KIO 452/20 KIO 454/20 WYROK dnia 19 czerwca 2020 r.

Data: 13 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 452/20 

KIO 454/20 

WYROK 

 z dnia 19 czerwca 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  

   w składzie: 

Przewodniczący:      Bartosz Stankiewicz 

Członkowie:   

Klaudia Szczytowska-Maziarz 

Monika Szymanowska 

 Protokolant:    

Mikołaj Kraska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 26 maja i 16 czerwca 2020 

r. w Warszawie odwołań 

wniesionych 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 marca 2020 r. przez:  

A. 

wykonawcę Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Olchowej 14 (35-322 

Rzeszów) – sygn. akt KIO 452/20; 

B.  wykonawc

ę  Comarch  S.A.  z  siedzibą  w  Krakowie  przy  ul.  Jana  Pawła  II  39a  (31-864 

Kraków) – sygn. akt KIO 454/20 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zakład  Ubezpieczeń  Społecznych  z  siedzibą  

w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5 (01-748 Warszawa),  

przy udziale: 

A.  wykonawcy  Comarch  S.A. 

z  siedzibą  w  Krakowie  przy  ul.  Jana  Pawła  II  39a  (31-864 

Kraków),  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

z

amawiającego w sprawie o sygn. akt KIO 452/20; 

B.  wykonawcy  Asseco Poland S.A. z siedz

ibą w Rzeszowie przy ul. Olchowej 14 (35-322 

Rzeszów),  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

z

amawiającego w sprawie o sygn. akt KIO 454/20 


orzeka: 

Umarza  postępowanie  odwoławcze  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  452/20  w  części 

dot

yczącej zarzutów podniesionych w pkt 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17 i 18 uzasadnienia 

odwołania  z  powodu  uwzględnienia  odwołania  w  tej  części  przez  zamawiającego  oraz 

wobec  niewniesienia  sprzeciwu  przez  uczestnika  postępowania  odwoławczego,  który 

przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego; 

Umarza  postępowanie  odwoławcze  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  454/20  w  części 

dotyczącej  zarzutów  podniesionych  w  pkt  1.3.1,  1.3.2,  1.4,  1.5.2,  1.5.3,  1.7.  1.8,  1.10, 

2.1.2  i  6 

uzasadnienia  odwołania  z  uwagi  na  ich  cofnięcie  przez  odwołującego  na 

posiedzeniu  i 

rozprawie  oraz  w  części  dotyczącej  zarzutu  podniesionego  w  pkt  5 

uzasadnienia  odwołania  z  powodu  uwzględnienia  odwołania  w  tej  części  przez 

zamawiającego  przy  niewniesieniu  sprzeciwu  przez  uczestnika  postępowania 

odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego; 

Uwzględnia  odwołanie  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  452/20  w  części  dotyczącej  zarzutu 

podniesionego w pkt 2 uzasadnienia odwołania i nakazuje zamawiającemu: 

zmianę  nazwy  Załącznika  9  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  na  Wykaz 

osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

3.2 wprowadzenie  w  Z

ałączniku 9 do w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  zmian 

polegających na: 

a) 

określeniu  dotychczasowej  treści  jako  części  A  –  Wykaz  osób,  które  będą 

uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia  na  spełnienie  warunków  udziału  

w postępowaniu

b) 

wprowadzeniu  części  B  –  Wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu 

zamówienia,  biorących  udział  w  teście  kompetencji,  zawierających  następujące 

informacje: 

i. 

dla testu kompetencji technicznych 

– imię i nazwisko takiej osoby, wskazanie 

jednostki  zadaniowej  lub  jednostek  zadaniowych  oraz  podstawę 

dysponowania; 

ii. 

dla  testu  kompetencji  biznesowych 

–  imię  i  nazwisko  takiej  osoby  oraz 

podstawę dysponowania; 

3.3 wskazanie w pkt 7.3.3.11 i 7.3.4.8 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że: 

a) 

udział  w  Testach  kompetencji  mogą  brać  wyłącznie  osoby  wskazane  w  części  B 

Załącznika 9 do w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

b)  w  obiektywnie  uzasadnionych  przypadkach  (np.  choroba,  zdarzenie  losowe, 

rozwiązanie  umowy  będącej  podstawą  do  dysponowania)  Wykonawca  jest 


uprawniony  do  dokonania  zmian  w  składzie  zespołu  wskazanego  w  części  B 

Załącznika 9 do w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

dodanie  Załącznika  13a  do  Umowy  –  Osoby  wskazane  w  części  B  Załącznika  9  do 

SIWZ, 

jako  punkt  wyjścia  zamawiający  powinien  przyjąć  propozycję  wzoru  ww. 

załącznika podaną w pkt 4 str. 9 odwołania; 

3.5 dodanie w Umowie w art. 5 nowego 

ustępu lub fragmentu o treści: 

Jeżeli w okresie obowiązywania Dokumentów kontraktowych Wykonawca zamierza zmienić 

członka Personelu Wykonawcy wskazanego w Załączniku 13a, wówczas przynajmniej 14 dni 

przed  dopuszczeniem  do  prac  nowej  osoby  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić 

Zamawiającemu jej imię, nazwisko oraz oświadczyć, że osoba ta posiada taką samą wiedzę 

jak  osoba

,  którą  ma  zastąpić

Nowy  członek  Personelu  Wykonawcy  musi  legitymować  się 

wiedzą nie gorszą niż osoba zastępowana. 

Zamawiający  podda  weryfikacji  nowy  skład  Personelu  w  zakresie  tych  Jednostek 

zadaniowych  lub  kompetencji  biznesowych,  w  których  brała  udział  osoba,  która  została 

zastąpiona.  Weryfikacja  będzie  miała  na  celu  ustalenie,  czy  nowy  skład  zaliczy  test 

kompetencji  w  zakresie  jednostek  zadaniowych  lub  kompetencji  biznesowych,  w  k

tórych 

brały  udział  osoby,  które  zostały  zastąpione.  Zaliczenie  testu  jest  warunkiem  akceptacji 

zmiany składu personelu

dodanie w Umowie w art. 8 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 pkt 2 po słowach Załączniku 13, słów oraz 

w Z

ałączniku 13a

W pozostałym zakresie oddala odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 452/20; 

Uwzględnia odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 454/20 w zakresie dotyczącym części 

zarzutów  podniesionych  w  pkt  1.9  i  2.1.3  uzasadnienia  odwołania,  odnoszących  się  do 

odrzucenia oferty wykonawcy w sytuacji nies

pełnienia warunków przedstawionych w pkt 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  i  nakazuje 

za

mawiającemu  usunięcie  punktów  7.3.3.13  i  7.3.4.6  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia; 

W pozostałym zakresie oddala odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 454/20 

Kosztami  postępowania  odnośnie  sprawy  o  sygn.  akt  KIO  452/20  obciąża  wykonawcę 

Asseco Poland S.A. 

z siedzibą w Rzeszowie w części 7/8 oraz zamawiającego Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie w części 1/8 i: 

7.1 zalicza 

na poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy),  uiszczoną  przez  wykonawcę  Asseco  Poland 

S.A. 

z siedzibą w Rzeszowie tytułem wpisu od odwołania; 


zasądza  od  wykonawcy  Asseco  Poland  S.A.  z  siedzibą  w  Rzeszowie  na  rzecz 

zamawiającego  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  z  siedzibą  w  Warszawie  kwotę  

zł  00  gr  (słownie:  tysiąc  dwieście  siedemdziesiąt  pięć  złotych  zero  groszy), 

stanowiącą koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika; 

Kosztami  postępowania  odnośnie  sprawy  o  sygn.  akt  KIO  454/20  obciąża  wykonawcę 

Comarch  S.A. 

z  siedzibą  w  Krakowie  w  części  7/8  oraz  zamawiającego  Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie w części 1/8 i: 

zalicza na poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy),  uiszczoną  przez  wykonawcę  Comarch  S.A.  

z siedzibą w Krakowie tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza od wykonawcy Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie na rzecz zamawiającego 

Zakładu 

Ubezpieczeń 

Społecznych 

siedzibą 

Warszawie 

kwotę  

zł 00 gr (słownie: osiemset dwadzieścia pięć złotych zero groszy), stanowiącą koszty 

strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  u

stawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019 r.,  poz.  1843)  na niniejszy  wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:      ……………………………. 

Członkowie:   

……………………………. 

……………………………. 


Sygn. akt: KIO 452/20 

KIO 454/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zakład  Ubezpieczeń  Społecznych  z  siedzibą  w  Warszawie  zwany  dalej: 

„zamawiającym”,  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej: „Pzp”, prowadzi w trybie 

przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na 

świadczenie  usług  wsparcia  eksploatacji  i  utrzymania  Kompleksowego  Systemu 

Informatycznego  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  (KSI  ZUS)  (znak  sprawy: 

TZ/271/65/19

), zwane dalej: „postępowaniem”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 21 lutego 2020 r., pod numerem 2020/S 037-087769.  

Szacunkowa  wartość  zamówienia,  którego  przedmiotem  są  usługi,  jest  wyższa  od 

kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.  

Sygn. akt KIO 452/20 

W  dniu  2  marca  2020  r.  wykonawca  Asseco  S.A. 

z  siedzibą  w  Rzeszowie  (zwany 

dalej:  „odwołującym”)  wniósł  odwołanie  od  niezgodnej  z  przepisami  Pzp  czynności 

zamawiającego polegającej na sformułowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(zw

anej dalej: „SIWZ”) z naruszeniem przepisów prawa. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

art. 29 ust. 1 Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia, w tym obowiązków wykonawcy 

w  sposób  niejednoznaczny,  niewystarczający,  niepełny,  niejasny,  który  uniemożliwia 

przygotowanie oferty; 

2.  art. 

29 ust. 1 Pzp przez zaniechanie podania w SIWZ wszystkich okoliczności i wymagań 

mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty; 

art. 29 ust. 2 Pzp w związku z art. 7 ust. 1 Pzp przez opisanie obowiązków wykonawcy w 

sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencją; 

art.  91  ust.  2c  i  2d  Pzp  w  związku  z  art.  7  ust.  1  Pzp  przez  określenie  pozacenowych 

kryteriów  oceny  ofert  w  sposób  niepowiązany  z  przedmiotem  zamówienia  i  w  sposób 

uniemożliwiający ich należytą weryfikację oraz z naruszeniem zasady przejrzystości; 

art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego (zwanego dalej: „k.c.”), art. 484 § 2 k.c., art. 353

 k.c. w z 

art. 14 i art. 139 ust. 1 Pzp w zw.  z art. 29 ust. 1 Pzp przez określenie wysokości kary 


umownej  rażąco  wysokiej  względem  sankcjonowanego  naruszenia  i  oderwanej  od 

wartości potencjalnej szkody zamawiającego; 

6.  art. 471 k.c., art. 473 k.c., art. 353

 k.c. 

w z art. 14 i art. 139 ust. 1 Pzp przez określenie 

odpowiedzialności  wykonawcy  niezgodnie  z  zasadami  odpowiedzialności  kontraktowej 

oraz zasadą swobody umów; 

art.  140  ust.  1  Pzp  i  art.  144  ust.  1  pkt  1  i  2  Pzp  związku  z  art.  2  pkt  13  Pzp  przez 

wymaganie, aby część usług świadczona była nieodpłatnie; 

8.  art. 44 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przez naruszenie 

zasady, iż wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z 

zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz doboru 

optymalnych środków; 

art.  7  ust.  1  Pzp  w  związku  z  ww.  przepisami  przez  prowadzenie  postępowania  z 

naruszeniem  zasad  Prawa  zamówień  publicznych,  tj.  z  naruszenie  zasady  zachowania 

uczciwej 

konkurencji, 

zasady 

równego 

traktowania 

wykonawców, 

zasadą 

proporcjonalności oraz zasadą przejrzystości; 

10. art. 22 ust. 1a Pzp p

rzez określenie wymagań dla Personelu w sposób nieproporcjonalny 

do przedmiotu zamówienia. 

Odwołujący  zaznaczył,  że  szczegółowe  przypisanie  naruszenia  przepisów  prawa  zostało 

dokonane w uzasadnieniu odwołania, osobno w każdym zarzucie. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  zamawiającemu 

dokonania modyfikacji SIWZ w zakresie wskazanym w odwołaniu przez zmianę wskazanych 

zapisów w sposób podany w odwołaniu – szczegółowo w każdym zarzucie. 

Odwołujący wskazał, że posiada interes we wniesieniu odwołania, gdyż wskazane w 

od

wołaniu  niezgodne  z  prawem  postanowienia  SIWZ  powodują,  że  odwołujący  nie  ma 

możliwości  złożenia  oferty  i  tym  samym  utraci  szansę  na  uzyskanie  zamówienia.  Wskazał 

także,  że może ponieść szkodę w  wyniku naruszenia przez  zamawiającego  przepisów  Pzp 

wskazanyc

h  w  odwołaniu.  Gdyby  nie  sprzeczność  z  prawem  objętych  odwołaniem 

postanowień  SIWZ,  mógłby  złożyć  ofertę,  uzyskać  zamówienie,  a  następnie  należycie 

realizować  zamówienie.  Ustalenie  przez  zamawiającego  przedmiotowej  treści  SIWZ 

uniemożliwia mu udział w postępowaniu. 

Zarzut zawarty w pkt 1 odwołania dotyczył niewystarczających postanowień SIWZ w 

zakresie Infrastruktury techniczno-systemowej 

– brak załącznika do SIWZ, nowy art. 4 ust. 5 

Umowy,  Załącznik  nr  1 do  Umowy:  „Infrastruktura  techniczno-systemowa”. W  tym  zakresie 

odwołujący  wyjaśnił,  że  przedmiotem  Umowy  jest  świadczenie  Usług,  które  zostały 

szczegółowo  określone  w  Załącznikach  6-10.  Warunkiem  koniecznym  świadczenia  Usług 


jest 

zapewnienie 

przez 

z

amawiającego  Infrastruktury  techniczno-systemowej,  z 

wyk

orzystaniem której Usługi są świadczone. W chwili obecnej brak jest takiego zapewnienia 

w SIWZ. Jest to oczywisty brak SIWZ, stanowiący naruszenie art. 29 ust. 1 Pzp. Odwołujący 

p

odkreślił,  że  przedmiot  zamówienia  nie  obejmuje  dostawy  żadnego  sprzętu  –  SIWZ  nie 

wymaga  od  w

ykonawcy  dostawy  urządzeń  czy  też  zapewnienia  jakiejkolwiek  infrastruktury 

(nie ma takich elementów przedmiotu zamówienia). Z drugiej zaś strony brak jest w Umowie 

potwierdzenia  przez  z

amawiającego,  że  zapewniana  przez  niego  Infrastruktura  techniczno-

systemowa jest wystarczająca do dochowania – zdecydowanie bardziej rygorystycznych niż 

obecne 

–  wymagań  zamawiającego  wobec  poziomu  Usług  (SLA),  stanowiących  przedmiot 

Umowy. Takie zapewnienie jest konieczne, gdyż w przypadku braku jakichkolwiek regulacji 

w  tym  zakresie 

–  jak  to  ma  miejsce  obecnie  –  wykonawca  nie  wie,  jaką  Infrastrukturę 

techniczno-system

ową  zamawiający  przeznacza  na  potrzeby  realizacji  Umowy.  Podkreślił, 

że zamawiający istotnie zmienił zarówno zakres usług objętych Umową w stosunku do usług 

świadczonych na podstawie obecnie obowiązujących umów, jak i wymagania co do poziomu 

ich  świadczenia  (SLA).  Wykonawcy  nie  wiedzą  jednak,  czy  zapewniana  przez 

z

amawiającego  Infrastruktura  techniczno-systemowa  jest  wystarczająca  dla  świadczenia 

usług  zgodnie  z  Umową,  w  tym  w  szczególności  czy  jest  wystarczająca  dla  dochowania 

bardzo  restrykcyjnych  parametrów  świadczenia  usług.  Podkreślił  także,  że  w  poprzednim 

postępowaniu  zamawiający  wielokrotnie  podkreślał,  że  nie  oczekuje  dostarczania  żadnych 

elementów  sprzętowych  przez  wykonawcę. Wobec  braku odmiennych  zapisów  w  obecnym 

SIWZ  oraz  wobec  treści  Formularza  ofertowego  uwzględniającego  wyłącznie  świadczenie 

usług należy wnioskować, że także w ramach niniejszego postępowania całość Infrastruktury 

techniczno-systemowej jest zapewniania przez z

amawiającego. 

Wobec powyższego odwołujący wniósł o dokonanie zmian w SIWZ:  

1) W artykule 4 Umowy dodanie nowego ustępu 5 o treści: 

5.  Zamawiający  oświadcza,  że  Infrastruktura  techniczno-systemowa  zapewniania  przez 

Zamawiającego umożliwia realizację przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami Umowy, w 

szczególności z wymaganiami określonymi w Załącznikach 6-10.  

Zmianę definicji w Załączniku 1 do Umowy: 

Infrastruktura  techniczno-systemowa  (ITS)  - 

Powiązane  funkcjonalnie  elementy:  sprzęt 

komputerowy i peryferyjny, sieci lokalne, sieci zasilające odbiorcze oraz sieć rozległa, wraz z 

odpowiednim oprogramowaniem systemowym i narzędziowym, w tym oprogramowaniem do 

zarządzania sieciami. ITS zapewniany jest przez Zamawiającego na poziomie dostępności i 

wydajności, umożliwiającym świadczenie Usług na warunkach określonych w Umowie.  

Dołączenie  do  SIWZ  (jako  załącznik  do  Umowy)  załącznika  Opis  Kompleksowego 

Systemu  Informatycznego  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych,  wskazanego  w  Umowie  o 

poufności  (Załącznik  nr  12  do  SIWZ)  jako  elementu  przedmiotu  zamówienia  dostępny  w 


trybie  tylko  do  odczytu. 

Odwołujący  wskazał,  że  załącznik  Opis  Kompleksowego  Systemu 

Informatycznego  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  stanowi  obecnie  element  Opisu 

Przedmiotu  Zamówienia,  a  nie  jest  możliwe  jego  pobranie  i  powoływanie  się  na  ten 

dokument na etapie realizacji Umowy. 

Zarzut  podniesiony  w  pkt  2  uzasadnienia  odwołania  odnosił  się  do 

niewystarczających warunków dotyczących zespołu wyznaczonego do testów kompetencji – 

SIWZ pkt 7.3.3.11 i 7.3.4.8. W tym kontekście odwołujący wyjaśnił, że zamawiający w SIWZ 

(Punkt 7 - 

Kryteria i zasady oceny ofert) ustanowił 2 kryteria pozacenowe: 

- Test kompetencji technicznych 

– T, z wagą 30%; 

- Test kompetencji biznesowych 

– B, z wagą 10%. 

W ramach obu testów zamawiający przeprowadzi weryfikację: 

-  dla  Testu  kompetencji  technicznych 

–  weryfikację  sposobu  świadczenia  usługi  przez 

Wykonawcę na przykładzie klasy zadań, jakie mogą występować w ramach realizacji usług 

utrzym

ania systemów o skali porównywalnej z KSI ZUS (pkt 7.3.3. SIWZ); 

- dla Testu kompetencji biznesowych 

– weryfikację poziomu wiedzy merytorycznej z czterech 

podstawowych obszarów biznesowych (pkt 7.3.4. SIWZ). 

W każdym z w/w testów kompetencji brać będą udział zespoły wskazane przez wykonawcę 

zamawiający wymagania dla członków Zespołu określił odpowiednio w pkt 7.3.3.11 i 7.3.4.8 

SIWZ: 

7.3.3.11.  Wykonawca  w  terminie  7  dni  przed  planowanym  terminem  realizacji  Testu 

kompetencji  technicznych  przedstawi  listę  osób,  które  będą  go  realizowały.  Wyznaczone 

osoby do realizacji testu powinny być  związane z Wykonawcą stałym stosunkiem prawnym 

(umowa  o  pracę  zawarta  na  czas  nieokreślony  lub  okres  co  najmniej  6  miesięcy,  umowa 

cywilno-prawna  zawarta  na  okres  co  najmniej  6 

miesięcy).  Usta  osób  będzie  zawierała 

informacje  o  których  mowa  w  ust.  3  Regulaminu  przebiegu  realizacji  Testu  kompetencji 

technicznych  stanowiącego  Załącznik  10  do  SIWZ.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo 

weryfikacji wymagań określonych w niniejszym punkcie. Osoby niespełniające wymagania, o 

którym  mowa  w  niniejszym  punkcie  nie  będą  dopuszczone  do  Testu  kompetencji 

technicznych

7.3.4.8.  Wykonawca  w  terminie  7  dni  przed  planowanym  terminem  realizacji  Testu 

kompetencji  biznesowych  przedstawi  listę  osób,  które  będą  go  realizowały.  Wyznaczone 

osoby do realizacji testu powinny być  związane z Wykonawcą stałym stosunkiem prawnym 

(umowa  o  pracę  zawarta  na  czas  nieokreślony  lub  okres  co  najmniej  6  miesięcy,  umowa 

cywilno-

prawna  zawarta  na  okres  co  najmniej  6  miesięcy).  Lista  osób  będzie  zawierała 

informacje  o  których  mowa  w  ust  3  Regulaminu  przebiegu  realizacji  Testu  kompetencji 

biznesowych  stanowiącego  Załącznik  11  do  SIWZ.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo 

weryfikacji wymagań określonych w niniejszym punkcie. Osoby niespełniające wymagania, o 


którym  mowa  w  niniejszym  punkcie  nie  będą  dopuszczone  do  Testu  kompetencji 

biznesowych

Odwołujący wyjaśnił, że zamawiający wprowadził warunek, aby osoby, które będą w imieniu 

w

ykonawcy  zdawać  Test  kompetencji,  były  związane  umową  przez  okres  co  najmniej  6 

miesięcy.  Jest  to  jednak  zapis  zarówno  enigmatyczny,  jak  i  niewystarczający. 

Enigmatyczność  postanowienia  wynika  z  faktu,  że  nie  wiadomo,  kiedy  ma  się  zaczynać  i 

kończyć  ten  6-miesięczny  okres.  Nie  jest  też  zrozumiałe,  dlaczego  zamawiający  uznał,  że 

„stały  stosunek  prawny”  to  umowa  obowiązująca  przez  okres  6  miesięcy.  Żaden  przepis 

prawa ani też zasady doświadczenia życiowego nie wskazują, aby okres 6 miesięcy uznać 

za przesłankę stałości stosunku prawnego.  Można  tutaj  wskazać  przykładowo na  regulację 

art. 87 § 1 KPC, który odwołuje się do stałego stosunku zlecenia. Wykładnia tego przepisu 

wskazuje, że o stałym stosunku mówimy, gdy ma on charakter stały, czyli trwający dłuższy 

czas i nie może wiązać stron przypadkowo czy  okazjonalnie. Zgodnie z orzeczeniem Sądu 

Najwyższego  z  dnia  18  sierpnia  2009  r.,  sygn.  akt.:  I  PK  51/09  oraz  orzeczeniem  Sądu 

Najwyższego  z  dnia  12  stycznia  2010  r.,  sygn.  akt.:  1  UK  209/09  przy  ustalaniu  stałości 

takiego  stosunku  prawnego  istotne  jest  to,  aby  z 

treści  danej  umowy  wynikało,  iż  jest  to 

umowa zawarta na czas nieoznaczony, zaś z treści przedmiotu takiej umowy wynikały dane 

czynności.  Należy  zatem  uznać,  że  przyjęta  przez  zamawiającego  regulacja  pojęcia  „stały 

stosunek prawny

” jest zbyt wąska. Z jednej strony – w ocenie odwołującego – zamawiający 

stwarza  pozór  sytuacji,  jakoby  dbał,  aby  Test  kompetencji  zdawały  w  imieniu  danego 

wykonawcy osoby, które są z nim związane na  stałe, a nie jedynie incydentalnie. Z drugiej 

zaś  strony  –  wprowadzone  regulacje  mają  charakter  pozorny,  w  żaden  sposób  nie  dają 

z

amawiającemu  rękojmi  tego,  iż  Test  kompetencji  w  imieniu  danego  wykonawcy  zdawać 

będą  osoby,  które  są  rzeczywiście  związane  z  danym  wykonawcą.  Powtórzyć  może  się 

zatem sytuacja, która miała miejsce już uprzednio – wykonawcy zaliczali weryfikację swoich 

kompetencji  z  wykorzystaniem  osób  „wynajętych”  (zgodnie  z  prawem)  tylko  do  takiej 

czynności  (w  niektórych  przypadkach  tylko  na  kilka  godzin  w  skali  miesiąca),  a  następnie 

usługi na rzecz wykonawcy świadczył zespół w zupełnie innym składzie.  

Odwołujący  wskazał,  że  zamawiający  ma  możliwość  skutecznego  zapobieżenia  takiej 

sytuacji,  z  którą  już  uprzednio  się  zetknął  i  która  zapewne  nie  zyskała  jego  aprobaty  –  o 

czym  może  świadczyć  przedmiotowa  próba  sformułowania  w  obecnym  SIWZ  wymagania 

jakiegokolwiek  powiązania  pomiędzy  wykonawcą  a  zespołem  podlegającym  weryfikacji  w 

ramach Testu kompetencji. Otóż tego typu egzaminy praktyczne stosowane są przez innych 

zamawiających  w  postępowaniach,  których  przedmiotem  są  specjalistyczne  usługi. 

Przykładowo  można  tutaj  wskazać  na  postępowania  prowadzone  przez  PKP  Polskie  Linie 

Kolejowe  SA  na 

Zarządzanie  i  sprawowanie  nadzoru  nad  realizacją  różnych  zadań 

inwestycyjnych

,  w  których  zamawiający  przeprowadzał  rozmowę  (egzaminował)  Inżyniera 


Projektu 

– osobę dedykowaną na to stanowisko i wskazaną w ofercie w Wykazie Personelu, 

jako  jedna  z  osób  dedykowanych  do  realizacji  umowy.  Nie  zaistniało  zatem  ryzyko,  że  kto 

inny  uzyska  dla  wykonawcy  punkty,  a  kto  inny  będzie  następczo  świadczył  usługi. 

Zamawiający  PKP  PLK  S.A.  postarał  się  bowiem  o  powiązanie  pomiędzy  kryteriami  oceny 

ofert a etapem realizacji. Z kolei Ministerstwo Sprawiedliwości w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie 

usług  z  zakresu  IT  (znak  sprawy:  BA-F-ll-3710-59/17)  wprowadziło  jeszcze  dalej  idące 

regulacje 

–  nie  dość,  że  wszystkie  osoby  biorące  udział  w  teście  kompetencji  muszą  brać 

udział  w  realizacji  umowy,  to  jeszcze  wprowadzono  bardzo  restrykcyjne  wymagania  dla 

wymiany  takich  osób  w  toku  realizacji  Umowy  (obowiązek  zaliczenia  analogicznego 

egzaminu jak ten, który musiał zdać osoba pierwotnie wskazana do realizacji umowy).  

Odwołujący  uważał,  że  każde  z  wyżej  wymienionych  praktycznych  rozwiązań  zasługuje  na 

uznanie i powinno być zastosowane przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu. Brak 

analogicznych  regulacji  powoduje,  że  ocena  oferty  w  kryterium  pozacenowym  staje  się 

pozorna, nie ma żadnego związku z oceną oferty. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby i 

w  niniejszym  postępowaniu  zamawiający  zastosował  takie  wymagania  wobec  zespołu 

zdającego  Test  kompetencji,  aby  istniał  związek  pomiędzy  wynikiem  testu  a  realizacją 

Umowy  w  przyszłości.  Co  więcej  –  na  zamawiającym  wręcz  ciąży  taki  obowiązek,  który 

wynika z brzmienia przepisów art. 91 ust. 2c i 2d Pzp. Ustawodawca nie zezwolił bowiem na 

dowolność w kreowaniu kryteriów oceny ofert – ale wręcz przeciwnie wymaga, aby kryteria 

oceny ofert były powiązane z przedmiotem zamówienia, tym samym powinny być powiązane 

procesem produkcyjnym. Brak powiązania pomiędzy zespołem, który zdaje Test kompetencji 

a  zespołem,  który  następnie  realizować  będzie  zamówienie  prowadzi  do  tego,  że 

przedmiotowe kryterium pozacenowe nie jest związane z przedmiotem zamówienia. Obecne 

kryterium pozacenowe stwierdza jedynie, że na rynku istnieją osoby, które potrafią dany Test 

kompetencji  zdać.  Zamawiający  nie  wymaga  jednak,  aby  następnie  osoby  te  realizowały 

przedmiot  zamówienia.  Obecne  postanowienia  S1WZ  (a  raczej  wskazane  braki)  naruszają 

też  zasady  określone  w  art.  7  ust.  1  Pzp.  W  pierwszej  kolejności  naruszona  jest  zasada 

przejrzystości – gdyż  właściwie nie jest jasny cel przeprowadzenia przedmiotowych testów, 

skoro  testy  mogą  być  zaliczane  przez  dowolne  osoby,  a  nie  –  osoby  dedykowane  do 

realizacji  zamówienia.  Brak  powiązania  pomiędzy  zespołem  dedykowanym  do  realizacji 

umowy  a  zespołem  wskazanym  do  testów  narusza  też  zasadę  proporcjonalności  –  brak 

związku wskazuje wprost na brak proporcji w tak określonym kryterium pozacenowym.  

Od

wołujący  wyprzedzająco  wskazał,  że  posiada  interes  w  podnoszeniu  przedmiotowego 

zarzutu, gdyż może ponieść szkodę w postaci nieuzyskania zamówienia w przypadku, gdyby 

inni  wykonawcy  mieli  zamiar  wykorzystać  obecne  niewystarczające  postanowienia  SIWZ  i 

prze

dstawić  do  zaliczenia  Testów  kompetencji  osoby,  które  nie  będą  dedykowane  do 


realizacji  zamówienia  (jak  miało  to  miejsce  w  poprzednim  postępowaniu).  Przykładowo 

można  tutaj  wskazać  wpływ  dedykowania  takich  osób  o  odpowiednich  kompetencjach  na 

cenę oferty – otóż osoby takie są to wysokiej klasy specjaliści, co za tym idzie – otrzymujący 

wysokie wynagrodzenia. Zatem konieczne jest, aby zgodnie z zasadą zachowania uczciwej 

konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców,  tak  określić  warunki  postępowania,  aby 

wsz

yscy  wykonawcy  przygotowali  porównywalne  oferty  i  uwzględnili  koszt  zatrudnienia 

takich osób przez cały okres realizacji Umowy. Porównywalność ofert zaistnieje tyko wtedy, 

gdy SIWZ jasno określi obowiązek dedykowania do realizacji zamówienia zespołu, który na 

etapie oceny ofert, uzyskał aż 40% punktów na rzecz danego wykonawcy. 

Wobec powyższego odwołujący wniósł o:  

Zmianę nazwy Załącznika 9 w SIWZ na WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ 

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA; 

Wprowadzenie w Załączniku 9 do SIWZ zmian polegających na:  

a) 

określeniu  dotychczasowej  treści  jako  części  A  WYKAZ  OSÓB,  KTÓRE  BĘDĄ 

UCZESTNICZYĆ  W  WYKONYWANIU  ZAMÓWIENIA  NA  SPEŁNIENIE  WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU; 

b) 

wprowadzeniu  części  B  o  nazwie:  WYKAZ  OSÓB,  KTÓRE  BĘDĄ  UCZESTNICZYĆ  W 

WYKO

NYWANIU  ZAMÓWIENIA,  BIORĄCYCH  UDZIAŁ  W  TEŚCIE  KOMPETENCJI 

zawierającej następujące informacje: 

i. Test kompetencji biznesowych 

Imię i nazwisko 

Jednostka zadaniowa / 

jednostki zadaniowe 

Podstawa 

dysponowania 

ii. Test kompetencji biznesowych 

Imię i nazwisko 

Podstawa dysponowania 

Wskazanie w pkt 7.3.3.11 i 7.3.4.8 SIWZ, że: 

udział  w  Testach  kompetencji  mogą  brać  wyłącznie  osoby  wskazane  w  Załączniku  9  do 

SIWZ w części B; 

-  w  uzasadnionych  przypadkach  (choroba,  zdarzenie  losowe,  wypowiedzenie  umowy  przez 

specjalistę)  Wykonawca  jest  uprawniony  do  dokonania  zmian  w  składzie  zespołu 

wskazanego w Części B Załącznika nr 9 do SIWZ; 

Dodać Załącznik 13a do Umowy Osoby wskazane w części B Załącznika nr 9 do SIWZ

Wymagania 

Imię i nazwisko 

Biegła znajomość 

języka polskiego 

[TAK/NIE] 

Test  kompetencji  technicznych  -  Jednostka 
zadaniowa*
 

Test kompetencji biznesowych 


*wpisać każda jednostkę zadaniową 

W umowie w art. 5 dodać nowy ustęp 15a o treści: 

Jeżeli w okresie obowiązywania Dokumentów kontraktowych Wykonawca zamierza zmienić 

członka Personelu Wykonawcy wskazanego w Załączniku 13a, wówczas przynajmniej 14 dni 

przed  dopuszczeniem  do  prac  nowej  osoby  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić 

Zamawiającemu jej imię, nazwisko oraz oświadczyć, że osoba ta posiada taką samą wiedzę 

jak osoba zmieniana. Nowy członek Personelu Wykonawcy musi legitymować się wiedzą nie 

gorszą niż osoba zastępowana. 

Zamawiający  podda  weryfikacji  nowy  skład  Personelu  w  zakresie  tych  Jednostek 

zadaniowych  lub  kompetencji  biznesowych,  w 

których  brała  udział  wymieniana  osoba. 

Weryfikacja  będzie  miała  na  celu  ustalenie,  czy  nowy  skład  zaliczy  Test  kompetencji  w 

zakresie  Jednostek  zadaniowych  lub  kompetencji  biznesowych,  w  których  brała  udział 

wymieniana osoba. Zaliczenie testu jest warunki

em akceptacji zmiany składu personelu. 

W Umowie w art. 8 w ust. 1 pkt 8 i w ust. 2 pkt 12 po słowach Załączniku 13 dodać oraz w 

Załączniku nr 13a. 

Zarzut  wskazany  w  pkt  4  uzasadnienia  odwołania  odnosił  się  do  braku  weryfikacji 

obecnych  wykonawców  w  okresie  przejściowym,  w  zakresie  usług,  których  obecnie  nie 

realizują - art. 17 ust 11 Umowy. 

W tym  zakresie odwołujący  wskazał,  że zamawiający  w  art.  17  „Przejęcie usług”  w  ust.  1 -

uregulował zasady przejęcia usług, które będą stosowane wobec wykonawcy, z którym 

zostanie zawarta umowa. Etap przejęcia usług dzieli się na 4 podstawowe części: 

- Opracowanie, przedstawienie i zatwierdzenie Koncepcji, 

Transfer wiedzy (powinien zawierać w szczególności plan pozyskiwania kompetencji), 

- Weryfikacja Kompetencji, 

Przejmowanie Usług. 

Według  odwołującego,  zamawiający  uregulował  szczegółowo  etap  Transferu Wiedzy,  który 

ma  polegać  na  nabyciu  przez  wykonawcę  wiedzy  od  zamawiającego  oraz  od 

dotychczasowego wykonawcy. Po tym etapie zamawiający ma dokonać weryfikacji i dopiero 

po  jej  pozytywnym  wyniku 

–  następuje  etap  Przejęcia  Usług.  Jednocześnie  w  ust.  11 

zamawiający wprowadził wyjątek: szereg szczegółowych regulacji w przypadku, gdy umowa 

zostanie  zawarta  z  jednym  dotychczasowych  wykonawców  -  tj.  z  nim  lub  z  konsorcjum 

Comarch: 

11. W przypadku, gdy Umowa zostanie zawarta z jednym z dotychczasowych wykonawców 

Umów na wsparcie eksploatacji i utrzymania KSI ZUS:  

1) rozpoczęcie świadczenia Usług przypisanych do Etapu I nastąpi nie później niż w terminie 

90 dni od Dnia zawarcia Umowy,  

2)  rozpoczęcie  świadczenia  Usług  przypisanych  do  Etapu  II  będzie  uwzględniało  okres 


obowiązywania  dotychczasowej  umowy  dotyczącej  wsparcia  utrzymania  wyłącznie  usług 

przypisanych do Etapu II, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 2 lit e),  

3)  Koncepcja

,  o  której  mowa  w  ust  1,  przygotowana  przez  Wykonawcę,  nie  będzie 

obejmować  Metodyki,  a  Harmonogram  nie  będzie  uwzględniał  etapów  Transferu  Wiedzy 

oraz Weryfikacji Kompetencji Wykonawcy,  

4) Koncepcja, o której mowa w pkt 3), będzie przedstawiona przez Wykonawcę w terminie 2 

tygodni od Dnia zawarcia Umowy,  

5)  Zamawiający  nie  będzie  przeprowadzał  weryfikacji  kompetencji  Wykonawcy,  zgodnie  z 

zasadami określonymi w Załączniku 3,  

6) art. 17 ust 5-

8 nie stosuje się. Pozostałe postanowienia art 17 stosuje się odpowiednio

Jak  wynika  z  powyższego  zdaniem  odwołującego,  zamawiający  zrezygnował  z  etapu 

Transferu Wiedzy oraz Weryfikacji Kompetencji Wykonawcy. Jest to zupełnie niezrozumiałe 

–  zamawiający  nie  wskazał  żadnego  uzasadnienia  dla  takiego  zaniechania.  Należałoby 

chyba przyjąć, że zamawiający uznał, że każdy z obecnych wykonawców ma pełną wiedzę 

odnośnie świadczenia Usług objętych przedmiotem zamówienia.  

Odwołujący wyjaśnił, że zamawiający sam wielokrotnie podkreśla w SIWZ, że KSI ZUS jest 

systemem, który podlega ciągłemu rozwojowi. W związku z tym zamawiający nie jest nawet 

w  stanie  opisać  tego  systemu,  czemu  daje  wyraz  w  SIWZ.  W  związku  z  tym  w  każdym 

przypadku,  gdy  nie  ma  ciągłości  świadczenia  usług,  niezbędne  jest  zapoznanie  się  przez 

wykonawcę  z  systemem  informatycznym  oraz  przejście  pozytywnej  weryfikacji  przez 

z

amawiającego.  Dobra  praktyka funkcjonująca  na  rynku  IT jest  taka,  że  okres  przejściowy, 

transfer  wiedzy  i  weryfikacja nie są  wymagane przez  zamawiającego  jedynie  w  przypadku, 

gdy  nowa  umowa  zawier

ana  jest  z  dotychczasowym  wykonawcą.  Jednakże  w  stanie 

faktycznym  niniejszego  postępowania  –  wobec  faktu,  że  w  wyniku  działań  zamawiającego 

System  KSI  ZUS  jest  utrzymywany  przez  dwóch  różnych  wykonawców  na  podstawie  2 

różnych umów - taka sytuacja nie zaistniała.  

Odwołujący  podkreślił,  że  zamawiający  ma  świadomość  wagi  okresu  przejściowego  oraz 

wpływu  jego  wyników  na  możliwość  realizacji  przedmiotu  zamówienia.  O  tym,  że  dla 

zamawiającego  okres  przejściowy  jest  kluczowo  ważny  świadczy  chociażby  postanowienie 

pkt 4.4.3 SIWZ: 

Oświadczenia i dokumenty składane na podstawie wezwania Zamawiającego. Zamawiający 

przed  udzieleniem  zamówienia  na  podstawie  art.  26  ust  2f  ustawy,  z  uwagi  na  charakter 

prowadzonego postępowania, w szczególności konieczność możliwe szybkiego i sprawnego 

przebiegu  postępowania  w  celu  zachowania  odpowiedniego  okresu  przejściowego  przed 

wygaśnięciem  dotychczasowych  umów  dotyczących  utrzymania  systemu  KSI,  może  żądać 

złożenia  poniższych  dokumentów  i  oświadczeń  potwierdzających  spełnianie  warunków 

udziału w postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw do wykluczenia przez jednego, 


kilku lub wszystkich wykonawców

Następnie  odwołujący  wyjaśnił,  że  zamawiający  określił  w  SIWZ  podmiotowe  warunki 

udziału, a zatem uznał, że niezbędne jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniej wiedzy 

i  doświadczenia  –  aby  ten  dawał  rękojmię  należytego  wykonania  umowy.  Następnie 

z

amawiający wskazał, że obowiązkowy będzie okres przejściowy określony w art. 17 ust. 1-

10. Wynika z tego, że zamawiający rozłącznie potraktował oba warunki, w szczególności, że 

z

amawiający  uznał,  że  samo  spełnianie  podmiotowych  warunków  udziału  w  postępowaniu 

nie  daje  rękojmi  należytej  realizacji  zamówienia.  Stąd  też  zamawiający  wymaga,  aby 

wykonawca przed  przejęciem  świadczenia usług  łącznie spełnił  dwa  warunki  –  najpierw  na 

etapie  oceny  ofert  musi  wykazać  posiadanie  odpowiedniego  doświadczenia,  zaś  już  po 

zawarciu  umowy  a  przed  rozpoczęciem  świadczenia  usług  –  musi  pozytywnie  przejść  etap 

w

eryfikacji  pod  kątem  wykazania  posiadania  umiejętności  dających  rękojmię  należytego 

wykonania  przedmiotu  zamówienia.  Skoro  obecnie  żaden  z  wykonawców  nie  świadczy 

całości usług objętych przedmiotem zamówienia nie jest zrozumiałe, dlaczego zamawiający 

w  sposób  nieuzasadniony  preferuje  czy  to  odwołującego,  czy  to  Konsorcjum  Comarch. 

Zamawiający  powinien  zawsze przewidzieć w  SIWZ stosowanie tych samych zasad wobec 

wszystkich  potencjalnych  wykonawców.  Ewentualne  odstępstwa  muszą  być  zawsze 

szczegółowo  uzasadnione  i  mieć  mocne  oparcie  w  stanie  faktycznym  i  prawnym  danego 

postępowania.  Tymczasem  takie  uzasadnienia  dla  postanowień  art.  17  ust.  11  Umowy  w 

obecnym brzmieniu nie istnieje. 

Warto też podkreślić, że stan faktyczny wskazuje wręcz na 

konieczność  przeprowadzania  szczegółowej  weryfikacji,  poprzedzonej  etapem  Transferu 

Wiedzy

.  Samo  zatem  doświadczenie  własne  zamawiającego  jest  sprzeczne  z  obecnym 

brzmieniem SIWZ. Pomimo iż zamawiający jest świadom ważności etapów Transferu Wiedzy 

i  Weryfikacji  Kompetencji  oraz  pomimo  iż  uznał,  że  podmiot,  który  nie  zaliczy  testów 

kompetencji  nie może  zostać  dopuszczony  do  świadczenia  usług  –  obecnie  zrezygnował  z 

zastosowania  takiego  rozwiązania  wobec  odwołującego  i  Konsorcjum  Comarch.  Obecna 

regulacja narusza art. 29 ust. 2 Pzp 

w związku z art. 7 ust. 1 Pzp – zamawiający wprowadza 

zasady,  które  wprost  uprzywilejowują  pewną  grupę  potencjalnych  wykonawców  w  sytuacji, 

gdy  nie  znajduje  to  uzasadnienia  w  stanie  faktycznym  postępowania.  Przedmiotowa  wada 

skutkuje  też  tym,  że  postępowania  prowadzone  jest  z  naruszeniem  zasady  uczciwej 

konkurencji  oraz  przejrzystości  i  proporcjonalności. Odwołujący  podkreślił,  że  jego  zdaniem 

postanowienia  art.  17  ust.  11  Umowy  w  obecnym  brzmieniu  w  sposób  nieuzasadniony 

preferują  tylko  dwóch  spośród  wielu  potencjalnych  wykonawców.  Taki  stan  może 

doprowa

dzić  do  unieważnienia  postępowania  w  przyszłości,  czy  wręcz  do  stwierdzenia 

nieważności  umowy  już  po  jej  zawarciu.  Odwołujący  uważał,  że  jest  w  jego  interesie 

likwidacja  takich  ryzyk.  Stąd  też  posiada  interes  w  domaganiu  się  likwidacji  przez 

z

amawiającego  stanu  preferowania  niektórych  wykonawców,  nawet  jeżeli  preferowanie  do 


miałoby  dotyczyć  jego  samego  –  odwołujący  nie  może  sobie  pozwolić  na  postawienie  w 

przyszłości  zarzutu,  że  zawarto  z  nim  umowę  z  naruszeniem  Pzp.  Odwołujący  uważał,  że 

zasady Pzp 

określone w art. 7 ust. 1 Pzp są nadrzędnymi zasadami, których przestrzeganie 

powinno  być  badane  na  każdym  etapie  postępowania.  Podkreślił  też,  że  w  okresie 

przejściowym  wykonawcy  nie  przysługuje  wynagrodzenie,  a  ponosi  w  tym  okresie  znaczne 

koszty 

–  koszty  nabycia  wiedzy,  koszty  przejścia  etapu  weryfikacji  kompetencji. Wpływa  to 

istotnie na  cenę  oferty. Zamawiający  dopuszcza,  aby cena  oferty  dwóch  wykonawców  była 

niższa niż cena ofert innych wykonawców.  Można wręcz powiedzieć, że  zamawiający dąży 

do tego, aby of

erty złożyli wyłącznie dwaj obecni wykonawcy. Jest to z pewnością działanie 

niekonkurencyjne. 

Wobec  powyższego  odwołujący  wniósł  o  zmianę  art.  17  ust.  11  Umowy  przez  wykreślenie 

pkt 3 i 5. 

Zarzut  opisany  w  pkt  6 uzasadnienia odwołania dotyczący  przekazania know-how  – 

art. 3 ust. 2 pkt 18 Umowy w związku z art. 6 ust. 15 Umowy. 

W tym zakresie odwołujący stwierdził, że w art. 3 ust. 2 pkt 18) Umowy zamawiający nakłada 

na wykonawcę szczególny obowiązek, nieujęty w przedmiocie zamówienia: 

18) w ramach wynagro

dzenia, o którym mowa w art: 7 ust. 3, każdorazowego utrwalania (w 

tym  sporządzania  stosownych  pisemnych  opisów)  i  przekazywania  Zamawiającemu,  w 

terminie trzech miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia Usług w ramach danej Metryki (w 

tym również każdej z nowych Metryk powołanych w czasie obowiązywania Umowy), zgodnie 

z  procedurą  P020  z  Załącznika  4,  całości  Know-how.  a  także  kompletu  wszelkich  procedur  (w  tym 

Procedur administratorskich), 

niezbędnych dokumentów (zwłaszcza dokumentacji technicznej) oraz narzędzi (ti. 

oprogramowania, aplikacji, skryptów etc.), z których Wykonawca lub podwykonawcy korzystają przy wykonywaniu 

czynności  w  ramach  świadczenia  Usług  utrzymania  objętych  dana  Metryka,  z  zastrzeżeniem,  że  w 

przypadku  Know-

how,  procedur,  dokumentów  oraz  narzędzi  dotyczących  Metryk 

rozliczanych  i  płatnych  w  okresach  kwartalnych,  przekazywanie  Zamawiającemu 

zaktualizowanych  wersji  ww.  Know-

how,  procedur,  dokumentów  oraz  narzędzi  nastąpi  w 

ostat

nim  miesiącu  pierwszego  pełnego  kwartału  kalendarzowego,  za  który  Wykonawca 

wystawi  fakturę  z  tytułu  świadczenia  usług  w  ramach  tych  Metryk.  Przekazane  przez 

Wykonawcę  Know-how,  procedury,  dokumenty  i  narzędzia,  o  których  mowa  w  zdaniu 

poprzedzającym,  będą  pozwalać  Zamawiającemu  na  należyte  i  terminowe  świadczenie 

Us

ług utrzymania w ramach każdej z Metryk i będą zawierać w szczególności: 

a) 

informacje o minimalnym zakresie uprawnień niezbędnych do świadczenia Usług 

(w odniesieniu do poszczególnych Usług i ról), 

b) 

kody  źródłowe  do  ww.  narzędzi,  przekazane  Zamawiającemu  zgodnie  z 

Załącznikiem 17, który stosuje się odpowiednio, 

c) 

dokumentację techniczną o utrzymywanych przez Wykonawcę narzędziach, 


d) 

dokumentację dotyczącą środowiska IT wspierającego utrzymywane narzędzia, 

e) 

informacje  niezbędne  do  wykonywania  diagnozy  incydentów  oraz  ich 

rozwiązywania  (w  tym  informacje  o  znanych  Błędach,  stosowanych  Obejściach, 

wykorzystanie bazy Rozwiązań, wykorzystanie skryptów), 

f) 

narzędzia i skrypty wspierające administrowanie (wytworzone przez Wykonawcę, 

jak i przez podmioty trzecie, z których ma prawo korzystać Wykonawca) wraz z instrukcją ich 

użycia, 

g) 

narzędzia i skrypty wraz z opisem, które stanowią Procedury administratorskie, 

h) 

informacje  niezbędne  do  realizacji  zadań  wsparcia  procesów,  realizowanych 

przez Wykonawcę w ramach Metryk, 

i) 

informacje  ni

ezbędne  do  realizacji  zadań  serwisowych,  realizowanych  przez 

Wykonawcę w ramach Metryk, 

j) 

dokumentację  techniczną,  dokumentację  użytkową,  instrukcje  stanowiskowe, 

procedury administrowania oraz eksploatacyjne. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  bieżącej  aktualizacji  ww.  Know-how,  procedur, 

dokumentów  oraz  narzędzi  i  do  każdorazowego  sporządzania  i  przekazywania 

Zamawiającemu  zaktualizowanych  wersji  ww.  Know-how,  procedur,  dokumentów  oraz 

narzędzi  w  terminie  14  dni  od  dnia  każdorazowego  wprowadzenia  jakiejkolwiek  zmiany  w 

ww.  Know-how,  procedurach,  dokumentach  lub 

narzędziach  a  także  na  każde  żądanie 

Zamawiającego. Przekazanie kompletu ww. Know-how, procedur, dokumentów i narzędzi (w 

tym  ich  aktualizacji)  przez  Wykonawcę  stwierdzane  jest  poprzez  podpisanie  przez 

Zam

awiającego  bez  uwag  Protokołu  odbioru  Know-how,  procedur,  dokumentacji,  narzędzi 

zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 18 Umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku Know-how, procedur, 

dokumentów  oraz  narzędzi  dotyczących  Metryk  rozliczanych  i  płatnych  w  okresach 

kwarta

lnych,  przekazywanie  Zamawiającemu  zaktualizowanych  wersji  ww.  Know-how, 

procedur,  dokumentów  oraz  narzędzi  nastąpi  każdorazowo  w  ostatnim  miesiącu  kwartału 

kalendarzowego,  a  w  ostatnim  kwartale  realizacji  przedmiotu  Umowy  w  ostatnim  miesiącu 

realizacji  pr

zedmiotu  Umowy.  Jeżeli  ww.  Know-how,  procedury,  dokumenty  lub  narzędzia 

stanowią  Utwór  bądź  zawierają  Utwór,  do  którego  autorskie  prawa  majątkowe  przysługują 

Wykonawcy,  Wykonawca  z  chwilą  ich  udostępnienia  Zamawiającemu  przenosi  na 

Zamawiającego majątkowe  prawa autorskie do ww. Utworów oraz prawo do  zezwalania na 

wykonywanie  praw  zależnych  do  Utworów  na  zasadach  określonych  w  art.  6.  Ponadto 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do korzystania i rozporządzania ww. Know-

how,  w  tym  zawartym  w  ww.  procedur

ach,  dokumentach  lub  narzędziach  na  zasadach 

określonych  w  art.  6.  Wykonawca  zobowiązuje  się  uzyskać  od  twórców  Utworów 

upoważnienie  do  niewykonywania  względem  Zamawiającego,  jego  następców  prawnych 

oraz osób przez niego upoważnionych, autorskich praw osobistych w jakimkolwiek zakresie. 


Art. 3 ust. 10 oraz art. 6 stosuje się odpowiednio

Odwołujący podkreślił, że w art. 6 ust. 15 zamawiający wskazał, iż nabywa prawa do Know-

how wytworzonych wtoku realizacji Umowy 

15.  Niezależnie  od  powyższych  postanowień  Umowy,  Wykonawca  przenosi  na 

Zamawiającego prawo do korzystania z i rozporządzania Know-how wytworzonym w wyniku 

realizacji Dokumentów kontraktowych, w szczególności wiedzy technicznej, organizacyjnej i 

innej,  zawartej  w  przekazanych  Produktach,  z  chwilą  przekazania  lub  ujawnienia  takiego 

Know-

how Zamawiającemu

Należy  zatem  wnioskować,  iż  celem  przyświecającym  zamawiającemu  jest  pozyskanie 

Know-

how  (i  innych narządzi  czy  dokumentów  wskazanych w  art.  2 ust.  1 pkt  18  Umowy), 

które  zostanie  wytworzone  w  toku  realizacji  Umowy  (w  wyniku  realizacji  dokumentów 

kontraktowych).  Taka  też  jest  wykładnia  analogicznego  postanowienia  w  obowiązującej 

Umowie.  Otóż  w  poprzednim  postępowaniu  zamawiający  zawarł  w  SIWZ  analogiczne 

określenie  obowiązku  wykonawcy.  Asseco  Poland  S.A.  wniosło  wówczas  odwołanie 

wskazując  na  nadmiarowy  zakres  zobowiązania,  w  tym  między  innymi  na  okoliczność,  iż 

przekazaniu  podlegać  ma  całość  know-how  i  całość  narzędzi  używanych  do  realizacji 

Umowy,  a  nie 

–  tylko  te,  które  powstały  w  wyniku  realizacji  Umowy.  W  odpowiedzi  na 

odwołanie oraz w toku rozprawy zamawiający wskazał, że przedmiotowy zapis miał dotyczyć 

tylko  tych  na

rzędzi  i  know-how,  które  powstały  w  toku  realizacji  Umowy.  Izba  rozpatrując 

zarzut  uznała,  że  taka  wykładania  dokonana  przez  zamawiającego  jest  wystarczająca  i 

oddaliła zarzut w wyroku KIO 880/17. 

W  obecnym  stanie  faktycznym  mamy  do  czynienia  z  sytuacją,  w  której  postanowienie 

Umowy brzmi tak samo jak poprzednio, zabrakło natomiast wykładni autentycznej dokonanej 

poprzednio  przez  zamawi

ającego.  Odwołujący  uważał,  że  celem  uniknięcia  nieporozumień 

co  do  rozumienia  zakresu  zobowiązań  wykonawcy  w  przedmiotowym  zakresie  konieczne 

jest wprowadzenie zmian w brzmieniu postanowienia art. 3 ust. 2 pkt 18 Umowy. Jak widać – 

z

amawiający co do zasady jedynie powtarza poprzednie brzmienie Umowy, zapominając już 

o dodaniu do Umowy zmian wynikłych z dokonanej uprzednio wykładni autentycznej danego 

postanowienia.  Obecne  brzmienie  przedmiotowego  postanowienia  umowy  narusza  przepis 

art.  29  ust.  1  Pzp,  gdyż  obowiązki  wykonawcy  zostały  sformułowane  niejasno  i 

niejednoznacznie, co z kolei wpływa na niemożność złożenia oferty.  

Mając powyższe na uwadze odwołujący wniósł o wskazanie w art. 3 ust. 2. pkt 18) Umowy, 

iż  obowiązek  określony  w  tym  postanowieniu  dotyczy  Know-how,  procedur,  dokumentów 

oraz narzędzi wytworzonych w ramach umowy. 

Zarzut  podniesiony  w  pkt  10  uzasadnienia  odwołania  dotyczył  definicji:  Incydent 

krytycznyIncydent niski

Incydent średni wsad i Incydent VIP – załącznik 1 do Umowy.  

W  tym  zak

resie  odwołujący  wyjaśnił,  że  zamawiający  w  Załączniku  1  „Definicje”  zawarł 


definicję  pojęcia  „Incydent”,  a  dla  pojęć:  Incydent  krytyczny,  Incydent  niski,  Incydent  średni 

wsad  i  Incydent  VIP  określił  tylko  swoje  uprawnienia  do  jednostronnego,  oderwanego  od 

obiektywnych uwarunkowań  decydowania o kwalifikacji Incydentu  do  danej kategorii. Treść 

Załącznika 1 w tym zakresie jest następująca: 

Incydent

Każde  zdarzenie  nie  będące  częścią  prawidłowego  działania  Usługi  IT  lub 
Produktów/Produktów  innych  wykonawców,  które  powoduje  lub  może  powodować 
przerwę  w  dostarczaniu  Usługi  IT  lub  obniżenie  jakości  Usługi  IT,  w  szczególności 
spowodowane Błędem

Incydent

krytyczny

Poziom  świadczenia  Usługi  serwisowej:  Incydent  krytyczny  wsad  lub  Incydent 
krytyczny interakcja lub Incydent krytyczny portale.

Zamawiający decyduje o poziomie świadczenia Usługi serwisowej z uwzględnieniem 
limitów.

