KIO 466/20 POSTANOWIENIE dnia 18 maja 2020 r.

Data: 25 czerwca 2020

sygn. akt: KIO 466/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 18 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Emil Kuriata 

wobec  cofnięcia  w  dniu  12  maja  2020  roku,  przed  otwarciem  rozprawy,  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  4  marca  2020  roku  przez 

wykonawcę T. M. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Eco Future T. M., 

ul.  Henryka  Sienkiewicza  36  lok  2;  48-304  Nysa, 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego  Regionalna  Dyrekcja  Ochrony  Środowiska  we  Wrocławiu,  ul.  Jana 

Matejki 6; 50-

333 Wrocław

przy  udziale 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Firma 

Usługowo-Produkcyjno-Handlowa GEO-LAS L. D., Usługi Przyrodnicze K. O., Jadachy 

417;  39-442  Jadachy, 

zgłaszających  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  -  po 

stronie zamawiającego, 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy  T.  M. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Eco  Future  T. 

M.,  ul.  Henryka  Sienkiewicza  36  lok  2;  48-304  Nysa,  kwoty  13  500 

zł  00  gr (słownie: 

trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Sto

sownie do treści art. 198a i art. 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Przewodniczący: 

………………………… 


sygn. akt: KIO 466/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Regionalna  Dyrekcja  Ochrony  Środowiska  we  Wrocławiu,  prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  trybie  przetargu  nieograniczonego, 

którego przedmiotem jest „Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarach Natura 2000: 

Grądy w Dolinie Odry PLH020017, Góry Kamienne PLH020038, Dolina Łachy PLH020003, 

Bierutów  PLH020065  - etap  II w  ramach  projektu pn. Ochrona siedlisk  i  gatunków terenów 

nieleśnych zależnych od wód dla RDOŚ we Wrocławiu”

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  UE  pod  nr 

2019/S 245-603154 z dnia 19 grudnia 2019 r. 

Zamawiający  dnia  24  lutego  2020  roku,  poinformował  wykonawców  o  wyniku 

prowadzonego post

ępowania. 

Dnia  4  marca  2020  roku,  wykonawca  T.  M. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod 

firmą  Eco  Future  T.  M.  (dalej  „Odwołujący”)  wniósł  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej. 

Wpis od od

wołania został wniesiony w wysokości 15 000,00 zł. 

Sz

acunkowa wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

Odwołujący,  pismem  z  dnia  12  maja  2020  roku,  oświadczył,  iż  wycofuje  wniesione 

odwołanie. 

Z  uwagi  na  powyższe,  działając  na  podstawie  przepisu  art.  187  ust.  8  ustawy  -  Prawo 

zamówień publicznych, Izba umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie oraz 

postanowiła zwrócić na rzecz odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu. 

Przewodn

iczący: 

………………………… 


wiper-pixel