KIO 457/20 WYROK dnia 25 maja 2020 r.

Data: 25 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 457/20 

WYROK 

z dnia 25 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Przemysław Dzierzędzki 

Protokolant:            

Aldona Karpińska 

po rozpoznaniu na  rozprawie  w dniu 25 maja 2020 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do Pr

ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 marca 2020 r. przez wykonawcę SIMPLE 

S.A. w Warszawie 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Kasę  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  – 

Centrala 

z siedzibą w Warszawie 

przy  udziale  wykonawcy  Dr  IT  Warszawa  sp.  z  o.o.  w  Warszawie,  z

głaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

1.  oddala 

odwołanie, 

kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  SIMPLE  S.A.  w  Warszawie  i  zalicza  w 

poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnastu 

tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę  SIMPLE  S.A.  w  Warszawie 

tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni 

od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ………………….… 


Sygn. akt: KIO 457/20 

U z a s a d n i e n i e 

Kasa 

Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  –  Centrala  z  siedzibą  w  Warszawie, 

zwana 

dalej „zamawiającym”, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 

r. poz. 1843 ze zm.), 

zwanej dalej „ustawą Pzp”, którego przedmiotem jest „budowa (zakup) 

systemu kadrowo-

płacowego wraz z usługami utrzymania i rozwoju”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej 1

4 października 2019 r. nr 2019/S 198-480699.  

20  lutego  2020 

r.  zamawiający  przesłał  wykonawcy  SIMPLE  S.A.  w  Warszawie, 

zwanemu 

dalej  „odwołującym”,  zawiadomienie  o  wyborze  jako  najkorzystniejszej  oferty 

złożonej  przez  wykonawcę

Dr  IT  Warszawa  sp.  z  o.o.  w  Warszawie,  zwanego  dalej 

„przystępującym”. 

Wobec: 

zaniechania  przez  zamawiającego  czynności  wykluczenia  przystępującego  z  udziału  w 

postępowaniu, 

czynności oceny oferty złożonej przez przystępującego, 

ewentualnie  zaniechania  czynności  wezwania  przystępującego  do  uzupełnienia 

dokumentów celem potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu, 

odwołujący wniósł 2 marca 2020 r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

1)  24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp przez zaniechanie wykluczenia 

przystępującego z uwagi na 

niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

2)  z 

ostrożności  procesowej  -  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  przez  zaniechanie  wezwania 

przystępującego do uzupełnienia wykazu usług  

3)  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  3  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  przez 

przyznanie 

przystępującemu  maksymalnej  liczby  punktów  w  kryterium  „Parametry 

utrzymaniowe  SLA  usługi  utrzymania  systemu  (Ku)”  w  sytuacji,  gdy  wykonawca  ten 

winien otrzymać zero punktów.  

Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu: 

unieważnienia czynności badania i oceny ofert w postępowaniu i unieważnienia czynności 

wyboru oferty przystępującego jako oferty najkorzystniejszej; 

dokonania ponownego badania i  oceny ofert  i  wykluczenia przystępującego z  udziału  w 

postępowaniu, 

3)  ewentualnie 

– nakazanie wezwania przystępującego do uzupełnienia dokumentów celem 

wykazania warunku udziału w postępowaniu,  


zaniechania  przyznania  przystępującemu  punktów  w  ramach  kryterium  „Parametry 

utrzymaniowe SLA usługi utrzymania systemu (Ku)”. 

W  uzasadnieniu 

odwołania  odwołujący  argumentował,  że  zamawiający  w  ogłoszeniu  o 

zamówieniu  i  w  SIWZ  zamieścił  następujący  warunek  udziału  w  postępowaniu  dotyczący 

posiadania zdolności technicznej lub zawodowej przez wykonawcę: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 

3  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest 

krótszy - w tym okresie: 

I.  wykonał,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  i  ciągłych  wykonuje,  co  najmniej  jedną 

usługę  referencyjną  obejmującą  wdrożenie  i/lub  utrzymanie  i  serwis  systemu 

informatycznego  obsługującego  kadry  i  płace  w  jednostkach  administracji  publicznej  lub 

samorządowej,  przy  czym  wartość  usługi  wynosi  minimum  500  tys.  zł  brutto  oraz  spełnia 

poniższe warunki: 

i.  obejmuje  wdrożenie  i/lub  utrzymanie  i  serwis  systemu  informatycznego  z  możliwością 

równoległej  pracy  minimum  30  użytkowników  przebywających  w  co  najmniej  3 

rozproszonych geograficznie i połączonych siecią rozległą WAN lokalizacjach organizacji, 

firmy  bądź  instytucji,  dla  której  dedykowany  jest  system  (z  wyłączeniem  systemów 

informatycznych  dedykowanych  do  świadczenia  usług  w  sieci  publicznej,  w  tym  portali 

informacyjnych i sklepów internetowych),  

ii. obejmuje wdrożenie i/lub utrzymanie i serwis scentralizowanego systemu informatycznego 

w architekturze klient-serwer, 

iii.  obejmuje  co  najmniej  asystę  techniczną  systemu  wytworzonego  w  językach 

programowania  obiektowego  oraz  wykorzystującego  bazę  danych  Oracle  Database  lub 

Microsoft SQL w wersji wspieranej przez producenta, 

iv. obejmuje wdrożenie i/lub utrzymanie i serwis systemu informatycznego współpracującego 

z  automatycznymi  mechanizmami  zintegrowanego  systemu  zarządzania  tożsamością  i 

uprawnieniami;”. 

Odwołujący  podniósł,  że  zamawiający  nie  może  się  domyślać  czy  przypuszczać,  że 

wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu lub nie podlega wykluczeniu. Fakt ten 

musi  wynikać  bezspornie  z  dokumentów  złożonych  przez  wykonawcę,  bowiem  to  na  ich 

podstawie 

następuje wykazanie że wykonawca spełnienia wymagane warunki udziału lub nie 

podlega  wykluczeniu.  Odwołujący  podniósł,  że  przystępujący  takiemu  obowiązkowi  nie 

uczynił zadość, w związku z czym winien zostać wykluczony z postępowania. 

Odwołujący  wywiódł,  że  postawione  warunki  udziału  w  postępowaniu  w  sposób 

proporcjonalny  korespondują  z  przedmiotem  niniejszego  zamówienia.  Wskazywał,  że 


przedmiotem zamówienia jest budowa (zakup) systemu kadrowo-płacowego wraz z usługami 

wdrożenia, utrzymania i rozwoju, zapewniającymi jego nieprzerwane i bezawaryjne działanie. 

Odwołujący wywiódł, że realizacja zamówienia ma przebiegać w następujący sposób: 

Wdrożenie i uruchomienie produkcyjne Systemu HR-KP; 

Po  zrealizowaniu  wdrożenia  i  uruchomienia  produkcyjnego  Systemu  HR-KP, Wykonawca 

będzie  zobowiązany  do  świadczenia  usług  utrzymania,  wsparcia  technicznego  i  rozwoju 

Systemu HR-KP. 

Szczegółowy opis poszczególnych elementów znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ - 

OPZ.  

Zdaniem  odwołującego  do  tych  elementów  należy  odnosić  warunki  udziału  w 

p

ostępowaniu. 

Odwołujący  podniósł,  że  zgodnie  z  art.  22  ust.  1a  ustawy  Pzp,  „Zamawiający  określa 

warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  wymagane  od  wykonawców  środki  dowodowe  w 

sposób  proporcjonalny  do  przedmiotu  zamówienia  oraz  umożliwiający  ocenę  zdolności 

w

ykonawcy  do  należytego  wykonania  zamówienia,  w  szczególności  wyrażając  je  jako 

minimalne poziomy zdolności”. 

