KIO 462/20 POSTANOWIENIE dnia 25 marca 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 462/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 25 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Daniel Konicz 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego  w dniu  25  marca  2020  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do 

Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej  3 marca 2020 r. przez Odwołującego – wykonawcę K. 

P. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  K. P.  „CAR-TRANS”  P.P.H.U.  we 

Wrocławiu,  w postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  –  Gminę  Długołęka,  przy 

udziale  wykonawcy  S&A  Service  sp.  z  o.o.  z 

siedzibą  we  Wrocławiu,  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego, 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze; 

znieść wzajemnie między stronami koszty postępowania odwoławczego i nakazać zwrot 

rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  Odwołującego 

kwoty 7.500,00 

zł  (słownie: siedem  tysięcy  pięćset  złotych  00/100)  uiszczonej  tytułem 

wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 j.t.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. 

Przewodniczący:      ……………………………… 


Sygn. akt KIO 462/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający – Gmina Długołęka – prowadzi, na podstawie przepisów ustawy z dnia 

stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  1843  j.t.),  zwanej 

dalej  „Pzp”,  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego 

z  podziałem  na  części  pn.: Utrzymanie  w  czystości  i  porządku  terenów 

zielonych,  przystanków  komunikacyjnych  oraz  innych  miejsc  użyteczności  publicznej  na 

terenie  gminy  Długołęka  –  z  podziałem  na  dwie  części  (zadania)”,  zwane  dalej: 

„Postępowaniem”. 

Wartość  zamówienia  nie  przekracza  kwot  określonych  w  przepisach  wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 

z 9 stycznia 2020 r., pod nr 498722-N-2020. 

27  lutego  2020  r. 

Zamawiający  poinformował  wykonawców  ubiegających  się 

udzielenie  zamówienia  o  wyborze  najkorzystniejszych  ofert,  co  zostało  zaskarżone 

odwołaniem  wniesionym  przez  wykonawcę  K.  P.  prowadzącego  działalność  gospodarczą 

pod  firmą  K.  P.  „CAR-TRANS”  P.P.H.U.  we  Wrocławiu  (dalej  „Odwołujący”)  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej (dalej „Izba” lub „KIO”) w dniu 3 marca 2020 r. 

Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu naruszenie art.  89  ust.  1 pkt  2,  art.  22d  w  zw. 

z art. 24 ust. 1 pkt 12 i art. 24 ust. 4, art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 w zw. z art. 24 ust. 4 i art. 89 

ust. 1 pkt 2, art. 7 ust. 1 i 3 oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 1-3 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 

Pzp. 

Do  postępowania  odwoławczego,  po  stronie  Odwołującego,  przystąpienie  zgłosił 

wykonawca 

S&A  Service  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  we  Wrocławiu,  wnosząc  o  uwzględnienie 

odwołania.  Izba,  wobec  spełniania  przez  zgłoszone  przystąpienie  wymogów  określonych 

przepisie  art.  185  ust.  2  Pzp,  postanowiła  o  dopuszczeniu  ww.  wykonawcy  do  udziału 

postępowaniu odwoławczym po stronie Odwołującego. 

Po stronie Zamawia

jącego nie zostały zgłoszone przystąpienia. 

Pismem  z  19  marca  2020  r. 

Zamawiający uwzględnił  zarzuty  odwołania  w  całości. 

W konsekwencji  Izba 

uznała,  że zachodzą  podstawy  do  umorzenia  postępowania 


odwoławczego  na  podstawie  art. 186  ust.  2  Pzp,  o  czym  orzeczono  w  pkt  1  sentencji 

postanowienia. 

Rozstrzygnięcie  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  (pkt  2  sentencji 

postanowienia) Izba oparła na przepisie art. 186 ust. 6 pkt 1 Pzp w zw. z § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018 r., poz. 972 j.t.). 

Przewodniczący:     

……………………………… 


wiper-pixel