KIO 459/20 WYROK dnia 28 maja 2020 r.

Data: 2 lipca 2020

  Sygn. akt: KIO 459/20 

WYROK 

z dnia 28 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Danuta Dziubińska 

Protokolant:             Piotr Kur  

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  28  maja 

2020  r.  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  2  marca  2020  r.  przez  wykonawcę  Entrast  Spółka  

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie,  ul.  Dzielna  60,  01-029 

Warszawa  w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego:  Powiat  Rawski,  Plac 

Wolności 1, 96-200 Rawa Mazowiecka  

orzeka: 

Oddala odwołanie;  

Kosztami  postępowania  obciąża  Odwołującego:  Entrast  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, i: 

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: 

siedem 

tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Odwołującego  tytułem 

wpisu od odwołania; 

2.2. zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego: Powiat Rawski, Plac Wolności 

1, 96-200 Rawa Mazowiecka 

kwotę 3 600,00 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset 

złotych zero groszy) tytułem wynagrodzenia pełnomocnika strony. 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - 

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Łodzi. 

Przewodniczący:      ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 459/20 

U z a s a d n i e n i e 

Powiat Rawski 

(dalej: „Zamawiający”) prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), 

zwanej dalej: „ustawa Pzp”, w trybie przetargu nieograniczonego 

pn.:  „Świadczenie  usługi  polegającej  na  zarządzaniu  projektem  pn.:  „CUŚ  DOBREGO!”  w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, numer 

referencyjny:  Or.272.2.2020

.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Biuletynie 

Zamówień Publicznych w dniu 4 lutego 2020 r. numer ogłoszenia: 507844-N-2020. 

Zamawiający  w  dniu  25  lutego  2020  r.  powiadomił  o  unieważnieniu  postępowania  z 

uwagi na to, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamierza przeznaczyć 

na  sfinansowanie  zamówienia  oraz  o  odrzuceniu  ofert  złożonych  przez:  CKSP  sp.  z  o.o.  z 

siedzibą w Warszawie oraz Entrast sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W dniu 2 marca 2020 

r.  wykonawca  Entrast  Sp.  z  o.o. 

(dalej:  „Odwołujący”  lub  „Wykonawca”)  złożył  odwołanie 

zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

1)  art. 26 ust. 2 w zw. z art. 24aa ustawy Pzp, poprzez zaniechanie wezwania Wykonawcy 

do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 2, 

2)  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp,  poprzez  zaniechanie  wezwania  W

ykonawcy  do  uzupełnienia 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych 

dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania,  tj.  wezwania  do 

uzupełnienia życiorysu (CV) na podstawie którego Zamawiający dokona oceny spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, 

3)  art.  89  ust.  1  pkt.  2  ustawy  Pzp,  poprzez  nieuprawnione  odrzucenie  oferty  Wykonawcy, 

mimo iż jest ona zgodna ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia (dalej: ”SIWZ”), 

a W

ykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

4)  art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez nieuprawniony wyb

ór oferty Fundacji Idee Społeczne 

Fidess, jako oferty najkorzystniejszej. 

art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, poprzez nieuprawnione unieważnienie postępowania,  

co doprowadziło do naruszenia przepisów ustawy Pzp: art. 26 ust. 3, 89 ust. 1 pkt 2 i art. 91 

ust. 1, art. 93 ust. 1 pkt 4, art. 7 ust. 3 oraz 

innych przepisów podanych w uzasadnieniu. 

W

skazując na powyższe Odwołujący wniósł o: 


1)  merytoryczne rozpatrzenie o

dwołania i jego uwzględnienie, 

nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności unieważnienia postępowania, 

nakazanie Zamawiającemu powtórzenia czynności badania i oceny ofert, 

nakazanie  Zmawiającemu  wezwania  Odwołującego  do  złożenia  dokumentów  na 

podstawie art

. 26 ust. 2 w związku z art. 24aa ustawy Pzp, 

nakazanie Zmawiającemu wezwanie Odwołującego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp 

do uzupełniania dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 

1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, tj. wezwania 

do  uzupełnienia  życiorysu  (CV),  na  podstawie  którego  Zamawiający  dokona  oceny 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

dokonanie wyboru oferty Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej. 