Limity  Zgłoszeń  na  poziomie  świadczenia  Usługi  serwisowej  Incydent  krytyczny, 
tygodniowo (poniedziałek-piątek):

10 łącznie dia Usług serwisowych UU_<rok>_<skrót nazwy wykonawcy>_ 
ODI_ WSAD, UU_ <rok>_ <skrót nazwy wykonawcy>_ODI_INT, 
UU_<rok>_<skrót nazwy wykonawcy>_ODl_POR dia Usług określonych w 
Załączniku 6 1 dla UU_<rok>_<skrót nazwy wykonawcy>_ODI_INT dla 
Usług określonych w Załączniku 8

dla UU_<rok>_<skrót nazwy wykonawcy>_ODI_INT dla Usług 

określonych w Załączniku 7.

Incydent niski

Poziom świadczenia Usługi serwisowej: Incydent niski wsad, Incydent niski interakcja, 
Incydent niski portale.

W przypadku Usługi serwisowej U U_ <rok>_ <skrót nazwy wykonawcy>_ODI_WSAD 
Zamawiający  na  każdym  etapie  obsługi  Zgłoszenia  może  podnieść  poziom 
świadczenia  Usługi  serwisowej  z  Incydent  niski  wsad  do  Incydent  średni  wsad,  z 
uwzględnieniem  limitu  dla  poziomu  świadczenia  Usługi  serwisowej  incydent  średni 
wsad.

Incydent 

średni 

wsad

Poziom  świadczenia  Usługi  serwisowej  UU_<rok>_<skrót  nazwy  wykonawcy>_ODI_ 
WSAD.

Zamawiający na każdym etapie obsługi Zgłoszenia może podnieść poziom

świadczenia  Usługi  serwisowej  z  Incydent  niski  wsad  do  Incydent  średni  wsad,  z 
uwzględnieniem limitu.

Limit Zgłoszeń na poziomie świadczenia Usługi serwisowej UU_<rok>_<skrót nazwy 
wykonawcy>_ODI_WSAD - 

5 tygodniowo (poniedziałek-piątek).

Incydent VIP

Poziom 

świadczenia 

Usługi 

serwisowej 

UU_<rok>_<skrót 

nazwy 

wykonawcy>_ODI_POR  dla 

Zgłoszeń  do  Usługi  UU_WPP#0,  dotyczących  obsługi 

klientów strategicznych zakładu, wiążących się z wizytami u klienta. Limit Zgłoszeń na 
poziomie 

świadczenia 

Usługi 

serwisowej 

UU_<rok>_<skrót 

nazwy 

wykonawcy>_ODI_POR -

10 miesięcznie (miesiąc kalendarzowy).

W  ocenie  odwołującego,  jak  wynika  z  powyższej  treści  SIWZ  tylko  dla  pojęcia  Incydent 

z

amawiający  określił,  co  jest  Incydentem  –  każde  zdarzenie  nie  będące  częścią 

prawidłowego działania Usługi IT lub Produktów/Produktów Innych wykonawców. Odnośnie 

pozost

ałych  pojęć  zamawiający  –  wbrew  pozorom  –  nie  zawarł  definicji.  Zamawiający  – 

zamiast określić przesłanki uznania poszczególnych Incydentów za krytyczne, średnie, niskie 

i VIP 

– wskazał, że Incydentem krytycznym będzie to, co zamawiający uzna za taki incydent. 

Trudno  uznać  takie  sformułowanie  za  definicję.  Jest  to  klasyczny  przypadek  czystej 


uznaniowości  zamawiającego  w  kształtowaniu  zobowiązań  umownych  wykonawcy.  Co 

więcej  –  zamawiający  jako  Incydent  krytyczny  może  wskazać  Incydent,  którego  przyczyna 

tkwi 

w  działaniach  czy  zaniechaniach  zamawiającego.  Jest  to  oczywiście  sprzeczne  z 

przepisem art. 433 pkt 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Mając na uwadze, że usługi w ramach przedmiotowego zamówienia będą realizowane już w 

okresi

e  obowiązywania  nowej  Pzp,  zamawiający  –  wszczynając  największe  postępowanie 

dotyczące  świadczenia  usług  informatycznych  w  okresie  kolejnych  6  lat  –  powinien  wziąć 

pod  uwagę  wolę  ustawodawcy  w  zakresie  obowiązku  współdziałania  czy  klauzul 

abuzywnych.  A  to 

wszystko  w  celu  należytej  realizacji  zamówienia.  Definicje  krytyczności 

Incydentów  (określające  poziom  świadczenia  usługi  serwisowej)  są  niezbędne  do 

obiektywnej oceny przez strony krytyczności zgłoszenia Incydentu. Tymczasem zamawiający 

nie  zdefiniował  poszczególnych  rodzajów  Incydentów,  a  jedynie  wskazał,  że  sam  będzie 

określał ich status. A zatem nie jest obecne wiadome, czym poszczególne Incydenty różnią 

się od  siebie.  Co więcej  –  ten  sam  Incydent,  w  zależności  od  uznania  zamawiającego,  raz 

może być Incydentem niskim, a drugi raz może być Incydentem krytycznym. Przedmiotowe 

postanowienia SIWZ w ogóle nie wyjaśniają definiowanych pojęć. Można też powiedzieć, że 

przedmiotowa  definicja  to  definicja  tautologiczna,  gdyż  zawiera  błąd  idem  per  idem  – 

Incydentem 

krytycznym będzie to, co zamawiający uzna za taki incydent. Niezależnie jednak 

od  tego,  jaki  rodzaj  błędu  logicznego  przypiszemy  tej  definicji,  z  całą  pewnością  należy 

stwierdzić, że jest to definicja rażąco naruszająca przepis art. 29 ust. 1 Pzp. Wykonawca po 

zapoznaniu  się  z  tą  definicją  nie  wie,  które  Incydenty  będą  Incydentami  Krytycznymi.  Co 

więcej - sam zamawiający wcale nie stara się ukrywać tego faktu. Brak odpowiedniej definicji 

incydentu  krytycznego  wpływa  wprost  na  możliwość  ukarania  wykonawcy  przez 

zamawiającego  –  i  to  zupełnie  niezależnie  od  jakiegokolwiek  działania  czy  zaniechania 

wykonawcy.  Otóż  zamawiający  może  karać  wykonawcę  za  samo  wystąpienie  Incydentu 

krytycznego. W załączniku nr 19 w części B, pkt 1, ppkt 6b (strona 28) wskazano: 

ZUS  n

alicza  dla  każdego  Projektu  osobno  obniżenie  wynagrodzenia  za  pełnienie  funkcji 

integratora  w  wysokości  8%  za  wystąpienie  pierwszego  incydentu  krytycznego  i  15%  za 

wystąpienie powyżej 150 Incydentów

Dalej  w  Załączniku  nr  19  (na  stronie  26)  określono  zasady  obniżania  wynagrodzenia 

wykonawcy  z  tytułu:  Świadczenia  metryki  usługi  utrzymania  w  związku  z  niedotrzymaniem 

Parametru  Metryki  Usługi  serwisowej  (finansowanej  w  ramach  wynagrodzenia  z  tytułu 

świadczenia Usługi utrzymania): 

10%  wartości  danej  metryki  usługi  utrzymania  za  każdy  rozpoczęty  dzień  opóźnienia  w 

usuwaniu Incydentu niskiego, 

20% wartości danej metryki usługi utrzymania za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w 

usuwaniu Incydentu średniego wsad, 


30% wartości danej metryki usługi utrzymania za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w 

usuwaniu Incydentu krytycznego lub Incydentu VIP. 

Przy  tak  restrykcyjnym  karaniu  wykonawcy  w  przypadku  zaistnienia  Incydentu  krytycznego 

(w  ramach  pełnienia  roli  Integratora)  i  ewentualnego  niedochowania  terminów  usunięcia 

incydentów  (w  ramach  pozostałych  usług)  —  konieczne  jest  bardzo  dokładne  określenie  w 

SIWZ, jak będą przyporządkowywane poszczególne incydenty. 

Co więcej  odwołujący  zauważył,  że zamawiający  ma  świadomość  istotności  zamieszczenia 

w  SI

WZ  prawidłowych  definicji  dla  poszczególnych  Incydentów.  Kwestia  ta  była  już 

przedmiotem  sporu  pomiędzy  stronami  –  w  ramach  odwołania  i  skargi  na  niezgodną  z 

prawem  czynność  sformułowania  przez  Zakład  Ubezpieczeń  Społecznych  postanowień 

SI

WZ  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  Rozbudowę  i  wdrożenie 

nowych funkcjonalności oraz utrzymania i rozwoju systemu Elektronicznej Platformy Danych 

(EPWD) oraz budowy i utrzymania Centra

lnego Rejestru Klientów Zakładu. Ostatecznie rację 

przyznano  o

dwołującemu  –  Sąd  Okręgowy  w  Warszawie  w  wyroku  z  19  grudnia  2016  r. 

sygn.  akt  XXIII  Ga  780/16  mi

ędzy  innymi  nakazał  ZUS  szczegółowe  zdefiniowanie  pojęć 

"incydent  niski",  "incydent  średni",  "incydent  krytyczny".  Sąd  Okręgowy  uznał,  że  są  to 

pojęcia niezmiernie istotne dla określenia zobowiązań wykonawcy

Co  więcej  –  w  ramach  poprzedniego  postępowania  na  Świadczenie  usług  wsparcia 

eksploatacji  i  utrzymania  Kompleksowego  Systemu  Informatycznego  ZUS  (znak  sprawy: 

TZ/271/66/15) z

amawiający podobnie ukształtował definicję Incydentu krytycznego: 

Incydent krytyczny - 

Incydent, dla którego czas obsługi wynosi 12 godzin (6 godzin dla usługi 

UU_WSAD_PUW). O poziomie decyduje Zamawiający.  

Odwołujący  wniósł  w  tym  zakresie  odwołanie,  podnosząc  argumentację  analogiczną  do 

powyższej.  W  odpowiedzi  zamawiający  zmodyfikował  SIWZ  i  wprowadził  bardzo 

szczegółową  definicję  Incydentu  krytycznego.  Tymczasem  w  niniejszym  postępowaniu 

zamawiający  kolejny  raz  „próbuje”  wprowadzić  postanowienia  sprzeczne  z  prawem.  Co 

więcej  –  zamawiający  wprowadził  postanowienia,  które  już  uprzednio  albo  Sąd  Okręgowy 

uznał  za  sprzeczne  z  prawem,  albo  też  sam  zamawiający  uznał  za  nieprawidłowe  i 

samodzielnie  dokonał  zmiany  SIWZ  zgodnie  z  żądaniem  odwołania.  Takie  zachowanie 

zamawiającego  można  ocenić  jedynie  negatywnie,  jako  próbę  „przemycenia”  postanowień 

abuzywnych, niedozwolonych.  

Dodatkowo  jedynie  odwołujący  wskazał,  że  przedmiotowy  brak  wprowadzenia  przez 

zamawiającego definicji dla poszczególnych poziomów Incydentu skutkował unieważnieniem 

postępowania na „Rozbudowę i wdrożenie nowych funkcjonalności oraz utrzymania i rozwoju 

systemu  Elektronicznej  Platformy  Danych  (EPWD)  oraz  budowy  i  utrzymania  Centralnego 

Rejestru  Klientów  Zakładu".  Prawidłowe  jest  zatem  wnioskowanie,  że  powtórzenie  takiego 

samego  błędu  SIWZ  w  niniejszym  postępowaniu  skutkować  będzie  następczym 


unieważnieniem postępowania. 

Mając  powyższe  na  uwadze  odwołujący  zawnioskował  o  wprowadzenie  prawidłowych 

definicji Incydentu krytycznegoIncydentu niskiego

Incydentu średniego oraz Incydentu VIP. 

Odwołujący – za ww. wyrokiem Sądu Okręgowego nie chciał narzucać zamawiającemu tych 

definicji,  zgadzając  się  z  poglądem  Sądu,  iż  to  zamawiającemu  przysługiwać  powinna 

możliwość  ułożenia  definicji,  zaś  gdyby  definicje  te  były  wadliwe,  to  zawsze  służyć  będą 

wykonawcy 

środki ochrony prawnej przewidziane w Pzp. Odwołujący alternatywnie wskazał, 

że w poprzednich postępowaniach dotyczących systemu KSI ZUS Zamawiający sformułował 

definicje  przedmiotowych  pojęć,  które  powinny  znaleźć  zastosowanie  w  niniejszym 

postępowaniu – przykład takich definicji został podany w odwołaniu. 

Zarzut  określony  w  pkt  12  uzasadnienia  odwołania  dotyczył  braku  wypełnienia 

Rejestrów – Dodatki A, B, i C do załącznika 5 do Umowy. 

Odwołujący w związku z tym zarzutem wskazał, że zamawiający w Załączniku 5 do Umowy 

w pkt 1.11 określa termin, zakres oraz warunki przypisania wykonawcy odpowiedzialności za 

elementy KSI ZUS w sposób następujący: 

I

nicjalna zawartość następujących dokumentów: 

Rejestru elementów architektury oprogramowania KSI ZUS,  

Rejestru elementów architektury danych KSI ZUS,  

Rejestru elementów architektury infrastruktury techniczno-systemowej KSI ZUS  

zostanie  przedstawiona  jako  dodatki  A,  B  i  C  do niniejszego  dokumentu w  dniu  podpisania 

Umowy i będzie miała charakter wiążący dla Stron (konstytutywny). 

Odwołujący stwierdził, że SIWZ nie precyzuje wykazu elementów architektury KSI ZUS, do 

których  odpowiedzialność  w  Rejestrze  elementów  architektury  oprogramowania  KSI  ZUS, 

Rejestrze  elementów  architektury  danych  KSI  ZUS,  Rejestrze  elementów  architektury 

infrastruktury  techniczno-

systemowej  KSI  ZUS  będzie  przypisana  wykonawcy  w  dniu 

podpisania Umowy. 

Na podstawie przytoczonych zapisów odwołujący wyjaśnił, że na etapie 

sporządzenia oferty nie jest w stanie określić zakresu swoich zobowiązań w odniesieniu do 

architektury  KSI  ZUS 

–  nie  wiadomo,  do  których  elementów  architektury  KSI  ZUS 

odpowiedzialność  wykonawcy  będzie  przypisana  w  zakresie:  „Podmiot  Łącznych  Usług 

Utrzymania”, 

„Serwis 

Oprogramowania”, 

„Podstawa 

Serwisu 

Oprogramowania”, 

„Odpowiedzialny  za  serwis  naprawy  danych”  a  do  których  „Podmiot  odpowiedzialny  z 

administrację”.  Zamawiający  w  sposób  otwarty  określa  zobowiązania  wykonawcy,  a 

właściwie – w pewnym zakresie w ogóle tych zobowiązań nie określa wskazując, że określi 

je arbitralnie w dniu zawarcia Umowy. 

Dodatkowo zamawiający w pkt 1.11 Załącznika 5 do 

Umowy określa moment rozpoczęcia odpowiedzialności  na dzień podpisania Umowy, a nie 

na  Dzień  rozpoczęcia  świadczenia  Usług,  w  którym  to  zgodnie  z  jego  definicją  następuje 

rozpoczęcie świadczenia przez wykonawcę usług utrzymania. Taki zapis oznacza, że już od 


dnia podpisania Umowy wykonawca: 

zgodnie z dodatkiem A będzie przypisany do świadczenia „Serwisu Oprogramowania”; 

zgodnie z dodatkiem B będzie „Odpowiedzialny za serwis naprawy danych”; 

zgodnie  z  dodatkiem  C  będzie  wskazany  jako  „Podmiot  odpowiedzialny  z  administrację” 

elementów architektury KSI ZUS. 

Powyższe stoi w sprzeczności z innymi postanowieniami SIWZ, np. art. 16 ust. 3 Umowy, z 

którego wynika, że: 

Okres  świadczenia  Usług  wynosi  maksymalnie  65  miesięcy,  z  zastrzeżeniem  art.  12  ust.  2 

pkt  1,  przy  czym  rozpoczyna  bieg  od  Dnia  rozpoczęcia  świadczenia  Usług.  Świadczenie 

Usług podzielone jest na dwa etapy: 

Etap  I 

–  maksymalnie  17  miesięcy  (początek  etapu  liczony  jest  od  Dnia  rozpoczęcia 

świadczenia pierwszej z Usług przejętej w ramach Etapu I). 

Etap II 

– 48 miesięcy (początek etapu liczony jest od dnia rozpoczęcia świadczenia pierwszej 

z Usług przejętej w ramach Etapu ll). 

Przypisanie Usług do Etapów określone jest w Załączniku 11

Ponadto,  w  pkt  1.12  Załącznika  5  zamawiający  określa,  w  jaki  sposób  po  terminie 

rozpoczęcia świadczenia Usług przez  wykonawcę,  zamierza  jednostronnie  zmieniać zakres 

jego zobowiązań: 

1.12.  Zmiany  w  Rejestrach  mają  charakter  deklaratoryjny  i  będą  odzwierciedlały  zmiany, 

wynikające z czynności, o których mowa w rozdziale III ust 6 lit a) Załącznika 2

Zdaniem  odwołującego  powyższym  zapisem  zamawiający  kreuje  swoje  uprawnienie  do 

jednostronnego  decydowania  o  zwiększeniu  zakresu  odpowiedzialności  wykonawcy  po 

terminie  rozpoczęcia  świadczenia  przez  niego  Usług.  Jednocześnie  zamawiający  nie 

zapewnia  żadnych  mechanizmów  pozwalających  ocenić  wykonawcy  wpływ  tej  zmiany  na 

zakres  świadczonych  usług  i  zobowiązania  stron  z  tym  związane.  Ponadto  odwołujący 

wyjaśnił, że skutek takiego nieostrego opisania przedmiotu zamówienia jest dla niego bardzo 

poważny  wobec  faktu,  że  SIWZ  nie  określa  w  sposób  zamknięty  zakresu  obowiązków 

wykonawcy, odwołujący nie jest w stanie ani w sposób należyty sporządzić oferty, ani też nie 

jest  w  stanie  wycenić  swoich  usług,  ani  oszacować  ryzyk  związanych  z  realizacją 

zamówienia.  W  efekcie,  przy  obecnym  brzmieniu  SIWZ  odwołujący  wskazał,  że  nie  jest  w 

stanie  złożyć  wiążącej  i  profesjonalnej  oferty.  Wskazane  postanowienia  SIWZ  naruszają 

zatem  także  obowiązek  zamawiającego  uwzględnienia  w  opisie  przedmiotu  zamówienia 

wszystkich  wymagań  i  okoliczności  mogących  mieć  wpływ  na  sporządzenie  oferty  (art.  29 

ust. 1 Pzp). 

Mając  powyższe  na  uwadze  odwołujący  wniósł  o  jednoznaczne  określenie  zakresu 

zobowiązań  wykonawcy  wynikających  z  ppkt  1.11.1.,  1.11.2.  i  1.11.3.  Załącznika  5  do 

Umowy  poprzez  uzupełnienie  wartościami  przewidywanymi  na  dzień  zawarcia  Umowy  lub 


wartościami obowiązującymi na dzień publikacji SIWZ: 

-  Dodatku  A  -  Zawart

ość  Rejestru  elementów  architektury  oprogramowania  KSI  ZUS  do 

Załącznika  5  do  Umowy  i  wskazanie  usług  Wykonawcy,  za  pomocą  których  mają  być 

realizowane  jego  zobowiązania  w  odniesieniu  do  poszczególnych  elementów  architektury 

oprogramowania KSI ZUS; 

- Dodatku B - 

Zawartość Rejestru elementów architektury danych KSI ZUS do Załącznika 5 

do  Umowy  i  przypisanie  zobowiązań  Wykonawcy  w  stosunku  do  elementów  architektury 

danych KSI ZUS; 

-  Dodatku  C  - 

Zawartość  Rejestru  elementów  architektury  infrastruktury  techniczno- 

systemowej  KSI  do  Załącznika  5  do  Umowy  i  przypisanie  zobowiązań  Wykonawcy  w 

stosunku do elementów architektury infrastruktury techniczno-systemowej. 

Zarzut  określony  w  pkt  13  uzasadnienia  odwołania  dotyczył  nieprawidłowo 

zdefiniowanego procesu obsługi Zgłoszeń – Załącznik 9 do Umowy. 

Odwołujący  w  związku  z  tym  zarzutem  wskazał,  że  w  Załączniku  9  do  Wzoru  Umowy 

zamawiający  określił  zasadą  liczenia  czasu  obsługi  zgłoszenia  dla  Usług  serwisowych: 

Obsługa Incydentów usług wsadowych, Obsługa Incydentów usług interakcyjnych, narzędzi i 

procesów oraz usług biznesowych, Obsługa Incydentów usług portalowych. 

W  tym  miejscu  odwołujący  wskazał,  że  na  rynku  usług  IT  stosowane  są  dwa  alternatywne 

modele przekazywania wykonawcy danych niezbędnych do obsługi incydentów: 

w  pierwszym  z  nich,  zgłoszenie  incydentu  rejestrowane  przez  zamawiającego  nie  musi 

zawierać kompletu danych niezbędnych do jego rozwiązania – wystarczające są symptomy 

zaobserwowane  przez  użytkownika  końcowego.  W  toku  obsługi  zgłoszenia  wykonawca, 

za

dając  kolejne  pytania  i  wnioskując  o  dodatkowe  dane  niezbędne  do  ustalenia  przyczyn 

incydentu, dokonuje diagnozy i przygotowuje rozwiązanie; 

alternatywnie,  zgłoszenie  incydentu  rejestrowane  przez  zamawiającego  powinno  spełniać 

precyzyjne  kryteria  komplet

ności  zapewniające,  że  zostały  dostarczone  wszelkie  dane 

niezbędne  do  diagnozy  i  rozwiązania  zgłoszenia  (np.  dane  od  użytkowników,  logi 

aplikacyjne,  logi  systemowe  itp.).  Dopiero  tak  przygotowane  zgłoszenie  spełnia  kryteria 

przyjęcia  do  obsługi  przez  wykonawcę.  W  tej  sytuacji  część  procesu  diagnostycznego 

obejmującą konieczność  ustalenia zakresu  niezbędnych do  dalszej  obsługi  danych obciąża 

de facto z

amawiającego. 

W tym aspekcie odwołujący wyjaśnił, że dotychczasowe umowy na utrzymanie systemu KSI 

ZUS  stoso

wały  model  obsługi,  w którym  zgłoszenie pochodzi  w  większości  przypadków  od 

użytkowników końcowych. Zgłoszenia takie co do zasady nie zawierają kompletnych danych 

niezbędnych  do  ich  obsługi  –  zgłaszający  najczęściej  opisuje  jedynie  bezpośrednio 

zaobserwowa

ne symptomy nieprawidłowego działania systemu. Zgłoszenia są przyjmowane 

do  obsługi  przez  wykonawcę  niezależnie  od  jakości  i  kompletności  opisu,  a  w  toku  ich 


obsługi  przyczyna  błędu  ustalana  jest  poprzez  pozyskiwanie  niezbędnych  danych  i 

informacji.  Proces 

ten  jest  sterowany  przez  wykonawcę,  przy  czym  ciężar  decyzji  o 

kierunkach  procesu  diagnostycznego  leży  po  stronie  wykonawcy,  a  czas  pozyskiwania 

niezbędnych danych  –  będący  poza kontrolą  wykonawcy  –  nie wlicza się do  czasu  obsługi 

zgłoszenia.  Tym  samym  w  dotychczasowych  umowach  czas  obsługi  zgłoszenia  obejmuje 

tylko i wyłącznie działania wykonawcy, za które może ponosić on pełną odpowiedzialność.  

Odwołujący zwrócił ponadto uwagę, że w tak złożonym systemie informatycznym, jakim jest 

KSI ZUS, istnieją incydenty wymagające w toku diagnozy lub naprawy wielokrotnej interakcji 

z  użytkownikiem  po  stronie  zamawiającego  (tzw.  naprawy  wieloetapowe,  w  czasie  których 

kolejne  działania  wykonawcy  i  zamawiającego  muszą  być  ze  sobą  ściśle  skoordynowane). 

Ostateczny  termi

n  naprawy  w  takich  przypadkach  zależy  od  zaangażowania  obydwu  stron 

procesu.  Nadmienić  należy  również,  że  proces  ten  zależy  od  dostępności  pracowników 

zamawiającego, w tym osoby zgłaszającej – na co wpływają np. urlopy, zwolnienia lekarskie, 

godziny  pracy. 

Również  charakterystyka  przetwarzania  w  systemie,  w  tym  duży  udział 

przetwarzania wsadowego, powoduje, że niektóre dane diagnostyczne dostępne są dopiero 

po  zakończeniu  danego  cyklu  przetwarzania  wsadowego  realizowanego  zgodnie  z 

harmonogramem  przetwarzan

ia,  a  pozyskanie  informacji  możliwe  jest  dopiero  po 

zakończeniu tych procesów, czyli np. kolejnego dnia roboczego lub po zakończeniu okresu 

sprawozdawczego.  Oba  przywołane  powyżej  przypadki  wskazują,  że  na  czas  obsługi 

zgłoszenia  składają  się  zarówno  działania  zależne  od  wykonawcy,  jak  i  takie  na  które 

wykonawca nie ma żadnego wpływu.  

W  ocenie  odwołującego  zastosowanie  przez  zamawiającego  tylko  korzystnych  dla  siebie 

mechanizmów  z  dwóch  modeli  obsługi  zgłoszeń  prowadzi  do  rażącej  dysproporcji 

zobowiązań  stron.  Zamawiający  nie  jest  bowiem  zobowiązany  do  podania  kompletnych 

danych w zgłoszeniu incydentu, a wykonawca – zmuszony w takiej sytuacji do dopytywania 

o  dane  niezbędne  do  obsługi  zgłoszenia  –  będzie  karany  za  niedochowanie  terminu 

usunięcia incydentu. Taki model pozwala zamawiającemu najpierw zarejestrować zgłoszenie 

jako krytyczne (do którego naprawy wykonawca jest zobowiązany w czasie 4 lub 6 godzin) 

przy  jednoczesnym  podaniu  minimalnych  i  niewystarczających  do  naprawy  informacji,  a 

następnie  obciążyć  wykonawcę  sankcją  z  tytułu  niedotrzymania  SLA  –  przy  czym 

rzeczywistą  podstawą  faktyczną  braku  terminowej  obsługi  będą  zaniechania  po  stronie 

personelu zamawiającego. Obecna konstrukcja odpowiedzialności wykonawcy w przypadku 

Zgłoszenia,  które  nie  spełnia  minimalnych  nawet  wymagań  co  do  opisu  Incydentu,  stoi  w 

sprzeczności  z  zasadami  odpowiedzialności  kontraktowej  zgodnie  z  prawem  cywilnym. 

Narusza to przepis art. 471 k.c. i przekracza zasadę swobody umów określoną w art. 353

k.c. 

Odwołujący wskazał także, że obecne brzmienie SIWZ w przedmiotowym zakresie jest także 


niezgodne z określonym w art. 29 ust. 1 Pzp obowiązkiem opisania przedmiotu zamówienia 

za  pomocą  dostatecznie  dokładnych  i  zrozumiałych  określeń.  Uwzględniających  wszystkie 

wymagania mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Tymczasem wykonawca nie może 

obecnie przewiedzieć, ile zajmie mu usuwanie danego Incydentu, gdyż  nie wie, jaki zakres 

informacji będzie otrzymywał od zamawiającego. 

Mając powyższe na uwadze odwołujący wniósł o modyfikację zapisów Załącznika 9 przez:  

1)  zastosowanie  do  rozwiązywania  incydentów  na  wszystkich  poziomach  obsługi  zgłoszeń 

mechanizmu  stosowanego  dotychczas,  tj.  pozwalającego  na  zatrzymanie  czasu  obsługi 

zgłoszenia  na  czas  pozyskiwania  danych  niezbędnych  do  diagnostyki  i  naprawy  w  takim 

zakresie,  w  jakim  nie  jest  to  zależne  od  działań  wykonawcy.  Odwołujący  podał  przykład 

takiego rozwiązania; 

albo: 

wprowadzenie minimalnej obowiązkowej treści zgłoszenia, jako warunku koniecznego do 

przyjęcia  zgłoszenia  do  obsługi  przez  wykonawcę.  Zgłoszenie  takie  powinno  obejmować 

szczegółowy  opis  zdarzenia  wraz  z  kompletem  danych,  w  szczególności:  dane  od 

użytkownika,  zrzuty  ekranów,  logi  aplikacyjne,  logi  systemowe,  wyciągi  z  zawartości  bazy 

danych  dotyczące  przedmiotu  zgłoszenia,  a  także  sposób  odtworzenia  sytuacji  błędnej 

będącej  przedmiotem  zgłoszenia.  Są  to  dane  niezbędne  do  kompletnej  diagnozy  oraz 

dostarczenia rozwiązania przez wykonawcę; 

3)  wprowad

zenie  do  algorytmu  obsługi  incydentów  postanowień  o  braku  skuteczności 

zgłoszenia  w  przypadku,  gdy  nie  spełnia  ono  określonych  powyżej  warunków  dot. 

koniecznego zakresu informacji w zgłoszeniu; 

4)  wprowadzenie  do  algorytmu  obsługi  incydentów  postanowień  o  braku  skuteczności 

zgłoszenia  w  przypadku,  gdy  zamawiający  nie  odpowiedział  merytorycznie  lub  nie  wykonał 

dodatkowych  czynności  w  reakcji  na  przekazana  przez  wykonawcę  prośbę  o  przekazanie 

dodatkowych  informacji  bądź  o  wykonanie  dodatkowych  czynności  niezbędnych  do 

zdiagnozowania i rozwiązania Incydentu. 

Zarzut  podniesiony  w  pkt  15 

uzasadnienia  odwołania  dotyczył  wprowadzenia 

nadmiernych, rażąco wysokich parametrów świadczenia usług serwisowych – Załącznik 9 do 

Umowy. 

Odwołujący  w  związku  z  tym  zarzutem  wskazał,  że  zamawiający  w  Załączniku  nr  9  do 

Umowy 

Zakres  i  poziom  świadczenia  Usług  serwisowych  oraz  Konsultacji  utrzymaniowych 

określa  zobowiązania  wykonawcy  w  zakresie  obsługi  Incydentów,  w  tym  również  naprawy 

Błędów.  W  szczególności  wskazane  są  tam  zobowiązania  SLA,  czyli  czas,  w  jakim 

wykonawca zobowiązany jest zrealizować obsługę (dostarczyć Rozwiązanie) oraz kalendarz 

świadczenia usług,  czyli godziny,  w  których wykonawca jest  zobowiązany  świadczyć  usługi 

serwisowe.  Wymagania  te  są  określone  w  pkt  IV  „Metryki  usług  serwisowych”  w  ppkt  2) 


„Wykaz usług Metryk serwisowych”: 

dla 

us

ługi  Obsługa  Incydentów  usług  wsadowych  [UU_<rok>_<skrót  nazwy 

wykonawcy>_ODI_WSAD] 

– Tabela na stronie 10 6) Parametry świadczenia usługi; 

dla  Usługi  Obsługa  Incydentów  usług  portalowych  [UU_<rok>_<skrót  nazwy 

wykonawcy>_ODI_POR] 

– Tabela na stronie 15-16 6) Parametry świadczenia usługi; 

dla  Usługi  Obsługa  Incydentów  usług  portalowych  [UU_<rok>_<skrót  nazwy 

wykonawcy>_ODI_POR] 

– Tabela na stronie 21-22 6) Parametry świadczenia usługi 

Jak  zauważył  odwołujący  można  zaobserwować,  że  od  2013  r.  do  chwili  obecnej,  przez 

okres  obowiązywania  trzech  umów  na  wsparcie  eksploatacji  i  utrzymania  KSI  ZUS  terminy 

na  dostarczenie  Rozwiązania  były  praktycznie  niezmienne.  Tymczasem  w  obecnym 

postępowaniu  zamawiający  skrócił  te  terminy  średnio  o  połowę.  I  to  bez  podania  żadnego 

uzasadnienia.  Odwołujący  w  żaden  sposób  nie  odmawiał  zamawiającemu  prawa  do 

kształtowania  wymagań  w  zakresie  zobowiązań  SLA  dla  usług  serwisu,  przy  czym  zakres 

tych  wymagań  powinien  znajdować  uzasadnienie  w  istniejącym  stanie  Systemu  KSI  ZUS  i 

doświadczeniach  z  jego  utrzymaniem.  W  tym  miejscu  zwrócił  uwagę  na  obiektywne  i 

niezaprzeczalne fakty: 

Po  pierwsze  poziom  utrzymywania  i  eksploatacji  Systemu  KSI  ZUS,  w  tym  dostarczanie 

Rozwiązań, były realizowane na poziomie wystarczającym – świadczy o tym chociażby fakt 

nagrodzenia Systemu KSI ZUS podczas Gali „Lider Informatyki 2017” (organizowanej przez 

Computerworld). 

A  zatem  dotychczasowe  doświadczenie  i  stan  faktyczny  nie  uzasadniają 

przedmiotowych postanowień SIWZ. 

Po  drugie 

–  średnio  dwukrotne  zwiększanie wymogów  SLA,  w  szczególności  w kalendarzu 

24/7/365,  spowoduje  z  pewnością  wzrost  ceny  poszczególnych  usług,  a  co  za  tym  idzie  – 

znaczny  wzrost  cen  składanych  ofert.  Każdy  racjonalny  wykonawca  musi  bowiem  ująć  w 

cenie oferty  dwukrotne zwiększenie ciążących na  nim  obowiązków.  Zdaniem  odwołującego 

jest  to 

nieuzasadnione  z  punktu  widzenia  zasady  racjonalnego  wydatkowania  środków 

publicznych  oraz  dyscypliny  finansów  publicznych.  Zamawiający  –  poprzez  wprowadzenie 

przedmiotowych,  bardzo  rygorystycznych  wymaga

ń  SLA  –  zobowiązał  wykonawcę  do 

ponoszenia kosztów utrzymywania wysokiej klasy specjalistów w stałej gotowości do obsługi 

potencjalnych  zgłoszeń  oraz  poniesienia  nakładów  na  infrastrukturę  potrzebną  do  testów 

realizowanych w skrajnie krótkim czasie. 

Po  trz

ecie  przedmiotowe  zwiększenie  wymogów  SLA  w  zakresie,  jaki  ma  miejsce  w 

obecnym  brzmieniu  SIWZ,  może  skutkować  –  wbrew  oczekiwaniom  zamawiającego  – 

brakiem  stabilności  Systemu  KSI  ZUS.  Tak  znaczące  skrócenie  czasu  naprawy 

oprogramowania uniemożliwi wykonawcy wykonanie pełnych testów w zakresie wymaganym 

przez standardy branżowe i najlepsze praktyki. 

W ocenie  odwołującego przedmiotowe postanowienia SIWZ naruszają art.  29  ust.  1  Pzp w 


związku z art. 7 ust. 1 Pzp oraz w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach  publicznych.  Wydatki  publiczne  powinny  być  dokonywane  w  sposób  celowy  i 

oszczędny,  z  zachowaniem  zasady  uzyskiwania  najlepszych  efektów  z  danych  nakładów 

oraz doboru optymalnych środków. Zamawiający może co prawda określić dowolnie zakres 

obowiązków wykonawcy, ale musi się liczyć z tym, że takie dodatkowe obowiązki wpłyną na 

podniesienie przez  wykonawców  ceny  ofert. Tym  samym  zamawiający  sam  doprowadzi  do 

podwyższenia ceny, poprzez nieuzasadnione nadmierne wymagania SIWZ. 

Mając  powyższe  na  uwadze  odwołujący  wnioskował  o  zmianę  Załącznika  9  do  Umowy 

poprzez  wprowadzenie  wymogów  SLA  takich  samych,  jak  w  obecnie  obowiązujących 

umowach 

–  tak,  aby  odzwierciedlały  realne  i  uzasadnione  biznesowo  potrzeby 

zamawiającego, zgodnie z poniższą propozycją: 

Incydent

krytyczny

12 godzin zegarowych dla Incydent krytyczny wsad oraz Incydent krytyczny 

portale

12 godzin roboczych dla Incydent krytyczny interakcja z zastrzeżeniem, że dla 

Metryk UU_PITZ#00, UU_PITE#00 i UU_WALE#00, opisanych w Załączniku 7, w 

okresie akcji podatkowej (maksymalnie 8 tygodni) i akcji masowej waloryzacji 

świadczeń emerytalno-rentowych (maksymalnie 8 tygodni) będzie to 12 godzin 

zegarowych.

Incydent 

średni/ 

Incydent VIP

72 godziny zegarowe (3 dni kalendarzowe) dla Incyde

nt średni wsad 72 godziny 

zegarowe (3 dni kalendarzowe) dla Incydent VIP

Incydent niski

240 godzin zegarowych (10 dni kalendarzowych) dla Incydent niski portale oraz 

Incydent niski wsad

110 godzin roboczych (10 dni roboczych) dla Incydent niski interakcja

Odwołujący  wskazał,  że  w  obecnie  obowiązujących  umowach  nie  występuje  kategoria 

Incydent  średni  /  Incydent  VIP  stąd  też  odwołujący  zaproponował  terminy  w  tym  zakresie 

według swojej najlepszej wiedzy. 

Przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  zgłosił 

wykonawca Comarch S.A. 

z siedzibą w Krakowie.  

Odwołujący  przesłał  kolejne  pismo  procesowe  z  dnia  14  maja  2020  r.,  w  którym 

odniósł się do modyfikacji SIWZ dokonanej przez zamawiającego w dniu 3 kwietnia 2020 r. w 

kontekście poszczególnych zarzutów odwołania. 

Na  posiedzeniu  niejawnym

,  które  odbyło  się  w  dniu  26  maja  2020  r.  zamawiający 

złożył oryginał odpowiedzi na odwołanie, w której wskazał, iż: 

uwzględnia zarzut nr 3, 16 i 17 odwołania; 

wnosi o oddalenie odwołania w pozostałym zakresie; 


wnosi  o  obciążenie  odwołującego  kosztami  postępowania,  w  tym  kosztami  zastępstwa 

procesowego. 

Zamawiający w pierwszej kolejności wyjaśnił, że skutek dokonanej przez niego w dniu 

3  kwietnia  2020  r.  modyfikacji  postanowień  SIWZ  w  tym  wzoru  Umowy  i  jej  załączników 

(pismo  nr  993200/271/1N297/2020)  część  zapisów  będących  podstawą  formułowanych 

przez  o

dwołującego  zarzutów  uległo  całościowej  lub  częściowej  modyfikacji.  Zmianie  uległ 

zatem stan faktyczny będący podstawą do rozpoznania odwołania. Następnie zamawiający 

zwrócił  uwagę,  że  czynność  modyfikacji  postanowień  SIWZ  w  tym  wzoru  Umowy  i  jej 

załączników  jest  skuteczna  z  chwilą  podania  do  publicznej  wiadomości  (opublikowania).  Z 

momentem  modyfikacji  przestają  obowiązywać  poprzednie  postanowienia  SIWZ.  Tym 

samym  w  chwili  rozstrzygania  odwołania  przez  Krajowa  Izbę  Odwoławczą  mamy  do 

czynienia  z  innym  stanem  faktycznym,  niż  w  chwili  wniesienia  odwołania.  Oznacza  to,  że 

zarzuty  oparte  na  poprzednio  obowiązujących  postanowieniach  SIWZ  po  dokonaniu  ich 

modyfi

kacji straciły swoją aktualność prowadząc do upadku podstawy faktycznej zarzutów i 

stały  się  bezprzedmiotowe.  Zamawiający  wskazał,  iż  jego  działanie  polegające  na  zmianie 

SIWZ po terminie wniesienia odwołania jest nie tylko uzasadnione ekonomiką postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, ale również jest w pełni zgodne z przepisami prawa. 

Przepisy  Pzp 

nie  wiążą  bowiem  z  wniesieniem  odwołania  na  treść  SIWZ  skutku 

zawieszającego postępowanie. Skutek taki przewidziany jest jedynie w przypadku czynności 

zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego.  Zatem  każda  inna  czynność  w 

postępowaniu o zamówienie publicznego poza zawarciem umowy jest możliwa do podjęcia 

przez z

amawiającego pomimo toczącego się postępowania odwoławczego.  

Następnie  przechodząc  do  uzasadnienia  podanego  w  odpowiedzi  na  odwołanie 

należy  wskazać,  że  zamawiający  w  pierwszej  kolejności  dokonał  wyjaśnienia  specyfiki 

przedmiotu  zamówienia,  w  której  skupił  się  na  uwypukleniu  adekwatności  wymagań 

zawartych w SIWZ. 

W dalszej kolejności zamawiający przeszedł do odniesienie się do każdego zarzutu. 

W  zakresie  zarzutu  z  pkt  1  odwołania  wyjaśnił,  że  jest  on  w  jego  w  ocenie  całkowicie 

niezrozumiały  i  bezpodstawny.  Wyjaśnił,  że  nie  nastąpiła  w  tym  zakresie  żadna  zmiana  w 

stosunku  do  warunków  świadczenia  usług  w  latach  poprzednich.  Infrastruktura  techniczno-

systemowa,  na  której  świadczone  są  usługi  utrzymania  i  wsparcia  eksploatacji  KSI  ZUS, 

pozostaje w dyspozycji zamaw

iającego. W zakresie obowiązków wybranego wykonawcy jest 

zapewnienie po swojej stronie ITS deweloperskiego 

i weryfikacji kodów źródłowych. Kwestia 

ta  nie  budziła  wątpliwości  wykonawcy,  w  tym  odwołującego świadczącego  od  20  lat  usługi 

objęte  przedmiotem  zamówienia.  Dodatkowo  wskazał,  że  w  celu  usunięcia  wszelkich 

wątpliwości  zmodyfikował  w  dniu  3  kwietnia  2020  r.  definicję  zawartą  w  Załączniku  1  do 

wzoru Umowy nadając jej następujące brzmienie (Modyfikacja nr 33): 


Infrastruktura  techniczno-

systemowa  (ITS):  Powiązane  funkcjonalnie  elementy:  sprzęt 

komputerowy i peryferyjny, sieci lokalne, si

eci zasilające odbiorcze oraz sieć rozległa, wraz z 

odpowiednim oprogramowaniem systemowym i narzędziowym, w tym oprogramowaniem do 

zarządzania sieciami, pozostająca w dyspozycji Zamawiającego

Ze zmodyfikowanej definicji jednoznacznie wynikało, w opinii zamawiającego, że ITS jest w 

dyspozycji zamawiającego. 

Następnie  zamawiający  wyjaśnił,  że  w  kolejnym  odwołaniu  złożonym  w  dniu  10  kwietnia 

2020 r., o

dwołujący jednak dalej twierdził, że z SIWZ nie wynika w sposób dostateczny, że 

usługi  co  do  zasady  są  realizowane  na  ITS  zamawiającego.  W  celu  usunięcia  tych 

wątpliwości zamawiający wskazał, że dodatkowo uzupełnił definicję ITS poprzez dodanie po 

pozostające  w  dyspozycji  Zamawiającego”  zapisu  „i  udostępnione  przez  Zamawiającego” 

(modyfikacja nr 88 z dnia 20 maja 2020 r.). 

W  ocenie  z

amawiającego  ta modyfikacja  odpowiada na  wszelkie wątpliwości  odwołującego 

wyrażone w odwołaniu. 

Ponadto  z

amawiający  zwrócił  uwagę,  że  w  dniu  3  kwietnia  2020  r.  zmodyfikował 

postanowienia art. 3 ust. 3 Umowy dodając pkt 4 i 5 oraz dodatkowo zmodyfikował Rozdział 

5  „Opis  sposobu  obliczenia  ceny  oferty",  pkt  5.7  SIWZ.  Zmiany  te  miały  charakter  jedynie 

doprecyzowujący  istniejące  w  SIWZ  postanowienia.  Celem  ich  było  literalne  wskazanie  na 

obowiązek uwzględniania w cenie oferty wynikającej z treści SIWZ konieczności posiadania 

ITS  przez  w

ykonawcę  w  zakresie  Środowiska  deweloperskiego  i  Środowiska  weryfikacji 

Kodów  źródłowych.  Działanie  zamawiającego  podyktowane  było  daleko  idącą  ostrożnością 

s

powodowaną  obawą,  że  wnioskowana  zmiana  definicji  ITS  będzie  interpretowana  jako 

wyłączenie  obowiązków  wykonawcy  w  zakresie  posiadania  własnego  ITS.  Odwołujący  ma 

bowiem pełną wiedzę o stanie ITS zamawiającego i sposobie jego wykorzystania w trakcie 

realizacji  usługi  z  uwagi  na  wieloletnie  realizacje  usług.  Ma  również  pełną  wiedzę  o 

konieczności  posiadania  zaplecza  technicznego  ITS  po  stronie  wykonawcy.  Stąd  też 

z

amawiający  uznał,  że  wniosek  odwołującego  o  wyraźne  wpisanie,  że  ITS  jest  domeną 

z

amawiającego  –  może  zmierzać  pośrednio  do  uchylenia  obowiązku  posiadania  pewnego 

ITS  po  stronie  w

ykonawcy  poprzez  uznanie,  że  doszło  do  zmiany  dotychczasowych 

postanowień  SIWZ.  Kolejne  odwołanie  odwołującego  z  dnia  10 kwietnia 2020  r.  utwierdziło 

z

amawiającego w słuszności swoich podejrzeń. 

Odrębną kwestią  natomiast jest  żądanie  odwołującego,  aby  zamawiający zagwarantował  w 

SIWZ,  że  posiadany  przez  niego  ITS  pozwala  na  świadczenie  usług  na  warunkach 

określonych  w  Umowie.  Takiej  gwarancji  zamawiający  dać  nie może,  jednak  przewidział  w 

Umowie  mechanizm  zwalniający  wykonawcę  z  odpowiedzialności  za  niewykonanie  lub 

nienależyte  wykonanie  Umowy,  jeżeli  wynikałoby  z  powodu  nieprawidłowego  działania 

Infrastruktury  techniczno-systemowej  z

amawiającego  (por.  art.  8  ust.  4  pkt  4  Umowy). 


Ponadto,  Umowa  umożliwia  wykonawcy  zgłaszanie  zagrożeń  wynikających  z 

nieprawidłowego  działania  ITS  zamawiającego  wpływającego  na  jej  realizację  w  ramach 

procedury  PO1

.  Postanowienia  Umowy  w  sposób  wystarczający  zabezpieczają,  zatem 

w

ykonawcę  przed  ponoszeniem  odpowiedzialności  za  nienależyte  wykonywanie  Umowy  z 

przyczyn związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem ITS zamawiającego. 

Zamawiający  wyjaśnił,  że  stan  ITS  jest  okolicznością  obiektywną.  Zamawiający  przez  lata 

gromadził  elementy  ITS  wykorzystywane  w  celu  świadczenia  usług  utrzymania  i  wsparcia 

eksploatacji  KSI  ZUS.  Zamawiający  na  bieżąco  uzupełnia  i  unowocześnia  ITS  w  miarę 

potrzeb  oraz  możliwości  budżetowych.  Zakupy  dokonywane  są  w  trybie  Pzp,  a  zatem 

informacja  w  tym  zakresie  jest  publicznie  dostępna.  Zamawiający  zapewnia  wykonawcom 

celu  r

ealizacji  zamówienia  taki  ITS  jakim  dysponuje.  Częściowo  dysponuje  nim  w  sposób 

samodzielny  (niezależny),  a  częściowo  dzierżawi  od  podmiotów  trzecich  (np.  łącza 

telekomunikacyjne). 

W  ocenie  z

amawiającego  udostępniany  ITS  pozwala  na  realizowanie  usług  zgodnie  z 

Umową,  co  potwierdzają  obecne  doświadczenia  (świadczenie  usług  przez  dwóch 

w

ykonawców).  Gdyby  jednak  okazało  się,  że  świadczenie  jakiejś  usługi  nie  jest  możliwe  z 

uwagi  na  fakt,  że  ITS  jest  niewystarczający  –  wykonawca  nie  ponosi  odpowiedzialności  z 

t

ego tytułu. Wykonawca w oparciu o postanowienie art 8 ust. 4 Umowy może zwolnić się z 

odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań w Dokumentach 

kontraktowych, jeżeli wadliwe wykonanie usługi będzie wynikało z niepoprawnego działania 

Infrastruktury  techniczno-

systemowej  wykorzystywanej  w  usłudze  wykonawcy.  Realizacja 

tego uprawnienia odbywa się zgodnie z procedurą PO1. 

Doświadczenie życiowe pokazało, że do tej pory  wykonawcy korzystali z tego mechanizmu 

wielokrotnie i z sukcesem uc

hylali się od odpowiedzialności w sytuacjach, gdy niewykonanie 

usługi  wynikało  z  przyczyn  leżących  po  stronie  ITS.  Tego  typu  zgłoszeń  jest  kilkadziesiąt 

rocznie i ok 94% zgłoszeń było pozytywnie rozpatrywanych przez zamawiającego.  

Niezrozumiałym  dla  zamawiającego  było  również  żądanie  odwołującego  dołączenia  do 

Umowy  załącznika  „Opis  Kompleksowego  Systemu  Informatycznego  Zakładu  Ubezpieczeń 

Społecznych”. Odwołujący jako wieloletni wykonawca usług doskonale wie, że dokument ten 

s

tanowi  jedynie  pewien  ogólny  zarys  systemu  KSI  ZUS.  Brak  jest  w  nim  danych 

szczegółowych  i  wrażliwych  z  uwagi  na  bezpieczeństwo  funkcjonowania  państwa.  Po 

zawarciu Umowy i w ramach realizacji okresu przejściowego zamawiający nada wykonawcy 

uprawnienia do pewnych zasobów ZUS, w tym m.in. do: 

- Repozytorium; 

Katalogu Usług IT, w tym bazy konfiguracji 

- Portalu eksploatacyjnego (PEKSI ZUS); 

Systemu Monitorowania Usług IT; 


Rejestrów. 

Dokumenty oraz informacje zgromadzone na tych zasobach znacznie bardziej kompleksowo 

opisują KSI ZUS. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia będzie miał zatem dostęp do 

pełnej dokumentacji KSI ZUS, więc dokument Opis KSI nie będzie miał wówczas istotnego 

znaczenia. 

O powyższym wprost świadczy postanowienie § 12 ust. 8 Umowy, które wyraźnie stanowi: 

Z

amawiający zastrzega, iż z uwagi na ciągły. dynamiczny rozwój i dokonywane modyfikacje 

KSI  ZUS,  „Opis  Kompleksowego  Systemu  Informatycznego  Zakładu  Ubezpieczeń 

Społecznych” udostępniony Wykonawcy na etapie postępowania przedstawią stan systemu 

KSI ZUS na d

zień jego udostępnienia. Ewentualne zmiany stanu KSI ZUS, w szczególności 

wynikające  ze  zmian  organizacyjnych  Zamawiającego  oraz  rozwoju  i  modyfikacji  KSI  ZUS, 

wprowadzane  od  momentu  przekazania  "Opisu  Kompleksowego  Systemu  Informatycznego 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych” do momentu zawarcia Umowy lub w trakcie świadczenia 

Usług  objętych  Umową  nie  mogą  być  zatem  traktowane  jako  zmiany  treści  Umowy, 

Zamawiający 

po 

zawarciu 

Umowy 

udostępni 

Wykonawcy 

dokumentację 

zaimplementowanych zmian w KSI

Dalej zamawia

jący wskazał, że odwołujący nie zakwestionował tego postanowienia Umowy. 

Należy  zatem  uznać,  że  godzi  się  z  tym,  że  nie  jest  możliwe  opisanie  KSI  ZUS  na  jeden 

konkretny  moment  i  zamrożenie  tego  opisu  na  etap  realizacji  Umowy.  Usługi  stanowiące 

przedmiot  za

mówienia  zostały  opisane  w  sposób  kompleksowy  i  wyczerpujący,  zgodny  z 

podejściem usługowym tworzenia umów opartych o SLA. Jednakże KSI ZUS jest systemem 

żyjącym,  dynamicznym,  co  oznacza,  że  zmienia  się  w  sposób  ciągły  dostosowując  się  do 

zmieniających się potrzeb zamawiającego (nowelizacje ustaw, waloryzacje, rozwój i zmiany 

ITS  itp.).  Ustalenie  kształtu  KSI  ZUS  na  dzień  wszczęcia  postępowania  i  uznanie  go  za 

załącznik  do  Umowy  wymagałoby  każdorazowo  zmiany  tego  załącznika,  a  tym  samym 

aneksowania  Umowy  za 

każdym  razem,  gdy  przestałby  on  odpowiadać  stanowi 

faktycznemu,  co  nie  jest  możliwe.  Zmiany  KSI  ZUS  następują  bowiem  w  ramach  innych 

umów  i  są  niezależnie  od  woli  i  zgody  wykonawcy  umowy  utrzymania  KSI  ZUS,  zatem 

nieuzasadnione  byłoby  załączanie  ich  do  Umowy  w  ramach  niniejszego  postępowania,  a 

następnie  poddawanie  ich  procedurze  uzgadniania  w  ramach  aneksów.  O  tym  wprost 

stanowi ww. 

§ 12 ust. 8 Umowy którego odwołujący nie zaskarżył. Odwołujący w odwołaniu 

również  nie  zarzucił  zamawiającemu,  aby  dokument  „Opis  KSI  ZUS”  był  niepełny, 

nieprecyzyjny  lub  w  inny  sposób  utrudniał  przygotowanie  lub  złożenie  oferty.  Jedynym 

zarzutem  postawionym  w  niniejszym  odwołaniu  w  tym  zakresie  jest  brak  ustanowienia  go 

załącznikiem  do  Umowy,  co  w  świetle  brzemienia  ww.  postanowienia  Umowy  jest 

bezprzedmiotowe. 


Zamawiający  wyjaśnił,  że nie jest  też  prawdą,  że  wykonawca nie otrzyma dostępu do tego 

dokumentu  po  zawarciu  Umowy.  Jako  stronie  Umowy  zostaną  mu  przekazane  wszelkie 

dokumenty i informacje o KSI ZUS, w tym ten dokument. Co 

więcej zamawiający w § 12 ust. 

8 Umowy 

zobowiązał się do uzupełnienia w zakresie w jakim dokument opisujący, KSI ZUS 

uległ  zmianie  od  dnia  wszczęcia  postępowania  do  dnia  zawarcia  Umowy  i  udostępnienia 

wykonawcy po zawarciu Umowy 

dokumentacji obrazującej wprowadzone w

Opisie KSI ZUS 

zmiany. 

Zamawiający wyjaśnił, że po zawarciu Umowy udostępni wykonawcy „Opis Kompleksowego 

Systemu  Informatycznego 

Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych”  wraz  z  dokumentacją 

obrazującą wprowadzone po wszczęciu postępowania zmiany w tym dokumencie wynikające 

że zmian dokonywanych w KSI. Dla usunięcia wszelkich wątpliwości zamawiający uzupełnił 

ww.  postanowienie Umowy  poprzez  wyraźne  wskazanie,  że  zmiany  te zostaną  przekazane 

wraz  z  pierwotnym  Opisem  KSI,  do którego się odnoszą (por.  modyfikacja  nr  92  z  dnia 20 

maja 2020 r.). 

Reasumując,  zamawiający  stwierdził,  że  tak  z  uwagi  na  niezaskarżone  postanowienia 

Umowy,  które  regulowały  tę  kwestie,  specyfikę  samego  systemu  KSI  ZUS,  jak  ogólny 

charakter dokumentu „Opis KSI ZUS”, żądanie nr 3 postanowione w niniejszym zarzucie było 

całkowicie  bezzasadne.  Odwołujący  bowiem  nie  skarżył  treści  załącznika,  nie  wskazał  na 

jego  braki,  lecz  żąda  jedynie  jego  udostępnienia  po  dniu  zawarcia  Umowy,  co  jest 

uregulowane już w jej treści i nie było zaskarżone. 

Zamawiający  zwrócił  również  uwagę,  że  w  piśmie  datowanym  na  dzień  14  maja  2020  r. 

o

dwołujący podniósł zarzuty wykraczające poza treść zarzutu postawionego w dniu 2 marca 

2020  r.  Obecnie  żąda  „wyspecyfikowania  w  SIWZ  elementów  ITS”.  Jeżeli  rozumieć  ten 

za

rzut  jako  odrębny  od  żądania  przekazanie  załącznika  „Opisu  KSI  ZUS”  po  zawarciu 

umowy 

– to jest to zarzut nowy, a zatem zgłoszony po terminie. 

W  zakresie  zarzutu  podniesionego  w  pkt  2  uzasadnienia  odwołania  zamawiający 

wyjaśnił, że odwołujący stawiając przedmiotowy zarzut de facto żądał zaostrzenia kryteriów 

oceny  ofert  poprzez  wprowadzenie  dodatkowych  wymagań  i  obostrzeń,  które  zamawiający 

uznał  za  zbędne,  niezgodne  z  przepisami  lub  nadmiernie  ograniczające  konkurencję. 

Odwołanie – zdaniem zamawiającego – w zakresie przedmiotowego zarzutu powinno zostać 

oddalone, ponieważ:  

jest całkowicie bezzasadne, gdyż nie narusza art. 91 ust 2c i 2d Pzp w związku z art. 7 ust. 

1  Pzp,  w  szczególności  kwestionowane  postanowienia  SIWZ  są  związane  z  przedmiotem 

zamówienia oraz nie naruszają uczciwej konkurencji; 

-  o

dwołujący  nie  ma  interesu  prawnego  w  kwestionowaniu  postanowień  SIWZ,  gdyż  nie 

naruszają  one  jego  interesów,  w  szczególności  nie  utrudniają  mu  dostępu  do  zamówienia, 

złożenia oferty czy też jej wyceny. 


