KIO 449/20 WYROK dnia 27 maja 2020 r.

Data: 2 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 449/20 

WYROK 

z dnia 27 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Ewa Sikorska 

Członkowie:  

Katarzyna Prowadzisz 

Magdalena Rams 

Protokolant:             Klaudia Ceyrowska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 maja 2020 

roku w Warszawie odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej I

zby Odwoławczej w dniu 2 marca 2020 r. przez wykonawcę TPF Spółkę 

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Warszawie  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

Skarb Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie 

przy udziale: 

A.  wykonawcy 

ECM  Group  Polska  Spółka  Akcyjna  w  Warszawie,  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, 

B.  wykonawcy 

MGGP  Spółka  Akcyjna  w  Tarnowie,  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

oddala odwołanie; 

kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  TPF  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością w Warszawie i  

z

alicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawcę 

TPF  Spółkę  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Warszawie  tytułem 

wpisu od odwołania. 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - Prawo zam

ówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), na niniejszy  wyrok, w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 


Sygn. akt: KIO 449/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Skarb  Państwa  –  Generalny  Dyrektor  Dróg  Krajowych  i  Autostrad 

(Oddział  w  Białymstoku)  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego, 

którego przedmiotem jest pełnienie nadzoru nad projekt, i realizacją robót oraz zarządzanie 

kontraktem  pn.:  Projekt  i  budowa  drogi  ekspr.S-

61  Ostrów  Maz.  -  Szczuczyn,  odc.:  węzeł 

Łomża Pd.(z węzłem) - węzeł Łomża Zach. (bez węzła). 

Postępowanie  prowadzone  jest  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004  roku 

–  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  roku,  poz.  1843),  zwanej  dalej 

ustawą P.z.p. 

W dniu 2 marca 2020 roku wykonawca TPF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

w Warszawie (dalej: odwołujący) wniósł odwołanie wobec: 

niezgodnej  z  przepisami  ustawy  P.z.p. 

czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej 

złożonej przez wykonawcę ECM Group Polska S.A. (dalej „ECM"), pomimo iż oferta ta podlega 

odrzuceniu; 

zanie

chania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, 

tj. zaniechania odrzucenia oferty ECM, Ayesa Polska Sp. z o.o (dalej „Ayesa"), Multiconsult 

Polska Sp. z o.o (dalej „Multiconsult’) i MGGP S.A. (dalej „MGGP”), pomimo iż treść ich ofert 

nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (s.i.w.z.). 

za

niechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, 

tj. zaniechania odtajnieni

a (ujawnienia) i udostępnienia odwołującemu: 

a) 

zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa przez ECM dokumentów złożonych w 

trybie art. 26 ust. 1 ustawy P.z.p.

, tj. wykazu osób, 

b) 

zastrzeżonych  przez  wykonawców  ECM,  Ayesa  oraz  MGGP  jako  tajemnicy 

przedsiębiorstwa Formularza 2.2 w ramach kryterium „doświadczenie personelu konsultanta”, 

mimo że informacje zawarte w tych dokumentach nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w 

rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  oraz  nie  zostały  skutecznie 

zastrzeżone przez ww. wykonawców w terminie wynikającym z art. 8 ust. 3 ustawy P.z.p.; 

z  ostrożności  procesowej  -  zaniechania  czynności,  do  której  zamawiający  jest 

zobowiązany  na  podstawie  ustawy,  tj.  zaniechanie  wezwania  wykonawcy  ECM  do 


uzupełnienia wykazu usług wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie oraz 

do złożenia wyjaśnień. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu: 

niezgodną  z  przepisami  ustawy  P.z.p.  czynność  zamawiającego  polegającej  na 

wyborze oferty ECM jako oferty najkorzystniejszej, 

naruszenie  art. 89  ust.  1  pkt  2  ustawy  P.z.p.  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty 

ECM, AYESA, MGGP, Multiconsu

lt, pomimo iż treść ofert złożonych przez tych wykonawców 

nie odpowiada treści s.i.w.z.; 

naruszenie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy P.z.p. 

poprzez prowadzenie postępowania w sposób 

naruszający zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (w związku z 

naruszeniem 

ww. przepisów ustawy P.z.p.). 

naruszenie przepisu art. 7 ust. 1 u

stawy w związku z naruszeniem art. 8 ust. 1, ust. 2 i 

ust. 3 

w związku z naruszeniem art. 96 ust. 3 zdanie drugie ustawy P.z.p., poprzez zaniechanie 

odtajnienia 

(ujawnienia) i udostępnienia odwołującemu: 

a) 

zastrzeżonych  przez:  ECM,  dokumentów  złożonych  w  trybie  art.  26  ust.  1  ustawy 

P.z.p.

,  pomimo  że  ECM  nie  zastrzegł,  że  informacje  zawarte  w  dokumentach  stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa i nie załączył uzasadnienia, a ponadto informacje zawarte w tych 

dokumentach nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji 

b) 

zastrzeżonych  przez  wykonawców  ECM,  AYESA,  MGGP  Formularzy  2.2  w  ramach 

kryterium 

„doświadczenie  personelu  Konsultanta”,  mimo  że  informacje  zawarte  w  tych 

dokumentach  nie  stanowią  tajemnicy  przedsiębiorstwa,  gdyż  są  znane  ogółowi,  a  ponadto 

informacje  zawarte  w  tych  dokumentach  nie  stanowią  tajemnicy  przedsiębiorstwa  w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

z  ostrożności  procesowej  -  naruszenie  art.  26  ust.  3  i  4  ustawy  przez  zaniechanie 

wezwania wykonawcy ECM do uzupełnienia wykazu usług wraz z dowodami potwierdzającymi 

ich należyte wykonanie oraz do złożenia wyjaśnień; 

W  związku  z  powyższym  odwołujący  wniósł  o uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie 

z

amawiającemu: 

u

nieważnienia czynności oceny ofert, 

u

nieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, 

p

onowną ocenę ofert, 


o

dtajnienia dokumentów wskazanych w odwołaniu, 

o

drzucenia ofert wykonawców ECM, Ayesa, MGGP i Multiconsult, 

ostrożności  procesowej  -  wezwania  ECM  do  uzupełnienia  wykazu  usług  wraz  z 

dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie oraz do złożenia wyjaśnień. 

Odwołujący  podniósł,  że  ma  interes  w  uzyskaniu zamówienia  w  rozumieniu art.  179 

ust.  1  ustawy  P.z.p. 

oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez 

z

amawiającego  wskazanych  przepisów  ustawy  P.z.p..  Odwołujący  jest  wykonawcą  w 

rozumieniu  art.  2  pkt  11  ustawy  P.z.p.  i  ubieg

a  się  o  udzielenie  zamówienia.  W  wyniku 

bezprawnych czynności zamawiającego wskazanych powyżej odwołujący został pozbawiony 

możliwości uzyskania zamówienia. Oferta odwołującego jest ofertą najkorzystniejszą spośród 

ofert niepodlegających odrzuceniu. Ponadto w wyniku ww. naruszeń przepisów ustawy P.z.p. 

może dojść do następczego unieważnienia postępowania, co także naraziłoby odwołującego 

na poniesienie szkody. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2  w  związku  art.  7  ust.  1  i  3 

ustawy  P.z.p. 

zaniechanie  odrzucenia  ofert  ECM,  AYESA,  MGGP,  Multiconsult,  pomimo  iż 

treść  ofert  złożonych  przez  tych  wykonawców  nie  odpowiada  treści  s.i.w.z.,  odwołujący 

podniósł, że zgodnie z zapisami pkt. 2.1.2 opisu przedmiotu zamówienia (OPZ), Konsultant w 

ramach 

zespołu  „Inni  Eksperci"  -  celem  należytego  wykonywania  obowiązków  umownych  - 

zobligowany jest zapewnić Geodetów w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji. W ramach 

Formularza cenowego, z

amawiający dokonał podziału przedmiotowego zakresu na geodetę 

oraz dwa 

zespoły geodetów, zgodnie z fragmentem Formularza Cenowego poniżej: 

Inni:

Geodeta w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji

Dniówka

Zespól geodetów nr 1

Dniówka

Zespół geodetów nr 2 - ilość zespołów w zależności od potrzeb

Dniówka

Pod  Formularzem  Cenowym  z

amawiający  zamieścił  tabele  zawierającą  „Uwagi 

Zamawiającego" gdzie w części 2.2 Inni Eksperci, w ppkt. 1 „Liczba innych ekspertów może 

nie być równa liczbie wymaganych osób na dane stanowisko" oraz ppkt. 2 określił iż „Oferent 

wycenia pełnienie Usługi przez Innych Ekspertów określonego rodzaju bez względu na liczbę 

osób".  Wskazane  ppkt  1  i  2,  czytane  łącznie  z  opisem  pozycji  ekspertów,  w  sposób 

jednozn

aczny określają, iż w ramach ww. pozycji formularza cenowego należało uwzględnić 

jednego  geodetę  w  zakresie  geodezyjnej  obsługi  inwestycji  oraz  dwa  zespoły  geodezyjne. 

