KIO 463/20 WYROK dnia 8 czerwca 2020 r.

Data: 2 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 463/20 

WYROK 

z dnia 8 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: Robert Skrzeszewski 

                                                                         Protokolant: Piotr Kur 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  8  czerwca  2020 

r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  3  marca  2020  r.  przez 
wykonawcę  K.  Electric  S.A.  z  siedzibą  w  Wolsztynie  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 
AMW Sinevia Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim  

orzeka: 

uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu AMW Sinevia Spółka z o.o. 

z  siedzibą  w  Nowym  Dworze  Mazowieckim  unieważnienie  czynności  wyboru 

najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy 

Elkond  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Białymstoku,  nakazuje 

temu Zamawiającemu dokonanie ponownego badania i oceny ofert, 

kosztami  postępowania  obciąża  AMW  Sinevia  Spółka  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Nowym Dworze Mazowieckim i:  

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr 

(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę K. Electric 

S.A

. z siedzibą w Wolsztynie tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  AMW  Sinevia  Spółka  z  o.o.  z  siedzibą  w  Nowym  Dworze 

Mazowieckim na rzecz wykonawcy K. Electric S.A. 

z siedzibą w Wolsztynie kwotę 11 100 zł 

00 gr (słownie: jedenaście tysięcy sto złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania 
odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika.  


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych(t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejszy  wyrok 

–  w  terminie  7  dni  od  dnia 

jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 
do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:…………………… 


Sygn. akt: KIO 463/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający: AMW Sinevia Spółka z o.o., ul. Paderewskiego 6, 05-100 Nowy Dwór 

Mazowiecki  wszczął  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w 

tr

ybie  przetargu  nieograniczonego  pn.:  „Dostawa  materiałów  elektrycznych  według 

zestawienia  w  postaci  formularza  cenowego,  rysunków  i  opisu  wraz  z  rozładunkiem  na 
wskazanym miejscu w ramach zadania 460807 Oświęcim.”. 

W  dniu  27  lutego  2020  roku Odwołujący:  K.  Electric  S.A.  ul.  Gajewskich  32  64-200 

Wolsztyn  otrzymał  informację  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy  Elkond  Sp.  z 
o.o., zwanego dalej „Wykonawcą” lub „Elkond”. 

Nie  zgadzając  się  z  powyższą  czynnością  Zamawiającego  Odwołujący  w  dniu  3 

marca  2020 roku  wniósł  odwołanie do  Prezesa Krajowej Izby  Odwoławczej  na  zaniechanie 
czynności Zamawiającego polegające na nieodrzuceniu oferty Wykonawcy. 

Odwołujący  zarzucił,  że  Zamawiający  swoim  działaniem  naruszył  następujące 

przepisy 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2019 r., poz. 1843, zwanej dalej ustawą Pzp: 

Art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia Wykonawcy, 

pomimo  tego,  iż  oferta  Wykonawcy  jest  niezgodna  ze  specyfikacją  istotnych  warunków 
zamówienia i powinna być odrzucona. 

Art.  91  ust.1  ustawy  Pzp  poprzez  wybór  jako  oferty  najkorzystniejszej  oferty 

Elkond, mimo, iż jako oferta najkorzystniejsza winna być wybrana oferta Odwołującego. 

Wobec  naruszenia  przez  Zamawiającego  powyżej  wskazanych  przepisów  prawa 

Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu: 

Unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty, 

2)  Odrzucenie oferty Wykonawcy Elkond, 

Wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Odwołującego. 

pierwszej kolejności Odwołujący zwrócił uwagę, iż Zamawiający dopuścił składanie 

ofert równoważnych, bowiem zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
zwanej dalej SIWZ, a w szczególności Pkt III. 1 opis przedmiotu zamówienia cyt: „ W każdym 
przypadku, gdzie w SIWZ przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, aprobat, 
specyfikacji  technicznych  i  systemów  odniesienia  (nazw  handlowych)  Zamawiający 


dopuszcza  składanie  ofert  równoważnych.  Zamawiający  za  produkt  równoważny  uważa 

produkt

,  który  nie  jest  identyczny,  tożsamy  z  produktem  referencyjnym,  ale  posiada  nie 

gorsze od produktu referencyjnego cechy i parametry.”. 

Dalej  zauważył,  że  powyżej  wskazaną  możliwość  Zamawiający  odzwierciedlił  w 

dalszej  części  SIWZ,  poprzez  stworzenie  załącznika  nr  6  SIWZ,  gdzie  Wykonawcy  mogli 
zadeklarować, czy dostarczą produkt równoważny czy też nie. 

Nadto,  Odwołujący  wyjaśnił,  że  w  formularzu  cenowym  stanowiącym  załącznik  nr  2 

Zamawiający wskazał jakiego konkretnie asortymentu wymaga, a Wykonawcy mieli wypełnić 
ten załącznik i określić ceny dla każdego z produktów. Jeśli Wykonawca oferował produkty 
równoważne to miał za zadanie wpisać w załączniku nr 6 SIWZ, jakie produkty równoważne 
oferuje oraz dołączyć dokumenty udowadniające tą równoważność. 

