KIO 46/20 POSTANOWIENIE dnia 21 stycznia 2020 r.

Data: 30 marca 2020

Sygn. akt: KIO 46/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 21 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Irmina Pawlik 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  Warszawie  w  dniu  21 

stycznia  2020  r. 

odwołania  wniesionego    do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w dniu 

stycznia  2020  r.  przez  wykonawcę  Stryker  Polska  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z siedzibą  w  Warszawie  w postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach 

przy  udziale  wykonawcy  Medline  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą 

Zielonej  Górze  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze; 

2.  nakazuje  zwrot 

z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Stryker  Polska  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z siedzibą 

w Warszawie kwoty 6 750 

zł 00 gr (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 

zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach. 

Przewodniczący:      ……………………………….……… 


Sygn. akt: KIO 46/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Wojewódzkie  Pogotowie  Ratunkowe  w  Katowicach  prowadzi 

postępowanie  o udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Dostawa  urządzeń  do 

mechanicznej  kompresji  klaki  piersiowej  dla  Wojewódzkiego  Pogotowia  Ratunkowego  w 

Katowicach”.  Ogłoszenie  o zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Biuletynie  Zamówień 

Publicznych  z  dnia  8  listopada  2019  r.  pod  numerem  620673-N-2019. 

Postępowanie 

prowadzone jest w trybie przetargu niegraniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004  r.  Prawo  zamówień publicznych  (tj.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843,  dalej  „ustawa Pzp”). 

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

W  dniu  8 stycznia  2020  r.  wykonawca 

Stryker  Polska  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedz

ialnością  z siedzibą  w  Warszawie  (dalej  jako  „Odwołujący”)  wniósł  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  wobec  czynności  oraz  zaniechań  Zamawiającego 

polegających na: 

zaniechaniu odrzucenia oferty Medline Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze („Medline”) 

jako  oferty,  której  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia, co stanowiło naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; 

zaniechaniu  dokonania  czynności  wykluczenia  Medline  jako  wykonawcy,  który 

wprowadził  Zamawiającego  w  błąd,  co  stanowiło  naruszenie  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17 

ustawy Pzp; 

zaniechaniu  odrzucenia  oferty  Medline  jako  oferty  złożonej  przez  wykonawcę,  który 

podlegał wykluczeniu z postępowania, co stanowiło naruszenie art.24 ust. 4 ustawy Pzp; 

4.  wyborze oferty Me

dline jako najkorzystniejszej w postępowaniu, co stanowiło naruszenie 

art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp; 

zaniechaniu  dokonania  wyboru  oferty  Odwołującego  jako  najkorzystniejszej 

postępowaniu, co stanowiło naruszenie art. 91 ust. 1 w  zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy 

Pzp. 

Wskazując  na  powyższe  zarzuty,  Odwołujący  wniósł  o  unieważnienie  czynności 

wyboru  oferty  Medline  jako  najkorzystniejszej,  odrzucenie  oferty  Medline  jako  niezgodnej  z 

SIWZ,  wykluczenie  wykonawcy  Medline  z  postępowania,  dokonanie  ponownej  oceny  ofert 

oraz wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej w postępowaniu.  

Do 

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego w dniu 13 stycznia 2020 r. 

zgłosił  przystąpienie  wykonawca  Medline  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z 

siedzibą w Zielonej Górze. Izba stwierdziła skuteczność zgłoszonego przez ww. wykonawcę 


przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego wobec spełnienia 

przesłanek, o których mowa w art. 185 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 

W  dniu  20  stycznia  2020  r.  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  pismo 

Odwołującego,  w  którym  oświadczył,  iż  cofa  odwołanie  w  całości  oraz  wnosi  o  zwrot  90% 

wpisu. 

Oświadczenie  o  cofnięciu  odwołania  zostało  złożone  przez  osobę  umocowaną  do 

reprezent

acji Odwołującego, zgodnie z dokumentacją złożoną do akt sprawy.  

Uwzględniając  powyższe  Izba  uznała,  że  zasadne  jest  umorzenie  postępowania 

odwoławczego  na  podstawie  art.  187  ust.  8  ustawy  Pzp,  z  uwagi  na  złożenie  przez 

Odwołującego  oświadczenia  o  cofnięciu  odwołania.  Zgodnie  z  treścią  tego  przepisu 

Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba 

umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli  cofnięcie  nastąpiło  przed  otwarciem  rozprawy, 

odwołującemu  zwraca  się  90%  wpisu. Skuteczne  skorzystanie  przez  Odwołującego 

przysługującej  mu  czynności  dyspozytywnej,  jaką  jest  wycofanie  odwołania  powoduje 

zakończenie  postępowania  odwoławczego  bez  merytorycznego  rozpoznania  zarzutów 

odwołania.  Złożenie  oświadczenia  o  cofnięciu  odwołania  stanowi  nieograniczone 

uprawnienie  Odwołującego,  które  znosi  wszelkie  skutki  prawne  związane  z  wniesieniem 

odwołania.  

W  tym  stanie  rzeczy  Izba,  na  podstawie  art.  187  ust.  8  ustawy  Pzp,  umorzyła 

postępowanie  odwoławcze,  orzekając  w  formie  postanowienia  zgodnie  z  art.  192  ust.  1 

zdanie drugie ustawy Pzp.  

O  kosztach 

postępowania  odwoławczego  Izba  orzekła  na  podstawie  art.  187  ust.  8 

ustawy  Pzp  zdanie  drugie  oraz  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a)  Rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu 

od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  Mając na względzie fakt, iż cofnięcie odwołania 

miało miejsce przed otwarciem rozprawy, Izba nakazała dokonanie na rzecz Odwołującego 

zwrotu 90% kwoty uiszcz

onej tytułem wpisu od odwołania.  

Przewodniczący:      ……………………………….……… 


wiper-pixel