KIO 458/20 WYROK dnia 5 czerwca 2020 r.

Data: 2 lipca 2020

Sygn. akt KIO 458/20 

WYROK 

  z dnia 5 czerwca 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:   Anna Osiecka 

Członkowie:   

Izabela Niedziałek-Bujak 

Anna Packo 

Protokolant:   

Adam Skowroński 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 czerwca 2020 r. 

w Warszawie odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 marca 2020 r. przez wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia Sprint Spółka  Akcyjna z siedzibą w Olsztynie 

oraz  T4B  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Skarb  Państwa  -  Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, Oddział we Wrocławiu  

przy 

udziale 

wykonawcy 

Aldesa 

Construcciones 

Polska 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

siedzibą 

Warszawie, 

zgłaszającego 

przystąpienie  

do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego 

przy udziale wykonawcy Alumbrados Via

rios Sociedad Anonima Spółka Akcyjna Oddział 

w  Polsce 

z  siedzibą  w  Zielonce,  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 


Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutów nr 3 i 5 z odwołania wobec 

wycofania przez Odwołującego wyżej wskazanych zarzutów. 

Uwzględnia  odwołanie  w  zakresie  zarzutu  zaniechania  udostępnienia 

Odwołującemu  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny,  złożonych  przez  wykonawcę 

Alumbrados Via

rios Sociedad Anonima Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą 

w  Zielonce 

i  nakazuje  zamawiającemu:  unieważnienie  czynności  wyboru 

najkorzystniejszej  oferty,  dokonanie  ponownej  czynności  badania  i  oceny  ofert,  

w  tym 

ujawnienie  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny,  złożonych  przez  wykonawcę 

Alumbrados Via

rios Sociedad Anonima Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą 

w Zielonce.  

W pozostałym zakresie zarzuty odwołania oddala. 

Kosztami  postępowania  obciąża  zamawiającego  Skarb  Państwa  -  Generalnego 

Dyrektora  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  z  siedzibą  w  Warszawie,  Oddział  

we Wrocławiu i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawców  wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Sprint  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  

w  Olsztynie  oraz  T4B  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w Warszawie, 

tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  zamawiającego  Skarbu  Państwa  -  Generalnego  Dyrektora  Dróg 

Krajowych  i  Autostrad  z  siedzibą  w  Warszawie,  Oddział  we  Wrocławiu  na  rzecz 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Sprint Spółka Akcyjna 

z  siedzibą  w  Olsztynie  oraz  T4B  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  

z siedzibą w Warszawie kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset 

złotych zero groszy), stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu 

wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika.  


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia 

–  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  

do 

Sądu Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący:   ………………………………………. 

Członkowie:   

………………………………………. 

………………………………………. 


Sygn. akt KIO 458/20 

U z a s a d n i e n i e  

Skarb  Państwa  -  Generalny  Dyrektor  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  z  siedzibą  w 

Warszawie, w 

imieniu którego działa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 

we  Wrocławiu,  dalej  „Zamawiający”,  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Regionalne Projekty Wdrożeniowe - 

Krajowy  System  Zarządzania  Ruchem  Drogowym  na  Sieci  TEN-T  Etap  1”    Część  1 

zamówienia  pn.  „Regionalny  Projekt  Wdrożeniowy  (RPW  KSZRD  El)  w  obszarze  dróg 

krajowych nr A1

, A2 zarządzanych przez Oddział GDDKiA w Łodzi.  

Postępowanie  prowadzone  jest  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa 

Pzp” lub „PZP”.  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 19 lipca 2019 r. pod numerem 2019/S 138-339988. 

W dniu 2 marca 2020 r. wykonawc

y wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

Sprint  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Olsztynie  oraz  T4B  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie,  dalej  „Odwołujący”,  wnieśli  odwołanie, 

zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

art.  8  ust.  1  i  ust.  3  ustawy  Pzp 

poprzez  zaniechanie  udostępnienia  Odwołującemu 

wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny  wraz  z  dowodami,  złożonych  przez  wykonawcę  Alumbrados 

Viarios  Sociedad  Anoni

ma  S.A.  Oddział  w  Polsce  (dalej  „Alumbrados”  lub  „Wykonawca”), 

pomimo, że wykonawca nie wykazał, że wyjaśnienia te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa;    

art. 90 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1a pkt 1) ustawy Pzp poprzez zaniechanie zwrócenia się 

do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny całej oferty, pomimo że 

wydaje się ona rażąco niska, w tym jest niższa o ponad 30% od średniej arytmetycznej cen 

wszystkich złożonych ofert;   

art. 90 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp poprzez zaniechanie 

odrzucenia oferty wykonawcy Alumbrados pomimo, że nie udzielił on kompletnych wyjaśnień 

ceny całej oferty, a także pomimo, że wyjaśnienia te potwierdzają, że oferta zawiera rażąco 

niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  –  zarzut  ewentualny  -  sformułowany  na 

wypadek oddalenia zarzutu nr 1, 

tj. uznania przez Izbę, iż Wykonawca skutecznie zastrzegł 

wyjaśnienia ceny oferty oraz na wypadek oddalenia zarzutu nr 2, tj. uznania, że wykonawca 

Alumbrados został wezwany do wyjaśnienia ceny całej oferty, a nie jedynie istotnych jej części 


składowych;   

art. 90 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp poprzez zaniechanie 

odrzucenia  oferty  wykonawcy  Alumbrados  pomimo,  że  nie  udzielił  on  wystarczających 

wyjaśnień dotyczącej cen składowych oferty, a także pomimo, że wyjaśnienia te potwierdzają, 

że  istotne  części  składowe  zawierają  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia  –  zarzut  ewentualny  -  sformułowany  na  wypadek  oddalenia  zarzutu  nr  1,  tj. 

uznania przez Izbę, iż Wykonawca skutecznie zastrzegł wyjaśnienia ceny oferty;  

art.  24  ust.  1  pkt  12)  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  Wykonawcy  z 

postępowania, pomimo nie wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie 

wy

maganego  potencjału  kadrowego;  ewentualnie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez 

zaniechanie wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów w powyższym zakresie.   

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania,  nakazanie  Zamawiającemu:  

unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  oraz  powtórzenie  czynności 

badania  i  oceny  ofert;  udostępnienia  Odwołującemu  wyjaśnień  ceny  oferty  Alumbrados;  

wezwania wykonawcy Alumbrados do udzielenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny całej 

oferty; 

odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę Alumbrados; wykluczenia z postępowania 

Wykonawcy, ewentualnie wezwania Wykonawcy do uzupełnia dokumentów potwierdzających 

spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie potencjału kadrowego.   

Odwołujący  podnosił,  że   Wykonawca  nie  wykazał,  że  zastrzeżone  informacje  mają 

wartość gospodarczą. Nie wykazał ponadto, że podjął, przy zachowaniu należytej staranności, 

działania  w  celu  utrzymania  ich  w  poufności,  a  także,  że  nie  są  one  powszechnie  znane 

osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich 

osób.  W  opinii  Odwołującego,  argumentacja  Wykonawcy  dotycząca  wartości  gospodarczej 

zastrzeżonych informacji ma charakter lakoniczny i w zasadzie sprowadza się do ogólnego 

stwierdzenia, iż nie może budzić wątpliwości dopuszczalność zastrzeżenia wyjaśnienia ceny 

oferty.  

W treści wyjaśnień Wykonawca podkreśla wartość gospodarczą cen jednostkowych. 

Informacje w  tym  zakresie są jednakże tylko  jednym  z  elementów  wyjaśnień.  Nie wiadomo 

natomiast w czym Wykonawca upatruje wartości gospodarczej choćby informacji takich jak: 

szacowany zakres rzeczowy, ryzyka brane pod uwagę przy szacowaniu wartości zamówienia, 

czy innych elementów niezbędnych do wyjaśnienia ceny oferty, a które Zamawiający wprost 

wys

pecyfikował w swoim wezwaniu. Wykonawca nie wykazał również pozostałych przesłanek 

warunkujących skuteczne utajnienie przedmiotowych informacji.   

Odwołujący  podnosił,  iż  cena  oferty  Alumbrados  w  zakresie  zamówienia 

podstawowego (bez opcji) jest o ponad 37% niższa od średniej arytmetycznej cen wszystkich 


złożonych ofert. Z kolei cena tej oferty z uwzględnieniem opcji jest o ponad 35% niższa od 

średniej  arytmetycznej  cen  wszystkich  złożonych  ofert.  Treść  pisma  Zamawiającego 

wzywającego  Alumbrados  do  udzielenia  wyjaśnień  dotyczących  ceny  oferty  wskazuje,  że 

wykonawca ten został wezwany jedynie do wyjaśnienia wyceny, wymienionych na stronach 2-

4  pisma,  części  składowych.  Zamawiający  zaniechał  tym  samym  wezwania  do  wyjaśnienia 

wyceny całej oferty.  Odwołujący podnosił równocześnie, że nie sposób uznać, aby wskazane 

wyżej rozbieżności pomiędzy ceną oferty Alumbrados, a cenami pozostałych ofert, wynikały z 

okoliczności oczywistych, które nie wymagałyby wyjaśnień.   