Przedmio

towy  zarzut  wydaje  się  wynikać  z  niezrozumienia  postanowień  SIWZ  oraz  celu 

postawionych kryteriów. Zamawiający wyjaśnił, że przewidział w SIWZ jako kryterium oceny 

ofert  Testy  kompetencji  technicznych  i 

biznesowych.  Testy  te  stanowią  kryterium  jakości 

real

izacji zamówienia zgodnie z art. 91 ust. 1 pkt 1 Pzp. Zamawiający wyjaśnił, że wyraźnie 

w  SIWZ  wskazał,  iż  ich  zadaniem  jest  weryfikacja  sposobu  świadczenia  usług  przez 

w

ykonawcę. Natomiast wydaje się, że odwołujący myli kryterium jakościowe ze szczególnym 

kryterium odnoszącym się do właściwości zespołu, którym dysponuje wykonawca. Kryterium 

to mimo jego „podmiotowego charakteru” dopuszczalne jest na zasadzie wyjątku zgodnie z 

art.  91  ust.  1  pkt  5  Pzp.  Przepis  ten  pozwala  na  ustalenie  jako  kryterium  oceny  ofert 

organizację,  kwalifikacje  zawodowe  i  doświadczenie  osób  wyznaczonych  do  realizacji 

zamówienia, jeżeli może to mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia. 

O  niewłaściwej  kwalifikacji  kryterium  zastosowanego  przez  zamawiającego  świadczyło  w 

jego ocenie przede 

wszystkim żądanie odwołującego, który domaga wprowadzenia wymogu, 

aby  osoby  uczestniczące  w  wykonaniu  testu  zostały  wyznaczone  do  realizacji  zamówienia 

(podobnie  jak  w  brzmieniu  przepisu  art.  91  ust  1  pkt  5  Pzp).  Podczas  gdy  celem 

kwestion

owanego  kryterium  oceny  ofert  jest  zbadanie  jakości  świadczonych  przez 

w

ykonawcę  usług,  a  nie  badanie  jego  potencjału  kadrowego  czy  kompetencji 

poszczególnych osób. Wymagania w zakresie osób dedykowanych do realizacji zamówienia 

zostały  postawione  w  pkt  4.1.2.4.2.  SIWZ  dotyczącym  warunków  udziału  w  postępowaniu. 

Zamawiający  w  warunku  tym  określił  minimalne  wymagania  co  do  doświadczenia  i 

kwalifikacji,  które  mają  spełnić  członkowie  zespołu  skierowanego  do  świadczenia  usług. 

Osoby te będą brały udział w realizacji zamówienia. 

Zamawiający  podkreślił,  że  wymagania  zakreślone  w  warunku  udziału  w  postępowaniu 

określił  bazując  o  własne  doświadczenie  i  praktykę.  Kwestionowane  kryterium  natomiast 

bada sposób świadczenia usług przez wykonawcę, w tym sposób organizacji realizacji usługi 

poprzez  dobór  odpowiednich  osób  do  zmierzenia  się  z  konkretnym  wymaganiem. 

Zamawiający wyjaśnił, że nie określił kompetencji zespołu dedykowanego przez wykonawcę 

do  realizacji  Testów  kompetencji.  Zgodnie  z  postanowieniami  Regulaminu  przebiegu 

realizacji  Testu  kompetencji  technicznych  (załącznik  10  do  SIWZ)  oraz  Regulaminu 

przebiegu realizacji  Testu kompetencji  biznesowych (załącznik  11  do  SIWZ) to  wykonawca 

dobiera  zespół  mając  na  uwadze  charakter  zadania  oraz  ograniczenia  wynikające  z 

przewidzianego  przez  z

amawiającego  sposobu  testowania  (liczba  udostępnionych  stacji 

roboczych). 

Pełną  odpowiedzialność  w  tym  zakresie  ponosi  wykonawca  i  to  od  jego  know 

how,  sposobu  organizacji  pracy  oraz  sposobu  świadczenia  usług  (metodyki)  zależy,  czy 

wyko

na  zadania  określone  w  teście  kompetencji  oraz  na  jakim  poziomie  pod  względem 

jakości.  Co  istotne,  Testy  zostały  tak  przygotowane,  że  odzwierciedlają  problemy  lub 

zagadnienia,  z  którymi  wykonawca  zetknie  się  podczas  świadczenia  usług.  Są  one  zatem 


ściśle  związane  z  przedmiotem  zamówienia.  Pozostawienie  wykonawcy  decyzji  o  doborze 

zespołu, który będzie je rozwiązywał stanowi zatem swoistą próbkę sposobu realizacji usługi 

przez w

ykonawcę. 

W ocenie zamawiającego za prawidłowy należy także uznać wymóg, aby osoby skierowane 

przez w

ykonawcę były z nim związane stałym stosunkiem prawnym – przez co zamawiający 

rozumie umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną zawartą na okres co najmniej 6 miesięcy. 

Wbrew  twierdzeniom  o

dwołującego  postanowienie  to  nie jest  enigmatyczne,  gdyż  wprost  z 

niego wynika, że umowa łącząca osobę skierowaną do testów i wykonawcę powinna zostać 

zawarta  na  okres  6  miesięcy,  zamawiający  nie  zawarł  natomiast  wymogu,  który  de  facto 

formułuje  odwołujący,  aby  stosunek  ten  trwał  przez  minimum  6  miesięcy  przed  Testami. 

Zamawiający  wskazał,  że  nie  wymagał  i  nie  wymaga  żadnego  okresu  minimalnego,  który 

musi  upłynąć  przed  dniem  przeprowadzenia  Testów.  Wymóg  taki  byłby  z  gruntu  wadliwy, 

ponieważ na chwilę wszczęcia postępowania nie można przewidzieć daty przeprowadzenia 

testów. Wykonawcy, tak jak to. zostało już wskazane, mają pełną swobodę w doborze osób 

do zespołu wykonującego testy tak wśród wieloletnich współpracowników jak i spośród osób 

pozyskanym  w  ostatnim  czasie.  Postawiony  przez  z

amawiającego  wymóg  miał  na  celu 

wyeliminowanie jedynie możliwości wynajęcia osoby przez wykonawcę wyłącznie na testy. 

Uprzedzając  kontrargumentację  odwołującego,  że  wymóg  ten  nie  gwarantuje 

wyeliminowania zawierania umów  na  czas Testów  zamawiający  wskazał,  że żaden  wymóg 

nie  eliminuje  patologii.  J

eżeli  zamawiający  miałby  z  góry  założyć,  że  wykonawca  i  osoba 

wyznaczona do testów zawrą umowę na 6 miesięcy mając pełną świadomość, że nie będzie 

ona realizowana, to tak samo mógłby założyć, że z równie dużym prawdopodobieństwem te 

pod

mioty mogłyby zawrzeć umowę z datą wsteczną. Podobnie, jeżeli założymy nieuczciwość 

wykonawcy i łamanie przez niego prawa poprzez złożenie oświadczenia, że łączy go z daną 

osobą  umowa  na  okres,  co  najmniej  6  miesięcy,  to  możemy  również  założyć,  że  ten  sam 

nieuczciwy wykonawca złoży oświadczenie, że umowa była zawarta 6 miesięcy przed dniem 

rozpoczęcia  Testu  itp.  Postulowane  przez  odwołującego  zmiany  SIWZ  tego  ryzyka  nie 

wyeliminują. 

Ponadto,  o

dwołujący  wymaga  zobowiązania  wykonawcy,  aby  osoby,  które  brały  udział  w 

testach  brały  również  udział  w  realizacji  zamówienia  nie  precyzuje  jednak  ani  w  jakim 

zakresie,  ani  w  jakiej roli. 

Nie określa minimalnego limitu godzin, który byłby adekwatny do 

uznania,  że  został  wykorzystany  potencjał  tych  osób  w  tym  samym  stopniu  jak  w  trakcie 

realizacji  Testów,  oraz  nie  proponuje  sposobu  weryfikacji  tych  wymagań.  Odwołujący  nie 

zakwestionował  również  postanowień  wzoru  Umowy,  które  nie  dają  uprawnień 

Zamawiającemu do weryfikacji takiej pracochłonności ani nie dają mu prawa do ingerowania 

w  sposób  świadczenia  usług  przez  wykonawcę.  Uprawnień  takich  nie ma  zamawiający,  co 


o

dwołujący  akceptuje.  Tym  samym  żądanie  odwołującego  de  facto  nie  przekłada  się  w 

sposób realny na sposób świadczenia usług po zawarciu Umowy w sprawie zamówienia. 

Zamawiający  wyjaśnił,  że  celowo  i  w  sposób  uzasadniony  nie  nałożył  obowiązku  realizacji 

przedmiotu  zamówienia  przez  konkretne  osoby  wykonujące  Testy.  Podkreślił,  że  Testy 

wykonywane  są  przez  zespół  skomponowany  indywidualnie  przez  wykonawcę.  To 

wykonawca  okr

eśla  nie  tylko.  liczbę  tych  osób  (w  ustalonych  przez  zamawiającego 

granicach)  i  ich  kwalifikacje,

ale  przede  wszystkich  organizację  i  metodykę  pracy  zespołu 

ustalając,  kto  za  co  jest  odpowiedzialny  oraz  jaki  jest  podział  zadań  pomiędzy  członkami 

zespołu.  Zamawiający  wskazał,  że  w  trakcie  Testów  nie  weryfikuje  i  nie  ocenia,  który  z 

członków  zespołu  wykonał  zadanie  lub  miał  najistotniejszy  wpływ  na  jego  realizację,  a  rola 

którego  byłą  znikoma  lub  żadna.  Punktowany  jest  efekt  w  postaci  umiejętności  wykonania 

usługi przez organizację zgodnie z przyjętą przez nią „metodyką”. 

Zamawiający  zauważył  również,  że  Umowa  w  sprawie  niniejszego,  zamówienia  zawierana 

jest  na  niemalże  6  lat.  Zobowiązanie,  aby  ten  sam  zespół  uczestniczył  w  realizacji 

zamówienia w praktyce jest niewykonalne, z uwagi na problematyczny mechanizm wymiany 

tych osób, chociażby z przyczyn losowych. Odwołujący sugeruje, że Testy powinien zdawać 

ponownie  cały  zespół  wykonawcy,  nawet  gdyby  wymianie  podlegał  tylko  jeden  z  jego 

członków.  Tym  samym  procedura  testowa  musiałaby  być  wdrażana  każdorazowo, 

niezależnie  od  tego,  czy  wymianie  będzie  podlegała  osoba  mająca  jedynie  wspomagającą 

rolę w zespole testowym (np. prawnik specjalizujący się w Pzp, który często uczestniczy  w 

zes

pole  testowym),  czy  też  osoba  faktycznie  wykonująca  zadanie.  Przyjęcie  innego 

rozwiązania  wymagałoby  indywidualnego  testowania  osób  skierowanych  do  realizacji  co 

całkowicie  wypacza  cel  i  przedmiot  Testów,  które  mają  służyć  jakościowej  ocenie  „próbki” 

świadczenia usług przez wykonawcę. 

Ponadto  nie  wystarczające  byłoby  zdanie  testów  przez  zespół  w  nowym  składzie  – 

wymagane  byłoby  zdanie  testów,  co  najmniej  na  tym  samym  poziomie,  który  umożliwił 

w

ykonawcy  wybór  jego  oferty  jako  najkorzystniejszej  (uzyskanie  min.  tyle  samo  punktów), 

tym 

samym  prowadzenie  kolejnych  testów,  jak  tego  chce  odwołujący,  za  każdym  razem 

mogłoby  prowadzić  do  zmiany  rankingu  wykonawców  i  zmiany  wyniku  postępowania. 

Odwołujący nie sprecyzował również jakie byłyby konsekwencje niezdania Testów w trakcie 

realizacji 

Umowy  np.  w  czwartym  roku  należytego  wykonania  Umowy.  Czy  w  takim 

przypadku niezaliczenie testów, lub uzyskanie mniejszej liczby punktów powinno skutkować 

odstąpieniem  od  Umowy  (pomimo  dochowywania  parametrów  SLA),  czy  też  obowiązkiem 

wymiany osób i testowania do skutku, aż efekt uzyskany na etapie, badania oferty zostanie 

osiągnięty. 

Przyjęcie 

modelu 

zaproponowanego 

przez 

o

dwołującego 

zdaniem 

z

amawiającego nie przekłada się na sposób świadczenia usługi, a jedynie grozi paraliżem i 

impasem w trakcje realizacji Umowy. 


Wskazane  przez  o

dwołującego  w  treści  odwołania  jako  przykładowe  lub  wzorcowe 

postępowania (m.in. PKP i MS) nie są relewantne dla niniejszego stanu faktycznego. Kryteria 

w  nich  zastosowane  de facto 

odnoszą się do właściwości konkretnej osoby lub  osób, a nie 

do zespołu i jakości pracy tego zespołu. Co więcej mechanizmy w nich przewidziane również 

nie  gwarantują,  że  osoby  te  nie  zostaną  zmienione  w  trakcie  realizacji  zamówienia  lub  że 

będą to osoby o tożsamych lub lepszych kompetencjach. 

Reasumując, kwestionowane kryterium w pełni odpowiada przepisom Pzp, w szczególności: 

art.  91  ust.  2c  Pzp,  gdyż  jest  ściśle  związane  z  przedmiotem  zamówienia,  ponieważ 

weryfikuje  jakość  sposobu  świadczenia  usług  poprzez  weryfikacje  działań  wykonawcy  w 

sytuacjach zb

liżonych do tych występujących w trakcie realizacji zamówienia; 

art. 91 ust. 2d Pzp, gdyż jest ustalone w sposób jednoznaczny i zrozumiały; 

art.  91  ust.  3  Pzp,  gdyż  nie  dotyczy  właściwości  samego  wykonawcy  ani  jego  potencjału 

osobowego,  ale  ocenia  spos

ób  świadczenia  usługi  (punkty  są  przyznawane  nie  za 

właściwości poszczególnych osób wchodzących w skład zespołu, ale za efekt polegający na 

wykonaniu zadania); 

art. 7 ust. 1 Pzp, gdyż nie preferują żadnego z wykonawców, w szczególności wykonawców 

obecnie 

świadczących  usługi  utrzymania  KSI  (którzy  aktualnie  dysponują  zespołem 

wystarczającym  do  zaliczenia  testów  z  uwagi  na  świadczone  u  zamawiającego  obecnie 

usługi) i nie dyskryminują. 

Na  marginesie 

zamawiający  zaznaczył,  że  tak  odwołujący  jak  i  przystępujący  obecnie 

dysponują  zespołem  znacznie  przekraczającym  liczbowo  wymagania  postawione  w 

niniejszym  p

ostępowaniu.  Na  bieżąco  zaangażowane  jest  kilkaset  osób  w  realizację 

zamówienia.  Umowy  realizowane  są  w  sposób  należyty.  Trudno  zatem  dostrzec  interes  w 

kwest

ionowaniu  tych  zapisów  przez  odwołującego.  Nie  można  upatrywać  się  interesu  w 

praktyce  zawyżania  wymagań  lub  zrównywania  standardów  do  standardu  przyjętego  przez 

jednego z w

ykonawców. 

Co do zarzutu wskazanego w pkt 4 zamawiający wyjaśnił, że odwołujący kwestionuje 

legalność  art.  17  ust.  11  Umowy,  który  różnicuje  sytuacje  prawną  wykonawców  obecnie 

świadczących  usługi  wsparcia  eksploatacji  i  utrzymania  systemu  KSI  ZUS  w  stosunku  do 

podmiotów, które nie posiadają żadnego doświadczenia w tym zakresie. 

Na  wstępie  zamawiający  podkreślił  brak  interesu  odwołującego  w  kwestionowaniu 

postanowienia  art.  17  ust  11  Umowy.  Postanowienie  to  bowiem  nie  uniemożliwia 

o

dwołującemu  wyceny  oferty,  ani  jej  złożenia.  Sam  odwołujący  twierdzi,  że  przedmiotowe 

postanowienie  stawia  g

o  w  lepszej  sytuacji  niż  innych  potencjalnych  wykonawców,  a 

rzekomy  interes  upatruje  w  potencjalnej  możliwości  unieważnienia  postępowania.  Takie 

ryzyko jest całkowicie hipotetyczne, nie znajduje ono oparcia ani w przepisie art. 146 ust. 1 

Pzp  ani  w  dotychc

zasowych  doświadczeniach.  Podobne  rozwiązanie  Zamawiający 


zastosował w poprzednim postępowaniu na tożsamy przedmiot zamówienia (TZ/271/66/15). 

Kluczowa różnica w ówczesnym postępowaniu w porównaniu do bieżącego polega na tym, 

że wówczas na rynku istniał jeden wykonawca – odwołujący, który posiadał doświadczenie w 

świadczeniu  usług  objętych  przedmiotem  zamówienia.  Wobec  odwołującego  zamawiający 

wówczas  przewidział  skrócony  –  90  dniowy  okres  przejściowy  niezawierający  procesu 

weryfikacji  kompetencji.  Podczas  gdy  pozostali  w

ykonawcy  ubiegający  się  o  zamówienie 

musieli  uwzględnić  konieczność  12  miesięcznego  okresu  przejściowego  oraz  wykazania 

zdolności do świadczenia usługi w procesie weryfikacji kompetencji. Postanowienia te, mimo, 

że w sposób obiektywny różnicowały sytuację wykonawców nie skutkowały unieważnieniem 

postępowania  czy  zawartej  w  jego  wyniku  umowy.  Co  więcej,  wbrew  tezom  odwołującego 

zawartym  w  odwołaniu,  ofertę  korzystniejszą  cenowo  złożył  wykonawca,  który  był 

zobowiązany do uwzględnienia w cenie oferty 12 miesięcznego okresu przejściowego, a nie 

o

dwołujący, mimo braku takiego obowiązku. 

W  ocenie  zamawiającego  trudno  byłoby  również  uznać,  że  rezygnacja  z  pełnego  Okresu 

Przejściowego i dodatkowej weryfikacji  wykonawców narusza postanowienia Pzp, w tym jej 

art.  29  Pzp.  Należy  uznać,  że  skoro  zamawiający  uprawniony  jest  na  własne  ryzyko  do 

rezygnacji z procesu weryfikacji kompetencji wykonawców, to tym bardziej możliwe i legalne 

jest  jego  ukształtowanie  w  sposób  mniej  restrykcyjny  niż  życzyłby  sobie  tego  odwołujący. 

Zwłaszcza  w  przypadku,  gdy  zamawiający  nie  dostrzega  celowości  prowadzenia  tego 

procesu  w  odniesieniu  do  tych  w

ykonawców,  którzy  faktycznie  świadczą  usługi  na  jego 

rzecz.  Nie  można  skutecznie  stawiać  zamawiającemu  zarzutu  naruszenia  Pzp  z  uwagi  na 

obniżenie wymagań, co de facto w niniejszym zarzucie uczynił odwołujący. Nie można uznać 

również,  przedmiotowych  zapisów  za  naruszające  uczciwą  konkurencję.  Zróżnicowanie 

sytuacji w

ykonawców wynika z przyczyn obiektywnych i jest charakterystyczne dla każdego 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Każdy  wykonawca,  który  świadczył 

usługi w tym samym lub zbliżonym zakresie dla zamawiającego posiada naturalną przewagę 

nad  innymi  wykonawcami.  Posiada  bowiem  know-

how,  które  pozwala  mu  uniknąć  kosztów 

„wejścia”, które muszą uwzględnić w cenie nowi wykonawcy. 

Zamawiający podkreślił, że jego decyzja, która zrównuje sytuację obu wykonawców obecnie 

świadczących  usługi  jest  racjonalna  i  w  pełni  uzasadniona.  Odwołujący  i  Konsorcjum 

Comarch,  którzy  obecnie  świadczą  usługi  wsparcia  eksploatacji  i  utrzymania  mają  w  pełni 

dostęp  do  wiedzy  związanej  z  utrzymaniem  KSI  ZUS.  Ponadto  obaj  świadczą  usługi 

utrzymania  i  wsparcia  eksploatacji  przez  okres  ponad  12  miesięcy

(a  zatem  dłuższy  niż 

założony w Umowie maksymalny okres przejściowy). W tym okresie mieli i dalej mają pełen 

dostęp  do  systemu  KSI,  który  na  bieżąco  umożliwia  im  zapoznawanie  się  z  działaniem 

całego systemu, w tym w trybie „do odczytu” / „read only” do obszaru utrzymywanego przez 

drugiego z w

ykonawców. 


Ponadto,  przyjęty  przez  zamawiającego  i  obu  wykonawców  model  współdziałania  ustala 

zakres  odpowiedzialności  i  reguluje  zasady  współpracy  i  przepływu  informacji.  W 

szczególności  każdy  z  wykonawców  ma  dostęp  do  wiedzy  o  stanie  KSI  nie  tylko  w  swoim 

obsza

rze  odpowiedzialności,  ale  również  w  pozostałym.  Procedury  modelu  współdziałania 

nakładają  na  zamawiającego  obowiązek  informowania  o  podejmowanych  działaniach,  w 

relacji z każdym z wykonawców, drugiego wykonawcy. Wykonawcy z kolei mają obowiązek 

zajmowania 

stanowiska  i  sygnalizowania  zagrożeń  wynikających  z  planowanych  działań  w 

obszarze  drugiego  w

ykonawcy.  Zamawiający  prowadzi  i  aktualizuje  rejestry  definiujące 

podział  odpowiedzialności  pomiędzy  wykonawcami.  Obaj  wykonawcy  (jako  jego  kluczowi 

uczestnicy)  u

czestniczą  aktywnie  w  pracach  Komitetu  ds.  Wdrożeń  i  Integracji,  którego 

zadaniem  jest  koordynowanie  działań  w  zakresie  realizowanych  projektów  i  umów 

utrzymaniowych  KSI,  W  szczególności  jako  uczestnicy  Komitetu  ds.  Wdrożeń  i  Integracji 

obaj wykonawcy: 

-  z

ajmują  stanowisko  w  zakresie  wpływu  na  eksploatację  i  utrzymanie  KSI  realizowanych 

projektów KSI ZUS i projektów realizowanych na styku KSI ZUS z innymi systemami; 

uczestniczą  w  procesie  opracowywania  i  zatwierdzania  Miesięcznego  planu  wdrożeń  w 

zakresi

e możliwości wdrożenia w Środowisku produkcyjnym produktów projektów KSI ZUS i 

projektów realizowanych na styku KSI ZUS z innymi systemami; 

oceniają możliwości wdrożenia w Środowisku produkcyjnym Produktów/Produktów Innego 

wykonawcy  i 

projektów  realizowanych  na  styku  KSI  ZUS  z  innymi  systemami,  a  także 

identyfikują i zgłaszają wszelkie ryzyka wynikające z realizacji tych projektów i mające wpływ 

na realizację dokumentów kontraktowych poszczególnych umów. 

Wykonawcy obecnie zaangażowani  w świadczenie usług  utrzymania KSI ZUS mają, zatem 

pełną  wiedzę,  co  da  sposobu  świadczenia  usług  tj.  poza  wiedzą  praktyczną,  pełną 

dokumentację  systemu  KSI  oraz  szereg  możliwości  pozyskiwania  i  uaktualniania  wiedzy  o 

systemie. Nie jest zatem wymagany w stosunku do nich dodatkowy Transfer wiedzy. 

Nieprawdziwa 

jest  również  teza  jakoby  niemożliwe  było  przejęcie  pewnych  usług  przez 

podmiot,  który  ich  bezpośrednio  nie  świadczył  bez  etapu  weryfikacji  jego  kompetencji. 

Zauważyć  należy,  że.  dotychczas  wielokrotnie  do  takich  sytuacji  dochodziło  i  był  to  stan 

akceptowany tak przez

z

amawiającego jak i wykonawców (w tym odwołującego). 

Jak  wyjaśnił  zamawiający  obaj  wykonawcy  (Asseco  i  Comarch)  są  związani  z  nim  umową 

ramową  na  rozwój  KSI  ZUS,  w  ramach  której  wykonują  bieżące  modyfikacje  systemu  KSI. 

Niejednokrotnie  w  wyniku  realizacji  umowy  ramowej  jeden  z  w

ykonawców  realizuje 

modyfikację,  która  dotyczy  części  KSI  leżącej  w  zakresie  odpowiedzialności  za  utrzymanie 

po  stronie  drugiego  wykonawcy. 

Przykładem  takiego  procesu  jest  modyfikacja  dotycząca 

XPL oraz koncepcja migracji domeny świadczeniowej na technologię x86. Innym, aktualnym 

przykładem  jest  modyfikacja  EESSI  zrealizowana  w  ramach  umowy  rozwojowej  przez 


Asseco,  a  utrzymywana  w  ramach  umowy  utrzymaniowej  przez  Comarch.  W  przypadku 

żadnej  z  przejmowanych  z  umowy  rozwojowej  do  utrzymaniowej  usługi  wykonawca 

utrzymujący  tę  usługę  nie  przechodził  weryfikacji  i  nie  zdawał  testów.  Taki  mechanizm  z 

sukcesem (tj. bez żadnych poważnych zakłóceń) działa od wielu lat. Odwołujący wielokrotnie 

pr

zejmował  usługi  wykonane  i  wdrożone  przez  innych  wykonawców  np.  usługę  M0310 

Ewidencjonowanie  i  udostępnianie  daty  pokrycia  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne 

wdrożoną przez wykonawcę CAPGEMINI lub M0298 Przygotowanie KSI ZUS do współpracy 

z  PUE  pod kątem  projektu E-zwolnienia oraz  dostosowanie do  zmian w  zakresie  ustalania 

podstawy  wymiaru  zasiłków  oraz  przyznawania  zasiłku  macierzyńskiego  i  opiekuńczego 

zrealizowaną  przez  Konsorcjum  firm:  HP  i  Kamsoft.  Każdorazowo  przejęcie 

odpowiedzialności  za  usługę  mimo  braku  weryfikacji  kompetencji  w  danym  zakresie 

następowało  w  sposób  prawidłowy  a  usługi  były  utrzymywane  należycie.  Także  w  trakcie 

przejęcia usług przez Konsorcjum Comarch w 2018 r. zamawiający wyjaśnił, że nie testował 

1:1  umiejętności  w  świadczeniu  każdej  usługi  objętej  umową  w  sprawie  zamówienia.  W 

Okresie  przejściowym,  który  przeszedł  wykonawca  Konsorcjum  Comarch,  zamawiający 

zdecydował się na testowanie 56 z 74 metryk usług objętych przedmiotem zamówienia. Sam 

zatem z

amawiający również wówczas założył, że testowana będzie jedynie część usług. 

Sposób  świadczonych  obecnie  usług  pozwala  również  stwierdzić,  że  obaj  wykonawcy, 

obecnie  świadczący  usługi  posiadają  wiedzę  i  kwalifikacje  niezbędne  do  realizacji  usług 

wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI 

ZUS, a wdrożenie w stosunku do nich postępowania 

weryfikacyjnego byłoby bezprzedmiotowe i niecelowe. 

Na marginesie 

zamawiający wskazał, że odwołujący nie kwestionował, iż w stosunku do obu 

obecnych  w

ykonawców  wystarczający  będzie  90  dniowy  Okres  Przejściowy,  z  czego  dwa 

tygodnie  będą  przeznaczone  na  przygotowanie  Harmonogramu  Przejęcia.  Nie  przeczy 

zatem, że z uwagi na kompetencje obu wykonawców okres ten może być istotnie skrócony. 

Mając  na  uwadze  powyższe  –  zdaniem  zamawiającego  –  zarzut  był  całkowicie 

bezpodstawny. 

Przechodząc  do  odniesienia  się  do  zarzutu  opisanego  w  pkt  6  uzasadnienia 

odwołania  zamawiający  na  wstępie,  poinformował,  że  zmodyfikował  art.  3  ust.  2  pkt  18 

Um

owy nadając mu następujące brzmienie (Modyfikacja nr 15): 

(…) w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w art. 7 ust 3, każdorazowego utrwalania (w 

tym  sporządzania  stosownych  pisemnych  opisów)  i  przekazywania  Zamawiającemu,  w 

terminie trzech miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia Usług w ramach danej Metryki (w 

tym również  każdej z nowych Metryk powołanych w czasie obowiązywania Umowy), zgodnie 

z  procedurą P020 z Załącznika 4, całości Know-how, a także kompletu wszelkich procedur 

(w  tym  Procedur  administratorskich),  niezbędnych  dokumentów  (zwłaszcza  dokumentacji 

technicznej) oraz narzędzi (tj. oprogramowania, aplikacji, skryptów etc.), wytworzonych przez 


Wykonawcę  lub  podwykonawcę  w  celu  utrzymania  KSI  ZUS,  z  zastrzeżeniem,  że  w 

przypadku  Know-

how,  procedur,  dokumentów  oraz  narzędzi  dotyczących  Metryk 

rozliczanych  i  płatnych  w  okresach  kwartalnych,  przekazywanie  Zamawiającemu 

zaktualizowanych  wersji  ww.  Know-

how,  procedur,  dokumentów  oraz  narzędzi  nastąpi  w 

ostatnim  miesiącu  pierwszego  pełnego  kwartału  kalendarzowego,  za  który  Wykonawca 

wystawi  fakturę  z  tytułu  świadczenia  usług  w  ramach  tych  Metryk.  Przekazane  przez 

Wykonawcę  Know-how;  procedury,  dokumenty  i  narzędzia,  o  których  mowa  w  zdaniu 

poprzedzającym,  będą  pozwalać  Zamawiającemu  na  należyte  i  terminowe  świadczenie 

Usług utrzymania w ramach każdej z Metryk i będą zawierać w szczególności (...) 

Następnie  zamawiający  wyjaśnił,  że  przedmiotową  modyfikacją  doprecyzował  i  zawęził 

zakres  know-

how,  który  ma  być  przedmiotem  przekazania  przez  wykonawcę.  Wyraźnie 

wskazano,  że  przedmiotem  przekazania  będzie  know-how  wytworzony  w  celu  utrzymania 

KSI ZUS a nie całość know-how  wykonawcy,  z  którego może korzystać w trakcie realizacji 

Umowy. Nie może jednak zgodzić się na dalej idące i nie realizujące uzasadnionych potrzeb 

z

amawiającego, propozycje zmiany SIWZ przedstawione przez odwołującego. 

Zama

wiający wyjaśnił, że KSI ZUS jest systemem skomplikowanym i na bieżąco rozwijanym. 

Wybrany  w

ykonawca  w  ramach  Umowy  będzie  w  sposób  kompleksowy  „zajmował  się” 

systemem  KSI  przez  okres  niemalże  6  lat  lub  dłużej.  W  tym  czasie  wykonawca  będzie 

świadczył  usługi  utrzymania,  serwisowe  oraz  pełnił  rolę  Integratora.  Zlecane  będą  mu 

również  usługi  dodatkowe.  W  celu  świadczenia  ww.  usług,  wykonawca  będzie  korzystał  z 

pewnego 

kształtowanego  w  tym  celu  know-how,  procedur,  narzędzi  i  dokumentów,  które 

będą pozwalały na świadczenie tych usług. Nie ulega wątpliwości, że zamawiający nie tylko 

jest  uprawniony,  ale  również  zobowiązany  do  zapewnienia  sobie  w  Umowie  instrumentów 

prawnych  pozwalających  na  uzyskanie  praw  do  tych  dokumentów  lub  narzędzi  oraz 

uzyskania  odpowiedniego  know-

how  związanego  ze  świadczeniem  tych  usług.  w  innym 

bowiem  razie  po  upływie  6  lat  nie  będzie  możliwe  n  przyczyn  obiektywnych  udzielenie 

zamówienia  publicznemu  na  usługi  utrzymania  i  serwisu  KSI  ZUS  innemu  wykonawcy  niż 

dotychczasowy. 

Co  więcej,  w  interesie  zamawiającego  jest  uzyskiwać  na  bieżąco  kompleksową  wiedzę  o 

wszystkich  działaniach  podejmowanych  przez  wykonawcę  w  związku  z  realizacją  Umowy 

oraz  prawa  do  dokumentów  lub  narzędzi  niezbędnych  do  świadczenia  usług  z  uwagi  na 

bezpieczeństwo  informatyczne  zamawiającego.  W  skrajnym  przypadku  rozwiązania  lub 

wygaśnięcia  Umowy  bez  wyłonienia  kolejnego  wykonawcy,  zamawiający  powinien  mieć 

chociażby  prawną  możliwość  wykonywać  usługi  utrzymania  KSI  samodzielnie  lub  ze 

wsparciem podmiotów trzecich. Nie może bowiem poprzez swoje zaniedbania doprowadzić 

do  chociażby  krótkich  okresów  braku  funkcjonowania  KSI.  Zamawiający  jako  dysponent 

środków  publicznych  ma  uprawnienie  do  kształtowania  postanowień  umowy  zgodnie  ze 


swoimi  potrzebami  i  wymaganiami.  Z

amawiający  działa  bowiem  w  interesie  publicznym,  w 

celu  zaspokojenia  potrzeb  o  charakterze  publicznym  i  ryzyko  niepowodzenia  zamierzonego 

celu  mogłoby  prowadzić  do  niezaspokojenia  uzasadnionych  potrzeb  szerszej  zbiorowości. 

Oznacza  to,  że  ryzyko  ponoszone  przez  zamawiającego  przewyższa  normalne  ryzyko 

związane  raz  prowadzeniem  działalności  gospodarczej,  które  występuje,  gdy  umowę 

zawierają dwaj przedsiębiorcy (tak wyrok KIO z 28 listopada 2016 r., sygn. akt KIO 2171/16). 

Także  w  orzecznictwie  oraz  wytycznych  Prezesa  UZP  kładzie  się  nacisk  na  obowiązek 

zamawiającego  zagwarantowania  sobie  prawnych  możliwości  do  utrzymania,  rozwoju  i 

modyfikacji  systemów  bez  udziału  pomiotu,  który  na  gruncie  danej  umowy  takie  usługi 

wykonuje.  Prawidłowe  działania  zamawiającego  mają  bowiem  zmierzać  do  uzyskania 

niezależności  od  wykonawcy  i  tym  samym  do  zapobieżenia  monopolizacji  danego  sektora 

usług  IT  u  zamawiającego  przez  jednego  wykonawcę  (por.  wyrok  NSA  w  Warszawie  z  6 

kwietnia  2006  roku  sygn. 

akt  II  GSK  7/06;  uchwała  KIO  z  7  kwietnia  2010  r.,  sygn.  akt 

KIO/KD 23/10, Rekomendacje Prezesa UZP dotyczące udzielania zamówień publicznych na 

systemy informatyczne). 

Co  istotne,  przedmiotowe  zamówienie  zostało  oszacowane  na  kwotę  kilkuset  milionów 

złotych. Zamawiający uwzględniając nałożony na niego obowiązek oszczędnego i celowego 

wydatkowania  środków  publicznych  jest  zobowiązany  zagwarantować  sobie  efektywnie 

wykorzystanie  tych  środków.  Brak  kwestionowanych  postanowień  Umowy  w  ocenie 

z

amawiającego  stoi  w  sprzeczności  z  celowym  wydatkowaniem  środków  publicznych 

ponieważ  po  6  latach  wydatkowania  ogromnych  kwot  nie  uzyska  praw  do  know-how, 

narzędzi i produktów pozwalających świadczyć usługę samodzielnie lub przez inny podmiot 

wybrany w trybie konkurencyjnym. 

Odnosząc  się  konkretnie  do  treści  zarzutu  należy  zauważyć,  że  odwołujący  stoi  na 

stanowisku,  że  obowiązek  określony  w  art.  3  ust.  2  pkt  18  Umowy  powinien  dotyczyć 

wyłącznie  know-how,  procedur,  dokumentów  i  narzędzi  wytworzonych  w  ramach  Umowy. 

Tymczasem  art.  3  ust.  2  pkt  18  Umowy  w  obecnym

brzmien

iu  zawiera  zobowiązanie 

wykonawcy  do  przekazania  z

amawiającemu  know-how,  procedur,  dokumentów  i  narzędzi, 

które wykonawca wytworzył w celu utrzymania KSI ZUS . 

Wprowadzenie  tej  regulacji  umownej,  której  skutkiem  jest  objęcie  zakresem  zobowiązania 

know-how

,  narzędzi,  procedur  i  dokumentów,  z  których  wykonawca  lub  podwykonawcy 

wytworzyli  w  celu  realizacji  usług  utrzymania  KSI  ZUS  i  korzystają  przy  wykonywaniu 

czynności  w  ramach  świadczenia  Usług  utrzymania  objętych  daną  Metryką  jest  zabiegiem 

celowym. Zamawi

ający dąży do tego, aby doprowadzić do stanu, w którym wykonawca jest 

zobowiązany do wydania wszystkiego, co jest niezbędne do należytego wykonywania Usług 

opisanych  Metrykami,  niezależnie  od  tego.  kiedy  know-how.  narzędzia.  procedury  czy 

dokumenty  powstały.  Jedynym  kryterium  jakie  wykonawca  powinien  brać  pod  uwagę  przy 


doborze  know-

how,  narzędzi,  procedur  czy  dokumentów  do  przekazania  zamawiającemu 

jest  to,  czy  takie  know-

how,  narzędzia,  procedury  czy  dokumenty  są  niezbędne  do 

świadczenia' Usług objętych Metryką i zostały wytworzone w celu ich realizacji. 

Z  uwagi  na  charakter  świadczeń  objętych  Umową,  zamawiający  wyjaśnił,  że  nie  ma 

możliwości  weryfikacji  jakie  know-how,  narzędzia,  procedury  czy  dokumenty  są  niezbędne 

do  świadczenia Usług  objętych daną  Metryką. To  wykonawca posiada pełną  wiedzę w  tym 

zakresie,  dlatego  też  ciężar  i  ryzyko  decyzji  o  zakresie  przekazywanych  narzędzi  powinno 

spoczywać na wykonawcy. Nie ma mowy w kwestionowanym postanowieniu o jakimkolwiek 

know-

how,  ale  takim,  które  zostało  wytworzone  w  celu  świadczenia  usług  utrzymania  KSI 

ZUS- 

a zatem mającym ścisły związek z przedmiotem Umowy. Należy przyjąć, że know-how, 

z którego wykonawca korzysta, zostało wytworzone w celu realizacji usług i jako niezbędne 

do  ich  świadczenia  powinno  zostać  przeniesione  na  zamawiającego  na  podstawie 

kwestionowanego w niniejszym zarzucie postanowienia Umowy. 

Doświadczenie wykonawcy 

z  okresu  przekazywania  usług  KSI  nowemu  wykonawcy  na  przełomie  lat  2018  i  2019 

wskazuje,  że  zamawiający  powinien  mieć  możliwość  uzyskania  kompletu  know-how, 

narzędzi,  procedur  czy  dokumentów  od  dotychczasowego  wykonawcy,  które  pozwolą  mu 

kontynuować  świadczenie  usług  bez  udziału  tego  wykonawcy.  Tylko  takie  działanie 

umożliwia  sprawne  i  bezawaryjne  przejmowanie  metryk.  Niewątpliwie  takie  działanie 

z

amawiającego  nie  leży  w  interesie  wykonawcy,  który  swój  interes  upatruje  w  pewnym 

uzależnieniu zamawiającego od świadczonych przez siebie usług z uwagi na posiadaną tylko 

przez niego i wynikającą z doświadczenia wiedzę o sposobie świadczenia usług utrzymania i 

wsparcia eksploatacji KSI ZUS. 

Zamawiający  zwrócił  uwagę,  że  odwołujący  nie  kwestionuje  zakresu  przekazywanych  na 

podstawie  art.  3  ust.  2  pkt  18  dokumentów  i  informacji.  Tym,  samym  nie  kwestionuje 

konieczności  utrwalenia  i  przekazania  know-how,  który  jest  niezbędny  dla  sprawnego 

świadczenia usług utrzymania KSI ZUS tak przez przyszłych wykonawców jak i samodzielnie 

przez  z

amawiającego.  Skupia  się  jedynie  na  aspekcie  czasowym  żądając,  aby  obowiązek 

ten  dotyczył  jedynie  know-how,  procedur,  dokumentów  oraz  narzędzi  wytworzonych  w 

ramach  Umowy  objętej  zamówieniem.  Wprowadzenie  takiego  zapisu  umożliwiałby 

wykonawcom  uchylenie  się  od  obowiązku  przekazania  know-how  powołując  się  na  fakt 

wytworzenia pewnych standardów, czy procedur przed zawarciem Umowy. Zamawiający nie 

miałby  natomiast  żadnych  mechanizmów  weryfikacji  podnoszonych  przez  wykonawcę 

okoliczności. Takie zastrzeżenie jest tym bardziej nieuzasadnione w odniesieniu do sytuacji 

o

dwołującego. Asseco bowiem od 20 lat świadczy usługi utrzymania i wsparcia eksploatacji 

KSI,  a  zatem  nie  ulega  wątpliwości,  że  wymagany  do  jego  obsługi  know-how  (procedury, 

narzędzia,  instrukcje)  powstawał  przez  lata  i  w  ramach  zawartej  Umowy  będzie  jedynie 

wykorzystywany, a nie wytwarzany. 


Ponadto 

zamawiający zauważył, że odwołujący dokonuje interpretacji wyroku KIO 880/17 w 

sposób zawężający. Wówczas „Izba uznała, że dokonując tej wykładni zamawiający zawęził 

pojęcie  „korzysta”  do  pojęcia  wytworzył  w  celu  świadczenia  usług”.  Tym  samym  w  2017  r. 

Izba  uznała,  że  wykonawcy  będą  zobowiązani  przekazać  zamawiającemu  know-how 

wytworzonego 

„w celu” świadczenia usług bez względu na okres w jakim to nastąpiło a nie 

jak żąda tego obecnie odwołujący w ramach umowy wskazana na wstępie modyfikacja SIWZ 

dokonana przez z

amawiającego opowiada interpretacji Izby. 

W  ocenie  z

amawiającego  przychylenie  się  do  żądania  odwołującego  będzie  skutkować 

całkowitym brakiem rozliczalności wykonania zobowiązania. Nie można zgodzić się również 

ze  stanowiskiem  o

dwołującego,  że  kwestionowane  przez  niego  postanowienie  narusza 

jakikolwiek przepis Pzp, w tym art. 29 lub art 7 Pzp. Kwestionowane postanowienia dotyczą 

w

szystkich  potencjalnych  wykonawców,  a  ich  treść  jest  im  znana  przed  składaniem  ofert. 

Tym samym postanowienia te nie preferują żadnego wykonawcy, ani nie naruszają uczciwej 

konkurencji.  Co  istotne,  brzmienie  kwestionowanego  przez  o

dwołującego  postanowienia 

Umowy, 

nie  stanowiło  przeszkody  do  złożenia  przez  niego  oferty  w  poprzednim  tożsamym 

postępowaniu. Nadto, nie ograniczyło w żaden sposób kręgu podmiotów biorących udział w 

tamtym postępowaniu. 

Zamawiajacy  zgodzi

ł  się  również  z  twierdzeniem  odwołującego,  jakoby  aktualne  brzmienie 

zostało  sformułowane  niejasno  i  niejednoznacznie,  co  miałoby  prowadzić  do  niemożności 

złożenia oferty przez odwołującego. Zamawiający zauważył, że odwołujący nie ma problemu 

z  ustaleniem 

treści  zobowiązania,  nie  kwestionuje  ujętych  w  nim  pojęć,  a  jedynie  stara  się 

wpłynąć na ograniczenie tego obowiązku poprzez wprowadzenie terminu wytworzenia know-

how,  które  musiałoby  zostać  przekazane  na  mocy  kwestionowanego  postanowienia.  Nie 

zgodzi

ł się również twierdzeniem odwołującego zawartym w piśmie z dnia 14 maja 2020 r., 

że nowe brzmienie kwestionowanego postanowienia preferuje wykonawcę Comarch. Każdy 

potencjalny  wykonawca 

musi  opracować pewien know-how  w  celu realizacji  usług  objętych 

przedmiotem  zamówienia.  Nowy  wykonawca  będzie  to  robił  w  ramach  obecnej  Umowy, 

dotychczasowi  będą  korzystali  częściowo  z  już  wypracowanego  know-how  (nie  muszą  już 

drugi raz go wytwarzać). Wszyscy natomiast na równych zasadach są zobowiązani do jego 

przeniesienia niezależnie od czasu w jakim powstał. 

Przeciwnie  postanowienie  forsowane  przez  o

dwołującego,  aby  wymaganie  przekazania 

know-

how  dotyczyło  tylko  narzędzi  i  procedur  wytworzonych  w  ramach  realizacji  Umowy 

preferuje tylko jednego wykonawcę – odwołującego i stanowi jaskrawy przykład nierównego 

traktowania  wykonawców.  Tylko  bowiem  odwołujący  skorzystałby  na  takim  brzmieniu 

Umowy. Tylko bowiem on jako wykonawca od 20 lat realizujący usługi utrzymania mógłby na 

jego podstawie uchylić się od obowiązku przekazania know-how wskazując, że know-how z 

którego  korzysta  realizując  usługi  utrzymania  KSI  ZUS  jest  to  know-how  wytworzone  w 


ramach poprzednich umów. Zamawiający natomiast nie dysponuje żadnym narzędziem, aby 

móc zweryfikować i zakwestionować takie twierdzenie odwołującego. Pozostali Wykonawcy, 

w tym w

ykonawca Comarch nie mają możliwości, aby uchylić się od obowiązku przekazania 

know-

how.  Co więcej,  Konsorcjum  Comarch na bieżąco  .przekazuje  know-how  tworzony  w 

ramach obecnie trwającej umowy. 

Zdaniem  zamawiającego  nie  jest  również  prawdziwe  twierdzenie  zawarte  w  piśmie 

o

dwołującego  z  dnia  14  maja  2020  r.  jakoby  modyfikacją  z  dnia  3  kwietnia  2020.  r. 

z

amawiający rozszerzył zakres obowiązków  wykonawcy. Przypomnieć należy, że pierwotne 

postanowienia art.  3  ust.  2 pkt  18  Umowy  wymagało przekazania know  how,  dokumentacji 

oraz narzędzi z których wykonawca lub jego  podwykonawcy korzystają przy realizacji usług 

utrzymania KSI ZUS. Odwołujący zaskarżył to postanowienie wskazując na jego zbyt szeroki 

zakres  obejmujące  każde,  dowolne  narzędzie  czy  procedurę.  Modyfikacją  nr  15  z  dnia  3 

kwietnia  2020  r.  zakwestionowaną  w  niniejszym  odwołaniu  zamawiający  zawęził  zakres 

przekazywanego know-how do wytworzonego w celu utrzymania KSI ZUS. A zatem jedynie 

do  takiej  wiedzy;  narzędzi  i  procedur,  które  powstało  w  celu  utrzymania  unikatowego  na 

świecie systemu informatycznego. Systemu, co do którego zamawiający jako jego właściciel 

i podmiot odpowiedzialny za jego działanie, jest zobowiązany mieć pełną wiedzę, W innym 

przypadku zagrożone może być bezpieczeństwo Państwa. 

Należy  przyjąć,  ze  żadne  inny  system  informatyczny,  w  tym  żaden  utrzymywany  przez 

o

dwołującego dla innych klientów nie jest porównywalny do KSI ZUS, tj. (i) oparty o podobną 

architekturę  informatyczną,  (ii)  obsługiwany  w  modelu  podziału  systemu  na  wyodrębnione 

usługi,  (iii)  napisany  w  tych  samych  językach  oprogramowania,  (iv)  dotyczący  m.in. 

pobierania  i  wypłaty  świadczeń  dla  emerytów  i  rencistów  w  Polsce  na  podstawie  m.in. 

ustawy  z  13  października  1998  r.  o  systemie  ubezpieczeń  społecznych.  W  Polsce  i  na 

świecie  nie  ma  takiego  drugiego  systemu  jak  KSI  ZUS.  Żaden  inny  podmiot  nie  świadczy 

usług takich jak zamawiający, w konsekwencji system IT, który obsługuje świadczenie usług 

przez  z

amawiającego na rzecz beneficjentów świadczeń jest unikatowy. Zamawiający chce 

pozyskać  know-how  dotyczące  utrzymania  tego  unikatowego,  swojego  systemu.  Nie  jest 

zainteresowany jakimkolwiek innym know-

how, które posiada odwołujący. Modyfikacja z dnia 

3  kwietnia  2020  r. 

wyraźnie  to  zaakcentowała  wyłączając  ryzyko  żądania  od  wykonawców 

całości ich know-how do know-how ściśle powiązanego z jednym, unikalnym systemem. 

Zamawiający podkreślił, że odwołanie składane do Izby jest środkiem ochrony prawnej, a nie 

narzędziem  do  negocjacji  z  zamawiającym  i  do  domagania  się  modyfikacji  przez  Izbę 

postanowień  umowy  w  sposób  korzystny  i  uznawany  przez  potencjalnego  oferenta  za 

pożądany i właściwy (tak KIO m.in. w wyroku z 15 czerwca 2015 r., sygn. akt KIO 1040/15, 

KIO  1043/15).  Tymczasem  trudno  nie  oprzeć  się  wrażeniu,  że  stawiane  zarzuty  oraz 

wynikające  z  nich  żądania  zmierzają  w  istocie  do  ukształtowania  treści  Umowy  w  sposób 


dogodny dla  o

dwołującego, co stoi w sprzeczności z zasadą uczciwej konkurencji oraz woli 

z

amawiającego  podyktowanej  jego  rzeczywistymi  potrzebami  oraz  dbałością  o  interes 

publiczny. 

Wobec  powyższego  zarzut  6  odwołania  –  w  ocenie  zamawiającego  –  uznać  należy  za 

całkowicie  bezzasadny  i  niezasługujący  na  uwzględnienie.  Jak  wskazano  powyżej,  celem 

z

amawiającego  było  –  zgodnie  z  jego  uzasadnionymi  potrzebami  uzyskanie  możliwie 

pełnego  dostępu  do  know-how,  procedur,  dokumentów  i  narzędzi  niezbędnych  do 

przekazania  realizacji  usług  objętych  przedmiotem  Umowy,  niezależnie  od  okresu  ich 

wytworzenia,  oraz ich kontynuacji przez podmiot wybrany za 6 lat w trybie Pzp.  Przy czym, 

postanowienie to nie narusza żadnego przepisu Pzp. 

W  zakresie  zarzutu  podniesionego  w  pkt  10  uzasadnienia  odwołania  na  wstępie 

z

amawiający  wskazał,  że  w  dniu  3  kwietnia  2020  r.  dokonał  modyfikacji  SIWZ  poprzez 

uszczegółowienie  definicji  terminów:  „Incydent  krytyczny”,  „Incydent  niski”,  Incydent  średni 

wsad",  i  „Incydent  VIP"  (Modyfikacje  nr  29,  30,  31,  32).  Następnie  w  wyniku  drugiego 

odwołania  wniesionego  przez  odwołującego  zamawiający  dokonał  autokorekty  dwóch 

definicji 

– Incydentu krytycznego i Incydentu VIP  – modyfikując te definicje w dniu 20 maja 

2020 r. (modyfikacja nr 86 i 87). 

Odwołujący w niniejszym zarzucie zakwestionował poziom 

szczegółowości  definicji  terminów:  „Incydent  krytyczny”,  „Incydent  niski”,  Incydent  średni 

wsad”,  i  „Incydent  VIP”.  Jednocześnie  zaniechał  sformułowania  żądania  co  do 

satysfakcjonującej  go  treści  tych  definicji.  W  tym  świetle  należy  uznać  to  żądanie  za 

blankietowe,  a zarzut  za wadliwy (tak wyrok KIO  z 6 lutego  2014 r., sygn. akt KIO 123/14). 

Argumentacja,  podnoszona  przez  o

dwołującego,  wskazująca  na  orzeczenie  Sądu 

Okręgowego  wydanego  w  sprawie  innego  postępowania,  rzekomo  wiążącego 

z

amawiającego  w  tym  postępowaniu  zamawiający  uznał  za  chybioną.  Wadliwe 

sformułowanie  zarzutu  uniemożliwiło  zamawiającemu  uwzględnienie  zarzutu  i  co  za  tym 

idzie  uniknięcie  ryzyka  stawiania  dalszych  zarzutów  na  dokonaną  modyfikacją  SIWZ,  o  ile 

nie wychodzi ona naprzeciw niewyrażonemu wprost oczekiwaniu wykonawcy. 

Zamawiający  wyjaśnił,  że  dopiero  w  odwołaniu  z  dnia  10  kwietnia  2020  r.  odwołujący 

sformułował żądanie wprowadzenia konkretnych postanowień SIWZ, co mógł uczynić już w 

pierwszym  odwołaniu,  a  czego  zaniechał.  Treść  drugiego  odwołania  stanowi  zatem  dowód 

na  to  że  niniejszy  zarzut  został  sformułowany  wadliwie.  Co  więcej  w  drugim  odwołaniu 

o

dwołujący  pod pretekstem modyfikacji formułuje dalej  idące żądania i zarzuty  niż  miało to 

miejsce w niniejszym odwołaniu. Te nowe zarzuty należy uznać za spóźnione. Ponadto takie 

działanie odwołującego należy uznać za swoistą taktykę negocjacyjną, a nie korzystanie ze 

środków  ochrony  prawnej.  Podkreślenia  wymaga,  że  odwołujący  na  poparcie  swoich 

twierdzeń  przytoczył  w  treści  odwołania  definicje  zastosowane  podczas  poprzedniego 

postępowania  (TZ/271/66/15)  na  tożsame  usługi  uznając  poziom  szczegółowości 


zastosowanych  definicji  za  wzorcowy.  Tym  samym  dokonana  przez  z

amawiającego 

modyfikacja  SIWZ  z  dnia  3  kwietnia  2020  r.  polegająca  na  uszczegółowieniu  definicji 

Incydentu 

krytycznego, Incydentu niskiego, Incydentu średniego wsad i Incydentu VIP, która 

odpowiada  poziomem  szczegółowości  poprzednio  stosowanym  definicjom  powinna  była 

czynić niniejszy zarzut bezprzedmiotowym 

Zamawiający  podkreślił,  że  Incydent  VIP  dotyczy  tylko  jednej  usługi,  związanej  z  obsługą 

programu płatnik. Jest to jedyny element KSI ZUS, który swoją „końcówkę” ma w siedzibie 

Klienta.  Fakt  ten  wymagał  od  zamawiającego  stworzenia  nowej  kategorii  incydentów  tj. 

Incydentów  VIP,  których  charakterystyczną  cechą  jest  konieczność  wykonania  naprawy  w 

siedzibie  Klienta.  Właśnie  ta  specyfika  naprawy  decyduje  o  uznaniu  danego  incydentu  za 

VIP. Nie ma żadnej innej szczególnej cechy ten rodzaj Incydentu. Skalę pracochłonności, a 

co  za tym  idzie  sposób  wyceny  w  ofercie  określa  wprowadzony  przez  zamawiającego  limit 

możliwych  zgłoszeń  Incydentu  VIP  do  10  na  miesiąc.  Niezależnie  zatem  czy  na  liście 

klientów,  którzy  mogą skorzystać  z  naprawy  w  ramach  Incydentu  VIP  byłoby  6 tys,  10  tys. 

Klientów  czy  2,5  mln  to  liczby  te  nie  wpływają  na  sposób  wyceny  oferty.  Odwołujący 

powinien  bowiem  cenie  oferty.  przewidzieć  możliwość  zgłaszania  10  incydentów  VIP  w 

miesiącu.  Wykonawca  nie  będzie  bowiem  zobowiązany  w  żadnym  przypadku  obsłużyć 

większej liczby tego rodzaju incydentów. 

Zamawiający  wskazał,  że  niezależnie  od  dokonywanych  zmian  odwołujący  ma  i  miał 

możliwość  oszacowania  ryzyka  związanego  ze  zgłaszaniem  kwestionowanych  Incydentów 

ponieważ zamawiający ustalił limit ich Zgłoszeń. W przypadku Incydentów krytycznych limit 

zgłoszeń  został  ustalony  na  maksymalnie  10  zgłoszeń  w  tygodniu  (por.  Załącznik  9  do 

Umowy), 

dla  Incydentu  średniego  wsad  (5  tygodniowo)  i  Incydentu  VIP  (10  miesięcznie). 

Wykonawcy  mają  zatem  informacje  dot.  maksymalnego  obciążenia  pracą  związaną  z 

reagowaniem na tego rodz

aju incydenty, niezbędne do prawidłowego oszacowania oferty w 

tym  zakresie  i 

powinni  wycenić  maksymalną  –  konkretną,  wskazaną  w  SIWZ  –  liczbę  tych 

incydentów.  Niezależnie  zatem  od  treści  definicji  wykonawca  kalkuluje  ofertę  w  oparciu  o 

limit  każdego  z  Incydentów  ma  bowiem  pewność,  że  jest  to  pracochłonność,  którą  należy 

wycenić.  Nawet  gdyby  definicja  była  maksymalnie  szeroka  i  teoretycznie  pozwalała 

zakwalifikować do danego Incydentu setki czy tysiące zdarzeń nie będzie musiał reagować w 

danym  reżimie  (wyższym  niż  Incydent  niski)  w  więcej  niż  określonej  w  SIWZ  liczby 

przypadków (5 lub 10). Nie będzie zatem ponosił dodatkowych kosztów z tego tytułu. 

