KIO 456/20 POSTANOWIENIE dnia 22 maja 2020 r.

Data: 25 czerwca 2020

Sygn. akt KIO 456/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 22 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:   Ernest Klauziński  

wobec 

cofnięcia  21  maja  2020  r.  przed  otwarciem  rozprawy  odwołania  wniesionego  

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  2  marca  2020  r.  przez  wykonawcę  Test-

System  s.c.  z  siedzibą  w  Gorzowie  Wielkopolskim  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

Zamawiającego: Komendę Główną Policji z siedzibą w Warszawie, przy udziale: 

1.  wykonawcy CEZAR C. M. i P. G. Sp. z o.o. z 

siedzibą w Radomiu, 

2.  wykonawcy PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. 

z siedzibą w Połańcu 

zgłaszających  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego 

postanawia: 

1)   umarza 

postępowanie odwoławcze;  

2)   nakazuje  zwrot  z  rachunk

u  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy Test-

System s.c. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim kwoty 13 500 zł 00 

gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j.  Dz. U. z  2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni  

od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:   ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 456/20 

Uzasadnienie 

Komenda  Główna  Policji  z  siedzibą  w  Warszawie  (dalej:  Zamawiający)  wszczęła 

postępowanie  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pn.  „Zakup  sprzętu  informatycznego  

dla  pracowni  badań  dokumentów  Laboratoriów  Kryminalistycznych  Komend  Wojewódzkich 

Policji  oraz  Komendy  Stołecznej  Policji”,  nr  referencyjny  297/BŁiI/19/MP/PMP  (dalej: 

Postępowanie).  Postępowanie  jest  prowadzone  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  

29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 1843) zwanej 

dalej  w  skrócie  Pzp.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  dniu  

4  grudnia  2019  r.  w 

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod  numerem  2019/S  234-

Iz

ba ustaliła, że w dniu 2 marca 2020 r. wykonawca Test-System s.c. z siedzibą w Gorzowie 

Wielkopolskim  (dalej:  O

dwołujący)  złożył  odwołanie  w  postępowaniu  wobec  czynności 

podjętych przez Zamawiającego w sposób sprzeczny z przepisami Pzp.  

Odwołujący skutecznie wycofał odwołanie przed otwarciem rozprawy, w dniu 21 maja 2020 r. 

W  tej  sytuacji 

Izba  stwierdziła,  że  zachodzą  przesłanki  umożliwiające  umorzenie 

postępowania,  zgodnie  z  unormowaniem  art.  187  ust.  8  zdanie  drugie  Pzp,  wobec  czego 

odwołującemu  zwraca  się  90%  wpisu  uiszczonego  na  rachunek  Urzędu  Zamówień 

Publicznych,  czyli  wycofującemu  odwołanie  zwraca  się  kwotę  13  500  zł  00  gr  (słownie: 

trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy). 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  

w zw. z art. 187 ust. 8 zdanie drugie 

Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa 

Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  

od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  

ich rozliczania (t.j.

Dz.U. 2018 poz. 972).  

Przewodniczący:   ………………………………  


wiper-pixel