KIO 474/20 POSTANOWIENIE dnia 28 maja 2020 r.

Data: 25 czerwca 2020

KIO 474/20 

Sygn. akt: KIO 474/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 28 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Klaudia Szczytowska-Maziarz 

Członkowie:   

Bartosz Stankiewicz 

Monika Szymanowska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  u

działu  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego  w  dniu  28  maja  2020  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  5  marca  2020  r.  przez  wykonawcę  

Immitis  Sp.  z  o.o.,  ul.  Dworcowa  83,  85-009  Bydgoszcz 

w  postępowaniu  prowadzonym 

przez Komend

ę Główną Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze,  

2.  nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy  Immitis  Sp.  z  o.o.,  ul.  Dworcowa  83,  85-009  Bydgoszcz  kwoty  

0 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 

90% uiszczonego wpisu. 


KIO 474/20 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  200

4  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

……..…....……………………… 

Członkowie:   

……..…....……………………… 

……..…....……………………… 


KIO 474/20 

U z a s a d n i e n i e 

W  odniesieniu  do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „Zakup 

urządzeń  drukujących  monochromatycznych  i  kolorowych  wraz  z  materiałami 

eksploatacyjnymi oraz urządzeń skanujących na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji", 

prowadzonego  przez 

Komendę  Główną  Policji  (dalej  „zamawiający”)  wykonawca                    

Immitis  Sp.  z  o.o.  (dalej  „odwołujący”)  złożył  odwołanie  wobec  treści  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia (dalej „SIWZ”) w części 1 i 2 zamówienia w zakresie dotyczącym: 

urządzeń drukujących monochromatycznych – odnośnie do parametrów: 

wydajność  pojedynczego  materiału  drukującego  czarnego  przy  5%  pokryciu                          

w  zakresie,  w  jakim  z

amawiający  wymaga  wydajności  pojedynczego  materiału 

drukującego czarnego na poziomie 35 tys. stron oraz oczekuje wydajności mierzonej 

przy 5% pokryciu, zamiast zgodnie z powszechnie stosowanym standardem zgodnym 

z normą ISO/IEC19752, 

  panel  sterowania 

–  w  zakresie,  w  jakim  zamawiający  wymaga  wyposażenia 

oferowanych  urządzeń  w  kolorowy  ekran  dotykowy,  bez  dopuszczenie 

równoważnego  pod  wzglądem  ergonomii  (UX-USER  Experience)  w  postaci                         

liniowego wyświetlacza monochromatycznego w miejsce wymaganego kolorowego 

ekranu dotykowego, 

  drukowanie  poufne 

–  w  zakresie,  w  jakim  zamawiający  wymaga,  aby  oferowane 

urządzenia  umożliwiały  drukowanie  poufne,  nie  definiując  przedmiotowego  pojęcia                      

i  funkcjonalności,  które  przez  nie  rozumie  w  sytuacji,  w  której  różni  producenci 

używają różnego nazewnictwa dla zbliżonej funkcjonalności, 

suma  pojemności  wszystkich  kaset/tac  papieru  (minimum)  o  gramaturze  80  g  –                       

w  zakresie,  w  jakim  z

amawiający  nie  precyzuje,  czy  wymóg  dotyczy  łącznej 

pojemności  podajników  papieru  (niezależnie  od  ich  konstrukcji),  czy  też  winien  być 

rozumiany w inny sposób. 

2.  u

rządzeń drukujących kolorowych – odnośnie do parametrów: 

wydajność  pojedynczego  materiału  drukującego  czarnego  przy  5%  pokryciu  –                       

w  zakresie,  w  jakim  zamaw

iający  wymaga  wydajności  pojedynczego  materiału 

drukującego czarnego na poziomie 15 tys. stron oraz oczekuje wydajności mierzonej 

przy 5% pokryciu zamiast zgodnie z powszechnie stosowanym standardem zgodnym 

z normą ISO/IEC 19752, 

  panel  sterowania 

–  w  zakresie,  w  jakim  zamawiający  wymaga  wyposażenia 

oferowanych  urządzeń  w  kolorowy  ekran  dotykowy,  bez  dopuszczenie 

równoważnego  pod  względem  ergonomii  (UX-USER  Experience)  w  postaci                           


KIO 474/20 

liniowego wyświetlacza monochromatycznego w miejsce wymaganego kolorowego 

ekranu dotykowego, 

prędkość druku mono (A4) – w zakresie, w jakim zamawiający wymaga urządzenia, 

którego prędkość druku wynosi 50 stron na minutę, 

wydajność  pojedynczego  materiału  drukującego  kolorowego  przy  5%  pokryciu  –                     