Tym  samym  zarzut  o

dwołującego  był  w  opinii  zamawiającego  bezprzedmiotowy  i 

z

amawiający wniósł o jego oddalenie. 

Jeśli  chodzi  o  zarzut  z  pkt  12  uzasadnienia  odwołania  zamawiający  wyjaśnił,  że 

przedmiotowy  zarzut 

był  co  najmniej  niezrozumiały.  Odwołujący  jako  obecny  wykonawca 

usług,  które  będą  przedmiotem  przejęcia  w  pierwszym  etapie  realizacji  Umowy  ma  pełną 


wiedzę  o  zakresie  odpowiedzialności,  która  zostanie  przekazana  w  pierwszej  kolejności  na 

najbliższe 17 miesięcy – są to bowiem usługi obecnie przez odwołującego świadczone. Nie 

ma  również  żadnej  wątpliwości  jakie  usługi  będzie  świadczył  w.  okresie  kolejnym.  Na 

bi

eżąco  w  ramach  świadczonych  usług  ma  dostęp  do  informacji  o  aktualnym  stanie  KSI  i 

posiada  pełną  wiedzę  w  tym  zakresie.  Wiedza  ta  jest  uaktualniana  w  ramach  Konsultacji 

utrzymaniowych  i  wymiany  informacji  zgodnie  z  przyjętym  Modelem  współdziałania. 

Odwołujący  nie  ma  zatem  interesu  w  uwzględnieniu  niniejszego  zarzutu.  Odwołujący 

powinien  również  wiedzieć,  że  szczegółowe  informacje.  zamieszczone  w  Rejestrach 

(Dodatki A, B i C) z uwagi na ich wrażliwy i poufny charakter nie powinny być upubliczniane. 

Ujawnieni

e  tych  informacji  umożliwiłoby  podjęcie  w  zdecydowanie  krótszym  czasie  prób 

uzyskania  dostępu  do  danych  wrażliwych,  skracając  czas  potrzebny  podmiotowi 

przeprowadzającemu cyberatak na pozyskanie z innych źródeł ww. informacji. Siła i zakres 

cyberataku mogłaby spowodować trudne do oszacowania straty. Decyzja zamawiającego o 

nieupublicznianiu treść ww. rejestrów i przekazaniu ich jedynie wybranemu w postępowaniu 

wykonawcy by

ła zatem uzasadniona i konieczna, 

Zamawiający  podkreślił,  że  brak  szczegółowych  informacji  zawartych  w  Rejestrach 

elementów  architektury  nie  uniemożliwia  złożenia  oferty  i  jej  prawidłowej  wyceny  nawet 

w

ykonawcy,  który  wcześniej  nie  realizował  usług  dla  zamawiającego.  Zakres  obowiązków 

w

ykonawcy określają metryki usług, które są opisane w złącznikach nr 6-10 do Umowy. To 

na ich bazie każdy wykonawca jest w stanie wywieść jaki zakres obowiązków będzie na nim 

ciążył  i  jaki  zakres  należy  wycenić  w  ofercie.  Niezrozumiały  jest  również  zarzut  wadliwego, 

niezgodnego  z  przepisami  ukształtowania  prawa  do  dokonywania  zmian  w  Rejestrach. 

Kwestionowany  obecnie  mechanizm  jest  tożsamy  z  tym  obecnie  obowiązującym 

wypracowanym trójstronnie z Odwołującym i Konsorcjum Comarch. 

Zgodnie z  pkt.  2.2.5 zawartym  w  obecnie obowiązującym  Modelu  współdziałania przyjętym 

aneksem  nr  2  do  umowy  z  22  marca  2018  r.  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  nr 

1064981  na  usługę  wsparcia  eksploatacji  i  utrzymania  Kompleksowego  Systemu 

Informatycznego  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  (KSI  ZUS)  w  Okresie  Przejściowym 

zawartej  pomiędzy  ZUS  a  Asseco  –  Do  kompetencji  KK  należy  w  szczególności: 

Rozpoznawanie uwag co do prawidłowości modyfikacji wpisów w Rejestrach z rzeczywistym 

stanem  wynikającym  z  innych  czynności,  w  szczególności  dokonanych  pomiędzy 

Zamawiającym  a  Wykonawcą  Konsorcjum  Comarch  lub  Wykonawcą  Asseco  zgodnie  z 

właściwymi  procedurami  dla  danej  czynności,  określonymi  odpowiednio  w  Umowie  z 

Konsorcjum Comarch lub w Umowie z Asseco. Przez czynności, o których mowa w  zdaniu 

powyższym strony rozumieją w szczególności: 

pow

ołanie nowej Metryki Usług Wykonawcy; 

modyfikacja Metryki Usług Wykonawcy; 


zaprzestanie świadczenia Metryki Usług Wykonawcy; 

zmiany ITS KSI np. nowe wersje.  

Tożsamy mechanizm wprowadzania zmian przewiduje rozdz. II ust. 6 lit a Załącznika 2, do 

którego odsyła kwestionowany przez Odwołującego pkt 1.12 Załącznika nr 5 do Umowy, 

Podpisując  ww.  aneks  odwołujący  zaakceptował  zawarty  w  nim  model  współdziałania 

tożsamy  do  zaproponowanego  obecnie.  Ponadto  w  momencie  zawierania  aneksu 

o

dwołujący nie wnosił o zmianę wysokości wynagrodzenia – co oznacza, że zaproponowany 

tam  mechanizm  dokonywania  zmian  w  Rejestrach  nie  p

rzekładał  się  realnie  na  wycenę 

świadczonych przez niego usług. 

Zamawiający nie zgodził się również z tezą jakoby zmiany w Rejestrach będą jednostronnie 

narzucane  przez z

amawiającego. Co do zasady zmiany w metrykach zachodzą z uwagi na 

dynamiczny charakter systemu KSI ZUS 

i mogą wystąpić w sytuacjach wskazanych w rozdz. 

I

II ust 6 lit a Załącznika 2 do Umowy. Niemniej jednak Komitet Koordynujący (KK), który je 

opiniuje jest organem kolegialnym, powołanym w okresie, gdy Usługi utrzymania KSI ZUS są 

świadczone  jednocześnie  przez  więcej  niż  jednego  wykonawcę  umów  utrzymania  KSI.  W 

jego  skład  wchodzą  Dyrektorzy  Projektów  i  Dyrektorzy  Umowy  ze  strony  wykonawców  a 

decyzje  są  wypracowywane  na  zasadzie  jednomyślności  (por.  rozdz.  III  Załącznika  2  do 

Umowy Organizacja struktur wskazanych w Umowie). 

Także powołanie Nowej Metryki Usług 

lub  jej  zmiana 

nie  są  dokonywane  bez  udziału  i  zgody  wykonawcy.  Zapisy  procedur  PO7, 

PO8  i  PO1

7  zawierają  działania,  które  są  uzgadniane  pomiędzy  zamawiającym  i 

w

ykonawcą,  w  ramach  wzajemnej  komunikacji.  Nieprawdą  zatem  jest,  że  okoliczności 

wpływające,  na  zmianę  zakresu  Rejestrów  są  narzucane  przez  zamawiającego  w  sposób 

jednostronny, bez udziału wykonawcy. 

Zgodnie z 

§12 ust. 10 Umowy zmiany Metryk Usług Wykonawcy stanowiących Załączniki 6-9 

są  przeprowadzane  zgodnie  z  procedurami  zawartymi  w  Załączniku  4,  bez  konieczności 

sporządzania  aneksu  do  Umowy.  W  przypadku  zmiany  Metryki  Usług  wykonawcy, 

dotychczasowa  treść  załączników  odnoszących  się  do  Metryk  zostanie  zastąpiona 

zaktualizowanym  tekstem  jednolitym,  uwzględniającym  wprowadzone  zmiany.  Wykonawca 

nie  zaskarżył  tego  postanowienia  Umowy,  a  zatem  nie  kwestionuje  mechanizmu  zmiany 

Metryk Usług, których konsekwencją są zmiany w Rejestrach. Wydaje się zatem, że jedynym 

celem  stawianego  zarzutu  jest  usztywnienie  (zamrożenie)  przedmiotu  świadczenia  usług 

objętych  Urnową.  Zamawiający  nie  może  zgodzić  się  na  takie  opisanie  i  ograniczenie. 

przedmiotu  zamówienia.  Permanentne  zmiany  KSI  są  bowiem  wpisane  w  jego  specyfikę. 

System  KSI  ma  dynamiczny  charakter  i  podlega  ciągłym  zmianom  (chociażby  z  uwagi  na 

zmiany  legislacyjne  i  potrzebę  dostosowania  KSI  do  tych  zmian)  co  znajduje  następczo 

odzwierciedlenie  w  Rejestrach.  W  ostatnich  3  latach  było  ponad  20  zmian  metryk  usług 

dotyczących  powołania  nowych  lub  zmiany  zakresu  świadczenia  już  istniejących, 


realizowanych  przez  obu  w

ykonawców  obecnie  świadczących  usługi  utrzymania  KSI.  KSI 

współpracuje  również  z  innymi  systemami  wdrożonymi  w  ZUS,  co  niejednokrotnie  również 

implikuje  konieczność  wprowadzenia  niezbędnych  modyfikacji.  Zmiany  te  niewątpliwie 

wpływają na  zakres  obowiązków  ostatecznie powierzonych  wykonawcy  w  dniu rozpoczęcia 

świadczenia  Usług.  Jednakże  procesu  tego  nie  można  zatrzymać  z  uwagi  na  fakt 

prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani tym bardziej uzależnić 

go  od 

zapisów  w  Rejestrach  związanych  z  modelem  współdziałania  wykonawców  usług 

utrzymania. 

Zamawiający  był  zatem  zobowiązany  tak  opisać  przedmiot  zamówienia,  aby  móc 

dostosowywać  sposób  świadczenia  usługi  przez  cały  jej  okres  do  kształtu  systemu  i  jego 

zmian. Ce

lowi temu służy szereg procedur, które uelastyczniają realizację usług utrzymania i 

dostosowują  je  do  specyfiki  tego  systemu.  Zachowanie  tego  rodzaju  możliwości 

dokonywania  zmian  w  Umowie  ma  kluczowe  znaczenie  z  punktu  widzenia  interesów 

z

amawiającego  i  znajduje  uzasadnienie  w  specyfice  przedmiotu  zamówienia,  w  tym  jest 

rozwiązaniem niezbędnym dla zagwarantowania sprawnej i całościowej realizacji przedmiotu 

zamówienia.  W  ramach  projektów  informatycznych  w  „naturze  tych  stosunków  prawnych” 

mieści  się  m.in.  wprowadzanie  rozwiązań  elastycznych  i  odformalizowanych.  Z  tego  też 

względu wykonawca podejmując się realizacji przedmiotu Umowy, w tym mając świadomość 

jego  charakterystyki  (stały,  dynamiczny  rozwój  systemu  KSI  ZUS),  nie  powinien  wymagać 

usztywnienia „opisu KSI ZUS na jeden konkretny moment i w oparciu o ten historyczny opis 

określania zakresu swojego zobowiązania. 

Jeśli  chodzi  o  zarzut  opisanym  w  pkt  13  uzasadnienia  odwołania  zamawiający  na 

wstępie  poinformował,  że  zmodyfikował  kwestionowane  postanowienie  Załącznika  9  do 

Wzoru  Umowy  nadając  mu  następujące  brzmienie:  „CZAS  OBSŁUGI  -  STOP  -  tylko  w 

przypadku  pierwszej  prośby”.  Oznacza  to,  że  mechanizm  ten  został  przewidziany  do 

wszystkich Poziomów Usługi serwisowej w tym dla Incydentu krytycznego. 

Zamawiający  wyjaśnił,  że  nieprawdziwe  jest  twierdzenie  odwołującego,  że  zamawiający 

uchyla się od wsparcia wykonawcy w realizacji jego zobowiązań, w tym od przekazania mu 

informacji,  o  jakie  będzie  wnioskował  w  celu  obsługi  incydentów.  Zamawiający  będzie 

odpowiadał  na  wszelkie  prośby  i  pytania  wykonawcy  jak  ma  to  miejsce  obecnie. 

Kwestionowana procedura jedynie zakłada, że czas w którym wykonawca zobowiązał się do 

wykonywania swoich obowiązków nie będzie wstrzymywany w efekcie zadawania kolejnych 

pytań.  Jedynie  jedno  pytanie  wstrzymuje  bieg  terminu  realizacji  usługi.  Przedmiotowe 

postanowienie  jest  w  pełni  uzasadnione  tak  potrzebami  zamawiającego  jak  i  jego 

doświadczeniami wynikającymi z obecnej praktyki. Na gruncie obecnie realizowanych umów 

każde zadane pytanie wstrzymuje czas, w jakim wykonawca realizuje swoje zadanie czyniąc 

zobowiązanie  wykonawcy  do  naprawy  błędu  lub  usunięcia  innej  nieprawidłowości  w 


przewidzianym w SIWZ czasie 

– iluzorycznym. Zamawiający może podać wiele przykładów, 

gdzie 

obsługa zgłoszeń serwisowych przeciągała się. Wykonawcy poprzez mnożenie pytań 

de facto 

nie czuli się związani jakimkolwiek reżimem czasowym obsługi incydentu. 

Obecna  regulacja  przewiduje  mechanizm  zatrzymania  czasu  w  przypadku  pierwszego 

pytania  powinno  zatem  ono  być  sformułowane  w  taki  sposób,  aby  obejmowało  wszystkie 

brakujące wykonawcy informacje do właściwego rozwiązania problemu. Po otrzymaniu tych 

informacji czas obsługi zaczyna biec. Nie oznacza to natomiast, że zamawiający nie odpowie 

na  zadane  dodatkowo  pytania,  a  jedynie  że  ich  zadanie  nie  zatrzyma  na  nowo  czasu 

przewidzianego w SIWZ do realizacji zadania. Tym samym  w

ykonawcy będą musieli zadać 

niezbędne  i  właściwe  pytania  za  pierwszym  razem,  a  nie  wykorzystywać  procedury, 

niezgodnie z jej przeznaczeniem, na zadawanie serii pytań iw celu przedłużenia sobie czasu 

na obsługę incydentów, bez ponoszenia jakiejkolwiek z tego tytułu odpowiedzialności. 

Podkreślenia wymaga, że wykonawca świadczący usługi utrzymania i wsparcia eksploatacji 

KSI  ZUS  ma  przekrojową  i  kompleksową  wiedzę  o  systemie  KSI  ZUS  oraz  wgląd  na 

działania  użytkowników.  Zasadniczo  zatem  wykonawca  ma  pełniejszą  wiedzę  o  możliwej 

przyczynie  wystąpienia  błędu/nieprawidłowości  niż  zamawiający  oraz  posiada  szereg 

narzędzi  aby  przyczynę  tą  ustalać.  Oczywiście  wolą  zamawiającego  w  dalszym  ciągu 

pozostaje  bycie  w  gotowości  do  udzielenia  odpowiedzi  i  współdziałania  z  wykonawcą  na 

warunkach Umowy. Zapis ten nie ogranicza w żaden sposób obowiązków zamawiającego, a 

jedynie zapobiec ma patologicznym sytuacjom, kt

óre mają obecnie miejsce. 

Na  marginesie 

zamawiający  wskazał,  że  argumentacja  odwołującego  jakoby  istniały  dwa 

standardy/modele  obsługi  incydentów,  co  uniemożliwia  zastosowanie  rozwiązań 

przewidzianych  przez  z

amawiającego  jest  gołosłowna.  Żaden  przepis  Pzp  nie  został 

naruszony  poprzez  przyjęcie  kwestionowanych  postanowień  Umowy.  W  szczególności  art. 

29  Pzp 

ponieważ  zakres  obowiązków  wykonawcy  został  określony  wyraźnie  i  precyzyjnie. 

Skutkiem  uchylenia  kwestionowanych 

postanowień  Umowy  będzie  natomiast  uzależnienie 

poziomu świadczenia usług od „sprytu wykonawcy”, a nie od obiektywnych niezależnych od 

jego  indywidulanych  cech  lub  umiejętności  okoliczności.  Tak  jak  zostało  już  zauważone, 

przedmiotowa  Umowa  ma  charakter  umowy  rezultatu 

–  rezultatem  jest  utrzymanie 

sprawności  systemu  na  określonym  poziomie.  Za  ten  rezultat  wykonawca  bierze 

odpowiedzialność  z  zastrzeżeniem  wyjątków  określonych  właściwymi  postanowieniami.  Nie 

można  zatem  jednocześnie  dawać  wykonawcy  instrumentów  pozwalających  manipulować 

tym rezultatem. 

W  zakresie  zarzutu  wskazanego  w  pkt  15  uzasadnienia  odwołania,  zamawiający 

wyjaśnił,  że  odwołujący  kwestionuje  poziom  wymagań  postawionych  przez  zamawiającego 

dla  jakości  świadczonych  usług  żądając  ich  obniżenia.  Odwołujący  nie  miał  żadnego 

problemu  z  interpretacją  postanowień  SIWZ  i  ustaleniem  poziomu  SLA  wymaganego 


zgo

dnie  z  załącznikiem  nr  9  do  Umowy.  Tym  samym  wymogi  te  są  opisane  w  sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 

uwzględniając  wszystkie  wymagania  i  okoliczności  mogące  mieć  wpływ  na  sporządzenie 

oferty.  Ni

ezrozumiały  zatem  i  nieuzasadniony.  jest  zarzut  naruszenia  art  29  ust.  1  Pzp.  Co 

istotne  wymogi  te  nie  preferują  żadnego  wykonawcy  ani  nie  ograniczają  konkurencji  –  są 

jednakowe  dla  wszystkich  potencjalnych  wykonawców.  Nie  można  zatem  mówić  również  o 

naruszeniu art. 29 ust 2 lub art. 7 ust. 1 Pzp. 

Reasumując  zamawiający  stawiając  kwestionowane  wymagania  jakościowe  nie  naruszył 

żadnego postanowienia Pzp, a tylko zarzut naruszenia  Pzp  zgodnie z art. 180 ust. 1 może 

być podstawą skutecznego odwołania. 

Dalej za

mawiający wyjaśnił, że odwołujący jako jedyny argument na poparcie swoje zarzutu 

przedstawia dane historyczne podnosząc, że skoro pewien poziom usług był akceptowalny w 

2013 r. to powinien być akceptowalny w 2020 i 2025 r. Podczas gdy 10 lat w na rynku IT to 

wieczność.  Wymagania  stawiane  usługom  IT,  możliwości  systemów,  jak  również 

oczekiwania  Klientów  zmieniają  się  praktyczne  z  roku  na  rok.  Zwiększa  się  również  liczba 

usług  wykonywanych  bezpośrednio  przez  system  –  zdalnie  przez  obywateli.  Niewątpliwie 

taki 

będzie  kierunek  rozwoju  i  z  czasem  obsługa  petentów  przeniesie  się  do  środowiska 

wirtualnego. Stąd też zamawiający nie może sobie pozwolić na SLA na poziomie podobnym 

do tego sprzed 7 lat. 

Oczekiwany przez Klientów ZUS standard świadczenia usług wymusza 

na  z

amawiającym  podniesienie  poziomów  SLA.  Obecnie  akceptowany  brak  dostępności 

systemów  informatycznych  liczony  jest  w  minutach  lub  godzinach,  a  nie  dniach  czy 

tygodniach.  Przykładowo,  wstrzymanie  na  12h  przetwarzania  w  zakresie  usługi 

przetwarzanie  dzienn

ej  ścieżki  płatnika  jak  proponuje  odwołujący,  spowoduje  znaczące 

opóźnienia w kolejnych procesach biznesowych, np. zasilanie danych finansowych do SAP, 

zaburzając płynność zarządzania finansami ZUS i zakończy się paraliżem działalności ZUS. 

Podobnie  nie  tr

udno  sobie  wyobrazić  czym  skutkować  będzie  12  godzinna  przerwa  w 

możliwości  wydawania  zwolnień  lekarskich. W  systemie  KSI  ZUS  świadczone  są  dziesiątki 

istotnych  dla  społeczeństwa  usług,  a  ich  zatrzymanie  na  dzień  lub  dwa  powoduje 

niezadowolenie  nawet  kilku 

tysięcy  Klientów  ZUS,  chaos  w  placówkach  ZUS  czy  służby 

zdrowia oraz duże straty wizerunkowe dla ZUS. 

Niezbędne  zatem  było  skrócenie  przestarzałych  poziomów  SLA  i  określenie  tych  wartości 

SLA dla 3 kategorii krytyczności incydentów:  

dla Usług serwisowych świadczonych w zakresie Usług wsadowych na poziomie:  

- 6 h dla Incydentu krytycznego, 

24 h dla Incydentu średniego,  

- 168 h dla Incydentu niskiego.  

dla Usług serwisowych świadczonych w zakresie Usług portalowych na poziomie: 


- 4 h dla Incydentu krytycznego,  

- 48 h dla Incydentu VIP,  

- 110 h dla Incydentu niskiego. 

dla Usług serwisowych świadczonych w zakresie Usług interakcyjnych na poziomie:  

- 6 h dla Incydentu krytycznego,  

- 55 h dla Incydentu niskiego. 

Podniesienie 

wymagań w zakresie SLA było zatem uzasadnione usprawiedliwioną potrzebą 

z

amawiającego. 

Niezależnie od powyższego, zamawiający podkreślił, że świadczenie usług na wymaganym 

w  Umowie  poziomie  SLA  już  obecnie jest  świadczone  przez  wykonawców  dla  niektórych  z 

usług,  co  jedynie  potwierdza,  obiektywną  możliwość  dotrzymania  tych  parametrów  (np. 

metryki  z  tzw.  Obszaru  EWD  utrzymywane  przez  Comarch).  Nie  ma  żadnych  przeszkód 

natury  technicznej,  aby  świadczyć  usługi  na  wymaganym  poziomie  SLA.  Co  więcej  sam 

o

dwołujący  temu  nie  zaprzecza  zasłaniając  się  jedynie  rzekomo  większymi  kosztami 

wynikającymi ze zwiększonego standardu obsługi. 

Podtrzymując  wymagania  dotyczące  poziomu  SLA  adekwatnego  do  rozwoju  technologii, 

z

amawiający  jednocześnie  zmniejszył  poziomy  obniżeń  miesięcznego  wynagrodzenia  z 

tytułu  niedotrzymania  określonych  parametrów  świadczenia  tj.  przekroczenia  czasu  SLA 

ob

sługi  na  poszczególne  zdarzenia.  Zamawiający  wychodząc  naprzeciw  oczekiwaniom 

o

dwołującego zmniejszył sankcje z tytułu niedotrzymania parametrów w tym m.in. 

-  z  3

0  %  na  6  %  wartości  usługi  utrzymania  za  każdą  rozpoczętą  godzinę  opóźnienia  dla 

czasu obsługi incydentu krytycznego oraz Incydentu VIP;  

z  20  %  na  4  %  wartości  usługi  utrzymania  za  każdą  rozpoczętą  godzinę  opóźnienia  dla 

przekroczenia SLA czasu obsługi Incydentu średniego wsad;  

z  20  %  na  4  %  wartości  usługi  utrzymania  za  każdy  rozpoczętą  godzinę  opóźnienia  dla 

przekroczenia SLA czasu obsługi Korekty danych;  

z  10%  na  2  %  wartości  usługi  utrzymania  za  każdy  rozpoczęty  okres  opóźnienia  dla 

przekroczen

ia SLA czasu obsługi Incydentu niskiego; 

-  z 

10  %  na  2  %  wartości  usługi  utrzymania  za  każdy  rozpoczęty  okres  opóźnienia  dla 

przekroczenia SLA czasu obsługi Konsultacji utrzymaniowej. 

Przyjęte  poziomy  znacząco  obniżają  ryzyko  po  stronie  wykonawców,  z  jednoczesnym 

zachowaniem  funkcji  prewencyjnej  zapisów  Załącznika  19,  Poprzez  obniżenie  poziomu 

ryzyka w sytuacji niedotrzymania parametrów SLA, możliwe staje się podwyższenie samego 

SLA,  wymuszonego  de  facto 

nie  tyle  wolą  zamawiającego,  co  obecnym  i  przyszłym 

s

tandardem świadczenia usług w branży IT. 


Ponadto  na  posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego,  odwołujący  oświadczył,  że  modyfikuje  żądania  w  zakresie  pozostałych 

zarzutów,  co  do  których  wnosił  o  umorzenie,  zgodnie  ze  zmianą  dokonaną  przez 

zamawiającego.  W  związku  z  oświadczeniem  odwołującego,  zamawiający  oświadczył,  że 

uwzględnia odwołanie także w części dotyczącej zarzutów określonych w pkt 5, 7, 8, 9, 11, 

14 oraz 18 uzasadnienia odwołania. 

Sygn. akt KIO 454/20 

W  dniu  2  marca  2020  r.  wykonawca  Comarch  S.A. 

z  siedzibą  w  Krakowie  (zwany 

dalej:  „odwołującym”)  wniósł  odwołanie  wobec  czynności  zamawiającego  polegającej  na 

sporządzeniu  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (zwanej  nadal:  „SIWZ”)  w 

sposób niezgodny z przepisami Pzp. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu: 

Opisanie  kryteriów  oceny  ofert  „Test  kompetencji  technicznych”  oraz  „Test  kompetencji 

biznesowych”  oraz  sposobu  oceny  ofert  w  ramach  wymienionych  kryteriów  w  sposób 

niepełny,  nieprecyzyjny,  niezwiązany  z  przedmiotem  zamówienia,  zakładający 

doprecyzowanie opisu kryteriów i sposobu oceny w innych dokumentach niż SIWZ wraz 

z  załącznikami, mogący prowadzić  do  zmiany  opisu kryteriów  i  sposobu oceny  ofert  po 

upływie  terminu  złożenia  ofert,  a  tym  samym  w  sposób  naruszający  zasadę  uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców – czym naruszono przepisy art. 7 ust. 1, 

art. 36 ust. 1 pkt 13 i art. 91 ust. 1, 2, 2c, 2d Pzp; 

Sformułowanie  postanowień  Wzoru  Umowy  w  zakresie  Załącznika  3,  dotyczącego 

weryfikacji  kompe

tencji  wykonawcy,  w  sposób  nieprecyzyjny,  niewyczerpujący, 

niezgodny  z  warunkami  świadczenia  usług  będących  przedmiotem  umowy, 

niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców – 

czym naruszono art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 36 ust. 1 pkt 3 i 16 Pzp; 

Sformułowanie  postanowień  SIWZ  w  zakresie  Załącznika  12  –  Umowa  o  poufności,  w 

sposób  niejednoznaczny,  niewyczerpujący,  nieuwzględniający  wszystkich  wymagań  i 

okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, niezapewniający zachowania 

uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców – czym naruszono art. 7 ust. 1, 

art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 36 ust. 1 pkt 3 Pzp; 

Określenie  warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego  zdolności  technicznej  i 

zawodowej  w  zakr

esie  dysponowania  osobami  zdolnymi  do  realizacji  zamówienia  w 

sposób  utrudniający  uczciwą  konkurencję  i  niezapewniający  równego  traktowania 

wykonawców,  nieproporcjonalny  oraz  uniemożliwiający  ocenę  zdolności  wykonawcy  do 

należytego wykonania zamówienia – czym naruszono art. 7 ust. 1, art. 22ust. 1a, 1b pkt 

3, art. 22d ust. 1 Pzp; 


Opisanie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  niejednoznaczny,  niewyczerpujący, 

nieuwzględniający  wszystkich  wymagań  i  okoliczności  mogących  mieć  wpływ  na 

sporządzenie  oferty,  niespójny  z  formularzem  ofertowym  i  utrudniający  uczciwą 

konkurencję – czym naruszono art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 36 ust. 1 pkt 3 Pzp; 

Sformułowanie postanowień SIWZ w zakresie Załącznika 2 do SIWZ – Wzór Umowy, w 

sposób  utrudniający  uczciwą  konkurencję  i  niezapewniający  równego  traktowania 

wykonawców,  niejednoznaczny  i  obarczony  wadą  w  postaci  niezgodności  postanowień 

umownych  z  przepisami  prawa  i  zasadami  współżycia  społecznego  –  czym  naruszono 

art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 1 i 2, art. 36 ust. 1 pkt 3 i 16 Pzp w zw. z art. 5, art. 58 5 1 i 2 

oraz  art.  353

k.c. 

w  zw.  z  art.  139  Pzp,  a  także  inne  normy  i  zasady  wskazane  w 

uzasadnieniu odwołania: 

Sformułowanie postanowień SIWZ w zakresie Załącznika 5 do Wzoru Umowy – Zasady 

Modelu  Współdziałania  w  utrzymaniu  KSI  ZUS,  w  sposób  niejednoznaczny, 

niewyczerpujący, nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć 

wpływ na sporządzenie oferty i utrudniający uczciwą konkurencję – czym naruszono art. 

7 ust. 1, art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 36 ust. 1 pkt 3 i 16 Pzp. 

W związku z przedstawionymi zarzutami odwołujący wniósł o: 

dopuszczenie  i  przeprowadzenie  dowodów  z  dokumentów  powołanych  w 

uzasadnieniu niniejszego odwołania na okoliczności tam wskazane; 

uwzględnienie odwołania i o nakazanie zamawiającemu dokonania modyfikacji SIWZ 

w sposób wskazany w uzasadnieniu odwołania. 

Odwołujący  wskazał,  że  przysługuje  mu  możliwość  wniesienia  odwołania,  ponieważ 

ma  interes  w  uzyskaniu  przedm

iotowego  zamówienia.  Dalej  wyjaśnił,  że  jako  podmiot 

prowadzący  działalność  w  zakresie  związanym  z  przedmiotem  zamówienia  jest  jego 

potencjalnym  wykonawcą.  Jednakże  na  skutek  czynności  zamawiającego,  polegającej  na 

sformułowaniu treści SIWZ w sposób niezgodny z Pzp, w zakresie wskazanym w odwołaniu, 

może  ponieść  szkodę,  która  przejawia  się  w  braku  możliwości  złożenia  konkurencyjnej 

oferty,  która  będzie  miała  szanse  zostać  uznana  za  najkorzystniejszą.  Kwestionowane  w 

odwołaniu  postanowienia  SIWZ  uniemożliwiają  mu  pozyskanie  i  realizację  przedmiotowego 

zamówienia.  Powyższe  okoliczności  świadczą  o  tym,  że  w  stosunku  do  niego  zachodzą 

przesłanki uprawniające do skorzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w art. 

179 ust. 1 Pzp. 

W  uzas

adnieniu  odwołania  jako  pierwszy  został  przedstawiony  zarzut,  a  właściwie 

grupa  zarzutów  dotyczących  kryterium  wyboru  Test  kompetencji  technicznych  (T).  Grupa 


tych  zarzutów  została  podzielona  na  część  ogólną,  zarzuty  generalne  oraz  zarzuty 

szczegółowe.  

W  części  ogólnej  odwołujący  wskazał,  że  zamawiający  w  ramach  Rozdziału  7  SIWZ  – 

„Kryteria i zasady oceny ofert” sformułował trzy kryteria oceny ofert: 

Całkowitą cenę oferty brutto (Waga 60%);  

- Test kompetencji technicznych (Waga 30%);  

- Test kompetencji biznesowych (Waga 10%). 

Opis  kryterium  „Test  kompetencji  technicznych”,  wraz  ze  sposobem  oceny  ofert  w  ramach 

tego kryterium, został uregulowany w pkt 7.3.3 (str. 42-46 SIWZ). Zgodnie z SIWZ, w ramach 

omawianego  kryterium  zostanie  przeprowadzona  weryfikacja  sposobu  świadczenia  usługi 

przez  w

ykonawcę na  przykładzie klasy  zadań,  jakie mogą występować  w  ramach realizacji 

usług  utrzymania  systemów  o  skali  porównywalnej  z  KSI  ZUS.  Zadania  będą  dotyczyły 

operacji  specyficznych  dla  oprogramowania  narzędziowego  i  będą  dotyczyły  problemów 

związanych  z  administrowaniem  systemami  informatycznymi.  W  toku  weryfikacji  będą 

oceniane  umiejętności  w  zakresie  technologicznym  weryfikacji,  określonym  w  pkt  7.3.3.1 

SIWZ, o następującej treści: 

„7.3.3.1. Zakres technologiczny weryfikacji: 

DB2 for z/OS/wydajność SQL-i 

- IWS 

- Tuxedo/ Informix/ HP UX 

- OpenShift/RHEL 

- DB2 for LUW 

SQL/Windows Server” 

Test  kompetencji  technicznych  będzie  składał  się  z  6  Jednostek  zadaniowych,  o  nazwach 

odpowiadających  poszczególnym  punktom  zakresu  technologicznego  weryfikacji,  a  każda 

jednostka zadaniowa będzie składała się z trzech zadań. W punktach od 7.3.3.4 do 7.3.3.9 

SIWZ z

amawiający przedstawił opisy poszczególnych Jednostek zadaniowych. 

Dla  porządku  odwołujący  wskazał,  że  w  niniejszym  odwołaniu  dokonał  podziału  zarzutów 

sformułowanych  w  odniesieniu  kryterium  wyboru  „Test  kompetencji  technicznych  (T)”,  na 

zarzuty  generalne  dotyczące  opisu  kryterium  lub  wszystkich  jednostek  zadaniowych  oraz 

zarzuty  szczegółowe  odnoszące  się  do  poszczególnych  Jednostek  zadaniowych,  czy  też 

poszczególnych zadań w ramach tych jednostek. 

Pierwszym  za

rzutem generalnym był zarzut dotyczący braku kompletnego opisu kryteriów i 

sposobu  oceny  ofert  w  SIWZ 

–  wadliwa  konstrukcja  postępowania  zakładająca  ujawnienie 

istotnych elementów opisu kryteriów i sposobu oceny ofert dopiero po złożeniu oferty, który 

zost

ał oznaczony pkt 1.1.  


W tym zakresie odwołujący  wskazał, że opisy Jednostek zadaniowych zawarte w punktach 

od  7.3.3.4  do  7.3.3.9  są  wyjątkowo  zdawkowe  i  skąpe.  Jak  wynika  z  dalszej  części  SIWZ, 

było  to  działaniem  zamierzonym  ze  strony  zamawiającego,  bowiem  w  pkt  7.3.3.15  (str.  46 

SIWZ) wskazano, że „Szczegółowy opis czynności oraz  materiały niezbędne do wykonania 

jednostek  zadaniowych  zostaną  przekazane  Wykonawcom  bezpośrednio  przed 

przystąpieniem  do  realizacji  zadań”.  Zanim  odwołujący  przeszedł  do  szczegółowej  analizy 

braków  i  nieprawidłowości  w  opisie  poszczególnych  jednostek  zadaniowych,  stwierdził,  że 

zastosowana przez ZUS konstrukcja zakładająca: 

a) 

przedstawienie w SIWZ jedynie hasłowego opisu charakteru Jednostek zadaniowych, 

b) 

przekazanie  szczegółowego  opisu  czynności  i  materiałów  niezbędnych  do  wykonania 

Jednostek zadaniowych, dopiero przed przystąpieniem do realizacji zadań, 

jest  fundamentalnie  sprzeczna  z  regułami  dotyczącymi  określania  kryteriów  oceny  ofert  w 

SIWZ, wynikającymi z przepisów wskazanych w petitum odwołania. W szczególności przepis 

art. 36 ust. 1 pkt 13 Pzp mówi o tym, że SIWZ zawiera opis kryteriów, którymi zamawiający 

będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty,  wraz  z  podaniem  sposobu  oceny  ofert,  a  nie 

skrócony  czy  też  ogólny  opis  kryteriów  i  opis  oceny,  tak  jak  SIWZ  przygotowany  w 

przedmiotowym  postępowaniu.  Ponadto  art.  91  ust.  1  Pzp  mówi  o  tym,  że  zamawiający 

wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, a 

nie  jeszcze  w  innych  dokumentach  i  mater

iałach  przekazywanych  bezpośrednio  przed 

realizacją  zadań  w  ramach  kryteriów  oceny,  czyli  już  po  złożeniu  oferty  w  postępowaniu. 

Dopełnieniem  powołanej  regulacji  jest  natomiast  przepis  art.  91  ust.  2d,  zgodnie  z  którym 

z

amawiający określa kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający 

sprawdzenie  informacji  przedstawianych  przez  wykonawców.  Tymczasem  opis  kryteriów  i 

oceny  ofert  na  ich  podstawie,  jaki  znajduje  się  aktualnie  w  SIWZ,  jest  niejednoznaczny  i 

niezrozumiały.  Odwołujący  zarzucił,  że  ujawniony  w  SIWZ  opis  kryterium  i  sposobu  jego 

oceny,  jest  niepełny,  niejasny  i  nieprecyzyjny.  Przede  wszystkim  SIWZ  jest  obarczony 

następującymi nieprawidłowościami: 

nie wyjaśnia pojęć formułowanych w treści jednostek zadaniowych,  

- definiuje 

zadania w taki sposób, że dla zadania może istnieć wiele poprawnych rozwiązań i 

nie wiadomo które z nich jest oczekiwane przez zamawiającego,  

nie podaje informacji o wolumenie danych występujących w zadaniach ani o ich złożoności; 

wykonawcy  nie  mają  wiedzy  o  zbiorach  jakie  mają  być  załadowane,  ani  o  docelowej 

strukturze,  

nie  wiadomo  czy  wymagane  będą  w  ramach  wykonywania  zadań  dodatkowe 

przekształcenia i operacje na danych i jak złożone. 

W  dalszej  części  odwołujący  dokonał  konkretyzacji  zidentyfikowanych  nieprawidłowości 

poprzez odniesienie ich do poszczególnych Jednostek zadaniowych i zadań.  


Oprócz  tego,  że  opis  Jednostek  zadaniowych  jest  niepełny,  ogólny  i  nieobiektywny  to 

odwołujący  odnotował  również,  że  jednostki  zostały  opisane  w  sposób  niejednolity. 

Zamawiający  ustalił  w  SIWZ  zasadę,  że każda  Jednostka zadaniowa będzie składała się z 

trzech  zadań.  Tymczasem  w  ramach  części  jednostek  wyodrębniane  są  trzy  zadania 

natomiast  w  części  jednostek  ZUS  ogranicza  się  jedynie  do  zapowiedzi,  że  będą  trzy 

za

dania i nawet nie podejmuje próby zarysowania ich zakresu. To może wskazywać, że na 

obecnym etapie postępowania ZUS nie zdefiniował jeszcze w sposób pełny kryterium oceny 

ofert  i  sposobu  ich  oceny,  ponieważ  prawdopodobnie  treść  zadań  w  ramach jednostek  nie 

została  jeszcze  przygotowana,  innymi  słowy  obecnie  nie  istnieje.  To  powoduje,  że  nie 

wiadomo czy koncepcja testu jest realizowalna (nie ma treści zadań, nie zweryfikowano, czy 

zadania  są  wykonalne  w  przewidzianym  czasie),  po  drugie  brak  zdefiniowanych  zadań 

powoduje, że SIWZ de facto może ulec zmianie i nie jest obiektywny. Ogólne zadania ujęte 

obecnie  w  SIWZ  zostaną  doprecyzowane  w  późniejszym  terminie.  Może  dojść  także  do 

sytuacji, w której uszczegółowienie zadań będzie dokonane w momencie pozyskania przez 

ZUS  wiedzy  o  tym  jakie  podmioty  złożyły  oferty.  Może  godzić  to  w  zasadę  prowadzenia 

postępowania  przetargowego  w  sposób  transparentny  i  powodować  krzywdzące  dla  ZUS 

insynuacje niezadowolonych wykonawców w zakresie „sterowania” procesem oceny ofert. 

Odwo

łujący  zwrócił  ponadto  uwagę  na  dodatkową  istotną  konsekwencję  braków  w  opisie 

kryterium  Test  kompetencji  technicznych.  W  sytuacji  tak  ogólnego  opisu  kryterium, 

wykonawca  podejmujący  strategiczne  decyzje  w  procesie  budowy  oferty,  w  szczególności 

kalkulacji 

ceny  oferty,  nie  jest  w  stanie  estymować  liczby  zadań,  które  będzie  w  stanie 

rozwiązać i punktów które może otrzymać w ramach kryterium pozacenowego, a co za tym 

idzie nie jest w stanie zaoferować ceny ofertowej dającej szanse na pozyskanie zamówienia i 

j

ego rentowną realizację. 

Podsumowując,  wymagania  dotyczące  testu  kompetencji  technicznych  zostały  w  SIWZ 

opisane  ogólnikowo,  bez  niezbędnego  dookreślenia  jaki  sposób  świadczenia  usług 

utrzymania  i  jaki  sposób  prezentacji  umiejętności  w  tym  zakresie  jest  preferowany  przez 

ZUS.  Odwołujący  przy  tym  zdecydowanie  podkreślił,  że  formułując  zarzut  odwoławczy  nie 

oczekuje w żadnym razie od  zamawiającego, aby ten przedstawił  w SIWZ treść przyszłych 

zadań.  Dla  niego  było  oczywiste,  że  takie  działanie  pozbawiłoby  kryterium  „Testu 

kompetencji technicznych” sensu. Tak jak ujawnienie pytań przed testem egzaminacyjnym z 

jakiegokolwiek zakresu wiedzy skutkuje tym, że nie wiadomo czy zdający „nauczył się” tylko 

odpowiedzi  na  wybrane  pytania,  czy  może  jednak  dysponuje  również  wcześniej  nabytą 

przekrojową  wiedzą  z  danej  dziedziny,  tak  samo  ujawnienie  treści  zadań  w  ramach  Testu 

kompetencji  technicznych,  skutkowałoby  tym,  że  zbliżoną  liczbę  punktów  mógłby  uzyskać 

wykonawca  dysponujący  szerokim  zakresem  kompetencji  z  zakresu  świadczenia  usług 

utrzymania  systemów,  zdolny  do  rozwiązania  wielu  problemów  występujących  w  toku 


eksploatacji systemów informatycznych, jaki i wykonawca, który przygotował się jedynie pod 

kątem  przygotowanych  zadań.  Odwołujący  jak  najbardziej  dostrzegł  powyższy  problem,  o 

czym świadczyć miała przemyślana i precyzyjna treść żądań sformułowanych w odwołaniu, 

które  zmierzają do  wprowadzenia do  SIWZ kompletnego  i  jednoznacznego opisu kryterium 

oceny  ofert  i  sposobu  oceny  ofert,  a  nie  do  ujawnienia  treści  zadań.  Odwołujący  wskazał 

jednak, że tak jak właściwą ocenę oferowanych usług może zaprzepaścić ujawnienie treści 

zadań do rozwiązania przez zespoły  wykonawców, tak również  właściwą ocenę ofert może 

zaprzepaścić  utrzymanie  w  SIWZ  aktualnych  postanowień  dotyczących  Testu  kompetencji 

technicznych. Niejednoznaczne i ogólnikowe postanowienia w tym zakresie mogą prowadzić 

do tego, że test będzie miał charakter loteryjny, jego wyniki będą prowadziły do przekłamań 

oraz  nie  będą  obrazowały  rzeczywistego  poziomu  jakości  oferowanych  usług  utrzymania, 

przez to nie będzie miał charakteru obiektywnego. 

Żądanie 1.1: Odwołujący wniósł o nakazanie zmiany SIWZ polegającej na: 

a) 

Usunięciu zapisu pkt 7.3.3.15. SIWZ o treści „Szczegółowy opis czynności oraz materiały 

niezbędne  do  wykonania  jednostek  zadaniowych  zostaną  przekazane  Wykonawcom 

bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji zadań.”; 

b) 

Udostępnieniu w ramach SIWZ wszystkim wykonawcom szczegółowego opisu czynności 

oraz  materiałów  niezbędnych  do  wykonania  zadań  przewidzianych  w  SIWZ  w  ramach 

kryterium  Test  kompetencji  technicznych,  z  uwzględnieniem  treści  żądań 

sformułowanych przy zarzutach szczegółowych; 

c) 

ujednoliceniu opisu Jednostek zadaniowych poprzez każdorazowe wyodrębnienie trzech 

planowanych zadań  w ramach jednostki, wraz z  podaniem precyzyjnego opisu każdego 

zadania. 

Drugim  zarzutem  generalnym  był  zarzut  dotyczący  braku  zdefiniowanych  kryteriów 

uznania zadań za wykonane poprawnie, który został oznaczony pkt 1.2. 

W  tym  zakresie  odwołujący  wyjaśnił,  że  specyfikacja  nie  określa,  w  jakim  przypadku  dane 

zadanie zostanie uznane przez z

amawiającego za wykonane poprawnie. Nie dość zatem, że 

w  świetle  SIWZ  same  zadania  nie  są  znane  (poza  ogólnym,  zdawkowym  opisem),  to 

dodatkowo wykonawcy nie wiedzą jakie ich działanie czy sposób realizacji zadań pozwoli na 

uzyskanie  oceny  pozytywnej.  Omawiany  brak  rodzi  też  ryzyko  arbitralności  oceny 

z

amawiającego,  ale  przede  wszystkim  uniemożliwia  przygotowanie  się  wykonawcy  do 

udziału  w  ocenie  kryterium  jakościowego  –  co  narusza  zasadę  równego  traktowania 

wykonawców.  Brak  wskazania  kryteriów  oceny  za  realizację  poszczególnych  jednostek 

zadaniowych  powoduje,  że  wykonawca  w  tym  momencie  –  na  etapie  udostępnionej 

dokumentacji,  nie  wie  za  realizację  jakich  działań  lub  operacji  możliwe  jest  otrzymanie 

punk

tu,  który  można  uzyskać  realizując  Jednostkę  zadaniową.  Tym  samym  wykonawca 

może  przedstawić  rozwiązanie,  które  w  ocenie  subiektywnej  zamawiającego  nie  będzie 


realizowało wewnętrznych wymagań zamawiającego związanych z działaniem KSI ZUS. Tak 

sformułowane zapisy stanowią niepełny opis przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający nie przedstawił zdaniem odwołującego warunków, kiedy określone przez niego 

zadanie  będzie  wykonane  w  całości,  tj.,  kiedy  wykonawca  otrzyma  1  punkt,  a  kiedy  i  jakie 

błędy  spowodują,  że  wykonawca  otrzyma  0  punktów.  Może  dojść  do  sytuacji,  w  której 

w

ykonawca  uzna,  że  zadanie  zostało  wykonane,  przy  czym  w  ocenie  subiektywnej 

z

amawiającego nie będzie zrealizowane. Taki test powinien mieć charakter obiektywny, a nie 

subiektywny. 

Żądanie 1.2:Odwołujący wniósł o nakazanie zmiany SIWZ polegającej na: 

a) 

udostępnieniu  w  ramach  SIWZ  scenariuszy  zawierających  szczegółowe  informacje  o 

krokach do wykonania w ramach poszczególnych Jednostek zadaniowych; 

b) 

zdefiniowaniu  kryteriów  uznania  każdego  z  zadań  ujętych  w  Jednostce  zadaniowej  za 

wykonane poprawnie. 

W  dalszej  kolejności  odwołujący  przeszedł  do  przedstawienia  zarzutów 

szczegółowych.  Pierwszy  z  nich dotyczył  Jednostki  zadaniowej  –  DB2 for  z/OS/  wydajność 

SQL-

i w odniesieniu do użycia niejednoznacznych i nieprecyzyjnych pojęć w zakresie opisu 

zadania ujętego pod lit. c) i został oznaczony pkt 1.3.3.  

W związku z tym odwołujący wyjaśnił, że opis jednostki znajduje się na str. 44 SIWZ w pkt 

7.3.3.4 i części dotyczącej lit. c) przedstawia się następująco: 

c) Zadanie dotyczy strojenia aplikacji/SQL w systemie DB2; 

Zadanie  polega  na  wykorzystaniu  wiedzy  i  technik  proaktywnych  oraz  reaktywnych  w 

zarządzaniu warstwą aplikacyjną, w  zakresie optymalizacji, narzędzi, struktur katalogu oraz 

tworzenia zdań SQL

Odwołujący zwrócił uwagę, że w opisie zadania ujętego pod literą c) zamawiający określił, iż 

zadanie  dotyczyć  będzie  strojenia  aplikacji/SQL  w  systemie  DB2.  Podkreślił  także,  że 

Zadanie  polega  na  wykorzystaniu  wiedzy  i  technik  proaktywnych  oraz  reaktywnych  w 

zarządzaniu warstwą aplikacyjną, w zakresie optymalizacji, narzędzi, struktur katalogu oraz 

tworzenia zdań SQL. W opinii odwołującego zadanie to nie definiuje w sposób jednoznaczny 

zakresu  prac  do  wykonania.  Nie  określa  w  szczególności  co  zamawiający  rozumie  pod 

poj

ęciem  technik  proaktywnych  oraz  reaktywnych.  To  powoduje,  że  wykonawca  nie  jest  w 

stanie  przewidzieć  jakie  zadania  będą  do  realizacji,  co  przekłada  się  na  brak  możliwości 

skierowania  do  realizacji  zadań  właściwych  ekspertów.  Należy  również  zwrócić  uwagę  na 

fakt,  że  strojenie  aplikacji/SQL  w  systemie  DB2  wymaga  wykorzystania  bardzo  różnych 

technik  oraz  narzędzi,  które  wymagają  kompetencji  w  różnych  obszarach.  Zamawiający  w 

tym  miejscu  zupełnie  nie  informuje  czy  i  w  jakim  zakresie  wymagana  będzie  znajomość 

na

rzędzi wspomagających strojenie aplikacji/SQL. W celu wykonania strojenia aplikacji/SQL 


z

amawiający  powinien  dostarczyć  wszystkich  niezbędnych  informacji  potrzebnych 

w

ykonawcy na przygotowanie się do realizacji zadania. 

Żądanie  1.3.3:  Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  modyfikacji  SIWZ  polegającej  na 

doprecyzowaniu zakresu zadania, poprzez: 

a) 

wyjaśnienie  używanych  pojęć  (wiedzy  i  technik  proaktywnych  oraz  reaktywnych  w 

zarządzaniu warstwą aplikacyjną) i zdefiniowanie czynności oczekiwanych do wykonania; 

b) 

uzupełnienie opisu zadania o wykaz narzędzi jakie zostaną udostępnione Wykonawcom 

do realizacji zadania. 

Następny zarzut szczegółowy dotyczył Jednostki zadaniowej Tuxedo/Informix/HP-UX 

i  odnosił  się  do  zadania  a)  opisu  jednostki  znajdującej  się  w  pkt  7.3.3.6.  SIWZ  i  został 

oznaczony pkt 1.5.1. Ww. postanowienie SIWZ przedstawia się następująco: 

a) 

Zadanie dotyczy administrowania platformą TUXEDO; 

Zadanie  polega  na  powoływaniu  i  wprowadzeniu  wymaganych  zmian  w  konfiguracji  oraz 

administrowaniu domenami tuxedo

Odnosząc  się  do  postanowienia  SIWZ  ujętego  pod  literą  a)  odwołujący  stwierdził,  że 

z

amawiający opisał zadanie w sposób lakoniczny. Nie sprecyzował czy zadania realizowane 

będą bezpośrednio na udostępnionym środowisku, czy też oczekiwał będzie realizacji zadań 

„na papierze”, na przykład poprzez podanie składni niezbędnych poleceń. Zamawiający nie 

określił  jakimi  narzędziami  będzie  mógł  posługiwać  się  wykonawca  w  trakcie  realizacji 

zadania.  Ponadto  nie  została  podana  informacja  iloma  i  jak  złożonymi  domenami  będzie 

mus

iał  zająć  się  wykonawca.  To  powoduje,  że  nie  ma  możliwości  przygotowania  się  do 

realizacji  zadania,  oszacowania  jego  złożoności,  jak  również  nie  sposób  przewidzieć  jakie 

zasoby należy przewidzieć do jego wykonania. 

Żądanie 1.5.1:Odwołujący wniósł o nakazanie modyfikacji SIWZ polegającej na: 

a) 

wskazaniu narzędzi jakimi będzie dysponował wykonawca w trakcie realizacji zadania; 

b)  wskazaniu przewidywanej charakterystyki domen Tuxedo; 

c) 

przedstawieniu precyzyjnego zakresu czynności przewidzianych do wykonania. 

Kolejn

y  zarzut  szczegółowy  dotyczył  Jednostki  zadaniowej  OpenShift/RHEL  i  został 

oznaczony pkt 1.6.  

Odwołujący  wyjaśnił,  że  opis  jednostki  znajduje  się  w  pkt  7.3.3.6.  SIWZ  i  przedstawia  się 

następująco: 

Wszystkie 3 zadania dotyczą administrowania platformą Openshift/RHEL. 

Zadania  polegają  na  wykonaniu  zadań  instalacyjnych,  administracyjnych  oraz 

konfiguracyjnych na platformie Openshift

Dalej  stwierdził,  że  zamawiający  nie  sprecyzował  jaki  zakres  zadań  instalacyjnych, 

administracyjnych  i  konfiguracyjnych  będzie  do  wykonania.  Z  opisu  nie  wynika  czego 

dotyczą  zadania  instalacyjne:  instalacji  aplikacji,  klastra,  systemów  operacyjnych.  Ponadto 


z

amawiający  nie  określił  jakimi  narzędziami  będzie  mógł  posługiwać  się  wykonawca  w 

trakcie realizacji zadania. 

Żądanie  1.6:  Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  modyfikacji  SIWZ  polegającej  na 

uszczegółowieniu  opisu  jednostki  zadaniowej  poprzez  rozbicie  jej  na  3  zadania, 

wprowadzenie  precyzyjnego  opisu 

każdego  z  zadań  w  zakresie  czynności  do  wykonania, 

wyjaśnienie  na  czym  polegają  zadania  instalacyjne  i  jakie  dane  oraz  informacje  zostaną 

przekazane wykonawcy do realizacji jednostki zadaniowej. 

Następny zarzut szczegółowy odnosił się do nieprawidłowości w zakresie określenia 

warunków  zaliczenia  testu  kompetencji  technicznych  i  przyznawania  punktów  w  ramach 

kryterium i został oznaczony pkt 1.9 w uzasadnieniu odwołania. 

Odwołujący  wyjaśnił,  że  zamawiający  w  rozdziale  7  SIWZ,  poświęconym  kryteriom  i 

zasadom oceny ofert, zamieścił m.in. następujące postanowienia: 

7.3.3.12.  Warunkiem  pozytywnego  zaliczenia  Testu  kompetencji  technicznych  przez 

Wykonawcę jest poprawne rozwiązanie co najmniej 1 z 3 zadań w ramach każdej Jednostki 

Zadaniowej,  o  których  mowa  w  pkt  7.3,3.4.  –  7.3.3.9.  SIWZ,  oraz  poprawne  rozwiązanie 

minimum 50% spośród wszystkich 18 zadań. 

7.3.3.13.  W  sytuacji  niespełnienia  warunków  przedstawionych  w  pkt  73.3.12.  Zamawiający 

odrzuci ofertę Wykonawcy

Jak zauważył odwołujący zamawiający zaliczy Test kompetencji technicznych, jeśli zostanie 

poprawnie rozwiązane 1  z  3 zadań  w  ramach każdej  jednostki  zadaniowej  (6 łącznie)  oraz 

zostanie  poprawnie  rozwiązane  50%  spośród  wszystkich  18  zadań  (9  łącznie).  Czyli 

w

ykonawca musi zrealizować poprawnie 1 z 3 zadań w ramach każdej jednostki zadaniowej i 

jeszcze  3  zadania  bez  określenia  z  której  jednostki  mają  pochodzić.  Takie  podejście  może 

prowadzić  do  niesprawiedliwych  wyników  testu  i  jest  zdecydowanie  zbyt  rygorystyczne  na 

etapie  oceny  ofert.  Należy  bowiem  pamiętać,  że  zamawiający  przewidział  weryfikację 

kompetencji  niezbędnych  do  świadczenia  usług  utrzymania  na  etapie  realizacji  Umowy,  w 

okresie  przejściowym.  Obecnie  przyjęty  model  przyznawania  punktów  może  prowadzić  do 

zniekształcenia  oceny  rzeczywistych  kompetencji  wykonawcy  i  nawet  odrzucenia  oferty. 

Może się zdarzyć sytuacja, w której jeden wykonawca poprawnie rozwiąże nawet 9 zadań i 

osiągnie próg 50% przy czym nie wykona zadań w rozkładzie wymaganym przez ZUS i jego 

oferta  zostanie  odrzucona.  Przy  tak  wyśrubowanych  wymaganiach  może  się  ziścić 

scenariusz,  w  którym  żaden  z  wykonawców  biorących  udział  w  postępowaniu  nie  spełni 

wymagań  zaliczenia  i  na  gruncie  tak  ukształtowanych  zapisów  wszystkie  oferty  zostaną 

odrzucone.  W  efekcie  nie  dojdzie  do  wyłonienia  w  przetargu  konkurencyjnym  wykonawcy 

usługi  utrzymania  systemu  KSI  ZUS,  co  nie  byłoby  korzystne  dla  interesu  publicznego,  z 

uwagi  na  to,  iż  zamawiający  byłby  zmuszony  do  podpisywania  umów  w  trybie 

niekonkurencyjnym. 