Odwołujący  wskazywał,  iż  treść  wezwania  Zamawiającego  z  dnia  27.11.2019  r.  jest 

niejednoznaczna. W treści tego wezwania są sformułowania, które mogą być interpretowane 

jako  wezwanie  do  ud

zielenia wyjaśnień  dotyczących nie tylko cen  składowych,  ale również 

ceny  całej  oferty.  Na  wypadek  takiego  ustalenia  tj.  oddalenia  zarzutu  nr  2,  Odwołujący 

sformułował  zarzut  wadliwej  oceny  treści  wyjaśnień  udzielonych  przez  wykonawcę 

Alumbrados 

w  zakresie  ceny  całej  oferty.  Uzasadniając  powyższe,  według  jego  najlepszej 

wiedzy nie jest możliwe wykonanie całego zamówienia po zaoferowanej przez ww. wykonawcę 

cenie, która nie pokrywa kosztów niezbędnych do należytego wykonania zamówienia.   

Zdaniem  O

dwołującego,  same koszty  bezpośrednie (w  tym m.in. koszty materiałów, 

robocizny, sprzętu oraz zarządzania projektem) wynoszą 115.000.000,00 zł brutto w zakresie 

zamówienia podstawowego, co nie uwzględnia niezbędnych do skalkulowania ryzyk, marży 

oraz koszt

ów pośrednich. W opinii Odwołującego, również podana przez ww. wykonawcę cena 

za wykonanie opcji, 

tj. 30 479 350,00 zł nie pokrywa kosztów niezbędnych do wykonania tego 

zakresu  zamówienia.  Nawet  szacunek  samego Zamawiającego  w  zakresie opcji  był  o  31% 

wyższy,  gdzie  zdaniem  Odwołującego,  poniżej  szacunku  Zamawiającego  nie  jest  możliwe 

należyte  wykonanie  zakresu  objętego  opcją.  Odwołujący  kwestionował  także  prawidłowość 

oceny  wyjaśnień  wykonawcy  Alumbrados  w  zakresie  istotnych  części  składowych, 

wymienionych na stronach 2-

4 pisma Zamawiającego. 

W  stosunku  do  pozycji  nr  3.2.2  formularza  cenowego  nr  3  „trasy  kablowe 

energetyczne”,  według  Odwołującego,  zakres  rzeczowy  przedmiotowej  pozycji  winien 

obejmować zabudowanie min. 145 km kabli zasilających energetycznych. Zaoferowana przez 

Wykonawcę  cena  tej  pozycji  w  żaden  sposób  nie  pozwala  na  należyte  wykonanie 

przedmiotowego  zakresu. 

Według  szacunków  Odwołującego,  przy  przyjęciu,  iż  do 

zabudowania  jest  ok.  145 km  kabli  o  różnych  przekrojach,  zaoferowana przez Wykonawcę 

cena daje ok. 44 zł/1m. Wartość ta pokrywa co najwyżej koszty robocizny.   

Zdaniem  Odwołującego,  Wykonawca  nie  uwzględnił  przy  kalkulacji  ceny  m.in. 

okoliczności  takich  jak:  w  przeciwieństwie  do  autostrady  A1  na  A2  brak  jest  rozbudowanej 


istniejącej infrastruktury, co oznacza zwiększony koszt doprowadzenia zasilania do urządzeń 

w terenie; 

wraz ze wzrostem odległości od istniejących szaf zasilających zachodzi potrzeba 

zmiany przekroju kabla na większy, aby uniknąć spadków napięcia, co przekłada się również 

na wyższe koszty materiałów, robocizny i sprzętu;  z uwagi na krótki okres realizacji konieczne 

stało  się  zminimalizowanie  budowy  nowych  przyłączy  energetycznych  i  podłączenia  ich  do 

sieci  operatora,  co  z  kolei  pociągnęło  za  sobą  uwzględnienia  przy  szacowania  większego 

zakresu  rzeczowego  tras  kablowych; 

konieczność  prowadzenia  wykopów  i  odtworzenia 

nawierzchni, 

tak aby Zamawiający nie utracił gwarancji, rodziła konieczność uwzględnienia w 

cenie  kosztów  odtworzenia  wszystkich  warstw  podłoża  pod  terenami  zielonymi  (łącznie  z 

piaskiem,  geowłókninami,  humusem  i  odpowiednim  zagęszczeniem  skarp)  oraz  przewierty 

wszędzie, gdzie trasa przecina nawierzchnię, żeby jej nie naruszać. Wprawdzie Zamawiający 

umożliwił  wykorzystanie istniejących elementów  infrastruktury,  ale zaznaczył,  że nie ponosi 

odpowiedzialności za jej prawidłowość.  

Odwołujący wskazywał, iż cena dokumentacji projektowej dla modułu 101 (formularz 

cenowy nr 2 

– pozycja 1.1.1) w ofercie Alumbrados wynosi 195 296,94 zł brutto, co stanowi 

jedynie 2,11% wartości elementów wskazanych w pozycjach 1.2.1 A – H.  Po podzieleniu ww. 

kwoty na ilość urządzeń jakie należy zaprojektować (82) – koszt jednostkowy na jeden projekt 

wynosi 2.381,67 zł brutto, co przyjmując stawki rynkowe za wykonanie tego typu projektów 

potwierdza rażąco niską cenę.  Dodatkowo sam Zamawiający szacując wartość zamówienia 

na etapie przygotowania przetargu wskazał koszt dokumentacji dla modułu 101 na poziomie 

484 000 zł netto (595 320 zł brutto).   

Odwołujący wskazywał, iż cena dokumentacji projektowej dla modułu 102 (formularz 

cenowy  nr  2 

– pozycja 1.1.2) w ofercie Alumbrados wynosi 16 671,69 zł brutto, co stanowi 

jedynie 1,63% wartości elementów wskazanych w pozycji 1.2.2 E. Potwierdza to rażąco niską 

cenę  za  wykonanie  prac  projektowych  dla  urządzeń  drogowych  dla  modułu  102.  Po 

podzieleniu ww. kwoty na ilość urządzeń jakie należy zaprojektować (7) – koszt jednostkowy 

na jeden projekt wynosi 2 381, 67 zł brutto, co przyjmując stawki rynkowe za wykonanie tego 

typu pr

ojektów potwierdza rażąco niską cenę.    

Od

wołujący wskazywał, iż cena dokumentacji projektowej dla modułu 112 (formularz 

cenowy nr 2 

– pozycja 1.1.12) w ofercie Alumbrados wynosi 14 290,02 zł brutto, co stanowi 

jedynie 1,85% wartości elementów wskazanych w pozycji 1.2.12 A. Po podzieleniu ww. kwoty 

na ilość urządzeń jakie należy zaprojektować (6) – koszt jednostkowy na jeden projekt wynosi 

2 381, 67 zł brutto, co przyjmując stawki rynkowe za wykonanie tego typu projektów potwierdza 

rażąco  niską  cenę.  Odwołujący  wykluczał  możliwość  przyjęcia,  że  w  treści  udzielonych 

wyjaśnień w zakresie dokumentacji projektowej nie doszło do: zaniżenia lub braku określenia 

zakresu rzeczowego; 

zaniżenia lub braku określenia kosztów robocizny; wadliwego ustalenia 


wartości ryzyk; zaniżenia lub braku określenia kosztów pośrednich/kosztów ogólnych.   

Odwołujący  kwestionował  również  prawidłowość  oceny  wyjaśnień  wykonawcy 

Alumbrados  w  zakresie pozycji  nr  1.2.1.C  formularza  cenowego  nr  2  Klasa  101.C. Według 

Odwołującego  zakres  rzeczowy  przedmiotowej  pozycji  winien  obejmować  wykonanie 

oznakowania  pryzmatycznego  wraz  z  wszystkimi  kosztami  dodatkowymi  niezbędnymi  do 

wykonania zadania. Zaoferowana przez Wykonawcę cena w tej pozycji w żaden sposób nie 

pozwala na należyte wykonanie przedmiotowego zakresu.  

Odwołujący zakładał, że w treści udzielonych wyjaśnień doszło do: zaniżenia lub braku 

określenia  zakresu  rzeczowego  pozycji  (m.in.  oprogramowania  sterującego);  zaniżenia  lub 

braku   ok

reślenia wartości materiałów; zaniżenia lub braku określenia robocizny; zaniżenia lub 

braku  określenia  wartości  sprzętu  (m.in.  pojazd  HDS,  zabezpieczenie  ruchu  na  czas 

prowadzenia prac);  

braku uwzględnienia ryzyk (m.in. dotrzymanie terminu realizacji).    

