KIO 460/20 POSTANOWIENIE dnia 25 maja 2020 r.

Data: 25 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 460/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 25 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:  Dagmara Gałczewska - Romek 

wobec  cofnięcia  w  dniu  25  maja  2020  roku,  przed  otwarciem  rozprawy,  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajo

wej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  2  lutego  2020  r.  przez                

FBSerwis  S.A. 

z  siedzibą  w  Warszawie  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Związek 

Międzygminny  -  Centrum  Zagospodarowania  Odpadów  SELEKT  z  siedzibą                         

w Czempiniu. 

przy udziale 

Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego Komunalnik Sp. z o.o. z siedzibą 

we  Wrocławiu,  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego. 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze. 

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz            

Związku  Międzygminnego  -  Centrum  Zagospodarowania Odpadów  SELEKT  z  siedzibą                         

w  Czempiniu  kwoty  13  500 

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero 

groszy), st

anowiącej 90% uiszczonego wpisu. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. ) na niniejsze postanowienie - w terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Poznaniu. 

Przewodniczący:      ……………………….. 


Sygn. akt: KIO 460/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  -  Związek  Międzygminny  -  Centrum  Zagospodarowania  Odpadów 

SELEKT  -  prowadzi 

w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  na  odbiór  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  z  terenu  gmin 

uczestniczących  w  ZM  CZO-Selekt  (gmina  Brodnica,  Dolsk,  Dopiewo,  Grodzisk  Wlkp, 

Kamieni

ec,  Rakoniewice,  Stęszew,  Wielichowo,  Zbąszyń).  Postępowanie  prowadzone  jest 

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 

2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  - 

zwanej  dalej  „Pzp”.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

opublikowane w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 16.01.2020r. pod nr 21851-

W  dniu  25  maja  2020r.  Odw

ołujący  -  FBSerwis  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  -  złożył  do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  oświadczenie  o  wycofaniu  odwołania  w  dniu  2  lutego 

2020r

.  Oświadczenie  o  wycofaniu  zostało  złożone  przez  osobę  upoważnioną  do 

reprezentowania  Odwołującego  i  skutkuje  koniecznością  umorzenia  postępowania 

odwoławczego.  

W  związku  z  cofnięciem  odwołania  przed  otwarciem  rozprawy,  Izba  postanowiła  o  zwrocie 

na rz

ecz odwołującego 90% wpisu, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp. 

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.  

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  -  Prawo 

zamówień publicznych. 

Przewodniczący      …………………..…… 


wiper-pixel