W  uzasadnieniu  odwołania  Odwołujący  wskazał  m.in.,  iż  w  informacji  o  unieważnieniu 

post

ępowania  Zamawiający  podał,  że  dokonał  tej  czynności  z  uwagi  na  to,  iż  dwie  oferty 

zostały odrzucone, a cena najkorzystniejszej oferty złożonej przez Fundację Idee Społeczne 

Fidees wynosi 296 000 zł netto (364 080,00 zł brutto), podczas gdy Zamawiający na realizację 

zamówienia  przeznaczył  kwotę  272  657,07  zł  netto  (335  368,00zł  brutto).  Odwołujący 

stwierdził, iż na etapie badania i oceny ofert został popełniony błąd polegający na zaniechaniu 

wezwania Wykonawcy 

na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Pzp do uzupełnienia dokumentów 

potwierdzających  okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1,  lub  innych  dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, tj. wezwania do uzupełnienia życiorysu (CV), 

na  podstawie  którego  Zamawiający  dokona  oceny  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu, co spowodowało nieuprawnione odrzucenie jego oferty. Odwołujący podał, że 

do  oferty  nie 

dołączył  życiorysu  (CV),  gdyż  w  SIWZ,  w  tym  w  formularzu  ofertowym, 

Zamawiający  nie  wymagał  jego  złożenia,  wymagał  natomiast  w  kryterium  nr  2  –

„Doświadczenie zawodowe osoby  wskazanej do realizacji zamówienia” wskazania Imienia i 

nazwiska osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia. 

ocenie Odwołującego  bezspornym jest fakt  odrzucenia oferty  nr  1  złożonej  przez 

Wykonawcę  CKSP  Sp.  z  o.o.  ze  względu  na  niewyjaśnienie  rażąco  niskiej  ceny  oraz  brak 

złożenia  dowodów  potwierdzających  wyliczenie  ceny  lub  kosztów  przedmiotu  zamówienia. 

Kolejną  ofertą  z  najkorzystniejszą  ceną  jest  oferta  Odwołującego.  W  ocenie  Wykonawcy, 

gdyby  Zmawiający  postąpił  zgodnie z  ustawą Pzp i  na  podstawie art.  26 ust 3 ustawy  Pzp 

wezwał Odwołującego do uzupełnienia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa  w  art.  25  ust.  1,  lub  innych  dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia 

postępowania,  tj.  wezwał  do  uzupełnienia  życiorysu  (CV),  na  podstawie  którego  dokonałby 

oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, oferta uzyskałby najwyższą punktację 


niż  oferta  Fundacji  Idee  Społeczne  Fidees  (56,35  pkt),  która  została  oceniona  jako 

najkorzystniejsza i spowodowała unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust.1 pkt 

4 usta

w Pzp. Oferta Odwołującego uzyskałby bowiem 73,07 pkt. (33,07 pkt — kryterium cena 

oraz  40  pkt  - 

kryterium doświadczenie zawodowe osób biorących w realizacji zamówienia), 

zatem byłaby ofertą najkorzystniejszą. 

Pismem z dnia 5 marca 2020 r. 

Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której 

stwierdz

ił, że zarzuty postawione w odwołaniu, są w całości bezpodstawne i wniósł m.in. o: 

oddalenie odwołania, 

dopuszczenie  dowodu  z  dokumentów:  SIWZ,  protokołu  postępowania,  złożonych  w 

postępowaniu ofert, informacji o unieważnieniu postępowania, 

W  uzasadnieniu  swojego  stanowiska  Zamawiający  wskazał  w  szczególności,  iż 

p

odniesione  w  odwołaniu  zarzuty  dotyczą  zarówno  czynności  zaniechania  przez 

Zamawiającego dokonania czynności związanych z badaniem spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu, jak i odrzucenia oferty Wykonawcy i wyboru oferty innego 

wykonawcy. 

Zarzuty  zawarte  w  pkt  1  i  2  odwołania  dotyczące  zaniechania  przez 

Zamawiającego czynności określonych w art. 26 ustawy Pzp są bezpodstawne. Zamawiający 

zgodnie  z  zastosowaną  procedurą  odwróconą,  o  której  wykonawcy  byli  poinformowani  w 

SIWZ

,  był  zobowiązany  do  przeprowadzenia  oceny  spełnienia  warunków  udziału  w 

postępowaniu jedynie w stosunku do  wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. 

Skoro  oferta  Odwołującego  nie  była  oceniana  i  została  odrzucona,  nie  było  podstaw  do 

żądania od wykonawcy złożenia stosownych dokumentów, o których mowa w art. 26 ustawy 

Pzp. 

Zamawiający  podał,  iż  zgodnie  z  zastosowaną  procedurą  odwróconą,  w  pierwszej 

kolejności  dokonywał  oceny  złożonych ofert  zgodnie z  podanymi  w  SIWZ kryteriami, jakimi 

były:  cena  oraz  doświadczenie  zawodowe  osób  biorących  udział  w  realizacji  zamówienia 

(oceniane na podstawie CV lub doświadczenia firmy). Dwie ze złożonych ofert zawierały  w 

swojej  treści  informacje  niezbędne  do  dokonania  oceny  według  obydwu  kryteriów.  Oferta 

Odwołującego  zawierała  jedynie  cenę,  nie  zawierała  natomiast  informacji  umożliwiających 

dokonanie oceny w drugim kryterium. 

