KIO 472/20 POSTANOWIENIE dnia 10 marca 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 472/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 10 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Andrzej Niwicki 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  10  marca  2020  r.  w 

Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 marca 

2020  r.  przez 

wykonawcę  Budimex  S.A.  siedzibą  w  Warszawie  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez 

zamawiającego  –  Poznańskie  Inwestycje  Miejskie  sp.  z  o.o.  z 

siedzibą w Poznaniu   

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze; 

nakazuje Urzędowi Zamówień Publicznych dokonanie zwrotu kwoty 20 000 zł 00 gr 

(słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy)  na  rzecz  wykonawcy  Budimex 

S.A. siedzibą w Warszawie poniesionej z tytułu wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odw

oławczej do Sądu Okręgowego w Poznaniu. 

Przewodniczący:      ………………………….. 


Sygn. akt: KIO 472/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający – Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu 

prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego pn.: „Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 roku” Zn. 

sprawy PIM/02/20/ZP12/2014-

13. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w DUUE dnia 

24.02.2020r. nr 2020/S 038-089081 

Budimex  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie,  wniósł  odwołanie  od  czynności  Zamawiającego 

polegającej  na  niezgodnym  z  przepisami  określeniu  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia - dalej: „SIWZ". 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 647, art. 654, art. 656 § 1, art. 353

 i art. 

58 § 3 Kodeksu cywilnego, w związku z art. 14 ust. 1 oraz art. 139 ust. 1 ustawy pzp, przez 

ukształtowanie  określonych  w  §  8  od  ust.  13  do  ust.  15  Załącznika  nr  1  do  SIWZ  - Wzoru 

Istotnych  postanowień  umowy  w  postaci  warunków  odbioru  robót  budowlanych  od 

Wykonawcy  w  sposób  sprzeczny  z  tymi  przepisami,  w  tym  z  naturą  stosunku  prawnego 

umowy  o  roboty  budowlane  w  takim  zakresie,  w  jakim  Zamawiający  będzie  (w  świetle 

zaskarżonych  postanowień  Wzoru  umowy)  uprawniony  do  odmówienia  odbioru  robót 

budowlanyc

h  do  czasu  usunięcia  ich  wad  przez  Wykonawcę  także  wtedy,  kiedy  roboty  te 

będą dotknięte wadami nadającymi się do usunięcia, podczas gdy zgodnie z obowiązującymi 

w  tej  mierze  przepisami  oraz  ugruntowaną  linią  orzeczniczą  Sądu  Najwyższego  i  sądów 

apelacyjny

ch,  obowiązkiem  Zamawiającego jest  w  tym  przypadku  dokonanie  odbioru  robót 

od  Wykonawcy,  a  prawo  do  odmowy  odbioru  robót  służy  Zamawiającemu  wyłącznie 

wówczas, kiedy roboty są dotknięte wadami istotnymi. 

Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu dokonania zmian w treści: 

a) § 8 ust. od 13 do 15 Załącznika nr 1 do SIWZ - Wzoru Istotnych postanowień umowy w 

ten sposób, że dotychczasowa treść tych postanowień: 

13., 14. i 15 

Otrzyma nowe, następujące brzmienie: 

„13. 

Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne, nadające się do usunięcia 

Zamawiający  dokona  odbioru  i  zostanie  sporządzony  protokół,  w  którym  Strony  wskażą 

roboty  dotknięte  wadami  nieistotnymi  oraz  ustalą  sposób  i  odpowiedni  termin  na  ich 

usunięcie przez Wykonawcę na własny koszt.  

Wykonawca po usunięciu wad nieistotnych zgłosi gotowość do ich odbioru. 


Zamawiający  przystąpi  do  odbioru  wad  nieistotnych  w  terminie  5  dni  roboczych  od 

dnia  zgłoszenia,  z  czynności  tej  zostanie  sporządzony  protokół,  którego  podstawą 

sporządzenia będzie usunięcie stwierdzonych wad nieistotnych. 

W  odpowiedzi  na  złożone  odwołanie  zamawiający    pismem  z  dnia  9  marca  2020  r., 

doręczonym w tym samym dniu, oświadczył, że uwzględnia wniesione odwołanie. 

W  konsekwencji  uwzględnienia  odwołania  zmieni  treść  Załącznika  nr  1  do  SIWZ  –  wzoru 

umowy w sprawie zamówienia w treści § 8 (Odbiory) ustępy 13 – 15. 

Do postępowania odwoławczego nie zgłoszono  przystąpień  w  trybie art.  185 ust.  2 ustawy 

pzp. 

Izba rozpoznając przedmiotowe odwołanie na posiedzeniu bez udziału stron ustaliła, 

że  wobec  uwzględnienia  przez  zamawiającego  zarzutów  odwołania  postępowanie 

odwoławcze  należało  umorzyć  na  podstawie  przepisu  art.  186  ust.  2  ustawy  -  Prawo 

zamówień publicznych.                  

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.  

Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania wydano na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 1 

ustawy Pzp oraz  § 5 ust. 1 pkt 1a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 

2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972),  z  których  wynika,  że 

jeżeli  zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  przed 

rozpoczęciem rozprawy, koszty postępowania znosi się wzajemnie. 

Przewodniczący:  ……………………………… 


wiper-pixel