Zespół  ze  swej  istoty  musi  składać  się  z  co  najmniej  2  osób.  Wskazuje  na  to  wykładnia 


językowa - zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN - Zespół to grupa ludzi wspólnie 

pracujących lub robiących coś w jakiejś dziedzinie . 

Potwie

rdza to również przyjęta przez zamawiającego liczba dni pracy w ramach danych 

pozycji. Geodeta uprawniony w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji ma pracować przez 

5 dni. Zakładając, że będzie pełnił funkcję w okresie projektowania i robót (nie uwzględniając 

okresu gwarancji), daje to średnio 22,5 dni pracy miesięcznie, a więc jeden pełen etat. Z taką 

samą częstotliwością ma pracować zespół geodetów. 

Odwołujący podkreślił, że literalne potwierdzenie tego obrazuje „Zmiana treści SIWZ nr 

2" z dnia 16 stycznia 2020r, gdzie w pkt 3 Zmiany zwiększony i uszczegółowiony został zakres 

prac geodetów. Zgodnie ze zmienionym brzmieniem § 16 ust. 3 Warunków Umowy „Obmiar 

gotowych 

robót  należy  przeprowadzić  z  częstotliwością  nie  rzadszą  niż  wymaganą  do 

dokonania  miesięcznych płatności  na  rzecz Wykonawcy  lub  w  innych czasie określonym  w 

Kontrakcie. Obmiary wykonanych robót staną się załącznikami do Wystąpień Wykonawcy o 

Przejściowe  Świadectwo  Płatności".  Taki  zapis  oznacza,  iż  to  na  geodetach  Konsultanta 

spoczywa  obowiązek  zweryfikowania  każdego  obmiaru,  który  staje  się  podstawą  do 

wystawienia  płatności  dla  wykonawcy  robót.  Co  więcej  obowiązkiem  Konsultanta  jest  te 

obmiary 

przekazać  Wykonawcy  Robót.  Niespełnienie  tego  obowiązku  może  powodować 

powstanie roszczenia ze strony Wykonawcy Robót i co za tym idzie - nienależyte wykonywanie 

usługi  przez  Konsultanta.  Należyta  staranność  działania  geodety  oraz  wykonanie 

powierzonych mu prac zgod

nie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi 

przepisami  prawa  jest  tu  niezbędnym  elementem.  Należy  przez  to  rozumieć  szczególną 

dbałość, jaką geodeta ma prezentować przy  wykonywaniu prac,  podejmowaniu czynności  i 

pełnieniu funkcji, co winno także przebiegać w zgodzie z obowiązującą go etyką zawodową. 

Odwołujący  podniósł,  że  gdyby  przyjąć,  że  „Zespół  geodetów"  rozliczany  jest  jako 

pojedyncza  dniówkowo  jako  jedna  osoba,  to  automatycznie  okres  zaangażowania  jednego 

zespołu  składającego  się  z  dwóch  osób  zwęziłby  się  do  317,5  dni  pracy  w  przeciągu  28 

miesięcy  realizacji,  a  więc  około  11  dni  roboczych  miesięcznie.  Wymiar  połowy  etatu  jest 

zdecydowanie niewystarczający do wykonania pomiarów na inwestycji mającej ponad 16 km 

długości.  Co  więcej,  gdyby  tak  było  -  zamawiający  nie  umieściłby  w  Formularzy  dwóch 

oddzielnych  pozycji  dla  dwóch  zespołów.  Wobec  czego  tylko  interpretacja  zapisów 

przedstawiona  przez  o

dwołującego  jest  zgodna  z  wymaganiami  stawianymi  przez 

z

amawiającego. 

Odwołujący wskazał, że zamawiający w Tomie I s.i.w.z., Instrukcja dla Wykonawców 

o

kreślił, w jaki sposób każdy z wykonawców ma w obowiązku skonstruować cenę ofertową. 

Zgodnie  z  pkt.  15.3.  „Każda  cena  jednostkowa  zawarta  w  Ofercie  powinna  obejmować 


całkowity  koszt  wykonania  danej  pozycji  w  przyjętej  jednostce  czasu/ilości  rozliczenia  w 

Formularzu cenowym.". 

Przedmiotowy zapis s.i.w.z. 

czytany łącznie z komentarzami pod Formularzem Cenowym oraz 

§  16  Warunków  Umowy,  wskazuje,  że  w  pozycji  „dniówki"  przypisanej  zespołowi 

geodezyjne

mu  należy  uwzględnić  wynagrodzenie  za  1  dniówkę  dla  minimum  dwóch 

geodetów, rezerwę na wypadek konieczności rozszerzenia zespołu o kolejnych geodetów oraz 

wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z ich zatrudnieniem (m.in. składki ZUS, 

badania le

karskie, BHP, itp.) oraz odpowiedni certyfikowany sprzęt geodezyjny. 

a) 

Koszty zatrudnienia geodetów 

Odwołujący  podniósł,  że w  związku z  obowiązującą  stawką  minimalną, charakterem 

pracy  geodety  oraz  definicją  określoną  §  1  WU  iż  „przez  pojęcie  dniówki  rozumie  się 

przepracowanie  w  danej  dobie  co  najmniej  8  godzin"  do  wyceny  należało  przyjąć  tylko  i 

wyłącznie umowę o pracę, umowę zlecenie lub ewentualnie działalność gospodarczą. 

Odwołujący stwierdził, że wynagrodzenie średnie, jakie podaje najstarsza działająca w 

Polsce firma doradztwa HR S. & S. 

w oparciu o próbę z badań 216 geodetów, wynosi 3 890,00 

PLN brutto. 

Uwzględniając koszty pracodawcy przy umowie zleceniu należy uwzględnić 4 660,66 

PLN. Zgodnie z rozbiciem szczegółowym z tabeli poniżej. 

Ilość dniówek : 

21,0 Ilość godzin : 

Stawka brutto za jedną dniówkę : 

185.24 zl Minimalna Stawka Godzinowa brutto: 

17,00 zł 

Wsp. Wk ....................................................  0,5 
Wartość brutto na podstawie dniówek: 

3 890,04 zł Wartość brutto na podstawie MSG: 

2 856,00 zł 

KWOTA RACHUNKU BRUTTO:

3 890,04 zł

ZLECENIOBIORCA

ZLECENIODAWCA

Ubezpieczenie emerytalne:

379,67 zł

ubez. emerytalne

379,67 zl:

Ubezpieczenie rentowe:

58,35 zł

ubez. rentowe

252,85 zl!

Ubezpieczenie chorobowe:

0,00 zł

ubez. wypadkowe

38,90 zł;

Ubezpieczenie społeczne:

438,02 zł

Ubezpieczenie społeczne:

671,42 zł

Koszty uzyskania (20%):

i 690,40 zł

Ubezpieczenie zdrowotne (7.75%):

267,53 zł

FP

95,31 zł

Ubezpieczenie zdrowotne (9.00%):

310,68 zł

FGŚP

3,89 zł

Podatek dochodowy naliczony (18%):

497,16 zł

Zaliczka na podatek dochodowy:

229,63 zł

Zaliczka na podatek dochodowy 

zaokr.:

230,00 zł


KWOTA NETTO DO WYPŁATY:

2 911,34 zł

Łączny koszt dniówki:

Łączny koszt rachunku:

221,94 zł

4 660,66 zl

Podsumowując  wszystkie  koszty  i  zakładając  średnio  21  dniowy  miesiąc  pracy, 

odwołujący  wskazał,  że  jedna  dniówka  pracy  jednego  geodety  to  koszt  221,94  PLN.  Więc 

zespół składający się z dwóch geodetów to minimalny koszt 443,88 PLN. 