Dlatego też Zamawiający stwierdził, że treść złożonej 

przez  Wykonawcę  oferty  nie  odpowiada  treści  SIWZ  tj.  „Działu  19.  Opis  kryteriów,  którymi 

Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty,  wraz  z  podaniem  znaczenia  tych 

kryteriów  oraz  sposobu  obliczenia  oceny  ofert.”,  gdyż  nie  zawiera  niezbędnych  informacji 

pozwalających  na  dokonanie  oceny  punktowej  w  zakresie  kryterium  doświadczenia 

zawodowego  osób  biorących  udział  w  realizacji  zamówienia.  Ilość  przyznanych  w  tym 

kryterium  punktów  była  uzależniona  od  okresu  czasu,  w  którym  wskazana  do  realizacji 

zamówienia  osoba  (firma)  zajmowała  się  zarządzaniem  projektami.  Według  tego  kryterium 


można było uzyskać do 40 punktów. Ponieważ oferta Odwołującego nie zawierała żadnych 

informacji (poza nazwiskami osób,  co z  punktu widzenia dokonania oceny  w  tym kryterium 

było mniej istotne) pozwalających na dokonanie oceny oferty Zamawiający zgodnie z art. 89 

ust. 1 pkt 2 Pzp dokonał jej odrzucenia. 

Zamawiający  podniósł,  że  niezgodność  treści  oferty  z  treścią  SIWZ  powinna  podlegać 

ocenie z uwzględnieniem pojęcia oferty zdefiniowanego w art. 66 k.c., czyli jako niezgodność 

treści oświadczenia woli wykonawcy z oczekiwaniami zamawiającego zawartymi w SIWZ, w 

odniesieniu do merytorycznego zakresu  przedmiotu  zamówienia (...)”  (wyrok KIO  z  dnia 28 

kwietnia 2011 r., KIO 788/11) 

i stwierdził, że jego zdaniem był on zobligowany do odrzucenia 

oferty  Odwołującego.  Wobec  odrzucenia  oferty  Odwołującego  nie  mogło  dojść  do  oceny 

spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, a tym samym do naruszenia 

przepisu  art.  26  ustawy  Pzp. 

Zdaniem  Zamawiającego  z  treści  odwołania  wynika,  iż 

Wykonawca  myli  czynności  Zamawiającego  dotyczące  oceny  spełniania  przez Wykonawcę 

warunków  udziału  w  postępowaniu,  co  do  których  istnieją  podstawy  do  żądania  przez 

Zamawiającego  przedłożenia  stosownych  dokumentów  pozwalających  na  wykazanie 

spełnienia tych warunków, z czynnością oceny oferty, której po złożeniu Wykonawca nie może 

uzupełniać na podstawie ustawy.  

Izba  dopuściła  dowody  z  dokumentacji  postępowania  złożonej  przez  Zamawiającego  w 

postaci papierowej. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  rozpoznając  na  rozprawie  złożone  odwołanie,                                             

uwzględniając dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

stanowiska Stron, 

ustaliła i zważyła co następuje: 

Odwołanie  nie  zawiera  braków  formalnych.  Wpis  w  prawidłowej  wysokości  został 

wniesiony w ustawowym terminie.  N

ie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących 

jego 

odrzuceniem, o których stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp.  

Wykazując swoje uprawnienie do skorzystania ze środków ochrony prawnej Odwołujący 

wskazał,  iż  w  przypadku  uwzględnienia  odwołania  jego  oferta  zostanie  sklasyfikowana  na 

pierwszym miejscu w rankingu ofert, a tym samym 

pozyska zamówienie i uzyska zakładany w 

wyniku  jego  realizacji  zysk.  Cena  jego  oferty  nie  przekracza  kwoty, 

jaką  Zamawiający 

zamierzał  przeznaczyć  na  realizację  zamówienia,  w  związku  z  tym  nie  doszłoby  do 

unieważnienia postępowania. 

W ocenie Izby Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do skorzystania w przedmiotowym 

postępowaniu  ze  środków  ochrony  prawnej.  Została  wypełniona  materialnoprawna 

przesłanka,  o  której  mowa  w  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp.  Odwołujący  jest  zainteresowany 


pozy

skaniem zamówienia i w tym celu złożył ofertę. W przypadku potwierdzenia się zarzutów 

odwołania, mógłby liczyć na udzielenie zamówienia. 