Odwołujący  argumentował,  że  przystępujący  w  wykazie  usług  wskazał  usługę  mającą 

polegać na „wdrożeniu i utrzymaniu systemu enova365”. Usługa ta miała wartość 872.885,49 

zł.  Odwołujący  wskazał,  że  system  ten  został  wdrożony  w  następujących  obszarach  (w 

oparciu o referencje złożone przez przystępującego): 

Finanse i księgowość; 

Kadry i płace; 

Majątek trwały; 

Planowanie i sprawozdawczość; 

Zamówienia publiczne; 

Portal Pracownika. 

Zdaniem  odwołującego  oznacza  to,  że  obszar  „kadry  i  płace”  był  tylko  częścią,  o 

niewiadomej  wartości,  większego  zamówienia.  Nie  można  zatem  jednoznacznie  stwierdzić, 

że przystępujący wykazał spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Odwołujący uważał, 

że  referencyjny  system  obejmować  miał  wdrożenie  i/lub  utrzymanie  i  serwis  systemu 

informatycznego  obsługującego  kadry  i  płace  w  jednostkach  administracji  publicznej  lub 

samorządowej,  przy  czym  wartość  usługi  wynosi  minimum  500  tys.  zł  brutto.  Według 

odwołującego powyższą wartość należało odnosić do części dotyczącej kadr i płac, a nie do 

całego systemu informatycznego, który wykazywał przystępujący. 

Odwołujący  wskazał,  że  przystępujący  złożył  wykaz  usług  i  referencje,  z  których  nie 

wynika  wartość  części  systemu  dot.  kadr  i  płac,  a  powołał  się  przy  tym  na  całą  wartość 

zrealizowanego  zamówienia.  Dlatego  też,  przystępujący  nie  wykazał  spełnienia  warunków 


udziału  w  postępowaniu,  co  winno  skutkować  wykluczeniem  go  z  postępowania  na 

podstawie  art. 

24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp,  a  co  najmniej  wezwaniem  do  uzupełnienia 

dokumentów. Odwołujący wskazał, że zamawiający winien się trzymać postawionego przez 

siebie 

warunku  udziału  w  postępowaniu  i  powziąć  wątpliwości  co  do  spełniania  warunków 

udziału  w  postępowaniu  przez  przystępującego,  a  nie  zbyt  pochopnie  akceptować  złożone 

przez wykonawcę dokumenty. 

Na  marginesie  odwołujący  wskazał,  że  o  ile  oferowany  system  enova365  może 

dawać  możliwość  „równoległej  pracy  minimum  30  użytkowników  przebywających  w  co 

najmniej  3  rozproszonych  geograficznie  i  połączonych  siecią  rozległą  WAN  lokalizacjach 

organizacji,  firmy  bądź  instytucji”  (co  było  częścią  warunku  udziału  w  postępowaniu),  to 

przystępujący  ani  w  wykazie  usług  ani  w  referencjach  nie  udowodnił,  że  wdrożony  w  UTK 

system enova365 daje użytkownikom UTK możliwość pracy przez sieć rozległą WAN. 

W  uzasadnieniu  zarzutu  naruszenia  art.  91  ust.  1  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  art.  7  ust.  3 

ustawy Pzp odwołujący podniósł, że zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ zawarł 

następujące kryterium oceny ofert: 

12.3.4. Kryterium Parametrów utrzymaniowych SLA usługi utrzymania systemu (Ku) 

Rodzaj awarii/błędów 

Czas 

reakcji 

godz. roboczych 

Czas  usunięcia  w 

godz. roboczych 

Liczba  punktów  do 

przyznania 

Awa

ria lub Błąd krytyczny 

Błąd istotny 

Błąd inny 

Awaria lub Błąd krytyczny 

Błąd istotny 

Błąd inny 

Awaria lub Błąd krytyczny 

Błąd istotny 

Błąd inny 

Odwołujący  wskazał,  że  jednocześnie,  w  formularzu  oferty  stanowiącym  załącznik  nr  1 

do SIWZ, z

amawiający zawarł następującą treść:  

Oferujemy Parametry utrzymaniowe SLA usługi utrzymania Systemu w wymiarze: 

Rodzaj awarii/błędów 

Czas 

reakcji 

godz. roboczych 

Czas  usunięcia  w 

godz. roboczych 

Do 

wypełnienia 

przez Wykonawcę 

– wpisać tak/nie* 

Awaria lub Błąd krytyczny 


Błąd istotny 

Błąd inny 

Awaria lub Błąd krytyczny 

Błąd istotny 

Błąd inny 

Awaria lub Błąd krytyczny 

Błąd istotny 

Błąd inny 

*”tak”  należy  wpisać  tylko  w  jednym  wierszu.  W  przypadku  wpisania  „tak”  w  kilku  lub 

wszystkich  wierszach  lub  wpisania  „nie”  w  kilku  lub  we  wszystkich  wierszach  oferta 

Wykonawcy otrzyma 0 pkt w tym kryterium oceny ofert. 

Odwołujący podniósł, że przystępujący w złożonym przez siebie formularzu oferty, zawarł 

następujące informacje: 

Oferujemy Parametry utrzymaniowe SLA usługi utrzymania Systemu w wymiarze: 

Rodzaj awarii/błędów 

Czas 

reakcji 

godz. roboczych 

Czas  usunięcia  w 

godz. roboczych 

Do 

wypełnienia 

przez Wykona

wcę 

– wpisać tak/nie* 

Awaria lub Błąd krytyczny 

TAK 

Błąd istotny 

Błąd inny 

Awaria lub Błąd krytyczny 

NIE 

Błąd istotny 

Błąd inny 

Awaria lub Błąd krytyczny 

NIE 

Błąd istotny 

Błąd inny 

Odwołujący  wywiódł,  że  przystępujący  wypełnił  zarówno  opcję  „tak”  jak  i  „nie”  w  kilku 

miejscach,  co,  zgodnie  z  warunkami  przyznawania  punktów  określonymi  przez 

z

amawiającego,  winno  skutkować  przyznaniem  mu  zero  pkt.  Jednakże,  w  ramach  oceny 

ofert, wykonawca ten otrzymał maksymalną liczbę punktów w ramach tego kryterium. 

Odwołujący podniósł, że dokonanie wyboru oferty czy też ocena ofert w ramach kryteriów 

oceny  ofert  musi  być  dokonywana  zgodnie  z  tym  co  zamawiający  ustalił  w  Specyfikacji 

SIWZ. Niedopuszczalne są żadne odstępstwa i domniemania, jak również niedopuszczalne 

są  na  etapie  oceny  ofert  żadnego  rodzaju  interpretacje  i  wykładnie.  postępowanie  o 

udzielenie  zamówienia  publicznego  jest  sformalizowanym  postępowaniem,  a  formalizm 


postępowania o udzielenie zamówienia  jest  gwarantem  należytego dokonywania  czynności 

przez z

amawiającego jak równie prawidłowej oceny w kryteriach oceny ofert i co za tym idzie 

klasyfikacji  ofert  w 

postępowaniu  stanowiących  podstawę  do  wyłonienia  oferty 

najkorzystniejszej w 

postępowaniu. 

Odwołujący  wskazał,  że  zamawiający  w  formularzu  ofertowym,  jasno  wyraził  swoje 

stanowisko 

dotyczące zasady braku przyznawania punktów w sytuacji, gdy zostanie opisana 

więcej  niż  jedna  rubryka.  Przystępujący  uczynił  to,  a  i  tak  otrzymał  punkty.  Zdaniem 

odwołującego  takie  działanie  zamawiającego  jest  niezgodne  z  przyjętymi  przez  niego 

zasadami  przyznawania  punktów  w  ramach  kryteriów  oceny  ofert.  Według  odwołującego 

z

amawiający  nierówno  potraktował  wszystkich  wykonawców  składających  ofertę,  gdyż  ci 

którzy  zastosowali  się  do  jasno  wyrażonych  przez  niego  dyrektyw  otrzymali  tyle  samo 

punktów co ci, którzy się do nich nie zastosowali. Wobec powyższego odwołujący wniósł o 

nieprzyznanie 

przystępującemu  punktów  w  ramach  kryterium  oceny  ofert  „Parametry 

utrzymaniowe SLA usługi utrzymania systemu (Ku)”. 

Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której wniósł o oddalenie odwołania. 

W odpowiedzi, jak również w trakcie rozprawy przedstawił uzasadnienie faktyczne i prawne 

swego stanowiska. 

Do postępowania odwoławczego w charakterze uczestnika postępowania po stronie 

zamawiającego  zgłosił  przystąpienie  wykonawca  Dr  IT Warszawa  sp.  z  o.o.  w  Warszawie, 

zwany 

dalej  „przystępującym”.  Złożył  pismo  procesowe,  w  którym  wniósł  o  oddalenie 

odwołania.  W  trakcie  rozprawy  przedstawił  uzasadnienie  faktyczne  i  prawne  swego 

stanowiska. 

Uwzględniając  całość  dokumentacji  z  przedmiotowego  postępowania,  w  tym  w 

szczególności:  ogłoszenie  o  zamówieniu,  postanowienia  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia  (SIWZ),  modyfikacje  SIWZ,  informację  z  otwarcia  ofert,  ofertę 

przystępującego,  wezwanie  zamawiającego  do  złożenia  dokumentów  skierowane  do 

przystępującego  w  trybie  art.  26  ust.  1  ustawy  Pzp,  dokumenty  złożone  przez 

przystępującego  w  odpowiedzi  na  ww.  wezwanie  zamawiającego,  zawiadomienie  o 

wyniku 

postępowania z 20 lutego 2020 r., jak również biorąc pod uwagę oświadczenia, 

stanowiska  i  dokumenty 

złożone  przez  strony  i  uczestnika  postępowania  w  trakcie 

posiedzenia i rozprawy 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje: 

W  pierwszej  kole

jności  ustalono,  że  odwołanie  nie  zawiera  braków  formalnych  oraz 

został uiszczony od niego wpis.  


Izba postanowiła dopuścić do udziału w postępowaniu odwoławczym wykonawcę Dr 

IT  Warszawa  sp.  z  o.o.  w  Warszawie 

uznając,  że  zostały  spełnione  przesłanki  formalne 

wynikające z art. 185 ustawy Pzp i wykonawca wykazał interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia 

postępowania na korzyść zamawiającego. 

W  dalszej  kolejności  stwierdzono,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek 

skutkujących odrzuceniem odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp.  

Izba  stwierdziła,  że  odwołujący  wykazał  przesłanki  dla  wniesienia  odwołania 

określone  w  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp,  tj.  posiadanie  interesu  w  uzyskaniu  danego 

zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów  Pzp.  Oferta  odwołującego  została  sklasyfikowana  ma  miejscu  trzecim,  za  ofertą 

wybraną  pochodzącą  od  przystępującego  i  za  ofertą  wykonawcy  Comarch.  Oferta 

wykonawcy  Comarch  nie  została  jeszcze  zbadana  pod  względem  podmiotowym,  gdyż 

zamawiający nie żądał jeszcze od tego wykonawcy złożenia dokumentów na podstawie art. 

26 ust. 1 ani art. 26 ust. 2f ustawy Pzp. 

Odwołujący domagał się nakazania zamawiającemu 

wykluczenia  z  postępowania  wykonawcy,  którego  ofertę  wybrano  jako  najkorzystniejszą 

względnie  obniżenia  punktacji  przyznanej  tej  ofercie.  Ustalenie,  że  zamawiający  z 

naruszeniem przepisów ustawy Pzp zaniechał wykluczenia z postępowania ww. wykonawcy, 

względnie  przyznał  jego  ofercie  zbyt  dużą  liczbę  punktów  skutkować  będzie  koniecznością 

nakazania  wykonania  (weryfikacji)  tych 

czynności,  czego  efektem  może  być  uzyskanie 

zamówienia  przez  odwołującego.  Nie  można  bowiem  wykluczyć  sytuacji,  że  wykonawca 

Comarch,  sklasyfikowany  obecnie  na  miejscu  drugim,  po  przeprowadzeniu  weryfikacji 

po

dmiotowej zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, co otworzyłoby odwołującemu 

drogę  do  uzyskania  zamówienia.  Powyższe  wyczerpuje  dyspozycję  art.  179  ust.  1  ustawy 

Pzp. 

Ustalono, że przedmiotem zamówienia jest budowa (Zakup), Wdrożenie, Utrzymanie, 

Wsparcie  Technicznego  i  Rozwoju  Systemu  Kadrowo-

Płacowego,  zgodnie  z  wymaganiami 

oraz w określonych terminach. 

Po  zrealizowaniu  wdrożenia  i  uruchomienia  produkcyjnego  Systemu  HR-KP  Wykonawca 

będzie  zobowiązany  do  świadczenia  usług  utrzymania,  wsparcia  technicznego  i  rozwoju 

Systemu HRKP. 

(por. załącznik nr 1 do umowy, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). 

Ustalono  także,  że  zamawiający  w  pkt  4.1.2.  A.I  SIWZ  sformułował  następujący 

warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania zdolności technicznej lub zawodowej 

przez wykonawcę: 


Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 

3  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest 

krótszy - w tym okresie: 

I.  wykonał,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  i  ciągłych  wykonuje,  co  najmniej  jedną 

usługę  referencyjną  obejmującą  wdrożenie  i/lub  utrzymanie  i  serwis  systemu 

informatycznego  obsługującego  kadry  i  płace  w  jednostkach  administracji  publicznej  lub 

samorządowej,  przy  czym  wartość  usługi  wynosi  minimum  500  tys.  zł  brutto  oraz  spełnia 

poniższe warunki: 

i.  obejmuje  wdrożenie  i/lub  utrzymanie  i  serwis  systemu  informatycznego  z  możliwością 

równoległej  pracy  minimum  30  użytkowników  przebywających  w  co  najmniej  3 

rozproszonych  geograficz

nie  i  połączonych  siecią  rozległą  WAN  lokalizacjach  organizacji, 

firmy  bądź  instytucji,  dla  której  dedykowany  jest  system  (z  wyłączeniem  systemów 

informatycznych  dedykowanych  do  świadczenia  usług  w  sieci  publicznej,  w  tym  portali 

informacyjnych i sklepów internetowych),  

ii. obejmuje wdrożenie i/lub utrzymanie i serwis scentralizowanego systemu informatycznego 

w architekturze klient-serwer, 

iii.  obejmuje  co  najmniej  asystę  techniczną  systemu  wytworzonego  w  językach 

programowania  obiektowego  oraz  wykorzystuj

ącego  bazę  danych  Oracle  Database  lub 

Microsoft SQL w wersji wspieranej przez producenta, 

iv. obejmuje wdrożenie i/lub utrzymanie i serwis systemu informatycznego współpracującego 

z  automatycznymi  mechanizmami  zintegrowanego  systemu  zarządzania  tożsamością  i 

uprawnieniami;”. 

Ustalono również, że w pkt 5.4. SIWZ zamawiający wskazał, że  zgodnie z art. 24aa 

ust.  1  ustawy,  najpierw  dokona  oceny  ofert,  a  następnie  zbada,  czy  Wykonawca,  którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału  w  postępowaniu.  W  tym  celu,  zgodnie  z  art.  26  ust.  1  ustawy,  Zamawiający  przed 

udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia  w  wyznaczonym,  nie  krótszym  niż  10  dni  terminie,  aktualnych  na  dzień  złożenia 

oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 5.5, 5.6., 5.10., 5.11. oraz w pkt 4.6. 