Według  Odwołującego  cena  oferty  Wykonawcy  nie  pokrywa  minimalnych  kosztów 

niezbędnych  do  należytego  wykonania  pozycji  nr  1.2.1.C  formularza  cenowego  nr  2.  Nie 

sposób  przyjąć,  że  wyjaśnienia  Wykonawcy  mogły  stanowić  dowód  dokonania  ustalenia 

kosztów w sposób należyty. Według szacunków Odwołującego, przy przyjęciu jedynie kosztów 

urządzeń jakie należy dostarczyć dla modułu, ich cena jednostkowa przewyższa wskazaną w 

formularzu  kwotę  jednostkową.  Dodatkowo,  zdaniem  Odwołującego,  Wykonawca  nie 

uwzględnił przy szacowaniu ceny, co winno wynikać z treści udzielonych wyjaśnień, czynników 

kosztowych  takich  jak: 

koszt  instalacji  urządzenia  w  terenie  na  dedykowanej  konstrukcji 

wsporczej;  koszt  zabezpieczenia  ruchu  na  czas  prowadzenia  prac  instalacyjnych  wraz  z 

pojazdem HDS;  

koszty transportu urządzeń na lokalizację instalacji w terenie.  

Odwołujący  kwestionował  też  prawidłowość  oceny  wyjaśnień  w  zakresie  pozycji  nr 

1.2.4.C  formularza  cenowego  nr  2  Klasa  104.C.  Według  Odwołującego  zakres  rzeczowy 

przedmiotowej  pozycji  winien  obejmować wykonanie bezinwazyjnego (zgodnie z  deklaracją 

Wykonawcy) urządzenia umożliwiającego wykrywanie zdarzeń drogowych wraz z wszystkimi 

kosztami dodatkowymi niezbędnymi do wykonania zadania. Zaoferowana przez Wykonawcę 

cena  w  tej  pozycji  w  żaden  sposób  nie  pozwala  na  należyte  wykonanie  przedmiotowego 

zakresu.   

Odwołujący przyjął, że w treści udzielonych wyjaśnień doszło do: zaniżenia lub braku 

określenia wartości rzeczowej pozycji (m.in. oprogramowania, dedykowane uchwyty mocujące 

do  konstrukcji  wsporczej); 

zaniżenia  lub  braku  określenia  cen  materiałów  (m.in.  koszt 

urządzenia  w  technologii  radarowej/wideo  –  praca  bezinwazyjna);  zaniżenia  lub  braku 

określenia  robocizny;  zaniżenia  lub  braku  określenia  wartości  sprzętu  niezbędnego  do 

wykonania  zakresu  rzeczowego  (m.in.  zabezpieczenie  ruchu  na  czas  prowadzenia  prac 


insta

lacyjnych, podnośnik koszowy); braku uwzględnienia ryzyk (m.in. termin realizacji).    

Według  Odwołującego  cena  oferty  Wykonawcy  nie  pokrywa  minimalnych  kosztów 

niezbędnych  do  należytego  wykonania  pozycji  nr  1.2.4.C.  formularza  cenowego  nr  2.  Nie 

sposób  przyjąć,  że  wyjaśnienia  Wykonawcy  mogły  stanowić  dowód  dokonania  ustalenia 

kosztów w sposób należyty. Według szacunków Odwołującego, przy przyjęciu jedynie kosztów 

urządzeń jakie należy dostarczyć dla modułu, ich cena jednostkowa przewyższa wskazaną w 

formularzu  kwotę  jednostkową.  Dodatkowo,  zdaniem  Odwołującego,  Wykonawca  nie 

uwzględnił  przy  szacowaniu  ceny  czynników  cenotwórczych  takich  jak:  koszt  instalacji 

urządzenia w terenie na dedykowanej konstrukcji wsporczej; kosztów zabezpieczenia ruchu 

na czas prowadzenia prac instalacyjnych wraz z podnośnikiem koszowym.  

Dalej, Odwołujący kwestionował prawidłowość oceny wyjaśnień w zakresie pozycji nr 

1.2.6.A do 1.2.6.D formularza cenowego nr 2 dla realizacji klasy modułu wdrożeniowego od 

106.A  do  106.D.  Zaoferowana  przez  Wykonawcę  cena  tych  pozycji  w  żaden  sposób  nie 

pozwala  na  pokrycie  kosztów  należytego  wykonania  przedmiotowego  zakresu.  Odwołujący 

przyjął, że w treści udzielonych wyjaśnień doszło do: zaniżenia lub braku określenia zakresu 

rzeczowego  pozycji  (m.in.  brak  dedykowanych  uchwytów  pod  konstrukcję,  brak  lokalnych 

rejestratorów, brak oprogramowania systemu CCTV, brak dedykowanego oprogramowania do 

modułu  106.D  Doraźnej  wideorejestracji,  rozszerzenie  gwarancji  na  materiały  do  5  lat);  

zaniżenia  lub  braku  określenia  wartości  materiałów  (kamery  CCTV,  lokalne  rejestratory);  

zaniżenia  lub  braku  określenia  robocizny;  zaniżenia  lub  braku  określenia  wartości  sprzętu; 

braku uwzględnienia ryzyk.  

W  pozycji  106.A  wartość  ta  pokrywa  co  najwyżej  koszty  części  materiałów  (kamera 

CCTV),  podobnie  w  pozycjach  106.B  oraz  106.C  oraz  pozycji  106.D  cena  Wykonawcy 

pokrywa co najwyżej koszty materiałów wraz z oprogramowaniem. Zdaniem Odwołującego, 

Wykonawca  nie  uwzględnił  przy  szacowaniu  kosztów  wykonania  ww.  zakresu  m.in.  

okoliczności takich jak: montaż kamer z pozycji 1.2.6.A na dedykowanych konstrukcjach, przy 

całej  procedurze  uwzględniającej  łamanie  konstrukcji  i  zabezpieczeniu  tych  działań; 

zabezpieczanie  montażu  kamer  poprzez  wdrożenie  czasowej  organizacji  ruchu  na  czasu 

montażu  kamer,  polegających  na  rozstawieniu  znaków  oraz  pojazdów  wyposażonych  w 

elementy  zabezpieczające  pracę,  wraz  z  użyciem  w    1.2.6.B  oraz  1.2.6.C  dodatkowo 

podnośnika  koszowego;  dostarczenie  dedykowanego  oprogramowania  do  1.2.6.D 

uwzględniającego wymagania Zamawiającego na pracę Użytkownika zdalnie w terenie, wraz 

z montażem elementów w pojeździe i podtrzymaniem pracy działania całego systemu.  

Stosownie  do  treści  SIWZ  Zamawiający  wymagał  wykazania  się  dysponowaniem 

osob

ą na stanowisko Kierownika projektu, posiadającą m.in. doświadczenie w pełnieniu funkcji 


kierowniczej na min. dwóch zamówieniach, gdzie każde z nich obejmowało zaprojektowanie, 

dostawę  i  wdrożenia  systemu  zarządzania  lub  sterowania  ruchem  drogowy.  Z  treści 

przedłożonego przez Wykonawcę wykazu nie wynika spełnienie ww. warunku. Z treści wykazu 

nie wynika,  aby  drugi  z  projektów  referencyjnych dla ww.  osoby  dotyczył  zaprojektowania i 

dostawy. W treści wykazu podana jest jedynie nazwa projektu, bez wskazania jego zakresu, a 

w szczególności brak jest informacji, czy zadanie to obejmowało zaprojektowanie i dostawę 

systemu.   

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Odwołującego  przystąpił  wykonawca 

Aldesa  Construcciones  Polska 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w 

Warszawie

wnosząc o uwzględnienie odwołania w całości. 

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  przystąpił  wykonawca 

Alumbrados  Viarios 

Sociedad  Anonima  Spółka  Akcyjna  Oddział  w  Polsce  z  siedzibą  w 

Zielonce, 

dalej także „Przystępujący”, wnosząc o oddalenie odwołania w całości i wskazując, 

że  w  sposób  konkretny  przedstawił  przyczyny,  dla  których  informacje  wskazane  w 

wyjaśnieniach mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa. Podkreślał też, że sposób, w jaki 

uzasadnione  zostało  zastrzeżenie  tajemnicy  przedsiębiorstwa  w  odniesieniu  do  danych 

podawanych w jego wyjaśnieniach obejmujących kalkulację ceny ofertowej został uznany za 

skuteczny w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10.09.2019 r., sygn. KIO 1637/19. 