Następnie Izba ustaliła:  

Zamawiający, w SIWZ w Dziale 7 zawierającym opis warunków udziału w postępowaniu 

określił  m.in.,  iż  o  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wyłącznie  Wykonawcy,  którzy 

spełniają  warunek  dotyczący  zdolności  technicznej  lub  zawodowej,  za  spełnienie  którego 

Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę oraz co najmniej 1 osoby skierowanej przez 

Wy

konawcę do realizacji zamówienia: 

 

wykształcenia wyższego  z zakresu zarządzania, prawa lub ekonomii, 

 

znajomości  zasad  realizacji Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 

Łódzkiego 2014-2020, w tym Podręcznika beneficjenta, 

  wykonaniu  w  okresie  trzech  ostatnich  lat 

co  najmniej  trzech  usług  polegających  na 

zarządzaniu  projektem  współfinansowanym  ze  środków  Unii  Europejskiej,  w  tym  co 

najm

niej jednym o wartości minimum 2 mln zł brutto, 

  wykonaniu  w  okresie  trzech  ostatnich  lat  co 

najmniej  jednej  usługi  polegającej  na 

zarządzaniu  projektem  partnerskim  współfinansowanym  ze  środków  Unii  Europejskiej, 

gdzie partnerstwo składa się  z  minimum  1 partnera  wiodącego  i  2  partnerów,  w  tym co 

najmniej jeden to partner społeczny (ngo), 

 

biegłej obsługi komputera – pakiet MS OFFICE, 

 

znajomości  obsługi  systemu  teleinformatycznego  SL  2014  wynikająca  z  pracy  w  tym 

systemie, 

 

znajomości  zasad  funkcjonowania  administracji  publicznej,  w  szczególności  samorządu 

gminy i powiatu, 

 

znajomość zasad funkcjonowania fundacji. 

Zamawiający podał, iż dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym 

zakresie na podstawie oświadczenia Wykonawcy  (załącznik nr 1 do SIWZ), a w przypadku 

osób skierowanych do realizacji zamówienia, na podstawie życiorysu (CV) tej osoby.  

SIWZ  zawiera  informację,  że  zgodnie  z  art.  24  aa  ustawy  Pzp  Zamawiający  najpierw 

dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

W Dziale 8 dotyczącym oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawców, SIWZ 

zawiera m.in. stwierdzenia wskazujące, iż na etapie składania ofert wykonawcy winni złożyć :  

ofertę na formularzu ofertowym, o treści zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do 

SIWZ,  przy  czym 

Zamawiający  wymaga od  wykonawców  wskazania  w  ofercie  imienia i 

nazwiska osoby skierowanej do realizacji 

zamówienia. 


Oświadczenia Wykonawcy (załączniki nr 1 i 1a do SIWZ)  

Na 

wezwanie  Zamawiającego,  wystosowane  na  podstawie  art.  26  ust.  2  ustawy 

Wykonawca

,  którego  oferta  zostanie  oceniona  najwyżej  winien  złożyć  w  wyznaczonym 

terminie aktualny 

na dzień składania:  

wykaz  usług  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 

wykonyw

anych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  wraz  z  podaniem  ich  wartości, 

przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  usługi  zostały  wykonane,  oraz 

załączeniem  dowodów  określających  czy  te  usługi  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane 

należycie,  przy  czym  dowodami,  o  których  mowa,  są  referencje  bądź  inne  dokumenty 

wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  usługi  były  wykonywane,  a  w  przypadku 

świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  są  wykonywane,  a  jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  o 

obiek

tywnym  charakterze  wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych  dokumentów  - 

oświadczenie  wykonawcy;  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  nadal 

wykonywanych  referencje  bądź  inne  dokumenty  potwierdzające  ich  należyte  wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w 

tym  wykazu 

co  najmniej  trzech  usług  polegających  na  zarządzaniu  projektem 

współfinansowanym  ze  środków  Unii  Europejskiej,  w  tym  co  najmniej  jednym  

o wartości minimum 2 mln zł brutto oraz co najmniej jednej usługi polegającej na zarządzaniu 

projektem partnerskim współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, gdzie partnerstwo 

składa się z minimum 1 partnera wiodącego i 2 partnerów, w tym co najmniej jeden to partner 

społeczny (ngo). 

W  Dziale 

19  SIWZ  Zamawiający  wskazał,  że  przy  wyborze  najkorzystniejszej  oferty 

będzie kierował się następującymi kryteriami: Kryterium 1 – Cena z wagą 60% oraz Kryterium 

2- D

oświadczenie zawodowe osób biorących udział w realizacji zamówienia ( dalej: „kryterium 

Doświadczenie…”) z wagą: 40 %, przy czym liczba punktów, którą można uzyskać w tym 

kryterium  zostanie  obliczona  wg  wzoru: 

ZARZĄDZANIE  PROJEKTAMI  –  okres  czasu,  w 

którym wskazana do realizacji zamówienia osoba, zajmowała się zarządzaniem projektami: 4-

5 lat 

– 10 pkt, 6 -7 lat – 20 pkt, 8-9 lat – 30 pkt, 10 lat i więcej – 40 pkt. Zamawiający pod tabelą 

podał, iż dokona oceny osób skierowanych do realizacji zamówienia na podstawie życiorysu 

(CV) tej osoby.  

