KIO 468/20 POSTANOWIENIE dnia 11 marca 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 468/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 11 marca 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Jolanta Markowska   

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 marca 2020 r. w Warszawie 

odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  4  marca  2020  r.  przez 

wykonawcę:  Remondis  Sp.  z  o.o.,  ul.  Zawodzie  18,  02-981  Warszawa  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez  zamawiającego:  Miasto  Zduńska  Wola  ul.  Stefana  Złotnickiego  12,  

220 Zduńska Wola,  

postanawia: 

1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2.  dokonać  zwrotu  kwoty  15  000  zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy) 

z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy:

Remondis  Sp.  z  o.o.,  

ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa 

uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (tj.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Sieradzu. 

Przewodniczący:      …………………. 


Sygn. akt: KIO 468/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający, Miasto Zduńska Wola, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na: 

Odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów 

komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych  na  terenie  Miasta  Zduńska  Wola 

wiatach  2020-2021"

.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku 

Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  24  lutego  2020  r.  pod  nr  2020/S  038-090111.  W  tym 

samym  dniu  Zamawiający  opublikował  na  stronie  internetowej  specyfikację  istotnych 

warunków zamówienia. 

Wykonawca,

REMONDIS  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w  Warszawie

,  wniósł  odwołanie  wobec  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia, 

podnosząc  następujące  zarzuty  naruszenia  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „Pzp”:  

dokonanie  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  sposób,  który  mógłby  utrudniać  uczciwą 

konkurencję  w  zakresie  w  jakim  Zamawiający  wymaga  by  Wykonawca  przekazał  odebrane 

odpady  komunalne  do  instalacji  komunalnych  zapewniających  dla  odpadów  komunalnych 

niesegregowanych  (zmieszanych),  że  co  najmniej  10%  dostarczonych  odpadów  zostanie 

odzyskana  i  przekazana  do  recyklingu  lub  przygotowana  do  ponownego  u

życia  czym 

Zamawiający naruszył art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 Pzp; 

dokonanie  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  sposób,  który  mógłby  utrudniać  uczciwą 

konkurencję  w  zakresie,  w  jakim  Zamawiający  wymaga,  by  Wykonawca  w  comiesięcznych 

raportach podawał Zamawiającemu informacje przekazywane przez prowadzących instalacje 

zgodnie  z  ustawą  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  dwa  razy  w  roku  czym 

Zamawiający naruszył art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 Pzp; 

dokonanie  niewyczerpującego,  nieprecyzyjnego  opisu  przedmiotu  zamówienia  

w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję w zakresie, w jakim Zamawiający nie 

wskazał, czy Wykonawca winien oszacować i uwzględnić w cenie ofertowej: 

ryzyko  zwiększenia  kosztów  realizacji  usługi  w  razie  zmiany  przepisów  prawa 

mających wpływ na koszty realizacji usług; 

ryzyko wzrostu kosztów zagospodarowania odpadów; 

ryzyko wzrostu wysokości opłaty marszałkowskiej. 

czym Zamawiający naruszył art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 Pzp; 

dokonanie  niewyczerpującego,  nieprecyzyjnego  opisu  przedmiotu  zamówienia  

w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję w zakresie, w jakim Zamawiający nie 

wskazał  w  pkt  III  6.  7)  załącznika nr  7 do  SIWZ:  Szczegółowy  opis  przedmiotu zamówienia 

Zamawiający podał, że: Wykonawca powinien wyposażyć pojazdy w czujniki zapisujące dane 


o  miejscach  załadunku  i  wyładunku  odpadów  w  pojemnikach  -  umożliwiających  weryfikację 

tych danych, 

czym Zamawiający naruszył art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 Pzp; 

dokonanie  niewyczerpującego,  nieprecyzyjnego  opisu  przedmiotu  zamówienia  

w  sposób,  który  mógłby  utrudniać  uczciwą  konkurencję  w  zakresie,  w  jakim  Zamawiający  

w  pkt  III  6.  8)  załącznika  nr  7  do  SIWZ:  Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  podał,  

że system monitoringu musi wskazywać  jaka frakcja odpadu została odebrana danego dnia 

oraz jaka frakcja odpadu odbierana jest w danej chwili 

czym Zamawiający naruszył art. 7 ust. 