Odwołujący przedstawił również wyliczenia w oparciu o obowiązującą w 2020 r. kwotę 

minimalną. W przypadku kwoty minimalnej przy dokładnie takich samych założeniach koszt 

ten wynosi 162,94 PLN dla jednego geodety, a więc 325,88 PLN dla zespołu składającego się 

z dwóch geodetów. 

Ilość dniówek:

21,01 Ilość godzin :

Stawka brutto za jedną dniówkę :

136,00 złiMinimalna Stawka Godzinowa brutto:

17,00 zł

Wsp. Wk

Wartość brutto na podstawie dniówek:

2 856,00 zł 1 Wartość brutto na podstawie MSG:

2 856,00 zł

KWOTA RACHUNKU BRUTTO:

2 856,00 zł

ZLECENIOBIORCA

ZLECENIODAWCA

Ubezpieczenie emerytalne:

278,75 zł

ubez. emerytalne

278,75 zł

Ubezpieczenie rentowe:

42,84 zł

ubez. rentowe

185,64 zł

Ubezpieczenie chorobowe:

0,00 zł

ubez. wypadkowe

28,56 zł

Ubezpieczenie społeczne:

321,59 zł

Ubezpieczenie społeczne:

492,95 zł

Koszty uzyskania (20%):

506,88 zł

Ubezpieczenie zdrowotne (7.75%):

196,42 zł

FP

69,97 zł

Ubezpieczenie zdrowotne (9.00%):

228,10 zł

FGŚP

2,86 zł

Podatek dochodowy naliczony (18%):

365,04 zł

Zaliczka na podatek dochodowy:

168,62 zł

Zaliczka na podatek dochodowy 

zaokr.:

169,00 zł

KWOTA NETTO DO WYPŁATY:

2 137,31 zł

Łączny koszt dniówki:

Łączny koszt rachunku:

162,94 zł

3 421,78 zł

Odwołujący  wskazał,  że  w  przypadku,  jeśli  geodeta  będzie  zatrudniony  w  ramach 

prowadzonej  działalności  gospodarczej,  dokonał  wyliczenia  wychodząc  ze  stawki,  jakie 

w

ykonawcy założyli w formularzach cenowych, a więc odpowiednio: 


Odwołujący  podkreślił,  że  jest to wariant, który  uwzględnia tylko koszty  zatrudnienia 

oraz tylko dwóch geodetów przez cały okres realizacji inwestycji. 

Odwołujący wskazał, że przyjmując miesiąc pracy jako 21 dni roboczych przy stawce 

150  zł  za  dzień  świadczenia  usługi  Geodeta  wystawi  fakturę  za  swoje  świadczenie  w 

wysokości 3150 zł netto. 

Od przedmiotowej 

kwoty będzie musiał odprowadzić koszty: 

ubezpieczenie społeczne - 915,46 zł; 

ubezpieczenie zdrowotne - 

362,34 zł; 

ubezpieczenie chorobowe - 

76,84 zł; 

fundusz pracy - 

76,84 zł; 

podatek dochodowy 63 zł. 

Kwota „na rękę" wynikająca z wystawionej na 3150 zł netto faktury to 1732,26 zł, a więc 82,49 

zł netto dziennie i 10,30 zł netto/godzinne pracy. To poniżej kwoty minimalnej przyjętej przez 

rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia, które dla stawki godzinowej podaje 

11 zł. 

Odwołujący  wskazał,  że  przyjmując  najwyższą  stawkę  175  zł,  przy  takich  samych 

założeniach mamy odpowiednio fakturę w wysokości 3 675 zł netto. 

Od przedmiotowej kwoty będzie musiał odprowadzić koszty: 

ubezpieczenie społeczne - 915,46 zł; 

ubezpieczenie zdrowotne - 362,34 

zł; 

ubezpieczenie chorobowe - 

76,84 zł; 

Wykonawca

Cena  jednostkowa  z  poz. 

Cena  jednostkowa  z  poz. 

Cena 

jednostkowa 

przyjęta 

dla 

jednego 

geodety

ECM

AYESA

Multiconsult

MGGP


fundusz pracy - 

76,84 zł; 

podatek dochodowy 158 zł. 

Kwota  „na  rękę"  wynikająca  z  wystawionej  na  3675  zł  faktury  to  2162,36  zł,  a  więc 

102,97 zł netto dziennie i 12,87 zł netto/godzinne pracy. 

Odwołujący zaznaczył, że minimalne wynagrodzenie, jakie przyjął w kalkulacjach jest 

oczywiście nierealne do uzyskania na rynku usług geodezyjnych. Nie wynika ono również ze 

statystyk, jakie prowadzi Główny Urząd Statystyczny. W publikowanym co dwa lata biuletynie 

„Struktura  wynagrodzeń  według  zawodów  w  październiku  2018r"  średnia  kwota  zarobków 

geodetów w sektorze prywatnym to 4 835,42 brutto. 

b) 

Koszty BHP i badań lekarskich 

Odwołujący  wskazał,  że  ponieważ  pracodawca  ponosi  odpowiedzialność  za  stan 

bezpie

czeństwa i higienę pracy w przedsiębiorstwie do jego obowiązków należy odpowiednie 

wyposażenie stanowiska pracy, poddawanie pracowników badaniom lekarskim i szkoleniom 

w zakresie BHP przed dopuszczeniem do pracy oraz wyposażenia pracowników w ubrania i 

obu

wie  robocze  oraz  środki  ochrony  indywidualnej,  których  stosowanie  wymagane  jest 

podczas pracy na budowie. 

Wedle  powyższego  wykonawcy  powinni  dla  każdego  z  geodety  uwzględnić 

następujące koszty: 

Lp

Pozycja

Koszt netto

Sprzęt  BHP  (wg  wydruku  zamówienia  ze  str. 

www.sprzetbhp.pl

233,33 zł

Badania wysokościowe (wg cennika BetaMed)

138,21 zł

Suma netto:

371,54 zł

Odwołujący wskazał, że przyjmując, iż jest to koszt jednorazowy na cały okres realizacji 

zamówienia  przez  wykonawcę  należy  na  jeden  zespół  geodezyjny  składający  się  z  dwóch 

geodetów przyjąć 743,08 zł netto. 

Ponieważ zamawiający przyjął na każdy z zespołów 635 dni pracy daje to uśrednioną 

wartość: 743,08 zł/ 635 dni = 1,17 zł netto.   

c) 

Sprzęt geodezyjny z certyfikacją 

Odwołujący wskazał, że sprzęt geodezyjny nie należy do najtańszych, ale bez niego 

geodeta nie będzie w stanie prawidłowo wykonać wszelkich prac związanych ze zbadaniem 


określonego  terenu.  Zakres  inwestycji  zawiera  roboty  z  branży  drogowej,  mostowej  jak  i 

instalacyjnej  wobec  czego  zakres  sprzętu  wymaganego  do  realizacji  jest  bardzo  szeroki. 

Oczywiście każdy z zespołów winien posiadać swój własny sprzęt. 

Odwołujący stwierdził, że do pomiarów robót drogowych oraz branżowych niezbędnym 

sprzętem jest: 

odbiornik GPS z dostępem do sieci ASG ora oprogramowaniem drogowym 

To  jedno  z  droższych  urządzeń  wykorzystywanych  w  pomiarach  drogowych.  Zakup 

nawet używanego urządzenia to koszt 26.000 PLN netto. Przedmiotowy sprzęt można również 
wypożyczyć, przy czym koszt takiej usługi w skali miesiąca to 2.500 PLN netto. 

Reasumując, odwołujący wskazał, że zapewnienie sprzętu geodezyjnego dla jednego 

zespołu to koszt co najmniej 57 613,82 PLN netto. W przeliczeniu na ilość dni pracy zespołu 

wskazana w Formularzu Ofertowym daje to 57 613,82 PLN netto / 635 dni = 90,73 PLN netto/ 

dzień. 

Podsumowując minimalny koszt stawki dziennej dla przedmiotowego zespołu, jaki musi 

ponieść wykonawca w celu należytego wykonania usługi, wynosi 445,05 zł. 