W  odnie

sieniu  do  spornych  pozycji,  które  -  w  opinii  Odwołującego  -  nie  spełniają 

kryteriów  równoważności  w  ofercie  Elkond Sp.  z  o.o.  Zamawiający  opisał  je w  następujący 
sposób: 

Materiały lub urządzenia zgodne z opisem przedmiotu zamówienia: 

L.p.1    Gniazdo  2P  +Z 

10/16  A  250V  np.  Simon  54  (pozycja  nr  3  z  załącznika  nr  2 

SIWZ), 

L.p.4  Gniazdo RJ 45 kat. 6 pojedyncze np. Simon 54 (pozycja nr 6 z załącznika nr 2 

SIWZ), 

L.p.8    Listwa  kablowa  bezhalogenowa  np.  tehalit.  LFH  z  możliwością  montażu 

osprzętu (pozycja nr 28 z załącznika nr 2 SIWZ). 

Z powyższego opisu dla Odwołującego wynika, iż Wykonawcy musieli zaoferować: 

gniazdo 2P + Z 10/16 A 250V pozycja 3 załącznika nr 2 SIWZ (załącznik nr 

Według  Odwołującego    -  tym  miejscu  nie  ma  i  nie  było  mowy  o  żadnej 

równoważności, gdyż produkt opisano bez żadnych parametrów granicznych.  

Zdaniem  Odwołującego  -  Zamawiający  wymagał  konkretnego  gniazdka,  które 

spełniałoby minimalne wymagania: 2P + Z 10/16A 250V.  


Zaznaczył również, że zgodnie ze swoją specyfikacją, gdzie Zamawiający wskazał na 

użycie nazw handlowych - użył konkretnej nazwy handlowej - w tym przypadku Simon 54.  

Analizując dalej SIWZ wskazał, że Zamawiający wyjaśnił, iż jeśli użyta będzie nazwa 

handlowa  dopuszcza  składanie  ofert  równoważnych.  Przy  czym  zastrzegł,  iż  produkt 
równoważny ma posiadać cechy i parametry nie gorsze od produktu referencyjnego. 

W świetle powyższego stwierdził, że Zamawiający wymagał gniazda 2P + Z 10/16 A 

250V,  które  miało  mieć  parametry  i  cechy  nie  gorsze  od  Simon  54,  a  zatem  Zamawiający 
wskazał  takie  gniazdo  które,  jest  produkowane  również  przez  innych  producentów,  np.: 
Firma  Ospel  SERIA  SONATA  Gniazdo  pojedyncze  z  przesłonami  torów  prądowych 

16A/250~,  IP-

20,  zaciski  gwintowe (załącznik  nr 5),  lub  Hager  lumina Gniazdo  zasilające  z 

uz

iemieniem, przesłony styków, 16 A/250 VAC, biały (załącznik nr 6). 

Zarzucił, że wybrany Wykonawca wskazał w załączniku nr 6 SIWZ (załącznik nr 7), iż 

zamiast  gniazda  Simon  54  oferuje  KONTAKT  SIMON  BASIC  MODUŁ  gniazdo  2P  +z 
BMGZ101,  podczas  gdy  w  świetle  przedmiotowej  specyfikacji  gniazdo  BMGZ1.01  nie  jest 
produktem równoważnym do produktu referencyjnego gdyż: 

Gniazdo  2P+Z  10/16A  250V  np.:  Simon  54  według  karty  katalogowej  producenta 

posiada przesłonę torów prądowych, a gniazdo KONTAKT SIMON BASIC MODUŁ Gniazdo 
2p+z BMGZ1.01 według karty katalogowej producenta takiej przysłony nie ma.  

Powyższa  przesłona  –  według  Odwołującego  -  jest  istotną  cechą  i  parametrem 

chroniącym użytkownika przed porażeniem elektrycznym. 

Powyższe,  a  zatem  brak  tej  przesłony  ewidentnie  przesądza  –  zdaniem 

Odwołującego  -  o  tym,  że  mamy  do  czynienia  z  produktem,  który  jest  gorszy  od  produktu 
referencyjnego, co potwierdza dowód w postaci Załącznika nr 1 - karta katalogowa Gniazdo 
2P+Z 10/16A 250V Simon 54 i Załącznika nr 2 - KONTAKT SIMON BASIC MODUŁ Gniazdo 

2p+z BMGZ1.01.11. 

gniazdo  RJ  45  kat.  6  pojedyncze,  pozycja  4  załącznika  nr  2  SIWZ 

(załącznik nr 13). 

Odwołujący podkreślił, podobnie jak wskazano powyżej, iż poprzez samo wskazanie - 

gniazdo RJ45 kat.6 pojedyncze Zamawiający nie określił równoważności, a po prostu opisał 
produkt, którego wymaga. 


Zwrócił  uwagę,  że  Zamawiający  wymagał  konkretnego  gniazdka,  które  spełniałoby 

minimalne wymagania: RJ 45 kat, 6 pojedyncze. 

Natomiast  zgodnie  ze  swoją  specyfikacją,  gdzie  Zamawiający  wskazał  na  użycie 

nazw  handlowych  - 

użył  po  tym  wyrażeniu konkretnej  nazwy  handlowej  -  w  tym  przypadku 

Simon 54.  

Analizując dalej SIWZ wskazał, że Zamawiający wyjaśnił, iż jeśli użyta będzie nazwa 

handlowa  dopuszcza  składanie  ofert  równoważnych.  Przy  czym  zastrzegł,  iż  produkt 
równoważny ma posiadać cechy i parametry nie gorsze od produktu referencyjnego. 