W  Dziale  23  zawierającym  informacje  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać 

dopełnione  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  w  celu  zawarcia  umowy  w  sprawie 

zamówienia  publicznego  Zamawiający  podał  m.in.,  że  Wykonawca,  którego  oferta  zostanie 

wybrana  jako  najkor

zystniejsza  zobowiązany  będzie  przed  podpisaniem  umowy  do 


przedłożenia  dokumentów  potwierdzających  kwalifikacje,  wykształcenie  i  doświadczenie 

zawodowe osoby skierowanej do realizacji zamówienia. 

Stosownie do 

Załącznika nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy wymagał podania danych 

w rozbiciu na obydwa kryteria oceny ofert, tj.: 

Kryterium  1  Koszt  ryczałtowy  brutto  za  wykonanie  usługi  wynosi:  …………………..zł, 

(słownie:……………………………………………………………….) 

2.  Kryterium 2 

Doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 

W postępowaniu zostały złożone oferty przez trzech wykonawców tj.: 

1)  CKSP Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 11 lok. 49 00-

052 Warszawa na kwotę 99 211,80 zł brutto; 

który  imię  i  nazwisko  osoby  wyznaczonej  do  realizacji  zamówienia  wpisał  w  pierwszej 

pozycji  tabeli  dotyczącej  kryterium  2-  Doświadczenie…,  a  życiorys  zamieścił  w  drugiej 

pozycji tej tabeli;  

2)  Entrast Sp. z o.o. ul. Dzielna 60 01-0

29 Warszawa na kwotę 180 000 zł (Odwołujący), który 

w  swojej  ofercie  wskazał  dwie  osoby  wyznaczone  do  realizacji  zamówienia,  nie  zawarł 

natomiast 

informacji składających się na życiorys tych osób, jak również nie złożył  tego 

dokumentu 

wraz z ofertą w osobnej karcie;  

3)  Fundacja 

Idee Społeczne  Fidees  Dziewuliny  59A  97-306 Grabica na kwotę  364 080 zł, 

który  Imiona  i  nazwiska  dwóch  osób  wyznaczonych  do  realizacji  zamówienia  wpisał  w 

tabeli do

tyczącej kryterium 2- Doświadczenie…, z zaznaczeniem: ”zgodnie z załączonym 

CV

” i złożył życiorysy tych osób wraz z ofertą.  

W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania i odrzuceniu dwóch z trzech złożonych 

w postępowaniu ofert, jako podstawę prawną odrzucenia oferty Odwołującego, Zamawiający 

wskazał przepis art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  W uzasadnieniu faktycznym tej czynności 

Zamawiający wskazał: 

„2. Oferent - Entrast Sp. z o.o. ul. Dzielna 60,01-029 Warszawa w złożonej ofercie podał cenę 

000,00 zł brutto. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia przedmiotem 

ogłoszonego zamówienia było świadczenie usługi polegającej na zarzadzaniu projektem pn.: 

„CUŚ  DOBREGO!”  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 

Łódzkiego 2014-2020. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie winni spełniać określone w 

specyfikacji  wymagania

.  W  dziale  7  „OPIS  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU” 

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia  


Zamawiający wskazał, iż dokona oceny zdolności technicznych lub zawodowych na podstawie 

oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 1 do SIWZ), a w przypadku osób skierowanych do 

realizacji zamówienia, na podstawie życiorysu (CV) tej osoby. W trakcie badania złożonych 

ofert  ustalono,  ze  do  złożonej  oferty  przez  Entrast  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  nie 

załączono stosownych dokumentów (nie załączono wymaganego CV osób skierowanych do 

realizacji  zamówienia),  w  związku  z  czym  komisja  przetargowa  nie  mogła  dokonać  oceny 

zdolności technicznych lub zawodowych Wykonawcy. Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść 

art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  („zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  jej  treść  nie  odpowiada  treści 

specyfikacji istot

nych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”), należało 

odrzucić ofertę nr 2 złożoną przez Entrast Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.” 

Izba zważyła, co następuje: 

Odwołanie podlega oddaleniu. 

Na  wstępie  zaznaczenia  wymaga,  iż  zważywszy  na  treść  zarzutów  odwołania,  w 

granicach 

których Izba orzeka, zaskarżone czynności Zamawiającego podlegały badaniu Izby 

z uwzględnieniem uzasadnienia prawnego i faktycznego przedstawionego w zawiadomieniu z 

dnia 25 lutego 2020 r. o unieważnieniu postępowania i odrzuceniu dwóch z trzech złożonych 

ofert.    Zgodnie  bowiem  z  art.  92  ust.  1 pkt  3  ustawy  Pzp  Zamawiający  był  obowiązany  do 

poinformowania  wszystkich  wykonawców  m.in.  o  wykonawcach,  których  oferty  zostały 

odrzucone  i  powodach  odrzucenia  ofert  z  podaniem  uzasadnienia  faktycznego  i  prawnego 

podjętych  czynności.  Zasadność  zarzutów  odwołania  kwestionujących  czynności 

zamawiającego  może  być  bowiem  oceniana  wyłącznie  w zakresie  tych  okoliczności,  które 

zostały przez zamawiającego przedstawione, jako uzasadniające te czynności. Okoliczności 

te nie mogą być zmieniane przez zamawiającego po wniesieniu odwołania.  