Ponadto  wskazywał,  że  możliwe  jest  zastrzeżenie  informacji  na  temat  cen 

jednostkowych,  które  dotyczą  specjalistycznych  i  indywidualnie  wypracowanych  przez 

przedsiębiorstwo rozwiązań. Przystępujący podtrzymał w pełni argumentację, którą zawarł w 

p

iśmie  stanowiącym  zastrzeżenie.  Przystępujący  potwierdził  również,  że  w  umowach  z 

pracownikami  i  współpracownikami  chroni  informacje  poufne,  zawierając  w  nich  stosowne 

klauzule. Na 

powyższe okoliczności wniósł o przeprowadzenie m.in. dowodu na posiedzeniu 

Izby  ze  wzoru  umowy  o 

zachowaniu  poufności  informacji  stanowiących  tajemnicę 

przedsiębiorstwa.  Podkreślał  ponownie,  że  żadna  z  informacji  zastrzeżonych  w  niniejszym 

postępowaniu nie jest dostępna publicznie ani w stosunku do osób trzecich. 

Wskazywał też, że Zamawiający w dalszym ciągu ma swobodę w oznaczeniu zakresu 

żądanych wyjaśnień i może zdecydować, które elementy złożonej oferty mają podlegać takim 

wyjaśnieniom. Odwoływał się do treści swojej oferty oraz wyjaśnień, które w jego przekonaniu 

w  pełni  potwierdzają,  że  cena  ofertowa  zaoferowana  przez  Przystępującego  nie  jest  ceną 

rażąco  niską.  Ze  względu  na  objęcie  tych  wyjaśnień  zastrzeżeniem  tajemnicy 

przedsiębiorstwa,  Przystępujący  nie  przedstawił  w  piśmie  argumentacji  merytorycznej. 

Podkreślił jedynie, że cena ofertowa w jego ofercie była zbliżona do kwoty, jaką Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, co już samo w sobie świadczy o tym, 


że to oferty pozostałych Wykonawców były zawyżone w stosunku do stawek rynkowych. 

 Podnosi

ł,  że  nawet  jeśli  uznać,  że  brak  opisany  w  odwołaniu  rzeczywiście  miał 

miejsce,  to  nie  może  być  mowy  o  naruszeniu  art.  art.  24  ust.  1  pkt  12)  PZP,  bowiem 

zamawiający obowiązany byłby do wezwania o uzupełnienie dokumentów w trybie art. 26 ust. 

3 i nie mógłby wykluczyć Wykonawcy bez takiego wezwania w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 12) 

PZP. 

Jednocześnie nie było również podstaw do zastosowania art. 26 ust. 3 PZP, bowiem w 

rzeczywistości nie zachodził brak, o którym mowa w odwołaniu. Przystępujący podkreślał przy 

tym, że zadanie numer 2 wpisane w załączniku nr 2 obejmowało zaprojektowanie, dostawę i 

wdrożenie systemu zarządzania lub sterowania ruchem drogowym. 

Pismem  z  dnia  20  kwietnia  2020 

r.  Zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie, 

wnos

ząc o jego oddalenie w całości i podnosił, że wyjaśnienia wykonawcy w zakresie ceny 

mogą  być  uznane  za  informacje  chronione.  Sam  fakt  traktowania  przez  przedsiębiorcę 

określonych informacji jako poufnych może potwierdzać ich wartość gospodarczą. Zdaniem 

Za

mawiającego, Wykonawca Alumbrados prawidłowo wykazał istnienie przesłanek tajemnicy 

przedsiębiorstwa w sposób zgodny z art. 11 ust. 2 z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji.  

Zamawiający określił jedynie minimalne wymogi, które powinno spełniać rozwiązanie 

oferowane przez Wykonawców. W Postępowaniu dla Części I zostały złożone trzy oferty, które 

różnią się cenowo. Zdaniem Zamawiającego powyższe okoliczności potwierdzają konieczność 

doboru  przez  Wykonawców  na  potrzeby  Postępowania  odpowiedniej  konfiguracji  sprzętu, 

organizacji  systemu  i  szczegółowej  analizy  porównawczej  pomiędzy  możliwymi 

konfig

uracjami,  według  modelu  autorskiego  przyjętego  przez  danego  Wykonawcę.  Innymi 

słowy, projekt realizowany jest w modelu „zaprojektuj i zrealizuj”, stąd zostawiona jest duża 

swoboda  decyzyjna  wykonawcom  jak  podejść  do  wdrożenia,  przy  zachowaniu  jedynie 

minimalnych wymagań SIWZ. Z tego względu oferty znacznie różnią się cenowo. Każda z nich 

opiera się bowiem o unikatowe podejście do zamówienia przez konkretnego wykonawcę. 

Uwzględniając przywołane powyżej informacje nie sposób zgodzić się z twierdzeniami 

Odwołującego,  jakoby  argumentacja  Wykonawcy  Alumbrados  dotycząca  wartości 

gospodarczej  zastrzeżonych  informacji  miała  charakter  lakoniczny  i  sprowadzała  się  do 

ogólnego  stwierdzenia,  iż  nie  może  budzić  wątpliwości  dopuszczalność  zastrzeżenia 

wyjaśnienia  ceny  oferty.  Wykonawca  Alumbrados  powołał  się  bowiem  na  konkretne 

okoliczności,  które  uzasadniają  zastrzeżenie  jako  tajemnicy  przedsiębiorstwa  informacji 

zawartych w wyjaśnieniach z dnia 9 grudnia 2019 r. w okolicznościach faktycznych sprawy, z 

powołaniem  się  na  argumenty,  które  znajdują  uznanie  w  orzecznictwie  Krajowej  Izby 

Odwoławczej. 


W  uzasadnieniu  zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa  Wykonawca  Alumbrados 

wskazał  również,  że  podjął  czynności  zabezpieczające  mające  na  celu  nieujawnianie 

przedmiotowych informacji. Ponadto w uzasadnieniu tajemnicy przedsiębiorstwa zaznaczono, 

że zostały podjęte działania w celu zachowania poufności informacji objętych zastrzeżeniem, 

takie  jak  zobowiązanie  pracowników  do  zachowania  poufności,  czy  też  konsekwentne 

zastrzeganie tych informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa w postępowaniach o udzielenie 

zamówienia  publicznego.  Takie  wyjaśnienia  Zamawiający  uznał  za  przekonujące,  spójne  i 

wiarygodne. 

Zamawiający podkreślał, że zgodnie ze stanowiskiem wyrażanym przez Krajową Izbę 

Odwoławczą, w art. 8 ust. 3 PZP nie ma mowy o „udowodnieniu”, a jedynie o „wykazaniu”, co 

oznacza,  że  każdorazowo  w  okolicznościach  danej  sprawy  należy  rozważyć,  czy  złożenie 

dowodów  na  potwierdzenie  okoliczności  zawartych  w  uzasadnieniu  zastrzeżenia  tajemnicy 

p

rzedsiębiorstwa jest niezbędne. Zamawiający w przedmiotowej sprawie uwzględnił wszystkie 

istotne okoliczności, takie jak fakt, że rozwiązanie oferowane przez Wykonawcę Alumbrados 

może  stanowić  autorską  koncepcję,  która  może  podlegać  ochronie  jako  tajemnica 

przedsiębiorstwa. 

Nie sposób zgodzić się z twierdzeniami Odwołującego, jakoby w treści uzasadnienia 

brak było informacji o klauzulach poufności. Wykonawca Alumbrados zawarł w punkcie 3 tego 

uzasadnienia  oświadczenie,  że  zadbał  o  poufność  informacji  stanowiących  tajemnicę 

przedsiębiorstwa, 

między 

innymi 

poprzez 

zobowiązania 

swoich 

pracowników, 

współpracowników  oraz  kontrahentów  do  zachowania  poufności.  W  świetle  przytoczonego 

powyżej stanowiska Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie interpretacji pojęcia „wykazanie”, 

użytego  w  art.  8  ust.  3  PZP,  nie  jest  konieczne  udowodnienie,  że  zastrzeżone  informacje 

stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  poprzez  załączenie  dowodów  w  postaci  załączenia 

umów o zachowanie poufności z pracownikami i kontrahentami Wykonawcy Alumbrados, a 

„jedynie wykazanie” tych okoliczności. 

Zamawiający podkreślał, że analizując łącznie art. 90 ust. 1a pkt 1) PZP oraz art. 90 

ust. 1 

PZP należy dojść do wniosku, że Zamawiający, w przypadku zaistnienia przesłanek, o 

których mowa w art. 90 ust. 1a pkt 1) PZP, ma obowiązek wezwania wykonawcy do wyjaśnień 

ceny lub kosztu lub istotnych części składowych ceny lub kosztu. Powyższe wynika z literalnej 

wykładni przedmiotowych przepisów, których treść nie budzi wątpliwości. Wywnioskować więc 

należy, że w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 90 ust. 1a pkt 1) PZP, 

zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny lub 

istotnych części składowych ceny. Zamawiający w oparciu o treść art. 90 ust. 1a pkt 1) PZP 

nie ma obowiązku wzywania wykonawcy do wyjaśnień ceny całkowitej oferty. 