Zestawiając koszty z kwotami, jakie uwzględnili Wykonawcy w Formularzu Cenowym, 

w zakresie pozycji 2.2.33 oraz 2.2.34, a więc: 

Wykonawca

Cena jednostkowa z poz. 2.2.33

Cena jednostkowa z poz. 2.2.34

LCM

AYESA

Multiconsult

MGGP

odwołujący wskazał, że jednoznaczne jest, że wykonawcy ci nie uwzględnili w ramach pozycji 

z

espołu kosztów pracy co najmniej dwóch geodetów, wobec czego oferty te nie wypełniają 

wymagań s.i.w.z., Tom I IDW pkt. 15.3. „Każda cena jednostkowa zawarta w Ofercie powinna 

obejmować  całkowity  koszt  wykonania  danej  pozycji  w  przyjętej  jednostce  czasu/ilości 

rozliczenia w Formularzu cenowym". 

Odnosząc  się  do  zarzutu  zaniechania  udostępnienia  dokumentów  złożonych  w 

odpowiedzi  na  wezwanie  w  trybie  art.  26  ust.  1  ustawy  P.z.p.  oraz  Formularzy  2.2 

stanowiących  załącznik  do  oferty,  odwołujący  podniósł,  że  zamawiający  nie  udostępnił 

o

dwołującemu  dokumentów  złożonych  przez  ECM  w  trybie  art.  26  ust.  1  ustawy  P.z.p.  w 


zakresie  wykazu  os

ób  -  wskazując,  że  wykaz  ten  stanowi  tajemnicę  przedsiębiorstwa. 

Jednocześnie nie udostępniono Formularza 2.2 w zakresie wykazu osób w ramach kryterium 

poza  cenowym  w

ykonawców  ECM,  AYESA,  MGGP.  Przesłanki  wskazane  w  art.  8  ust.  3 

ustawy  P.z.p.,  tj.  skutecz

nego  zastrzeżenia  informacji  spełniają  się  wyłącznie  w  przypadku 

jednoczesnego wykazania, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Odwołujący  zwrócił  uwagę,  że  niewystarczające,  tj.  niespełniające  wymagań 

określonych  w  ustawie  P.z.p.  w  art.  8  ust.  3  są  uzasadnienia  dołączone  do  ofert  -  są  one 

lakoniczne, nie zawierają wykazania ziszczenia się wszystkich 3 przesłanek definicji legalnej 

tajemnicy przedsiębiorstwa. W szczególności, uzasadnienia te nie zawiera wykazania wartości 

gospodarczej  inform

acji,  nie  dołączono  do  nich  żadnych  dowodów,  które  wykazywałyby 

ziszczenie się przesłanek tajemnicy przedsiębiorstwa. Co więcej, informacje wykazane przez 

w

ykonawców,  z  tym  samym  zakresem  i  tym  samym  uzasadnieniem  zastrzeżenia  były 

odtajnione 9 stycznia 2020 r. przez z

amawiającego - Oddział w Opolu.  

Odwołujący  podkreślił,  iż  żaden  z  wykonawców  nie  odwołał  się  od  przedmiotowego 

odtajnienia z dnia 9.01.202r., przyjmując jego zasadność. 

Tym samym

, w ocenie odwołującego, żądanie odwołania w tym zakresie jest zasadne. 

Te  same  dokumenty  są  już  jawne.  Co  więcej  -  zupełnie  niezrozumiałe  jest  zachowanie  się 

z

amawiającego - który te same dokumenty w jednym postępowaniu odtajnia, zaś w drugim 

postępowaniu - uznaje je za skutecznie zastrzeżone. Takie zachowanie nie może się ostać i 

nie zasługuje na ochronę prawną. 

Odnosząc się do podniesionego z ostrożności procesowej zarzutu naruszenia art. 26 

ust. 3 i 4 ustawy P.z.p. przez zaniechanie 

wezwania wykonawcy ECM do uzupełnienia wykazu 

usług wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie, na wypadek, gdyby Krajowa 

Izba Odwoławcza uznała, że oferta ECM nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 

pkt  2  ustawy  P.z.p.,  o

dwołujący  wskazał,  że  wykonawca  ECM  nie  wykazał  spełniania 

warunków podmiotowych udziału w postępowaniu, zaś zamawiający nie wystosował do niego 

wezwania w tym zakresie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. 

Odwołujący  wskazał,  że  zgodnie  z  zapisami  IDW  pkt.  7.2.3  zamawiający  określił 

następujące warunki udziału w postępowaniu w odniesieniu do wykonawców: 

„Wykonawca  musi  wykazać  się  wiedzą  i  doświadczeniem  w  wykonaniu  (zakończeniu)  w 

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczeniu do udziału w 

postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  usług 

polegających na pełnieniu nadzoru nad realizacją co najmniej: 


a) 

1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie dróg lub ulic o klasie drogi lub 

ulicy min. GP dwujezdniowej o w

artości robót co najmniej 90 mln PLN netto 

b) 

1 obiektu mostow

ego o obciążeniu dla klasy A i długości całkowitej obiektu co najmniej 

50 m mierzonej pomiędzy skrajnymi dylatacjami obiektu. 

Jako  wykonanie  usługi  należy  rozumieć  doprowadzenie  co  najmniej  do  wystawienia 

Świadectwa  Przejęcia  (wydanego  zgodnie  z  Subklauzulą  10.1  Warunków  Kontraktu 

realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) (...)" 

oraz  w  dalszej  części  w  pkt.  9.7.1  ppkt.  C  „Na  wezwanie  zamawiającego  Wykonawca 

zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 

c) 

wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, 

oraz  załączeniem  dowodów  określających  czy  te  usługi  zostały  wykonane  należycie,  przy 

czym dowodami o których mowa, są referencje bądź dokumenty wystawione przez podmiot, 

na  rzecz  kt

órego  dostawy  lub  usługi  były  wykonane,  a  jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  o 

obiektywnym  charakterze  Wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych  dokumentów  - 

oświadczenie wykonawcy" 

W odpowiedzi na wezwanie z

amawiającego z dnia 05.02.2020 r. ECM pismem z dnia 

13.02.2020 r. złożyła na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykaz 

usług zawierający usługi zrealizowane przez podmiot ECMG GmbH: 

L.p.

Nazwa

Wykonawcy

(podmiotu)

Nazwa i

adres

odbiorcy

Charakterystyka zamówienia 
zgodnie z pkt 7.2.3) a) IDW 
wraz z opisem

Termin

wykonania usługi od-do


ECMG GmbH

Generalna

Dyrekcja

Dróg

Krajowych i 
Autostrad 
Oddział we 
Wrocławiu

Pełnienie 

nadzoru 

nad 

projektowaniem  i  realizacją 
Robót  oraz  na  zarządzaniu 
inwestycją  w  podziale  na: 
„Zaprojektowanie 

wybudowanie 

drogi 

ekspresowej  S-5  Poznań  - 
Wrocław  na  odcinku  Korzeńsko 
(bez  węzła)  -  węzeł  Widawa 
Wrocław" 

podziale 

na 

zadania,  Zadanie  1  odcinek  od 
Korzeńska (km ok. 108+758) do 
km  123+700,  długości  14,942 
km", 

„Zaprojektowanie 

wybudowanie 

drogi 

ekspresowej  S-5  Poznań  - 
Wrocław  na  odcinku  Korzeńsko 
(bez  węzła)  -  węzeł  Widawa 
Wrocław" 

podziale 

na 

zadania,  Zadanie  2  odcinek  od 
km  ok.  123+700  do  km  ok, 
137+500,  długości  13,800  km" 
oraz

„Zaprojektowanie 

wybudowanie drogi ekspresowej 
S-5 Poznań - Wrocław na odcinku 
Korzeńsko  (bez  węzła)  -  węzeł 
Widawa Wrocław" w podziale na 
zadania,  Zadanie  3  odcinek  od 
km  ok.  137+500  do  węzła 
Widawa 

Wrocław 

(wraz 

węzłem), długości 19,292 km" 
Zakres robót obejmował: 
• 

budowę 

drogi 

dwujezdniowej klasy S o wartości 
robót ponad 90 min PLN netto 
• 

1  obiektu  mostowego  o 

obciążeniu dla  klasy A i długości 
całkowitej  obiektu  ponad  50  m 
mierzonej  pomiędzy  skrajnymi 
dylatacjami obiektu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  1 obiektuciążeniu dla klasy A i 
długości 

całkowitej 

obiektu 

ponad 50 m mierzonej pomiędzy 

Odwołujący wskazał, że w zakresie ww. usług wykonawca nie załączył referencji bądź 

innych  dokumentów  potwierdzających  wykonanie  usług  w  sposób  należyty.  ECM  załączył 

jedynie 

dwa „Poświadczenia wykonanie usługi" bez daty wystawienia, oddzielnie dla Zadania 

2 oraz zadania 3. Przedmiotowe poświadczenia wskazują na wystawienie przez Inżyniera 

Świadectwa  Przejęcia  na  podstawie  Subklauzuli  10.1,  a  więc  potwierdzają  wymóg 

zamawiaj

ącego w zakresie wykonaniu usługi, jaki został określony w IDW pkt. 7.2.3. 