Odwołujący  zarzucił  ponadto,  iż  wprowadzone  przez  zamawiającego  domniemania 

niezgodności  treści  oferty  z  treścią  SIWZ  nie  ma  żadnych  podstaw  i  jest  nadmiarowe.  W 

ofercie w żadnym miejscu wykonawcy nie deklarują, że na pewno przejdą pozytywnie dane 

zadanie,  nie  wpisują  żadnego  „Tak”  czy  innego  oświadczenia  –  pozwalającego  na 

stwierdzenie takiej niezgodności. Co więcej – zamawiający nie różnicuje wagi czy istotności 

zadań, jest mu obojętne które z zadań zostanie zaliczone, a skoro tak – nie ma podstaw do 

tak  radykalnej  sankcji  jak  odrzucenie  oferty  wykonawcy.  Zwłaszcza,  że  obiektywnie 

wykonawca mógłby mieć wykonaną poprawnie część zadań – co winno kwalifikować się do 

obniżenia punktacji, a nie do odrzucenia. Specyfikacja nie jest miejscem kreowania nowych, 

nieistniejących  w  Pzp  podstaw  odrzucenia  oferty  –  a  z  tym  mamy  do  czynienia  w 

omawianym przypadku. 

Żądanie 1.9: Odwołujący wniósł o nakazanie modyfikacji SIWZ polegającej na:  

a) 

nadaniu punktowi 7.3.3.12. następującego brzmienia: 

Warunkiem przyznania Wykonawcy punktów w ramach Testu kompetencji technicznych jest 

poprawne rozwiązanie co najmniej 6 spośród wszystkich 18 zadań. 

W przypadk

u rozwiązania mniej niż 6 zadań Wykonawca otrzyma 0 punktów

b) 

usunięciu punktu 7.3.3.13.; 

c) 

dostosowaniu wzoru określonego pkt 7.3.3.14. zgodnie z powyższymi żądaniami. 

Zarzuty podniesiony w pkt 2 uzasadnienia odwołania dotyczyły kryterium wyboru Test 

kompetencji biznesowych (B).  

Pierwszy zarzut szczegółowy odnośnie tej grupy zarzutów dotyczył braku kompletnego opisu 

kryteriów  i  sposobu  oceny  ofert  w  SIWZ  w  zakresie  testu  kompetencji  biznesowych  – 

wadliwa  konstrukcja  postępowania  zakładająca  ujawnienie  istotnych  elementów  opisu 

kryteriów i sposobu oceny ofert dopiero po złożeniu ofert i został oznaczony pkt 2.1. 

W tym zakresie odwołujący wskazał, że zmawiający jako jedno z trzech kryteriów oceny ofert 

określił  Test  kompetencji  biznesowych,  który  został  opisany  w  rozdziale  7.3.4  SIWZ. 

Zamawiający  wskazał  w  pkt  7.3.4.2  cztery  główne  obszary  biznesowe  swojej  działalności, 

które  podlegać  będą  weryfikacji  merytorycznej:  Obszar  świadczeń  długoterminowych, 

Obszar  świadczeń  krótkoterminowych,  Obszar  ubezpieczeń  i  składek,  Obszar  realizacji 

dochodów.  Zaznaczył  także  że  „Zadania  Testu  kompetencji  biznesowych  będą  dotyczyły 

niezbędnej  wiedzy  dla  prawidłowej  realizacji  usług  utrzymania  systemu  KSI  ZUS.”  oraz 

„Zakres merytoryczny weryfikacji odnosi się do obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

ubezpieczeń społecznych.” 

Odwołujący  podkreślił,  że  opis  usług  utrzymania  będących  przedmiotem  Umowy  zawarty 

został  w  Załącznikach  6,  7,  8,  9,  10  i  12  do  Umowy.  Dodatkowo  zamawiający  w 

postanowieniach  Umowy  wskazał,  że  realizacja  usług  utrzymania  ma  przebiegać  m.in.  z 

poszanowaniem: 


- Procedur eksploatacyjnych, 

Standardów eksploatacyjnych, 

- Procedur administratorskich,  

Procesów utrzymania Usług IT,  

Procesów zarządzania IT. 

Wymienione powyżej procedury, standardy i procesy zostały opisane przez zamawiającego i 

ujęte są w dokumentacji przetargowej. Żaden z powyższych dokumentów nie odnosi się do 

obowiązujących  przepisów  prawa  w  zakresie  ubezpieczeń  społecznych,  nie  definiuje 

obowiązków wykonawcy powiązanych z przepisami. Co więcej w SIWZ nie ma ani jednego 

odniesienia  precyzującego  jaki  zestaw  obowiązujących  przepisów  prawa  w  zakresie 

ubezpieczeń  społecznych  dotyczy  realizacji  konkretnie  zdefiniowanych  w  umowie  usług 

utrzymania.  Trudno  jest  zatem  wymagać  i  weryfikować  wiedzę  wykonawcy  niezbędną  do 

świadczenia  usług  utrzymania  w  zakresie  przepisów  prawa  bez  precyzyjnego  określenia 

zakresu tych przepisów i jednoznacznego ich przypisania do konkretnych usług. 

Wynika  z  tego  wprost,  że  do  realizacji  usług  utrzymania  nie  jest  wymagana  znajomość 

aktualnych przepisów prawa. Czym innym jest bowiem znajomość przepisów, a czym innym 

biegłość  w  procesach  mających  swe  oparcie  w  przepisach  prawa.  Gdyby  tak  było  to 

z

amawiający  dokonał  by  precyzyjnego  opisu  usług  w  tym  zakresie.  Usługi  objęte 

zamówieniem  opisane  są  z  należytą  dokładnością,  czego  dowodem  jest  brak  zarzutów 

o

dwołującego w tym zakresie. 

Odwołujący podkreślił, że wykonawca obsługując system nie rozstrzyga kwestii biznesowych 

dla  których  potrzebna  jest  znajomość  przepisów,  nie  odpowiada  bezpośrednio  klientom 

indywidulanym  (świadczeniobiorcom),  nie  interpretuje  przepisów,  nie  rozbudowuje  systemu 

KSI umożliwiającego realizację usług biznesowych i obowiązków prawnych ZUS, w tym nie 

realizuje  modyfikacji  wynikających  ze  zmian  przepisów  prawa.  Te  ostatnie  czynności 

realizowane są w ramach umowy rozwojowej. 

Zadaniem  wykonawcy  w  umowie  utrzymaniowej  jest  utrzymanie  systemu  i  aplikacji 

składających  się  na  niego,  na  poziomie  jaki  został  zdefiniowany  w  metrykach.  To 

z

amawiający  odpowiada  za  realizację  tzw.  biznesu.  Rozbudowana  struktura  organizacyjna 

ZUS  pokrywa  się  z  głównymi  obszarami  wymienionymi  w  pkt  7.3.4.2  i  to  w  ramach  tej 

struktury  zatrudnieni  są  pracownicy  merytoryczni,  którzy  zobowiązani  są  do  znajomości 

przepisów  prawa.  Trudno  sobie  wyobrazić  sytuację,  w  której  wykonawca  miałby  przejąć 

obowiązki ZUS w zakresie pełnej obsługi systemu ubezpieczeń społecznych, dla której była 

by wymagana weryfikacja znajomości przepisów prawa. 

Merytoryczna  obsługa  zgłoszeń  realizowana  jest  przez  własne  służby  ZUS,  wykonawcy 

zajmują  się  obsługą  incydentów  dotyczących  systemu  i  aplikacji.  Nie  rozstrzygają  oni  czy 

dana sprawa jest realizowana zgodnie z prawem czy nie. Zadanie to jest obowiązkiem ZUS, 


a nie podmiotu utrzymującego od strony technicznej system KSI. Jeśli jest inaczej to ZUS nie 

dochował staranności opisu przedmiotu zamówienia, nie wskazał powiazań przepisów prawa 

z realizowanymi usługami utrzymania, nie wskazał obowiązków  wykonawcy  wynikających z 

tego powiazania. 

Kolejną  rzeczą  dyskwalifikującą  Test  kompetencji  biznesowych  jest  sposób  w  jaki 

za

mawiający  dokonał  opisu  tego  testu.  Zamawiający  zakłada,  że  zadania  będą  dotyczyły 

niezbędnej  wiedzy  dla  prawidłowej  realizacji  usług  utrzymania  systemu  KSI  ZUS. 

Z

amawiający nie zdefiniował jak rozumiane jest pojęcie niezbędnej wiedzy (pkt 7.3.4.1.). Nie 

określił  jaka  wiedza  jest  potrzebna  do  realizacji  poszczególnych  usług  utrzymania,  nie  ma 

więc podstaw do tego, aby można było ją weryfikować i oceniać. 

Konstrukcja  umowy  przewiduje,  że  wykonawca  dysponuje  określonym  okresem 

przejściowym, w którym poznaje system, poznaje usługi, uczy się ich obsługi, weryfikowane 

są  jego  kompetencje  i  dopiero  po  ich  zweryfikowaniu  następuje  proces  przejęcia  usług  w 

utrzymania. 

W  ocenie  odwołującego,  zamawiający  zatem  oczekuje  jakiegoś  (nieokreślonego)  poziomu 

wiedzy i dla tej nieokreśloności planuje przeprowadzać weryfikację przed zawarciem umowy 

(także w nieokreślony sposób, nieznany obecnie nikomu poza nim). Nie wiadomo jest zatem 

co  w

ykonawca musi wiedzieć składając ofertę, a czego będzie mógł się nauczyć  w okresie 

przejściowym poprzedzającym przejęcie usług. Taki zamysł weryfikacji i oceny ofert jest nie 

do przyjęcia. 

Idąc dalej, trudno jest wywnioskować po co zamawiający zamierza przeprowadzać egzamin 

z wiedzy prawnej, skoro n

ie ma nawet żadnego wymagania przedmiotowego i podmiotowego 

odnoszącego  się  do  tego  zakresu.  Nie  ma  także  postawionych  wymagań  dotyczących 

personelu,  zarówno  na  etapie  oceny  oferty,  jak  i  realizacji  Umowy  w  zakresie  posiadania 

wiedzy dot. obowiązujących przepisów prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych, co czyni 

to  zadanie  tym  bardziej  nadmiarowym. 

Jedynie w przypadku jednej spośród 27 ról ujętej w 

załączniku nr 13 WYKAZ FUNKCJI PEŁNIONYCH PRZEZ PERSONEL WYKONAWCY: 18. 

Analityk biznesowy z

amawiający umieścił wymaganie: 

d) posiada znajomość: 

systemu ubezpieczeń społecznych,  

przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,  

zasad wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. 

Zamawiający nie wymaga zatem żadnej wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów prawa 

w  zakresie  ubezpieczeń  społecznych,  a  jedynie  znajomość  systemu  ubezpieczeń 

społecznych. 

Niezbędna  wiedza  dla  prawidłowej  realizacji  usług  utrzymania  systemu  KSI  ZUS  nie  jest 

dostępna  także  „z  ulicy”.  Jej  pozyskanie  realizowane  jest  de  facto  dopiero  po  zawarciu 


umowy, w okresie przejściowym wynikającym z postanowienia art. 17 ust. 1 pkt 2 Umowy, w 

którym  wykonawca  poznaje  system  i  dopiero  wtedy  nabywa  wiedzę  niezbędną  dla 

prawidłowej  realizacji  usług  utrzymania  systemu  KSI  ZUS.  Żaden  podmiot,  który  nie 

realizował  umowy  utrzymaniowej  w  ZUS  nie  posiada  takiej  wiedzy  i  nie  może  być  z  niej 

egzaminowany  na  etapie  składania  ofert.  Weryfikacji  wiedzy  niezbędnej  do  realizacji  usług 

utrzymania  służy,  przewidziana  przez  zamawiającego,  procedura  weryfikacja  kompetencji 

wykonawcy  opisana w  Załączniku nr  3 do  umowy.  Nie ma więc podstaw  do  żądania przez 

zamawiającego posiadania niezbędnej wiedzy przed zawarciem umowy. 

Przedstawiony  opisy  zakresu  testu  jest 

zdaniem  odwołującego  nieprecyzyjny  i 

nieobiektywny. Sprow

adza się do kilku zdań ujętych w pkt 7.3.4.1 i 7.3.4.2. Nie jest wiadomo 

jaki  zakres  regulacji  prawnych  chce  weryfikować  zamawiający.  Czy  tylko  akty  rangi 

ustawowej, czy również rozporządzenia wydane w oparciu o delegacje zawarte w ustawach, 

czy  może  również  wewnętrze  regulacje  ZUS,  czy  też  obejmuje  wszystkie  wymienione  akty 

normatywne. Ze względu na niejednoznaczność wymagań, które będą podlegały weryfikacji 

nie jest możliwe wyznaczenie i przygotowanie osób biorących udział w teście. 

Powyższe  prowadzi  do  konkluzji,  że  przeprowadzenie  rzetelnej,  sprawiedliwej  i 

konkurencyjnej weryfikacji Kompetencji biznesowych jest niemożliwe ze względu na przyjęty 

sposób weryfikacji. 

Odwołujący  wyjaśnił,  że  zamawiający  wskazał,  że  test  będzie  dotyczył  kompetencji 

biznesowy

ch  niezbędnych  do  prawidłowej  realizacji  usług  utrzymania  KSI  ZUS.  Brak  jest 

precyzyjnego  określenia  jaki  jest  „niezbędny”  zakres  wsparcia  biznesowego  w  realizacji 

usług utrzymania. Na podstawie danych opisujących zakres usługi w metrykach usług trudno 

jed

noznacznie wnioskować jaka jest „niezbędna”, wymagana do prawidłowej realizacji usług 

utrzymania wiedza nt. „obowiązujących przepisów prawa”, a dodatkowo, o czym była mowa 

wcześniej, zamawiający nawet nie wymaga, aby wykonawcy dysponowali na etapie realizacji 

Umowy personelem, który by posiadał tak szeroką wiedzę. 

Ze  względu  na  brak  precyzyjnego  określenia  co  zamawiający  rozumie  przez  wiedzę 

biznesową  i  w  jakim  stopniu  ta  wiedza  ma  odniesienie  do  zakresu  usług  utrzymania, 

o

dwołujący  wnioskował  o  usuniecie  testu  kompetencji  biznesowych  jako  kryterium  oceny 

oferty.  Nie  ma  podstaw  do  wprowadzenia  do  SIWZ  kryterium  Testu  kompetencji 

biznesowych,  ponieważ  to  kryterium,  w  kształcie  w  jakim  zostało  określone  w  SIWZ,  jest 

niezwiązane  z  przedmiotem  zamówienia  polegającym  na  świadczeniu  usług  wsparcia  i 

utrzymania  systemu  informatycznego

,  gdyż  nie  dotyczy  powyższych  usług.  Utrzymanie  w 

SIWZ omawianego kryterium jest nie do pogodzeni

a z regulacją art. 91a ust. 2c Pzp. 

Żądanie  2.1.1.:  Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  modyfikacji  SIWZ  polegającej  na  usunięciu 

Testu kompetencji biznesowych opisanego w pkt 7.3.4 SIWZ w całości i dostosowaniu SIWZ 

do konsekwencji tej zmiany. 


W  tym  kontekście  odwołujący  wskazał  także,  że  zamawiający  zamieścił  ponadto  w  treści 

SIWZ następujące postanowienia: 

7.3.4.5  Podstawą  zaliczenia  Testu  kompetencji  biznesowych  jest  uzyskanie  co  najmniej  50 

poprawnych  odpowiedzi  łącznie  dla  wszystkich  obszarów  oraz  co  najmniej  10  poprawnych 

odpowiedzi  dla  testu  z  każdego  z  obszarów.  Brak  odpowiedzi  będzie  traktowany  jako 

niepoprawna odpowiedź. 

7.3.4.6  W  sytuacji  niespełnienia  warunków  przedstawionych  w  pkt  7.3.4.5.  SIWZ 

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy

Wynika  z  nich,  że  podstawą  zaliczenia  będzie  uzyskanie  co  najmniej  50  poprawnych 

odpowiedzi łącznie dla wszystkich obszarów oraz co najmniej 10 poprawnych odpowiedzi dla 

testu  z  każdego  z  obszarów.  Niezaliczenie  testu  wiązać  się  będzie  z  odrzuceniem  oferty  – 

pkt 7.3.4.6 SIWZ. 

Zdaniem  odwołującego  sposób  oceny  i  przyznawania  punktów  powinien  dawać  możliwość 

uzy

skania tylu punktów, ile będzie wynikało z prawidłowo udzielonych odpowiedzi oraz liczba 

zdobytych  punktów  nie  powinna  powodować  odrzucenia  oferty.  W  niniejszym  przypadku 

znajduje w  całości  odpowiednie zastosowanie argumentacja  przedstawiona  w  zarzucie 1.9, 

która  dotyczyła  zbyt  rygorystycznych  i  nieadekwatnych  wymagań  stawianych  w  procesie 

oceny ofert oraz zastosowania bezpodstawnej przesłanki odrzucenia oferty. 

Żądanie  2.1.3.:  W  przypadku  nieuwzględnienia  dalej  idącego  żądania  usunięcia  kryterium 

Testu  kompetencji  biznesowych,  o

dwołujący  wniósł  o  nakazanie  modyfikacji  SIWZ 

polegającej na: 

a) 

usunięciu pkt 7.3.4.5.; 

b) 

usunięciu pkt 7.3.4.6.; 

c) 

zobowiązaniu zamawiającego do określenia sposobu oceny tego kryterium w sposób 

polegający wyłącznie na odpowiednim przyznawaniu lub nieprzyznawaniu punktu w ramach 

każdego z pytań testowych. 

Drugi zarzut szczegółowy w tej grupie dotyczył nieprawidłowości w regulaminie testu 

kompetencji biznesowych (załącznik 11 do SIWZ) – ograniczenie liczby osób delegowanych 

do realizacji testu oraz czasu trwania testu 

i został oznaczony pkt 2.2. 

Odwołujący wyjaśnił, że w Załączniku 11 do SIWZ w ust 3 i pkt 5 przewidziano następujące 

postanowienia: 

3.  O  terminie  realizacji  Testu  kompetencji  biznesowych  Zamawiający  poinformuje 

Wykonawców,  po  upływie terminu  składania ofert,  z  wyprzedzeniem  co najmniej  14  dni. W 

terminie  7  dni  przed  rozpoczęciem  realizacji  Testu  kompetencji  biznesowych  Wykonawca 

prześle  imienną  listę  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  realizacji  Testu  kompetencji 

biznesowych zawiera

jącą: imię, nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, informacja 

o  rodzaju  i  okresie  obowiązywania  umowy,  o  której  mowa  w  pkt  7.3.4.8  SIWZ.  Liczebność 


wskazanego na liście Zespołu nie powinna przekraczać 4 osób. W przypadku zmiany osób 

uprawnionych  do  uczestniczenia  w  realizacji  Testu  kompetencji  biznesowych  Wykonawca 

przedstawi  zaktualizowaną  imienną  listę  osób,  najpóźniej  na  2  dni  przed  rozpoczęciem 

realizacji Testu kompetencji biznesowych. 

5. Czas realizacji Testu kompetencji biznesowych - 120 minut. 

Czas  realizacji  Testu  kompetencji  biznesowych  odmierzany  jest  według  wskazań  zegara 

udostępnionego przez Zamawiającego i nastąpi zgodnie z następującym harmonogramem: 

przekazanie  przez  Zamawiającego  w  zamkniętych  kopertach  Testu  kompetencji 

biznesowych godzina 8.00 - 8.10, 

realizacja testu - 120 minut,  

zebranie wyników

Z  powyższego  wynika,  że  zamawiający  zamierza  przeprowadzić  Test  kompetencji 

biznesowych  obejmujący  4  kluczowe  obszary  i  80  powiązanych  z  tymi  obszarami  pytań. 

Organiczna  przy  tym  możliwość  udziału  przedstawicieli  wykonawcy  jedynie  do  4  osób. 

Ogranicza 

w  ten  sposób  szanse  wykonawcy  na  rozwiązanie  testu.  Ideą  weryfikacji 

kompetencji biznesowych (pomijając fakt, że takie kryterium nie powinno być stasowane do 

zamówienia na usługi utrzymania systemu) powinna być ocena czy zespół wykonawcy jest w 

stanie  rozwiązać  określony  problem,  a  nie  czy  dysponuje  on  4  wybitnymi  specjalistami,  z 

czego każdy będzie ekspertem w jednym z obszarów wymienionych przez  zamawiającego. 

Odwołującego  dziwiły  tak  sformułowane  zasady,  tym  bardziej  że  w  Teście  kompetencji 

technicznych dopuszcza udział 10 specjalistów do realizacji zadań w jednym dniu testowym, 

(co  i  tak  jest  niewystarczające  w  ocenie  odwołującego)  i  ich  pracę  zespołową.  Wynik 

realizacji Testu kompetencji biznesowych decyduje o tym czy oferta zostanie oceniona i czy 

w

ykonawca będzie mógł realizować zamówienie. Limitacja składu osobowego do 4 osób nie 

daje  możliwości  zabezpieczenia  wykonawcy  przed  zdarzeniami  losowymi  (nagła  choroba, 

wypadek  w  dniu  testu,  sab

otaż)  czy  innymi  sytuacjami  w  których  wykonawca  pozbawiony 

zostanie  szansy  na  rozwiązanie  testu.  Zwrócić  również  należy  uwagę  na  fakt,  że  przyszłe 

zamówienie  będzie  realizowane  przez  firmę  z  całym  jej  potencjałem  kadrowym  i 

organizacyjnym, a nie przez skro

mny zespół 4 osób. Gdyby się okazało, że w toku realizacji 

usług  utrzymaniowych  konieczne  by  było  incydentalne  wsparcie  świadczenia  usług 

utrzymania od strony prawnej, to takie wsparcie zapewnione by zostało przez dział prawny 

firmy lub wyspecjalizowane ka

ncelarie zewnętrzne. 

Także  czas  przewidziany  na  realizację  testu  budził  duże  zastrzeżenia  odwołującego. 

Ograniczenie  do  120  min,  dla  80  pytań,  przy  nieprzewidywalnej  złożoności  pytań  jest 

ewidentną  próbą  ograniczenia  możliwości  ubiegania  się  o  zamówienie.  Zamawiający 

powinien  weryfikować  zdolność  wykonawcy  do  udzielenia  odpowiedzi  a  nie  tempo  w  jakim 

będzie on ich udzielał. 


Żądanie  2.2.1.:W  przypadku  nieuwzględnienia  dalej  idącego  żądania  usunięcia  kryterium 

Testu  kompetencji  biznesowych,  o

dwołujący  wniósł  o  nakazanie  modyfikacji  SIWZ 

polegającej na zmianie treści Załącznika 11 do SIWZ poprzez: 

a) nadanie ust. 3 następującego brzmienia: 

3.  O  terminie  realizacji  Testu  kompetencji  biznesowych  Zamawiający  poinformuje 

Wykonawców,  po  upływie terminu  składania ofert,  z  wyprzedzeniem  co najmniej  14  dni. W 

terminie  7  dni  przed  rozpoczęciem  realizacji  Testu  kompetencji  biznesowych  Wykonawca 

prześle  imienną  listę  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  realizacji  Testu  kompetencji 

biznesowych zawierającą: imię, nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, informacja 

o  rodzaju  i  okresie  obowiązywania  umowy,  o  której  mowa  w  pkt  7.3.48  SIWZ..  Liczebność 

wskazanego na liście Zespołu nie powinna przekraczać 12 osób. W przypadku zmiany osób 

uprawnionych  do  uczestniczenia  w  realizacji  Testu  kompetencji  biznesowych  Wykonawca 

przedstawi  zaktualizowaną  imienną  listę  osób,  najpóźniej  na  2  dni  przed  rozpoczęciem 

realizacji Testu kompetencji biznesowych.  

b) nadanie ust. 5 następującego brzmienia: 

5. Czas realizacji Testu kompetencji biznesowych 

– 480 minut. 

Czas  realizacji  Testu  kompetencji  biznesowych  odmierzany  jest  według  wskazań  zegara 

udostępnionego przez Zamawiającego i nastąpi zgodnie z następującym harmonogramem: 

1)  przekazanie  przez  Zamawiającego  w  zamkniętych  kopertach  Testu  kompetencji 

biznesowych 

– godzina 8.00 – 8.10,  

2) realizacja testu 

– 480 minut, 

3) zebranie wyników.  

Zasady  opisane  w  ust.  9  Regulaminu  są  kolejnym  przykładem  na  to,  że  zamawiający  w 

sposób  ewidentny  ogranicza  możliwość  udziału  wykonawców  w  postępowaniu,  jedynie  do 

tych  którzy  posiadają  wybitnych  specjalistów  z  doskonałą  pamięcią  do  przepisów  prawa. 

Przygotowanie  testu  z  zakresu  obowiązujących  przepisów  prawa  w  zakresie  ubezpieczeń 

społecznych,  gdzie  zespół  nie  ma  możliwości  posługiwania  się  materiałami  źródłowymi, 

należy  ocenić  jako  absurdalne.  W  przypadku  weryfikacji  wiedzy  z  przepisów  prawa 

(pomijając  fakt,  że  takie  kryterium  nie  powinno  być  stosowane  do  zamówienia  na  usługi 

utrzymania  systemu)  niewyobrażalne  jest  pozostawienie  zespołu  bez  możliwości  wglądu  w 

ustawy,  rozporządzenia  czy  inne  akty  normatywne  na  podstawie  których  utworzony  został 

test. 

Zdaniem odwołującego, zamawiający powinien przygotować dla każdego wykonawcy zestaw 

wszystkich  niezbędnych  materiałów  źródłowych,  udostępnić  na  etapie  ofertowania, 

zapewniając  możliwość  przygotowania  się  do  testu  oraz  zapewnić  do  nich  dostęp  w  dniu 

realizacji testu. Możliwość korzystania z dokumentacji ZUS przewidział  chociażby w Teście 

kompetencji technicznych. Powszechną praktyką jest taka organizacja testów, szczególnie w 


dziedzinie  prawa,  w  której  egzaminowani  mają  dostęp  do  aktów  prawnych  oraz  systemów 

informacji prawnej 

– np. egzamin radcowski, adwokacki, notarialny. 

Żądanie  2.2.2.:  W  przypadku  nieuwzględnienia  dalej  idącego  żądania  usunięcia  kryterium 

Testu 

kompetencji  biznesowych,  odwołujący  wniósł  o  nakazanie  modyfikacji  SIWZ 

polegającej  na  dodaniu  w  treści  Załącznika  11  do  SIWZ  zapisów  obligujących 

zamawiającego  do  przygotowania  i  ujawnienia  zestawu  materiałów  źródłowych  na  bazie 

których opracuje pytania do Testu kompetencji biznesowych, oraz zagwarantowania odstępu 

do nich każdemu uczestnikowi w dniu realizacji testu kompetencji biznesowych. 

Zarzut wskazany w pkt 3 uzasadnienia odwołania dotyczył Załącznika 3 do umowy – 

nieprecyzyjne  i  niezgodne  z  warunka

mi  świadczenia  usług  w  ramach  umowy  zasady 

weryfikacji kompetencji wykonawcy.  

Jak  wyjaśnił  odwołujący,  zgodnie  z  Załącznikiem  3  do  Umowy,  zamawiający  będzie 

przeprowadzał  weryfikację  kompetencji  wykonawcy.  Proces  weryfikacji  kompetencji  będzie 

realizowany 

według zasad określonych w tym załączniku. 

Odwołujący  nie  kwestionował  zasadności  określenia  takich  zasad,  gdyż  zapewnienie 

odpowiedniego  poziomu  świadczenia  usług  IT  ZUS  jest  niezbędne  do  realizacji  zadań 

statutowych  z

amawiającego,  niemniej  jednak  odwołujący  miał  poważne  zastrzeżenia  do 

treści  Załącznika  3.  Opisane  zasady  były  dla  niego  nieprecyzyjne,  niejednoznaczne  i  nie 

określają  istotnych  elementów,  niezbędnych  do  zachowania  obiektywnego  charakteru 

weryfikacji, tj.: 

- informacji o zakresie weryfikacji 

w zakresie ilościowym i jakościowym (1),  

- harmonogramu weryfikacji kompetencji (2), 

kryteriów weryfikacji i oceny jednostek zadaniowych (3). 

Ponadto  zasady  opisane  w  Załączniku  3  wprowadzają  nieuzasadnione  ograniczenia  w 

realizacji jednostek zadaniowy

ch i są niezgodne z warunkami realizacji przedmiotu Umowy, 

czyli świadczenia usług utrzymania (4). 

Tak  nieprecyzyjne,  niejednoznaczne  zasady,  często  nie odpowiadające warunkom  Umowy, 

nie pozwalają odwołującemu na rzetelne skalkulowanie ceny oferty oraz mogą powodować w 

czasie  realizacji  weryfikacji  kompetencji  spory  pomiędzy  stronami.  Zasady  weryfikacji 

kompetencji powinny być określone w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. 

3.1 Brak informacji o zakresie weryfikacji (zarówno ilościowym jak i jakościowym). 

Przedstawiony  przez  z

amawiającego  Regulamin  realizacji  weryfikacji  kompetencji  jest 

nieprecyzyjny,  gdyż  nie  określa  liczby  i  zakresu  jednostek  zadaniowych,  które  to  będą 

oceniane w ramach weryfikacji kompetencji. Dotyczy to w szczególności ścieżek weryfikacji 

związanych  z  weryfikacją  usług  aplikacyjnych,  weryfikacji  usług  narzędzi  i  procesów 

zarządzania IT oraz weryfikacji Roli Integratora. 


Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  ograniczenia  zakresu  weryfikacji  do  nie  mniej  niż 

50%  zakresu  (w  obszarze  każdej  ze  ścieżek  weryfikacyjnych).  Należy  zauważyć,  że  w 

przypadku  braku  pełnej  listy  wszystkich  oczekiwanych  przez  zamawiającego  jednostek 

zdaniowych  warunek  ten  jest  niemożliwy  do  zweryfikowania  na  etapie  niniejszego 

postępowania  (na  etapie  przygotowania  oferty)  oraz  uniemożliwia  przygotowanie  rzetelnej 

kalkulacji ceny oferty, ponieważ zamawiający nie przedstawił stosownych informacji. 

Żądanie  3.1:  W  związku  z  powyższym  odwołujący  wniósł  o  nakazanie  zamawiającemu 

modyfikacji SIWZ poprzez określenie:  

a)  dla  wszy

stkich  ścieżek  weryfikacji,  szczegółowej  listy  jednostek  zadaniowych  wraz  z 

tematyką i zakresem każdej jednostki zadaniowej oraz wskazaniem, którego zakresu Umowy 

dana jednostka zadaniowa dotyczy (której usługi lub metryki);  

b)  wskazanie  dla  każdej  jednostki  zadaniowej  oczekiwanych  rezultatów  końcowych,  które 

powinny zostać osiągnięte przez wykonawcę oraz kryteriów oceny tych rezultatów w oparciu 

o jednoznaczne i weryfikowalne warunki. 

3.2 Brak harmonogramu weryfikacji. 

W Załączniku 3 do Umowy zamawiający zamieścił jedynie ramowy harmonogram weryfikacji 

dla poszczególnych ścieżek weryfikacji określając jednocześnie maksymalny czas na całość 

procesu  weryfikacji  na  13  tygodni.  Harmonogram  ten  nie  określa  podziału  jednostek 

zadaniowych  pomiędzy  bloki  oraz  niezbędnego  czasu  realizacji  poszczególnych  jednostek 

zdaniowych. Nie adresuje również kolizyjności poszczególnych ścieżek weryfikacji, co biorąc 

pod uwagę ograniczenia czasowe całego procesu z  pewnością będzie miało miejsce.  Brak 

precyzyjnego  harmonogramu  uni

emożliwia  odwołującemu  racjonalne  dysponowanie 

zasobami  dedykowanymi  do  realizacji  poszczególnych  jednostek  zadaniowych,  a 

potencjalna  kolizyjność  poszczególnych  ścieżek  weryfikacji  uniemożliwia  pełne 

wykorzystanie  potencjału  zespołu  odwołującego.  Brak  takiego  harmonogramu  uniemożliwia 

także  określenie,  czy  odwołującemu  zostanie  zagwarantowana  dostateczna  ilość  czasu  w 

ramach  przewidywanych  13  tygodni  na  przystąpienie  do  wszystkich  przewidywanych  przez 

z

amawiającego jednostek zadaniowych w ramach każdej z ścieżek weryfikacji z możliwością 

ich  powtórzenia  w  przypadku  niepoprawnego  wyniku  w  pierwszym  terminie,  Brak 

doprecyzowania  harmonogramu  powoduje  także,  że  odwołujący  nie  jest  w  stanie 

przewidzieć w jakiej kolejności będą przeprowadzane weryfikacje, a co za tym idzie nie jest 

wiadomo,  ile  czasu  będzie  miał  do  przygotowania  się  do  weryfikacji.  Nie  jest  także  pewne 

czy  z

amawiający  przyjmie  kolejność  weryfikacji  zaproponowaną  przez  odwołującego  na 

etapie przygotowania Koncepcji przejęcia i świadczenia usług utrzymania. 

Żądanie 3.2:  Biorąc  powyższe pod uwagę,  odwołujący  wniósł  o nakazanie  zamawiającemu 

modyfikacji  SIWZ  poprzez  określenie  harmonogramu  weryfikacji  kompetencji,  który  będzie 

zwierał:  


a) 

podział  jednostek  zadaniowych  pomiędzy  bloki  wraz  z  określeniem  niezbędnego 

czasu  realizacji  poszczególnych  jednostek  zadaniowych,  zgodnego  z  czasami 

świadczenia usług utrzymania opisanymi w Umowie; 

b) 

uwzględnienie kolizyjności poszczególnych ścieżek weryfikacji. 

3.3 Brak jasnych kryteriów weryfikacji i oceny jednostek zadaniowych. 

Regulamin  weryfikacji  kompetencji  wykonawcy  nie  precyzuje  zasad  oceny  poszczególnych 

jednostek zadaniowych. Przedstawione zasady oceny zakładają jedynie, że każda jednostka 

zostanie  oceniona  jako  wykonana  poprawnie  lub  niepoprawnie.  Zamawiający  nie  określa, 

jaki warunek musi zostać spełniony, aby jednostka zadaniowa została zaliczona. Pozostawia 

to  możliwość  arbitralnego  stosowania  kryteriów  oceny  oraz  może  powodować  sytuację 

sporną pomiędzy stronami umowy. 

Zasady  weryfikacji  poprawności  wykonania  zadań  w  ramach  ścieżki  weryfikacji  usług 

biznesowych,  ścieżki  weryfikacji  usług  narzędzi  i  procesów  zarządzania  IT  oraz  ścieżki 

weryfikacji  Roli  Integratora  opierają  się  o  iteracyjne  przetwarzanie  uwag  zamawiającego. 

Harmonogram  przetwarzania  uwag  jest 

maksymalnie skrócony  i  nie pozostawia możliwości 

powtórzenia  całej  jednostki  zadaniowej  lub  jej  części.  Jednocześnie  jedynym  kryterium 

poprawności  wykonania  jednostek  zadaniowych  jest  uwzględnienie  wszystkich  uwag 

z

amawiającego  niezależnie  od  ich  zasadności.  Zamawiający  powinien  precyzyjnie  określić 

zasady weryfikacji tych jednostek zadaniowych poprzez umożliwienie ich powtórnej realizacji 

w przypadku braku możliwości uwzględnienia uwag w ramach dwóch iteracji. 

W przypadku jednostki zadaniowej dotyczącej odświeżenia środowiska przedprodukcyjnego 

regulamin weryfikacji kompetencji w sposób jawny określa brak możliwości jej powtórzenia. 

Takie podejście podważa sens procesu weryfikacji kompetencji, który zawiera w sobie także 

element  edukacyjny  związany  z  możliwością  poprawy  błędów  i  potwierdzenia  kompetencji, 

oraz  znacząco  ogranicza  możliwości  Wykonawcy  w  zakresie  potwierdzenia  możliwości 

realizacji  zadań  Umowy.  Dla  tej  jednostki  zadaniowej  zamawiający  powinien  przewidzieć 

możliwość powtórzenia weryfikacji w przypadku, gdy pierwsze podejście nie zostanie uznane 

za poprawne. 

Żądanie 3.3:  Biorąc  powyższe pod uwagę,  odwołujący  wniósł  o nakazanie  zamawiającemu 

modyfikacji SIWZ poprzez określenie kryteriów weryfikacji i oceny jednostek zadaniowych: 

a)  zdefiniowanie  oc

zekiwanych  wyników  poszczególnych  jednostek  zadaniowych  (po 

wcześniejszym zdefiniowaniu wszystkich jednostek zadaniowych, które zostaną przekazane 

o

dwołującemu do realizacji), 

b)  zdefiniowanie  elementów,  które  podlegają  ocenie  w  ramach  poszczególnych  jednostek 

zadaniowych,  

c) precyzyjne określenie kryteriów, zgodnie z którymi oceniane będą poszczególne rezultaty 

wykonania jednostek zadaniowych, 


d) precyzyjne określenie warunków, przy których poszczególne jednostki zadaniowe uznaje 

się za poprawne, 

e) określenie w harmonogramie realizacji jednostek zadaniowych drugiego terminu w ramach 

ścieżki  weryfikacji  usług  biznesowych,  ścieżki  weryfikacji  usług  narzędzi  i  procesów 

zarządzania IT, ścieżki weryfikacji Roli Integratora. 

3.4  Nieuzasadnione  ograniczenia  w  re

alizacji  jednostek  zadaniowych  względem  warunków 

świadczenia usług określonych w Umowie. 

Warunki  realizacji  weryfikacji  kompetencji  w

ykonawcy  narzucają  na  odwołującego  szereg 

ograniczeń,  które  w  świetle  warunków  świadczenia  usług  objętej  przedmiotem  zamówienia 

są  nieuzasadnione.  Warte  podkreślenia  jest  również,  że  zaproponowane  przez 

z

amawiającego  warunki  realizacji  jednostek  zadaniowych  w  ramach  każdej  ze  ścieżek 

weryfikacji  odbiegają  od  faktycznych  warunków  świadczenia  usług  określonych  w  Umowie, 

co  podwa

ża  ich  adekwatność  w  zakresie  oceny  kompetencji  odwołującego  w  zakresie 

świadczenia  tych  usług.  Opisane  warunki  realizacji  jednostek  zadaniowych  są  niezgodne  z 

warunkami,  które  znajdują  się  w  Umowie,  zatem  weryfikacja  kompetencji  jest  znacznie 

bardziej ryg

orystyczna niż warunki określone w Umowie. 

1)  Liczba  osób  mogących  wziąć  udział  w  realizacji  jednostek  zadaniowych  dla  ścieżki 

weryfikacji  usług  aplikacyjnych  została  ograniczona  do  10  osób  dla  każdego  bloku. 

Zważywszy,  że  w  ramach  każdego  bloku  zamawiający  przewiduje  wykonanie  do  25 

jednostek zadaniowych oraz biorąc pod uwagę ramy czasowe realizacji pojedynczego bloku 

w  postaci  jednego  dnia  roboczego  takie  ograniczenie  wydaje  się  uniemożliwiać 

o

dwołującemu  alokację  optymalnego  i  wystarczającego  zespołu  osób  dedykowanych  do 

rozwiązania poszczególnych jednostek zadaniowych. Odwołujący przewiduje, że tak szeroki 

zakres  weryfikacji  w  ramach  każdego  bloku  (25  jednostek  zadaniowych)  w  kontekście 

zakresu usług aplikacyjnych oznacza, że w ramach pojedynczego bloku weryfikowane będą 

kompetencje  o

dwołującego  z  bardzo  szerokiego  spektrum  systemu  KSI,  często 

niejednolitego  pod  względem  funkcjonalnym  i  technologicznym.  W  takich  przypadkach  10-

osobowy  zespół  może  być  niewystarczający  do  realizacji  jednostek  zadaniowych  na 

wymaganym przez  z

amawiającego poziomie i w wymaganym przez zamawiającego czasie. 

Wskazuje  na  to  również  doświadczenie  aktualnego  wykonawcy,  Konsorcjum  Comarch,  w 

zakresie realizacji  usług  utrzymania  systemu  KSI,  gdzie  rozwiązanie  incydentów  wymagało 

współdziałania  szerokiego  zespołu  osób  o  różnych  kompetencjach.  Ograniczenie  to  jest 

nadmierne  i  zupełnie  niezasadne,  tym  bardziej,  że  w  przypadku  pozostałych  ścieżek 

weryfikacji  takie  ograniczenie  nie  jest  przewidywane,  co  oznacza,  że  w  realizacji  tych 

jednost

ek  zadaniowych  może  wziąć  udział  znacznie  szerszy  zespół  osób  o  bardziej 

zdywersyfikowanych kompetencjach. 


2)  Czas  realizacji  poszczególnych  jednostek  zadaniowych  jest  nieadekwatny  do  czasu 

realizacji  usług  utrzymania  zgodnie  z  czasami  SLA  z  Umowy.  Dla  ścieżki  weryfikacji  usług 

aplikacyjnych przy założeniu maksymalnej liczby 25 jednostek zadaniowych w ramach bloku 

rozwiązanie pojedynczej jednostki zadaniowej powinno zająć 19,2 minuty. W ramach Umowy 

na rozwiązanie pojedynczego incydentu krytycznego  odwołujący ma od 4 do 6 godzin, a w 

przypadku incydentów niskich czas ten mieści się między 55 a 168 godzin. Natomiast czas 

realizacji weryfikacji usług biznesowych został skrócony z kilku tygodni w przypadku (czasy z 

Umowy), do 5-10 dni roboczych w przypadku procesu weryfikacji. 

3)  Dla  ścieżki  weryfikacji  usług  aplikacyjnych  w  odróżnieniu  od  pozostałych  ścieżek 

weryfikacji  z

amawiający  nie  przewiduje  możliwości  realizacji  jednostek  zdaniowych  zdalnie 

ani  nie  umożliwia  zdalnego  wsparcia  zespołu  dedykowanego  do  realizacji  jednostek 

zadaniowych w tym zakresie. Stanowi to istotne ograniczenie możliwości realizacji jednostek 

zdaniowych  i  nie  pozwala  na  wykorzystanie  pełnego  potencjału  kompetencyjnego 

o

dwołującego  w  sposób  adekwatny  do  warunków  świadczenia  usług  utrzymania 

przewidzianych w Umowie. 

4) Na potrzeby weryfikacji ścieżki usług aplikacyjnych zamawiający przewiduje udostępnienie 

od  6  do  maksymalnie  10  stanowisk.  W  kontekście  możliwości  skierowania  do  realizacji 

jednostek  zdaniowych  zespołu  10-osobowego  oznacza  to,  że  w  szczególnym  przypadku 

liczba  stanowisk  może  być  mniejsza  niż  liczebność  zespołu.  Takie  warunki  realizacji 

uniemożliwią  odwołującemu  pełne  zrównoleglenie  prac  oraz  sprawią,  że  nie  będzie  on  w 

stanie  wykorzystać  w  pełni  wszystkich  dedykowanych  do  rozwiązania  jednostek 

zadaniowych pracowników. 

5)  Na  etapie  realizacji  Umowy,  podczas  obsługi  incydentów,  odwołujący  ma  prawo 

kontaktować  się  z  personelem  zamawiającego  w  celu  identyfikacji  problemu  i  ustalenia 

oczekiwanego  sposobu  jego  rozwiązania.  W  sytuacji,  gdy  istnieje  wiele  sposobów 

rozwiązania  problemu,  ustalenie  preferowanego  przez  ZUS  sposobu  rozwiązania  jest 

kwestią  niezwykle  istotną.  Natomiast  w  trakcie  weryfikacji  kompetencji,  zgodnie  z 

Załącznikiem  3  do  Umowy,  zamawiający  nie  udziela  odwołującemu  żadnych  informacji 

odnoście  oczekiwanego  sposobu  rozwiązania  zadań.  Taki  działanie  znacznie  odstaje  od 

postanowień umownych i stosowanej praktyki. Odwołujący dopiero z formularzy oceny może 

dowiedzieć się, że przedstawiony sposób realizacji jednostek zadaniowych nie był zgodny z 

oczekiwanym  przez  z

amawiającego  wynikiem.  Z  doświadczenia  odwołującego  (członek 

konsorcjum  wykonującego  obecną  umowę  utrzymaniową)  wielokrotnie  dochodziło  do 

sytuacji,  że  odwołujący  miał  wszelkie  kompetencje  do  tego,  aby  wykonać  jednostkę 

zadaniową zgodnie z oczekiwaniem ZUS, sformułowanym w formularzu oceny, natomiast nie 

wiedząc  jaki  jest  preferowany  przez  zamawiającego  sposób  rozwiązania  problemu, 

przedstawił inne rozwiązanie. 


Żądanie 3.4.  Biorąc  powyższe pod uwagę,  odwołujący  wniósł  o nakazanie  zamawiającemu 

modyfikacji SIWZ poprzez:  

a)  usunięcie  ograniczenia  liczby  osób  mogących  wziąć  udział  w  realizacji  jednostek 

zadaniowych dla ścieżki weryfikacji usług aplikacyjnych,  

b)  zapewnienie  odpowiedniego  czasu  na  realizację  jednostek  zadaniowych,  który  będzie 

odpowiadał czasom przewidzianym w Umowie,  

c) określenie warunków realizacji dla ścieżki weryfikacji usług aplikacyjnych, w taki sposób, 

aby była możliwość realizacji jednostek zadaniowych zdalnie,  

d)  umożliwienie  na  etapie  weryfikacji  kompetencji  odwołującego  konsultowania  z 

zamawiającym sposobu realizacji jednostek zadaniowych. 

Zarzut  opisany  w  pkt  4  uzasadnienia  odwołania  dotyczył  umowy  o  poufności 

(ograniczenie  dostępu  do  informacji  chronionych  jedynie  do  osób  wskazanych  w  zał.  1  do 

umowy o poufności).  

Odwołujący  wskazał,  że  w  załączniku  nr  12  do  SIWZ  Umowa  o  poufności  zamawiający 

odpowiednio w 

§ 1 ust. 2 oraz § 2 ust. 7 sfomułował następujące postanowienia: 

Udostępnienie  dokumentów,  o  których  mowa  w  ust.  1  nastąpi  poprzez  umożliwienie 

zdalnego  dostępu  do  dedykowanego  zasobu  w  ZUS  dla  każdego  z  Wykonawców 

uczestniczących  w  postępowaniu,  najpóźniej  od  dnia  następującego  po  dniu  zawarcia 

Umowy o poufności do zakończenia postępowania. Zdalny dostęp  będzie możliwy dla osób 

imienni

e  wskazanych  w  Załączniku  nr  1  do  Umowy  o  poufności  i  będzie  realizowany  w 

oparciu o dane w nim wskazane. (...) 

Strona Otrzymująca jest zobowiązana ograniczyć dostęp do Informacji Chronionych jedynie 

do osób wskazanych w Załączniku nr 1 (…) 

Stosowanie tak 

sformułowanego postanowienia prowadziłoby do kuriozalnych rezultatów. Na 

jego gruncie bowiem osoby imiennie wskazane w Załączniku 1 do Umowy o poufności, które 

zostały  podane  w  celu  utworzenia  dla  nich  zdalnego  dostępu  do  dedykowanego  zasobu 

ZUS, są zobowiązane do nieudostępniania Informacji chronionych, zdefiniowanych szeroko 

§ 2 ust. 1 Umowy o poufności, innym członkom zespołu  wykonawcy, zaangażowanym w 

proces  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Jest  przy  tym  oczywiste,  że 

praca  przy  tak 

dużym  postępowaniu  wymaga  zaangażowania  specjalistów  z  różnych 

dziedzin w tym również kadry menedżerskiej. Na gruncie tak sformułowanego zapisu, osoby 

dla  których  utworzono  dostęp  do  dedykowanych  zasobów  ZUS  nie  mogą  dzielić  się 

Informacjami Chronionymi n

awet z prawnikami przygotowującymi środki ochrony prawnej lub 

członkami  zarządu  Wykonawcy,  podejmującymi  strategiczne  decyzje  co  do  kształtu  i 

warunków oferty składanej w postępowaniu przetargowym. Ujawnienie Informacji Chronionej 

tym  osobom  będzie  skutkować  naliczeniem  kary  umownej,  o  której  mowa  w  §  5  ust.  1 

Umowy  o  poufności.  Powyższe  zapisy  nie  mogą  się  ostać,  bowiem  w  praktyce 


uniemożliwiają  przygotowanie  i  złożenie  oferty  w  postępowaniu.  Nie  powinno  ulegać 

wątpliwości,  że  w  przypadku  zamówienia  o  tak  dużej  złożoności  i  wartości,  w  proces 

ofertowania  jest  zaangażowana  po  stronie  Wykonawcy  duża  liczba  osób  i  wszystkie  one 

powinny mieć możliwość zapoznania się z informacjami zawartymi w dokumentach, które są 

udostępniane przez ZUS w celu przygotowania oferty. 

Żądanie 4: W związku z powyższym odwołujący wniósł o dokonanie modyfikacji treści SIWZ 

poprzez  nadanie  postanowieniu 

§  2  ust.  7  zd.  1  Umowy  o  poufności  następującego 

brzmienia: 

Strona Otrzymująca jest zobowiązana ograniczyć dostęp do Informacji Chronionych jedynie 

do osób wskazanych w Załączniku nr 1 oraz osób bezpośrednio zaangażowanych w proces 

ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  Świadczenie  usług  wsparcia 

eksploatacji  i  utrzymania  Kompleksowego  Systemu  Informatycznego  Zakładu  Ubezpieczeń 

Społecznych (KSI ZUS). (…) 

Zarzut podniesiony w pkt 7 uzasadnienia odwołania dotyczył art. 5 ust. 35-38 wzoru 

umowy (zakaz zatrudniania pracowników ZUS).  

Odwołujący  wskazał,  że  zamawiający  we  Wzorze  Umowy,  stanowiącym  Załącznik  2  do 

SIWZ,  w  art.  5 

„ZASADY  WSPÓŁDZIAŁANIA  STRON”,  zamieścił  postanowienia  których 

treść przedstawia się następująco: 

35.  W  czasie  trwania  Umowy  Wykonawca  zobowiązuje  się  nie  zatrudniać:  (i)  pracowników 

Zamawiającego,  którym  Zamawiający  faktycznie  powierzył  wykonywanie  obowiązków 

związanych  z  realizacją  Umowy  (w  tym  również  w  okresie  przejęcia  Usług),  a  także  (ii) 

pracowników  Zamawiającego,  którym  Zamawiający  faktycznie  powierzył  wykonywanie 

obowiązków  związanych  z  realizacją  równolegle  obowiązujących  umów,  których 

przedmiotem  jest  wsparcie  eksploatacji  i  utrzymania  KSI  ZUS 

—  bez  uprzedniej  zgody 

Zamawiającego  wyrażonej  w  Formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności.  Zakaz  dotyczy 

zatrudniania  osób  pozostających  z  Zamawiającym  w  stosunku  pracy  w  okresie  trwania 

Umowy,  jak  również  osób,  których  stosunek  pracy  ustał  w  okresie  trwania  Umowy.  Zakaz 

obowiązuje w okresie 1 roku po ustaniu stosunku pracy nawiązanego z Zamawiającym.  

36.  Zakaz,  o  którym  mowa  w  ust.  35,  dotyczy  zawarcia  przez  Wykonawcę  lub 

podwykonawcę z pracownikiem Zamawiającego zarówno umowy o pracę, jak i zatrudnienia 

na innej podstawie prawnej, w szczególności zawarcia umowy cywilnoprawnej: nazwanej lub 

nienazwanej. 

37.  Wykonawca  zobligowany  jest  do  wprowadzenia  zakazu,  o  którym  mowa  w  ust.  35,  do 

umów zawieranych przez Wykonawcę z podwykonawcami.  

38.  Dla  potwierdzenia  faktu  niezatrudniania  pracowników  Zamawiającego,  Wykonawca  na 

każde  pisemne  żądanie  Zamawiającego,  przedstawi  oświadczenie  w  zakresie 

przestrzegania zobowiązań/zakazów, o których mowa w ust. 35-37


Odwołujący  wskazał,  że  powyższe  postanowienia  umowne  są  niezgodne  z  prawem  oraz 

zasadami 

współżycia społecznego, w związku z czym ich umieszczanie we wzorach umów 

jest  niedozwolone,  a  w  sytuacji  zawarcia  umowy  zawierającej  takie  postanowienia,  są  one 

nieważne.  Stanowisko  takie  znajduje  oparcie  w  orzecznictwie,  m.in.  w  Wyroku  Sądu 

Apelacyjnego w Szczecinie z 23 kwietnia 2015 r., sygn. akt I Aca 134/15. W wyroku tym, na 

gruncie  sprawy  o  zapłatę  kary  umownej  z  tytułu  naruszenia  zakazu  zatrudniania 

pracowników,  dokonano  oceny  prawnej  klauzul  umownych  wprowadzających  zakaz 

zatrudniania pracowników drugiej strony umowy (klauzule „non solicitation”). Zdaniem Sądu 

tego typu postanowienia umowne są przede wszystkim sprzeczne z: 

- art. 353

k.c. 

Strony  zawierające  umowę  mogą  ułożyć  stosunek  prawny  według  swego  uznania,  byleby 

jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom 

współżycia społecznego

art. 10 § 1 Kodeksu pracy („KP”) 

Każdy  ma  prawo  do  swobodnie  wybranej  pracy.  Nikomu,  z  wyjątkiem  przypadków 

określonych w ustawie, nie można zabronić wykonywania zawodu.  

Dodatkowo  w  wyroku  wskazano,  że  takie  postanowienia  są  sprzeczne  z  zasadami 

współżycia społecznego. 

W związku z powyższym, mając na uwadze treść art. 58 § 1 i 2 k.c.: 

§  1.  Czynność  prawna  sprzeczna  z  ustawą  albo  mająca  na  celu  obejście  ustawy  jest 

nieważna,  chyba  że  właściwy  przepis  przewiduje  inny  skutek,  w  szczególności  ten,  iż  na 

miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.  

§ 2 Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.  

Sąd  uznał  postanowienia  umowne  o  zakazie  zatrudniania  pracowników  kontrahenta  za 

nieważne. Uzasadniając takie stanowisko, Sąd w szczególności wskazał, że sformułowanie 

w  umowie  po

między  kontrahentami  takiego  zakazu  wpływa  na  sytuację  pracowników 

„ograniczając  ich  prawo  do  swobody  wyboru  pracodawcy,  co  w  konsekwencji  narusza 

wyrażoną  w  art.  10  §  1  i  art.  11  KP  zasadę  wolności  pracy,  stanowiącą  również  zasadę 

konstytucyjną, określoną w art. 65 ust. 1 i 2 Konstytucji RP.”. Zwrócono ponadto uwagę, że 

postanowienia  takie  naruszają  również  swobodę  pracodawcy  w  zakresie  doboru 

pracowników,  w  efekcie  czego  naruszają  zasadę  wolności  pracy  po  stronie  pracodawczej 

stosunku  pracy,  jak  również  zasadę  wolności  prowadzenia  działalności  gospodarczej, 

mającą swe źródło w art. 22 Konstytucji RP. 

W orzeczeniu podkreślono również, że „jedyną prawnie dopuszczalną formą zabezpieczenia 

się  pracodawcy  przed  ryzykiem  utraty  pracowników  wyszkolonych  lub  podnoszących 

kwalifikacje  zawodowe  na  koszt  podmiotu  zatrudniającego,  jest  zawarcie  odpowiedniej 

umowy z pracownikiem. Istotne jest bowiem, aby takie ograniczenie zasady wolności pracy, 


podobnie  jak  inne  umowy  wpływające  na  sytuację  pracowników,  wynikało  z  autonomii  woli 

stront a nie z 

autonomii woli pracodawców. Sąd uznał również, że powszechność stosowania 

klauzul zakazujących zatrudniania pracowników w umowach pomiędzy uczestnikami obrotu 

gospodarczego,  nie  może  być  argumentem  przemawiającym  za  prawidłowością  tego 

rozwiązania.  Stwierdzono  wprost,  że  „Błędne  rozwiązanie,  przez  fakt  jego  powielania  nie 

doznaje konwalidacji”  

Za  uznaniem  postanowień  art.  5  ust.  35  -  38  Wzoru  Umowy  za  niedozwolone,  przemawia 

również pogląd wyrażony w Wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 20 marca 1998 r., sygn. 

akt I  Aca 136/98. W powyższym  orzeczeniu,  dokonując oceny  prawnej klauzuli  zakazującą 

zatrudniania  pracowników  kontrahenta  (o  treści  bardzo  zbliżonej  do  treści  klauzuli  zawartej 

we Wzorze Umowy), stwierdzono, że: 

(…) sprzeczne z zasadami współżycia społecznego oraz kolidujące z zasadą wolności pracy, 

i  tym  samym  za  naruszające  prawo  osób  fizycznych  do  wyboru  miejsca  pracy  i  charakteru 

zatrudnienia,  jest  stosowanie  w  umowie  dwóch  podmiotów  gospodarczych  ograniczeń 

polegających  na  nakładaniu  na  tę  ze  stron,  która  zatrudni  pracownika  drugiej  strony, 

obowiązku zapłaty kary umownej (art. 353

k.c. i art. 10 § 1 k.p.). ” 

Stanowisko,  zgodnie  z  którym  klauzule  „non  solicitation”  są  klauzulami  nieważnymi,  jest 

również aprobowane w doktrynie prawa pracy. 