Jak wynika z ww. informacji, 

Zamawiający upatruje podstawy do odrzucenia odwołania, 

dokonanego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, 

w tym, że Odwołujący mimo, iż dla 

potwierdzenia  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  wskazał  osobę  skierowaną  do 

realizacji  zamówienia,  nie  załączył  do  oferty  CV  tej  osoby,  co  według  Zamawiającego 

skutkowało brakiem możliwości oceny spełnienia tego warunku przez Odwołującego. Oznacza 

to, że w uzasadnieniu faktycznym czynności odrzucenia oferty Odwołującego, Zamawiający 

odwołuje się do etapu badania spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, 

podczas gdy czynność ta nastąpiła w ramach oceny przedmiotowej ofert. Tymczasem przepis 

art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  stanowi, 

iż  oferta  podlega  odrzuceniu,  jeżeli  jej  treść  nie 

odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3, tj., jeżeli niezgodność treści oferty 

z  SIWZ  nie  może  zostać  poprawiona  jako  omyłka  niepowodująca  istotnych  zmian  w  treści 

oferty.  


Jak  słusznie  w  odpowiedzi  na  odwołanie  zauważył  sam  Zamawiający,  niezgodność 

treści oferty z treścią SIWZ powinna podlegać ocenie z uwzględnieniem art. 66 k.c., czyli jako 

niezgodność treści oświadczenia woli wykonawcy z oczekiwaniami zamawiającego zawartymi 

w SIWZ, w odniesieniu do merytorycznego zakresu przedmiotu zamówienia. W analizowanej 

sprawie natomiast, 

w informacji o odrzuceniu oferty Odwołującego, Zamawiający nie podnosi 

niezg

odności  treści  oświadczenia  woli  wykonawcy  z  treścią  SIWZ,  lecz  podstawy  do 

odrzucenia  oferty  upatruje  w  tym,  że  Odwołujący  nie  załączył  CV  osoby  skierowanej  do 

realizacji  zamówienia,  co  nie  pozwala  na  stwierdzenie  spełnienia  warunków  udziału  w 

postepowaniu.  CV 

na  etapie  oceny  przedmiotowej  ofert,  a  zatem  na  etapie,  który  przy 

zastosowaniu art. 24aa ustawy Pzp poprzedza etap badania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, służył do oceny w kryterium 2- Doświadczenie...   

związku z tym, w ocenie składu orzekającego Izby, na etapie oceny przedmiotowej 

oferty  brak  CV  winien 

skutkować  brakiem  przyznania  przez  Zamawiającego  punktów  w 

kryterium 2 - 

Doświadczenie..., a nie odrzuceniem oferty Odwołującego.  

Z  tych  względów  odrzucenie  oferty  Odwołującego  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2 

ustawy  Pzp  z  powodów  podanych  w  informacji  o  tej  czynności,  należy  uznać  za 

nieuprawnione. 

Pozostaje to jednak bez wpływu na wynik postępowania. 

Nie  jest  sporne,  że  w  analizowanym  postępowaniu  zastosowanie  ma  procedura  

wskazana 

w  art.  24aa  ustawy  Pzp,  zgodnie  z  którą  Zamawiający  najpierw  dokonuje  oceny 

ofert,  a  następnie  bada,  czy  wykonawca,  którego  oferta  została  oceniona  jako 

najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu. Nie 

jest również sporne, że Odwołujący w swojej ofercie nie zawarł informacji pozwalających na 

przyznanie punktów w kryterium 2- Doświadczenie…. Oznacza, że wobec odrzucenia oferty 

CKSP  Sp.  z  o.o.,  w  sytuacji 

gdyby  nie  nastąpiło  odrzucenie  oferty  Odwołującego,  mógł  on 

ot

rzymać  jedynie  punkty  w  Kryterium  1-  Cena,  a  więc  60  pkt.  Jak  stwierdził  na  rozprawie 

Zamawiający,  oferta  wykonawcy  Fundacja  Idee  Społeczne  Fidees  w  takim  przypadku 

uzyskałaby  69,66  pkt,  w  tym  29,66  pkt  w  kryterium  1  –  Cena  oraz  40  pkt  w  kryterium  2  – 

Doświadczenie….. Oznacza to, że także w przypadku braku odrzucenia oferty Odwołującego 

byłaby to oferta najwyżej oceniona.  

W  ocenie  składu  orzekającego  Izby  nie  można  zgodzić  się  z  Odwołującym,  który 

twierdzi,  że  po  uprzednim  wezwaniu  go  przez  Zamawiającego  do  uzupełnienia  CV,  jego 

ofercie 

miałoby  zostać  przyznanych  40  punktów  w  kryterium  2  –.Doświadczenie…  Oceny 

w

edług kryteriów oceny ofert dokonuje się bowiem na podstawie złożonej oferty. Ustawa Pzp 

nie przewiduje możliwości uzupełnienia dokumentów, w oparciu o które taka ocena miałaby 

być dokonana.  