W  świetle  powyższego  zauważył,  że  Zamawiający  wymagał  gniazda  RJ  45  250V, 

które  miało  mieć  parametry  i  cechy  nie  gorsze  od  Simon  54,  podczas  gdy  wybrany 

W

ykonawca  zadeklarował,  iż  zamiast  gniazda  RJ  45  kat  6  pojedynczego  np.  Simon  54 

dostarczy  materiał  zamienny  -  KONTAKT  SIMON  BASIC  MODUŁ  Gniazdo  RJ45  kat  6 

pojedyncze. 

W opinii  Odwołującego -  gniazdo  KONTAKT  SIMON  BASIC  MODUŁ Gniazdo  RJ45 

kat 6 pojedyncze 

nie jest produktem równoważnym do produktu referencyjnego gdyż: 

Gniazdo  RJ  45  kat  6  pojedyncze  np.:  Simon  54  według  karty  katalogowej 

producenta,  posiada  w  standardzie  „Rodzaj  podłączenia  beznarzędziowe,  zacisk 
przebijający  izolację”,  a  gniazdo  KONTAKT  SIMON  BASIC  MODUŁ  Gniazdo  RJ45  kat  6 
pojedyncze według karty katalogowej posiada jedynie zacisk przebijający izolację.  

W  związku  z  tym  przekonywał,  że  podłączenie  beznarzędziowe  jest  istotną  cechą  i 

parametrem  urządzenia,  gdyż  pozwala  instalatorowi  na  podłączenie  przewodu  bez  użycia 
narzędzi,  gniazdo  KONTAKT  SIMON  BASIC  MODUŁ  Gniazdo  RJ45  kat  6  takich  cech  i 
parametrów nie ma. 

Powyższe, a zatem brak podłączenia beznarzędziowego, ewidentnie przesądza  –  w 

ocenie  Odwołującego  -  o  tym,  że  mamy  do  czynienia  z  produktem,  który  jest  gorszy  od 

produktu referencyjnego (

Załącznik nr 3 i 4 karty katalogowe). 

Listwa kablowa bezhalogenowa np.  tehalit.  LFH  z  możliwością montażu 

osprzętu pozycja nr 26 załącznika nr 2 SIWZ - (załącznik nr 13). 

Zwrócił  uwagę,  że  w  odniesieniu  do  tego  przedmiotu  zamówienia  Zamawiający 

wyraźnie  przesądził  w  odpowiedziach  na  zadane  pytania,  iż  korytka,  które  mają  być 


dostarczone mają być bezhalogenowe, a montaż osprzętu ma się odbywać bez ramek. 

Tak między innymi Zamawiający wskazał w odpowiedzi i zmianie z dnia 7.02.2020 r. 

na  pytanie  nr  1  cyt; 

„Zamawiający  informuje,  że  należy  dobrać  i  wycenić  listwę  kablową 

bezhalogenową  o  takich  wymiarach  by  można  było  zamontować  osprzęt  elektryczny  bez 
ramek.”. 

Zauważył  również,  że  w  podobny  sposób  Zamawiający  odpowiedział  wcześniej 

pismem z dnia 4.02.2020 r. ( załącznik nr 10), na pytanie nr 2 cyt: „ Czy listwy kablowe mają 
być  dostarczone  bezhalogenowe,  umożliwiające  montaż  osprzętu  45x45  bez  dodatkowych 
adapterów, ramek w systemie podziału 50:50”, w  ten sposób cyt: „ Zamawiający informuje, 
że listwy kablowe mają być bezhalogenowe, bez ramek i adapterów”. 

W tym miejscu wskazał, że wybrany Wykonawca w załączniku nr 6 SIWZ (załącznik 

nr  7)  jako  produkt  równoważny  zaoferował  HAGER  TEHALIT  BRHP  Kanał  bezhalogenowy 
podstawa  130  x  65  biały  BRHP6513019010  +Pokrywa  bezhalogenowa  80  biały 

BRHP08029010. 

Wyjaśnił  również,  że  na  potwierdzenie  udowodnienia,  iż  oferta  Wykonawcy  Elkond 

nie  jest  rażąco  niska  w  swoich  wyjaśnieniach  z  dnia  21.02.2020  roku  (  załącznik  nr  11) 
Wykonawca  dołączył  w  odniesieniu  do  zaoferowanego  produktu  -  ofertę  na  korytka 
(załącznik nr 3 załącznika nr 11).  

Z  załączonej  do  wyjaśnień  oferty  (załącznik  nr  3  załącznika  nr  11)  dostawcy  dla 

Odwołującego  jednoznacznie  wynika,  iż  należy  użyć  ramek  do  osprzętu,  a  zatem 
zaoferowany  produkt  nie  spełnia  wymagań  specyfikacji,  o  czym  napisał  wprost  dostawca 

tego produktu cyt: 

„Do montażu osprzętu używasz ramek. Zestawy więcej jak 3-krotne robisz 

poprzez łączenie ze sobą poszczególnych ramek. Wypinasz te elementy poziome i spinasz 
elementy pionowe ze sobą.”. 

Powyższe  wskazuje  -  w  opinii  Odwołującego  -  produkt  (listwy  kablowe 

bezhalogenowe), który jest niezgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  argumentował,  iż  oferta  Wykonawcy  Elkond  podlega 

odrzuceniu  na  podstawie  przepisu  art.  89  Ust.1  pkt  2)  ustawy  Pzp  poprzez  zaoferowanie 

produktu  wyraźnie  niezgodnego  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia  -  listw 
kablowych  bezhalogenowych  oraz  zaoferowaniu  dwóch  produktów,  które  nie  spełniają 
wymagań równoważności, co także skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie przepisu art. 