Zamawiający  zwracał  też  uwagę,  że  cena  brutto  zaoferowana  przez  Wykonawcę 

Alumbrados za realizację opcji, którą to cenę Odwołujący uznał za nierealną, jest zbliżona do 

ceny za realizację opcji zaoferowaną przez Przystępującego Aldesa. Zamawiający podkreślał, 

że  szacunki  Zamawiającego  są  zbliżone  do  ceny  ofertowej  Alumbrados.  Zdaniem 

Zamawiającego,  choć  ceny  ofert  różnią  się,  to  jednakże  samo  w  sobie  nie  dowodzi  tezy  o 

rażąco  niskiej  cenie Alumbrados.  Może to równie dobrze wskazywać na  to,  że Odwołujący 

wskazał  koszt  „rażąco  wysoki”,  a  nie  na  to  że  inni  wykonawcy  zaniżają  koszty.  Istotą 

zamówienia publicznego jest konkurowanie Wykonawców na rynku i składanie przez nich ofert 

z  zamiarem  pozyskania  zamówienia.  Analizowana  sprawa  jest  tego  typowym  przykładem, 

gdzie złożono trzy oferty różniące się w niektórych elementach. Jest to całkowicie naturalna 

sytuacja i nie oznacza zaoferowanie ceny rażąco niskiej. Każdy z wykonawców ma inny know-

how, inną strategię realizacji zamówień i inaczej szacuje koszty operacyjne. 

Zamawiający  podkreślał,  że Wykonawca Alumbrados złożył  obszerne wyjaśnienia w 

zakresi

e  elementów  kształtujących  cenę,  gdzie  odniósł  się  do  wszystkich  elementów 

wezwania,  które  budziły  wątpliwości  Zamawiającego.  Wykonawca  Alumbrados  wskazał  w 

szczególności na wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla tego 

Wykonawcy, które należy uznać za przekonujące. Wyjaśnienia zawierają dla każdej pozycji, 

która  budziła  wątpliwości  Zamawiającego,  w  szczególności  określenie  kosztów  realizacji 

zamówienia  oraz  podstawy  ich  ustalenia,  zysk  Wykonawcy,  a  także  uwzględnienie  ryzyk 

związanych z wykonaniem systemu informatycznego. Zdaniem Zamawiającego wyjaśnienia 

Wykonawcy Alumbrados są pełne, spójne i logiczne, przez co należy uznać, że odpowiadają 

wymogom  określonym  przez  przepisy  PZP.  W  konsekwencji  Zamawiający  stwierdził,  że 

Wykonawca Alumbrados nie zaoferował rażąco niskiej ceny. 

W  ocenie  Zamawiającego,  informacje  przekazane  przez Wykonawcę  Alumbrados  w 

Wykazie  osób  są  wystarczające  dla  oceny  spełniania  przez  tego  Wykonawcę  warunków 

udziału  w  Postępowaniu.  Ponadto,  nawet  gdyby  uznać,  że  na  podstawie  złożonych  przez 

Wykonawcę Alumbrados dokumentów i w świetle całokształtu okoliczności sprawy nie sposób 

stwierdzić,  czy  Wykonawca  ten  spełnia  warunki  udziału  w  Postępowaniu,  to  wykluczenie 

wykonawcy  z  Postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12  PZP  należałoby  uznać  za 

przedwczesne.  Zamawiający  w  takiej  sytuacji  zobowiązany  byłby  wcześniej  wezwać  w  tym 

zakresie Wykonawcę do wyjaśnień w oparciu o art. 26 ust. 3 PZP. 


Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia  i  stanowiska 

stron,  oraz  uczestników  postępowania  odwoławczego,  złożone  w  pismach 

procesowych,  jak  też  podczas  rozprawy,  Izba  stwierdziła,  iż  odwołanie  zasługuje  

na  uwzględnienie  w  zakresie  zarzutu  zaniechania  udostępnienia  Odwołującemu 

wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny,  złożonych  przez  wykonawcę  Alumbrados  Viarios 

Sociedad  Anonima  Spółka  Akcyjna  Oddział  w  Polsce  z  siedzibą  w  Zielonce,  w 

pozostałym zakresie zarzuty odwołania Izba oddaliła. 

Izba  dopuściła  w  niniejszej  sprawie  dowody  z  dokumentacji  postępowania,  

w  szczególności:  z  protokołu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  ogłoszenia  

o  zamówieniu,  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  oferty  złożonej 

przez  Przystępującego,  wezwania  do  wyjaśnień  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny  wraz  z 

udzieloną  odpowiedzią  Przystępującego,  informacji  Zamawiającego  o wyborze  oferty 

najkor

zystniejszej. Izba wzięła również pod uwagę stanowiska wyrażone w odwołaniu, piśmie 

procesowym  Odwołującego  z  dnia  26  maja  2020  r.,  odpowiedzi  na  odwołanie  z  dnia  20 

kwietnia i 30 maja 2020 r., 

piśmie procesowym Przystępującego z dnia 11 marca i 29 maja 

2020  r.,  a 

także oświadczenia i  stanowiska  stron  i uczestnika  postępowania odwoławczego 

wyrażone ustnie do protokołu posiedzenia i rozprawy w dniu 26 maja i 1 czerwca 2020 r.  

Uwzględniając powyższe, Izba ustaliła, co następuje. 

Przedmiot  zamówienia  obejmuje  w  szczególności:  zaprojektowanie,  dostawę, 

wdrożenie, 

uruchomienie 

Modułów 

Rozproszonych 

pasie 

drogowym 

dróg 

wyszczególnionych poniżej oraz integrację ich z Systemem Centralnym KSZR wraz z usługami 

rozwoju oraz wsparcia i utrzyman

ia wszystkich elementów systemu w podziale na dwie części. 

Zgodnie z punktem 14.5 

Tomu I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej 

„SIWZ”,  Ofertę  stanowi  wypełniony  Formularz  „Oferta”  oraz  m.in.  Formularz  Cenowy 

zbudowany  z  czterech  arkuszy.  Formularze  należało  wypełnić  ściśle  według  kolejności 

wyszczególnionych w nim pozycji oraz z uwzględnieniem informacji znajdujących się w Opisie 

zasad  wypełnienia  FC,  załączonym  do  poszczególnych  arkuszy  formularza.  Wykonawca 

winien  określić  ceny  jednostkowe  oraz  wartości  brutto  dla  wszystkich  pozycji  arkuszy 

formularzy. 

Stosownie do punktu 15 SIWZ: 

Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w 

oparciu o Formularz cenowy (SIWZ TOM IV) - 

dla danej części zamówienia, na którą składana 

jest oferta. 

Formularz Cenowy, o którym mowa w pkt 15.1. IDW, należy wypełnić ściśle według 

kolejności pozycji wyszczególnionych w tym formularzu, uwzględniając wszystkie wymagania 

zawarte  w  SIWZ  oraz  obejmować  wszelkie  koszty  związane  z  realizacją  przedmiotu 


zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje działania określone w pkt 19.1.2. IDW 

zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić również te czynności. Każda cena jednostkowa 

zawarta  w  Formularzu  Cenowym  powinna  obejmować  całkowity  koszt  wykonania  przyjętej 

jednostce rozliczenia.   

Następnie Izba ustaliła, że w zakresie Części I, oferty złożyło trzech wykonawców, w 

tym 

Odwołujący, który w zakresie zamówienia podstawowego zaoferował 158 332 147,01 zł, 

a w opcji: 60 081 

392,06 zł oraz Przystępujący, który w zakresie zamówienia podstawowego 

zaoferował  92 331 422,68  zł,  a  w  opcji:  30 479 350,00  zł.  Zamawiający  przeznaczył  na 

sfinansowanie  zamówienia  podstawowego  88 339 256,82  zł,  natomiast  dla  opcji: 

628,41 zł. 

Pismem z dnia 27 listopada 2019 r. Zamawiający działając w trybie art. 90 ust. 1 oraz 

art. 87 ust. 1 ustawy Pzp 

zwrócił się do Przystępującego o udzielenie wyjaśnień dotyczących 

elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny lub istotnych części składowych ceny w 

tym  złożenie  dowodów  dotyczących  wyliczenia  istotnych  składowych  ceny  oraz  wyjaśnień 

dotyczących treści oferty. Zamawiający prosił o szczegółowe wyjaśnienie odrębnie dla kilku 

pozycji z formularza cenowego, zadając konkretne pytania. 

