KIO 470/20 POSTANOWIENIE dnia 25 maja 2020 r.

Data: 25 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 470/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 25 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: Aneta Mlącka 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  25  maja  2020  r.  w 

Warszawie  odwołania  wniesionego  w  dniu  05  marca  2020  roku  przez  Wykonawcę  S.  B. 

prowadz

ący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe Przewóz Osób i 

Ładunków  S.  B.  (36-106  Trzęsówka  12)  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

Zamawiającego „Koleje Mazowieckie KM” sp. z o.o. (ul. Lubelska 26, 03-802 Warszawa) 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

2.  nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Wykonawcy  S.  B. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Usługi 

Transportowe  Przewóz  Osób  i  Ładunków  S.  B.  (36-106  Trzęsówka  12)  kwoty 

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych)  stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………. 


Sygn. akt: KIO 470/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  „Koleje  Mazowieckie  KM”  sp.  z  o.o.  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  którego  przedmiotem  jest 

„Autobusowy  przewóz  osób  na  odcinku Warka  –  Radom  – Warka,  zadanie  nr  2  –  obsługa 

przewozów  zastępczych  autobusami  wysokopodłogowymi  o  charakterze  międzymiastowym 

lub turystycznym

”.  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  ukazało  się  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod 

numerem 2019/S 236-580260.  

05  marca  2020  roku 

Odwołujący  S.  B.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą 

Usługi  Transportowe  Przewóz  Osób  i  Ładunków  S.  B.  wniósł  odwołanie,  w  którym  zarzucił 

Zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1 i 3, art. 85 ust. 2, art. 89 ust. 1 pkt 7a i art. 91 ust. 1 

p.z.p. 

poprzez  nieprawidłowy  wybór  oferty  złożonej  przez  Wykonawcę  J.  L.  prowadzący 

działalność gospodarczą pod nazwą LEMBUS J. L., zamiast odrzucenia złożonej przez niego 

oferty,  pomimo  upływu  terminu  związania  złożonej  przez  niego  oferty  i  brakiem  złożenia 

oświadczenia woli przedłużenia terminu związania. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu  odrzucenia 

oferty 

złożonej  przez  Wykonawcę  J.  L.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą 

LEMBUS  J.  L.  na 

podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  7a  w  związku  z  art.  85  ust.  2  p.z.p.  oraz 

powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert,  zasądzenie  kosztów  postępowania 

odwoławczego na rzecz Odwołującego.  

22  maja 

2020  roku  Odwołujący,  przed  otwarciem  posiedzenia  i  rozprawy,  wniósł  pismo,  w 

którym oświadczył, że cofa odwołanie. 

Izba działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 

29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.  1843)  postanowiła 

umorzy

ć postępowanie odwoławcze wywołane w/w odwołaniem. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  treści  art.  187  ust.  8 

zdanie drugie ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 15 marca 2010 r. w spra

wie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z późn. zm.). 

Przewodniczący:       

……………….….……….. 


wiper-pixel