KIO 471/20 POSTANOWIENIE dnia 30 kwietnia 2020 r.

Data: 25 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 471/20 
 

POSTANOWIENIE 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Izabela Niedziałek-Bujak 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  przeprowadzonym  be

z  udziału  stron  w  dniu  30 

kwietnia  2020  r.  w  Wars

zawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  5  marca  2020  r.  przez  Odwołującego  –  ZEC  SERVICE  Spółka  z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Łowieckiej 24 (50-220 

Wrocław)  

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka  Akcyjna  z siedzibą  we 

Wrocławiu przy ul. Łowieckiej 24 (50-220 Wrocław) 

przy udziale  

Wykonawcy 

–  ZRE  Katowice  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Katowicach  przy  ul.  Jankego 

615  Katowice)  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie Zamawiającego 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego  ZEC  SERVICE  Sp.  z  o.o.  z/s  we  Wrocławiu  kwoty  13.500  zł  00  gr. 

(słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych,  zero  groszy),  stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu od 

odwołania. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. 

Pr

zewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 471/20 

U z a s a d n i e n i e 

W  postępowaniu  odwoławczym  wywołanym  odwołaniem  na  czynności  Zamawiającego  – 

Zespół  Elektrociepłowni  Wrocławskich  KOGENERACJA  S.A.  we  Wrocławiu  na  remont 

urządzeń pomocniczych i układu wody chłodzącej w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich 

KOGENERACJA S.A. 

(nr postępowania: POST/PEC/PEC/ZCS/00003/2020), ogłoszonym w 

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  7.01.2020  r.,  2020/S  004-005719, 

wniesionym 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  5.03.2020  r.  przez  wykonawcę 

ZEC  SERVICE  Sp.  z  o.o.  z/s  we  Wro

cławiu  (sygn.  akt  KIO  471/20),  Odwołujący  w 

oświadczeniu  złożonym  do  akt  sprawy  w  piśmie  z  dnia  28.04.2020  r.  przed  otwarciem 

posiedzenia niejawnego, 

cofnął odwołanie. 

W  związku  z  powyższym  na  podstawie  art.  187  ust.  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

P

rawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. poz. 1843) Izba umorzyła postępowanie 

odwoławcze.  

Orzekając o kosztach, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w 

oparciu o przepisy 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 

marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tekst  jednolity  Dz.U.  z 

2018 r., poz. 972), Izba nakaza

ła zwrócić na rzecz Odwołującego 90% kwoty uiszczonego w 

wysokości 15.000 zł. wpisu od odwołania. 

Przewodnic

zący:   ……………………………… 


wiper-pixel