Ustalono  także,  że  w  pkt  5.10  SIWZ  zamawiający  wskazał,  że  na  potwierdzenie 

spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  Zamawiający  będzie  żądał  następujących 

dokumentów od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona: 

Wykazu  wykonanych  usług,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych 

również  wykonywanych,  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu  składania 

of

ert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem 

ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  usługi  zostały 

wykonane  lub  są  wykonywane,  oraz  załączeniem  dowodów  określających  czy  te  usługi 


zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje  bądź  inne  dokumenty  wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  usługi  były 

wykonywane,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  i  ciągłych  są  wykonywane,  jeżeli  z 

uz

asadnionej  przyczyny  o  obiektywnym  charakterze  Wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać 

tych  dokumentów  –  oświadczenie  Wykonawcy.  W  przypadku  świadczeń  okresowych  lub 

ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonyw

anie  powinny  być  wydane  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu 

składania  ofert.  Wykaz  powinien  zawierać  usługi  na  potwierdzenie  spełnienia  warunków 

udziału w niniejszym postępowaniu (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ); 

W dalszej kolej

ności ustalono, że do upływu terminu składania ofert swą ofertę złożył 

m.in. przystępujący.  

Ustalono  również,  że  zamawiający  pismem  z  dnia  21  stycznia  2020  r.,  działając  na 

podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał przystępującego do złożenia m.in. dokumentów 

na  potwierdzenie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  wskazanych  w  pkt  5.10  SIWZ. 

Zamawiający poinformował jednocześnie, że złożone przez przystępującego dokumenty dot. 

pkt 5.10 SIWZ nie mogą zostać uznane za prawidłowe, gdyż zawierają błędy formalne dot. 

formy  złożenia i/lub  podpisania oraz  merytoryczne  –  nie potwierdzają spełnienia  warunków 

udziału w postępowaniu. 

W  dalszej  kolejności  ustalono,  że  w  odpowiedzi  na  ww.  wezwanie  przystępujący 

złożył  wykaz  usług.  W  wykazie  tym  wymienił  usługę  o  nazwie  „wdrożenie  i  utrzymanie 

systemu  enova365

”,  o  wartości  872.885,49  zł  brutto,  wykonaną  przez  przystępującego  na 

rzecz  Urz

ędu  Transportu  Kolejowego  w  Warszawie,  w  okresie  od  04.08.2017  r.  do 

7 r., obejmującą: 

i)  wdrożenie  i  utrzymanie  z  możliwością  równoległej  pracy  minimum  30  użytkowników 

przebywających w co najmniej 3 rozproszonych geograficznie i połączonych siecią rozległą 

WAN lokalizacjach organizacji;  

ii)  wdrożenie  i  utrzymanie  scentralizowanego  systemu  informatycznego  w  architekturze 

klient-serwer, 

iii) asystę techniczną systemu wytworzonego w językach programowania obiektowego oraz 

wykorzystującego system zarządzania relacyjnymi bazami danych, w wersji wspieranej przez 

producenta, 

iv)  wdrożenie  i  utrzymanie  systemu  informatycznego  współpracującego  z  automatycznymi 

mechanizmami zintegrowanego systemu zarządzania tożsamością i uprawnieniami. 

Ustalono także, że przystępujący do wykazu usług załączył referencje z 18 maja 2018 

r.  wystawione  przez  Urząd  Transportu  Kolejowego  w  Warszawie.  W  referencjach  tych 


zleceniodawca  oświadczył  m.in.,  że  przystępujący  dostarczył  i  wdrożył  system  enova365, 

który wspiera następujące obszary biznesowe: 

finanse i księgowość, 

kadry i płace, 

majątek trwały, 

planowanie i sprawozdawczość, 

zamówienia publiczne, 

- portal pracownika. 

Ponadto  wskazano,  że  po  wdrożeniu  enova  365  przystępujący  wspierał 

zleceniodawcę w okresie stabilizacji systemu a obecnie świadczy usługi wsparcia i rozwoju 

systemu. 

Ustalono także, że zamawiający w pkt 12.3.4 SIWZ opisał następujące kryterium oceny 

ofert: 

12.3.4. Kryterium Parametrów utrzymaniowych SLA usługi utrzymania systemu (Ku) 

Rodzaj awarii/błędów 

Czas 

reakcji 

godz. roboczych 

Czas  usunięcia  w 

godz. roboczych 

Liczba  punktów  do 

przyznania 

Awaria lub Błąd krytyczny 

Błąd istotny 

Błąd inny 

Awaria lub Błąd krytyczny 

Błąd istotny 

Błąd inny 

Awaria lub Błąd krytyczny 

Błąd istotny 

Błąd inny 

Ustalono także,  że we  wzorze  formularza  oferty  stanowiącego  załącznik  nr  1 do SIWZ, 

z

amawiający zawarł następującą treść:  

Oferujemy Parametry utrzymaniowe SLA usługi utrzymania Systemu w wymiarze: 

Rodzaj awarii/błędów 

Czas 

reakcji 

godz. roboczych 

Czas  usunięcia  w 

godz. roboczych 

Do 

wypełnienia 

przez Wykonawcę 

– wpisać tak/nie* 

Awaria l

ub Błąd krytyczny 

Błąd istotny 

Błąd inny 


Awaria lub Błąd krytyczny 

Błąd istotny 

Błąd inny 

Awaria lub Błąd krytyczny 

Błąd istotny 

Błąd inny 

*”tak”  należy  wpisać  tylko  w  jednym  wierszu.  W  przypadku  wpisania  „tak”  w  kilku  lub 

wszystkich  wierszach  lub  wpisania  „nie”  w  kilku  lub  we  wszystkich  wierszach  oferta 

Wykonawcy otrzyma 0 pkt w tym kryterium oceny ofert. 

W  dalszej  kolejności  ustalono,  że  przystępujący  w  złożonym  przez  siebie  formularzu 

oferty za

warł następujące informacje: 

Oferujemy Parametry utrzymaniowe SLA usługi utrzymania Systemu w wymiarze: 

Rodzaj awarii/błędów 

Czas 

reakcji 

godz. roboczych 

Czas  usunięcia  w 

godz. roboczych 

Do 

wypełnienia 

przez Wykonawcę 

– wpisać tak/nie* 

Awaria lub Błąd krytyczny 

TAK 

Błąd istotny 

Błąd inny 

Awaria lub Błąd krytyczny 

NIE 

Błąd istotny 

Błąd inny 

Awaria lub Błąd krytyczny 

NIE 

Błąd istotny 

Błąd inny 

W  dalszej  kolejności  ustalono,  że  zamawiający  20  lutego  2020  r.  zawiadomił 

odwołującego  o  wyborze  jako  najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez  przystępującego. 

Zamawiający poinformował także m.in., że przystępujący w kryterium oceny ofert „Parametry 

utrzymaniowe 

SLA usługi utrzymania systemu (Ku)” otrzymał 20 pkt. 

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.  

Art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  stanowi,  że  Zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej 


konkurencji  i  równe  traktowanie wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności  i 

przejrzystości. 

Stosownie  do  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp,  

postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  wyklucza  się  wykonawcę,  który  nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu (…). 

Art.  26  ust.  3 

ustawy  Pzp  stanowi,  że  jeżeli  wykonawca  nie  złożył  oświadczenia,  o 

którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania,  oświadczenia  lub  dokumenty  są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą 

wskazane  przez  zamawiającego  wątpliwości,  zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia, 

uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  do  udzielania  wyjaśnień  w  terminie  przez  siebie 

wskazanym,  chyba  że  mimo  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  udzielenia 

wyjaśnień  oferta  wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby  unieważnienie 

postępowania. 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, 

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Chybiony  okazał  się  zarzut  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp  przez 

zaniechania  wykluczenia  przystępującego  z  powodu  niewykazania  przez  niego  warunku 

udziału w postępowaniu opisanego w pkt. 4.1.2 A. I. (strona 3) SIWZ. Jak słusznie wskazał 

przyst

ępujący  w  swym  piśmie  procesowym,  o  naruszeniu  przepisu  art.  24  ust.  1  pkt  12 

ustawy  Pzp  można  byłoby  mógł  wyłącznie  w  sytuacji,  gdyby  wykonawca  nie  wykazał 

spe

łniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  po  uprzednim  wykorzystaniu  przez 

zamawia

jącego  procedury  uzupełniającej  z  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp.  Jak  wynika  z  tego 

ostatniego  przepisu,  wzmiankowana  tam  procedura  ma  co  do  zasady  charakter 

obligatoryjny. 

