KIO 464/20 POSTANOWIENIE dnia 12 marca 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 464/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 12 marca 2020  r.  

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący: 

Luiza Łamejko 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  w  dniu  12  marca  2020  r.  w  Warszawie 

odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  3  marca  2020  r.  przez 

wykonawcę  CELMAR  Sp.  z  o.o.,  ul.  Św.  Cyryla  i  Metodego  50,  41-909  Bytom  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Gminę  Wrocław  -  Zarząd  Zieleni  Miejskiej,  

ul. Trzebnicka 33, 50-

231 Wrocław 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

CELMAR  Sp.  z  o.o.,  ul.  Św.  Cyryla  i  Metodego  50,  41-909  Bytom 

kwoty  7  5

00  zł  00  gr  (słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy) 

stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. 

Przewodniczący :  ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 464/20 

U z a s a d n i e n i e 

Gmina 

Wrocław  -  Zarząd  Zieleni  Miejskiej  (dalej:  „Zamawiający”)  prowadzi  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.: 

„Utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej toalet samoobsługowych na terenie  Parku 

Wschodniego,  Polany  Karłowickiej,  Parku  Klecińskiego  oraz  Górki  Skarbowców”. 

Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  poz.  1843),  zwanej  dalej:  „ustawa  Pzp”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  dniu  29  stycznia  2020  r.  w  Biuletynie 

Zamówień Publicznych pod pozycją 507197-N-2020.  

W dniu 3 marca 2020 r. wykonawca CELMAR Sp. z o.o. 

(dalej: „Odwołujący”) wniósł 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  wobec  czynności  Zamawiającego 

polegających na wyborze jako oferty najkorzystniejszej oferty wykonawcy ECOGIGANT Ł. T. 

z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim w zakresie zadania 1, 2 i 3.  

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp 

w  związku  z  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez 

nieodrzucenie oferty w

ykonawcy, którego wyjaśnienia potwierdzają, że oferta zawiera rażąco 

niską cenę w zakresie zadania 1, 2 i 3, 

2.  art.  89  ust.  1  pkt  6  ustawy  Pzp 

poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty,  która  zawiera 

błędy w sposobie obliczania ceny w zakresie zadania 1, 2 i 3,  

art. 91 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wyboru jako 

najkorzystniejszej oferty Odwołującego dla zadania 1, 2 i 3, 

z  ostrożności  procesowej  Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu,  iż  podejmując  czynności 

naruszył dodatkowo: 

4.  art.  90  ust.  1  i/lub  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wezwania  wykonawcy 

ECOGIGANT  Ł.  T.  do  wyjaśnienia  w  zakresie  doprecyzowania  zamierzonego  sposobu 

realizacji  zamówienia  w  zakresie  ilości  osób  skierowanych  do  realizacji  każdej  

z  części  zamówienia  oraz  uwzględnienia  ww.  kosztów  w  oferowanych  cenach  każdej  

z części zamówienia, 

art. 87 ust. 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie poprawienia treści oferty wykonawcy 

ECOGIGANT Ł. T. . 


Odwołujący wniósł o: 

Uwzględnienie odwołania, 

Unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania 1, 2 i 3, 

Dokonanie ponownej c

zynności badania i oceny oferty, 

Odrzucenia oferty wykonawcy ECOGIGANT 

Ł. T., 

Dokonanie ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej. 

ostrożności procesowej Odwołujący wniósł o: 

1.  Wezwanie  w

ykonawcy  ECOGIGANT  Ł.  T.  do  wyjaśnień  w  zakresie  ilości  osób 

skierowanych  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia  oraz  sposobu  uwzględnienia  tych 

kosztów w cenie ofertowej dla zadania 1, 2 i 3. 

W  dniu  10  marca  2020  r.  (prezentata 

na  piśmie)  wpłynęło  w  formie  pisemnej  do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  zgłoszenie  przystąpienia  wykonawcy  ECOGIGANT  Ł. 

T.

, które zostało nadane drogą pocztową (koperta w aktach sprawy).  

Izba  stwierdziła,  że  zgłoszenie  przystąpienia  wykonawcy  ECOGIGANT  Ł.  T.  do 

postępowania  odwoławczego  jest  nieskuteczne,  bowiem  zostało  wniesione  po  terminie 

określonym w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp.  

Stosownie  do  przywoływanego  przepisu  wykonawca  może  zgłosić  przystąpienie  do 

postępowania  odwoławczego  w  terminie  3  dni  od  dnia  otrzymania  kopii  odwołania, 

wskazując  stronę,  do  której  przystępuje,  i  interes  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść 

strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci 

papierowej  albo  elektronicznej  opatrzone  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  a  jego 

kopię  przesyła  się  zamawiającemu  oraz  wykonawcy  wnoszącemu  odwołanie.  Szczególną 

formę wniesienia odwołania oraz  zgłoszenia przystąpienia do  postępowania odwoławczego 

przewiduje  również  rozporządzenie  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  22  marca  2010  r.  

w  sprawie  regulaminu  postępowania  przy  rozpoznawaniu  odwołań  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz. 

1092  ze  zm.).  W 

§7  ww.  rozporządzenia  zastrzeżono,  że  korespondencja  w  sprawie 

odwoławczej  kierowana  przez  strony  i  uczestników  postępowania  odwoławczego  do  Izby,  

a  także  korespondencja  kierowana  przez  Izbę  może  być  przesyłana  przy  użyciu  środków 

komunikacji elektronicznej, 

z wyjątkiem wniesienia odwołania oraz zgłoszenia przystąpienia 

do postępowania odwoławczego przez wykonawcę.  