Wykonawca Alumbrados w wyznaczonym terminie udzielił wyjaśnień, zastrzegając je 

jako tajemnica prz

edsiębiorstwa i przedkładając uzasadnienie zastrzeżenia, gdzie wskazał, iż 

Informacje  zastrzeżone  w  tym  zakresie  przez  Wykonawcę  mają  charakter  organizacyjny, 

handlowy i techniczny przedsiębiorstwa oraz posiadają wartość gospodarczą, gdyż wskazują 

na sposób kalkulacji ceny szczegółowej. Dla profesjonalisty, jakim niewątpliwie są konkurenci 

Wykonawcy,  może  to  stanowić  podstawę  do  wywnioskowania  zastosowanych  technologii  i 

rozwiązań.  (…)  Zaproponowanie  przez  wyspecjalizowany  zespół  zestawu  powiązanych  ze 

sobą  rozwiązań  w  zakresie  sprzętowym,  organizacyjnym  i  zarządczym  Stanowi  autorskie 

rozwiązanie  dedykowane  Zamawiającemu  i  jako  takie  stanowi  dla  Wykonawcy  wartość 

gospodarczą.  Takie  skonfigurowanie  sprzętu  i  obsługi  systemu,  które  spełni  te  potrzeby 

naj!epi2j

, a przy  będzie najkorzystniejsze (m.in. ekonomicznie) dla Wykonawcy jest zadaniem 

wymagającym wiedzy technicznej na temat sprzętu, organizacji systemu oraz szczegółowej 

analizy  porównawczej  pomiędzy  możliwymi  konfiguracjami.  (…)  W  ocenie  Wykonawcy 

jednos

tkowe ceny usług i towarów mogą co do zasady stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w 

sytuacji,  gdy  są  indywidualnie  skalkulowane  wyłącznie  na  potrzeby  danego  postępowania. 

Tego  rodzaju  dane  mogą  stanowić  źródło  informacji  dla  konkurencji  działającej  na  rynku 

Wykonawcy  i  jako  takie  mogą  mieć  charakter  wrażliwy  dla  podmiotu  ubiegającego  się  o 

publiczne zamówienie. (…) Wykonawca oświadcza, odnosząc się do drugiej z przesłanek, o 

których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, że zastrzeżone 

przez  Wykonawcę  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  oświadczenia  i  dokumenty  nie  zostały 


ujawnione  do  wiadomości  publicznej,  w  tym  w  szczególności  nie  były  publicznie  ujawniane 

jako  zespół  informacji,  w  kształcie  i  treści  tożsamej  z  przedstawioną  w  ofercie  oraz 

wyjaśnieniach. Wykonawca podkreśla, że z uwagi na wskazany w pkt. I powyżej szczególny 

charakter  informacji  zawartych  w  zastrzeżonych  dokumentach,  a  także  okoliczność,  że  w 

normalnym  toku 

działania  (np.  za  pośrednictwem  Internetu)  nie  ma  możliwości  ich 

odnalezienia.  Wykonawca  ograniczył  dostęp  do  informacji  mających  przymiot  informacji 

stanowiącej  tajemnicę  przedsiębiorstwa  wyłącznie  do  niezbędnego  grona  osób  w  ramach 

swojej  Spółki.  Podsumowując,  Wykonawca  wskazuje,  że  zastrzeżone  informacje  nigdy  w 

sposób  publiczny  nie  były  udostępniane  przez  Wykonawcę  (w  szczególności  nie  były 

opublikowane np. na stronach internetowych Wykonawcy, a także nie ustanowiono dla nich 

publicznego  dostępu).(…)  Wykonawca  wskazuje,  ze  konsekwentnie  zastrzega  powyższe 

informacje  jako  tajemnicę  przedsiębiorstwa  we  wszystkich  postępowaniach  o  udzielenie 

z

amówień,  w  których  uczestniczy.  Wykonawca  zadbał  o  zachowanie  poufności  informacji 

stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  między  innymi  poprzez  zobowiązania  swoich 

pracowników,  współpracowników  oraz  kontrahentów  do  zachowania  poufności,  a  także 

poprzez ustalenie obowiązku zapłaty wysokich kar umownych w przypadku naruszenia klauzul 

dotyczących  poufności.  Wykonawca  wskazuje,  że  w  przedmiotowym  wypadku,  co  do 

wszystkich  zastrzeżonych  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  informacji,  bezsprzecznie 

zaistniały  wszystkie  trzy  przesłanki  wymienione  w  art.  11  ust.  2  ustawy  o  zwalczaniu 

nieuczciwej  konkurencji,  a  zastrzeżone  przez  Wykonawcę  jako  tajemnicę  przedsiębiorstwa 

informacje nie mogą zostać przez Zamawiającego ujawnione. 

W  dniu  20  lutego  2020 

r.  Zamawiający  dokonał  wyboru,  jako  najkorzystniejszej  

w  części  1  zamówienia,  oferty  wykonawcy  Alumbrados  Viarios  Sociedad  Anonima  Spółka 

Akcyjna  Oddział  w  Polsce  z  siedzibą  w  Zielonce.  Oferta  Odwołującego  uplasowała  się  na 

drugim miejscu w rankingu ofert. 

Izba zważyła, co następuje. 

Izba  stwierdziła,  że  nie  zachodzą  przesłanki  do  odrzucenia  odwołania,  o  których 

stanowi art. 189 ust. 2 u

stawy Prawo zamówień publicznych.  

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

z  zastosowaniem  przepisów  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  wymaganych  przy 

procedurze,  której  wartość  szacunkowa  zamówienia  przekracza  kwotę  określoną 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  Odwołujący  posiada  interes  w  uzyskaniu 

przedmiotowego  zamówienia,  kwalifikowanego  możliwością  poniesienia  szkody  w  wyniku 


naruszen

ia przez zamawiającego przepisów ustawy, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, co uprawniało go do złożenia odwołania.  

W  pierwszej  kolejności  Izba  umorzyła  postępowanie  odwoławcze  co  do  zarzutów 

zawartych 

w pkt 3 i 5 odwołania  wobec wycofania przez Odwołującego wyżej wskazanych 

zarzutów. 

Następnie, Izba uznała, że zarzut naruszenia art. 8 ust. 1 i 3 ustawy Pzp w zakresie 

zaniechania odtajnienia wyjaśnień rażąco niskiej ceny podlega uwzględnieniu.  

Jedną z podstawowych zasad obowiązujących w systemie zamówień publicznych jest 

zasada  jawności  postępowania,  a  ograniczenie  dostępu  do  informacji  związanych  

z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  może  zachodzić  wyłącznie  w  przypadkach 

określonych  ustawą.  Natomiast  podstawowym  wyjątkiem  od  tej  zasady  jest  wyłączenie 

udostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, na podstawie art. 8 ust. 3 

ustawy  Pzp,  zgodnie  z  którym  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  

nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania 

ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być 

one 

udostępniane  oraz  wykazał,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę 

przedsiębiorstwa.  

Ustawa Pzp 

w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa odsyła do ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w której zgodnie z art. 11 ust. 2, przez tajemnicę 

przedsiębiorstwa  rozumie  się  informacje  techniczne,  technologiczne,  organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub 

w  szczególnym  zestawieniu  i  zbiorze  ich  elementów  nie  są  powszechnie  znane  osobom 

zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o 

ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu 

należytej  staranności,  działania  w  celu  utrzymania  ich  w  poufności.  Za  tajemnicę 

przedsiębiorstwa uznaje się więc tylko takie informacje, które łącznie spełniają trzy przesłanki: 