Odwołujący podkreślił, że przedmiotowy dokument w żaden sposób nie potwierdza, że 

przedmiotowa  usługa  została  wykonana  w  sposób  należyty,  czego  wymagał  w  s.i.w.z. 

z

amawiający  według  zapisu IDW pkt.  9.7.1.  Załączone poświadczenia potwierdzają jedynie 

fakt wystawienia Świadectw Przejęcia. Możliwe jednak jest, że Świadectwo Przejęcia zostanie 

wystawione, ale wcześniej wykonawca nie wykonał umowy w sposób należyty. Zatem treść 

dokumentów  przedstawionych  przez  ECM  nie  spełnia  warunku  wykazania,  że  usługa 

referencyjna została wykonana należycie. 

W  ocenie  odwołującego,  na  podstawie  przedmiotowych  dokumentów  nie  można 

również stwierdzić zakresu, jaki wykonywał podmiot należący do konsorcjum. Poświadczenie 

wystawione jest na dwie spółki ECMG GmbH oraz SGS Polska Sp. z o.o. Członek konsorcjum 

nie  może  posługiwać  się  doświadczeniem  całego konsorcjum,  a jedynie  częścią faktycznie 

przez  niego  wykonywaną.  Takie  stanowisko  prezentuje  Trybunał  Sprawiedliwości  w  swoim 

wyroku  z  dnia  04.05.2017r  o  sygn.  C-

387/14  „nie  dopuszcza  się,  aby  wykonawca  biorący 

indywidualnie udział w postępowaniu polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był 

członkiem,  przy  innym  zamówieniu,  jeżeli  faktycznie  i  konkretnie  nie  uczestniczył  w  jego 

realizacji".   

Odwołujący stwierdził, że wedle takiego stanu faktycznego zamawiający zobligowany 

był do wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumenty wskazującego bezspornie, iż umowa 

zrealizowana  przez  konsorcjum  była  wykonana  w  sposób  należyty,  zgodnie  z  umową  i 

zakresem wymaganym przez s.i.w.z. 

oraz do złożenia wyjaśnień, jaka część prac w ramach 

umowy konsorcjum zo

stała wykonana przez wykonawcę ECM. 

W  odpowiedzi  na  odwołanie  z  dnia  16  marca  2020  roku  zamawiający  wniósł  o 

oddalenie  odwołania  w  całości  oraz  o  obciążenie  kosztami  postępowania  odwoławczego 

odwołującego,  w  tym  zasądzenie  od  odwołującego  na  rzecz  zamawiającego  kosztów 

zastępstwa przed Krajową Izbą Odwoławczą. 

W  zakresie  zarzutu  nr  1 

dotyczącego naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  P.z.p., 

zamawiający wskazał, że nie posiadał podstaw do odrzucenia oferty firmy ECM. 

W odniesieniu do zarzutów odwołującego zamawiający wyjaśnił jak niżej. 

a) koszty zatrudnienia geodetów 

Zamawiający zgodził się, że zespół geodetów winien składać się co najmniej z 2 osób 

oraz 

że  możliwymi  formami  zatrudnienia  (świadczenia  usług)  pomiędzy  Konsultantem  a 

osobami  wch

odzącymi  w  skład  zespołu  geodetów  jest  zawarcie  umowy  o  pracę,  umowy 

zlecenie lub świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 


Zamawiający  wskazał,  że  odwołujący  dokonał  w  swym  odwołaniu  kilku  kalkulacji 

kosztów,  które  jego  zdaniem  winien  ponieść  Konsultant  w  przypadku  następujących  form 

zatrudnienia

, do których zamawiający ma pewne zastrzeżenia i uwagi: 

umowy  zlecenie  przy  założeniu,  że  wynagrodzenie  jednej  osoby  będącej  w  zespole 

geodetów wynosi medianę znajdującą się w ogólnodostępnej bazie firma doradztwa HR S. & 

S. . 

Przedmiotowa wycena przewyższa kwotę wskazaną przez firmy ECM, AYESA, MGGP, 

Multiconsult  i  wynosi:  dniówka pracy jednego geodety  to koszt  221,94  PLN,  dniówka  pracy 

zespołu 443,88 PLN. 

Zamawiający zwrócił uwagę, że w przykładzie dotyczącym średniego wynagrodzenia 

za  pracę  geodety  odwołujący  przyjął  wartość  mediany  tj.  wartość  środkową  z 

uporządkowanego szeregu 216 danych wartości znajdujących się w bazie firmy doradztwa HR 

S.  &  ., 

tj.  średnią  arytmetyczną  z  próby  107  i  108  przypadku.  W  przypadku  wykorzystania 

mediany  należy  zwrócić  uwagę,  że  50%  badanych  zadeklarowało,  że  posiada  niższe 

wynagrodzenie niż przyjęta wartość do obliczeń przez odwołującego. 

umowy zlecenie przy założeniu, że wynagrodzenie jednej osoby będącej w zespole wynosi 

minimalną stawkę godzinową brutto wynoszącą obecnie 17 zł. 

Zamawiający  wskazał,  że przedmiotowa wycena  nie przewyższała kwoty  wskazanej 

przez  firmy  ECM,  MGGP  i  wynosi:  dniówka  pracy  jednego  geodety  to  koszt  162,94  PLN, 

dniówka pracy zespołu 325,88 PLN. 

Zamawiający wskazał, że przy założeniu, że osoby zatrudnione na podstawie umowy 

zlecenia  przy  tak  przyjętych  założeniach,  zamawiający  nie  miał  podstaw  do  odrzucenia 

najkorzystniejszej oferty złożonej na etapie przetargu. 

świadczenie  usług  w  ramach  prowadzonej  działalności  gospodarczej.  Minimalna  stawka 

godzinowa nie obejmuje osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą. Odwołujący 

wskazał, że kwota minimalna przyjęta przez rozporządzenie wynosi 11 zł. Zamawiającemu nie 

jest znane cytowane rozporządzenie. 

Zamawiający podniósł, że odwołujący w istocie wprowadza w błąd Izbę pomniejszając 

od kwoty brutto wynagrodzenia przedsiębiorcy koszty związane ze: 

a) 

składkami  na  ubezpieczenia  obowiązkowe  przedsiębiorcy:      ubezpieczenie 

społecznym (emerytalno-rentowym),   zdrowotnym, 

b) 

składkami na ubezpieczenia dobrowolne przedsiębiorcy:   chorobowym 


c) 

składkami na Fundusz Pracy, których w pewnych sytuacjach przedsiębiorca nie musi 

odprowadzać np.  w sytuacji, w której pracownik osiąga dochód mniejszy od minimalnej płacy, 

pracodawca zwolniony jest z opłacania składki na Fundusz Pracy za takiego pracownika; 

gdy u przedsiębiorcy podstawa wymiaru składek stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia za 

pracę  (tzw.  nowi  przedsiębiorcy  objęci  preferencyjnym  oskładkowaniem);      osoby  (kobiety) 

powyżej 55 roku życia oraz (mężczyźni) powyżej 60 roku życia ustawowo zwolnieni z opłacania 

składek  na  Fundusz  Pracy  niezależnie  od  wysokości  osiąganego  dochodu.  Zwolnienie 

obowiązuje niezależnie od tytułu ubezpieczenia, a więc zarówno w przypadku umowy o pracę 

i umowy zlecenie, jak i w przypadku p

rowadzenia działalności gospodarczej ; 

W przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, zwolnienie z opłacania 

składki na Fundusz Pracy przysługuje już po ukończeniu 50 roku życia, w przypadku gdy przed 

zatrudnieniem,  osoba  taka  widniała  w  ewidencji  bezrobotnych  powiatowego  urzędu  pracy 

przez okres co najmniej 30 dni. Zwolnienie to dotyczy wyłącznie umowy o pracę i przysługuje 

przez 12 miesięcy od pierwszego dnia miesiąca po zawarciu umowy o pracę; 

Pracodawca nie musi opłacać składki na Fundusz Pracy również za pracownika, który 

wrócił  z  urlopu  macierzyńskiego,  dodatkowego  urlopu  macierzyńskiego  lub  urlopu 

wychowawczego.  Zwolnienie  to  dotyczy  wyłącznie  umowy  o  pracę  i  przysługuje  przez  36 

miesięcy  od  pierwszego  dnia  następującego  po  tym,  w  którym  pracownik  wrócił  z  urlopu;   

s

kładek na Fundusz Pracy nie muszą płacić firmy, które zatrudniają wyłącznie na podstawie 

umów  zlecenie.  Zwolnienie  obejmuje  wówczas  wszystkich  zatrudnionych  zleceniobiorców 

niezależnie od wysokości wynagrodzenia. 