Jak  wynika 

z  dokumentacji  postępowania  przesłanej  przez  Zamawiającego, 

Z

amawiający  kopię  odwołania  wraz  z  wezwaniem  do  zgłoszenia  przystąpienia  do 

postępowania  odwoławczego  przesłał  wykonawcom  uczestniczącym  w  postępowaniu  „za 


pomocą  e-maila i  poczty  polskiej”  w  dniu  4 marca 2020  r. (pismo Zamawiającego z  dnia 4 

marca  2020  r.).  O

koliczność  tę  przyznał  wykonawca  ECOGIGANT  Ł.  T.  w  piśmie  z  dnia  6 

marca 2020 r. Tym samym, 

z ww. chwilą rozpoczął bieg termin na zgłoszenie przystąpienia 

do  postępowania  odwoławczego.  Trzydniowy  termin  na  zgłoszenie  przystąpienia  upłynął 

wykonawcy  w  dniu  9  marca  2020 

r.  Wskazać  w  tym  miejscu  należy,  że  dla  zachowania 

terminu  zgłoszenia  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  znaczenie  ma  data 

doręczenia 

zgłoszenia 

do 

Prezesa 

Krajowej 

Izby 

Odwoławczej 

jednej  

z form wskazanych w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp i §7 rozporządzenia w sprawie regulaminu 

postępowania  przy  rozpoznawaniu  odwołań  (patrz:  postanowienie  Sądu  Okręgowego  

w Katowicach z dnia 13 kwietnia 2011 r., sygn. akt XIX Ga 169/11, wyrok Sądu Okręgowego 

w  Piotrkowie  Trybunalskim  z  dnia  23  maja  2011  r.,  sygn.  akt  II  Ca  220/11,  postanowienie 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  11  lipca  2017  r.,  sygn.  akt  KIO  1162/16,  postanowienie 

Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 października 2019 r., sygn. akt KIO 2150/19).  

Z

głoszenie przystąpienia  do  postępowania odwoławczego wykonawcy  ECOGIGANT 

Ł.  T.  dotarło  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  formie  pisemnej  w  dniu  10  marca 

r. 

(prezentata  Krajowej  Izby  Odwoławczej  na  zgłoszeniu  przystąpienia  

z  adnotacją  o  wpływie  pisma).  Wprawdzie  pismo  ze  zgłoszeniem  przystąpienia  zostało 

nadane 

drogą pocztową w dniu 6 marca 2020 r. (stempel na kopercie), jednakże ustawa Pzp 

jednoznacznie 

nie  łączy  żadnych  skutków  z  nadaniem  zgłoszenia  przystąpienia  do 

postępowania  odwoławczego  w  placówce  pocztowej,  inaczej  niż  w  przypadku  innych  pism 

(por.  przyk

ładowo  przepis  art.  198b  ust.  2  ustawy  Pzp,  który  ze  złożeniem  skargi  na 

orzeczenie  Izby  w  placówce  pocztowej  operatora  wyznaczonego  łączy  skutki  wniesienia 

skargi  do  sądu).  Powyższe  stanowisko  jest  ugruntowane  i  prezentowane  jednolicie  

w orzecznictwie Iz

by. Prawidłowość tego stanowiska, na tle analogicznych przepisów ustawy 

Pzp dotyczących wniesienia odwołania, potwierdza również uchwała Sądu Najwyższego z 7 

lutego  2014  r.,  sygn.  akt  II  CZP  90/13,  w  której  stwierdził,  że  nie  ma  znaczenia  dla 

zachowania  te

rminu  do  wniesienia  odwołania  okoliczność,  kiedy  pismo  z  odwołaniem 

zostanie złożone w placówce operatora wyznaczonego. 

Z uwagi na powyższe, Izba stwierdziła, że zgłoszenie przystąpienia do postępowania 

odwoławczego 

przez 

wykonawcę 

ECOGIGANT 

Ł. 

T. 

zostało 

wniesione  

z  uchybieniem  ustawowego  3  -  dniowego  terminu  do  jego 

złożenia,  co  skutkuje 

niedopuszczeniem  do  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym  zgłaszającego  przystąpienie. 

Termin  na  zgłoszenie  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  ma  charakter  terminu 

zawitego, nie podlegającego przywróceniu, a jego niedochowanie powoduje utratę prawa do 

udziału  w  postępowaniu  odwoławczym  i  uzyskania  statusu  uczestnika  postępowania 

odwoławczego  (np.  postanowienie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  1  sierpnia  2013  r., 


sygn. akt KIO 1764/13, postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 stycznia 2014 r., 

sygn. akt KIO 79/14). 

W dniu 11 marca 2020 r. 

wpłynęła do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odpowiedź 

Zamawiającego  na  odwołanie,  w  której  Zamawiający  oświadczył,  że  uwzględnia  w  całości 

zarzuty odwołania.  

świetle  oświadczenia  Zamawiającego,  wobec  braku  skutecznego  zgłoszenia 

przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego,  Krajowa  Izba 

Odwoławcza, działając na podstawie art. 186 ust. 2 ustawy Pzp, postanowiła postępowanie 

odwoławcze umorzyć.  

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp  

w zw. z art. 186 ust. 2 ustawy Pzp, orzeczono jak w sentencji. 

Orzekając  o  kosztach  postępowania  Izba  wzięła  pod  uwagę  treść  art.  186  ust.  6  

pkt  1  ustawy  Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  

z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972).  

Przewodniczący :  ……………………………… 


wiper-pixel