Okoliczność, iż w analizowanej sprawie dokument CV był wskazany w SIWZ zarówno 

w części odnoszącej się do warunków udziału w postępowaniu jak i w kryterium oceny ofert, 

tego  nie  zmienia.  Nie  może  bowiem  być  tak,  że  dopiero  po  zapoznaniu  się  ze  złożonymi 

ofertami,  wykonawca  miałby  przedstawiać  informacje,  pozwalające  na  przyznanie  mu 

odpowiedniej  liczby  punktów  w  kryterium  oceny  ofert.  Nie  zmienia  tej  oceny  również  to,  że 

SIWZ  nie  zawierała  wyraźnego  wskazania,  że  CV  ma  być  załączony  do  oferty.  Zwykła 

staranność  w  działaniu  wykonawcy,  a  tym  bardziej  wzmożona  staranność,  wymagana, 

stosownie do art. 355 k.c., od profesjonalisty, 

w sytuacji, gdy SIWZ wyraźnie wskazywała, że 

punkty w kryterium 2 będą przyznawane na podstawie CV, powinna skłonić Odwołującego do 

odpowiedniego wypełnienia Formularza oferty, gdzie w tabeli w odniesieniu do kryterium  2- 

Doświadczenie…  była  możliwość  przedstawienia  stosownych  informacji,  co  uczynił 

wykonawca  CKSP  sp.  z  o.o., 

lub załączenia do oferty osobnej karty zawierającej stosowne 

informacje 

dla wskazanych w ofercie osób, co uczynił wykonawca Fundacja

Idee Społeczne 

Fidees. 

Należy  mieć  na  uwadze,  że  przy  pomocy  określenia  kryteriów  oceny  ofert 

Zamawiający  zakomunikował  wykonawcom  na  czym  mu  zależy.  W  tym  przypadku 

Zamawiający dał wyraz temu, iż będzie premiował doświadczenie zawodowe osób biorących 

udział w realizacji zamówienia, odpowiednio punktując okres czasu zarzadzania projektami. 

W związku z tym wykonawcy, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie zamówienia winni 

złożyć ofertę, która w największym stopniu odpowiada potrzebom Zamawiającego i stwarza 

im 

szansę na wybór. Dlatego należy uznać, iż w dobrze pojętym własnym interesie Odwołujący 

nie  powinien 

się  ograniczyć  się  do  wskazania  jedynie  imienia  i  nazwiska  osób  mających 

realizować  zamówienie,  lecz  także  powinien  podać  informacje  dotyczące  okresu  czasu,  w 

jakim te osoby zarządzały projektami.  

Zauw

ażenia wymaga, iż SIWZ jakkolwiek wymienia dokument CV zarówno w części 

dotyczącej warunków udziału w postępowaniu jak i kryteriów oceny ofert, to jednak jej zapisy 

informujące jakich dokumentów ma dotyczyć wezwanie w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp nie 

w

ymienia  tego  dokumentu,  lecz  wskazuje  na  wykaz  usług.  Oznacza  to,  że  sposób 

sporządzenia  SIWZ  nie  przewidywał  uzupełnienia  CV,  lecz  wynikało  z  niej,  że  stosowne 

informacje dotyczące doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia winny być 

zamiesz

czone  w  ofercie.  W  ocenie  Izby  wskazuje  na  to  także  sposób  przygotowania 

Formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SIWZ) gdzie występuje podział na dwie pozycje do 

uzupełnienia  przez  Wykonawcę,  z  podziałem  według  kryteriów  oceny  ofert,  gdzie  w 

odniesieniu  do  kryterium  2- 

Doświadczenie…  znajduje  się  miejsce  (druga  pozycja)  do 

wstawienia stosownych informacji pozwalających na ocenę w tym kryterium. W ocenie Izby to, 

że w tym miejscu, mimo, iż w poz. 1 jest wskazanie na podanie imienia i nazwiska, nie ma 

wskaza

nia na informacje dotyczące doświadczenia, z uwagi na to, iż  w SIWZ jest wyraźne 


wskazanie, co będzie brane pod uwagę w tym kryterium, i jak będzie punktowane, nie powinno 

budzić  wątpliwości,  czemu  ta  pozycja  służy,  tym  bardziej,  że  jak  potwierdza  oferta  innego 

wykonawcy, było możliwe wstawienie w tym miejscu odpowiednich informacji. 