Mając  na  uwadze,  że  postanowienie  zawarte  w  art.  5  ust.  35  Wzoru  Umowy  będzie 

bezwzględnie  nieważne,  przyjąć  należy,  że  nieważne  będą  również  powiązane  z  nim 

postanowienia zawarte w art. 5 ust. 36-38 Umowy oraz skorelowane z nimi postanowienie z 

art. 8 ust. 15 Umowy, przewidujące naliczenie kary umownej w wysokości 240 000,00 PLN 

za naruszenie zobowiązań/zakazów zawartych w art. 5 ust. 36-37. 

Dodatkowo  wskazujemy  również  na  błędną  konstrukcję  postanowienia  zawartego  w  art.  5 

ust.  35  Umowy. 

Odwołuje się on  bowiem  do  przypadku,  w którym  zamawiający  „faktycznie 

powierzył  wykonywanie  obowiązków  związanych  z  realizacją  przedmiotu  Umowy  (...)”. 

Wskazać  należy,  że  wykonawca  nie  ma  wiedzy  którym  pracownikom  ZUS  faktycznie 

powierzył wykonywanie takich obowiązków – wiedze taką ma tylko ZUS. Wynika z tego, że 

w

ykonawca,  nawet  w  przypadku  woli  zastosowania  się  do  zakazu  z  art.  5  ust.  35  Umowy, 

może zatrudnić pracownika, którego dotyczy zakaz określony w tym postanowieniu. Jest to 

tym  bardziej  prawdopodob

ne,  że  w  realizację  przedmiotu  Umowy  jest  zaangażowana  duża 

liczba pracowników, z wielu różnych jednostek organizacyjnych ZUS, a wykonawca posiada 

tylko takie informacje o przebiegu zatrudnienia kandydatów do pracy, jakie zostaną mu przez 

nich przekazane. 

Niezależnie od tego, że kwestionowane postanowienia Umowy naruszają wskazane powyżej 

przepisy  Konstytucji,  Kodeksu  pracy  oraz  zasady  współżycia  społecznego,  to  wskazać 

również  należy,  że  umieszczenie  we  Wzorze  Umowy  niedozwolonych  klauzul  umownych 


narusza 

również  Pzp  i  ma  negatywny  wpływ  na  prowadzone  postępowanie  przetargowe. 

Postanowienia  Wzoru  Umowy  wyznaczają  zakres  obowiązków  i  uprawnień  stron  przyszłej 

umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  a  więc  opisują  przedmiot  zamówienia.  Fakt 

zamieszczenia  nied

ozwolonych  postanowień  umownych,  sankcjonowanych  dodatkowo 

wysokimi karami umownymi (aż 240 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia) skutkuje tym, 

że opis przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów ustawowych określonych w przepisach 

art.  29  ust.  1  i  2  Pzp 

oraz jest sprzeczny z  zasadą uczciwej konkurencji wyrażoną w art. 7 

Pzp.  Tak  sformułowany  opis  przedmiotu  zamówienia  (Umowa  jest  częścią  opisu)  nie 

zapewnia  zachowania  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców  w 

postępowaniu.  Umieszczenie  niedozwolonych  klauzul  umownych  wprowadza  stan 

niepewności prawnej. 

Część  wykonawców  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  kalkulując  ofertę,  może 

uwzględniać w cenie ofertowej rezerwy na pokrycie kar umownych naliczanych przez ZUS z 

tytułu naruszania zakazu zatrudniania (historia pokazuje, że takie kary były naliczane w toku 

realizacji umów utrzymaniowych KSI ZUS). 

Pamiętać  bowiem  należy,  że  nawet  w  przypadku  woli  przestrzegania  nielegalnego  zakazu, 

może  dojść  do  „przypadkowego”  zatrudnienia  pracownika  ZUS  objętego  zakazem,  np.  w 

sytuacji,  gdy  nie  poinformuje  on  w  pełni  o  zakresie  swoich  obowiązków  w  ZUS.  Dodać 

również  należy,  że  kierowanie  do  ZUS  zapytań  dotyczących  zakresu  obowiązków 

wykonywanych  przez  kandydatów  do  pracy,  w  celu  potwierdzenia  zakresu  deklarowanego 

przez  kandydata  stanowiłoby  rażące  naruszenie  przepisów  o  ochronie  danych  osobowych 

oraz dóbr osobistych tych kandydatów. Osoby szukające pracy w większości przypadków nie 

życzą  sobie  informowania  o  tym  fakcie  aktualnych  pracodawców.  Ujawnienie  wobec  ZUS 

zamiaru  zmiany  pracodawcy  mogłoby  prowadzić  do  wielu  negatywnych  i  oczywistych 

konsekwencji  w  stosunku  do  osób  pracujących  w  ZUS.  Inaczej  jest  odbierany  przez 

przełożonych  i  współpracowników  pracownik,  który  ma  zamiar  odejścia  (w  pewnej 

perspektyw

ie czasu) a inaczej pracownik, który nie ma takiego zamiaru (lub przynajmniej go 

nie uzewnętrznia). Z tych samych powodów jako nielogiczny i bezwartościowe należy uznać 

fragment  postanowienia  z  art.  5  ust.  35  Umowy  mówiący  o  uprzedniej  zgodzie 

zamawiającego wyrażonej na piśmie na zatrudnienie pracownika. 

Z  kolei  inni  wykonawcy  mogą  uznać,  że  klauzule  umowne,  jako  niedozwolone,  nie  są  dla 

nich  wiążące  i  mogą  doliczać  do  ceny  oferty  jedynie  rezerwy  na  pokrycie  środków 

niezasadnie  potrąconych  tytułem  kary  przez  zamawiającego  na  czas  do  ich  zwrotnego 

wyegzekwowania  na  drodze  sądowej.  Jeszcze  inni  wykonawcy  mogą  zupełnie  nie  brać 

powyższych okoliczności pod uwagę przy sporządzaniu oferty. Powyższa sytuacja prowadzi 

do  tego,  że  opis  przedmiotu  zamówienia  jest  niejednoznaczny  i  stwarza  warunki  do 

ni

erównego traktowania wykonawców i złożenia w postępowaniu nieporównywalnych ofert, 


Żądanie  7:  W  związku  z  powyższym  odwołujący  wniósł  o  usunięcia  ze  wzoru  Umowy 

postanowień określonych w art. 5 ust. 35-38 oraz w art 8 ust. 2 pkt 15. 

Zarzut  wskazany  w  pkt  8  uzasadnienia  odwołania  odnosił  się  do  braku  możliwości 

prawidłowego oszacowania ceny oferty z powodu nieprawidłowej konstrukcji rozliczania prac 

w ramach modelu współpracy. 

O

dwołujący  wskazał,  że  zamawiający  w  Załączniku  5  do  Umowy  „Zasady  Modelu 

Współdziałania w utrzymaniu KSI ZUS” zawarł następujące postanowienia: 

1.5.2  W  przypadku  Wykazania  przez  jednego  z  Wykonawców  umów  utrzymania  KSI,  że 

przyczyną Incydentu jest nienależyte wykonanie lub niewykonanie przez innego Wykonawcę 

umowy  utrzymania  KSI,  usuwanie  skutków  Incydentu  przez  Wykonawcę  umów  utrzymania 

KSI  w  poszczególnych  elementach  Architektury  KSI  ZUS  przyporządkowanych  danemu 

wykonawcy w Rejestrach jest rozliczane, po usunięciu Incydentu, na zasadach jak dla Usług 

dodatkowych,  z  zastrzeżeniem  punktów  1,19  oraz  1.20.  Wykazanie  przyczyn  Incydentu 

przez  usuwającego  skutki  incydentu  nastąpi  nie  później  niż  3  miesiące  od  dnia  jego 

Zgłoszenia przez  Zamawiającego.  Po tym terminie wygasa  uprawnienie,  o którym  mowa w 

zdaniu pierwszym; 

1.5.3.  W  przypadku  poniesienia  przez  ZUS  kosztów,  o  których  mowa  w  punkcie  1.5.2 

powyżej,  ZUS  jest  uprawniony  do  potrącenia  90%  kwoty  odpowiadającej  wysokości 

poniesionych  kosztów  z  wynagrodzenia  Wykonawcy  umowy  utrzymania  KSI,  którego 

nienal

eżyte wykonanie lub niewykonanie umowy stanowiło przyczynę Incydentu

A także postanowienia dotyczące sposobu przedstawiania rozliczenia przez wykonawcę: 

1.19  Wykazanie  przyczyn  Incydentu,  w  sytuacji  określonej  w  punkcie  1.5.2  odbywać  się 

będzie zgodnie z niżej wskazanymi zasadami: 

1.19.1.  Wykonawca  w  przypadku  stwierdzenia,  że  przyczyną  Incydentu  jest  nienależyte 

wykonanie  lub  niewykonanie  umowy  przez  innego  Wykonawcę  umów  utrzymania  KSI, 

informuje o tym Zamawiającego. 

Informacja  musi  spełniać  wymogi  Wykazania  przyczyn  Incydentu.  Wraz  z  przekazaniem 

informacji,  o  której  mowa  w  zdaniu  poprzedzającym,  dany  Wykonawca  przedstawi 

Zamawiającemu rozliczenie godzinowe, o którym mowa w (dalej: „Rozliczenie”), które będzie 

zawierało  wyszczególnienie  poszczególnych  prac  poświęconych  na  usunięcie  skutków 

Incydentu wraz z podaniem ich pracochłonności w wymiarze osobogodzin; 

1.19.2.  Zamawiający  w  terminie  3  Dni  roboczych  przekazuje  informację,  o  której  mowa  w 

punkcie  1.19.1,  wraz  z  Rozliczeniem,  do  tego  Wykonawcy  umów  utrzymania  KSI,  którego 

nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy jest przyczyną Incydentu i który przedstawi 

swoje stanowisko w terminie 10 Dni roboczych od otrzymania tej informacji (z wyłączeniem 

Rozliczenia).  Stanowisko  tego  Wykonawcy  w  odniesieniu  do 

informacji,  o  której  mowa  w 

punkcie  1.19.1  musi  zawierać  co  najmniej  odniesienie  się  do  twierdzeń  i  dowodów 


wskazanych  w  Wykazaniu  przyczyny  Incydentu,  a  w  przypadku  zajęcia  stanowiska  o 

nieudowodnieniu przyczyn Incydentu, także uzasadnienie tego stanowiska wraz z dowodami 

w  postaci  logów  wraz  z  ich  interpretacją  oraz  fakultatywnie  innych  dowodów 

potwierdzającymi to stanowisko; 

1.20.  Po  podjęciu  decyzji  akceptującej  Wykazanie  przyczyn  Incydentu,  zgodnie  z  punktem 

1.19  wysokość  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  umów  utrzymania  KSI  z  tytułu  prac 

związanych z usunięciem skutków Incydentu zgodnie z punktem 1.5.2 zostanie ustalona na 

zasadach jak dla Usług dodatkowych, ze zmianami wynikającymi z poniższych postanowień: 

1.21.Po  przedstawieniu  Rozliczenia  zgodnie  z 

punktem  1.19.1  wykonawca,  który  je 

przedstawił,  nie może dokonać  zwiększenia wynagrodzenia wskazanego w  Rozliczeniu ani 

przedstawiać dodatkowych rozliczeń.  

1.22. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji, o której mowa w punkcie 1.19.3.3 

lub 1.20.

2.4, Wykonawca umów utrzymania KSI, którego decyzja dotyczy i który nie zgadza 

się  z  decyzją  Zamawiającego  uprawniony  jest  do  poddania  sporu  pod  rozstrzygnięcie 

właściwego  Sądu  Powszechnego.  Do  chwili  wydania  prawomocnego  orzeczenia  przez 

właściwy sąd, pomiędzy Wykonawcami umów utrzymania KSI i Zamawiającym obowiązujące 

jest Rozliczenie w brzmieniu nadanym przez RU wraz ze skutkami z niego wynikającymi.  

1.23.  Brak  przekazania  stanowiska  przez  Wykonawcę  umów  utrzymania  KSI  w  terminach 

określonych  w  punkcie  1.19  lub  1.20  uznaje  się  za  akceptację  stanowiska  drugiego 

Wykonawcy.  Stanowiska  przekazywane  są  drogą  elektroniczną  na  adresy  poczty 

elektronicznej wskazane do  zwoływania posiedzeń KK. Termin wskazany w punkcie 1.19.2 

ulega  zawieszeniu  na  okres  od  dnia  złożenia  przez  Wykonawcę  umów  utrzymania  KSI 

zobowiązanego  do  przedstawienia  stanowiska  wniosku  do  Zamawiającego  o  uzyskanie 

logów  do  dnia  ich  przekazania  przez  Zamawiającego  lub  do  dnia  przekazania  przez 

Zamawiającego informacji o braku posiadania takich logów

Powyższe  postanowienia  są  nieprawidłowe,  ponieważ  prowadzą  do  sytuacji,  w  której 

w

ykonawca  może  otrzymać  dwukrotnie  wynagrodzenie  za  realizację  prac  związanych  z 

obsługą Incydentu. Sposób usuwania Incydentów, niezależnie co jest ich przyczyną, lub kto 

przyczynił  się  do  powstania  incydentu,  jest  uregulowany  w  Załączniku  nr  9  do  Umowy. 

Zamawiający  w  precyzyjny  sposób  określił  tam  obowiązki  wykonawcy.  Wykonawca  jest 

zobowiązany  do  obsługi  Incydentów  w  ramach  wynagrodzenia  za  realizację  Usług 

Utrzymania.  O

bsługa  Incydentów  realizowana  jest  z  uwzględnieniem  czasów  naprawy 

zdefiniowanych  w  Załączniku  nr  9  do  Umowy.  Brak  zachowania  wskazanych  terminów 

skutkuje  obniżeniem  wynagrodzenia  i  może  doprowadzić  do  naliczenia  kar  umownych 

opisanych  w  Umowie  w  art.  8  Od

powiedzialność  i  kary  umowne  i  art.  9  Obniżenie 

wynagrodzenia. 


Zatem postanowienia zaproponowane przez z

amawiającego mogą doprowadzić do sytuacji, 

w  której  wykonawca  obciążony  zostanie  dodatkową  „karą”,  w  postaci  rozliczenia 

przedstawionego  przez  innego  wy

konawcę,  które  co  do  zasady  jest  praktycznie 

nieweryfikowalne. 

Zapisy  SIWZ  w  powyższym  zakresie  są  nieprawidłowe,  nieprecyzyjne  i  uniemożliwiają 

rzetelne  skalkulowanie  ceny  oferty.  Odwołujący  nie  może  oszacować  i  uwzględnić  w 

kalkulacji  ceny  oferty  nieokre

ślonych  ryzyk  i  kar  związanych  z  usunięciem  Incydentu  przez 

innego w

ykonawcę. Umowa nie ma w tym zakresie ustalonych wartości, tak jak w przypadku 

kar  czy  obniżeń  wynagrodzenia,  więc  wykonawca  nie  wie  w  jakiej  wysokości  obciążenia 

mogą go dotyczyć. 

Dodatk

owo  niezrozumiałe  jest,  że  rozliczenie  obsługi  Incydentu  następuje  wg  stawek  za 

roboczogodzinę  wykonawcy  obsługującego  Incydent.  To  powoduje,  że  odwołujący  w  chwili 

składania oferty nie jest w stanie skalkulować ceny oferty, ponieważ nie zna przecież stawek 

innego  w

ykonawcy,  ani  nie  jest  w  stanie  przewidzieć  jakie  one  będą.  Może  zdarzyć  się 

bowiem sytuacja, w której wykonawca usuwający Incydent posługiwał się będzie stawką za 

roboczogodzinę dużo wyższą niż stawki wykonawcy obciążonego rozliczeniem. Nie ma więc 

podstaw  do  tego  aby  de  facto  płacić  innemu  wykonawcy  za  realizację  jego  obowiązków 

umownych.  Takie  podejście  burzy  zasady  uczciwej  konkurencji  i  jest  skrajnie  niekorzystne 

dla interesu  publicznego  bowiem  zakłada  płatność  przez  podmiot publiczny  dwa razy  za to 

samo. 

Należy  także  podkreślić,  że  przedstawiony  mechanizm  nie  dotyczy  sytuacji,  w  której 

przyczyną  Incydentu  jest  nienależyte  wykonanie  lub  niewykonanie  obowiązków 

z

amawiającego. Zamawiający bowiem realizuje także usługi utrzymania dla metryk, których 

nie  zdecydował  się  powierzyć  Wykonawcom  umów  utrzymaniowych.  Czy  w  takiej  sytuacji 

w

ykonawca usuwający skutki Incydentu spowodowanego działaniem zamawiającego będzie 

pozbawiony możliwości rozliczenia zrealizowanych prac? Jeśli tak, to także nie jest w stanie 

skalkulować  ceny  oferty,  bo  nie  wie  ile  incydentów  wywołanych  błędami  zamawiającego 

będzie musiał obsłużyć. Z tego powodu  zamawiający przewidział ryczałtowe, uwzględnione 

w cenie Usług Utrzymania wynagrodzenie za usuwanie Incydentów. 

Żądanie 8: W związku z powyższym odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu zmiany 

SIWZ  polegającej  na  usunięciu  zapisów  dot.  rozliczania  kosztów  usunięcia  Incydentu 

spowodowanego  nienależytym  wykonaniem  lub  niewykonaniem  przez  innego  Wykonawcę 

umowy utrzymania KSI ujętych w Załączniku nr 5 do Umowy pkt 1.5.2, 1.5.3, 1.19-1.23 oraz 

skorelowanych z nimi zapisów Umowy. 

Przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  zgłosił 

wykonawca 

Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie.  


Wykonawca zgłaszający przystąpienie złożył swoje pismo procesowe z dnia 6 marca 2020 r. 

Poinformował, że przystąpił do postępowania odwoławczego wyłącznie w zakresie zarzutów 

3,  5,  7  i  8.  W  jego  ocenie  przedmiotowe  zarzuty  powinny  być  oddalone  wobec  braku 

interesu  w  ich  podnoszen

iu  po  stronie  odwołującego.  W  złożonym  piśmie  przedstawił 

argumentację, w tym zakresie osobno dla każdego zarzutu.  

Na  posiedzeniu  niejawnym,  które  odbyło  się  w  dniu  26  maja  2020  r.  zamawiający 

złożył oryginał odpowiedzi na odwołanie, w której wskazał, że: 

uwzględnia zarzut nr 5 odwołania;  

wnosi o oddalenie odwołania w pozostałym zakresie; 

wnosi  o  obciążenie  odwołującego  kosztami  postępowania,  w  tym  kosztami  zastępstwa 

procesowego. 

Zamawiający  na  wstępie  wyjaśnił,  że na skutek dokonanej  przez  w  dniu  3 kwietnia 2020 r. 

modyfikacji postanowień SIWZ, w tym wzoru Umowy i jej załączników (pismo datowane na 3 

kwietnia  2020  r.,  nr.  993200/271/1N-

297/2020)  część  zapisów  będących  podstawą 

formułowanych przez odwołującego zarzutów uległa całościowej lub częściowej modyfikacji. 

Zmianie  uległ  zatem  stan  faktyczny  będący  podstawą  do  rozpoznania  odwołania.  W  tym 

zakresie  wskazał,  że  czynność  modyfikacji  postanowień  SIWZ,  w  tym  wzoru  Umowy  i  jej 

załączników,  jest  skuteczna  z  chwilą  podania  do  publicznej  wiadomości  (opublikowania). 

Tym  samym  w  chwili  rozstrzygania  odwołania  przez  Krajowa  Izbę  Odwoławczą  mamy  do 

czynienia  z  innym  stanem  faktycznym,  niż  w  chwili  wniesienia  odwołania.  Oznacza  to,  że 

zarzuty  sformułowane  względem  poprzednio  obowiązujących  postanowieniach  SIWZ,  po 

dokonaniu  ich  modyfikacji,  straciły  swoją  aktualność,  prowadząc  do  upadku  podstawy 

faktycznej  zarzutów  i  stały  się  bezprzedmiotowe.  Wskazał,  iż  działanie  jego  polegające  na 

zmianie  SIWZ,  po  terminie  wniesienia  odwołania,  jest  nie  tylko  uzasadnione  ekonomiką 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  ale  również  jest  w  pełni  zgodne  z 

przepisami prawa. Przepisy Pzp 

nie wiążą bowiem z wniesieniem odwołania na treść SIWZ 

skutku  zawieszającego  postępowanie.  Skutek  taki  przewidziany  jest  jedynie  w  przypadku 

czynności zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zatem każda inna czynność 

w  postępowaniu  o  zamówienie  publicznego,  poza  zawarciem  umowy,  jest  możliwa  do 

podjęcia przez zamawiającego pomimo toczącego się postępowania odwoławczego. 

Ponie

waż, poza zarzutem nr 5 odwołania, sposób modyfikacji SIWZ nie jest w pełni zgodny z 

żądaniami  odwołującego,  zamawiający  oświadczył,  że  nie  dokonał  czynności  procesowej 

uwzględnienia części zarzutów (pkt II petitum) w trybie art. 186 ust. 2 Pzp.  

Dalej zam

awiający wyjaśnił, że zgodnie z art. 191 ust. 2 Pzp wydając wyrok Izba bierze za 

podstawę  stan  rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania.  Oznacza  to,  że  w  sytuacji,  gdy 

dokonana  przez  z

amawiającego  modyfikacja  SIWZ  uwzględniła  żądanie  lub  postulat 


o

dwołującego  rozpatrywanie  zarzutu  odnoszącego  się  do  tego  postanowienia  staje  się 

bezprzedmiotowe.  Natomiast  w  przypadku  zarzutów  odnoszących  się  do  częściowo 

zmodyfikowanych zapisów,  o ile pozostają  aktualne  mimo  zmiany  brzmienia tych zapisów  i 

nie  zostały  przez  odwołującego  cofnięte,  powinny  być  rozpatrzone,  ale  w  odniesieniu  do 

stanu ustalonego w toku postępowania, a wiec stanu po dokonaniu modyfikacji SIWZ a nie 

stanu poprzedniego. Rozstrzyganie co do zapisów SIWZ, które stały się nieaktualne i mają 

co najwyżej znaczenie historyczne, byłoby działaniem irracjonalnym i niecelowym. Co więcej, 

rozstrzyganie co  do  nieistniejących już  zapisów  SIWZ stoi  w  sprzeczności  z  przepisem  art. 

192  ust.  2  Pzp,  który  do  uwzględnienia  odwołania  wymaga  stwierdzenia  naruszenia 

przepisów  Pzp,  które  miało  wpływ  lub  może  mieć  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania. 

Takiego wpływu na pewno nie miały i nie będą mieć zapisy historyczne, które już w żaden 

sposób nie wiążą zarówno zmawiającego jak i uczestników postępowania. 

Mając na uwadze powyższe, zamawiający wyjaśnił, że w odpowiedzi na odwołanie, w części 

–  Uzasadnienie  zaznaczył,  które  modyfikacje  zostały  dokonane  w  sposób  zbieżny  z 

żądaniami odwołującego, powodując, iż doszło do uwzględnienia zarzutów. Jednocześnie w 

zakresie  modyfikacji  częściowych  lub  niezgodnych  w  całości  lub  w  części  z  zarzutami 

o

dwołującego,  zamawiający  wskazał  te  modyfikacje  z  jednoczesnym  merytorycznym 

odniesieniem się do zarzutu odwołującego. 

W  dalszej  kolejności  zamawiający  przedstawił  specyfikę  Kompleksowego  Systemu 

Informatycznego ZUS. 

W tym kontekście zamawiający wyjaśnił, że System KSI ZUS powstał, by wspomagać Zakład 

Ubezpieczeń  Społecznych  w  wykonywaniu  jego  zadań  statutowych,  w  szczególności 

obowiązków  wynikających  z  reformy  systemu  ubezpieczeń  społecznych  i  ubezpieczenia 

zdrowotnego z 1999 roku. Blisko 90% z ponad 45 tysięcy pracowników ZUS korzysta z jego 

funkcji  przy  realizacji  codziennych  zadań  poboru  i  dystrybucji  składek  na  ubezpieczenia, 

ustalania  podlegania  ubezpieczeniom,  przyznawania  i  wypłaty  świadczeń,  jak  również 

ekonomiki zakładu i obiegu spraw. Obecnie z usług ZUS korzysta około 24 mln klientów, co 

stawia  Zakład  w  czołówce  największych  instytucji  finansowych  w  Polsce.  Środki  Funduszu 

Ubezpieczeń  Społecznych,  których  dysponentem  jest  ZUS,  stanowią  blisko  50%  zasobów 

pieniężnych państwa. Dla realizacji swoich zadań ZUS zatrudnia ok. 45,5 tys. pracowników, 

rozmieszczonych  w  centrali,  43  oddziałach,  209  inspektoratach  i  71  biurach  terenowych  w 

miastach  w  całym  kraju.  KSI  ZUS  jest  systemem  unikalnym.  W  systemach  ubezpieczeń 

społecznych  różnych  krajów  występuje  wiele  podobieństw,  jednak  na  poziomie 

szczegółowych  rozwiązań  organizacyjnych,  ekonomicznych  i  legislacyjnych  każdy  kraj 

tworzy  swój  własny  system  zabezpieczenia  społecznego.  Polska  jest  jednym  z  liderów 

nowoczesnych  rozwiązań  kapitałowych  w  tym  zakresie.  Różnice  pomiędzy  systemami 

zabezpieczenia  społecznego  powodują,  że  dedykowane  dla  nich  narzędzia  informatyczne 


również  mają  charakter  unikalny.  W  rezultacie  nie  ma  drugiego  systemu  o  analogicznej 

funk

cjonalności i wydajności jak KSI ZUS. Został on w przeważającej części opracowany od 

podstaw  i  charakteryzuje  się  indywidualnie  zaprojektowanymi  i  wykonanymi  rozwiązaniami 

technicznymi  i  technologicznymi.  sposobem  i  zasadami  działania  a  także  indywidualnie 

zdefiniowanymi parametrami i standardami. 

Eksploatowany  system  podlega  ciągłemu  rozwojowi,  o  którego  intensywności  świadczą 

liczne  zmiany  wprowadzane  miesięcznie  do  postaci  eksploatacyjnej  KSI  ZUS.  Mają  one 

swoje  źródła  we  wprowadzaniu  nowych  elementów  oprogramowania  użytkowego  lub 

dostosowywaniu elementów już eksploatowanych do zmian legislacyjnych wprowadzanych w 

systemie ubezpieczeń społecznych, w podnoszeniu efektywności wykorzystania używanych 

technologii  przetwarzania  jak  również  w  konieczności  dostosowania  systemu  do  zmian  w 

strukturze organizacyjnej ZUS. 

KSI ZUS to jedna z największych na świecie instalacji komputerów klasy Mainframe. 

Dane operacyjne zapisane w KSI ZUS to obecnie ponad 143 terabajtów bazy operacyjnej; 

Dane  zapisywane  są  w  bazie  DB2.  Największe  tablice  przechowujące  dane  posiadają 

wielkości rzędu kilkunastu miliardów rekordów; 

Ilość operacji bazodanowych w szczycie obciążenia dochodzi do 400 000 DML/s; 

Co roku baza KSI ZUS powiększa się o kilkanaście TB danych produkcyjnych. 

N

a złożoność systemu KSI ZUS składa się:  

900 komponentów aplikacyjnych; 

- 229 produkcyjnych baz danych; 

- 15626 tablic; 

26593 indexów; 

3840781 uprawnień do obiektów bazodanowych; 

244 tablic powyżej 1 000 000 000 rekordów  

2 477 tablic powyżej 10 000 000 rekordów  

łączna  zajętość  środowiska  produkcyjnego  KSI  to  143  TB  (przestrzeni  dyskowej,  w  tym 

tablice 77 TB i indeksy 66 TB). 

Unikalność systemu KSI powoduje, iż porównywanie go do jakiekolwiek innego systemu jest 

nieadekwatne i niewspółmierne. Zestawienie zatem wymagań zamawiającego w stosunku do 

KSI  a  wymagań  innych  zamawiających  do  gospodarowanych  przez  nich  systemów 

informatycznych nie stanowi porównywalnego dowodu w sprawie. Reasumując, specyficzne 

lub  wygórowane  w  ocenie  wykonawców  wymagania,  w  tym  zwiększona  odpowiedzialność 

kontraktowa oraz idące za nią adekwatne instrumenty prewencyjne w postaci chociażby kar 

umownych  wynikają  właśnie  z  specyfiki  systemu  KSI,  za  utrzymanie  którego,  będzie 

odpowiadał wykonawca wybrany w analizowanym Postępowaniu. 


W uzasadnieniu dotyczącym zarzutu podniesionego w pkt 1 uzasadnienia odwołania 

z

amawiający  wskazał,  że  w  ramach  kryterium  „Testu  kompetencji  technicznych”  opisał 

jednostki  zadaniowe  mające  na  celu  weryfikację  sposobu  świadczenia  usługi  przez 

wykona

wcę  na  przykładzie  klasy  zadań,  jakie  mogą  występować  w  ramach  realizacji  usług 

utrzymania  systemów  o  skali  porównywalnej  z  KSI  ZUS.  Zadania  będą  prowadzone  przy 

pomocy  standardowego  oprogramowania  narzędziowego  i  będą  dotyczyły  operacji 

specyficznych  dla  tego  oprogramowania  tj. 

problemów  związanych  z  administrowaniem 

systemami informatycznymi występującymi nie tylko w systemie KSI ZUS. 

Zamawiający podkreślił, że w ramach tego kryterium będzie badał ogólną wiedzę wykonawcy 

związaną  z  obsługą  systemów  IT,  a  nie  wiedzę  z  konkretnego  systemu  jakim  dysponuje 

z

amawiający.  Po  drugie  sama  specyfika  zadań,  jak  i  ich  opis,  jest  bardzo  zbliżony  do 

specyfiki  i  opisu  zadań  realizowanych  w  poprzednim  przetargu,  prowadzonym  przez 

z

amawiającego  w  tym  samym  przedmiocie  zamówienia,  w  którym  Comarch  brał  udział  i  w 

którym  wykonywał  jednostki  zadaniowe.  Poziom  ogólności  opisu  kryteriów  z  poprzedniego 

postępowania  jak  i  obecnego  jest  porównywalny.  Odwołujący  w  trakcie  postępowania  w 

2017  r. 

podnosił  argumenty,  że  takie  kryterium  premiuje  dotychczasowego  usługodawcę. 

Mimo niewielkich modyfikacji w zakresie tego kryterium o

dwołujący cofnął swoje odwołanie i 

podjął się wykonania jednostek zadaniowych. 

Zamawiający stwierdził, że odwołujący w ramach podniesionego zarzutu stara się stworzyć, 

zwłaszcza  dla  osób  nie  mających  wiedzy  z  zakresu  utrzymania  IT,  wrażenie,  że  posługuje 

się  on  pojęciami  niedookreślonymi,  niepełnymi  i  niejasnymi,  podczas  gdy  każdy  przeciętny 

specjalista z branży IT wie, o jakich zadaniach i o jakim poziomie wiedzy, czy umiejętności 

jest mowa. Odwołujący, pod pretekstem niezrozumiałych stwierdzeń, domaga się wskazania 

mu treści zadań, których ujawnienie wcześniej, niż moment przystąpienia do testów, zatraci 

sens tego kryterium pozacenowego i nie spełni swojej funkcji. 

Zamawiający podkreślił, iż poziom opisu jednostek zadaniowych jest stworzony na możliwie 

dokładnym  poziomie  ogólności,  który  z  jednej  strony  nie  ujawnia  treści  zadań,  a  z  drugiej 

swobodnie umożliwia dobór odpowiednich specjalistów do wykonania testów. Nieprawdziwe 

są  twierdzenia  odwołującego,  jakoby  nie  mógł  on  jako  specjalista,  ustalić  czego  mogą 

dotyczyć zadania i jakie osoby ma skierować do ich wykonania. Pojawiający się kilkakrotnie 

zarzut  o  braku  wskazania  narzędzi  programistycznych  w  odniesieniu  do  poszczególnych 

zadań jest chybiony z uwagi, iż przed opisem każdej jednostki, zamawiający w pkt. 7.3.3.2. 

SIWZ  podał  podstawowe  komponenty  środowiska  służącego  do  realizacji  zadań.  Ponadto, 

jak  już  zaznaczono  na  wstępie  opisu  kryterium,  zadania  będą  prowadzone  przy  pomocy 

standardowego  oprogramowania  narzędziowego,  co  oznacza,  że  wykonawca  wiedząc 

jakiego zakresu zadanie będzie dotyczyć, np. technologii DB2 for z/OS, Tuxedo, OpenShift, 

powinien potrafić samodzielnie dobrać rodzaj narzędzi. 


Dodatkowo w odpo

wiedzi na szczegółowe zarzuty nr 1 odwołania zamawiający wskazał, iż: 

- zarzuty g

eneralne sprecyzowane w pkt 1.1 odwołania zostały niedoprecyzowane a żądanie 

wskazane w pkt 1.1. (str. 8 odwołania) nie jest precyzyjne i nie może zostać uwzględnione. 

Przekazanie  przez  z

amawiającego  wykonawcom,  na  tym  etapie  postępowania, 

szczegółowych  opisów  czynności,  jak  i  materiałów,  potrzebnych  do  wykonania  każdej 

jednostki  zadaniowej  spowoduje  możliwość  rozwiązania  zadań  już  na  obecnym  etapie,  a 

przez to kryterium oceny 

ofert stanie się bezprzedmiotowe. 

-  z

arzuty  nr  1.2  str.  8  oraz  1.9  str.  15  są  bezpodstawne.  Zamawiający wyraźnie wskazał  w 

pkt.  7.

3.3.12.  SIWZ,  iż  warunkiem  pozytywnego  zaliczenia  Testu  kompetencji  technicznych 

przez  w

ykonawcę  jest  poprawne  rozwiązanie  co  najmniej  1  z  3  zadań  w  ramach  każdej 

Jednostki  Zadaniowej,  o  których  mowa  w  pkt  7.3.3.4.  –  7.3.3.9.  SIWZ  oraz  poprawne 

rozwiązanie  minimum  50%  spośród  wszystkich  18  zadań  (6  Jednostek  Zadaniowych  po  3 

zadania w każdej z nich). Następnie w pkt. 7.3.3.14. SIWZ podał wzór obliczania punktów, w 

którym uwzględnia się wartość „liczba zadań rozwiązanych poprawnie”. 

Oznacza to, że każde spośród trzech zadań wskazanych w danej Jednostce Zadaniowej jest 

oceniane w sposób binarny (może zatem zostać albo zaliczone albo niezaliczone poprawne 

wykonanie  wszystkich czynności  składających  się  na  zadanie  powoduje zwiększenie  liczby 

zadań rozwiązanych poprawnie 0 1 zaś niepoprawne wykonanie jednej lub wielu czynności 

składających  się  na  zadanie  nie  powoduje  zwiększenie  liczby  zadań  rozwiązanych 

poprawnie). Zamawiający nie ma obowiązku dzielenia oceny zadań na oceny połówkowe za 

wykonanie mniejszej lub większej części zadania. Co więcej sposób punktowania jest równy 

dla  wszystkich.  Odwołujący  zarzuca,  że  wymagania  są  wyśrubowane  i  nawet  przy 

rozwiązaniu 50% zadań poprawnie w nieodpowiedniej konfiguracji może dojść do odrzucenia 

oferty.  Zasadą  jest  wykonanie  co  najmniej  jednego  zadania  w  ramach  każdej  jednostki 

zadaniowej. Zamawiający miał prawo wprowadzić taki sposób zaliczenia kryterium, bowiem 

każda  jednostka  zadaniowa  bada  osobną  umiejętność  na  poziomie  danego  obszaru 

technologicznego. Wykonanie wszystkich zadań w ramach danej jednostki zadaniowej a nie 

wykonanie  żadnego  zadania  w  ramach  drugiej  jednostki  zadaniowej  nie  pozwala  na 

obiektywne  i  równe  zbadanie  umiejętności.  Tym  samym  wprowadzone  zasady  są  równe, 

jasne dla wszystkich i nie premiują żadnego z wykonawców. 

- zarzut nr 1.9 (str. 15 o

dwołania) odnoszący się do nieprawidłowości w zakresie określenia 

warunków  zaliczenia  testu  kompetencji  technicznych  i  przyznawania  punktów  w  tym 

kryterium 

był dla zamawiającego wyimaginowany i nie pokazał żadnego realnego zagrożenia 

ani błędu w sposobie liczenia punktów. Po pierwsze zasady ich przyznawania są jasne (0-1). 

Po drugie poziom z

aliczenia jednostek zadaniowych jest ściśle określony, przez co wiadomo 

jakie  poziomy  spowodują  uznanie  oferty,  a  jakie  jej  odrzucenie.  Kwestionowanie 

racjonalności takiego a nie innego sposobu leży poza kompetencjami wykonawcy, bowiem to 


z

amawiający  kształtuje  kryteria  według  własnego  uznania,  pozwalające  mu  zapewnić 

osiągnięcie  określonego  celu  w  prowadzonym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego.  Wykonawca  ma  zaś  prawo  domagać  się,  aby  opis  kryterium  był  obiektywnie 

mierzalny  i  równy  dla  wszystkich,  i  taki  jest  w  badanym  przypadku.  Wykonawca  nie  ma 

interesu  w  kwestionowaniu  kryteriów  tylko  dlatego,  że  są  mu  niewygodne  albo  że  sam 

opisałby je lepiej lub na innych zasadach. 

Zamawiający  wyjaśnił,  że  wychodząc  częściowo  naprzeciw  oczekiwaniom  odwołującego, 

zmodyfikował  zapisy  dotyczące  kryterium  oceny  oferty  „Test  kompetencji  technicznych”  w 

zakresie,  w  jakim  było  to  możliwe  bez  ujawnienia  treści  zadań.  Modyfikacje  te  w  sposób 

maksymalny  na  zachowanym  poziomie  ogólnego  opisu  zadań,  pozwalają  określić  jakie 

umiejętności i wiedza będą badane i jakich specjalistów należy skierować do ich wykonania. 

Wykonawca,  jako  specjalista  w  branży  IT,  wie  jakie  konkretne  czynności  mogą  być 

wykonywane  w  każdym  środowisku  i  jakich  specjalistów  należy  skierować  do  realizacji 

testów.  Tym  bardziej  wiedzę  taką  posiada  odwołujący  w  szczególności,  że  takie  zadania 

o

dwołujący  świadczy  na  co  dzień,  w  związku  z  realizacją  umowy  na  utrzymanie  systemu 

KSI. 

Jeśli  chodzi  o  zarzut  wskazany  w  pkt  2  uzasadnienia  odwołania  zamawiający 

wyjaśnił,  że  w  ramach  tego  kryterium  oceny  ofert  zamierza  przeprowadzić  weryfikację 

poziomu  wiedzy  merytorycznej  z  czterech  podstawowych  obszarów  biznesowych 

wyszczególnionych  w  SIWZ.  Zadania  Testu  kompetencji  biznesowych  będą  dotyczyły 

niezbędnej  wiedzy  dla  prawidłowej  realizacji  usług  utrzymania  systemu  KSI  ZUS.  Wbrew 

wywodom  o

dwołującego podstawowa znajomość przepisów prawa w  zakresie ubezpieczeń 

społecznych  jest  nieodzownym  elementem  świadczenia  usług  w  ramach  KSI.  Taka  wiedza 

była  wymagana  dotychczas  na  etapie  świadczenia  usług  przez  odwołującego,  przez  co 

próba  oderwania  jej  od  przedmiotu  postępowania  była  dla  zamawiającego  niezrozumiała. 

Tym  samym  sprawdzenie  wiedzy  biznesowej  dotyczącej  znajomości  podstawowych 

uregulowań  zawartych  w  ogólnodostępnych  i  powszechnie  obowiązujących  ustawach  jest 

niezbędne  do  prawidłowego  świadczenia  usług  utrzymania  KSI.  Wiedza  ta  ma  kluczowe 

znaczenie  przy  wykonywaniu  usług  biznesowych  opisanych  w  Załączniku  7  Umowy. 

Przedmiotowe usługi wspierają realizację akcji będących ustawowym obowiązkiem Zakładu, 

np.  przeprowadzenie  waloryzacji  świadczeń  emerytalno-rentowych,  akcji  podatkowych,  czy 

też  akcji  informowania  ubezpieczonych  o  stanie  konta.  Zamawiający  przewidział  również 

wsparcie przez w

ykonawcę zadań wynikających ze zmian legislacyjnych i zawarł to literalnie 

w zakresie usług dodatkowych. 

Tytułem  przykładu  zamawiający  posłużył  się  działaniami  wykonawcy  podczas  obsługi  akcji 

masowych  lub  obsługi  incydentów.  Wówczas  potrzebna  jest  również  wiedza  merytoryczna 

wykonawcy  aby 

zdiagnozować,  czy  to  jest  błąd  aplikacji,  brak  funkcjonalności  czy  błąd 


użytkownika  i  zaproponować  jak  najszybsze  poprawne  rozwiązanie  problemu.  Do  tego 

niezbędna  jest  chociażby  podstawowa  znajomość  powszechnie  obowiązujących  przepisów 

ustaw  w  odniesieniu 

do  świadczeń  ZUS,  aby  wiedzieć  czego  dotyczy  problem  (określić 

specyfikę danej sprawy) i odnieść dany problem do przepisów na dany czas obowiązujących. 

Przykładowo jeśli problem powstał w aplikacji w wyliczeniu kwoty podczas ustalenia wypłaty 

zasiłku macierzyńskiego z przysługującym podwyższeniem, wykonawca musi orientować się 

w  przepisach  regulujących  podwyższenie  zasiłku  macierzyńskiego,  wyliczenia  kwoty  czy 

ustalenia  za  jaki  okres  przysługuje  zasiłek.  Znajomość  podstawowa  wyliczeń  podstawy, 

zaliczki  na  p

odatek  dochodowy  i  kwot  zasiłku  jest  w  takich  przypadkach  niezbędna  aby 

wykluczyć błąd aplikacji. Zamawiający nie wymaga jednak w żadnym przypadku znajomości 

ustaw  „na  pamięć”  lecz  w  teście  kompetencji  biznesowych  sprawdzana  jest  umiejętność 

sprawnego  poru

szania  się  w  tym  obszarze.  Wykonawca  w  trakcie  testu  może  korzystać  z 

wersji papierowych ustaw zgodnie z Modyfikacją nr 13. 

Znajomość  wskazanych  aktów  prawnych  nie  dotyczy  specyfiki  KSI,  ale  sprawdza  ogólny 

poziom  wiedzy  w  zakresie  systemu  ubezpieczeń  społecznych,  które  są  nieodzownym 

elementem  prawidłowego  świadczenia  usług  w  ramach  umowy  wsparcia  eksploatacji 

utrzymania  systemu  KSI  ZUS.  Wykonawca,  który  nie  zna  zasad  przebiegu  procesów 

biznesowych  obsługiwanych  przez  system  KSI,  wynikających  ze  wskazanych  przez 

z

amawiającego podstawowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, nie będzie w 

stanie w sposób szybki diagnozować i poprawnie reagować na nieprawidłowości pojawiające 

się w trakcie jego utrzymania. 

Zamawiający  odnosząc  się  do  szczegółowych  zarzutów  odwołania  w  zakresie  zarzutu  nr  2 

wskaz

ał: 

- w

ychodząc naprzeciw argumentacji w zakresie zarzutu nr 2.1 (str. 17 odwołania) i żądania 

nr  2.2.2  (str.  24  o

dwołania)  zamawiający  doprecyzował  zbiór  przepisów  prawa,  których 

znajomości  wymaga  się  do  prawidłowego  wykonania  Testu  kompetencji  biznesowych.  Co 

więcej,  dodano  zapis,  iż  podczas  testów  będzie  można  korzystać  z  tekstów  ustaw,  co  tym 

bardziej  bada  ogólną  znajomość  tematyki  ubezpieczeń  społecznych  i  umiejętność 

sprawnego  poruszania  się  w  tym  obszarze.  Odpowiednie  modyfikacje  w  tym  zakresie 

znajdują się w Załączniku nr 11 do SIWZ Modyfikacja nr 12 i 13. 

-  k

ryterium  wiedzy  biznesowej  jest  powiązane  z  prawidłowym  świadczeniem  usług 

utrzymania, więc zamawiający nie widzi możliwości uwzględnienia żądania nr. 2.1.1 str. 20 w 

postaci usunięcia tego kryterium lub zastąpienia go innym.  

- s

posób przyznawania punktów w ramach tego kryterium jest jasny i został doprecyzowany 

w  Modyfikacji  nr  12,  zgodnie  z  pkt  7.3.4.5.  Podstawą  zaliczenia  Testu  kompetencji 

biznesowy

ch  jest  uzyskanie  co  najmniej  50  poprawnych  odpowiedzi  łącznie  dla  wszystkich 

obszarów oraz co najmniej 10 poprawnych odpowiedzi dla testu z każdego z obszarów. Brak 


odpowiedzi  lub  zaznaczenie  więcej  niż  jednej  odpowiedzi  będzie  traktowany  jako 

niepoprawna 

odpowiedź. 

-  system  oceny  podobnie  jak  w  Testach  kompetencji  technicznych  jest  binarny  0-1  tj. 

oceniany  na  zasadzie  poprawna  odpowiedź/niepoprawna  odpowiedź.  Odwołujący  nie 

doprecyzował  na  czym  polega  według  niego  zbyt  rygorystyczny  i  nieadekwatny  sposób 

oceny  i  dlaczego  może  być  to  bezpodstawna  przesłanka  odrzucenia  oferty.  Jeszcze  raz 

należy podkreślić, że to zamawiający jest decydentem wyboru kryterium, a rolą wykonawcy 

jest  sprawdzenie  czy  kryterium  to  jest  dla  niego  obiektywne  i  mierzalne.  Zamawiający 

doprecyzował, że poziomem minimalnym do zaliczenia testu i nie odrzucenia oferty jest 50 

poprawnych  odpowiedzi  łącznie  i  co  najmniej  10  poprawnych  odpowiedzi  dla  każdego  z  4 

obszarów.  Tym  samym  kryterium  jest  jasne  i  obiektywnie  oceniane  a  żądanie  2.1.3  jest 

bezpodstawne. 

-  w  zakresie  zarzutu  nr  2.2  str.  22-

23 co do  liczby  osób i  czasu  trwania  Testu kompetencji 

biznesowych, z

amawiający dokonał Modyfikacji nr 13. Wymagany przez odwołującego czas, 

jak i liczba osób dopuszczonych do testów, jest niemożliwa do przyjęcia i może spowodować 

znaczące  utrudnienia  przy  ich  organizacji  przez  zamawiającego.  Odwołujący  w  żaden 

sposób nie udowodnił potrzeby skierowania aż 12 osób do wykonania testów jak i długości 

jego  trwania,  przez  co  założenia  zamawiającego  przyjęte  podczas  modyfikacji  zapisów  a 

wiec zamiast 120 minut - 

240 minut i zamiast 4 osób - 8 osób (średnio 3 minuty na pytanie 

zamknięte,  2  osoby  na  każdy  obszar  kompetencji)  są  możliwe  do  spełnienia,  obiektywne  i 

mierzalne dla wszystkich wykonawców). 

Tym samym wo

bec wprowadzonych częściowo modyfikacji, zamawiający wniósł o oddalenie 

zarzutu. 

W  zakresie  stanowiska  wobec  zarzutu  podniesionego  w  pkt  3  uzasadnienia 

odwołania  zamawiający  w  pierwszej  kolejności  podkreślił,  iż  dotychczasowi  wykonawcy 

umów  utrzymania  i  eksploatacji  systemu  KSI,  a  więc  zasadniczo  Konsorcjum  Comarch  i 

Asseco, nie będą przechodzić weryfikacji kompetencji wykonawcy, która następować będzie 

już  po  zawarciu  umowy  z  wybranym  wykonawcą  (weryfikacja  kompetencji  będzie 

przeprowadzana  w  przypadku  wy

boru  innego  wykonawcy,  niż  dotychczas  świadczącego 

usługi  utrzymania  KSI).  Podkreślił  przy  tym,  że  weryfikacja  kompetencji  wykonawcy  jest 

całkowicie  odrębnym  etapem  od  testów  kompetencji  biznesowych  i  technicznych 

stanowiących  kryterium  oceny  ofert.  Weryfikacja  kompetencji  wykonawcy,  do  której  odnosi 

się  zarzut  nr  3  odwołania,  będzie  następowała  już  po  wyborze  oferty  i  zawarciu  umowy  z 

wybranym (nowym) wykonawcą i będzie poprzedzała etap przejęcia usług utrzymania. Tym 

samym  podnoszenie  zarzutu  przez  o

dwołującego,  który  jest  członkiem  obecnego 

konsorcjum, odnośnie zasad opisanych w Załączniku 3 do Umowy, o ile złoży ofertę w tym 

samym składzie – jest nieuzasadnione. 


Testy  prowadzone  w  ramach  tej  weryfikacji  mają  służyć  płynnemu  przejęciu  świadczenia 

usług po etapie przejściowym („uczenia się obsługi systemu”). Zamawiający uznał, że skoro 

dotychczasowi wykonawcy świadczą już usługi utrzymania KSI, niezależnie od ich zakresu, 

to  znane  są  im  mechanizmy  działania  tego  systemu.  Wykonawcy  ci  nie  potrzebują 

przechod

zenia testów, które zasadniczo nie są elementem świadczenia usług, a testem czy 

wykonawca utrzyma system. Okres przejściowy ma na celu umożliwienie podjęcia realizacji 

umowy  przez  innych  wykonawców,  wyłonionych  w  procedurze  otwartej  przetargu,  a  dla 

dotych

czasowych  podmiotów  utrzymujących  już  system  KSI  nie  ma  w  tym  zakresie 

znaczenia,  gdyż  podjęły  one  skutecznie  realizację  usług  utrzymania  KSI  ZUS  w  latach 

wcześniejszych.  Pomimo  zatem,  iż  system  KSI  ZUS  podlega  ciągłym  zmianom  i 

dostosowaniu  do  zmian legis

lacyjnych, powoływane są nowe metryki, to jednak nie ulegają 

zmianie zasady świadczenia usług utrzymania oraz ich aspekty techniczne w stopniu, który 

poddawałby w wątpliwość kompetencje dotychczasowych wykonawców do ich świadczenia. 

Należy na marginesie zaznaczyć, że okres przejściowy jest okresem jałowym w świadczeniu 

usług  a  jednocześnie  kosztownym  dla  zamawiającego,  dlatego  celowym  jest  zapewnienie 

możliwości  dostosowania  jego  przebiegu  i  czasu  trwania  w  zależności  od  okoliczności 

faktycznych,  jakie  uksz

tałtują  się  w  trakcie  trwania  postępowania.  Podczas  gdy  nowy 

podmiot  uczy  się  obsługi  systemu  KSI  ZUS  w  trakcie  okresu  przejściowego,  co  wymaga 

także  zaangażowania  osób  i  środków  po  stronie  zamawiającego,  dotychczasowy  lub  inny 

podmiot, który już świadczy usługi właściwe, nie wymaga prowadzenia takiego przeszkolenia 

i zaangażowania zamawiającego i może we wcześniejszym terminie rozpocząć świadczenie 

usług, za które otrzymuje wynagrodzenie. 

Co  do  zasady,  celem  przeprowadzania  weryfikacji  kompetencji  wykonawcy  w  okresie 

przejściowym nie jest przypisanie mu odpowiednich metryk w celu przejęcia ich świadczenia, 

a  jedynie  sprawdzenie  umiejętności  wykonawcy.  Siłą  rzeczy  badanie  kompetencji  dotyczy 

tylko  wycinków  całego  systemu,  bowiem  ze  względów  organizacyjnych,  technicznych  i 

finansowych  nie  byłoby  możliwe  przetestowanie  wszystkich  metryk.  Na  przejęcie 

świadczenia  usług  całego  systemu  zamawiający  przewidział  odpowiedni  czas  zarówno  dla 

nowych jak i dotychczasowych wykonawców, który to okres nie był kwestionowany w ramach 

odwołania. 

Na  marginesie  zaznaczy

ł,  że  również  w  obecnie  trwającej  umowie  utrzymaniowej 

Konsorcjum  Comarch  przejmował  nowo  powoływane  metryki  bez  okresu  przejściowego  i 

testów  w  tym  zakresie  np.  metryka  EESSI  –  modyfikacja  realizowana  przez  innego 

wykonawcę i w ramach umowy ramowej na modyfikację systemu KSI, która to modyfikacja 

przeszła płynnie do usług utrzymywanych przez Konsorcjum Comarch. Także przyjęty przez 

ZUS  i  obu  obecnych  wykonawców  (Konsorcjum  Comarch  i  Asseco)  model  współdziałania 

ust

ala  zakres  odpowiedzialności  i  reguluje  zasady  współpracy  i  przepływu  informacji 


pomiędzy  nimi  oraz  innymi  wykonawcami  i  zamawiającym.  W  szczególności  każdy  z 

wykonawców  ma  dostęp  do  wiedzy  o  stanie  KSI  nie  tylko  w  swoim  obszarze 

odpowiedzialności,  ale  również  w  pozostałym.  Procedury  modelu  współdziałania  nakładają 

na  z

amawiającego  obowiązek  informowania  o  podejmowanych  działaniach  w  relacji  z 

każdym  z  wykonawców  drugiemu  wykonawcy.  Wykonawcy  z  kolei  mają  obowiązek 

zajmowania  stanowiska  i  sygnalizowania  zag

rożeń  wynikających  z  planowanych  działań  o 

obszarze  drugiego  wykonawcy.  Zamawiający  prowadzi  i  aktualizuje  rejestry  definiujące 

podział  odpowiedzialności  pomiędzy  wykonawcami.  Ponadto  wykonawca  nr  1  dysponuje 

uprawnieniami  w  trybie  „do  odczytu”  do  obszarów  utrzymywanych  przez  wykonawcę  nr  2. 

Obaj  wykonawcy  (jako  jego kluczowi  uczestnicy)  uczestniczą aktywnie  w  pracach Komitetu 

ds.  Wdrożeń  i  Integracji,  którego  zadaniem  jest  koordynowanie  działań  w  zakresie 

realizowanych  projektów  i  umów  utrzymaniowych  KSI.  W  szczególności  jako  uczestnicy 

Komitetu ds. Wdrożeń i Integracji obaj wykonawcy: 

-  z

ajmują  stanowisko  w  zakresie  wpływu  na  eksploatację  i  utrzymanie  KSI  realizowanych 

projektów KSI ZUS i projektów realizowanych na styku KSI ZUS z innymi systemami; 

-  uczes

tniczą  w  procesie  opracowywania  i  zatwierdzania  Miesięcznego  planu  wdrożeń  w 

zakresie możliwości wdrożenia w Środowisku produkcyjnym produktów projektów KSI ZUS i 

projektów realizowanych na styku KSI ZUS z innymi systemami; 

- o

ceniają możliwości wdrożenia w Środowisku produkcyjnym Produktów/Produktów Innego 

wykonawcy  i  projektów  realizowanych  na  styku  KSI  ZUS  z  innymi  systemami,  a  także 

identyfikują  i  zgłaszają  wszelkie  ryzyka  wynikających  z  realizacji  tych  projektów  i  mające 

wpływ na realizację dokumentów kontraktowych poszczególnych umów. 

Zakład  aktywnie  wspiera  proces  wzrostu  kompetencji  u  wykonawców  poprzez  proaktywne 

podejście  do  transferu  wiedzy  w  każdej  relacji.  W  szczególności  dotyczy  to  jednej  z 

najbardziej krytycznych akcji biznesowych - waloryzacj

i świadczeń. 

Pomimo faktu, że zarówno Asseco jak i Konsorcjum Comarch nie świadczy aktualnie usług 

wsparcia  KSI  w  pełnym  zakresie,  to  jako  profesjonalne  podmioty  na  polskim  i  światowym 

rynku IT, przy uwzględnieniu powyżej opisanego statusu ich zaangażowania w utrzymanie i 

rozwój  KSI,  należy  przyjąć,  że  potencjał  do  przejęcia  przez  każdy  z  rozpatrywanych 

podmiotów  utrzymania  całego  KSI  jest  na  akceptowalnym  poziomie.  Oznacza  to,  że  w 

stosunku  do  obecnych  podmiotów  utrzymujących  system,  przeprowadzanie  procedury 

weryfikacji  kompetencji  w  oparciu  o  postanowienia  załącznika  3  do  Umowy  jest  zbędne  i 

generowałoby nieracjonalne i niepotrzebne koszty po stronie zamawiającego. 

Wysiłek, który zamawiający musiałby podjąć w celu przeprowadzenia weryfikacji kompetencji 

d

otychczasowych  wykonawców  w  okresie  przejściowym,  jak  już  wskazano,  jest  działaniem 

nadmiarowym.  W  jego  miejsce,  w  trosce  o  minimalizację  ryzyka  poważnego  obniżenia 

poziomu  świadczonych  usług  po  przejęciu,  zamawiający  powinien  włożyć  wysiłek  we 


wsparcie  wy

konawcy  w  proces  przygotowania  się  do  świadczenia  usług  utrzymania,  co  w 

porównaniu  z  „nadmiarową”  weryfikacją  przyniesie  większą  korzyść  dla  Zakładu  i  dla  jego 

klientów. 

