KIO 473/20 POSTANOWIENIE dnia 28 maja 2020 r.

Data: 25 czerwca 2020

KIO 473/20 

Sygn. akt: KIO 473/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 28 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Klaudia Szczytowska-Maziarz 

Członkowie:   

Bartosz Stankiewicz 

Monika Szymanowska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  u

działu  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego  w  dniu  28  maja  2020  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  5  marca  2020  r.  przez  wykonawcę  

Spire Sp. z o.o., ul. Królewska 65A lok. 1, 30-081 Kraków w postępowaniu prowadzonym 

przez Komend

ę Główną Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa 

przy udziale wykonawców: 

A. 

Suntar Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 5B, 33-100 Tarnów

B. 

Egida IT Solutions, Władysława Niegolewskiego 17, 01-570 Warszawa

zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze,  

nakazuje 

zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy 

Spire Sp. z o.o., ul. Królewska 65A lok. 1, 30-081 Kraków kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: 

trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  w  terminie  


KIO 473/20 

7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

……..…....……………………… 

Członkowie:   

……..…....……………………… 

……..…....……………………… 


KIO 473/20 

U z a s a d n i e n i e 

W  odniesieniu  do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „Zakup 

urządzeń  drukujących  monochromatycznych  i  kolorowych  wraz  z  materiałami 

eksploatacyjnymi oraz urządzeń skanujących na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji", 

prowadzonego  przez 

Komendę  Główną  Policji  (dalej  „zamawiający”)  wykonawca                               

Spire Sp. z o.o. (dalej „odwołujący”) złożył odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu 

oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”), zarzucając zamawiającemu 

naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy  w  zw.  z art. 91 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia  29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) [dalej „ustawa Pzp”], poprzez: 

ustalenie kryteriów wyboru   najkorzystniejszej  oferty  w  części  1  w  sposób 

naruszający  zasadę  równego  traktowania  wykonawców  i  uczciwej  konkurencji, 

realizujące się w nieuzasadnionym potrzebami zamawiającego ani innym obiektywnie 

ustalonym czynnikiem, tj.: 

przyznaniu  20  punktów  w  ramach  kryterium  K4  dla  urządzeń  drukujących 

monochromatycznych  za  zaoferowanie  urządzenia  wykorzystującego  technologię,                       

w której nie zastosowano bębna lub zastosowano bęben zintegrowany z tonerem, 

przyznaniu 10  punktów w ramach kryterium K9 dla urządzeń drukujących kolorowych 

za zaoferowanie urządzenia wykorzystującego technologię, w której nie zastosowano 

bębna lub zastosowano bęben zintegrowany z tonerem, 

przyznaniu  10  punktów  w  ramach  kryterium  K10  dla  urządzeń  drukujących 

kolorowych  za  zaoferowanie  urządzenia  wykorzystującego  technologię,  w  której  nie 

zastosowano bębna lub zastosowano bęben zintegrowany z tonerem, 

ustalenie  kryteriów  wyłonienia  wykonawcy  w  celu  zawarcia  umowy  wykonawczej                        

w  części  1  w  sposób  naruszający  zasadę  równego  traktowania  wykonawców                           

i uczciwej konkurencji, realizujące się w nieuzasadnionym potrzebami zamawiającego 

ani innym obiektywnie ustalonym czynnikiem, tj.: 

przyznaniu  20  punktów  w  ramach  kryterium  K4  dla  urządzeń  drukujących 

monochromatycznych  za  zaoferowanie  urządzenia  wykorzystującego  technologię,                      

w której nie zastosowano bębna lub zastosowano bęben zintegrowany z tonerem, 

przyznaniu  10  punktów  w  ramach  kryterium  K9  (K5)  dla  urządzeń  drukujących 

kolorowych  za  zaoferowanie  urządzenia  wykorzystującego  technologię,  w  której  nie 

zastosowano bębna lub zastosowano bęben zintegrowany z tonerem, 

przyznaniu  10  punktów  w  ramach  kryterium  KIO  (K6)  dla  urządzeń  drukujących 

kolorowych 

za  zaoferowanie  urządzenia  wykorzystującego  technologię,  w  której  nie 

zastosowano bębna lub zastosowano bęben zintegrowany z tonerem. 


KIO 473/20 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  zamawiającemu 

modyfikacj

ę  kryterium  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  –  kryterium  wydajnościowego  dla  

urządzeń drukujących w ten sposób, aby zamawiający przyznał maksymalną liczby punktów 

nie  tylko  ofercie,  w  której  zaoferowano  urządzenie  bezbębnowe  lub  bęben  zintegrowany                     

z  tonerem,  ale  także  ofercie  z  najwyższym  wskazanym  przez  zamawiającego  w  danym 

kryterium przedziałem wydajności. 

Pismem  z  dnia  27  maja  2020  r.  (

wpływ  bezpośredni  w  tym  samym  dniu) 

odwołujący cofnął odwołanie. 

Ze  względu  na  fakt,  że  odwołanie  można  cofnąć  w  każdym  czasie  do  zamknięcia 

rozprawy,  jego cofnięcie,  zgodnie z  art.  187 ust.  8   ustawy  Pzp oznacza,  że postępowanie 

odwoławcze podlega umorzeniu.  

Dlatego też postanowiono jak w sentencji. 


KIO 473/20 

Uwzględniając art. 187 ust. 8 zdanie 2 ustawy Pzp skład orzekający Izby postanowił 

zw

rócić na rzecz odwołującego 90 % kwoty uiszczonego wpisu. 

Przewo

dniczący: 

……..…....……………………… 

Członkowie:   

……..…....……………………… 

……..…....……………………… 


wiper-pixel