w  zakresie,  w  jakim  z

amawiający  oczekuje  wydajności  mierzonej  przy  5%  pokryciu 

zamiast zgodnie z powszechnie stosowanym standardem zgodnym z normą ISO/IEC 

  drukowanie  poufne 

–  w  zakresie,  w  jakim  zamawiający  wymaga,  aby  oferowane 

urządzenia  umożliwiały  drukowanie  poufne,  nie  definiując  przedmiotowego  pojęcia                       

i  funkcjonalności,  które  przez  nie  rozumie  w  sytuacji,  w  której  różni  producenci 

używają różnego nazewnictwa dla zbliżonej funkcjonalności, 

suma  pojemności  wszystkich  kaset/tac  papieru  (minimum)  o  gramaturze  80  g  –                       

w  zakresie,  w  jakim  z

amawiający  nie  precyzuje,  czy  wymóg  dotyczy  łącznej 

pojemności  podajników  papieru  (niezależnie  od  ich  konstrukcji),  czy  też  winien  być 

rozumiany w inny sposób, 

3.  skan

erów  –  w  zakresie,  w  jakim  zamawiający  stawia  dwukrotnie  wymóg  co  do 

parametru  rozdzielczości  optycznej  skanowania  na  poziomie  1200  x  1200  DPI,                        

w  jednym  z  przypadków  nie  wyjaśniając,  czy  dotyczy  on  rozdzielczości  osiąganej                   

w  dowolny  sposób,  czy  też  w  odniesieniu  do  rozdzielczości  skanera  płaskiego                       

(w przeciwieństwie do wyraźnie uszczegółowionego parametru skanowania ADF). 

Odwołujący  zarzucił  zamawiającemu  naruszenie  następujących  przepisów  ustawy                 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) [dalej 

„ustawa Pzp”]: 

1.  art.  29  ust.  1-

3  w  zw.  z  art.  7  ust.  1,  polegające  na  dokonaniu  opisu  przedmiotu 

zamówienia  z  naruszeniem  zasady  proporcjonalności  i  w  sposób  mogący  utrudniać 

uczciwą konkurencję, a ponadto w części nr 1 zamówienia faworyzujący (na skutek 

łącznego  postawienia  wielu  ograniczających  konkurencję  wymogów)  jednego 

producenta (Xerox), postawienia w odniesieniu do zamawianych urządzeń wymogów 

co  do  ich  parametrów  minimalnych  nie  znajdujących  uzasadnienia  w  realnych 

potrzebach zamawiającego, zwłaszcza w świetle innych wymagań SIWZ, określenie 

wymogów  co  do  parametrów  zamawianych  urządzeń  rozpatrywanych  jako  całość                     

w  sposób  dyskryminujący  sztucznie  zawężający  konkurencję,  jak  również 

skonstruowanie  opisu  przedmiotu  zamówienia  go  w  sposób  nieprecyzyjny                             

i niejednoznaczny, a w efekcie - 

opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, którego 

całokształt powoduje ograniczenie dostępu do udziału w postępowaniu Wykonawcom 


KIO 474/20 

zainteresowanym  udziałem  w  postępowaniu  zdolnym  do  zaoferowania  sprzętu 

odpowiadającego uzasadnionym potrzebom zamawiającego, 

2.  art. 30 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1-3, art. 7, poprzez opisanie 

przedmiotu zamówienia 

w sposób nieprecyzyjny, z wykorzystaniem sposobu opisu parametrów technicznych 

charakterystycznego  dla  jednego  producenta,  zamiast  z  użyciem  powszechnie 

stosowanych  standardów  i  norm  branżowych  oraz  standardów  normalizacyjnych 

(ISO). 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości,  dopuszczenie                                   

i    przeprowadzenie  dowodu  z  dokumentacji  postępowania  w  całości  na  okoliczności 

wskazane  odwołaniem  oraz  o  nakazanie  zamawiającemu  zmiany  kwestionowanych 

postanowień załącznika nr 2 do SIWZ w następujący sposób: 

w odniesieniu do części nr 1 zamówienia nadanie kwestionowanym postanowieniom 

SIWZ brzmienia:  

Urządzenia drukujące monochromatyczne CPV: 30232110-8 parametry minimalne 

Panel sterowania 

Kolorowy  ekran  dotykowy  lub  5 
liniowy wyświetlacz mono 

Drukowanie poufne (...) 