1 w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 Pzp; 

dokonanie  niewyczerpującego,  nieprecyzyjnego  opisu  przedmiotu  zamówienia  

w  spos

ób,  który  mógłby  utrudniać  uczciwą  konkurencję  w  zakresie,  w  jakim  Zamawiający  

w pkt III 9.3) załącznika nr 7 do SIWZ: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia nie podał 

częstotliwości zleconego Wykonawcy kolportażu materiałów, czym Zamawiający naruszył art. 

7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 Pzp; 

uregulowanie we wzorach umów (w § 14 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy dla cz. I i II oraz  

w  §  12  ust.  3  wzoru  umowy  dla  cz.  III  zamówienia)  stanowiących  załącznik  do  SIWZ 

przesłanek  zmiany  wartości  umowy  brutto  z  pominięciem  możliwości  zmiany  wysokości 

stawek  jednostkowych  za  1  Mg  odebranych  i  zagospodarowanych  odpadów  czym 

Zamawiający naruszył art. 7 ust. 1 Pzp i art. 353

 Kc w zw. z art. 14 ust. 1 Pzp; 

uregulowanie  we  wzorze  umowy  stanowiącym  załącznik  do  SIWZ  odstąpienia  od 

umowy  z  rażącym  naruszeniem  zasady  równości  stron  stosunku  cywilnoprawnego  oraz 

przekroczeniem  zasady  swobody  umów  czym  Zamawiający  naruszył  art.  7  ust.  1  Pzp  i  art. 

 Kc w zw. z art. 14 ust. 1 Pzp; 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu dokonania 

zmiany treści SIWZ: 

a) 

polegającej  na  usunięciu wymogu przekazywania odebranych odpady  komunalne  do 

instalacji  komunalnych  zapewniających  dla  odpadów  komunalnych  niesegregowanych 

(zmieszanych),  że  co  najmniej  10%  dostarczonych  odpadów  zostanie  odzyskana  

i przekazana do recyklin

gu lub przygotowana do ponownego użycia; 

b) 

polegającej  na usunięciu obowiązku comiesięcznego raportowania Zamawiającemu 

o: 

ilości  i  rodzaju  wydzielonych  odpadów  surowcowych  (papier,  metale,  tworzywa 

sztuczne,  szkło,  bioodpady)  ze  strumienia  niesegregowanych  (zmieszanych)  odpadów 

komunalnych [Mg]; 

ilości  odpadów  o  kodzie  19  12  12  powstałych  po  mechaniczno  -  biologicznym 

przetwarzaniu  niesegregowanych  (zmieszanych)  odpadów  komunalnych  unieszkodliwionych 

przez składowanie [Mg]; 

c) 

polegającej 

na 

wprowadzeniu 

do 

wzorów 

umów 

poniższych 

zapisów:


„Wysokość stawek jednostkowych oraz wartość umowy brutto ulega zmianie w przypadku: 

zmiany  przepisów  prawa  mających  wpływ  na  koszty  realizacji  usług,  

o udokumentowaną wysokość wzrostu kosztów; 

zmiany kosztów zagospodarowania odpadów o udokumentowaną wysokość wzrostu 

kosztów zagospodarowania. 

zmiany wysokości opłaty marszałkowskiej, o wysokość wzrostu opłaty”; 

d) 

polegającej  na  zmianie  pkt  III  6.  7)  załącznika  nr  7  do  SIWZ:  Szczegółowy  opis 

przedmiotu  zamówienia  poprzez  doprecyzowanie,  że  wymóg  dotyczy  jedynie  pojemników: 