(i)  mają  wartość  gospodarczą;  (ii)  jako  całość  lub  w  szczególnym  zestawieniu  i  zbiorze  ich 

elementów  nie  są  one  powszechnie  znane  osobom  zwykle  zajmującym  się  tym  rodzajem 

informacji  albo  nie są łatwo dostępne  dla takich osób  -  czyli  są poufne;  (iii)  uprawniony  do 

korzystania  z  informacji  lub  rozporządzania  nimi  podjął,  przy  zachowaniu  należytej 

staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 

Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa, jako wyjątek od fundamentalnej zasady jawności 

postępowania  o  zamówienie  publiczne,  powinno  być  interpretowane  ściśle.  Nie  można 

traktować  uprawnienia  do  zastrzeżenia  określonych  informacji,  jako  narzędzia  służącego 


uniemożliwieniu  wykonawcom  konkurencyjnym  oceny  ofert  i  dokumentów  składanych  w 

postępowaniu. Izba w pełni podziela stanowisko prezentowane w uzasadnieniu do poselskiego 

projektu  ustawy  o  zmianie  ustawy  - 

Prawo  zamówień  publicznych  (Sejm  RP  VII  kadencji,  

Nr  druku:  1653)  gdzie  wskazano,  m.in.:  „Mimo  zasady  jawności  postępowania,  informacje 

dotycz

ące przedsiębiorstwa nie są podawane do publicznej wiadomości. Jednakże, słuszny  

w  swym  założeniu  przepis  jest  w  praktyce  patologicznie  nadużywany  przez  wykonawców, 

którzy  zastrzegając  informacje  będące  podstawą do  ich  ocen,  czynią to  ze  skutkiem 

naruszaj

ącym  zasady uczciwej  konkurencji, tj.  wyłącznie w celu uniemożliwienia weryfikacji 

przez  konkurentów  wypełniania  przez  nich  wymagań  zamawiającego.  Realizacja 

zada

ń publicznych  wymaga  faktycznej  jawności  wyboru  wykonawcy.  Stąd  te  dane,  które 

s

ą podstawą do  dopuszczenia wykonawcy  do udziału w  postępowaniu powinny  być w  pełni 

jawne.  Praktyka  taka  m

iała  miejsce  do  roku  2005  i  bez  negatywnego  skutku  

dla  przedsi

ębiorców  dane  te  były  ujawniane.  Poddanie  ich  regułom  ochrony  właściwym  

dla  tajemnicy  przedsi

ębiorstwa  jest  sprzeczne  z  jej  istotą,  a  przede  wszystkim  sprzeczne  

z zasad

ą jawności realizacji zadań publicznych.” 

Mając na uwadze powyższe Izba uznała, że Zamawiający dokonał błędnej weryfikacji 

i oceny uzasadnienia Przystępującego co do przesłanek dających podstawę do zastrzeżenie 

wyjaśnień wykonawcy z dnia 9 grudnia 2019 r., dotyczących zaoferowanej ceny. Dokonując 

analizy  powyższych wyjaśnień  jak  i  treści samych wyjaśnień,  Izba  nie  znalazła podstaw  do 

uznania, że wypełnione zostały przesłanki tajemnicy przedsiębiorstwa określone w art. 11 ust. 

2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

. Izba doszła do przekonania, że uzasadnienie 

to jest w swojej treści lakoniczne zawiera jedynie ogólnikowe twierdzenia, przywołuje przepisy 

prawa oraz wyrok 

Krajowej Izby Odwoławczej.  

Odnosząc się do wartości gospodarczej zastrzeżonych informacji, Przystępujący poza 

przywołaniem  poglądu  doktryny,  podnosił,  że  zastrzeżone  informacje  wskazują  na  sposób 

kalkulacji  ceny  szczegółowej.  Wskazał  również,  że  zastrzeżone  informacje  mogą  stanowić 

podstawę  wywnioskowania  zastosowanych  technologii  i  rozwiązań,  które  w  zakresie 

sprzętowym,  organizacyjnym  i  zarządczym  stanowią  autorskie  rozwiązanie  dedykowane 

Zamawiającemu i jako takie stanowi wartość gospodarczą. W ocenie Izby przywołane ogólne 

twierdzenia  Przystępującego  nie  wyczerpują  przesłanki  wykazania  wartości  gospodarczej 

zastrzeżonych informacji.  

Argumentacja Wykonawcy w zakresie wartości gospodarczej zastrzeżonych informacji 

jest  ponadto gołosłowna.  Brak  jest  w  treści  uzasadnienia  nie  tylko  samej  argumentacji,  ale 

nawet  jakichkolwiek  dowodów  potwierdzających  wartość  gospodarczą  zastrzeżonych 

informacji. 

Wartość  gospodarczą  informacji  można  rozumieć  dwojako.  Po  pierwsze, 

dosłownie,  w  tym  znaczeniu  wartość gospodarcza  tajemnicy  wyznaczona  jest  jej  wartością 


ekonomiczną,  dającą  się  wyrazić  w  pieniądzu.  Po  drugie,  w  sposób  bardziej  ogólny, 

p

ozwalający na objęcie tym pojęciem także informacji, które same w sobie nie przedstawiają 

wartości rynkowej, a mimo to przedsiębiorca posiada uzasadniony interes gospodarczy w ich 

nieujawnianiu. 

Przystępujący w treści złożonych wyjaśnień nie wykazał wartości majątkowej 

zastrzeżonych informacji. Nie wykazał również, iż posiada uzasadniony interes gospodarczy 

w  nieujawnieniu  treści  wyjaśnień  dotyczących  zaoferowanej  ceny.  Takim  interesem 

gospodarczym nie może być chęć pozbawienia konkurencji możliwości weryfikacji realności 

zaaferowanej ceny za realizację zamówienia.  

Wydaje  się,  że  Przystępujący  upatrywał  wartości  gospodarczej  zastrzeżonych 

informacji  w  tym,  iż  wyjaśnienia zawierają ceny  za  urządzenia,  oprogramowanie,  robociznę 

oraz  w  tym,  iż,  w  jego  ocenie,  wyjaśnienia  zawierają  opis  czynników  wpływających  na 

obniżenie ceny. W tym zakresie wskazać należy, że ceny za poszczególne elementy mogłyby 

być  uznane  za  informacje  mającą  wartość  gospodarczą,  o  ile  wykonawca  jest  w  stanie 

wykazać,  że  otrzymane  od  producenta  informacje  cenowe  wynikają  ze  szczególnych 

okoliczności,  indywidualnych  uwarunkowań  wykonawcy,  niedostępnych  innym  podmiotom 

dzi

ałającym  w  branży,  nie  są  cenami  powszechnie  dostępnymi  dla  innych  podmiotów 

działających w branży. Ponadto możliwość zastrzeżenia informacji cenowych producenta jako 

tajemnica  przedsiębiorstwa  wykonawcy  musi  wiązać  się  z  koniecznością  wykazania  przez 

wyko

nawcę,  że  producent  przekazując  wykonawcy  kalkulacje  cenowe  traktował  takie 

informacje jako informacje poufne.  

W  ocenie  Izby  Przystępujący  nie  wykazał  żadnych  z  powyższych  elementów. 

Przystępujący nie podał skąd pochodzą w treści wyjaśnień ceny poszczególnych elementów. 

Brak jakiejkolwiek 

informacji o oferowanych rabatach, szczególnych upustach związanych z 

ok

reślonymi  relacjami  handlowymi,  czy  to  w  postaci  korespondencji  z  producentem,  czy  w 

ramach  oferty  handlowej. 

Przystępujący  w  złożonych  wyjaśnieniach  nie  zawarł  żadnej 

metodologii  obliczenia  ceny,  żadnych  szczegółowych  informacji  dotyczących  kosztów 

zatrudnienia czy też zastrzeżonych jako poufne informacji handlowych związanych z nabyciem 

przedmiotu  zamówienia.  Nie sposób  uznać,  że wszystkie informacje  handlowe czy  cenowe 

wymieniane pomiędzy przedsiębiorcami stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Izba nie przeczy, że sposób kalkulacji ceny czy też szczególne know-how przy realizacji 

unikatowej koncepcji wykonawcy może być uznane jako tajemnica przedsiębiorstwa. Niemniej 

w niniejszym stanie faktycznym Przystępujący nie wyjaśnił, które konkretnie elementy miałyby 

prezentować  dedykowane  skonfigurowanie  sprzętu  i  obsługi.  Nie  wiadomo  też,  dlaczego 

zapoznanie się z autorskim sposobem skonfigurowania sprzętu/systemu, mogłoby przynieść 

korzyść  konkurencyjnym  przedsiębiorstwom,  a  w  konsekwencji  mogłoby  skutkować 

powstaniem szkody po stronie 

Przystępującego.  Wyjaśnienia nie zawierają również podania 


konkretn

ych elementów, które miałyby być potraktowane jako „autorskie zestawy powiązanych 

ze sobą rozwiązań w zakresie sprzętowym, organizacyjnym i zarządczym”, a co za tym idzie 

nie wiadomo też, dlaczego te zestawy uznano za mające wartość gospodarczą. 

Dalej, 

Izba wskazuje, że jedną z przesłanek skutecznego zastrzeżenia informacji jako 

tajemnicy przedsiębiorstwa, jest wykazanie przez wykonawcę, że zastrzeżone informacje w 

rzeczywistości taką tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią. Izba, nie może z urzędu doszukiwać 

się w złożonym przez wykonawcę uzasadnieniu, spełnienia łącznie przesłanek uprawniających 

do  zastrzeżenia  danej  informacji.  Ciężar  wykazania  konieczności  udzielenia  takiej  ochrony 

przepisy ustawy Pzp 

w sposób wyraźny nałożyły na wykonawcę, a niewywiązanie się z tego 

ciężaru należy uznać za jednoznaczne z koniecznością ujawnienia złożonych informacji. 