Zamawiający  ponadto  zwrócił  uwagę,  że  odwołujący,  przedstawiając  wyliczenia 

dotyczące samozatrudnienia, nie wskazuje, że w zależności od przyjętej formy opodatkowania 

może być uprawniony do wliczania kosztów zakupów firmowych i pomniejszania w ten sposób 

podstawy opodatkowania (np. przy opodatkowaniu na podstawie tzw. zasad ogólnych — skala 

podatkowa),  a  także  do  pomniejszania  przychodów  o  zapłacone  składki  na  ubezpieczenie 

społeczne  oraz  część  zapłaconej  składki  zdrowotnej  7,75%  podstawy  wymiaru  (np.  przy 

ryczałcie). 

Analizując sytuację osób samozatrudnionych czy wykonujących usługi w ramach umów 

zlecenia,  trudno  uzyskiwane  przez  nich  wynagrodzenie  pomniejszać  o  koszt  składek 

nałożonych na nich przez odrębne przepisy prawa, a tym bardziej składek, których wysokość 

jest niezależna od uzyskiwanych przychodów i w jednakowym stopniu obciąża pewną grupę 

osób (np. składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne), a które dodatkowo stanowią koszt 

uzyskania przychodu tj. mogą być od niego odliczane i w ten sposób zmniejszają wysokość 

podatku. 


Ponadto przy świadczeniu usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej czy 

też na podstawie umowy zlecenia, dochód uzyskiwany wskutek udzielonego zamówienia nie 

musi być przecież jedynym dochodem uzyskiwanym przez ww. osobę. Stąd też ewentualny 

koszt  składek  nałożonych  na  przedsiębiorcę  na  podstawie  odrębnych  przepisów,  winien 

rozciągać się proporcjonalnie na wszystkie źródła uzyskiwanego dochodu. 

Zamawiający wskazał, że odwołujący podał na stronie 7 odwołania „Przyjmując miesiąc 

pracy jaki 21 dni roboczych przy stawce 150 zł za dzień świadczenia usługi Geodeta wystawi 

fakturę  za  swoje  świadczenie  w  wysokości  3150  zł  netto”.  Zamawiający  stwierdził,  że 

o

dwołujący nie zauważa, że stwierdzenie „netto” w aspekcie wynagrodzenia uzyskanego na 

podstawie  faktury  oznacza  w  istocie  wynagrodzenie  „na  rękę”,  a  więc  nie  obejmujące  ani 

dodatkowych  kosztów  wynikających  z  prowadzonej  działalności,  ani  podatku  VAT,  a 

ewentualnie  wliczające  się  do  podstawy  opodatkowania  podatkiem  dochodowym  od  osób 

fizycznych po jego ew. pomniejszeniu o poniesione koszty i opłacone składki. 

W  kontekście  natomiast  wynagrodzenia  rozumianego  jako  wypłata  pieniężna 

przyznaw

ana pracownikom lub innym osobom fizycznym przez pracodawcę za wykonaną na 

jego  rzecz  pracę,  wartość  wynagrodzenia  netto  (płaca  netto)  to  kwota  wynagrodzenia 

wypłacana pracownikowi przez pracodawcę z tytułu wykonanej pracy po odliczeniu wszelkich 

składek i podatków - jest to tzw. kwota „na rękę”. 

Zamawiający wskazał, że odrzucając zatem nieuprawnione, w ocenie zamawiającego, 

pomniejszenie wynagrodzenia o koszty wskazane na stronie 7 o

dwołania, przyjąć należy, że 

kwoty  wskazane  przez  o

ferentów  (ECM,  AYESA,  Multiconsult,  MGGP)  nie  mogą  zostać 

uznane za nie

odpowiadające treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a co za tym 

idzie - 

stanowić podstawę odrzucenia oferty. 

Zamawiający  wskazał,  że  niezgodność  treści  oferty  z  treścią  s.i.w.z.  polega  na 

mater

ialnej  niezgodności  zobowiązania  wykonawcy  wyrażonego  w  jego  ofercie  ze 

świadczeniem,  zaoferowania  którego  oczekuje  zamawiający  i  które  opisał  w  s.i.w.z..  Jak 

wskazuje orzecznictwo np. uchwała KIO z 18.9.2014 r. (KIO/KD 79/14, Legalis) „niezgodność 

treści oferty z treścią SIWZ, stanowiąca przesłankę odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 

1 pkt 2 PZP, zachodzi wówczas, gdy zawartość merytoryczna oferty nie odpowiada m.in. pod 

względem  przedmiotu  zamówienia  lub  sposobu  jego  wykonania  wymaganiom  zawartym  w 

SIWZ,  z  zastrzeżeniem  art.  87  PZP.  W  tym  zakresie  wskazać  należy,  że  oferta  nie 

odpowiadająca  treści  SIWZ  to  taka,  która  jest  sporządzona  odmiennie,  niż  określają  to 

postanowienia specyfikacji. Odmienność ta może przejawiać się w zakresie proponowanego 

p

rzedmiotu zamówienia, jak też w sposobie jego realizacji. Niezgodność treści oferty z treścią 

SIWZ zamówienia ma miejsce w sytuacji, gdy zaoferowany przedmiot dostawy bądź też usługi, 


a  także  sposób  wykonania  robót  budowlanych  nie  odpowiada  opisanemu  w  specyfikacji 

przedmiotowi  zamówienia,  co  do  zakresu,  ilości,  jakości,  warunków  realizacji  i  innych 

elementów  istotnych  dla  wykonania  przedmiotu  zamówienia  w  stopniu  zaspokajającym 

oczek

iwania i interesy zamawiającego”. 

W ocenie zamawiającego, odwołujący upatruje podstawę do odrzucenia wskazanych 

ofert w sposobie ustalenia przez nich ceny za pracę zespołu geodetów, wskazując, iż w jego 

ocenie jest ona nieadekwatna do istniejących realiów, w szczególności w aspekcie mediany 

wyliczeń  sporządzonych  przez  firmę  doradztwa  HR  S.  &  S.  .  Wskazał,  że  przedmiotowe 

wyl

iczenia  nie  są  wiążące  ani  dla  zamawiającego,  ani  dla  oferentów  uczestniczących  w 

postępowaniu.  Żaden  z  uczestników  postępowania  przetargowego  nie  był  zobowiązany  do 

wskazania wynagrodzenia w oparciu o wyliczenia ww. firmy 

doradczej i nie są one wiążące 

ani  wskazane  w  s.i.w.z

.  Każdy  z  oferentów  dokonuje  wyliczenia  własnego,  opartego  o 

posiadaną  wiedzę,  doświadczenie,  przewidywany  koszt  świadczenia  usługi.  Być  może 

o

dwołujący,  sporządzając  swoją  ofertę,  pomocniczo  korzystał  z  wyliczeń  przedstawionych 

przez firmę doradztwa HR S. & S., jednakże trudno czynić zarzut pozostałym oferentom, że 

tego  nie  uczynili  i  nie  oparli  się  o  dane  przedstawione  przez  ww.  firmę.  Zamawiający  nie 

wskazywał w s.i.w.z., że oferta i znajdujące się w niej wyliczenie winny być kompatybilne z 

danymi przedstawionymi przez jakikolwiek inny podmiot trzeci, choć faktycznie nie są z nimi 

sprzeczne. 

