)  Zamawiający  w  sposób  nieprawidłowy  przyjął  jako  niebudzącego 

wątpliwości  dokumentu  wykonawcy  Abook  -  „Karta  Techniczna”  i  zaniechał  wyjaśnienia 

rozbieżności  treści  tego  dokumentu  z  dokumentami  wystawionymi  przez  producenta;  (v) 

Zamawiający  zaniechał  wyjaśnienia,  czy  wykonawca  Abook  jednoznacznie  potwierdził,  że 

zaoferowane  rękawice  zgodnie  z  zapisem  SIWZ  „produkowane  bez  substancji  mogących 

powodować podrażnienia skórne”. 

Odwołujący  wniósł  o:  1)  uwzględnienie  odwołania  w  całości  w  zakresie  pakietu  nr  2;  2) 

nakazanie unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie pakietu nr 2, 

3)  nakazanie  odrzucenia  oferty  ABOOK  w  zakresie  pakietu  nr  2; 

4)  dokonanie  powtórnej 


oceny ofert w zakresie pakietu nr 2; 

w zakresie pakietu nr 2 złożył Odwołujący. 

W  dniu  10  marca  2020  r.  d

o  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęła  odpowiedź  na 

odwołania  Zamawiającego,  w  której  oświadczył,  iż  uwzględnia  w  całości  odwołanie 

wniesione przez Odwołującego.  

Izba ustaliła, że w przedmiotowej sprawie w terminie 3 dni od wezwania Zamawiającego do 

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca.   

Zatem,  w  związku  z  faktem,  że  żaden  z  wykonawców  nie  przystąpił  do  postępowania 

odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego,  postępowanie  odwoławcze  –  stosownie  do 

dyspozycji 

art. 186 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – należało umorzyć. 

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła 

okoliczność,  iż  uwzględnienie  odwołania  miało  miejsce  przed  otwarciem  rozprawy,  zatem 

koszty  te  znos

zą się  wzajemnie z  mocy  przepisu art.  186 ust.  6 pkt  2 lit.  a)  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych,  orzekając  w  tym  zakresie  o  konieczności  zwrotu  kwoty  wpisu 

uiszczonego przez Odwołującego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych, stosownie do 

§ 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku w 

sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 972).  

Przewodnic

zący:……………………………...


wiper-pixel