Zamawiający  odnosząc  się  do  argumentacji  odwołującego  w  zakresie  zarzutu  3  odwołania 

zmodyfikował częściowo zapisy tego załącznika tj. Modyfikacje nr 37 i 38. 

Odnosząc się szczegółowo do zarzutów i żądań od 3.1 do 3.4 wskazał, że: 

żądanie  3.1  a  i  b  str.  25  odwołujący  wnosi  o  wskazanie  wszystkich  ścieżek  weryfikacji, 

szczegółowej  listy  jednostek  zadaniowych  itd.  Zamawiający  zmodyfikował  Załącznik  3  do 

wzoru Umowy poprzez dodanie postanowienia 2.1.21. 

– podział usług aplikacyjnych na bloki 

zadaniowe.  Zamawiający  nie  może  dać  konkretnej  listy  zadań  ani  opisania  na  obecnym 

etapie  z  uwagi  na  c

el  sprawdzenia  kompetencji  po  okresie  przejęcia  a  nie  kwalifikacji 

wykonawcy  do  udziału  w  postępowaniu. Wzorzec  odpowiedzi  nie  może  zostać  przekazany 

wcześniej,  ponieważ  będzie  sugerował  sposób  rozwiązania  jednostek  zadaniowych. 

Wzorzec odpowiedzi zostanie przekazany po realizacji jednostek zadaniowych w momencie 

przekazania przez wykonawcę rozwiązania danych jednostek zadaniowych. 

żądanie  3.2  str.  25  w  zakresie  Harmonogramu  weryfikacji.  Na  obecnym  etapie  nie  jest 

zasadne  tworzenie  Harmonogramu  szczegółowego  zwłaszcza,  że  został  podany 

Harmonogram  ramowy,  który  w  połączeniu  z  nowo  dodanym  pkt  2.1.21  pozwala  ustalić 

materię  każdego  bloku  zadaniowego  a  także  umiejscowić  go  na  osi  czasu  w  podziale  na 

tygodnie. Wskazanie podziału aplikacji jakie będą się składały na każdy blok zadaniowy jest 

wystarczające  a  dalej  idące  żądanie  odwołującego  podania  konkretnych  treści  weryfikacji 

kompetencji wykonawcy jest niemożliwe i zbyt daleko idące. Każdy wykonawca jest w stanie 

z  Załącznika  3  wywieść  jaki  czas  trwania  jest  przewidziany  na  realizację  zadań  w  każdym 

bloku, w jakich godzinach mogą się odbywać (pkt. 2.1.14 2.1.18 Załącznika 3) a ponadto jaki 

jest  podział  na  bloki  zadaniowe  przez  dodany  pkt  2.1.21.  Zamawiający  musi  bowiem  mieć 

możliwość  dostosowania  szczegółowego  harmonogramu  weryfikacji  w  ramach 

harmonogramu  ramowego,  w  zależności  od  momentu  w  jakim  zostanie  zawarta  umowa  z 

wybranym wykonawcą, toczących się w tej dacie procesów biznesowych oraz dostępnych w 

danym  momencie  środowisk  niezbędnych  do  przygotowania  i  przeprowadzenia  testów. 

Środowiska  te  są  bowiem  wykorzystywane  także  przez  innych  wykonawców  w  ramach 

innych zawartych przez z

amawiającego umów. 

żądanie  3.3  a),  b),  c),  d)  str.  26  zamawiający  wskazał,  że  podobnie  jak  przy  jednostkach 

zadaniowych, w ramac

h kryteriów oceny ofert, nie może na tym etapie postępowania opisać i 

przekazać  konkretnych  treści  zadań,  z  uwagi,  iż  zniweczy  to  cel  sprawdzenia  umiejętności 

wykonawcy. Wzorzec odpowiedzi nie może zostać przekazany  wcześniej, ponieważ będzie 

sugerował  sposób  rozwiązania  jednostek  zadaniowych.  Wzorzec  odpowiedzi  zostanie 

przekazany po realizacji jednostek zadaniowych w momencie przekazania przez wykonawcę 


rozwiązania  danych  jednostek  zadaniowych  jednakże  zgodnie  z  pkt.  2.1.11  Załącznika  3 

„Scenariusze testowe będą  przekazywane przez  Zamawiającego najpóźniej  na  4 dni  przed 

terminami realizacji jednostek zadaniowych.”  

żądanie  3.3  e)  str.  26  Twierdzenie  o  edukacyjnym  charakterze  procesu  weryfikacji 

kompetencji  (vide  akapit  3  str.  26  o

dwołania)  jest  nieuprawnione.  W  procesie  weryfikacji 

kompetencji  w

ykonawca  powinien  już  posiadać  kompetencje  niezbędne  do  należytego 

świadczenia  usług,  a  nie  liczyć  na  uzyskanie  tych  kompetencji  przez  naukę  w  oparciu  o 

metodę  prób  i  błędów.  Zamawiający  rozdzielił  etap  nabywania  kompetencji  od  etapu  ich 

weryfikacji.  Kompetencje  te  w

ykonawca  powinien  być  w  stanie  zdobyć  na  etapie Transferu 

Wiedzy  (Artykuł  17,  ust.  1  pkt  2  lit.  c  Umowy  oraz  Artykuł  17,  punkt  7-8  Umowy).  Etap 

Transferu  Wiedzy  jest  etapem  edukacyjnym.  Etap  weryfikacji  kompetencji  nie  jest  etapem 

nabywania  wiedzy,  a  etapem,  który  ma  zweryfikować  czy  wykonawca  będzie  w  stanie 

przejąć  Usługi  Utrzymania  KSI  w  sposób  niezagrażający  nieprzerwanej  i  bezawaryjnej 

eksploatacji  KSI  ZUS,  oraz  niezagrażający  jakości  świadczenia  przejmowanych  Usług. 

Proces  przekazywania  Usług  Utrzymania  KSI  na  przełomie  2018  i  2019  roku  pokazał,  że 

etap weryfikacji nie musi zakończyć się powodzeniem. 

Ponadto,  należy  wskazać,  że  część  jednostek  zadaniowych  z  uwagi  na  ich  specyfikę  nie 

może  być  weryfikowana  powtórnie.  I  tak  np.  jednostka  zadaniowa  polegająca  na 

odświeżeniu  środowiska  przedprodukcyjnego  jest  jednostką  niezwykle  pracochłonną  po 

stronie z

amawiającego, w porównaniu do innych jednostek zadaniowych. Przygotowanie tej 

jednostki  jest  długotrwałe,  (trwa  tydzień),  angażując  istotne  zasoby  ludzkie,  jak  również 

sprzętowe, po stronie ZUS. Co więcej, przygotowanie i wykonanie tej jednostki blokuje jedno 

ze  środowisk  przedprodukcyjnych  systemu  KSI  ZUS  (z  trzech  dostępnych  na  ten  cel). 

Środowisko  przedprodukcyjne  KSI  ZUS  jest  istotne  z  punktu  realizacji  zadań  ustawowych 

z

amawiającego  i  zablokowanie  nawet  jednego  z  nich  musi  być  uzasadnione  i  dokonane  w 

sposób  ograniczony  i  minimalny,  aby  zminimalizować  ryzyko  negatywnego  wpływu  na 

nieprzerwaną  i  bezawaryjną  eksploatację  KSI  ZUS,  tj.  m.in.  na  wypłatę  rent  i  emerytur  czy 

też  bieżącą  weryfikację  zgłaszanych  problemów.  Z  pewnością  uzasadnieniem  dla  blokady 

środowiska przedprodukcyjnego nie jest chęć dodatkowej nauki, na zasadzie prób i błędów, 

przez  dotychcza

sowego  Wykonawcę,  w  okresie,  który  nie  jest  przewidziany  na  transfer 

wiedzy a na jej weryfikację. 

Wreszcie  jednostki  zadaniowe,  które  w  ramach  procedury  weryfikacji  kompetencji 

weryfikowane  są  dwukrotnie  (istnieje  możliwość  ich  powtórzenia),  nie  mogą  uzasadniać 

żądania  odwołującego  w  zakresie  powtórzenia  jednostki  zadaniowej  mającej  za  przedmiot 

odświeżenie  środowiska  przedprodukcyjnego.  Pozostałe  jednostki  zadaniowe  mogą 

zasadniczo  zostać  wykonane  w  relatywnie  krótszym  czasie,  ich  przygotowanie  nie  jest  tak 

pracochłonne i skomplikowane organizacyjnie oraz nie wywołuje tak daleko idących skutków 


dla  bieżącego  funkcjonowania  zamawiającego,  jakie  niesie  za  sobą  zablokowanie 

środowiska przedprodukcyjnego na okres dłuższy niż 3 dni. 

żądanie nr 3.4 a) b) (omyłkowo wskazane jako 3.3 str. 28) W zakresie litery a) zamawiający 

zwiększył  liczbę  osób  mogących  wziąć  udział  w  realizacji  jednostek  zadaniowych  do  12 

(Modyfikacja  nr  37).  Zamawiający  nie  może  znieść  limitu  osób,  bowiem  nie  będzie  miał 

możliwości  organizacyjnych  ani  technicznych  aby  skutecznie  przeprowadzić  weryfikację  a 

o

dwołujący  nie  wskazał  ani  nie  udowodnił  innej  niezbędnej  liczby  osób.  Zniesienie  limitu 

osób  realizujących  zadania  weryfikacyjne  jest  niemożliwe  z  uwagi  na  możliwości 

organizacyjne  z

amawiającego  jak  i  sprawność  przeprowadzenia  testów.  W  zakresie  pkt  b) 

zarzuty  nie  zostały  w  sposób  dostateczny  sprecyzowane  przez  odwołującego,  bowiem 

o

dwołujący  nie  wskazał  jaki  czas  na  realizację  jednostek  zadaniowych  jest  potrzebny  albo 

minimalnie niezbędny. 

żądanie  nr  3.4  c)  (omyłkowo  wskazane  jako  3.3  str.  28)  zamawiający  wyjaśnił,  że  nie 

przewidział  zdalnej  realizacji  jednostek  zadaniowych  w  zakresie  ścieżki  weryfikacji  usług 

aplikacyjnych określonej w Załączniku 3 do wzoru Umowy. Dopuszczenie zdalnej weryfikacji 

kompetencji  wykonawcy  spowodowałoby,  że  zamawiający  będzie  pozbawiony  możliwości 

weryfikacji  zachowania  zasad  określonych  w  pkt  2.1.6.,  2.1.7.,  2.1.8.  w  Załączniku  3  do 

wzoru  Umowy,  określających  wymagania  odnoszące  się  do  osób  realizujących  testy  ze 

strony  wykonawcy.  Ponadto  w  przypadku  prowadzenia  zdalnej  realizacji  jednostek 

zadaniowych  w  ramach  ścieżki  weryfikacji  usług  aplikacyjnych,  dla  których  reżim  czasowy 

jest  krótki,  dodatkowym  problemem  mogącym  się  pojawić,  w  trakcie  ich  realizacji,  jest 

kwestia  jakości  połączenia albo  inne problemy  techniczne,  które  mogą pojawić  się w  takim 

trybie,  które  stanowią  czynniki  mogące  mieć  wpływ  na  jej  wynik,  a  pozostają  poza  realną 

kontrolą zamawiającego. 

żądanie  nr  3.4  d)  (omyłkowo  wskazane  jako  3.3  str.  28)  zamawiający  wskazał,  że  nie 

ogranicz

ył  konsultacji  na  etapie  weryfikacji  kompetencji  wykonawców,  jednakże  nie  mogą 

one dotyczyć  sposobu rozwiązania jednostek  zadaniowych,  co jest  całkowicie obiektywne  i 

zrozumiałe.  Oczywistym  jest,  że  na  etapie  sprawdzającym  umiejętności  i  kompetencje 

wykonawcy z

amawiający nie może w pełni współpracować jak w ramach świadczenia usług. 

Ten  etap  poprzedza  przejęcie  usług  więc  wymaga  weryfikacji  umiejętności  a  nie  badania 

zasad współpracy stron. Co więcej, weryfikacja kompetencji nie obejmuje zadań opartych na 

dowolnym uznaniu z

amawiającego. Jeżeli wykonawca zrealizuje test na jednym z możliwych 

wariantów  a  zamawiający  w  treści  zadania  nie  przekaże,  którego  wariantu  żąda,  to 

z

amawiający  uzna  za  prawidłowe  wykonanie  każdego  z  nich,  o  ile  wykonawca  osiągnie 

oczekiwany rezultat. 

Tym samym, wobec powyższej argumentacji, uwzględniając także wprowadzone częściowo 

modyfikacje Załącznika 3 do wzoru Umowy, zamawiający wniósł o oddalenie zarzutu. 


Jeżeli chodzi o zarzut opisany w pkt 4 uzasadnienia odwołania zamawiający wyjaśnił, 

że  należy  uznać  go  za  bezpodstawny.  Odwołujący  domaga  się  udostępnienia  informacji 

poufnych  nieograniczonemu  i  w  żaden  sposób  niekontrolowanemu  gronu  osób 

zaangażowanych  w  proces  przygotowania  oferty.  Po  pierwsze  odwołujący  nie  kwestionuje 

samej  zasadności  zastrzeżenia  części  informacji  jako  poufnych  (które  są  udostępniane 

wszystkim wykonawcom dopiero po podpisaniu umowy o poufności), po drugie zamawiający 

nie limituje ilości osób, które mogą otrzymać wgląd, jeżeli zostaną wskazane w załączniku nr 

1  do  umowy  o  poufności.  Rozszerzenie  możliwości  dalszego  niekontrolowanego 

udostępniania Informacji  poufnych niweczy  sens, jak  i  zasadność  zawierania takiej umowy. 

Żądania odwołującego  dążą do  utraty kontroli  przez  zamawiającego  nad  tym kto,  i  w jakim 

zakresie  wejdzie  w  posiadanie  newralgicznych  dla  tego  drugiego  danych.  Argumentacja 

przyjęta  przez  odwołującego  jakoby  nie  mógłby  się  podzielić  Informacjami  Chronionymi  z 

prawnikami przygotowującymi środki ochrony prawnej lub członkami zarządu jest chybiona, 

bowiem  takie  osoby  z  powodzeniem  mogą  znaleźć  się  w  wykazie  osób  zgłoszonych  do 

otrzymania Informacji Chronionych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy o poufności. 

Konieczność udostępnienia Informacji Chronionych nieograniczonemu i niezweryfikowanemu 

gronu  osób  nie  uzasadnia  w  żadnej  mierze  złożoność  przedmiotu  zamówienia  czy 

konieczność pracy nad ofertą przez specjalistów różnych branż, w tym kadry menedżerskiej 

(takie osoby mogą przecież znaleźć się na liście osób zgłoszonych). Zamawiający w żaden 

sposób nie ograniczył ilości osób ani nie wprowadził innych obostrzeń, poza wskazaniem ich 

w załączniku nr 1 do umowy o poufności. Odwołujący jako jeden z pierwszych wykonawców 

zawarł umowę o poufności i wskazał zgodnie z wymogami SIWZ listę osób uprawnionych do 

otrzymania Informacji Chronionych. Odwołujący otrzymał dostęp do tych informacji w czasie 

wynikającym  z  SIWZ,  po  czym  nie  zgłaszał  z  tego  powodu  żadnych  problemów  np. 

technicznych w dostępie przez uprawnione osoby. 

W  za

kresie  zarzutu  podniesionego  w  pkt  7  uzasadnienia  odwołania  zamawiający 

podkreślił,  iż  przedmiotowy  zapis  istnieje  w  obecnej  umowie  utrzymaniowej  zawartej  z 

wykonawcą  Comarch  S.A  i  Comarch  Polska  S.A.  Zapisy  te  nie  były  kwestionowane  przez 

tego  w

ykonawcę  w  poprzednim  postępowaniu  na  usługi  wsparcia  eksploatacji  i  utrzymania 

KSI,  lecz  z  uwagi,  iż  wykonawca  dopuścił  się  naruszenia  przedmiotowego  zakazu  w  tracie 

realizacji obecnej umowy, co skutkowało koniecznością zapłaty kar umownych, na potrzeby 

procesowe  obecnego  p

ostępowania  wskazuje  na  sprzeczność  postanowień  z  przepisami 

prawa. 

Zamawiający  stosował  tożsame  zapisy  w  poprzednich  umowach  na  wsparcie  eksploatacji  i 

utrzymania KSI, wyraził także wolę ich powielenia w obecnym postępowaniu, z uwagi na cel 

jakim 

jest  troska  o  utrzymanie  zatrudnienia  osób  posiadających  odpowiednią  wiedzę  i 

kwalifikacje po stronie Zakładu, oraz konieczność zachowania poufności danych i informacji 


powstałych przy wykonywaniu czynności związanych z realizacją Umowy. Zamawiający stoi 

na  stanowisku,  iż  powyższe zapisy  zabezpieczają przed  potencjalnym konfliktem  interesów 

stron.  Należy  przyjąć,  że  zawierając  przedmiotowe  postanowienie  we  wzorze  umowy, 

intencją  ZUS  jest  zabezpieczenie  interesów  Zakładu  poprzez  zakaz  przejmowania 

kompetent

nych  pracowników  ZUS  przez  każdorazowego  wykonawcę  usług  utrzymania 

systemu.  Przedmiotowy  zapis  ma  chronić  zamawiającego  w  sytuacji,  w  której  podmiot 

realizujący usługi postanowi przejąć i zatrudnić znaczną część kadry ZUS, aby z jej pomocą 

realizować przedmiot umowy. 

Powyższa  sytuacja  zresztą  miała  miejsce  w  przypadku  umowy  realizowanej  z  konsorcjum 

Co

march, który de facto „podkupił” wysoko wykwalifikowanych pracowników zamawiającego. 

Takie  działania  są  bardzo  niepożądane,  bowiem  zagrażają  powodzeniu  realizacji  przyszłej 

umowy,  ze  względu  na  wywołane  taką  sytuacją  braki  kadrowe  po  stronie  Zakładu  i  brak 

możliwości  zapewnienia  należytego  współdziałania  po  stronie  ZUS.  Zamawiający  kładzie 

duży  nacisk  na  utrzymanie  wysokich  kwalifikacji  po  stronie  swoich  pracowników  a  także 

czyni  nakłady  na  ich  doszkalanie,  w  związku  z  koniecznością  posiadania  ekspertów, 

znających się na systemie KSI. 

System  KSI  ZUS  jest  systemem  bardzo  skomplikowanym,  jednym  z  największych  w  skali 

kraju.  Utrata  specjalistów  po  stronie  zamawiającego  spowoduje  nie  tylko  brak  możliwości 

wykonania  obowiązków  zamawiającego  ale  także  nawet  minimalnej  kontroli  nad  pracą 

wykonawców  umów  utrzymaniowych  i  rozwojowych.  Wszystkie  umowy  są  realizowane  ze 

środków  publicznych,  przez  co  zamawiający  musi  być  w  stanie  wychwycić  wszelkie 

nieprawidłowości  w  działaniach  wykonawców.  Bez  wykwalifikowanych  pracowników 

z

amawiający  nie  będzie  w  stanie  ocenić  prawidłowości  wykonania  zamówienia  ani  ocenić 

gospodarności  czy  zasadności  wydatkowania  środków  publicznych  (zważywszy  że  są  to 

kwoty niebagatelne 

– 621.493.544,00 zł brutto – kwota szacunkowa poprzedniego przetargu, 

oraz  kwota  373.998.00,00  zł  brutto  –  przeznaczona  na  sfinansowanie  poprzedniego 

zamówienia).  Brak  wykwalifikowanej  kadry  po  stronie  zamawiającego  uniemożliwi  także 

rzetelne i samodzielne przygotowanie oraz przeprowadzenie przyszłych postępowań. 

Co więcej, klauzula „non solicitation” (zakaz podbierania pracowników)  – na którą powołuje 

się  odwołujący  –  nie  jest  klauzulą  prawnie  zakazaną  a  jej  ustalenie  między  dwoma 

podmiotami  gospodarczymi  nie  stanowi  sprzeczności  z  żadnym  przepisem  prawa  ani 

społeczno-gospodarczym  przeznaczeniem  tego  prawa.  Klauzule  te  jako  klauzule  umowne, 

dopuszczalne  na  zasadzie  swobody  umów,  powinny  być  wykładane  zgodnie  z  regułami 

wykładni oświadczeń woli, ustanawianymi w art. 65 §1 i 52 k.c. Jak wskazuje art. 65 §1 k.c. 

oświadczenie  woli  należy  tak tłumaczyć, jak  tego  wymagają  ze względu na  okoliczności,  w 

których  oświadczenie  zostało  złożone,  zasady  współżycia  społecznego  oraz  ustalone 

zwyczaje.  Celem  wprowadzenia  takiego  zakazu,  jak  już  zostało  to  wyartykułowane,  jest 


troska o utrzymanie zatrudnienia osób posiadających odpowiednią wiedzę i kwalifikacje oraz 

konieczność  zachowania  poufności  danych  i  informacji  powstałych  przy  wykonywaniu 

czynności związanych z realizacją Umowy i potencjalnego konfliktu interesów stron. Należy 

przyjąć,  że  przedmiotowe  postanowienie  jest  kluczowe  dla  zabezpieczenia  interesów 

Zakładu poprzez zakaz przejmowania jego kompetentnych pracowników przez każdorazowy 

podmiot świadczący usługi wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI. 

Niezależnie od dwóch wyroków przywołanych w odwołaniu, w orzecznictwie sądów pojawiają 

się  także  odmienne  stanowiska  co  do  możliwości  stosowania  powyższej  klauzuli  między 

dwoma  podmiotami 

gospodarczymi  i  tak  Sąd  Apelacyjny  w  Warszawie  w  uzasadnieniu 

wyroku  z  8  listopada  2013  r. 

sygn.  akt:  I  ACa  809/13  przytoczył  argumentację  Sądu 

Okręgowego,  którą  nadal  można  uznać  za  aktualną:  „wyrażona  w  art.  353

k.c.  zasada 

swobody  umów  umożliwia  zawieranie  tego  typu  porozumień,  jeśli  zawierane  są  one  przez 

podmioty  wobec  siebie  konkurencyjne,  by  wykluczyć  przepływ  poufnych  informacji,  w  tym 

tych  posiadanych  przez  pracowników  tych  podmiotów.  Nie można  przy  tym  zaklasyfikować 

takich  porozumień  jako  sprzeciwiających  się  właściwości  stosunku,  ustawie  czy  zasadom 

współżycia  społecznego,  bowiem  ustawodawca  w  art.  101

k.p.  przewidział  możliwość 

ograniczenia  zasady  swobody  zatrudnienia  na  rzecz  ochrony  istotniejszego  dobra,  za  jakie 

uznał  poufne  informacje  pracodawcy.  Na  mocy  tego  przepisu  pracodawca  może 

zagwarantować  sobie  bezpieczeństwo  posiadanych  informacji,  podpisując  z  pracownikiem 

stosowaną  umowę  obejmująca  zakaz  konkurencyjnego  zatrudnienia.  Zdaniem  Sądu 

Okręgowego  brak  jest  przesłanek,  które  kazałyby  uznać  za  niedopuszczalne  złożenie 

zobowiązania  przez  pracodawcę  konkurencyjnego  do  niezatrudniania  pracownika  innego 

pracodawcy.  Niezależnie  bowiem  od  tego,  czy  mamy  do  czynienia  ze  zobowiązaniem 

samego  pracownika  do  niepodejmowania  pracy,  czy  też  zobowiązaniem  konkurencyjnego 

pracodawcy  do  niezatrudniania,  każde  z  tych  zobowiązań  odnosi  ten  sam  skutek,  tj.  może 

rodzić  odpowiedzialność  strony  obowiązanej  za  ewentualne  zatrudnienie  pracownika  u 

konkurencyjnego pracodawcy. 

Złożenie takiego zobowiązania przez pracodawcę konkurencyjnego może przy tym stanowić 

dla danego pracodawcy pewniejszą gwarancję niezatrudnienia. Sąd I instancji podkreślił, że 

powoływana  przez  skarżącą  konstytucyjna  zasada  swobody  zatrudnienia  dotyczy  w  równej 

mierze  obu  stron  stosunku  pracy

.  Pracodawca  nie  ma  tym  samym  obowiązku  zatrudnić 

danego  pracownika.  Jest  to  pozostawione  jego  swobodzie  wyboru.  Ponieważ  sporne 

zobowiązanie  stanowiło  zobowiązanie  do  spełnienia  świadczenia  niepieniężnego,  jego 

niewykonanie mogło zostać sankcjonowane zapłatą kary umownej (art. 483 k.c.). W związku 

z tym, omawianego zapisu przedmiotowego porozumienia, jak i zastrzeżenia jego wykonania 

pod  rygorem  zapłaty  kary  umownej,  nie  można  było  uznać  za  sprzeczne  z  porządkiem 

prawnym Rzeczypospolitej Polskiej". 


Należy  też  odróżnić  ograniczenia  w  zatrudnieniu  jako  ustaleń  kontraktowych  dwóch  stron 

stosunku  gospodarczego  od  ograniczeń  pracowniczych.  Zasadniczo  regulacje  takie  nie 

dotyczą  pracowników  bowiem  nie  kreują  wobec  nich  zakazu  zatrudniania,  a  wiec  nie 

dochodzi  do  naruszenia  art.  10 

§1  kodeksu  pracy.  Przepisy  te  mają  na  celu  ograniczenie 

podmiotu gospodarczego poprzez selekcję pracowników, z którymi może nawiązać stosunek 

pracy, co jest tylko jednym z wielu powszechnie stosowanych ograniczeń czy selekcji. To nie 

pra

cownik doznaje negatywnych konsekwencji zatrudniania, lecz podmiot gospodarczy, który 

zawarł umowę o niezatrudnianiu pracowników kontrahenta. 

Co  więcej,  argumenty  odwołującego  o  „przypadkowym”  zatrudnieniu  pracownika  ZUS 

objętego  zakazem  a  przez  to  ponoszenia negatywnych konsekwencji  nie  podważa prawnej 

możliwości  wprowadzenie  tego  typu  zapisu  ani  odpowiedzialności  wykonawcy  na  zasadzie 

ryzyka. 

W  myśl  art.  473  §  1  k.c.  Dłużnik  może  przez  umowę  przyjąć  odpowiedzialność  za 

niewykonanie  lub  za  nienależyte  wykonanie  zobowiązania  z  powodu  oznaczonych 

okoliczności,  za  które  na  mocy  ustawy  odpowiedzialności  nie  ponosi.  To  po  stronie 

wykonawcy leży doliczenie rezerwy na różnego rodzaju ryzyka, jasno wynikające z Umowy. 

Nie  sposób  jest  też  uznać,  że  to  zamawiający  kształtuje  cenę  oferty,  bowiem  jego  rola 

sprowadza  się  do  określenia  obowiązków  wykonawcy  i  sankcji  za  ich  niedopełnienie  albo 

naruszenie,  co  w  niniejszym  przypadku  zostało  uczynione  a  już  rolą  wykonawcy  jest 

skalkulowanie ceny  oferty  tak aby  stanowiła ona dla niego  zabezpieczenie także na  chwile 

problematyczne  w  trakcie  realizacji  kontraktu.  Co  więcej  argumenty  o  nieprzewidywalności 

zatrudnienia przypadkowych osób są nieracjonalne, bowiem wykonawca może już na etapie 

rekrutacji  zabezpieczyć  się  w  odpowiedni  sposób,  mając  świadomość  z  jakiej  dziedziny  / 

branży  poszukuje  pracowników  i  jak  duże  jest  prawdopodobieństwo  zgłoszenia  się 

pracownika  Zakładu.  Wykonawca  może  bowiem  zastosować  także  szereg  instrumentów 

związanych  z  nawiązaniem  stosunku  pracy  lub  innego  stosunku  cywilnoprawnego, 

począwszy od zażądania poprzednich świadectw pracy po oświadczenia czy dany pracownik 

był  związany  z  Zakładem  Ubezpieczeń  Społecznych.  Resumując,  zakwestionowane  przez 

o

dwołującego  przepisy  istniały  w  dotychczasowej  umowie  z  Comarch  i  jak  praktyka 

pokazała,  okazały  się  potrzebne.  Przepisy  takie  kreują  jasny  i  równy  wobec  wszystkich 

obowiązek  (zakaz)  a  więc  nie  ma  tutaj  sprzeczności  z  art.  29  ust.  1  i  2  Pzp,  jakiej  się 

doszukuje  o

dwołujący,  tak  samo  jak  nie  dochodzi  do  naruszenia  zasady  uczciwej 

konkurencji. Wręcz przeciwnie, przepis ten ma za zadanie chronić konkurencję w przyszłości 

poprzez  przejrzyste  prowadzenie  postepowań  i  profesjonalny  nadzór  zamawiającego  nad 

każdorazowym wykonawcą świadczącym usługi utrzymania systemu. 

Nie  je

st nowością stosowanie tego typu zapisów  w umowach gospodarczych, o kluczowym 

znaczeniu, zwłaszcza tam gdzie jedną stroną jest podmiot publiczny. Podkreślenia wymaga 


przede  wszystkim,  że  wyroki  na  jakie  powołuje  się  odwołujący  tj.  sygn.  akt  I  Aca  134/15, 

d

otyczyły  usług  księgowych  zawartych  pomiędzy  dwoma  przedsiębiorcami  zaś  sygn.  I  Aca 

136/98 usług ochrony pomiędzy agencją a firmą logistyczną, co w dużej mierze przesądza, iż 

nie  były  to  umowy  zawarte  w  trybie  Pzp.  W  tego  typu  umowach  takie  klauzule  jawią  się 

wręcz jako konieczne, z uwagi na potrzebę zachowania kadry specjalistów po obu stronach, 

aby z jednej strony realizować profesjonalnie umowę a z drugiej racjonalnie ją egzekwować i 

sprawdzać.  Co  znamienne,  żaden  podmiot  publiczny  nie  będzie  tak  atrakcyjny  jak 

pracodawca  komercyjny,  z  tego  też  względu  usunięcie  przedmiotowych  zapisów  umowy 

rodziłoby  poważne  ryzyko  przejęcia  wyspecjalizowanej  kadry  zamawiającego.  O 

powszechności  stosowania  klauzul  w  przedmiocie  zakazie  zatrudniania  pracowników 

z

amawiającego  świadczą  między  innymi  umowy  z  Polską  Spółką  Gazownictwa  sp.  z  o.o., 

które zawierają analogiczne jak w badanej sprawie regulacje. 

Tym samym z

amawiający wniósł o oddalenie zarzutu. 

Przechodząc  do  repliki  dotyczącej  ostatniego  zarzutu  zamawiający  wyjaśnił,  że 

p

rzywołane  przez  odwołującego  zapisy  Załącznika  nr  5  do  wzoru  Umowy,  co  do  Modelu 

Współdziałania  i  rozliczania  za  obsługę  incydentu  wywołanego  nienależytym  wykonaniem 

lub  niewykonaniem  przez  innego  w

ykonawcy  umowy  utrzymania  KSI  zostało  opisane  w 

spo

sób  maksymalnie  dokładny  i  przejrzysty.  Obecny  model  współdziałania  i  rozliczenia 

funkcjonuje  w  umowach  zawartych  z  z

amawiającym  w  tym  w  dotychczasowej  umowie 

utrzymaniowej zawartej z konsorcjum Comarch. Zamawiający przewidział w miarę szczelny 

mechanizm  w

zajemnych  rozliczeń  na  styku pracy  kilku  niezależnych wykonawców,  tak  aby 

każdy  był  odpowiedzialny  za  swoje  działania  i  zaniechania.  Model  wypłacania 

wynagrodzenia na rzecz wykonawcy, który wykonał dodatkowy zakres, ponad to co wynika z 

jego  zobowiązania  umownego  z  jednoczesnym  potrąceniem  odpowiedniej  kwoty  od 

wykonawcy,  z  winy  którego  doszło  do  nieprawidłowości  działania  systemu,  jest  nie  tyle 

modelem  utartej  już  współpracy  ale  też  metodą  sprawdzoną,  racjonalną  i  pozwalającą 

zachować ciągłą i prawidłową pracę systemu KSI ZUS. 

Odwołujący  zarzucił,  że  poprzez  powyższe  postanowienia  Umowy  może  dojść  do  wypłaty 

podwójnego wynagrodzenia za realizację prac związanych z obsługą incydentu. Wykonawca 

nie precyzuje jednak na czym miałoby polegać otrzymanie podwójnego wynagrodzenia. Nie 

wiadomo  czy  chodzi  tutaj  o  ryzyko  otrzymania  wynagrodzenia  z  umowy  podstawowej  za 

realizację  obowiązków  podstawowych  z  umowy  z  jednoczesnym  otrzymaniem 

wynagrodzenia  rozliczanego  osobno  za  wykonanie  Usług  dodatkowych  czy  o  jeszcze  inny 

przypadek. W każdym  z  nich nie  dochodzi  do  nałożenia się płatności  z tożsamych tytułów, 

bowiem  wskazane  postanowienia  dotyczą  rozliczeń  z  tytułu  nienależytego  wykonania 

świadczeń  przez  jednego  wykonawcę,  co  uruchamia  procedurę  odszkodowawczą  i 

rozliczenia 

na  zasadach  art.  471  i  następne  kodeksu  cywilnego.  Racjonalnym  jest,  aby 


wykonawca z działań lub zaniechań którego powstał incydent, ponosił odpowiedzialność, w 

tym także finansową za swoje czyny. 

Zamawiający  przewidział  więc  prosty  ale  skuteczny  oraz  szybki  mechanizm  polegający  na 

tym,  że  niezależnie  od  ustalenia  wykonawcy  odpowiedzialnego  za  postanie  incydentu, 

usunięcie skutków incydentu zostanie przeprowadzone niezwłocznie przez tego wykonawcę, 

któremu  przyporządkowany  jest  element  Architektury  KSI  ZUS,  w  którym  doszło  do 

incydentu.  W  dalszej  kolejności  zaś  dojdzie  do  ustalenia  wykonawcy  odpowiedzialnego  za 

powstanie incydentu i dokonania odpowiednich rozliczeń, zgodnie z przewidzianą procedurą, 

w  której  aktywny  udział  mają  obydwaj  wykonawcy  wraz  z  zamawiającym.  Model  taki 

odpowiada  zasadniczo  art.  480 

§  3  k.c.  który  dopuszcza  w  wypadkach  nagłych  wykonanie 

czynności  na  koszt  dłużnika  a  następnie  dochodzenie  od  niego  roszczeń.  Należy  również 

zauważyć, że nawet bez kwestionowanych zapisów umowy, wykonawca odpowiedzialny za 

powstanie  incydentu  ponosił  by  odpowiedzialność  kontraktową,  oprócz  której  naturalną 

konsekwencją było także uprawnienie wierzyciela do dochodzenia odszkodowania za szkodę 

wskutek  doznaną  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  zobowiązania.  Wysokości 

świadczenia  zastępczego  jak  i  szkody  spowodowanej  działaniem  dłużnika  nie  da  się 

przewidzieć  w  momencie  zawierania  umowy  a  ustalona  może  być  dopiero  następczo,  po 

wystąpieniu danego zdarzenia. 

Tymczasem  o

dwołujący  zarzuca  zamawiającemu,  iż  wykonawca  zostanie  obciążony 

dodatkową  i  nieweryfikowalną  karą.  Podnosi,  iż  zapisy  SIWZ  są  nieprecyzyjne, 

nieprawidłowe  i  uniemożliwiają  skalkulowanie  ceny  oferty,  bowiem  wykonawca  nie  wie  w 

jakiej wysokości obciążenia mogą go dotyczyć. Odwołujący zdaje się pomijać charakter tych 

zapisów i ich funkcję. Nie zauważa też, że zapisy formułują odpowiedzialność kontraktową i 

wręcz zabezpieczają wykonawcę przed poniesieniem nadmiernego ryzyka, w tym do zapłaty 

za wykonanie zastępcze umowy oraz możliwości niezależnego dochodzenia odszkodowania, 

przewyższającego  jego  wartość.  Zamawiający  w  pewnym  stopniu  ograniczył  tą 

odpowiedzialność  i  postanowił,  że  w  przypadku  poniesienia  przez  ZUS  kosztów 

(zastępczego wykonania rozliczanego w ramach Usług dodatkowych będzie uprawniony do 

potrącenia  90%  kwoty  odpowiadającej  wysokości  poniesionych  kosztów  z  wynagrodzenia 

w

ykonawcy  umowy  utrzymania  KSI,  którego  nienależyte  wykonanie  lub  niewykonanie 

stanowiło przyczynę incydentu. 

Kwestionowane przez o

dwołującego postanowienia Załącznika nr 5 do wzoru Umowy wręcz 

premiują wykonawców i ograniczają ryzyko po ich stronie, a nie je potęgują. Nie sposób jest 

się zgodzić z argumentacją odwołującego, iż nie zna stawek za roboczogodzinę pracy innych 

wykonawców,  przez  co  nie  może  skalkulować  ceny  własnej  oferty.  Po  pierwsze  możliwość 

skalkulowania  takiego  ryzyka  jest  znacznie  łatwiejsze,  a  przede  wszystkim  możliwe,  w 


przeciwieństwie  do  pozostawienia  tych  kwestii  uregulowaniom  kodeksowym  i  dochodzenia 

bliżej nieznanego odszkodowania. 

Wykonawca ma 

dostęp do umów zawartych z innymi wykonawcami, przez których zgodnie z 

definicją zawartą w załączniku nr 1 do Umowy rozumie się: Podmioty inne niż Wykonawca, z 

którymi  Zamawiający  związany  jest  umowami,  których  przedmiotem  jest  świadczenie  na 

rzecz  Zamawia

jącego  usługi  w  zakresie  budowy,  wytwarzania,  modyfikacji,  integracji, 

utrzymania lub serwisu KSI ZUS

. Ponieważ umowy te są zawierane w procedurach Pzp jak i 

podlegają udostępnieniu w trybie informacji publicznej, wykonawca ma możliwość ustalenia 

stawek  wy

nagrodzenia  należnego  tym  wykonawcom.  Domaganie  się  więc  przez 

o

dwołującego  zaostrzenia  własnej  odpowiedzialności  poprzez  usunięcie  kwestionowanych 

postanowień  jest  działaniem  co  najmniej  nieracjonalnym  i  całkowicie  niezrozumianym  dla 

z

amawiającego. 

Wskaza

ć  również  należy,  że  zamawiający  w  postanowieniach  Załącznika  5  do  wzoru 

Umowy,  określił  szczegółowo  procedurę  wykazywania  dodatkowych  nakładów  przez 

wykonawcę oraz zapewnił wykonawcom możliwość aktywnego udziału w procesie ustalania 

wysokości  dodatkowego  wynagrodzenia  należnego  wykonawcy  z  tytułu  usuwania  skutków 

incydentu,  wynikających  z  działań  lub  zaniechań  drugiego  z  wykonawców,  co  stanowi  o 

ograniczeniu  ryzyk  ustalenia  jego  wysokości  w  sposób  oderwany  od  realnie  poniesionych 

kosztów. 

W  końcu,  wskazać  należy,  że  zastosowanie  regulacji  dotyczących  tzw.  modelu 

współdziałania,  jest  ograniczone  w  czasie  i  ma  miejsce  wyłącznie  w  przypadku gdy  więcej 

niż jeden wykonawca jednocześnie świadczy usługi utrzymania systemu KSI ZUS. Sytuacja 

taka może mieć zatem miejsce jedynie w początkowym i końcowym okresie obowiązywania 

Umowy, w tym w sytuacji gdy nowo wybrany wykonawca przejmie świadczenie metryk usług 

przypisanych do etapu I, które obecnie świadczy wykonawca Asseco. Zatem w sytuacji gdy 

nowo  wybranym  wykonawcą  będzie  Konsorcjum  Comarch,  postanowienia  modelu 

współdziałania nie będą miały w praktyce zastosowania. 

Zamawiający wniósł o oddalenie zarzutu. 

Zamawiający do odpowiedzi na odwołanie dołączył następujące dowody: 

wezwanie z dnia 26 września 2018 r. do zapłaty kary umownej wskazanej w art. 8 ust. 2 pkt 

fragment umowy o świadczenie usług odczytów na rzecz PSG Sp. z o.o. oddział w Jaśle (§ 

4 ust 20); 

o

dnoszące się do argumentacji dotyczącej zarzutu z pkt 7 uzasadnienia odwołania. 

Na  posiedzeniu  niejawny

m  z  udziałem  stron  i  uczestnika  postępowania 

odwoławczego  odwołujący  złożył  oryginał  pisma  procesowego,  w  którym  cofnął  zarzuty 


podniesione  pkt 

1.3.1,  1.5.2,  1.5.3,  1.7.  1.8,  1.10,  2.1.2  i  6  uzasadnienia  odwołania.  W 

pozostałym  zakresie  odwołania  podtrzymał  zarzuty  wraz  podaniem  motywacji  w  tym 

zakresie. 

W  dniu  10  czerwca  2020  r.  (tj.  już  po  otwarciu  rozprawy)  odwołujący  za  pomocą 

poczty elektronicznej przesłał pisemne oświadczenie o cofnięciu zarzutów wskazanych w pkt 

1.3.2 i 1.4 uzasadnienia odwołania. 

Na 

rozprawie w dniu 16 czerwca 2020 r. odwołujący złożył oryginał kolejnego pisma 

procesowego, w którym zawarł poszerzoną argumentację wobec zarzutów, które nie zostały 

cofnięte lub uwzględnione przez zamawiającego. 

Na  podstawie  dokumentacji  przedmiotowego  p

ostępowania  oraz  biorąc  pod  uwagę 

stanowiska  stron 

i  uczestników  postępowania  oraz  dowody  przedstawione  na 

posiedzeniu i 

rozprawie, Izba ustaliła i zważyła, co następuje: 

Na  wstępie  Izba  ustaliła,  że  odwołujący  spełniają  określone  w  art.  179  ust.  1  Pzp 

prz

esłanki  korzystania  ze  środków  ochrony  prawnej,  tj.  mają  interes  w  uzyskaniu 

zamówienia,  a  naruszenie  przez  zamawiającego  przepisów  Pzp  może  spowodować 

poniesienie przez nich 

szkody polegającej na utracie możliwości uzyskania zamówienia. Nie 

została wypełniona także żadna z przesłanek ustawowych wynikających z art. 189 ust. 2 Pzp 

skutkujących odrzuceniem któregokolwiek z odwołań. 

Skład orzekający stwierdził, że zgłoszone w rozpatrywanych sprawach przystąpienia 

spełniały wymogi wynikające z art. 185 ust. 2 i 3 Pzp. W związku z tym Izba dopuściła jako 

uczestników postepowania odwoławczego: 

wykonawcę Comarch S.A. z siedzibą Krakowie do udziału w postępowaniu odwoławczym 

po stronie zamawiającego w sprawie oznaczonej sygn. akt KIO 452/20; 

wykonawcę  Asseco  Poland  S.A.  z  siedzibą  w  Rzeszowie  do  udziału  w  postępowaniu 

odwoławczym po stronie zamawiającego w sprawie oznaczonej sygn. akt KIO 454/20. 

Izba dopuściła w niniejszych sprawach dowody z: 

1)  dokumentacji przekazanej w postaci elektronicznej zapisanej na 

nośnikach w postaci płyt 

CD 

oraz  po  części  w  postaci  papierowej,  nadesłanej  do  akt  sprawy  w  dniach:  6 marca 

2020 r., 10 kwietnia 2020 r. 

(w zakresie odnoszącym się w głównej mierze do modyfikacji 

treści  SIWZ  dokonanej  w  dniu  3  kwietnia  2020  r.)  oraz  25  maja  2020  r.  (w  zakresie 

odnoszącym się w głównej mierze do modyfikacji treści SIWZ dokonanej w dniu 20 maja 

2020 r.) 

przez zamawiającego, w tym w szczególności z treści: 


SIWZ wraz z załącznikami; 

ogłoszenia o zamówieniu; 

- modyfikacji SIWZ zestaw I z dnia 3 kwietnia 2020 r.; 

- modyfikacji SIWZ zestaw II z dnia 20 maja 2020 r.; 

załączonych do odwołania w sprawie KIO 452/20: 

kopii  pisma  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  z  dnia  23  maja  2017  r.  Odpowiedź  na 

odwołanie w sprawie o sygnaturze KIO 881/17; 

- wydruku ze strony: https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/kalkulatory/kalkulator-inflacji; 

złożonych przez odwołującego w sprawie KIO 452/20 na rozprawie: 

-  notatki  z  posiedzenia  komitetu 

ds. utrzymania (szczególnie treści pkt 6)  – dowód dotyczył 

zarzutu z pkt 1 uzasadnienia odwołania; 

jednego  z  protokołów  posiedzenia  Komitetu  ds.  Wdrożeń  i  Integracji  –  dowód  dotyczył 

zarzutu z pkt 4 uzasadnienia odwołania; 

-  porozumienia  z  dnia 

12  maja  2016  r.  pomiędzy  nim,  a  zamawiającym  –  dowód  dotyczył 

zarzutu z pkt 6 uzasadnienia odwołania; 

4) z

łożonych przez zamawiającego na rozprawie odnośnie sprawy KIO 452/20: 

umowy  pomiędzy  nim  a  Comarch  –  dowód  dotyczył  zarzutu  z  pkt  1  uzasadnienia 

odw

ołania; 

dokumentów  obrazujących  jak  wygląda  procedura  oraz  zgłoszenie  dotyczące  problemów 

z ITS; 

wyciągów  z  SIWZ  z  dwóch  postępowań  PKP  PLK  oraz  Ministerstwa  Sprawiedliwości  – 

dowód dotyczył zarzutu z pkt 2 uzasadnienia odwołania; 

-  aneksu  zawartego  po

między  nim  a  odwołującym  w  sierpniu  2019  r.,  harmonogramu 

testowania w okresie przejściowym oraz dokumentów odnoszących się do zestawienia usług 

świadczonych  przez  wykonawcę,  który  je  świadczył  mimo  braku  12  miesięcznego  okresu 

przejściowego – dowód dotyczył zarzutu z pkt 4 uzasadnienia odwołania; 

zestawienia  własnego  odnośnie  poniesionych  kosztów  w  ramach  umów  utrzymania  KSI 

świadczonych przez Asseco, w których brak było zapisów dotyczących transferu know-how 

w formie takiej, jak w obecnym postępowaniu oraz postępowaniu rozstrzygniętym w 2018 r. – 

dowód dotyczył zarzutu z pkt 6 uzasadnienia odwołania; 

metryki  usługi  serwisowej  do  umowy  z  2018  r.  –  dowód  dotyczył  zarzutu  z  pkt  6 

uzasadnienia odwołania; 

5)  załączonych  do  pisma  procesowego  z  dnia  15  czerwca  2020r.,  złożonego  przez 

odwołującego w sprawie KIO 454/20: 

wyciągu z SIWZ w postępowaniu prowadzonym przez Ministerstwo Finansów na budowę, 

wdrożenie  i  utrzymanie  systemu  ERP  w  Ministerstwie  Finansów,  (nr  sprawy: 

C/333/15/FK/B/453); 


wyciągu z SIWZ w postępowaniu prowadzonym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

na  „Wdrożenie  Zintegrowanego  Systemu  Informatycznego  Obszaru  Nadzoru  Bankowego 

UKNF 

– System Wsparcia Inspekcji”, (nr sprawy: DAI/WZP/231/83/2015); 

zestawiania przygotowanego przez odwołującego dotyczącego przykładowego scenariusza 

testowego dla wybranej Jednostki zadaniowej; 

zrzutu ekranu ze strony Microsoft przedstawiającego certyfikację w podziale na role;  

zrzutu  ekranu  ze  strony  OSEC  prezentującego  liczbę  kursów  dedykowanych  dla 

pos

zczególnych grup eksperckich; 

wyciągu  z  odpowiedzi  na  odwołanie  w  sprawie  KIO  874/17  dotyczącej  przetargu 

ograniczonego  na  świadczenie  usług  wsparcia  eksploatacji  i  utrzymania  KSI  ZUS  (nr 

postępowania: TZ/271/66/15); 

wyciągu  z  modyfikacji  SIWZ  nr  2  z  dnia  19  maja  2017  r.  opublikowanej  w  ramach 

postępowania nr TZ/271/66/15; 

załączonych do odpowiedzi na odwołanie w sprawie KIO 454/20: 

- wezwania 

z dnia 26 września 2018 r. do zapłaty kary umownej wskazanej w art. 8 ust. 2 pkt 

- fragmentu 

umowy o świadczenie usług odczytów na rzecz PSG Sp. z o.o. oddział w Jaśle 

§ 4 ust 20); 

7) z

łożonych przez zamawiającego na rozprawie odnośnie sprawy KIO 454/20: 

wyciągu  z  siwz  dotyczącej  wcześniejszego  zamówienia  na  okoliczność  porównywalności 

postanowień dotyczących kryteriów; 

szczegółowego formularza oceny oferty w zakresie kryterium „Jakość wykonania zadania” 

wcześniejszego postępowania; 

załączonego  do  pisma procesowego  przystępującego  w  sprawie KIO 454/20,  załącznika 

nr 10 do umowy CA-ZUS; 

9) z

łożonych przez przystępujacego w sprawie KIO 454/20 na rozprawie: 

wyciągu z odtajnionych dokumentów w zakresie wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny 

we wcześniejszym postępowaniu; 

ugody zawartej pomiędzy zamawiającym a odwołującym w dniu 8 listopada 2019 r. 

W związku z uwzględnieniem przez zamawiającego odwołania w sprawie KIO 452/20 

w  części  dotyczącej  zarzutów  podniesionych  w  pkt  3,  5,  7,  8,  9,  11,  14,  16,  17  i  18 

uzasadnienia  oraz  wobec  niewniesienia  sprzeciwu  przez  uczestnika  postępowania 

odwoławczego, który  przystąpił  do  postępowania po  stronie zamawiającego, Izba  umorzyła 

postępowanie odwoławcze w sprawie KIO 452/20 w części objętej ww. zarzutami.  


Podobnie  Izba  umorzyła  postępowanie  odwoławcze  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO 

454/20, w 

części dotyczącej zarzutów podniesionych w pkt 1.3.1, 1.3.2, 1.4, 1.5.2, 1.5.3, 1.7. 

1.8, 1.10, 2.1.2 i 6 uzasadnienia odwołania, z uwagi na ich cofnięcie przez odwołującego na 

posiedzeniu  i  rozprawie  oraz  w  części  dotyczącej  zarzutu  podniesionego  w  pkt 

uzasadnienia  odwołania  z  powodu  uwzględnienia  odwołania  w  tej  części  przez 

zamawiającego 

przy 

niewniesieniu 

sprzeciwu 

przez 

uczestnika 

postępowania 

odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego. 

I

zba ustaliła co następuje. 

Skład orzekający stwierdził, że stan faktyczny sprawy,  zaprezentowany przez strony w obu 

sprawach,  przedstawiony  w  treści  odwołań  i  odpowiedziach  na  odwołania,  które  zostały 

szeroko przytoczone powyżej, nie wymaga powielenia w tej części uzasadnienia. W ocenie 

Izby  dokładne  zrelacjonowanie  treści  pism  procesowych  stron,  które  zawierało 

przedstawienie  stanu  faktycznego  w  sposób  adekwatny  i  zgodny  z  treścią  przywołanych 

postanowień dokumentacji przetargowej było wystarczające, jak również należy  zaznaczyć, 

że  stan  faktyczny  nie  był  sporny,  sporna  była  jedynie  ocena  prawna  dokumentacji 

postępowania. 

Treść przepisów dotyczących zarzutów: 

-  art.  29  ust.  1  Pzp 

–  Przedmiot  zamówienia  opisuje  się  w  sposób  jednoznaczny 

wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając 

wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty

- art. 29 ust. 2 Pzp 

– Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby 

utrudniać uczciwą konkurencję

-  art.  7  ust.  1  Pzp 

–  Zamawiający  przygotowuje i  przeprowadza postępowanie o  udzielenie 

zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie 

wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości

- art. 36 ust. 1 pkt 3, 13 i 16 Pzp 

– Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera co 

najmniej: 

3) opis przedmiotu zamówienia; 

13)  opis  kryteriów,  którymi  zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty,  wraz 

podaniem  wag  tych  kryteriów  i  sposobu  oceny  ofert,  a  jeżeli  przypisanie  wagi  nie  jest 

możliwe  z  obiektywnych  przyczyn,  zamawiający  wskazuje  kryteria  oceny  ofert  w  kolejności 

od najważniejszego do najmniej ważnego; 

16) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w  sprawie  zamówienia  publicznego,  ogólne  warunki  umowy  albo  wzór  umowy,  jeżeli 


zamawiający  wymaga  od  wykonawcy,  aby  zawarł  z  nim  umowę  w  sprawie  zamówienia 

publicznego na takich warunkach

-  art.  91  ust.  1  Pzp 

– Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów 

oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- art. 91 ust. 2 Pzp 

– 2. Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne 

kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności:  

1) jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne;  

2) aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 

22 ust. 2, dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników;  

3) aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia;  

4) aspekty innowacyjne;  

5)  organizacja,  kwalifikacje  zawodowe  i  doświadczenie  osób  wyznaczonych  do  realizacji 

zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia;  

6) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, 

sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji

-  art.  91  ust.  2c  Pzp 

–  Kryteria  oceny  ofert  są  związane  z  przedmiotem  zamówienia,  jeżeli 

dotyczą robót budowlanych, dostaw lub usług, które mają być zrealizowane w ramach tego 

zamówienia,  we  wszystkich  aspektach  oraz  w  odniesieniu  do  poszczególnych  etapów  ich 

cyklu życia, w tym procesu produkcji, dostarczania lub wprowadzania na rynek, nawet jeżeli 

nie są istotną cechą przedmiotu zamówienia

-  art.  91  ust.  2d  Pzp 

–  Zamawiający  określa  kryteria  oceny  ofert  w  sposób  jednoznaczny 

zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawianych przez wykonawców

- art. 22 ust. 1a Pzp 

– Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane 

od 

wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz 

umożliwiający  ocenę  zdolności  wykonawcy  do  należytego  wykonania  zamówienia, 

szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności

- art. 139 Pzp 

– 1. Do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej „umowami”, 

stosuje  się  przepisy  ustawy  z  dnia  23  kwietnia  1964  r.  –  Kodeks  cywilny,  jeżeli  przepisy 

ustawy nie stanowią inaczej.  

2.  Umowa  wymaga,  pod  rygorem  nieważności,  zachowania  formy  pisemnej,  chyba  że 

przepisy 

odrębne wymagają formy szczególnej. 

3.  Umowy  są  jawne  i  podlegają  udostępnianiu  na  zasadach  określonych  w  przepisach 

dostępie do informacji publicznej.; 

- art. 5 k.c. 

– Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-

gospodarc

zym  przeznaczeniem  tego prawa  lub z  zasadami  współżycia społecznego.  Takie 

działanie  lub  zaniechanie  uprawnionego  nie  jest  uważane  za  wykonywanie  prawa  i  nie 

korzysta z ochrony


58 §1 i 2 k.c. – § 1. Czynność prawna sprzeczna  z ustawą albo mająca na celu obejście 

ustawy  jest  nieważna,  chyba  że  właściwy  przepis  przewiduje  inny  skutek,  w  szczególności 

ten,  iż  na  miejsce  nieważnych  postanowień  czynności  prawnej  wchodzą  odpowiednie 

przepisy ustawy.  

§ 2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.; 

- art. 471 k.c. 

– Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub 

nienależytego wykonania  zobowiązania,  chyba że niewykonanie lub  nienależyte wykonanie 

jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi

-  art.  353

  k.c. 

–  Strony  zawierające  umowę  mogą  ułożyć  stosunek  prawny  według  swego 

uznania,  byleby  jego  treść  lub  cel  nie  sprzeciwiały  się  właściwości  (naturze)  stosunku, 

ustawie ani zasadom współżycia społecznego

-  art.  44  ust.  3  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  r.  o  finansach  publicznych 

–  3.  Wydatki 

publiczne powinny być dokonywane:  

1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:  

a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,  

b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;  

2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;  

3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Izba zważyła co następuje. 

Skład  orzekający  stwierdził,  że  odwołanie w  sprawie KIO  452/20  w zakresie zarzutu 

podniesionego  w  pkt  2  uzasadnienia,  dotyczącego  niewystarczających  warunków 

odnoszących się do zespołu wyznaczonego do Testów kompetencji – pkt 7.3.3.11 i 7.3.4.8 

SIWZ, 

zasługiwało  na  uwzględnienie.  Natomiast  odwołanie  w  sprawie  KIO  454/20 

zasługiwało na uwzględnienie w zakresie dotyczącym części zarzutów podniesionych w pkt 

1.9  i  2.1.3  uzasadnienia,  odnoszących  się  do  odrzucenia  oferty  wykonawcy  w  sytuacji 

niespełnienia  wymogów  przedstawionych  w  pkt  7.3.3.12  i  7.3.4.5  SIWZ.  W  pozostałym 

zakresie Izba oddaliła oba odwołania. 