Wyjątkiem  od  obowiązku  wezwania  jest  sytuacja,  gdy  oferta  wykonawcy 

podlega odrzuceniu lub zachodzi podstawa do unieważnienia postępowania. Odwołujący nie 

podniósł  w  odwołaniu,  aby  w  rozstrzyganej  sprawie  zachodził  któryś  z  omawianych 

wyjątków. Zatem zamawiający nie mógł naruszyć przepisu art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp , 

gdy

ż  w  rozstrzyganej  sprawie  nie  było  kierowane  do  przystępującego  wezwanie  do 

uzupełnienia  dokumentów  na  potwierdzenie  warunku  udziału  w  postępowaniu  opisanego w 

pkt. 4.1.2 A. I. (strona 3) SIWZ w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Zarzut 

okazał się zatem w 

sposób oczywisty chybiony. 

Za  bezzasadny  uznano  także  podnoszony  w  odwołaniu  z  ostrożności  procesowej 

zarzut naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przez zaniechanie wezwania przyst

ępującego do 

uzupełnienia  dokumentów  na  potwierdzenie  warunku  udziału  w  postępowaniu  opisanego w 

pkt. 4.1.2 A. I. (strona 3) SIWZ.  


Materiał dowodowy zgromadzony w sprawie prowadził do wniosku, że przystępujący 

złożył zamawiającemu wymagane w SIWZ dokumenty (wykaz usług i referencje), z których 

w

ynikało spełnienie spornego warunku.  

Zgodnie  z  tre

ścią  warunku  udziału  w  postępowaniu  opisanego  w  pkt.  4.1.2  A.  I. 

(strona  3)  SIWZ  wykonawca  miał  obowiązek  wykazać,  że  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie:  

I.  wykonał,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  i  ciągłych  wykonuje,  co  najmniej  jedną 

usługę  referencyjną  obejmującą  wdrożenie  i/lub  utrzymanie  i  serwis  systemu 

informatycznego  obsługującego  kadry  i  płace  w  jednostkach  administracji  publicznej  lub 

samorządowej,  przy  czym  wartość  usługi  wynosi  minimum  500  tys.  zł  brutto  oraz  spełnia 

poniższe warunki:  

(…) 

Od

wołujący w treści odwołania wywiódł, że wymóg co do wartości 500 tysięcy złotych 

n

ależy  odnosić  do  elementu  kadrowo-płacowego  systemu  wdrożonego  przez  wykonawcę. 

Wskazał bowiem w odwołaniu, że „powyższą wartość należało odnosić do części dotyczącej 

kadr i płac, a nie do całego systemu informatycznego, który wykazywał Dr IT Warszawa” (str. 

8 odwołania). Z kolei zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wywiódł, że „wskazana w pkt 

4.1.2.I.A.I  SIWZ  kwota  minimum  500  tys.  zł  brutto  określała  wartość  całej  usługi 

referencyjnej.

” (str. 3 odpowiedzi na odwołanie). Identycznie jak zamawiający argumentował 

przystępujący  w  swym  piśmie  procesowym.  Podniósł,  że  „w  żadnym  miejscu  SIWZ 

Zamawiający nie wskazał również, że wymagana wartość referencyjna odnosi się do części 

systemu obejmującej kadry i płace” (str. 4 pisma procesowego przystępującego). 

Izba stwierdziła, że stanowisko odwołującego nie znajduje oparcia w treści spornego 

warunku  udziału  w  postępowaniu.  Jak  wynikało  wyraźnie  i  jednoznacznie  z  opisu 

przywołanego warunku, wartość 500 tysięcy złotych odnosiła się do „usługi” referencyjnej, a 

nie  do  elementu  systemu  kadrowo-p

łacowego  obsługującego  kadry  i  płace.  Z  kolei  zaś 

usługa referencyjna miała jedynie „obejmować” wdrożenie i/lub utrzymanie i serwis systemu 

informatycznego

,  który  to  system  z  kolei  miał  „obsługiwać”  kadry  i  płace  w  jednostkach 

administracji  publicznej  lu

b  samorządowej.  W  myśl  warunku  dopuszczalne  było  zatem 

wykazanie  się  doświadczeniem  w  wykonaniu  usługi,  która  „obejmowała”  także  inne 

wdrożenia  systemów  informatycznych.  Nie  było  też  przeszkód,  aby  wdrożone  systemy 

„obsługiwały”  inne  obszary  niż  tyko  kadry  i  płace.  Zamawiający  nigdzie  nie  wskazał 

przykładowo,  że  wartość  500  tysięcy  złotych  ma  osiągnąć  wdrożony  system  kadrowo-

płacowy. Jak wynikało zatem z powyższego wartość 500 tysięcy zł nie musiała odnosić się 

do komponentu kadrowo-

płacowego systemu wdrożonego w ramach usługi referencyjnej.  


Bezzasadne 

jest  także  zawężanie  wyraźnego  i  jednoznacznego  brzmienia  warunku 

przez zabieg od

wołania się przez odwołującego do opisu przedmiotu zamówienia, czyli opisu 

minimalnych cech systemu, który zostanie wykonany u zmawiającego w ramach wykonania 

zamówienia publicznego przez wyłonionego wykonawcę. 

Jak wynika z przepisu art. 22 ust. 1a ustawy Pzp, 

przywołanego przez odwołującego 

w  odwołaniu,  zamawiający  określa  warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  wymagane  od 

wykonawców  środki  dowodowe  w  sposób  proporcjonalny  do  przedmiotu  zamówienia  oraz 

umożliwiający  ocenę  zgodności  wykonawcy  do  należytego  wykonania  zamówienia,  w 

szcze

gólności  wyrażając  je  jako  minimalne  poziomy  zdolności.  Z  przywołanego  przepisu 

wprost wynika, co zna

jduje także odzwierciedlenie w orzecznictwie izby, że warunki udziału 

w  p

ostępowaniu nie muszą być tożsame i identyczne z przedmiotem zamówienia. Warunki 

mają  jedynie  pozostawać  w  odpowiedniej  proporcji  do  OPZ.  Istotny  jest  także  cel 

formułowania  warunków,  służą  one  jedynie  weryfikacji  zdolności  wykonawcy  do  wykonania 

zamówienia. Zdolny do wykonania zamówienia to nie zawsze taki wykonawca, który wykonał 

identyczne 

zamówienie z obecnie zamawianym. Na uwagę zasługuje fakt, że ustawodawca 

wprost  nadmienia  w  przepisie  o  minimalnych  poziomach  z

dolności,  a  więc  takich,  których 

osi

ągnięcie  zapewnie  zamawiającemu,  że  kontrakt  publiczny  zdobędzie  wykonawca 

wiarygodny.  W  konsekwencji  nie  tylko 

wykładnia  językowa,  ale  także  celowościowa 

prowadzi

ła do jednakowego odczytania spornego warunku. Tak rozumiany warunek spełnia 

usługa  referencyjna  wykazana  przez  przystępującego  w  wykazie  usług.  W  wykazie  tym 

przystępujący powołał się na swe doświadczenie w wykonaniu usługi o nazwie „wdrożenie i 

utrzymanie systemu enova365

”, o wartości 872.885,49 zł brutto, wykonanej na rzecz Urzędu 

Transportu Kolejowego w Warszawie, w okresie od 04.08.2017 r. do 22.12.2017 r. War

tość 

c

ałej  usługi  referencyjnej  wynosiła  ponad  800  tysięcy  złotych,  a  zatem  przewyższała  próg 

opisany  w  warunku.  Ponadto 

usługa  ta  obejmowała  „wdrożenie  i/lub  utrzymanie  i  serwis 

systemu informatycznego obsługującego kadry i płace w jednostkach administracji publicznej 

lub samorządowej”. Jak wynikało z wykazu usług i referencji zleceniodawcy z 18.05.2018 r., 

system  enova365  wspiera

ł  bowiem  m.in.  następujące  obszary  biznesowe:  „kadry  i  płace” 

oraz 

„portal pracownika”. 