„Wykonawca  powinien  wyposażyć  pojazdy  w  czujniki  zapisujące  dane  o  miejscach 

załadunku i wyładunku odpadów w pojemnikach - umożliwiających weryfikację tych danych”; 

e) 

polegającej  na  usunięciu z  pkt  III  6.  8)  załącznika nr  7 do  SIWZ:  Szczegółowy  opis 

przedmiotu  zamówienia  wymogu,  by  system  monitoringu  musiał  wskazywać  jaka  frakcja 

odpadu  została  odebrana  danego  dnia  oraz  jaka  frakcja  odpadu  odbierana  jest  w  danej 

chwili; 

f) 

polegającej na doprecyzowaniu w pkt III 9.3) załącznika nr 7 do SIWZ: Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia częstotliwości zleconego Wykonawcy kolportażu materiałów; 

g) 

polegającej na zmianie § 14 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy dla cz. I i II oraz § 12 ust. 3 

wzoru  umowy  dla  cz.  III  zamówienia  stanowiących  załącznik  do  SIWZ  poprzez  wskazanie,  

że przesłanki zmiany wartości umowy brutto dotyczą również możliwości zmiany wysokości 

stawek jednostkowych za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów; 

h) 

polegającej na zmianie § 13 ust. 6 wzoru umowy dla cz. I i II oraz w § 11 ust. 6 wzoru 

umowy dla cz. III zamówienia na następujący zapis: 

„Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadkach opisanych w ust. 2 

pkt  1-

5  jest  uprzednie  wezwanie  Wykonawcy  do  wykonywania  swoich  obowiązków  oraz 

wyznaczenie  w  tym  celu  dodatkowego  terminu  wynoszącego  co  najmniej  14  dni 

rozpoczynający się od dnia dostarczenia wezwania. Oświadczenie o odstąpieniu może być 

złożone w terminie 30 dni od dnia upływu dodatkowego terminu. ” 

oraz zmianie 

§ 13 ust. 8 wzoru umowy dla cz. I i II oraz w § 11 ust. 8 wzoru umowy dla cz. III 

zamówienia na następujący zapis: 

„Wykonawca  uprawniony  jest  do  odstąpienia  od  umowy  jeśli  Zamawiający  pozostaje  

w  opóźnieniu  z  zapłatą  wynagrodzenia,  za  które  Wykonawca  należycie  i  w  zgodzie 

z postanowieniami umowy oraz przepisami prawa wystawił fakturę VAT. Przed odstąpieniem 

Wykonawca  wezwie  Z

amawiającego  do  wykonania  zobowiązania  wyznaczając  dodatkowy 

co  najmniej  14  dniowy  termin  do  dokonania  płatności  rozpoczynający  się  od  dnia 

dostarczenia wezwania. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 30 dni od 

dnia upływu dodatkowego terminu dokonania płatności”. 


W  dniu  5  marca  2020  r.  Zamawiający  zamieścił  powyższe  odwołanie  na  stronie 

internetowej  wraz  z  komunikatem  wzywającym  potencjalnych  wykonawców  do  zgłoszenia 

przystąpienia do postępowania odwoławczego.  

W terminie 3 dni od dnia 5 

marca 2020 r. żaden wykonawca nie zgłosił przystąpienia 

w  trybie  art.  185  ust.  2  i  3  Pzp  do  postępowania  odwoławczego,  w  tym  po  stronie 

Zamawiającego. 

W dniu 6 marca 2020 r. Zamawiający złożył do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

pismo  z  dnia  6  marca  2020  r. 

–  odpowiedź  na  odwołanie  -  zawierające  oświadczenie 

Zamawiającego, iż po zapoznaniu się z treścią odwołania, w tym zarzutami sformułowanymi 

przez  Odwołującego,  uzasadnieniem  tych  zarzutów  oraz  żądaniami  określonymi  w  

odwołaniu,  uwzględnia  w  całości  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu.  Zamawiający 

poinformował  jednocześnie,  że  postanawia  dokonać  zmiany  treści  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia  w  żądanym  przez  Odwołującego  zakresie  oraz  wniósł  o  umorzenie 

postępowania odwoławczego.  

Biorąc pod uwagę powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza na podstawie art. 186 ust. 6 

pkt 2 Pzp umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie.  

Izba orzekła o kosztach postępowania odwoławczego stosownie do art. 186 ust. 6 pkt 1 Pzp 

oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit.a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.  

w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tj.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972).  Izba  postanowiła  

o zwrocie na rzecz Odwołującego kwoty uiszczonego wpisu.  

Przewodniczący:      ……………………… 


wiper-pixel