KIO 453/20 Sygn. akt KIO 453/20 POSTANOWIENIE dnia 12 marca 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 453/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 12 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Renata Tubisz 

Członkowie:              Katarzyna Brzeska 

                                   Irmina Wiktoria Pawlik 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  12  marca  2020  r. 

w Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  2 

marca  2020  r.  przez 

odwołującego:  Remondis  Sp.  z  o.o.  ul.  Zawodzie  18,  02-981 

Warszawa 

w  postępowaniu  powadzonym    przez  zamawiającego:  Miejski  Zarząd 

Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie ul. Północna 9 B, 43-600 Jaworzno 

przy udziale 

przystępujących:  

Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o. ul. Świętego Wojciecha 34, 43 – 600 Jaworzno, po 

stronie 

zamawiającego 

2.  FCC Polska Sp. z o.o. ul. Lecha 10,41-

800 Zabrze, po stronie odwołującego   

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze 

kosztami  postępowania  obciąża  Remondis  Sp.  z  o.o.  ul.  Zawodzie  18,  02-981 

Warszawa i: 

zalicza do kosztów postępowania odwoławczego kwotę 1.500 zł 00 gr (słownie: 

jeden tysiąc pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez Remondis Sp. z o.o. ul. 

Zawodzie 18, 02-981 Warszawa 

tytułem wpisu od odwołania 

nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz 

Remondis Sp.  z o.o. ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa 

kwotę 13.500,00 zł 00 


gr 

(słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącą  90% 

uiszczonego wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo 

zamówień 

publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 

dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach.  

Przewodniczący:      ……………………………….. 

Członkowie:             ………………………………… 

………………………………… 


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie 

zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt 12 ustawy Pzp, którego przedmiotem 

jest 

„Świadczenie  usługi  odbioru  i  przyjmowania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 

nieruchomości  zamieszkałych  z  terenu  Miasta  Jaworzna  oraz  ich  transport  do  miejsc 

zagospodarowa

nia”. 

Ogłoszenie  o  dobrowolnej  przejrzystości  ex  ante  zostało  opublikowane  w  dniu  19  lutego 

2020r. 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 035-083523. 

Odwołujący  pismem  z  dnia  10  marca  2020  roku,  wniesionym  drogą  mailową  w  dniu  10 

marca  2010r.  a  w  dniu  12  marca  202

0r.  za  bezpośrednim  wpływem,  cofnął  odwołanie 

wn

osząc o umorzenie postępowania i zwrot na rachunek bankowy z którego dokonano wpisu 

z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  90%  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu  od 

odwołania. 

Krajowa Izba Odwoławcza przyjęła wniosek cofnięcia odwołania i na podstawie art. 187 ust. 

8  zdanie  pierwsze  oraz  art.  192  ust.  1  zdanie  drugie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku 

Prawo zamówień  publicznych,  umorzyła postępowanie odwoławcze  wydając postanowienie 

w sprawie.  

Krajowa  Izba  Odwoławcza  na  podstawie  art.  187  ust.  8  zdanie  drugie  ustawy  z  dnia  29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania  (j.t. Dz. U. 2018r.  z dnia 7 maja 2018r. poz.972) 

orzekła o dokonaniu zwrotu na 

rzecz odwołującego 90 % należnego wpisu od odwołania w kwocie 13.500,00zł. zaliczając w 

koszty postępowania kwotę 1.500,00zł. z kwoty wpisu 15.000,00złotych.  

Przewodniczący:      ……………………………….. 

Członkowie:             ………………………………… 

………………………………… 


wiper-pixel