W związku z  tym,  że  wezwanie na  podstawie art.  26  ust.  2  ustawy  Pzp do  złożenia 

dokumentów  podmiotowych  jest  kierowane  do  wykonawcy,  którego  oferta  zostaje  najwyżej 

oceniona,  także  w  przypadku  braku  odrzucenia  oferty  Odwołującego,  Zamawiający  byłby 

obowiązany wezwać Fundację Idee Społeczne Fidees na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp 

do złożenia dokumentów, o których mowa w art. 15 ust. 1, w tym potwierdzających spełnianie 

przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, oraz ewentualnie do ich uzupełnienia w 

trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

Oznacza to, że nie potwierdziły się zarzuty naruszenia tych 

przepisów ustawy. 

Nie  znalazł  także  potwierdzenia  zarzut  naruszenia  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp,  który 

stanowi, iż zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Odwołujący  w  odwołaniu 

ogranicza  się  do  stwierdzenia  naruszenia  tego  przepisu,  nie  przedstawiając  argumentacji 

wskazującej,  co  jego  zdaniem  wskazuje  na  to,  iż  wybór  oferty  najkorzystniejszej  został 

dokonany z naruszeniem tego przepisu. Z treści odwołania można jedynie wywieźć, że zarzut 

ten  jest  konsekwencją  trzech  pierwszych  zarzutów.  Odwołujący  zmierza  bowiem  do 

wykazania, że winien być wezwany do złożenia dokumentu CV dla wskazanych w ofercie do 

realizacji zamówienia osób, w wyniku czego miałby uzyskać maksymalną ilość (40) punktów 

w kryterium 2 - 

Doświadczenie…, co plasowałoby jego ofertę na pierwszej pozycji w rankingu 

ofert.  W  rezultacie  tego  wezwania 

jego  oferta  miałaby  być  wybrana  jako  najkorzystniejsza. 

Jednak, jak wykazano powyżej takie oczekiwanie jest nieuprawnione. Zakres oferty służący 

do  jej  oceny  w  ramach  kryteriów  oceny  ofert,  nie  podlega  uzupełnieniu  po  upływie  terminu 

składania  ofert.  Oczekiwane  przez  Odwołującego  uzupełnienie  oferty  o  informacje  służące 

ocenie  w  kryterium  oceny  ofert 

pozostawałoby  w  sprzeczności  z  zasadami  uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców.  

Jeśli  natomiast  chodzi  o  zarzut  naruszenia  art.  93  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp  poprzez 

unieważnienia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  to  podkreślenia  wymaga,  iż  jest  to 

zarzut 

dotyczący  czynności,  na  którą  w  analizowanym  postepowaniu  odwołanie  nie 

przysługuje.  Wartość  zamówienia  jest  bowiem  mniejsza  niż  kwoty  określone  w  przepisach 

wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8,  a  z

godnie z art. 180 ustawy Pzp odwołanie  w takim 

przypadku 

przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, 

zamówienia  z  wolnej  ręki  lub  zapytania  o  cenę;  2)  określenia  warunków  udziału  w 

postępowaniu;  3)  wykluczenia  odwołującego  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia;  4) 


odrzucen

ia  oferty  odwołującego;  5)  opisu  przedmiotu  zamówienia;  6)  wyboru 

najkorzystniejszej oferty

Z tych względów zarzut ten nie mógł być badany przez Izbę.  

Na marginesie

, w związku z tym, iż Odwołujący, jak podał na rozprawie, postawił ten 

zarzut,  jako  konsekwencję  pozostałych  zarzutów  odwołania,  należy  stwierdzić,  iż  jak 

wskazano  powyżej,  zarzuty  odwołania,  nie  wskazują  na  istnienie  podstaw  do  jego 

uwzględnienia, co oznacza, że pozostają bez wpływu czynność unieważnienia postępowania.  

Stosownie do art. 192 ust. 2 ustawy Pzp, 

Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi 

naruszenie  przepisów  ustawy,  które  miało  wpływ  lub  może  mieć  istotny  wpływ  na  wynik 

postępowania o udzielenie zamówienia. Z przepisu tego wynika, że uwzględnienie odwołania 

następuje  tylko  wówczas,  gdy  Izba  stwierdzi  wystąpienie  kwalifikowanego  naruszenia 

przepisów ustawy Pzp, to jest takiego, które wywiera lub może wywrzeć istotny wpływ na wynik 

postępowania. W analizowanej sprawie nie zostało wykazane przez Odwołującego, na którym 

spoczywał ciężar dowodu stosownie do art. 6 k.c. w związku z art. 14 ust. 1 ustawy Pzp, aby 

naruszenie 

przez  Zamawiającego  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  miało  wpływ  na  wynik 

postępowania. W związku z tym odwołanie podlega oddaleniu. 

Z tych względów na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, Izba orzekła jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na podstawie  art.  192  ust.  9  i  10 

ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i 2 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. 

poz.  972

),  zasądzając  od  Odwołującego  na  rzecz  Zamawiającego  koszty  wynagrodzenia 

pełnomocnika na podstawie faktury złożonej przed zamknięciem rozprawy.  

Przewodniczący:  …………………………………. 


wiper-pixel