Przed  przedstawieniem 

szczegółowego  uzasadnienia,  dotyczącego  rozpoznania 

poszczególnych  zarzutów  w  ramach obu  odwołań,  w  ocenie składu orzekającego,  należało 

poczynić  pewne  założenie  ogólne  w  zakresie  rozstrzygnięcia  sporu  w  związku 

późniejszymi  modyfikacjami  treści  SIWZ,  które  zostały  dokonane  3  kwietnia  i  20  maja 

2020 r. 

W  związku z  przedmiotowymi  modyfikacjami  dokumentacji  postępowania  doszło do 

zmiany  niektórych  postanowień  SIWZ,  które  stanowiły  podstawę  do  postawienia 

zamawiającemu  części  zarzutów  w  odwołaniach.  Oznacza  to,  że  zmianie  uległ  stan 

faktyczny  będący  podstawą  do  rozpoznania  obu  środków  ochrony  prawnej.  Czynność 


modyfikacji  postanowień  SIWZ,  w  tym  wzoru  Umowy  i  jej  załączników,  jest  skuteczna 

z chw

ilą  podania  do  publicznej  wiadomości  (opublikowania).  Od  tej  nowej  czynności 

postępowaniu,  polegającej  na  dokonaniu  modyfikacji  postanowień  SIWZ,  przysługuje 

wykonawcom  nowy 

środek  ochrony  zaskarżenia,  w  którym  będą  mogli  wskazać  pełne 

podstawy do kwesti

onowania czynności zamawiającego, czego siłą rzeczy nie mogli uczynić 

w obecnych odwołaniach.  

Należy  zaznaczyć  także,  iż  Krajowa  Izba  Odwoławcza  jest  związana  zawartymi 

odwołaniu zarzutami (art. 192 ust. 7 Pzp), co jest skorelowane z obowiązkiem nałożonym 

na  wykonawców,  na  postawie  art.  180  ust.  3  Pzp,  który  wymaga  wskazania  przez 

odwołującego  czynności  lub  zaniechania  czynności  zamawiającego,  które  doprowadziły  do 

narusze

nia  ustawy  oraz  zwięzłego  przedstawienia  zarzutów.  W  odwołaniu  należy  także 

określić  żądanie  oraz  wskazać  okoliczności  faktyczne  i  prawne  uzasadniające  wniesienie 

odwołania. Postępowanie przed Izbą opiera się na zasadzie formalizmu procesowego, która 

oznacza,  że  postępowanie  odwoławcze  jest  odpowiednio  zorganizowanym  i  ułożonym 

działaniem.  Zatem  czynności  stron  i  uczestników  postępowania,  powinny  być  dokonywane 

oznaczonej formie, miejscu oraz czasie. Skuteczny upływ terminu zawitego na wniesienie 

odwołania  powoduje,  że  wykonawca  nie  może  uzupełniać  jego  treści,  zaś  Izba  wydaje 

rozstrzyg

nięcie  na  kanwie  tego,  co  w  odwołaniu  zostało  wskazane.  Zaś  efekty  zmiany 

dokumentacji  postępowania  mogą  być  kwestionowane  przez  wykonawców,  w  ramach 

wniesienia  kolejnego  środka  zaskarżenia.  Oznacza  to,  że  zarzuty,  które  zostały 

sformułowane  względem  poprzednio  obowiązujących  postanowień  SIWZ,  po  dokonaniu 

modyfikacji  dokumentacji

,  straciły  swoją  aktualność,  prowadząc  do  upadku  podstawy 

faktycznej zarzut

ów, a więc stały się bezprzedmiotowe. 

Z

godnie  z  art.  191  ust.  2  Pzp  Izba  wydając  wyrok  bierze  za  podstawę  stan  rzeczy 

ustalony  w 

toku  postępowania.  Zatem  w  sytuacji,  gdy  dokonana  przez  zamawiającego 

modyfikacja  SIWZ 

doprowadziła  do  całkowitej  zmiany  treści  kwestionowanego  zarzutem 

postanowienia, 

rozpatrywanie  zarzutu  odnoszącego  się  do  tego  postanowienia  staje  się 

bezprzedmiotowe. 

Natomiast 

co 

do 

zarzutów  odnoszących  się  do  częściowo 

zmodyfikowanych 

postanowień  -  o  ile  pozostają  aktualne,  mimo  zmiany  ich  brzmienia  i  nie 

zostały przez odwołującego cofnięte - to powinny one zostać rozpoznane w odniesieniu do 

sta

nu  ustalonego  w  toku  postępowania  odwoławczego,  a  więc  stanu  po  dokonaniu 

modyfikacji  SIWZ,  a  nie  stanu 

nieobowiązującego  -  z  zastrzeżeniem,  że  przy  rozpoznaniu 

takiego  zarzutu  nie  dokonuje  się  oceny  i  rozstrzygnięcia  w  zakresie  samej  modyfikacji, 

ponieważ  do  tego  służy  odwołanie  od  tej  czynności,  ale  jej  znaczenia  dla  rozpatrywanego 

zarzutu, 

odnoszącego się do kwestionowanej w odwołaniu treści SIWZ. Rozstrzyganie co do 

postanowień  SIWZ,  które  stały  się  nieaktualne  i  mają  co  najwyżej  znaczenie  historyczne, 

byłoby  działaniem  niecelowym.  Co  więcej,  rozstrzyganie  co  do  nieistniejących  już  zapisów 


SIWZ stoi w sprzeczności z przepisem art. 192 ust. 2 Pzp, który do uwzględnienia odwołania 

wymaga  stwierdzenia  naruszenia  przepisów  Pzp,  które  miało  wpływ  lub  może  mieć  istotny 

wpływ na wynik postępowania. Takiego wpływu nie mają i nie będą mieć zapisy historyczne, 

które już w żaden sposób nie wiążą zarówno zmawiającego jak i uczestników postępowania. 

Sygn. akt KIO 452/20 

Przechodząc do rozpoznania poszczególnych zarzutów w ramach ww. sprawy należy 

wskazać,  że  pierwszym  zarzutem  skierowanym  do  merytorycznego  rozpoznania  był  zarzut 

opisany  w  pkt  1  uzasadnienia  odwołania,  który  dotyczył  niewystarczających  postanowień 

SIWZ w zakresie Infrastruktury techniczno-systemowej 

– brak załącznika do SIWZ, nowy art. 

4  ust.  5 

Umowy,  Załącznik  nr  1  do  Umowy:  „Infrastruktura techniczno-systemowa”  (zwanej 

dalej: „ITS”).  

W  ramach  tego  zarzutu  Izba  w  znacznej  mierze 

podzieliła  argumentację  zamawiającego. 

pierwszej kolejności skład orzekający nie znalazł żadnych powodów do zakwestionowania 

stanowiska  zamawiającego  stwierdzającego,  że  ITS,  na  której  świadczone  są  usługi 

utrzymania  i  wsparcia  eksploatacji  KSI  ZUS,  pozostaje  w  dyspozycji  zamaw

iającego, 

a w  

zakresie obowiązków wybranego wykonawcy będzie zapewnienie po swojej stronie ITS 

deweloperskiego 

i weryfikacji kodów źródłowych, stanowiska tego nie zakwestionował także 

odwołujący. Warto przy tym wskazać, jako okoliczność bezsporną, że odwołujący świadczył 

świadczy od wielu lat usługi objęte przedmiotem zamówienia. 

W  dalszej  kolejności  Izba  zwróciła  uwagę  na  modyfikację  brzmienia  definicji  ITS,  która 

wyraźnie  odniosła  się  do  funkcjonalnych  elementów  pozostających  w  dyspozycji 

zamawiającego  (modyfikacja  nr  33).  Następnie  w  kolejnym  odwołaniu  złożonym  w  dniu 

10 kwietnia  2020  r., 

które  nie  było  przedmiotem  niniejszego  orzeczenia,  odwołujący 

s

twierdził,  że  z  SIWZ  nie  wynika  w  sposób  dostateczny,  że  usługi  co  do  zasady  są 

realizowane  na  ITS  z

amawiającego.  W  związku  z  tym  zamawiający  uzupełnił  definicję  ITS 

poprzez  dodanie  po  „pozostające  w  dyspozycji  Zamawiającego”,  zwrotu  „i  udostępnione 

przez  Zamawiającego”  (modyfikacja  nr  88  z  dnia  20  maja  2020  r.).  Ponadto  zamawiający 

dniu 3 kwietnia 2020 r. zmodyfikował postanowienia art. 3 ust. 3 Umowy dodając pkt 4 i 5 

oraz  dodatkowo  zmodyfikował  Rozdział  5  „Opis  sposobu  obliczenia  ceny  oferty”,  pkt  5.7 

SIWZ.  Zmiany  te 

należało  potraktować  jako  mające  charakter  jedynie  doprecyzowujący 

istniejące  w  SIWZ  postanowienia.  Celem  ich  było  literalne  wskazanie  na  obowiązek 

uwzględniania w cenie oferty, wynikającej z treści SIWZ, konieczności posiadania ITS przez 

w

ykonawcę  w  zakresie  Środowiska  deweloperskiego  i  Środowiska  weryfikacji  Kodów 

źródłowych.  W  związku  z  tym  żądanie  odwołującego  o  wyraźne  wpisanie,  że  ITS  jest 

wyłączną domeną zamawiającego, zmierzało pośrednio do uchylenia obowiązku posiadania 

pewnego ITS po stronie wykonawcy. 


Kwestią  z  tym  związaną  było  żądanie  odwołującego,  aby  zamawiający  zagwarantował 

SIWZ,  że  posiadany  przez  niego  ITS  pozwala  na  świadczenie  usług  na  warunkach 

określonych  w  Umowie.  W  ocenie  Izby  taka  gwarancja  miałaby  charakter  hipotetyczny 

byłaby  oderwana  od  realiów  projektu.  Niemniej  należało  uznać,  że  zamawiający  nie 

pozostawił  tej  kwestii  jako  wyłączne  ryzyko  wykonawcy,  ponieważ  przewidział  w  Umowie 

mechanizm  zwalniający  wykonawcę  z  odpowiedzialności  za  niewykonanie  lub  nienależyte 

wykonanie  Umowy

,  jeżeli  wynikałoby  z  powodu  nieprawidłowego  działania  Infrastruktury 

techniczno-systemowej  z

amawiającego,  zatem  w  ustalonym  stanie  rzeczy  trudno  uznać 

żądanie odwołującego za uzasadnione. 

Izba 

uznała za wiarygodne i przekonujące, niepodważone wyjaśnienia zamawiającego, który 

wskazał,  że  stan  ITS  jest  okolicznością  obiektywną,  zamawiający  przez  lata  gromadził 

elementy ITS wykorzystywane 

w celu świadczenia usług utrzymania i wsparcia eksploatacji 

KSI  ZUS  oraz 

na  bieżąco  uzupełnia  i  unowocześnia  ITS  w  miarę  potrzeb  oraz  możliwości 

budżetowych,  przez  co zapewnia  wykonawcom w  celu realizacji  zamówienia taki  ITS jakim 

dysponuje  (

częściowo  dysponuje  nim  w  sposób  samodzielny,  a  częściowo  dzierżawi  od 

podmiotów trzecich (np. łącza telekomunikacyjne)). 

Ponadto  w  okolicznościach  przedmiotowej  sprawy  Izba  nie  znalazła  podstaw  do 

stwierdzenia, że udostępniany przez zamawiającego ITS nie pozwala na realizowanie usług 

zgodnie  z  Umową.  Stwierdzenie  to  pośrednio  potwierdza  okoliczność  świadczenia  usług 

przez  dwóch  wykonawców,  szczególnie  w  obecnym  czasie,  który  wymaga  zwiększenia 

możliwości  systemu.  Natomiast  jedynym  dowodem  złożonym  przez  odwołującego  na 

poparcie  przedmiotowego  zarzutu  by

ła  notatka  z  posiedzenia  komitetu  ds.  utrzymania 

(szczególnie wskazywano na treści pkt 6), z której nie wynika możliwość ustalenia, że  cała 

ITS 

jest  niewystarczająca.  Niemniej,  tak  jak  to  zostało  wskazane  powyżej,  nawet  gdyby 

okazało  się,  że  świadczenie  jakiejś  usługi  nie  jest  możliwe  z  uwagi  na  fakt,  że  ITS  jest 

niewystarczający  –  wykonawca  nie  poniesie  odpowiedzialności  z  tego  tytułu,  ponieważ 

oparciu  o  postanowienie  art  8  ust.  4  Umowy  może  zwolnić  się  z  odpowiedzialności  za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań w Dokumentach kontraktowych, jeżeli 

wadliwe wykonanie usługi będzie wynikało z niepoprawnego działania ITS wykorzystywanej 

w  usłudze  wykonawcy.  Realizacja  tego  uprawnienia  odbywa  się  zgodnie  z  procedurą  PO1 

pn.: 

Procedura  informowania  o  zagrożeniu  niedotrzymania  Parametrów  Usług  Wykonawcy

opisaną  w  załączniku  nr  4  do  Umowy  pn.:  Procedury  dla  realizacji  Umowy,  która  wśród 

przyczyn 

dla których wykonawca może zgłosić zagrożenia niedotrzymania gwarantowanych 

parametrów  usług  wykonawcy,  wymienia  niepoprawne  działanie  ITS  wykorzystywanej 

usłudze wykonawcy. 

Dalej 

Izba  uznała,  że  nie  zasługiwało  także  na  uwzględnienie  żądanie  odwołującego 

zmierzającego  do  spowodowania  dołączenia  do  Umowy  załącznika  Opis  Kompleksowego 


Systemu  Informatycznego  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych.  Skład  orzekający  za 

zamawiającym  przyjął,  że dokument ten  stanowi  jedynie pewien  ogólny  zarys  systemu  KSI 

ZUS.  Brak  jest  w  nim  danych  szczegółowych  i  wrażliwych  z  uwagi  na  bezpieczeństwo 

fu

nkcjonowania państwa. Izba wzięła pod uwagę również, że po zawarciu Umowy, w ramach 

realizacji  okresu  przejściowego,  zamawiający  nada  wykonawcy  uprawnienia  do  zasobów 

ZUS, w tym m.in. do: 

- Repozytorium; 

Katalogu Usług IT, w tym bazy konfiguracji; 

- Portalu eksploatacyjnego (PEKSI ZUS); 

Systemu Monitorowania Usług IT; 

Rejestrów. 

Wykonawca  na  etapie  realizacji  zamówienia  będzie  miał  zatem  dostęp  do  pełnej 

dokumentacji  KSI  ZUS,  więc  dokument  Opis  KSI  nie  będzie  miał  wówczas  istotnego 

znaczenia. 

O  powyższym  wprost  świadczy  postanowienie  art.  12  ust.  8  Umowy,  którego 

treść  została  przytoczona  powyżej  w  części  opisującej  odpowiedź  na  odwołanie,  a którego 

odwołujący  nie  zakwestionował.  Ustalenie  kształtu  KSI  ZUS  na  dzień  wszczęcia 

postępowania i uznanie go za załącznik do Umowy wymagałoby każdorazowo zmiany tego 

załącznika,  a  tym  samym  aneksowania  Umowy  za  każdym  razem,  gdy  przestałby  on 

odpowiadać  stanowi  faktycznemu,  co  mogłoby  być  niezwykle  trudne.  Zmiany  KSI  ZUS 

następują  bowiem  w  ramach  innych  umów  i  są  niezależnie  od  woli  i  zgody  wykonawcy 

umowy  utrzymania  KSI  ZUS,  zatem  nieuzasadnione  byłoby  załączanie  ich  do  Umowy 

ramach  niniejszego  postępowania,  a  następnie  poddawanie  ich  procedurze  uzgadniania 

w ramach  aneks

ów. O czym wprost stanowi  ww. art. 12 ust. 8 Umowy, którego odwołujący 

nie zaskarżył.  

Odwołujący  w  odwołaniu  przyznał,  że  załącznik  Opis  Kompleksowego  Systemu 

Informatycznego  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  stanowi  element  opisu  przedmiotu 

zamówienia,  natomiast  nie  zarzucił  zamawiającemu,  aby  ten  dokument  był  niepełny, 

nieprecyzyjny  lub  w  inny  sposób  utrudniał  przygotowanie  lub  złożenie  oferty.  Wskazał 

jedynie,  że  nie  jest  możliwe  jego  pobranie  i  powoływanie  się  na  ten  dokument  na  etapie 

realizacji  Umowy.  Z

aś  z  treści  zarzutu  wynika,  że  odwołujący  upatrywał  naruszenia  prawa 

przez  zamawiającego  w  postaci  art.  29  ust.  1  Pzp,  co  nie  znalazło  potwierdzenia 

w ustalonym stanie faktycznym i prawnym. Warto przy tym 

dodać, że zamawiający uzupełnił 

art.  12  ust.  8 

Umowy  poprzez  wyraźne  wskazanie,  że  po  zawarciu  Umowy  udostępni 

Wykonawcy  „Opis  Kompleksowego  Systemu  Informatycznego  Zakładu  Ubezpieczeń 

Społecznych”  wraz  z  dokumentacją  obrazującą  wprowadzone  po  wszczęciu  postępowania 

zmiany  w  tym  dokumencie  wynikające  ze  zmian  dokonywanych  w  KSI  (modyfikacja  nr  92 

z dnia 20 maja 2020 r.). 


Ponadto należy stwierdzić, że w odwołaniu zarzut został przedstawiony dość zdawkowo, bez 

zakreślenia szerokiego kontekstu, który okazał się istotny dla jego rozpoznania. Odwołujący 

dopiero  na  późniejszym  etapie  tj.  w  piśmie  z  14  maja  2020  r.  oraz  szczególnie  podczas 

rozprawy  w  dniu  26  maja  2020  r. 

próbował  neutralizować  jego  znaczenie.  Argumentacja  ta 

miała  charakter  następczy  wobec  twierdzeń  zamawiającego,  które  zostały  poparte  treścią 

SIWZ oraz nie została udowodniona.  

W związku z powyższym Izba oddaliła przedmiotowy zarzut.  

Przechodząc  do  argumentacji  dotyczącej  kolejnego  zarzutu  tj.  zarzutu  opisanego 

pkt 2 uzasadnienia odwołania, to należy przypomnieć, że Izba go uwzględniła. 

W pierwszej kolejności, wbrew twierdzeniom zamawiającego, skład orzekający stwierdził, że 

odwołując posiada interes w podnoszeniu tego zarzutu. Zdaniem Izby na aprobatę zasługują 

twierdzenia  odwołującego,  który  wskazał,  że  może  ponieść  szkodę  w  postaci  nieuzyskania 

zamówienia  w  przypadku,  gdyby  inni  wykonawcy  mieli  zamiar  wykorzystać  obecne, 

niewystarczające  postanowienia  SIWZ  i  przedstawić  do  zaliczenia  Testów  kompetencji 

osoby,  które  nie  będą  dedykowane  do  realizacji  zamówienia.  Przykładowo  można  tutaj 

wskazać  wpływ  dedykowania  takich  osób  o  odpowiednich  kompetencjach  na  cenę  oferty  – 

otóż  osoby  takie,  jako  wysokiej  klasy  specjaliści,  otrzymujący  wysokie  wynagrodzenia,  co 

bezpośrednio  wpływa  na  cenę  i  możliwą  do  uzyskania  punktację  w  kryteriach  oceny  ofert. 

Zatem  konieczne  jest,  aby  zgodnie  z  zasadą  zachowania  uczciwej  konkurencji  i  równego 

traktowania  wykonawców,  tak  określić  warunki  postępowania,  aby  wszyscy  wykonawcy 

przygotowali  porównywalne  oferty  i  uwzględnili  koszt  zatrudnienia  takich  osób  przez  cały 

okres realizacji Umowy. Porównywalność ofert zaistnieje tyko wtedy, gdy SIWZ jasno określi 

obowiązek dedykowania do realizacji zamówienia zespołu, który na etapie oceny ofert, może 

uzyskać aż 40% punktów na rzecz danego wykonawcy.  

Skład orzekający miał świadomość, że okoliczności związane z tym zarzutem powodują de 

facto 

zaostrzenie  wymogów  związanych  z  kryteriami  w  stosunku  do  aktualnie 

obowiązujących,  niemniej  mając  na  uwadze  powyżej  wskazaną  argumentację,  treść  art. 

ust.  2c  Pzp  oraz  przyznane  przez  zamawiającego  tendencje  rynkowe,  uznał,  że 

odwo

łujący  nie  tylko  posiada  interes  w  podniesieniu  i  popieraniu  zarzutu,  ale  także  – 

zasługiwał on na uwzględnienie.   

W  dalszej  kolejności  Izba  wskazuje,  że  twierdzenia  zamawiającego  zmierzające  do 

przedstawienia  intencji  zarzutu  jako  zmiany  celu  postawionyc

h  kryteriów  pozacenowych 

badania jakości świadczonych usług w kierunku badania potencjału kadrowego wykonawcy 

lub  kompetencji  poszczególnych  osób,  były  zbyt  daleko  idące.  Kryterium  jednoznacznie 

odnosiło  się  do  jakości,  a  o  jakości  zadecydują  wiedza  i  doświadczenie  osób 

uczestniczących  w  Testach  kompetencyjnych.  Zatem  utrzymanie  personelu,  który  będzie 

oceniany  w  kryteriach,  bądź  osób  o  podobnych  kompetencjach,  nie  tylko  w  ramach  oceny 


ofert, ale także na etapie realizacji umowy, będzie niczym innym jak potwierdzeniem jakości 

wykonawcy,  stwierdzonej  podczas  oceny  oferty,  przez  cały  okres  realizacji  zamówienia. 

Takie  rozumienie  bezapelacyjnie  wpisuje  się  w  dyspozycję  art.  91  ust.  2c  Pzp,  która 

wyraźnie  odnosi  się  do  związania  kryteriów  oceny  ofert  z  przedmiotem  zamówienia,  jeżeli 

dotyczą one usług, które mają być zrealizowane w ramach tego zamówienia, we wszystkich 

aspektach,  nawet  jeżeli  nie  są  istotną  cechą  przedmiotu  zamówienia.  W  tym  wypadku 

kryteria oceny ofert odnoszą się do jakości, co należało uznać za niezmiernie istotną cechę 

przedmiotu  zamówienia,  co  w  sposób  szczególny  powinno przełożyć  się na  związanie tych 

kryteriów z późniejszą realizacją zamówienia. 

Zamawiający w argumentacji przedstawionej w odpowiedzi na odwołanie wskazał, że żaden 

wymóg  nie  wyeliminuje  nieprawidłowości  w  postaci  praktyki  udziału  w  kryteriach  osób 

bardzo  wysokich  kwalifikacjach,  które  następnie  na  etapie  realizacji  zamówienia  są 

zastępowane  przez  osoby  o  gorszych  kwalifikacjach.  Tym  niemniej,  w  ocenie  Izby 

zamawiając  nie  może  pozostać  bierny  i  nie  podejmować  środków  przeciwdziałających 

takiemu  zjawisku,  szczególnie,  że  w  opinii  samego  zamawiającego  przybrało  ono  cechy 

„patologii”.  

Zamawiający  zwracał  też  uwagę  na  możliwe  trudności  organizacyjne  związane 

koniecznością  zastępowania  takich  osób,  co  może  mieć  skrajnie  negatywny  wpływ  na 

realizację  zamówienia.  W  tym  kontekście  należało  zwrócić  uwagę,  że  Izba  nie  narzucała 

zamawiającemu  sposobu  sprawdzania  kompetencji  osób,  które  będą  ewentualnie 

zastępowały  personel  oceniany  w  kryteriach.  W  tym  przedmiocie  zamawiający  będzie  miał 

pewną  swobodę,  która  powinna  uwzględniać  ilość  zastępowanych  osób  w  danej  chwili, 

zakres  merytoryczny  ich  udziału  w  Testach  kompetencyjnych  na  etapie  oceny  oferty  oraz 

obiektywne  okoliczności,  jakie  będą  miały  miejsce  podczas  weryfikacji.  Weryfikacja 

kompetencji osób zastępujących nie będzie stanowić także nowej oceny oferty, zmuszającej 

zamawiającego  każdorazowo  do  dokonania  nowego  rankingu  ofert,  ponieważ  ocena  ofert 

ranking  zostaną  dokonane przed  wyborem  najkorzystniejszej  oferty. Weryfikacja  ta  będzie 

miała  na  celu  wyłącznie  utrzymanie  wysokich  kompetencji  osób  realizujących  zamówienie, 

tak  aby  urealnić  związanie  kryteriów  z  przedmiotem  zamówienia,  co  wynika  z  treści  art. 

91 ust. 2c Pzp. 

Izba 

zauważa  także,  że  zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  stwierdził,  iż  zarówno 

o

dwołujący,  jak  i  przystępujący,  obecnie  dysponują  zespołem  znacznie  przekraczającym 

liczbowo  wymagania  postawione  w 

postępowaniu.  W  realizację  zamówienia,  bieżąco 

zaangażowanych jest kilkaset osób, a umowy realizowane są w sposób należyty. Powyższe 

wyjaśnienie  wskazuje,  że  potencjalni  wykonawcy  nie  będą  mieli  problemu  z  dotrzymaniem 

wymogu  wynikającego  z  nakazu  Izby,  co  nie  powinno  się  przełożyć  na  problemy 

organizacyjne związane z realizacją zamówienia. 


Reasumując  Izba  stwierdziła naruszenie art.  91 ust.  2c  w  zw.  z  art.  7 ust.  1 Pzp  w  wyniku 

czego 

uwzględniła przedmiotowy zarzut. 

W  zakresie  zarzutu  wskazanego  w  pkt  4  uzasadnienia  odwołania,  Izba  podzieliła 

argumentację zamawiającego, podaną w odpowiedzi na odwołanie. 

Na wstępie należy podkreślić brak interesu odwołującego w kwestionowaniu postanowienia 

art.  17  ust  11  Umowy.  Postanowienie  to  bowiem  nie  uniemożliwia  odwołującemu  wyceny 

oferty, ani jej złożenia.  

Kluczowa 

okoliczność w tym postępowaniu różnicująca je od wcześniejszego polega na tym, 

że w realiach wcześniejszego postępowania na rynku istniał jeden wykonawca – odwołujący, 

który  posiadał  doświadczenie  w  świadczeniu  usług  objętych  przedmiotem  zamówienia. 

Wobec  o

dwołującego  zamawiający  wówczas  przewidział  skrócony  –  90  dniowy  okres 

przejściowy  niezawierający  procesu  weryfikacji  kompetencji.  Podczas  gdy  pozostali 

w

ykonawcy  ubiegający  się o  zamówienie musieli  uwzględnić konieczność  12 miesięcznego 

okresu przejściowego oraz wykazania zdolności do świadczenia usługi w procesie weryfikacji 

kompetencji. 

Postanowienia  te,  mimo,  że  w  sposób  obiektywny  różnicowały  sytuację 

w

ykonawców,  nie  skutkowały  unieważnieniem  postępowania  czy  zawartej  w  jego  wyniku 

umowy. 

Co więcej, wbrew tezom odwołującego zawartym w odwołaniu, ofertę korzystniejszą 

cenowo  złożył  wykonawca,  który  był  zobowiązany  do  uwzględnienia  w  cenie  oferty 

miesięcznego okresu przejściowego, a nie odwołujący, mimo braku takiego obowiązku. 

T

rudno  również  uznać,  że  rezygnacja  z  pełnego  Okresu  Przejściowego  i  dodatkowej 

weryfikacji  w

ykonawców  narusza postanowienia  Pzp,  w  tym  jej  art.  29. Skoro zamawiający 

uprawniony  jest  na  własne  ryzyko  do  rezygnacji  z  procesu  weryfikacji  kompetencji 

wykonawców,  to  tym  bardziej  możliwe  i  legalne  jest  jego  ukształtowanie  w  sposób  mniej 

restrykcyjny, 

niż życzyłby sobie tego odwołujący. Zwłaszcza w przypadku, gdy zamawiający 

nie  dostrzeg

ł  celowości  prowadzenia  tego  procesu  w  odniesieniu  do  tych  wykonawców, 

którzy faktycznie świadczą usługi na jego rzecz.  

W  ocenie  Izby  zamawiający  poprzez  przedstawienie  kontekstu  całej  sprawy  wykazał,  że 

z

różnicowanie  sytuacji  wykonawców  wynika  z  przyczyn  obiektywnych.  Każdy  wykonawca, 

który  świadczył  usługi  w  tym  samym  lub  zbliżonym  zakresie  dla  zamawiającego  posiada 

naturalną  przewagę  nad  innymi  wykonawcami.  Posiada  bowiem  know-how,  które  pozwala 

mu uni

knąć kosztów „wejścia”, które muszą uwzględnić w cenie nowi wykonawcy. 

Ponadto  Izba  uznała  strategię  zamawiającego,  która  zrównała  sytuację  obu  wykonawców 

obecnie  świadczących  usługi  za  racjonalną  i  w  pełni  uzasadnioną.  Odwołujący 

przystępujący,  którzy  obecnie  świadczą  usługi  wsparcia  eksploatacji  i  utrzymania,  mają 

pełen  dostęp  do  wiedzy  związanej  z  utrzymaniem  KSI  ZUS  oraz  obaj  świadczą  usługi 

utrzymania  i  wsparcia 

eksploatacji  przez  okres  ponad  12  miesięcy

(a  zatem  dłuższy  niż 

założony  w  Umowie  maksymalny  okres  przejściowy).  W  tym  okresie  wykonawcy  posiadali 


i dalej 

posiadają pełen dostęp do systemu KSI, który na bieżąco umożliwia im zapoznawanie 

się z jego działaniem, w tym w trybie „do odczytu”/„read only” obszaru utrzymywanego przez 

drugiego  z  w

ykonawców.  Odwołuący  nie  kwestionował  tych  okoliczności,  Izba  również  nie 

znalazła  podstaw  do  ich  niepodzielenia,  a  uznała  je  za  obiektywnie  uzasadniające 

prawidłowość spornej treści dokumentacji postępowania. 

Mając  na  uwadze  stanowisko  zamawiającego,  Izba  uznała,  że  wykonawcy  obecnie 

zaangażowani w świadczenie usług utrzymania KSI ZUS mają wystarczającą wiedzę, co do 

sposobu 

świadczenia  przedmiotu  zamówienia,  tj.  poza  wiedzą  praktyczną,  posiadają  pełną 

dokumentację  systemu  KSI  oraz  szereg  możliwości  pozyskiwania  i  uaktualniania  wiedzy 

o systemie. Nie jest zatem wymagany w stosunku do nich dodatkowy Transfer wiedzy. 

Dodatkowo  należy  wskazać,  że  odwołujący  nie  kwestionował,  iż  w  stosunku  do  obu 

obecnych  w

ykonawców  wystarczający  będzie  90  dniowy  Okres  Przejściowy,  z  czego  dwa 

tygodnie  będą  przeznaczone  na  przygotowanie  Harmonogramu  Przejęcia.  Nie  przeczy 

zatem, że z uwagi na kompetencje obu wykonawców okres ten może być istotnie skrócony. 

Izba 

stwierdziła,  że  dowód  złożony  przez  odwołującego,  w  postaci  dokumentu  -  jednego 

protokołów  posiedzenia  Komitetu  ds.  Wdrożeń  i  Integracji,  jest  nieprzydatny  dla 

rozstrzygnięcia.  Dokument  został  złożony  na  okoliczność  jakie  działania  są  podejmowane 

trakcie  posiedzenia  takiego  komitetu  oraz  tego,  że  podczas  jego  posiedzeń  uczestniczą 

także przedstawiciele innych wykonawców, niż on czy przystępujący. Dowód ten obrazował 

pewien  niewielki  wycinek 

prac  w  ramach  systemu,  zatem  nie  można  było  przyjąć  go  jako 

potwierdzenie praktyki w realizacji usług. 

Mając  na  uwadze  powyższe  Izba  uznała,  że  nie  wykazano,  aby  zamawiający  nie  naruszył 

art.  29  ust.  2  z  zw.  z 

art.  7  ust.  1  Pzp,  co  skutkowało  oddaleniem  zarzutu  z  pkt 

uzasadnienia odwołania. 

W  zakres

ie  zarzutu  opisanego  w  pkt  6  uzasadnienia  odwołania,  Izba  także  w  dużej 

mierze przyjęła za własne stanowisko zamawiającego. 

Po  pierwsze, 

należy  zwrócić  uwagę  na  dokonanie przez  zamawiającego modyfikacji  SIWZ, 

odnoszącej się do przedmiotowego zarzutu - z dnia 3 kwietnia 2020 r., gdyż dotyczyła ona 

art. 3 ust. 2 pkt 18) Umowy (modyfikacja nr 15 

– zacytowana została powyżej s. 40-41). 

P

rzedmiotową modyfikację należało potraktować jako doprecyzowanie i zawężenie zakresu 

know-

how,  który  ma  być  przedmiotem  przekazania  przez  wykonawcę.  Wskazano  tam,  że 

przedmiotem  przekazania  będzie  know-how  a  także  komplet  wszelkich  procedur  (w  tym 

Procedur  administratorskich),  niezbędnych  dokumentów  (zwłaszcza  dokumentacji 

technicznej) oraz narzędzi (tj. oprogramowania, aplikacji, skryptów etc.), wytworzonych przez 

wykonawcę  lub  podwykonawcę  w  celu  utrzymania  KSI  ZUS,  a  nie  całość  know-how 

wykonawcy, z którego korzysta on w trakcie realizacji Umowy. Nie ulegało także wątpliwości 

Izby,  że  wybrany  wykonawca  w  ramach  Umowy  będzie  w  sposób  kompleksowy  „zajmował 


się” systemem KSI przez okres niemalże 6 lat lub dłużej. W tym czasie wykonawca będzie 

świadczył  usługi  utrzymania,  serwisowe  oraz  pełnił  rolę  Integratora.  Zlecane  będą  mu 

również  usługi  dodatkowe.  W  celu  świadczenia  ww.  usług,  wykonawca  będzie  korzystał 

z pewnego 

kształtowanego  w  tym  celu  know-how,  procedur,  narzędzi  i  dokumentów,  które 

będą  pozwalały  na  świadczenie  rzeczonych  usług.  W  związku  z  tym  zamawiający  jest  nie 

tylko uprawniony,  ale również  zobowiązany  do  zapewnienia sobie w  Umowie instrumentów 

prawnych  pozwalających  na  uzyskanie  praw  do  tych  dokumentów  lub  narzędzi  oraz 

uzyskania odpowiedniego know-

how związanego ze świadczeniem usługi. W innym bowiem 

razie, 

po upływie 6 lat, nie będzie możliwe z przyczyn obiektywnych udzielenie zamówienia 

publicznego 

na  usługi  utrzymania  i  serwisu  KSI  ZUS  innemu  wykonawcy,  niż  wykonawca 

dotychczasowy. 

Brak  uregulowania  tej  kwestii  w  umowie,  mogłoby  spowodować 

nieuzasadniony monopol jednego podmiotu. 

Co  więcej,  zamawiający  słusznie  wskazywał,  że  w  jego  interesie  leży  bieżące  uzyskiwanie 

kompleksowej  wiedzy 

o  wszystkich  działaniach  podejmowanych  przez  wykonawcę 

związku  z  realizacją  Umowy  oraz  prawa  do  dokumentów  lub  narzędzi  niezbędnych  do 

świadczenia  usług  z  uwagi  na  bezpieczeństwo  informatyczne  zamawiającego.  W  skrajnym 

przypadku  rozwiązania  lub  wygaśnięcia  Umowy  bez  wyłonienia  kolejnego  wykonawcy, 

z

amawiający  powinien  mieć  chociażby  prawną  możliwość  wykonywania  usługi  utrzymania 

KSI  samodzielnie lub  ze  wsparciem  podmiotów  trzecich.  Nie może bowiem,  poprzez  swoje 

zaniedbania, 

doprowadzić do chociażby krótkich okresów braku funkcjonowania KSI.  

Odnosząc  się  konkretnie  do  treści  zarzutu  należy  zauważyć,  że  odwołujący  stał  na 

stanowisku,  że  obowiązek  określony  w  art.  3  ust.  2  pkt  18  Umowy  powinien  dotyczyć 

wyłącznie  know-how,  procedur,  dokumentów  i  narzędzi  wytworzonych  w  ramach  Umowy. 

Tymczasem  art.  3  ust.  2  pkt  18  Umowy  w  obecnym

brzmieniu  zawiera  zobowiązanie 

wykonawcy  do  przekazania  z

amawiającemu  know-how,  procedur,  dokumentów  i  narzędzi, 

które  wykonawca  wytworzył  w  celu  utrzymania  KSI  ZUS,  co  właściwie  czyni  zarzut 

bezprzedmiotowym. 

Warto  także  mieć  na  uwadze  przepis,  którego  naruszenie  wskazywał  odwołujący  w  treści 

uzasadnienia  zarzutu,  tj.  art.  29  ust.  1  Pzp.  Tymczasem  o

dwołujący  nie  miał  problemu 

z ustaleniem 

treści zobowiązania, nie kwestionował ujętych w nim pojęć, a jedynie starał się 

wpłynąć na ograniczenie tego obowiązku poprzez wprowadzenie terminu wytworzenia know-

how, które musiałoby zostać przekazane na mocy kwestionowanego postanowienia.  

piśmie  z  dnia  14  maja  2020  r.,  odwołujący  zasugerował,  że  nowe  brzmienie  spornego 

postanowienia  preferuje 

przystępującego  oraz,  że  modyfikacją  z  dnia  3  kwietnia  2020  r. 

z

amawiający  rozszerzył  zakres  obowiązków  wykonawcy.  Skutki  i  znaczenie  dokonanej 

modyfikacji  ze  względów  opisanych  powyżej  pozostają  poza  rozpoznaniem  Izby 

przedmiotowej sprawie, ponieważ dotyczą one czynności nieobjętej odwołaniem.  


Izba  pominęła  także  złożony  przez  odwołującego  na  rozprawie  dowód  w  postaci 

porozumienia 

z dnia 12 maja 2016 r. pomiędzy nim, a zamawiającym, z którego wynikało, że 

przekazał  zamawiającemu  wszystko,  co  zostało  wytworzone  w  systemie  na  tamten  czas. 

Dowód ten w ocenie Izby nie potwierdził okoliczności obciążającej zamawiającego w ramach 

zarzutu, 

a jedynie uprawdopodobnił, że zamawiający stosuje wobec wykonawców w ramach 

przejmowania  know-

how  stały  mechanizm,  który  jest  w  praktyce  możliwy  do  zrealizowania 

i funkcjonuje w obrocie. 

Wobec  powyższego  Izba  oddaliła  przedmiotowy  zarzut,  jako  niewykazany,  a  także  jako 

niepotwierdzony w ustalonym stanie rzeczy. 

W  zakresie  zarzutu  podniesionego  w  pkt  10  uzasadnienia  odwołania  na  wstępie 

należy  wskazać,  że  zamawiający  w  dniu  3  kwietnia  2020  r.  dokonał  modyfikacji  SIWZ 

poprzez 

zmianę  definicji  terminów:  „Incydent  krytyczny”,  „Incydent  niski”,  Incydent  średni 

wsad

”,  i  „Incydent  VIP”  (modyfikacje  nr  29,  30,  31,  32).  Następnie  w  wyniku  drugiego 

odwołania, które nie było rozpatrywane w ramach przedmiotowej sprawy, wniesionego przez 

o

dwołującego,  zamawiający  dokonał  autokorekty  dwóch  definicji  –  Incydentu  krytycznego 

i Incydentu  VIP 

– modyfikując  te  definicje w  dniu 20 maja 2020 r.  (modyfikacja nr  86  i  87). 

Tym  samym  dokonana  przez  z

amawiającego  modyfikacja  SIWZ  z  dnia  3  kwietnia  2020  r., 

polegająca  na  zmianie  definicji  Incydentu  krytycznego,  Incydentu  niskiego,  Incydentu 

średniego wsad i Incydentu, uczyniła niniejszy zarzut bezprzedmiotowym. 

W tym  kontekście Izba  przypomina,  że  rozstrzyganie  co  do  postanowień  SIWZ,  które  stały 

się  nieaktualne  i  mają  co  najwyżej  znaczenie  historyczne,  nie  znajduje  uzasadnienia 

w ustawie i 

byłoby działaniem niecelowym. Co więcej, rozstrzyganie co do nieistniejących już 

treści  SIWZ  stoi  w  sprzeczności  z  art.  192  ust.  2  Pzp,  który  do  uwzględnienia  odwołania 

wymaga  stwierdzenia  naruszen

ia  przepisów  Pzp,  które  miało  wpływ  lub  może  mieć  istotny 

wpływ na wynik postępowania. Takiego wpływu nie miały i nie będą mieć zapisy historyczne, 

które  już  w  żaden  sposób  nie  wiążą  zamawiającego,  wykonawców,  a  także  Izby,  która 

mocy ustawy ma obowiązek uwzględnienia zmiany dokumentacji postępowania. 

Warto  także  przypomnieć,  że  odwołujący  w  dniu  10  kwietnia  2020  r.  wniósł  kolejne 

odwołanie,  które  dotyczyło  m.in.  zmodyfikowanych  w  dniu  3  kwietnia  2020  r.  definicji 

wskazanych  powyżej  incydentów.  Odnosząc  się  merytorycznie  do  modyfikowanych  w  dniu 

kwietnia 2020  r.  definicji, Izba  dokonałaby  nieuprawnionego  rozpoznania części  zarzutów 

postawionych  w  innym  odwołaniu,  pozostającym  poza  kognicją  składu  orzekającego,  co 

byłoby rażącym naruszeniem art. 192 ust. 7 Pzp, zgodnie z którym Izba nie może orzekać co 

do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu. Tym samym, zarzut z pkt 10 uzasadnienia 

odwołania, jako zarzut bezprzedmiotowy został przez skład orzekający oddalony. 

W  zakresie  zarzutu  z  pkt  12  Izba  wskazuje  na 

wcześniejsze  ustalenia  dotyczące 

rozpoznania  zarzutów  opisanych  w  pkt  1  i  4,  także  co  do  omawianego  zarzutu  pozostają 


adekwatne  i  aktualne.  O

dwołujący  jako obecny wykonawca usług, ma dostęp  do  informacji 

o aktualnym stanie KSI i posiada 

pełną wiedzę w tym przedmiocie. 

W  ramach  rozpoznawanego 

zarzutu  odwołujący  wskazał  na  naruszenie  art.  29  ust.  1  Pzp, 

natomiast  nawet  nie  uprawdopodobnił,  że  brak  szczegółowych  informacji  zawartych 

Rejestrach  elementów  architektury,  uniemożliwia  mu  złożenia  oferty,  czy  jej  prawidłowej 

wyceny, nawet w

ykonawcy, który wcześniej nie realizował usług dla zamawiającego. Zatem 

Izba  przyjęła  w  tym  zakresie  trafną  argumentację  zamawiającego,  który  wyjaśnił,  że 

obowiązki  wykonawcy  określają  metryki  usług,  które  są  opisane  w  złącznikach  nr  6-10  do 

Umowy.  To  na  ich  bazie  każdy  wykonawca  jest  w  stanie  powziąć  wiedzę  o  zakresie 

obowiązków, które będą na nim ciążyły i stwierdzić jaki zakres należy wycenić w ofercie.  

Nie potwierdził się także zarzut wadliwego, niezgodnego z przepisami ukształtowania prawa 

do dokonywania zmian w Rejestrach. 

Jak wyjaśnił zamawiający kwestionowany mechanizm 

jest  tożsamy  z  tym  obecnie  obowiązującym,  wypracowanym  trójstronnie  z  odwołującym 

przystępującym. Jak zwrócił uwagę zamawiający, zgodnie z pkt. 2.2.5 zawartym w obecnie 

obowiązującym  Modelu  współdziałania,  przyjętym  aneksem  nr  2  do  umowy  z  22  marca 

r.  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  nr  1064981  na  usługę  wsparcia  eksploatacji 

utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

(KSI ZUS) w Okresie Przejściowym, zawartej pomiędzy ZUS a Asseco – Do kompetencji KK 

należy  w  szczególności:  Rozpoznawanie  uwag  co  do  prawidłowości  modyfikacji  wpisów 

Rejestrach  z  rzeczywistym  stanem  wynikającym  z  innych  czynności,  w  szczególności 

dokonanych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Konsorcjum Comarch lub Wykonawcą 

Asseco 

zgodnie  z  właściwymi  procedurami  dla  danej  czynności,  określonymi  odpowiednio 

Umowie  z  Konsorcjum  Comarch  lub  w  Umowie  z  Asseco.  Przez  czynności,  o  których 

mowa 

w zdaniu powyższym strony rozumieją w szczególności: 

powołanie nowej Metryki Usług Wykonawcy; 

modyfikacja Metryki Usług Wykonawcy; 

zaprzestanie świadczenia Metryki Usług Wykonawcy; 

zmiany ITS KSI np. nowe wersje.  

Ponadto  zamawiający  zwrócił  uwagę,  że  tożsamy  mechanizm  wprowadzania  zmian 

przewiduje  rozdz.  II  ust.  6  lit. 

a  Załącznika  2,  do  którego  odsyła  kwestionowany  przez 

o

dwołującego  pkt  1.12  Załącznika  nr  5  do  Umowy  (cytowany  w  odwołaniu).  W  ocenie 

zamawiającego,  odwołujący  podpisując  ww.  aneks  zaakceptował  zawarty  w  nim  model 

współdziałania tożsamy do zaproponowanego obecnie. Jak również w momencie zawierania 

aneksu  o

dwołujący  nie  wnosił  o  zmianę  wysokości  wynagrodzenia  –  co  oznacza,  że 

zaproponowany  mechanizm  dokonywania  zmian  w  Rejestrach  nie  p

rzekładał się realnie na 

wycenę  świadczonych  usług.  Wobec  tego,  że  odwołujący  nie  kwestionował  powyższych 

argumentów  zamawiającego,  Izba  nie  znalazła  podstaw  aby  odmówić  im  wiarygodności. 


Poza  tym  skład  orzekający  nie  widział  powodu,  aby  niweczyć  czy  też  kwestionować 

wypracowany  przez  zamawiającego  i  obu  wykonawców  model  współpracy,  wynikający 

dotychczasowego  współdziałania,  który  nie  był  expressis  verbis  kwestionowany  przez 

odwołującego. 

Za niedowiedzioną Izba uznała także tezę odwołującego jakoby zmiany w Rejestrach będą 

jednostronnie narzucane przez z

amawiającego. Jak słusznie zauważył zamawiający zgodnie 

§12  ust.  10  Umowy  zmiany  Metryk  Usług  Wykonawcy  stanowiących  Załączniki  6-9  są 

przeprowadzane  zgodnie  z  pro

cedurami  zawartymi  w  Załączniku  4,  bez  konieczności 

sporządzania  aneksu  do  Umowy.  W  przypadku  zmiany  Metryki  Usług  Wykonawcy, 

dotychczasowa  treść  załączników  odnoszących  się  do  Metryk  zostanie  zastąpiona 

zaktualizowanym  tekstem  jednolitym,  uwzględniającym  wprowadzone  zmiany.  Odwołujący 

nie  zaskarżył  tego  postanowienia  Umowy,  a  zatem  należy  uznać,  iż  nie  kwestionował 

mechanizmu zmiany Metryk Usług, których konsekwencją są zmiany w Rejestrach. 

W związku z powyższym Izba nie dopatrzyła się naruszenia art. 29 ust. 1 Pzp, a więc zarzut 

z pkt 12 

został przez Izbę oddalony, jako nieposiadający uzasadnionych podstaw. 

W  stosunku  do  zarzutu  z 

pkt  13  uzasadnienia  odwołania  należy  wskazać  za 

zamawiającym,  że obecna  regulacja  przewiduje mechanizm  zatrzymania czasu  na  obsługę 

incydentu  w  przypadku  pierwszego  pytania,  zatem  powinno 

ono  być  sformułowane  w  taki 

sposób,  aby  obejmowało  wszystkie  informacje,  brakujące  wykonawcy  do  właściwego 

rozwiązania problemu. Po otrzymaniu tych informacji czas obsługi rozpoczyna swój bieg. Nie 

oznacza to natomiast, że zamawiający nie odpowie na zadane dodatkowo pytania, a jedynie 

że ich zadanie nie zatrzyma na nowo czasu przewidzianego w SIWZ do realizacji zadania. 

Tym  samym  w

ykonawcy  będą  musieli  zadać  niezbędne  i  właściwe  pytania  za  pierwszym 

razem. 

Ponadto  w  ocenie  składu  orzekającego  argumentacja  odwołującego  jakoby  istniały  dwa 

standardy/modele  obsługi  incydentów,  co  uniemożliwia  zastosowanie  rozwiązań 

przewidzianych  przez  z

amawiającego  z  punktu  widzenia  przepisów  Pzp  jest  gołosłowna. 

ocenie Izby żaden przepis Pzp nie został naruszony, poprzez przyjęcie kwestionowanych 

postanowień  Umowy.  W  szczególności  art.  29  Pzp,  ponieważ  zakres  obowiązków 

w

ykonawcy  został  określony  jednoznacznie  i  precyzyjnie,  i  jednakowo  dla  wszystkich 

potencjalny

ch wykonawców. Tym samym Izba uznała, że powyższy zarzut nie zasługuje na 

uwzględnienie. 

Poprzez  zarzut  wskazany  w  pkt  15  uzasadnienia  odwołania,  odwołujący 

kwestion

ował  poziom  wymagań  postawionych  przez  zamawiającego  dla  jakości 

świadczonych  usług  żądając  ich  obniżenia.  Przy  czym  zamawiający  słusznie  zauważył,  że 

o

dwołujący nie miał problemu z interpretacją postanowień SIWZ i ustaleniem poziomu SLA 

wymaganego zgodnie z załącznikiem nr 9 do Umowy. Zatem kwestionowane wymogi zostały 


opisane  w  sposób  jednoznaczny  i  wyczerpujący,  za  pomocą  dostatecznie  dokładnych 

zrozumiałych  określeń,  uwzględniając  wszystkie  wymagania  i  okoliczności  mogące  mieć 

wpływ na sporządzenie oferty. W związku z tym już na wstępie Izba stwierdziła, że w ramach 

zarzutu,  naruszenie  art  29  ust.  1  Pzp 

nie  znalazło  potwierdzenia.  Ponadto  wymogi  te 

należało uznać za jednakowe dla wszystkich potencjalnych wykonawców, a odwołujący nie 

wykazał, aby preferowały, któregoś z wykonawców lub ograniczały konkurencję. Przez co nie 

doszło  do  naruszenia  art.  7  ust.  1  Pzp,  na  co  odwołujący  w  uzasadnieniu  zarzutu.  Tym 

samym, 

w  ocenie  Izby,  zamawiający  nie  naruszył  żadnego  przepisu  Pzp,  a  zgodnie  z  art. 

ust.  1  Pzp  tylko  niezgodna  z  przepisami  Pzp  czynności  zamawiającego  podjęta 

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której zamawiający 

jest zobowiązany na podstawie Pzp, może być podstawą skutecznego odwołania. 

Ponadto,  jako  w  zasadzie  jedyny  argument  na  poparcie  przedmiotowego  zarzutu, 

przedstawiono 

dane  historyczne  podnosząc,  że  skoro  pewien  poziom  usług  był 

akceptowalny we 

wcześniejszych umowach to powinien być akceptowalny także w przyszłej, 

będącej  efektem  rozpoznawanego  postępowania.  Tymczasem  w  związku  z  postępem 

i rozwojem  technologii  z

amawiający ma nie tylko prawo, a wręcz obowiązek dostosowywać 

swoje  oczekiwania  do  zmieniających  się  czynników  technologicznych,  a  przez  to 

wynikających z tego parametrów świadczenia usług. Należy także wskazać, że zamawiający 

nie  skrócił  wszystkich  parametrów  świadczenia  usług  serwisowych,  ale  dokonał  tego 

w odniesieniu do 

3 kategorii krytyczności incydentów:  

dla Usług serwisowych świadczonych w zakresie Usług wsadowych na poziomie:  

- 6 h dla Incydentu krytycznego, 

24 h dla Incydentu średniego,  

- 168 h dla Incydentu niskiego. 

dla Usług serwisowych świadczonych w zakresie Usług portalowych na poziomie: 

- 4 h dla Incydentu krytycznego,  

- 48 h dla Incydentu VIP,  

- 110 h dla Incydentu niskiego. 

dla Usług serwisowych świadczonych w zakresie Usług interakcyjnych na poziomie:  

- 6 h dla Incydentu krytycznego,  

- 55 h dla Incydentu niskiego. 

Odwołujący nie wykazał, że istnieją przeszkody natury technicznej, aby świadczyć usługi na 

wymaganym  poziomie  SLA. 

Skupił  się  w  tym  zakresie  jedynie  na  potencjalnej  możliwości 

generowania  większych  kosztów  wynikających  ze  zwiększonego  standardu  obsługi. 

W tym 

kontekście  w  ocenie  Izby,  odwołujący  zupełnie  bezpodstawnie  podniósł  naruszenie 

art.  44  ust.  3  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  r.  o  finansach  publicznych.  Zgodnie 

przywołanym  powyżej  art.  180  ust.  1  Pzp,  Izba  nie  ma  kognicji  do  oceny  zgodności 


czynności  zamawiającego  z  innymi  poza  Pzp  ustawami,  chyba,  że  wynika  to  wyraźnie 

treści  przepisu  prawa.  W  przypadku  art.  44  ust.  3  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  r. 

o finansach publicznych, takiej delegacji ustawowej nie ma. 

W związku z powyższym Izba oddaliła zarzut naruszania art. 29 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 

Pzp oraz art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Sygn. akt KIO 454/20 

W  przedmiotowej  sprawie  Izba  w  p

ierwszej  kolejności  skupiła  się  na  tej  części 

odwołania, która została uwzględniona, tj. części zarzutów szczegółowych wskazanych w pkt 

1.9  oraz  2.1.3  odwołania,  podniesionych  w  ramach  grup  zarzutów  zawartych  w  pkt  1  i  2 

odwołania,  a  odnoszących  się  do  sankcji  odrzucenia  oferty  wykonawcy  w  sytuacji 

niespełnienia  wymogów  przedstawionych  w  pkt  7.3.3.12  i  7.3.4.5  SIWZ,  a  dotyczących 

kryteriów oceny ofert. 

Na  wstępie  skład  orzekający  wskazuje,  że  wbrew  stanowisku  zamawiającego  wyrażonemu 

na rozprawie, zarzut do

tyczący sankcji odrzucenia oferty, nie był spóźniony. W treści zarzutu 

szczegółowego oznaczonego pkt 1.9 (str. 15 akapit ostatni odwołania) oraz jako odniesienie 

w pkt 2.1.3 (str. 21 akapit ostatni odwołania), odwołujący wyraźnie wskazał taki zarzut, zatem 

nie można go było uznać za spóźniony.  

Przechodząc  do  uzasadnienia  powodów  uwzględnienia  odwołania  w  tej  części,  Izba 

stwierdziła, że w pełni przyjęła stanowisko odwołującego. W związku z tym należy wskazać, 

że  sankcja  odrzucenia  oferty,  przewidziana  w  toku  oceny  ofert,  w  ramach  ustalonego 

kryterium  pozacenowego,  nie  koresponduje  z  celem  tej  procedury,  jakim  powinno  być 

premiowanie  dodatkowymi  punktami  wykonawców  charakteryzujących  się  wysokim 

poziomem  świadczenia  usług.  Negatywną  konsekwencją  rozwiązania  małej  liczby  zadań, 

powinna  być,  odpowiadająca  temu  stanowi  rzeczy,  mała  ilość  przyznanych  punktów  albo 

całkowity ich brak, a nie odrzucenie oferty. 

Zgodnie z pkt 7.3.3. SIWZ:  

Test  kompetencji  technicznych  (T) 

– w  kryterium tym  zostanie przeprowadzona weryfikacja 

sposobu  świadczenia  usługi  przez  Wykonawcę  na  przykładzie  klasy  zadań,  jakie  mogą 

występować  w  ramach  realizacji  usług  utrzymania  systemów  o  skali  porównywalnej  z  KSI 

ZUS.  Zadania  będą  prowadzone  przy  pomocy  standardowego  oprogramowania 

narzędziowego.  Zadania  będą  dotyczyły  operacji  specyficznych  dla  tego  oprogramowania 

będą  dotyczyły  problemów  związanych  z  administrowaniem  systemami  informatycznymi 

występującymi  nie  tylko  w  systemie  KSI  ZUS.  Wszystkie  oznaczenia  rodzaju  danych  (np. 

PESEL)  zostan

ą użyte tylko i  wyłącznie w  celach  porządkowych i  ilustracyjnych.  Podstawą 

niezaliczenia  któregokolwiek  z  zadań,  bądź  nieprzyznania  punktu  nie  będzie  specyfika 


procesów  biznesowych  obsługowych  w  ZUS,  o  ile  nie  została  ona  szczegółowo  opisana 

w SIWZ.  

Z  pow

yższego jednoznacznie wynika,  że Test kompetencji  technicznych nie stanowi  próbki 

usług  będących  przedmiotem  oferty  wykonawcy.  Wykonawcy  bowiem  oferują  świadczenie 

usług  wsparcia  i  eksploatacji  KSI  ZUS  na  warunkach  opisanych szczegółowo  w  metrykach 

usług  znajdujących  się  w  załącznikach  do  Wzoru  Umowy.  Test  kompetencji  technicznych, 

zgodnie  z  założeniami  przyjętymi  w  pkt  7.3.3,  to  raczej  próbka  ogólnych  zdolności 

wykonawcy do świadczenia usłu