Wbrew twierdzeniom Przystępującego i Zamawiającego „wykazanie”, o którym mowa 

w art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, oznacza udowodnienie. P

od pojęciem „wykazania” należy rozumieć 

nie  tylko  złożenie  oświadczenia,  że  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę 

przedsiębiorstwa,  ale również  przedstawienie stosownych dowodów  na  jego potwierdzenie. 

Oczywiście nie sposób wyobrazić sobie dowodzenia nieujawnienia do wiadomości publicznej 

zastrzeżonych informacji. W tym zakresie co do zasady wystarczające będzie złożenie przez 

wykonawcę oświadczenia, podlegającego weryfikacji przez zamawiającego. Inna jest jednak 

sytuacja w przypadku 

wykazania, że zostały podjęte niezbędne działania w celu zachowania 

poufności,  które  przybierają  zazwyczaj  materialną  postać  (wprowadzanie  polityk 

bezpieczeństwa  informacji,  zawieranie  klauzul  o  poufności  w umowach  z pracownikami  lub 

kontrahentami wykonawcy, itp.).  

Przystępujący  nie  sprostał  ciężarowi  wykazania  przesłanek  ustawowych.  Samo 

powoływanie  się  na  klauzule  poufności  z  pracownikami,  współpracownikami  oraz 

kontrahentami bez udowodnienia, 

że takie postanowienia istnieją, a nawet bez wykazania, że 

taka umowa została faktycznie zawarta, nie może uzasadniać uznania zastrzeżenia tajemnicy 

przedsiębiorstwa za skuteczne. W ocenie Izby nie wystarczą jedynie twierdzenia wykonawcy, 

niezbędne jest przedłożenie konkretnych dowodów, lecz na etapie zastrzegania informacji, a 

nie dopiero w postępowaniu odwoławczym.  

W niniejszym stanie faktycznym Przystępujący nie przedstawił wraz z uzasadnieniem 

żadnych  stosownych  dowodów,  które  umożliwiałyby  przyznanie  takiej  ochrony  informacjom 

zastrzeżonym.  Przystępujący  nie  złożył  również  żadnego  dowodu  na  wykazanie,  że 

jakiekolwiek procedury ochrony informacji istniały w przedsiębiorstwie Przystępującego przed 

złożeniem  oferty  i  przygotowaniem  kosztów  jej  realizacji,  nie  złożono  jakichkolwiek 

dokumentów  potwierdzających  przestrzeganie  u  wykonawcy  polityki  bezpieczeństwa  w 

zakresie informacji mających walor tajemnicy przedsiębiorstwa. Reasumując, Przystępujący 


nie 

wykazał spełnienia przesłanki braku ujawnienia zastrzeżonych informacji do wiadomości 

publicznej  oraz,  że  Przystępujący,  przy  zachowaniu  należytej  staranności,  podjął  działania 

zmierzające do zachowania zastrzeżonych informacji w poufności. 

Wobec ustalenia, że Zamawiający naruszył art. 8 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, a naruszenie 

to  może  mieć  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania,  odwołanie  podlegało  w  tym  zakresie 

uwzględnieniu. W konsekwencji uznania powyższego zarzutu Izba nakazała zamawiającemu: 

unieważnienie  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  dokonanie  ponownej  czynności 

badania  i  oceny  ofert,  w  tym  ujawnienie  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny,  złożonych  przez 

wykonawcę Alumbrados

W  dalszej  kolejności  Izba  uznała,  że  kolejny  zarzut  (nr  2  z  odwołania)  podlega 

oddaleniu.  

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp j

eżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne 

części  składowe,  wydają  się  rażąco  niskie  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  i  budzą 

wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 

wymaganiami  określonymi  przez  zamawiającego  lub  wynikającymi  z  odrębnych  przepisów, 

zamawiający  zwraca  się  o  udzielenie  wyjaśnień,  w  tym  złożenie  dowodów,  dotyczących 

wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 1) oszczędności metody wykonania 

zamówienia,  wybranych  rozwiązań  technicznych,  wyjątkowo  sprzyjających  warunków 

wykonywania  zamówienia  dostępnych  dla  wykonawcy,  oryginalności  projektu  wykonawcy, 

kosztów  pracy,  których  wartość  przyjęta  do  ustalenia  ceny  nie  może  być  niższa  od 

minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  minimalnej  stawki  godzinowej,  ustalonych  na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177); 2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych 

przepisów;  3)  wynikającym  z  przepisów  prawa  pracy  i  przepisów  o  zabezpieczeniu 

społecznym,  obowiązujących  w  miejscu,  w  którym  realizowane  jest  zamówienie;  4) 

wynikającym  z  przepisów  prawa  ochrony  środowiska;  5)  powierzenia  wykonania  części 

zamówienia podwykonawcy.  

Stosownie do art. 90 ust. 1a pkt 1) ustawy Pzp w 

przypadku gdy cena całkowita oferty 

je

st niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od 

towarów  i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub 

średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie 

wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, 

które nie wymagają wyjaśnienia. 

W nowelizacji ustawy Pzp z 22 czerwca 2016 r. wprowadzono 

zmianę w art. 90 ust. 1 

ustawy  Pzp, 

polegającą  na  tym,  że  już  nie  tylko  całkowita  cena  lub  całkowity  koszt  oferty 


powinny być brane pod uwagę, ale także ich istotne części składowe. Oznacza to, że nawet 

jeżeli cena całkowita oferty nie sprawia wrażenia rażąco niskiej, a w szczególności nie jest 

niższa o określony wskaźnik od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej innych ofert, 

ale cena (koszt) jednego lub kilku istotnych składników ceny (kosztu) oferty sprawia wrażenie 

rażąco  niskiej,  to  zamawiający  jest  zobowiązany  zażądać  od  wykonawcy  stosownych 

wyjaśnień.  

Zamawiający, w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 90 ust. 1a 

pkt  1)  ustawy  Pzp, 

winien  wezwać  wykonawcę  do  wyjaśnień  ceny  lub  kosztu  lub  istotnych 

części składowych ceny lub kosztu.  Zgodzić należy się z Zamawiającym, że interpretacja z 

której wynikałoby, że w sytuacji, gdy spełnione zostaną przesłanki, o których mowa w art. 90 

ust.  1a  pkt  1)  ustawy  Pzp

,  zamawiający  byłby  zobowiązany  do  wezwania  wykonawcy  do 

wyjaśnień  ceny  całkowitej  oferty,  stoi  w  sprzeczności  z  istotą  wyjaśnień.  Wyjaśnienia  mają 

bowiem  ro

zwiać wątpliwości zamawiającego. Skoro zamawiający nie powziął wątpliwości  w 

odniesieniu do określonych elementów składających się na cenę, to wezwanie w tym zakresie 

do  wyjaśnień  byłoby  bezprzedmiotowe.  Zatem,  zamawiający,  w  przypadku  spełnienia 

przesłanek, o których mowa w art. 90 ust. 1a pkt 1) ustawy Pzp, jest zobligowany do wezwania 

do wyjaśnień wykonawcy dotyczących ceny lub elementów składowych ceny, które budzą jego 

wątpliwości.  

Natomiast 

jeśli istnieją wątpliwości w zakresie innych pozycji dotyczących formularza 

cenowego 

to  Odwołujący  winien  je  wskazać  i  uzasadnić  które  inne  pozycje  budzą  jego 

wątpliwości. W niniejszym stanie faktycznym nie mamy do czynienia z formularzem ofertowym 

wymagającym podania jedynie ceny globalnej. Wtedy istotnie, Zamawiający mógłby wezwać 

jedynie do wyjaśnień dotyczących ceny całkowitej. Być może Zamawiający winien zwrócić się 

o wyjaśnienie większej liczby pozycji, ale Odwołujący nie wskazał ich w odwołaniu. 

Zarzut nr 4 z odwołania został postawiony jako ewentualny. Wobec potwierdzenia się 

zarzutu  zaniechania  udostępnienia  Odwołującemu  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny  wraz  z 

dowodami, złożonych przez wykonawcę Alumbrados, pomimo, że wykonawca ten nie wykazał, 

że wyjaśnienia te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,  skład orzekający Izby pozostawił go 

bez rozpoznania. Potwierdzenie się zarzutu pierwszego czyni zadość żądaniu Odwołującego 

nakazania  zamawiającemu  unieważnienia  wyboru  oferty  Przystępującego  jako 

najkorzystniejszej  oraz  ponowienia  oceny  i  badania  ofert,  a  w  konsekwencji 

udostępnienia 

Odwołującemu wyjaśnień rażąco niskiej ceny oferty Alumbrados. 

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.  


O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych,  stosownie  do  wyniku  postępowania,  zgodnie  z  §  3  i  §  5 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący:      ………………………………   

Członkowie:   

………………………………   

………………………………   


wiper-pixel