W  dalszej  kolejności  należało  odnieść  się  do  zarzutu  naruszenia  opisanego 

lakonicznie na str. 9 odwołania. Odwołujący  w tej części odwołania podniósł, co następuje: 

Na  marginesie  wskaza

ć  należy,  że  o  ile  oferowany  system  enova365  może  dawać 

możliwość  „równoległej  pracy  minimum  30  użytkowników  przebywających  w  co  najmniej  3 

rozproszonych  geograficznie  i  połączonych  siecią  rozległą  WAN  lokalizacjach  organizacji, 

firmy bądź instytucji” (co było częścią warunku udziału w postępowaniu), to przystępujący ani 


w  wykazie  usług  ani  w  referencjach  nie  udowodnił,  że  wdrożony  w  UTK  system  enova365 

daje użytkownikom UTK możliwość pracy przez sieć rozległą WAN. 

Odnosząc  się  do  tak  sformułowanego  zarzutu  Izba  stwierdziła,  że  odwołujący  w 

odwołaniu  nie  kwestionował,  że  system  enova365  daje  możliwość  równoległej  pracy 

minimum  30  użytkowników  przebywających  w  co  najmniej  3  rozproszonych  geograficzne  i 

połączonych  siecią  WAN  lokalizacjach.  Wręcz  przeciwnie,  napisał,  że  system  ten  „może 

dawa

ć  taką  możliwość”.  Zarzut,  że  system  enova365  wdrożony  w  UTK  nie  spełnia  ww. 

wymogu 

odwołujący sformułował dopiero na rozprawie w dniu 25 maja 2020 r. i pozostawał 

on  bez 

związku  z    treścią  wniesionego  odwołania.  Wobec  powyższego  Izba  zobowiązana 

była pominąć ww. zarzut przy wyrokowaniu. Powyższe wynika z treści art. 192 ust. 7 ustawy 

Pzp,  zgodnie  z  którym  Izba  nie  może  orzekać  co  do  zarzutów,  które  nie  były  zawarte  w 

odwołaniu.  Jak  wskazano  w  uzasadnieniu  wyroku  Sądu  Okręgowego  w  Gliwicach  z  29 

czerwca 2009 r. w spr. X Ga 110/09, „O tym jakie twierdzenia lub zarzuty podnosi strona w 

postępowaniu  nie  przesądza  bowiem  proponowana  przez  nią  kwalifikacja  prawna  ale 

okoliczności  faktyczne  wskazane  przez  tę  stronę.  Jeśli  więc  strona  nie  odwołuje  się  do 

konkretnych  okoliczności  faktycznych  to  skład  orzekający  nie  może  samodzielnie  ich 

wprowadzić  do  postępowania  tylko  dlatego,  że  można  je  przyporządkować  określonej, 

wskazanej w odwołaniu kwalifikacji prawnej.”. 

Skoro  zatem  odwo

łujący  w  odwołaniu  wyraźnie  stwierdził,  że  system  enova  365 

wdrożony  w  UTK  może  dawać  możliwość  równoległej  pracy  minimum  30  użytkowników 

przebywających  w  co  najmniej  3  rozproszonych  geograficzne  i  połączonych  siecią  WAN 

lokalizacjach, to na rozprawie 

nie może formułować zarzutu, że jest przeciwnie, gdyż jest to 

nowy, spóźniony zarzut. 

W  dalszej  zarzutu  na  str.  9 

odwołujący  podniósł,  jakoby  przystępujący  w  wykazie 

usług i referencjach „nie udowodnił, że system enova365 daje użytkownikom UTK możliwość 

pracy 

przez  sieć  rozległą  WAN”.  Tak  sformułowany  zarzut  oznaczał,  że  odwołujący 

kwestion

ował stronę formalną, a mianowicie brak udowodnienia spornego elementu w treści 

dokumentów  złożonych  przez  przystępującego.  Tak  opisany  zarzut  jest  bezzasadny. 

Zgodnie z ustawą Pzp warunek się „nie udowadnia”, tylko „wykazuje” (art. 24 ust. 1 pkt 12 

ustawy Pzp). 

Podkreślenia wymaga, że „dowodu” wymaga się jedynie na potwierdzenie faktu 

należytego  wykonania  usługi  wymienionej  w  wykazie  (por.  §  2  ust.  4  pkt  3  rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Dz.U. z 2016 r. poz. 

1126  ze  zm.).  Po  drugie,  wykazanie  warunku  nast

ępuje  przez  złożenie  dokumentów 

formalnych  wskazanych 

przez  zamawiającego  w  SIWZ.  W  analizowanej  sprawie 

zamawiający  wymienił  żądane  przez  siebie  dokumenty  wymagane  celem  wykazania 


warunku  w  pkt  5.10.1.1.  SIWZ.  W  postanowieniu  tym  zamawiający  zażądał  złożenia 

następujących dokumentów: 

Wykazu  wykonanych  usług,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 

wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz  z podaniem ich wartości, 

przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  usługi  zostały  wykonane  lub  są 

wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub 

są wykonywane należycie,  przy  czym  dowodami,  o których mowa,  są referencje bądź  inne 

dokumenty  wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  usługi  były  wykonywane,  a  w 

przypadku  świadczeń  okresowych  i  ciągłych  są  wykonywane,  jeżeli  z  uzasadnionej 

przyczyny  o  obiektywnym  charakterze  Wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych 

dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

nadal  wykonywanych  referencje  bądź  inne  dokumenty  potwierdzające  ich  należyte 

wykonywanie  powinny  być  wydane  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu 

składania  ofert.  Wykaz  powinien  zawierać  usługi  na  potwierdzenie  spełnienia  warunków 

udziału w niniejszym postępowaniu (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ). 

Jak  wynikało  z  przytoczonego  postanowienia  SIWZ,  dokumentami  wymaganymi 

przez  zamawiającego  celem  wykazania  warunku  był  wykaz  usług  i  dowód  należytego 

wykonania usługi wymienionej w wykazie, które zgodnie z orzecznictwem Izby, mają łącznie 

potwierdzać  spełnienie  spornego  warunku.  W  wykazie  usług  w  kolumnie  5  przystępujący 

złożył wyraźne oświadczenie, że system enova365 daje użytkownikom UTK przebywającym 

w  co  najmniej  3  lokalizacjach 

rozproszonych  geograficznie  możliwość  pracy  przez  sieć 

rozległą  WAN.  Tym  samym  wykazał  spełnienie  spornego  elementu  warunku  w  sposób 

wskazany w SIWZ.  

Podkreślenia  przy  tym  wymagało,  że  odwołujący  w  odwołaniu  nie  sformułował 

zarzutu

,  że  wdrożony  w  UTK  system  enova365  nie  daje  użytkownikom  UTK  możliwości 

pracy przez sieć rozległą WAN. Zarzut dotyczył wyłącznie kwestii formalnej, a mianowicie nie 

udowodnienia  tego  faktu  w  wykazie  i  referencjach

.  Powyższe  twierdzenie  odwołującego 

okazało się niezgodne z rzeczywistością, gdyż oświadczenie w tym zakresie znajdowało się 

wykazie usług złożonym przez przystępującego. Tak sformułowany zarzut podlegał zatem 

oddaleniu. 

Izba nie prowad

ziła ustaleń na podstawie dowodów złożonych przez odwołującego: 

wniosku odwołującego skierowanego do UTK z 25 lutego 2020 r. o udzielenie informacji 

czy system enova 365 w zakresie kadr i płac został wdrożony tyko w Centrali UTK, czy 

te

ż w oddziałach terenowych UTK (dowód nr 1), 

informacji UTK z 6 marca 2020 r. stanowiącej odpowiedź na ww. wniosek odwołującego 

(dowód nr 3), 


umowy z 4 sierpnia 2017 r. zawartej między UTK a przystępującym (dowód nr 4), 

OPZ, stanowiącego załącznik nr 1 do ww. umowy (dowód nr 5). 