funkcjonalność 

blokowania 

wypuszczone 

wydruku 

do 

drukarki  do  momentu  autoryzowania 
zadania 

suma  pojemność  wszystkich  kaset/tac  papieru/ 
podajników (minimum) o gramaturze 80 g 

550 arkuszy 

wydajność  pojedynczego  materiału  drukującego 
czarnego przy 5% pokryciu 

25 tys. stron 

Urządzenia drukujące kolorowe  
CPV:30232110-8  
parametry minimalne 

Prędkość druku mono (A4) 

38 str./min 

Panel sterowania 

Kolorowy  ekran  dotykowy  lub  5 
liniow

y wyświetlacz mono 

Drukowanie poufne 

funkcjonalność 

blokowania 

wypuszczonego  wydruku  do  drukarki 
do momentu autoryzowania zadania 

suma  pojemność  wszystkich  kaset/tac  papieru/ 
podajników (minimum) o gramaturze 80 g 

550 arkuszy 

wydajność  pojedynczego  materiału  drukującego 
kolorowego czarnego przy 5% pokryciu 

12.5 tys. stron 


KIO 474/20 

lub 
 
Urządzenia drukujące monochromatyczne  
CPV: 30232110-8  
parametry minimalne 

Drukowanie poufne 

funkcjonalność blokowania 
wypuszczonego wydruku do 
drukarki do momentu 
autoryzowania zadania 

suma  pojemność  wszystkich  kaset/tac  papieru/ 
podajników (minimum) o gramaturze 80 g 

550 arkuszy 

wydajność  pojedynczego  materiału  drukującego 
czarnego zgodnie z norma ISO/IEC 19752 

20 tys. stron 

 
Urządzenia drukujące kolorowe  
CPV:30232110-8  
parametry minimalne 

Prędkość druku mono 

31 str./min 

Drukowanie poufne 

f

unkcjonalność 

blokowania 

wypuszczonego  wydruku  do  drukarki 
do momentu autoryzowania zadania 

suma  pojemność  wszystkich  kaset/tac  papieru/ 
podajników (minimum) o gramaturze 80 g 

550 arkuszy 

wydajność  pojedynczego  materiału  drukującego 
czarnego zgodnie z norma ISO/IEC 19752 

9 tys. stron 

wydajność  pojedynczego  materiału  drukującego 
kolorowego zgodnie z norma ISO/IEC 19798 

6 tys. stron 

w  odniesieniu  do  części  nr  2  zamówienia  nadanie  kwestionowanym  postanowieniom  SIWZ 

brzmienia:  

 
Skaner 
CPV: 38520000-6  
parametry minimalne: 

Rozdzielczość skanowania (skaner płaski): 

1200 x 1200 dpi (sprzętowa) 

Rozdzielczość skanowania ADF: 

1200 x 1200 dpi (sprzętowa) 

Do  postępowania  odwoławczego  przystąpienie  zgłosił  wykonawca  MBA  Sp.  z  o.o.,  

ul.  Odlewnicza  7,  03-231  Warszawa

,  jednak  było  ono  bezskuteczne  z  tego  względu,  że 

nastąpiło z uchybieniem trzydniowego terminu na zgłoszenie przystąpienia, o którym mowa 

w  art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp  (

wedle  oświadczenia  wykonawcy  kopię  odwołania  otrzymał  

11  marca  2020  r.,  zaś  zgłoszenie  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  nastąpiło                                

17 marca 2020 r. (choć samo pismo nosi datę 16 marca 2020 r.); zgodnie z dokumentacją 

ora

z  oświadczeniem  zamawiającego  kopię  odwołania  i  wezwanie  do  zgłoszenia 

przystąpienie wykonawca otrzymał nawet wcześniej, tj. 10 marca 2020 r.  

Pismem z dnia 27 maja 2020 r. 

odwołujący cofnął odwołanie. 


KIO 474/20 

Ze  względu  na  fakt,  że  odwołanie  można  cofnąć  w  każdym  czasie  do  zamknięcia 

rozprawy,  jego cofnięcie,  zgodnie z  art.  187 ust.  8   ustawy  Pzp oznacza,  że postępowanie 

odwoławcze podlega umorzeniu.  

Dlatego też postanowiono jak w sentencji. 


KIO 474/20 

Uwzględniając art. 187 ust. 8 zdanie 2 ustawy Pzp skład orzekający Izby postanowił 

zwrócić na rzecz odwołującego 90 % kwoty uiszczonego wpisu. 

Przewo

dniczący: 

……..…....……………………… 

Członkowie:   

……..…....……………………… 

……..…....……………………… 


wiper-pixel