89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp. 

Podnosząc  jeszcze  aspekt  równoważności  Odwołujący  wskazał,  iż  Zamawiający 

wymagał  produktu  nie  identycznego,  ale  także  co  wyraźnie  napisał  w  SIWZ  produktu  nie 

gorszego od produktu referencyjnego.  

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  fakty  jak  brak  przysłony,  czy  brak  podłączenia 

beznarzędziowego  –  w  przekonaniu  Odwołującego  -  Wykonawca  Elkond  zaoferował 

produkty  zdecydowanie  go

rsze niż  produkty  referencyjne,  a  w  przypadku produktu gniazda 

KONTAKT  SIMON  BASIC  MODUŁ  Gniazdo  2p+z  BMGZ1.01  jest  to  także  produkt 
niebezpieczny, gdyż brak mu cechy ochrony użytkownika przed porażeniem elektrycznym. 

Odwołujący odnosząc się do braku równoważności wskazał również, iż w odpowiedzi 

na  wezwanie Zamawiającego,  co  do  wyjaśnienia  tej kwestii Wykonawca Elkond nie potrafił 
skutecznie wyjaśnić równoważności.  

Podniósł,  że  pismo  Elkond  odnośnie  wyjaśnienia  kwestii  równoważności  w  całości 

dotyczyło  uwag  w  stronę  Zamawiającego,  gdzie  Elkond  stwierdził,  iż  to  Zamawiający 
nieprecyzyjnie  opisał  przedmiot  zamówienia  dlatego  też  Wykonawca  może  zaoferować 
„wszystko co chce”, bo Zamawiający źle opisał równoważność.  

Taka  postawa  Wykonawcy  Elkond 

–  według  zapatrywania  Odwołującego  -  powinna 

być  oceniona  poprzez  pryzmat  naruszenia  zasad  współżycia  społecznego.  Postawa 
podkreślająca, iż to Zamawiający jest sam sobie winien bo źle opisał przedmiot zamówienia 
zasługuje na dezaprobatę, właśnie w kontekście naruszenia zasad współżycia społecznego. 

Odwołujący  podkreślił  przy  tym,  iż  Zamawiający  nie  opisał  źle  przedmiotu 

zamówienia, ponieważ opisał po pierwsze jakiego przedmiotu wymaga i w tym zakresie nie 
było  mowy  o  równoważności,  wymagał  konkretnych  gniazdek,  a  równoważność  opisał 
poprzez  wskazanie  nazw  handlowych,  a  zatem  tak  jak  pozwala  mu  przepis  określił 
równoważność za pomocą nazwy handlowej, zaś w SIWZ w pkt 111.1 wskazał, jak rozumie 
zaoferowanie produktów równoważnych.  

W  świetle  powyższego  Wykonawcy  mieli  zaoferować  konkretne  gniazdka  dokładnie 

opisane,  a  równoważność  odnieść  do  określonego  typu  wskazanego  wprost  jako  nazwa 

handlowa.  

Wykonawcy  byli  również  zobowiązani  zaoferować  produkt  o  właściwościach 


zbliżonych  nadający  się  funkcjonalnie  do  zapotrzebowanego  zastosowania,  a  w  opinii 
Odwołującego  -  brak  przesłony  torów  prądowych,  która  chroni  przed  porażeniem,  czy  też 
zupełnie inny rodzaj podłączenia (narzędziowe a beznarzędziowe)  wskazują bezsprzecznie 
na zaoferowanie produktu o innych właściwościach. Z pewnością są to produkty o znaczenie 
gorszych  właściwościach,  które  funkcjonalnie  nie  nadają  się  do  zapotrzebowanego 

zastosowania. 

Zarzucił,  że  w  przedmiotowej  sprawie  jeżeli  Wykonawca  zauważył  jego  zdaniem 

„błędy”  w  opisie  przedmiotu  zamówienia,  to  powinien  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o 
wyjaśnienie opisu przedmiotu zamówienia, a czynienie tego na tym etapie (oceny ofert), jako 
zarzut  w  kierunku  Zamawiającego  jest  nadużyciem  prawa  podmiotowego  i  nie  powinno 
korzystać z ochrony. 

Zwrócił uwagę, że wyjaśnienia Elkond i strategia obrony swojej oferty poprzez zarzut 

do  Zamawiającego,  iż  źle  opisał  parametry  równoważności  zaistniały  dopiero  na  etapie 
obrony swojej oferty, bowiem dopiero na etapie wezwania do wyjaśnień Elkond stwierdził, że 
jego  produkty  spełniają  wymagania,  bo  są  one  w  ten  sposób  opisane,  jednakże  tej  tezie 
przeczy złożona przez Elkond oferta. 

Dalej,  przekonywał,  że  Wykonawca  wskazał  zaoferowanie  zamiast  gniazda  2P+Z 

10/16A 250V np.: Simon 54 KONTAKT SIMON BASIC MODUŁ Gniazdo 2p+z BMGZ1.01, a 
w swoich wyjaśnieniach wywodził, iż wszystkie parametry techniczne jakie zostały określone 
przez  Zamawiającego  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  zostały  uwzględnione,  ponieważ 
zaoferował pojedyncze gniazdo z uziemnieniem o amperażu 16 A i napięciu znamionowym 

250 V. 

W  związku  z  tym  Odwołujący  wyraził  wątpliwość,    że  skoro Wykonawca zaoferował 

produkt,  który  spełnia  wszystkie  wymagania  techniczne,  to  po  co  w  ogóle  wskazywał  swój 
produkt w załączniku nr 6?  