Jak  wynikało  z  przebiegu  rozprawy,  odwołujący  składał  te  dowody  na  okoliczność,  że 

system  enova365 

wdrożony  przez  przystępującego  u  UTK  nie  zapewnia  równoległej  pracy 

minimum  30  użytkowników  przebywających  w  co  najmniej  3 rozproszonych  geograficznie  i 

p

ołączonych  siecią  rozległą  WAN  lokalizacjach  organizacji,  firmy  bądź  instytucji.  Jak 

wskazano 

zaś  wcześniej,  te  okoliczności  faktyczne  pozostawały  bez  związku  z  zarzutami 

przedstawionymi w odwołaniu.  

Chybiony okaz

ał się zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. 

Ustalono, że zamawiający w pkt 12.3.4 SIWZ opisał następujące kryterium oceny ofert: 

12.3.4. Kryterium Parametrów utrzymaniowych SLA usługi utrzymania systemu (Ku) 

Rodzaj awarii/błędów 

Czas 

reakcji 

godz. roboczych 

Czas  usunięcia  w 

godz. roboczych 

Liczba  punktów  do 

przyznania 

Awaria lub Błąd krytyczny 

Błąd istotny 

Błąd inny 

Awaria lub Błąd krytyczny 

Błąd istotny 

Błąd inny 

Awaria lub Błąd krytyczny 

Błąd istotny 

Błąd inny 

Ustalon

o także,  że we  wzorze formularza oferty  stanowiącego załącznik  nr  1 do SIWZ, 

zamawiający zawarł następującą treść:  

Oferujemy Parametry utrzymaniowe SLA usługi utrzymania Systemu w wymiarze: 

Rodzaj awarii/błędów 

Czas 

reakcji 

godz. roboczych 

Czas  usunięcia  w 

godz. roboczych 

Do 

wypełnienia 

przez Wykonawcę 

– wpisać tak/nie* 

Awaria lub Błąd krytyczny 

Błąd istotny 

Błąd inny 

Awaria lub Błąd krytyczny 

Błąd istotny 

Błąd inny 


Awaria lub Błąd krytyczny 

Błąd istotny 

Błąd inny 

*”tak”  należy  wpisać  tylko  w  jednym  wierszu.  W  przypadku  wpisania  „tak”  w  kilku  lub 

wszystkich  wierszach  lub  wpisania  „nie”  w  kilku  lub  we  wszystkich  wierszach  oferta 

Wykonawcy otrzyma 0 pkt w tym kryterium oceny ofert. 

W  dalszej  kole

jności  ustalono,  że  przystępujący  w  złożonym  przez  siebie  formularzu 

oferty, zawarł następujące informacje: 

Oferujemy Parametry utrzymaniowe SLA usługi utrzymania Systemu w wymiarze: 

Rodzaj awarii/błędów 

Czas 

reakcji 

godz. roboczych 

Czas  usunięcia  w 

godz. roboczych 

Do 

wypełnienia 

przez Wykonawcę 

– wpisać tak/nie* 

Awaria lub Błąd krytyczny 

TAK 

Błąd istotny 

Błąd inny 

Awaria lub Błąd krytyczny 

NIE 

Błąd istotny 

Błąd inny 

Awaria lub Błąd krytyczny 

NIE 

Błąd istotny 

Błąd inny 

W  dalszej  kolejności  ustalono,  że  zamawiający  20  lutego  2020  r.  zawiadomił 

odwołującego  o  wyborze  jako  najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez  przystępującego. 

Zamawiający poinformował także m.in., że przystępujący w kryterium oceny ofert „Parametry 

utrzymaniowe SLA usługi utrzymania systemu (Ku)” otrzymał 20 pkt. 

Podzielono  stanowisko  zam

awiającego  i  przystępującego,  że  dokonując  wykładni 

przywołanego  kryterium  oceny  ofert  i  zapisów  wzoru  formularza  ofertowego  należało 

posłużyć  się  wszystkimi  regułami  wykładni  prawniczej.  Zgodnie  z  najnowszymi  poglądami 

teoretyków  prawa,  co  znajduje  odzwierciedlenie  w  poglądach  sądów,  w  tym  Sądu 

Najwyższego, wykładnia językowa, nawet w sytuacji gdy interpretowane sformułowanie jest 

jasne, nie jest 

jedyną, która powinna prowadzić do odczytywania znaczenia norm prawnych. 

Reguły  dotyczące  wykładni  norm  prawnych  można  stosować  również  do  interpretacji 

postanowień  SIWZ.  Jak  wynika  z  ww.  poglądów,  obecnie  odchodzi  się  od  akcentowanego 

we wcześniejszym okresie prymatu wykładni literalnej, czego wyrazem było stwierdzenie, że 


to co jasne, nie podlega interpretacji „clara non sunt interpretanda”. Obecnie w teorii prawa, 

znajdującej  poparcie  w  coraz  częstszych  orzeczeniach  sądów,  w  tym  Sądu  Najwyższego, 

przyjmu

je się, że interpretacji podlega wszystko, w tym również pojęcia jasne, w myśl zasady 

„wszystko podlega interpretacji” - „omnia sunt interpretanda”. Przykładowo w wyroku z dnia 

17 czerwca 2009 r. sygn. akt IV CSK 90/09 Sąd Najwyższy wyraził pogląd, zgodnie z którym 

Wyrażane  niekiedy  zapatrywanie,  że  nie  można  uznać  prawnej  doniosłości  znaczenia 

nadanego  oświadczeniu  woli  przez  same  strony,  gdy  odbiega  ono  od  jasnego  sensu 

oświadczenia woli wynikającego z reguł językowych nawiązuje do nie mającej oparcia w art. 

65    k.c.,  anachronicznej  koncepcji  wyrażonej  w  paremii  clara  non  sunt  interpretanda. 

Najnowsze gruntowne  wypowiedzi nauki prawa cywilnego odrzuciły tę koncepcję. Zerwał z 

nią także Sąd  Najwyższy w kilku orzeczeniach wydanych w ostatnich latach (por. wyroki: z 

dnia 21 listopada 1997 r., I CKN 825/97, OSNC 1998, nr 5, poz. 81, z dnia 8 czerwca 1999 

r., II CKN 379/98, OSNC 2000, nr 1, poz. 10, z dnia 7 grudnia 2000 r., II CKN 351/00, OSNC 

2001, nr  6,  poz.  95,   z  dnia  30  stycznia  2004  r.,  I  CK 129/03  niepubl.,   z  dnia  25  

marca 2004 r., II CK 116/03, niepubl.  i z dnia 8 października 2004 r., V CK 670/03, OSNC 

2005, nr 9, poz. 162). 

Zgodnie z art. 65 KC w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy Pzp, 

oświadczenie woli należy tak 

tłumaczyć, jak tego wymagają  ze względu na okoliczności w jakich zostały  złożone  zasady 

współżycia społecznego i ustalone zwyczaje. 

Zdaniem Izby, przepis ten należy odnieść zarówno do interpretacji oświadczenia woli, 

jakim  jest  postanowienie  SIWZ,  jak  i 

pozostającego  w  związku  z  tym  postanowieniem 

oświadczenia  woli,  jakim  jest  oferta  wykonawcy,  która  wszak  stanowi  reakcję  na  to 

postanowienie.  

Zdaniem Izby z przy

wołanych postanowień SIWZ (opisu kryterium oceny ofert i wzoru 

formularza) wynika

ł jednoznaczny cel, jaki przyświecał zamawiającemu. Zamawiający opisał 

wykonawcom  w  kryterium 

trzy  możliwe  opcje  parametrów  utrzymaniowych  SLA.  Następnie 

zaś oczekiwał aby zaoferowali oni jednoznacznie jedną z trzech dopuszczalnych możliwości. 