Tym  niemniej, 

w  ocenie  zamawiającego,  z  uwagi  na  argumenty  wskazane  powyżej, 

wyliczenia  przedstawione  przez  o

dwołującego  zawarte  w  złożonym  odwołaniu  nie  mogą 

zostać uznane za rzetelne i uzasadniające zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 

1 pkt 2 ustawy P.z.p. 

Zamawiający zauważył, że w jednym z akapitów pisma odwołujący wskazał że: „Należy 

zaznaczyć,  że  minimalne  wynagrodzenie,  jakie  przyjął  w  kalkulacjach  odwołujący  jest 

oczywiście nierealne do uzyskania na rynku usług geodezyjnych". 

Zamawiający stwierdził, że to właśnie oferty firm konsultingowych, składane na etapie 

p

rzetargów,  stanowią  realne  odzwierciedlenie  cen  rynkowych.  Zamawiający  w  tym  celu 

dokonał  zestawienia  kwot  wskazanych  przez  firmy  konsultingowe  dla  pozycji  „Zespół 

geodetów” biorących udział w przetargach ogłoszonych w IV kwartale 2019 r. przez GDDKiA 

dla 

analogicznych zakresów zadań: 

1 . Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: 

Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Siewierz - Poręba - 

Zawiercie (Kromołów) - od km 105+836 do km 122+500” (załącznik nr 1) 


Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktami 

pn.:  Projekt  i  budowa  drogi  ekspresowej  S7  na  odcinku  Płońsk  —  Czosnów,  Odcinek  I  od 

węzła „Siedlin” (bez węzła) do węzła „Załuski” (bez węzła)” (załącznik nr 2). 

Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk  - Czosnów, Odcinek II od węzła 

„Załuski” bez węzła do węzła „Modlin” (bez węzła)” 

Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk - Czosnów, Odcinek III od węzła 

„Modlin” bez węzła do węzła „Czosnów” (bez węzła)” (załącznik 

Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem 

pn.:  Kontynuacja  projektowania  i  budowa  drogi  ekspresowej  S7  od  granicy  woj. 

Świętokrzyskiego  do  Krakowa,  odcinek:  Moczydło  (granica  woj.  Świętokrzyskiego)  -  węzeł 

Miechów (z węzłem)” (załącznik nr 3) 

Zamawiający zauważył, że analiza przyjętych zestawień wskazuje, że firmy składające 

oferty na etapie przetargów wielokrotnie przyjmowały niższe ceny jednostkowe niż oferta firmy, 

zdaniem z

amawiającego, najkorzystniejszej, tj. ECM. 

Zamawiający  podkreślił,  odwołujący  w  zamówieniu  „Pełnienie  nadzoru  nad 

projektowaniem  i  realizacją  robót  oraz  zarządzanie  Kontraktem  pn.:  Budowa  obwodnicy 

Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Siewierz - Poręba Zawiercie (Kromołów) 

— od km 105+836 do km 122+500"” w formularzu cenowym wskazał cenę jednostkową dla 

zespołu geodetów w kwocie 325 PLN. Ponadto wskazał, że odwołujący nie dokonał analizy 

możliwości zatrudnienia członków zespołu geodetów na podstawie umowy o pracę przyjmując 

minimalne  wynagrodzenie  brutto  które  wynosi  2  600  zł.  Przy  przedmiotowym  założeniu 

miesięczny  łączny  koszt  pracodawcy  wynosi  3  132,48  PLN  (Na  podstawie  internetowego 

Kalkulatora  wartości  dochodu  https://wy_nagrodzenia.pl/kalkulator-wy.nagrodzen)  co  daje 

kwotę dzienną 298,33 PLN za koszt pracy zespołu (minimum 2 osoby). 

W ocenie zamawiającego, powyższa analiza wskazuje, że najkorzystniejszy oferent tj. 

firma  ECM  określając  kwotę  dzienną  na  poziomie  350  PLN  nie  narusza  obowiązujących 

przepisów  prawa  dotyczących  minimalnego  wynagrodzenia  przy  założeniu,  że  osoby 

wchodzące w skład zespołu geodezyjnego zostaną zatrudnione na umowę o pracę lub umowę 

zlecenie,  a  nawet  w  oparciu  o  świadczenie  usług  w  ramach  prowadzonej  działalności 

gospodarczej (tzw. samozatrudnienie). 

b) 

Koszty BHP i badań lekarskich 

c) 

Sprzęt geodezyjny z certyfikacją 


Zamawiający wskazał, że firmy konsultingowe, które wzięły udział w postępowaniu, są 

przedsiębiorstwami  z  bogatym  stażem  i  doświadczeniem  rynkowym  oraz  realizowały 

analogiczn

e zamówienia, w związku z czym zamawiający nie miał podstaw do założenia, że 

przedsiębiorstwa są każdorazowo zmuszone do dokonania zakupu niezbędnego sprzętu do 

realizacji usługi. 

Zamawiający 

stwierdził, 

że 

przedsiębiorstwa 

dysponują 

niezbędnym 

wykwalifikowanym  personelem  oraz  zapleczem  sprzętowym.  Stanowiska  pracy  są 

wyposażone a zatrudnieni lub współpracujący z Konsultantami pracownicy posiadają badania 

lekarskie i są przeszkoleni w zakresie BHP już przed rozpoczęciem realizacji usługi. Być może 

o

dwołujący dokonując wyliczenia swojego kosztu proponowanego wynagrodzenia uwzględnił 

w  nim  konieczność  zakupu  odpowiedniego  sprzętu  geodezyjnego  czy  też  wykonania 

dodatkowych badań BHP i lekarskich, jednakże nie wziął pod uwagę, że pozostali oferenci, 

jako profesjonaliści w branży, już tymi elementami dysponują, a współpracujący z nimi geodeci 

dysponują  aktualnymi  szkoleniami/badaniami,  bez  konieczności  ich  wykonania  bądź 

aktualizacji na potrzeby niniejszego postępowania przetargowego. 

Dla  zamawiającego  niezrozumiałe  są  założenia  wskazane  przez  odwołującego  w 

podsumowaniu  minimalnego  kosztu  stawki  dziennej 

dla  Zespołu,  jaki  musi  ponieść 

w

ykonawca w celu należytego wykonania usługi na stronie 13 odwołania. 

Odwołujący  wskazuje,  że konieczne  jest  wkalkulowanie  kosztu  zapewnienia  sprzętu 

przy wyliczeniu „kosztu wg stawki minimalnej” natomiast czynność zbędna jest w wyliczeniu 

„kosztu wg stawki średniej”. W przypadku, gdyby odwołujący dokonał analogicznej kalkulacji 

w obu pr

zypadkach (tj. z pominięciem kosztu zapewnienia sprzętu), odwołujący wykazałby, że 

„koszt  wg  stawki  minimalnej”  wyniesie  327,05  PLN  tj.  mniej  niż  wskazał  najkorzystniejszy 

oferent tj. firma ECM. 

Podsumowując, zamawiający wskazał, że nie posiadał podstaw do odrzucenia oferty 

firmy EMC. 

W  zakresie  zarzutu  nr  2  - 

dotyczącego  naruszenia  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  P.z.p., 

zamawiający wskazał, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia działał 

zgodnie z przepisami prawa, przeprowadził postępowanie w sposób bezstronny i obiektywny, 

a  tym  samym  nie  naruszył  zasady  uczciwej  konkurencji  oraz  równego  traktowania 

wykonawców. 

Zamawiający badał oferty z zachowaniem należytej staranności, a także każdorazowo 

zwracał się do wykonawców o wyjaśnienie ofert we wszystkich przypadkach, w których miał 

jakiekolwiek wątpliwości. Wszystkie wyjaśnienia analizowane były skrupulatnie i szczegółowo, 


w  celu  dokonania  prawidłowej  i  rzetelnej  oceny  ofert.  Ewentualne  błędne  postępowanie, 

chociażby  poprzez  niewłaściwą  wykładnie  przepisów,  nie  stanowi  w  takim  przypadku 

naruszenia  art.  7  ust.  1  ustawy  P.z.p.

,  tak  długo,  jak  długo  wykładnia  ta  jest  jednakowo 

stosowana  względem  każdego  z  wykonawców  -  w  tym  przypadku  jest  ew.  możliwość 

zarzucenia naruszenia 

innych przepisów ustawy P.z.p., ale nie art. 7 ust. 1 ustawy P.z.p. 