Argumentował  przy  tym,  że  jeżeli  produkt  spełniał  opis  przedmiotu  zamówienia,  to 

Wykonawca nie powinien go tu wskazać, nikt Wykonawcy do tego nie zmuszał, a Załącznik z 
tabeli  nr  6  Wykonawcy  mieli  wypełnić  dopiero  wtedy,  jeśli  będą  oferować  produkt 
równoważny.  

Z  powyższego  wnioskował,  że  Wykonawca  dokładnie  w  ten  sam  sposób  rozumiał 

równoważność,  co  Zamawiający  jak  i  Odwołujący,  a  zatem  poprzez  odwołanie  się  do 
produktu  Simon  54.  Gniazdko  miało  spełnić  wymagania  minimalne  opisane  wprost  przez 


Zamawiającego, a dodatkowo miało w zakresie równoważności spełniać parametry takie jak 

Simon 54.  

W przekonaniu Odwołującego - tak również rozumiał to Wykonawca Elkond na etapie 

złożenia  oferty,  bowiem  wskazał  na  zaoferowanie  przez  siebie  produktu  równoważnego,  a 
dopiero  teraz  na  etapie  oceny  jego  oferty  i  wyjaśnień  broni  się  stwierdzeniem,  że  jego 
produktu  spełniają  wszystkie  wymagania  techniczne  określone  przez  Zamawiającego. 
Zdaniem  Odwołującego  -  wyjaśnienie  takie  nie  jest  zgodne  z  logiką,  ale  także  z 
wcześniejszymi  działaniami  Wykonawcy  Elkond,  bowiem  gdyby  na  etapie  składania  oferty 
tak  Elkond  rozumiał  równoważność  to  nie  wskazałby  swoich  produktów  jako  produkty 
równoważne.  

Zarzucił,  że  w  zakresie  pozycji  3  z  załącznika  nr  2  SIWZ  -  Elkond  nawet  nie 

spróbował  wyjaśniać,  czy  jego  produkt  spełnia  parametry  równoważności,  a  wskazał  na 
błędny opis przedmiotu zamówienia.  

W zakresie pozycji nr 4 z załącznika nr 2 SIWZ Odwołujący powielił argumentację jak 

wyżej,  że  produkt  nie  spełnia  wymagań  równoważności,  a  argumentacja  o  spełnieniu 
wymagań  określonych  przez  Zamawiającego  nie  jest  nawet  spójna  z  własną  ofertą 
wykonawcy Elkond i wskazuje, iż w odniesieniu do tego produktu Elkond wyjaśnił, iż posiada 
beznarzędziowy  zacisk  przywołując  kartę  katalogową  (  załączniki  nr  7  i  8  do  załącznika  nr 

W  opinii  Odwołującego  - Wykonawca  nie  udowodnił,  że  jego  przedmiot  zamówienia 

posiada beznarzędziowy zacisk, bowiem Wykonawca Elkond w swojej ofercie podał zupełnie 
inną  kartę  katalogową  (  załącznik  nr  12),  to  jest  kartę  potwierdzającą,  iż  oferuje  gniazdo 

pojedyncze  RJ45  ekranowane, 

zaś  w  załączniku  nr  7  (załącznik  nr  6  do  SIWZ)  nie 

zaznaczył,  czy  oferuje  gniazdo  ekranowane,  czy  nie  ekranowane  i  na  potwierdzenie 
równoważności  dał  znów  inną kartę dotyczące  innego gniazda komputerowego (  załączniki 
nr 7 i 8 do załącznika nr 11). 

Zda

niem  Odwołującego  -  przekonanie  Wykonawcy  o  udowodnieniu  równoważności 

poprzez  dołączenie  kart  katalogowych  stanowiących  (  załączniki  nr  7  i  8  do  załącznika  nr 
11),  jest  bezzasadne,  bowiem  nie  wiadomo  co  zaoferował,  czy  gniazdo  ekranowe  czy  też 

nie.  

Odwo

łujący w związku z tym podniósł, że jeżeli do końca nie wiadomo co zaoferował 

Wykonawca, bo co innego wskazuje w ofercie, a co innego wskazuje i dołącza jako dowód 


różne karty katalogowe - to nie można przede wszystkim jednoznacznie określić co oferuje, a 
skoro nie wiadomo co oferuje to nie może udowodnić równoważności.  

W  opinii  Odwołującego  -  Wykonawca  owej  równoważności  nie  udowodnił  mimo,  że 

taki obowiązek wynikał z treści SIWZ. 

Odwołujący  przyznał,  iż  biorąc  pod  uwagę  specyfikę  oferowanego  asortymentu 

trudno opisać równoważność w odniesieniu do tych produktów które chciałby Zamawiający. 
W  związku  z  tym  wywodził,  że  o  ile  równoważność  można  opisać  w  odniesieniu  do 
skomplikowanych urządzeń poprzez określenie parametrów granicznych to w odniesieniu do 

ta

kiego  asortymentu  jest  to  niezwykle  trudne,  dlatego  specyfikację  w  niniejszym 

postępowaniu  należało  czytać  poprzez  pryzmat  wyartykułowanych  wprost  przez 
Zamawiającego  określeń  a  także  poprzez  pryzmat  wymagań  które  zostały  wskazane 
poprzez  użycie  nazwy  handlowej  i  dopuszczenie  równoważności.  Przy  czym  użycie  nazwy 
handlowej  nie  powodowało,  że  produkt  zaoferowany  miał  nagle  spełnić  szereg  wymagań, 
których Zamawiający nie opisał. 

