KIO 47/20 POSTANOWIENIE dnia 17 stycznia 2020 r.

Data: 30 marca 2020

Sygn. akt: KIO 47/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 17 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:      Magdalena Rams 

po rozpoznaniu na posiedzeniu 

bez udziału stron w dniu 17 stycznia 2020 r., w Warszawie, 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  9  stycznia  2020  r. 

przez 

wykonawcę PAVER Sp. z o.o., z siedzibą we Włoszczowej, 

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Moskorzew,  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze. 

nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku Urzędu Zamówień 

Publicznych na rzecz wykonawcy 

PAVER Sp. z o.o., z siedzibą we Włoszczowej 

kwoty  7  500,

00  złotych  (słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy) 

uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Kielcach. 

Przewodniczący:      ……………………..…… 


Sygn. akt: KIO 47/20 

U z a s a d n i e n i e 

Gmina Moskorzew (dalej: 

Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.),  zwanej  dalej 

ustawa  Pzp”,  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  pn.:  „Odbierania  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  od 

właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych  na  terenie  Gminy  Moskorzew”;  dalej 

Postępowanie".  

W  dniu  9  stycznia  2020  r. 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  odwołanie 

wykonawcy PAVER Sp. z o.o. 

(dalej „Odwołujący”) zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  poprz

ez  dokonanie  wyboru  oferty,  niebędącej  ofertą 

najkorzystniejszą  spośród  niepodlagających  odrzuceniu  ofert  złożonych  w  niniejszym 

postępowaniu  oraz  art.  22  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  wybór  oferty  która  nie  spełnia 

warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  wymaganej  sytuacji  ekonomicznej  i 

finansowej. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i unieważnienie czynności wyboru 

najkorzystniejszej  oferty,  odrzucenie  oferty  wykonawcy 

Usługi  Oczyszczania  POLTER, 

dokonania  ponownej  oceny  ofert  i 

dokonanie  wyboru  oferty  Odwołującego  jako 

najkorzystniejszej. 

Izba ustaliła, że w przedmiotowej sprawie w terminie 3 dni od wezwania Zamawiającego do 

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca.  

W dniu 15 stycznia 2020 

r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęła odpowiedź na 

odwołania  Zamawiającego,  w  której  oświadczył,  iż  uwzględnia  w  całości  odwołanie 

wniesione przez wykonawcę PAVER Sp. z o.o.   

Zatem,  w  związku  z  faktem,  że  żaden  z  wykonawców  nie  przystąpił  do  postępowania 

odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego,  postępowanie  odwoławcze  –  stosownie  do 

dyspozycji art. 186 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – należało umorzyć. 

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła 

okoliczność,  iż  uwzględnienie  odwołania  miało  miejsce  przed  otwarciem  rozprawy,  zatem 

koszty  te znoszą się  wzajemnie z  mocy  przepisu art.  186 ust.  6 pkt  2 lit.  a)  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych,  orzekając  w  tym  zakresie  o  konieczności  zwrotu  kwoty  wpisu 


§ 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku w 

spraw

ie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 972 ze zm.).  

Przewodniczący:……………………………...


wiper-pixel