KIO 469/20 POSTANOWIENIE dnia 25 marca 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 469/20 

POSTANOWIENIE 

 z dnia 25 marca  2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie:  

Przewodniczący: 

Agata Mikołajczyk 

po rozpoznaniu w  Warszawie na 

posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 25 marca 

2020 r. 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 marca 2020 

r. przez 

odwołującego: EVERSPORT sp. z o.o. z Warszawy (ul. Kiersnowskiego 18/45, 03-

161  Warszawa)  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Uniwersytet 

Jagielloński w Krakowie (ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków), 

postanawia: 

1.  U

morzyć postępowanie odwoławcze;  

2.  N

akazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego:  EVERSPORT  sp.  z  o.o.  z  Warszawy  (ul.  Kiersnowskiego  18/45,  03-161 

Warszawa) kwoty 

10.000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną 

przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie. 

………………………………   


Sygn. akt KIO 469/20 

Uzasadnienie 

Odwołanie  zostało  wniesione  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843.),  [ustawa  Pzp  lub  Pzp] 

przez 

zamawiającego:  Uniwersytet  Jagielloński  w  Krakowie  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  którego  przedmiotem  jest:  „Wyłonienie  Wykonawcy  w  zakresie 

wykonania  Etapu  I  budowy  obiektów  sportowych  na  terenie  Studium  Wychowania 

Fizycznego i Spo

rtu UJ w . Krakowie”. Nr sprawy 80.272.48.2020. Ogłoszenie o zamówieniu 

zostało  zamieszczone  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych:  Nr  505789-N-2020.  Wnoszący 

odwołanie  wykonawca:  Eversport  sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  w  Warszawie  (Odwołujący)  złożył  

odwołanie od czynności podjętych przez Zamawiającego polegających na: 

odrzuceniu oferty Odwołującego  z naruszeniem art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp;   

2)  zaniechaniu  dokonania  wyj

aśnień  treści  oferty  Odwołującego  i  poprawy  w  formularzu 

ofertowym innych omyłek z naruszeniem art. 26 ust. 2 Pzp; 

3)  zaniechaniu odrzucenia oferty REM-BUD K. K., J. K. z naruszeniem art. 89 ust. 1 pkt 2 

Pzp; 

4)  zaniechaniu  dok

onania  wyboru  oferty  Odwołującego  jako  najkorzystniejszej  z 

naruszeniem art. 91 ust. 1 Pzp.   

Ponadto, 

na wypadek nieuwzględnienia powyższych zarzutów — zarzucono: 

5)  zaniechaniu odrzucenie oferty REM-BUD K. K., J. K. z naruszeniem art. 89 ust. 1 pkt 2 

Pzp; 

6)  zaniechaniu 

unieważnienia postępowania z naruszeniem art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienie czynności wyboru jako  najkorzystniejszej - oferty REM-BUD K. K., J. K.;  

unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego;  

powtórzenie stosownych czynności w zakresie prawidłowego badania i oceny ofert;  

4)  dokonanie 

wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej i odrzucenie oferty REM-

BUD K. K., J. K., 

ewentualnie:  

unieważnienie czynności wyboru oferty REM-BUD K. K., J. K.;  

unieważnienie postępowania. 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  (pismo  z  dnia  12  marca  2020  r.) 

oświadczył,  że  zarzuty  Odwołującego  (…)  zasługują  w  części  na  uwzględnienie.  Analiza  

postępowania  oraz  treści  złożonych  ofert  prowadzi  do  wniosku,  że  odrzucenie  oferty 


Odwołującego było przedwczesne, zatem zasadny jest zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 

Pzp. Należy zgodzić się ze skarżącą, iż w przypadku wątpliwości co do treści oferty należało  

dokonać  stosownych  wyjaśnień  w  trybie  art.  87  ust.  1  Pzp  oraz  ewentualnie  dokonać 

poprawek omyłek w ofercie zgodnie z postanowieniami art. 87 ust. 2 Pzp”.   

Wobec  powyższego  w  ocenie  Zamawiającego  zasadne  jest:  1.  unieważnienie 

czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty;  2.  powtórzenie  czynności  oceny  ofert  i  wyboru 

oferty  najkorzystniejszej

.  Wniósł  jednocześnie  o  oddalenie  odwołania  w  części  dotyczącej 

pozostałych  zarzutów.  Ponadto  wniósł  -  na  wypadek  cofnięcia  przez  Odwołującego 

nieuwzględnionych  zarzutów  -  o  umorzenie  postępowania  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego.   

Odwołujący  w  piśmie  z  dnia  15  marca  2020  r.  oświadczył,  że  cofa:  (…) 

nieuwzględnione przez  Zamawiającego (w odpowiedzi na odwołanie z dnia 12 marca 2020 

r.)  zarzuty  odwołania  z  dnia  4.03.2020  r.  złożonego  przez  Eversport  Sp.  z  o.o.  w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego  przedmiotem  jest  wyłonienie 

Wykonawcy w zakresie wykonania Etapu I budowy obiektów sportowych na terenie Studium 

Wychowania Fizycznego i Sportu UJ w Krakowie, nr sprawy 80.272.48.2020. Jednocześnie 

działając  na  podstawie  ww.  przepisu  wnoszę  o  umorzenie  postępowania  na  posiedzeniu 

niejawnym  bez  obecności  stron  oraz  uczestników  postępowania  odwoławczego.  Na 

podstawie  art.  186  ust.  6  pkt  1)  ww.  ustawy  wnoszę  o  wzajemne  zniesienie  kosztów 

postępowania  odwoławczego  i  zwrot  kosztów  odwołującego  na  rachunek,  z  którego 

uiszczono wpis od 

odwołania”.  

Do  postępowania  odwoławczego  w  terminie  określonym  art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp 

nie przystąpił żaden wykonawca.  

Izba postanowiła,  

Działając  na  podstawie  art.  186  ust.  3a  ustawy  Pzp  umorzyć  postępowanie 

odwoławcze w niniejszej sprawie.  Stosownie do postanowień art. 186 ust. 3a ustawy Pzp: 

W  przypadku  uwzględnienia  przez  zamawiającego  części  zarzutów  przedstawionych  w 

odwołaniu  i  wycofania  pozostałych  zarzutów  przez  odwołującego,  Izba  może  umorzyć 

postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz  uczestników 

postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod 

warunkiem  że  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w 

terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie zamawiającego nie 


wniósł  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  części  zarzutów.  W  takim  przypadku  zamawiający 

wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów”. 

Orzekając  o  kosztach  postępowania,  Izba  miała  na  uwadze  treść  art.  186  ust.  6  

pkt  1  ustawy  Pzp  oraz 

§  5  ust.  1  pkt  2  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  

z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r, poz. 972).  

Uwzględniając powyższe postanowiono, jak w sentencji.  

……………………………….. 


wiper-pixel