Mając zatem na uwadze powyższe Odwołujący wskazał, że w odniesieniu do dwóch 

zao

ferowanych  produktów  Wykonawca  Elkond  nie  wykazał  spełnienia  równoważności,  a 

zatem oba te produkty są niezgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zaś w 
odniesieniu do kolejnego produktu oferta jego dostawcy potwierdziła wprost, że produkt jest 
niezgodny  z  SIWZ,  bowiem  nie  spełnia  wymagań  Zamawiającego  wyrażonych  w 
odpowiedziach na pytania Wykonawców.  

Na koniec Odwołujący zwrócił uwagę, że odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień 

SIWZ są integralną i wiążąca częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a zatem, 
niezgodność  oferowanego  produktu  z  integralną  częścią  specyfikacji  przesądza  o 
niezgodności oferty z treścią specyfikacji.  

W  świetle  powyższego  Zamawiający  –  zdaniem  Odwołującego  -  powinien  odrzucić 

ofertę Wykonawcy Elkond na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, gdyż oferta 

ta jest niezgodna z SIWZ. 

Pismem  z  dnia  8  czerwca  2020r.  Zamawiający  udzielił  odpowiedzi  na  odwołanie 

wnosząc o jego oddalenie w całości. 

Zamawiający  stwierdził,  ze  nie  podał  w  treści  SIWZ  parametrów  podlegających 

ocenie  pod  względem  równoważności(  w  tym  przypadku  parametru  odnoszącego  się  do 


posiadania bądź nie – przesłony torów prądowych). 

W tym względzie powołał się na opis projektu „Rozdział 2 zasilanie i rozdział energii 

elektrycznej”  i  legendę  oznaczeń  elektrycznych(  dowody  nr  1  i  nr  2  w  odpowiedzi  na 
odwołanie),  gdzie  nie  ma  żadnej  informacji,  że  gniazda  muszą  posiadać  przesłonę  torów 
prądowych. 

Zwrócił uwagę, że jedyne wymogi w tym zakresie to posiadanie stopnia ochrony IP20 

i IP44, 

a przesłona torów prądowych nie jest elementem istotnym dla Zamawiającego. 

Podniósł,  że  przesłona  taka  może  mieć  znaczenie  w  budynkach  mieszkalnych, 

jednak nie ma istotnego znaczenia dla obiektu wojskowego. 

Podobnie  motywował,  jeżeli  chodzi  o  brak  wymagań  SIWZ  odnośnie  posiadania 

przez gniazdo komputerowe 

bez narzędziowego zacisku przebijającego izolację. 

Zamawiający  stanął  na  stanowisku,  że  jeżeli  dopuścił  rozwiązania  równoważne 

opisywanym  w  dokumentacji,  ale  nie  podał  minimalnych  parametrów,  które  by  te 
równoważność  potwierdzały  –  wykonawca  obowiązany  jest  zaoferować  produkt  o 
właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. 

Odnośnie  trzeciego  zarzutu  odwołania  Zamawiający  przyznał,  że  opis  przedmiotu 

zamówienia  w  zakresie  poz.26  formularza  ofertowego  (z  uwzględnieniem  wyjaśnień 
Zamawiającego    w  piśmie  z  dnia  4  lutego  2020  r.  i  z  dnia  7  lutego  2020  r.  oraz  treści 
zaktualizowanego załącznika  nr 2 do SIWZ) może wprowadzać wykonawców w błąd co do 
produktu,  którego  oczekuje  Zamawiający,  a  zatem  nie  może  on  niejednoznaczności  i 
sprzeczności w dokonanym opisie zamówienia interpretować na niekorzyść wykonawców. 

Na  poparcie  swoich  twierdzeń  w  zakresie  trzeciego  zarzutu  załączył  do  odpowiedzi 

na odwołanie dowody nr 3-9. 

K

rajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje. 

Na  podstawie  zebranego  w  sprawie  materiału  dowodowego,  a  w  szczególności  w 

oparciu  o  treść  akt  sprawy  odwoławczej,  w  tym  treść  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 
Zamówienia,  zwanej  dalej  SIWZ,  oferty  Elkond  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Białymstoku, 
odwołania wraz z załącznikami, odpowiedzi Zamawiającego na odwołanie z dnia 8 czerwca 
2020  r.  wraz  z  załącznikami,  jak  również  na  podstawie  złożonych  przez  strony  wyjaśnień 


Izba postanowiła odwołanie uwzględnić. 

Odwołanie  nie  zawierało  braków  formalnych,  wpis  został  przez  Odwołującego 

uiszczony, zatem odwołanie podlegało rozpoznaniu. Izba nie stwierdziła przesłanek do jego 

odrzucenia.  

Po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego Izba doszukała się w działaniach 

Zamawiającego naruszenia przepisów art.87 ust.1 zd.1 w związku z art.89 ust.1 pkt 2.  