Temu służyła zamieszczona przez zamawiającego we wzorze formularza ofertowego uwaga 

treści: „tak” należy wpisać tylko w jednym wierszu. W przypadku wpisania „tak” w kilku lub 

wszystkich  wierszach  lub  wpisania  „nie”  w  kilku  lub  we  wszystkich  wierszach  oferta 

Wykonawcy  otrzyma  0  pkt  w  tym  kryterium  oceny  ofert. 

Innymi  słowy  zamawiający  chciał 

zapobiec sytuacji, w 

której wykonawcy zaznaczyliby kilka wykluczających się możliwości lub 

nie zaznaczyli 

żadnej. 

Nie  ulega

ło  też  wątpliwości,  którą  z  trzech  możliwości  przystępujący  zaoferował 

zamawiającemu. Wykonawca złożył oświadczenie „tak” przy opcji premiowanej 20 pkt, oraz 

oświadczenia  „nie”  przy  opcjach  premiowanych 0 i  10  punktami. Wpisanie  słowa „tak”  przy 

jednej  z  trzech  opcji  i 

słów  „nie”  przy  dwóch  pozostałych  niewątpliwie  świadczyło  o 


zaoferowaniu  wariantu,  za 

który  zamawiający  zamierzał  przyznać  20  pkt.  Trudno  bowiem 

przypuszcz

ać,  że  przystępujący  zaoferował  opcję  2  lub  3,  skoro  postawił  przy  nich  słowo 

„NIE”.  Na  uwagę  zasługiwał  fakt,  że  nawet  odwołujący  w  odwołaniu  nie  utrzymywał,  że 

przystępujący  zaoferował  zamawiającemu  opcję  2  lub  3.  Owszem,  sposób  wypełnienia 

formularza przez przystępującego oznaczał, że wpisał on słowo „nie” w kilku wierszach, ale 

w  analizowanej  sytuacji  istotne  jest, 

że  jednocześnie  zaznaczył  tylko  jedną  opcję  „tak”, 

powodując,  że  treść  oferty  jest  jasna.  Kierując  się  powyższymi  rozważaniami  Izba 

stwie

rdziła,  że  zarzut  nie  zasługuje  na  uwzględnienie.  Zamawiający  prawidłowo  przyznał 

ofercie  prz

ystępującego  20  pkt  stosownie  do  kryteriów  oceny  ofert  opisanych  w  SIWZ, 

rozumianych  zgodnie  z  p

rawidłowo  zastosowanymi  w  tej  sytuacji  regułami  wykładni 

prawniczej. Zarzut naruszenia art. 

91 ust. 1 ustawy Pzp nie znalazł zatem potwierdzenia. 

Nie  została  także  naruszona  zasada  równego  tratowania  wykonawców  wyrażona  w 

art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp

.  Każdy  z  wykonawców,  w  tym  przystępujący,  zaoferował 

zam

awiającemu opcję 1 – to jest najkrótszy czas reakcji SLA. W konsekwencji każdy z nich 

otrzymał  20  pkt. Wykonawcy,  którzy  znaleźli  się  w  takich  samych  sytuacjach  zostali  zatem 

potratowani przez zamawiającego identycznie.  

Chybiony okazał się również zarzut naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy Pzp. Przepis ten 

stanowi, że zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami 

ustawy. 

Udzielenie  zamówienia  następuje  w  momencie  popisania  umowy  w  sprawie 

zamówienia  publicznego.  Zamawiający  do  momentu  wyrokowania  w  sprawie  nie  zawarł 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. W konsekwencji zamawiający nie mógł naruszyć 

przepisu art. 7 ust. 3 ustawy Pzp wskazanego przez odwołującego.  

Stosownie  do  art.  192  ust.  1  ustawy  Pzp, 

o  oddaleniu  odwołania  lub  jego 

uwzględnieniu  Izba  orzeka  w  wyroku.  W  pozostałych  przypadkach  Izba  wydaje 

postanowienie

.  Orzeczenie  Izby,  o  którym  mowa  w  pkt  1  sentencji,  miało  charakter 

merytoryczny, gdyż odnosiło się do oddalenia odwołania. Z kolei orzeczenie Izby zawarte w 

pkt  2 

sentencji  miało  charakter  formalny,  gdyż  dotyczyło  kosztów  postępowania,  a  zatem 

było  postanowieniem.  O  tym,  że  orzeczenie  o  kosztach  zawarte  w  wyroku  Izby  jest 

postanowieniem  przesądził  Sąd  Najwyższy  w  uchwale  z  8  grudnia  2005  r.  III  CZP  109/05 

(OSN  2006/11/182).  Z  powołanego  przepisu  art.  192  ust.  1  ustawy  Pzp  wynika  zakaz 

wydawania przez Izbę orzeczenia o charakterze merytorycznym w innej formie aniżeli wyrok. 

Z  uwagi  zatem  na  zbieg  w  jednym  orzeczeniu  rozst

rzygnięć  o  charakterze  merytorycznym 

(pkt  1  sentencji)  i  formalnym  (pkt  2 

sentencji),  całe  orzeczenie  musiało  przybrać  postać 

wyroku.  


Zgodnie  z  przepisem  art.  192  ust.  2  ustawy  Pzp,  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uwzględnia odwołanie w sytuacji, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało 

wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Z ww. 

przepisu  wynika,  że  powodem  uwzględnienia  odwołania  może  być  stwierdzenie  jedynie 

kwalifikowanego  naruszenia  ustawy  Pzp,  a  mian

owicie  takiego,  które  wywiera  lub  może 

wywrzeć  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania.  W  analizowanej  sprawie  nie  stwierdzono 

żadnego  naruszenia  przepisów  ustawy  Pzp.  W  tej  sytuacji  odwołanie  musiało  zostać 

oddalone. 

Wobec powyższego, na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, orzeczono jak w pkt 1 

sentencji. 

Zgodnie  z  art.  192  ust.  9  ustawy  Pzp, 

w  wyroku  oraz  w  postanowieniu  kończącym 

postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego. Z kolei 

w świetle art. 192 ust. 10 ustawy Pzp, strony ponoszą koszty postępowania odwoławczego 

stosownie  do  jego  wyniku,  z  zastrzeżeniem  art.  186  ust.  6.  Jak  wskazuje  się  w 

piśmiennictwie,  reguła  ponoszenia  przez  strony  kosztów  postępowania  odwoławczego 

stosownie  do  wyników  postępowania  odwoławczego  oznacza,  że  „obowiązuje  w  nim, 

analogicznie  do  procesu  cywilnego,  zasada  odpowiedzialności  za  wynik  procesu,  według 

której  koszty  postępowania  obciążają  ostatecznie  stronę  „przegrywającą”  sprawę  (por.  art. 

98  §  1  k.p.c.)”  Jarosław  Jerzykowski,  Komentarz  do  art.192  ustawy  -  Prawo  zamówień 

publicznych,  w:  Dzierżanowski  W.,  Jerzykowski  J.,  Stachowiak  M.  Prawo  zamówień 

publicznych. Komentarz, LEX, 2014, wydanie VI.  

W niniejszej sprawie Izba 

– co wynika z sentencji orzeczenia – odpowiedzialność za 

wynik  postępowania  odwoławczego  ponosił  w  całości  odwołujący.  Zatem  to  tę  stronę 

obciążono  całością  kosztów  postępowania  odwoławczego.  Na  koszty  postępowania 

odwoławczego składał się wpis uiszczony przez odwołującego w wysokości 15.000 zł. 

Biorąc  powyższe  pod  uwagę,  o  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do 

wyniku  postępowania  -  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp  oraz  w  oparciu  o 

przepisy  §  5  ust.  4  w  zw.  z  §  3  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15 

marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.  jedn.  Dz.  U.  z  2018  r. 

poz. 972). 

Przewodniczący:      ………………….… 


wiper-pixel