KIO 455/20 POSTANOWIENIE dnia 25 maja 2020 r.

Data: 25 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 455/20 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 25 maja 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Chudzik 

po rozpoznaniu na posiedzeniu  niejawnym  w dniu 25 maja 2020 r. w 

Warszawie odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  I

zby  Odwoławczej

2  marca  2020  r.  przez  wykonawcę 

Intaris Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

postępowaniu prowadzonym przez Agencję Rezerw Materiałowych w Warszawie

przy  udziale  wykonawcy  ITT-PRO  Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą  w  Warszawie,  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, 

orzeka: 

1. umarza postępowanie odwoławcze; 

nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego kwoty 

zł 00  gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90% 

wpisu 

od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  za

mówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący:      ……………… 


Sygn. akt: KIO 455/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający 

Agencja  Rezerw  Materiałowych 

  prowadzi  w trybie  przetargu 

nieograniczoneg

o  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Dostawa 

macierzy  wraz  z  montażem  i  uruchomieniem.  Wartość  zamówienia  jest  większa  niż  kwoty 

określone  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  Pzp.  Ogłoszenie 

zamówieniu  zostało  opublikowane  w Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  20  lutego 

2020 r. pod numerem 2020/S 036-084653. 

W  dniu  2  marca  2020  r.  wykonawca  Intaris  Sp.  z  o.o.  wniósł  odwołanie  wobec 

postanowień SIWZ, zarzucając Zamawiającemu: 

określenie  kryteriów  oceny  ofert  w  sposób  niezapewniający  zachowania  uczciwej 

konkurencji w zakresie kryterium oceny ofert opisanego jako „Wtyczka do migracji danych 

z istniejących macierzy FAS", 

opisanie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  niezapewniający  zachowania  uczciwej 

konkurencji  w  zakresie  Z

ałącznika  nr  1  do  SIWZ  "Szczegółowy  opis  przedmiotu 

zamówienia", Zadanie nr 1 i 2: 

a) 

lp.  2,  parametr  „Pojemność"  poprzez  zapis:  „Urządzenie  musi  mieć  możliwość 

rozbudowy do minimum 120 dysków oraz musi pozwalać na rozbudowę do wyższych 

modeli  bez  potrzeby  mi

gracji  danych  (przez  rozbudowę  do  wyższego  modelu 

zamawiający  rozumie  do  modelu  macierzy  z  większą  ilością  Cache,  większą 

skalowalnością i mocniejszymi procesorami, 

b) 

lp. 2, parametr „RAID" poprzez zapis: „Wsparcie dla RAID 0...", 

c)  lp.  2, 

parametr  „Inne  wymagania"  poprzez  zapis:  „Macierz  musi  posiadać 

funkcjonalność  replikacji  danych  po  FC  (po  zainstalowaniu  portów  FC  na  macierzy) 

trybie synchronicznym i asynchronicznym, system musi pozwalać na wykonanie do 

32 jednoczesnych replikacji", 

d) 

lp.  2,  parametr  „Inne  wymagania"  poprzez  zapis:  „Macierz  musi  posiadać 

funkcjonalność  partycjonowania  macierzy  na  odseparowane  od  siebie  logicznie 

systemy na których rezydują osobne dyski logiczne dla heterogenicznych systemów. 

Licencja na macierzy musi po

zwalać na wykonanie do 128 partycji", 

e) 

lp.  2,  parametr  „Inne  wymagania"  poprzez  zapis:  „Macierz  musi  posiadać 

funkcjonalność  automatycznego  balansowania  obciążenia  kontrolerów  macierzy 

przez przełączanie w trybie online volumenów logicznych pomiędzy nimi w zależności 


od  wygenerowanego  na  nich  ruchu.  Musi  istnieć  możliwość  wyłączenia  tej 

funkcjonalności z poziomu interfejsu użytkownika", 

f) 

lp.  2,  parametr  „Inne  wymagania"  poprzez  zapis:  „Macierz  musi  posiadać 

oprogramowanie  do  aplikacji  pozwalające  na  integrację  z:  (...)  -  Microsoft  MS  SQL 

Management  Studio,  - Microsoft  Virtual  Disk  Service  (VDS),  (...)  - Oracle  Enterprise 

Manager - 

monitoring zasobów macierzowych". 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów: art. 7 ust. 1 oraz art. 29 

ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 

W  dniu  22  maja  2020  r. 

do  Prezesa  Izby  wpłynęło  oświadczenie  Odwołującego 

cofnięciu odwołania. Wobec powyższego postępowanie odwoławcze  – zgodnie z art. 187 

ust. 8 ustawy Pzp 

– należało umorzyć. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do art. 187 ust. 8 zd. 

2  ustawy  Pzp  w  związku  z  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  b  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów 

dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. 

poz.  972

),  nakazując  zwrot  na  rzecz  Odwołującego  kwoty  13.500  zł  stanowiącej  90 % 

uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący:      ……………… 


wiper-pixel