Przechodząc  do  rozpoznania  meritum  sprawy  należy  wskazać,  że  podstawowym, 

istotnym  zagadnieniem wymagającym  rozstrzygnięcia była kwestia  oceny  czy  Zamawiający 
miał  dostateczne  podstawy  prawne  do  odrzucenia  oferty  wykonawcy  Elkond  Sp.  z  o.o.  z 
siedzibą w Białymstoku z powodu sprzeczności jej treści z treścią SIWZ.  

Izba  ustaliła,  że  Zamawiający  w  części  III  SIWZ  poinformował  wykonawców,  że 

szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  znajduje  się  formularzu  cenowym  stanowiącym 
załącznik nr 2 do SIWZ oraz w dokumentacji – załącznik nr 8 do SIWZ, wypełniony formularz 
należało złożyć wraz z ofertą. 

W  spornym  zakresie  Izba  stwierdziła,  że  w  powyższym  załączniku  nr  2  do  SIWZ 

Zamawia

jący  dokonał  szczegółowego  opisu  przedmiotu  zamówienia  poprzez  wskazanie 

następującego asortymentu: 

l.p. 3 - Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V np. Simon 54 

– 40 sztuk,  

l.p. 6 - Gniazdo RJ 45 kat 6 pojedyncze np. Simon 54 

– 126 sztuk,  

l.p.  26  -  Listwa  kablowa    bez

halogenowa  np  tehalit.LFH  z  możliwością 

montażu osprzętu – 300m. 

Jednocześnie,  ustalono,  że  Zamawiający  uregulował  problem  dopuszczalności 

produktów równoważnych na gruncie tego przetargu, przewidując, że w każdym przypadku, 
gdzie w SIWZ przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, aprobat, specyfikacji 
technicznych  i  systemów  odniesienia  (nazw  handlowych)  Zamawiający  dopuścił  składanie 
ofert  równoważnych.  Zamawiający  za  produkt  równoważny  uważa  produkt,  który  nie  jest 
identyczny,  tożsamy  z  produktem  referencyjnym,  ale  posiada  nie  gorsze  od  produktu 

referencyjnego cechy i parametry. 

Nadto,  stwierdz

ono,  że  Zamawiający  w  załączniku  nr  6  do  SIWZ  przewidział 

obowiązek złożenia przez wykonawców oświadczenia, że zastosują materiały lub urządzenia 

zgodne  z 

opisem  przedmiotu  zamówienia  bez  materiałów  lub  urządzeń  równoważnych  lub 


zastosują  materiały  lub  urządzenia  równoważne  zgodne  z  opisem  przedmiotu  zamówienia 
(oferta równoważna).  

Dodatkowo,  dla  potrzeb  rozstrzygnięcia  niniejszej  sprawy  Izba  zwróciła  uwagę,  że 

Zamawiający w piśmie z dnia 4 lutego 2020 r. dotyczącym wyjaśnień SIWZ na pytanie nr 2 
jednego  z  wykonawców  „Czy  listwy  kablowe  mają  być  dostarczone  bezhalogenowe, 
umożliwiające  montaż  osprzętu  45x45  bez  dodatkowych  adapterów,  ramek  w  systemie 

podzi

ału 50:50”, udzielił odpowiedzi, że „Zamawiający informuje, że listwy kablowe mają być 

bezhalogenowe, bez ramek i adapterów”. 

Natomiast, w piśmie z dnia 7 lutego 2020 r. na pytanie nr 1 jednego z wykonawców 

Zamawiający  udzielił  odpowiedzi,  że  „Zamawiający  informuje,  że  należy  dobrać  i  wycenić 
listwę  kablową  bezhalogenową  o  takich  wymiarach  by  można  było  zamontować  osprzęt 
elektryczny bez ramek.”. 

Dalej, 

nie  uszło  uwadze  Izby,  że  w  wykonaniu  powyższych  postanowień  SIWZ 

wykonawca  Elkond  Sp.  z  o.o.  z  siedzib

ą  w  Białymstoku  zadeklarował  w  zakresie  objętym 

zarzutami odwołania – jego zdaniem – następujące produkty równoważne: 

kontakt Simon basic moduł gniazdo 2P +z BMGZ101, 

kontakt Simon basic moduł Gniazdo RJ45 kat 6 pojedyncze, 

Hager  Tehalit  BRHP  Kanał  bezhalogenowy  podstawa  130  x  65  biały 

BRHP6513019010 +Pokrywa bezhalogenowa 80 biały BRHP08029010. 

Nie było sporu pomiędzy stronami, co do treści załączonych przez Odwołującego do 

odwołania dokumentów odnoszących się do spornych produktów ( zał. od nr 1 do 11). 

Zebrany  w  sprawie powyższy  materiał  dowodowy  doprowadził  Izbę  do  przekonania, 

że wykonawca Elkond Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku oferując produkt inny niż opisany 
w SIWZ był zobowiązany do wykazania jego równoważności produktowej. 

Stosownie  do  art.3

0  ust.  5  ustawy  Pzp  Wykonawca,  który  powołuje  się  na 

rozwiązania  równoważne  opisywanym  przez  zamawiającego,  jest  obowiązany  wykazać,  że 
oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone 
przez zamawiającego. 

W

edług zapatrywania Izby - Wykonawca Elkond Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku 

nie  przedstawił  żadnego  stanowiska  na  etapie  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia  publicznego,  że  zaproponowany  przez  niego  asortyment  posiada  właściwości, 


które  wynikają  z  opisu  przedmiotu  zamówienia,  a  w  piśmie  z  dnia  21  lutego  2020  r. 
poinformował Zamawiającego między innymi, że ten ma obowiązek dokonania precyzyjnego 
opisu przedmiotu zamówienia. 

Takie  oświadczenie  Wykonawcy  Elkond  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Białymstoku  Izba 

potraktowała jako przyznanie, że zaoferowany produkt nie spełnia wymagań SIWZ. 

W związku z powyższym Izba uznała, że Wykonawca ten nie udowodnił, że gniazdo 

2P  +  Z  10/16  A  250V  pozycja  3  załącznika  nr  2  SIWZ  posiada  wymaganą  przez 
Zamawiającego  przesłonę  torów  prądowych,  a  także  nie  wykazał,  że  gniazdo  RJ  45  kat.  6 
pojedyncze, pozycja 4 załącznika nr 2 SIWZ ma możliwość podłączenia bez narzędziowego. 

Nadto, wykonawca ten nie 

przedstawił dowodów na okoliczność, że zaproponowana 

przez niego Listwa kabl

owa  bezhalogenowa np tehalit.LFH z możliwością montażu osprzętu 

– 300m, pozycja 26 załącznika nr 2 SIWZ może być montowana bez użycia ramek. 

Zdaniem Izby 

– podanie w SIWZ przez Zamawiającego konkretnego modelu gniazda 

czy listwy, który posiada ściśle określone i opisane przez producenta właściwości techniczne 
i  funkcjonalne  wymaga  od  wykonawców  zaoferowania  produktu,  który  posiada  te  same 
cechy, przy czym nie musi być on identyczny. 

Jeżeli  zatem  Zamawiający  w  SIWZ  wskazał  konkretne  gniazdko  czy  listwę,  to 

należało  przyjąć,  że  pod  tymi  produktami  kryją  się  sprecyzowane  cechy  techniczne  i 

funkcjonalne deklarowane przez producenta. 

Jednocześnie,  jeżeli  dana  właściwość  techniczna  bądź  funkcjonalna  jak  podana  w 

opisie  producenta,  nie  miała  dla  Zamawiającego  istotnego  znaczenia,  to  powinien  on  to 
określić  na  gruncie  SIWZ,  po  dokładnym  zbadaniu  przedmiotu  zamówienia,  a  nie 
pozostawiać sobie i niektórym uczestnikom marginesu swobodnego uznania.  

W konsekwencji 

– w opinii Izby - niedopuszczalne jest manipulowanie treścią SIWZ w 

sposób zawężający wymaganie odnoszące się do konkretnego produktu referencyjnego. 

Powyższa sytuacja narusza zarówno zasadę równości postępowania przetargowego, 

jak  uzasadniony  interes  Zamawiającego,  gdzie  przy  tym  samym  opisie  przedmiotu 

z

amówienia  otrzymuje  on  od  tego  wykonawcy  produkt  gorszy  niż  oferowany  przez 

konkurencję. 


Uznając,  że  zaoferowany  przedmiot  zamówienia  w  części  spornej  jest  gorszy  w 

stosunku  do  wymaganego  produktu  referencyjnego,  z  powodu  nieposiadania  omawianych 

wyżej cech, Zamawiający powinien podjąć stosowne środki prawne. 

W  takiej  sytuacji  Zamawiający,  badając  przedmiotowy  sprzęt,  powinien  wyjaśnić 

powyższe kwestie równoważności z wykonawcą Elkond Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku 

na  zasadzie  art.87  ust.1  zd.1  ustaw

y  Pzp,  chyba,  że  uzna  na  podstawie  posiadanych 

informacji  technicznych,  że  zaoferowany  przedmiot  zamówienia  nie  posiada  właściwości,  o 
których wyżej mowa (analogicznych jak w podanym produkcie referencyjnym wskazanym w 

SIWZ) i skorzysta z dyspozycji przepisu art.89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp

, zgodnie z którym to 

przepisem

Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.  

Izba  za  nieprzydatne  do  rozstrzygnięcia  sprawy  uznała  dowody  w  postaci 

załączników nr 1 do nr 9 złożonych z odpowiedzią na odwołanie Zamawiającego.  

Zdaniem  Izby  powyższe  dowody  nie  mają  żadnego  odniesienia  do  zarzutów 

odwołania. 

Zarówno  dokumentacja  projektowa  (dowód  nr  1),  jak  i  legenda  oznaczeń 

elektrycznych 

(dowód  nr  2)  nie  przesądzają  o  wymaganiach  Zamawiającego  opisanych  w 

innych częściach SIWZ. 

Natomiast, 

według  uznania  Izby  -  dowody  nr  3-7  zostały  już  wyżej  ocenione  w 

aspekcie ich treści. 

Ostatecznie,  w  ocenie  Izby  -  dowody  nr  8-9  nie  w

ykazały  by  zaoferowany  przez 

wykonawcę produkt umożliwiał montaż osprzętu bez użycia ramek. 

W  tym  stanie  rzeczy,  uznając,  iż  powyższe  naruszenia  przepisów  ustawy  miały  i 

mogły  mieć  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  Izba  na 

podst

awie art. 192 ust. 2 ustawy Pzp, postanowiła odwołanie uwzględnić. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  192 

ust.  9  i  10  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z 
uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. 
w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.). 


Mając powyższe na uwadze, na zasadzie art.192 ust.2 ustawy Pzp, orzeczono jak w 

sentencji.  

Przewodniczący:……………………  


wiper-pixel