W  zakresie  zarzutu  nr  3 

dotyczącego  zaniechania  odtajnienia  (ujawnienia)  i 

udostępnienia odwołującemu zastrzeżonych przez ECM dokumentów złożonych w trybie art. 

6  ust.  1  ustawy  P.z.p. 

oraz  zastrzeżonych  przez  ECM,  AYESA,  MGGP  Formularzy  2.2  w 

ramach  Kryterium  doświadczenie  personelu  Konsultanta,  zamawiający  poinformował,  że  w 

dniu  05.0

3.2020  r.  zostały  udostępnione  odwołującemu  wszystkie  żądane  przez  niego 

dokumenty. 

W zakresie zarzutu dotyczącego zaniechania udostepnienia dokumentów złożonych w 

odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 1 ustawy P.z.p. z

amawiający poinformował, że 

w  dniu  24.02.2020  o 

godzinie  09:43:35  za  pośrednictwem  platformy  eb2b  przesłał 

o

dwołującemu  dokumenty  złożone  przez  ECM.  Poświadczenie,  którego  brak  zarzuca 

o

dwołujący,  znajduje  się  w  przesłanym  zipowanym  folderze  o  nazwie  „Wezwanie 

Wyk.najwyzej ocenionego ECM bez tp”, w folderze „dokumenty_ecmg_gmbh”, pliki o nazwie 

„GDDKiA S-5 zad. 3” oraz „GDDKiA S5 Zadanie 1 i 2” 

W  zakresie  zarzutu  nr  4  - 

dotyczącego  naruszenia  art.  26  ust.  3  i  4  ustawy  P.z.p., 

z

amawiający stwierdził, że korzystając z dyspozycji art. 26 ust. 6 ustawy P.z.p. samodzielnie 

zweryfikował  wykazane  przez  ECM  doświadczenie  i  stwierdził,  że  wymienione  przez  niego 

zad

ania, były realizowane na rzecz GDDKiA. 

Informacje podane przez E

CM zostały zweryfikowane przez zamawiającego w oddziale 

prowadzącym wskazane nadzory. 

Dokonując analizy dokumentów i otrzymanych informacji zamawiający stwierdził, że: 

Uczestnicy 

konsorcjum, w którym Liderem konsorcjum był ECM, a partnerem  - SGS 

uczestniczyli w pełnieniu nadzoru nad wskazanymi zadaniami. 

Z  posiadanych  informacji  wynika,  iż  strony  konsorcjum  dzieliły  się  prawami  i 

obowiązkami,  ryzykiem,  kosztami,  wydatkami,  zyskami  i  korzyściami  wynikającymi  lub 

związanymi z pełnieniem nadzoru oraz zapewniali personel. 

Przytoczone  przez  o

dwołującego  stanowisko  Trybunału  Sprawiedliwości  zawarte  w 

wyroku z dnia 04.05.2017 r. sygn. C-

387/14 jest chybione, ponieważ nie dotyczy zaistniałej 

syt

uacji podczas pełnienia usługi nadzoru przez ECM. 


Udział ECM w pełnieniu nadzoru miał charakter faktyczny i realny, tak więc ECM jest 

uprawniony  do  powoływania  się  na  doświadczenie  zdobyte  przy  realizacji  całego  zadania. 

Usługa nadzoru  dotyczyła  pełnienia nadzoru  nad  projektowaniem  i  realizacją robót  oraz  na 

zarządzaniu inwestycją i taką usługę pełnili obaj konsorcjanci. 

Usługa  nadzoru  została  zrealizowana  prawidłowo,  roboty  zostały  zakończone. 

Zakończenie  etapu  realizacji  robót  zwieńczone  zostało  wydaniem  świadectwa  przejęcia.  Z 

uwagi 

na  konieczność  usuwania  przez  wykonawcę  robót  usterek  gwarancyjnych  zaszła 

konieczność nadzorowania prawidłowości naprawy usterek. Z tego też powodu poświadczenie 

wykonania  usługi  wydane  przez  zamawiającego  nie  mogło  zawierać  słowa  „należycie 

wykonane”, ponieważ usługa jest jeszcze w toku. 

D

oświadczenie nabyte podczas wykonywania usługi nadzoru przez obu wykonawców 

w trakcie pozostawania w konsorcjum jest doświadczeniem każdego z jego członków i każdy 

ma prawo się nim wykazywać odnośnie spełniania warunku udziału w postępowaniu. 

Wykonawca  nabywa  doświadczenie  przez  bezpośredni  udział  w  realizacji  części 

zamówienia,  za  którego  wykonanie  odpowiedzialna  jest  cała  grupa  wykonawców,  co  miało 

miejsce na wskazanych przez ECM zadaniach. 

Zamawiający  nadmienił,  że  w  przypadku,  gdy  z  dokumentacji  postępowania  nie 

wynikają  żadne  dodatkowe  zapisy  dotyczące  kwestii  badania  i  potwierdzania  spełniania 

warunków  udziału  w  postępowania  dotyczącego  wiedzy  i  doświadczenia,  w  odniesieniu  do 

projektów realizowanych w ramach konsorcjum, to czynność zamawiającego polegająca na 

badaniu faktycznego  udziału  poszczególnych  konsorcjantów  w  realizacji  prac  wykraczałyby 

poza zakres postanowień s.i.w.z. oraz przepisów prawa. 

Ponadto  zamawiający  nadmienił,  że  brak  jest  też  odpowiednich  uregulowań,  które 

umożliwiałyby  zamawiającemu  wymaganie  przedłożenia  przez  wykonawców  odpowiednich 

dowodów  w  tym  zakresie  tj.  potwierdzających  zaangażowanie  w  realizację  umowy  przez 

poszczególnych członków konsorcjum. 

Zamawiający  wskazał,  że  odwołujący  podnosi,  że  wykonawca  ECM  nie  wykazał 

spełnienia  warunku  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej.  Powołał  się  na 

doświadczenie zdobyte nie samodzielnie, lecz w zadaniu realizowanym w ramach konsorcjum. 

To,  zdaniem  o

dwołującego,  winno  skutkować  ustaleniem,  w  jakim  zakresie  wykonawca 

wykonał wykazaną usługę działając w ramach konsorcjum. Odwołując się do orzeczenia TSUE 

o

dwołujący  podniósł,  że  wykonawca  nie  może  powoływać  się  w  całości  na  doświadczenie 

nabyte w ramach konsorcjum. Stanowisko to jest znane z

amawiającemu, lecz nieadekwatne 


w  przedmiotowym 

przypadku.  Wbrew  twierdzeniom  odwołującego,  wykonawca  ECM  w 

dostatecznym zakresie udowodnił spełnienie postawionego warunku. 

W ocen

ie zamawiającego, zarzut postawiony przez odwołującego wynika z przyjęcia 

nieprawidłowej, niezgodnej z literalnym brzmieniem zapisów IDW interpretacji treści warunku. 

Zamawiający  stwierdził,  że  wymaga  wykazania  doświadczenia  w  zakresie  usługi 

pełnienia nadzoru nad realizacją robót budowlanych. Usługa nadzoru została zdefiniowana w 

IDW  jako  zarządzanie,  pełnienie  kontroli  i  nadzoru  inwestorskiego  oraz  współpracy  ze 

służbami  zamawiającego  w  okresie  sprawozdawczości.  Zamawiający  nie  wymagał,  by  była 

ona wykon

ana samodzielnie, a więc jej wykonanie w ramach konsorcjum było dopuszczalne. 

Wykonawca zaprezentował usługę, która w swojej treści odpowiada definicji nadzoru, 

której  mowa  powyżej.  Odnosi  się  ona  także  do  realizacji  robót,  które  charakteryzują  się 

wymaganymi przez z

amawiającego parametrami oraz wartością. Każdy z konsorcjantów pełnił 

nadzór nad tą wskazaną inwestycją. 

Z  punktu  widzenia  zapisów  IDW  nie  ma  znaczenia,  w  jakim  zakresie  usługa  była 

realizowana przez w

ykonawcę, jakie czynności w ramach nadzoru „przypadały” na każdego z 

konsorcjantów. Każdy z nich pełnił bowiem usługę nad realizacją zadania, które posiada cechy 

wymagane przez z

amawiającego. Każdy w tym przypadku może więc powołać się na zadanie 

dla wykazania postawionego przez z

amawiającego warunku. 

Zamawiający wskazał, że warunek nie wymaga, by usługa, którą wykazuje wykonawca, 

opiewała  na  konkretną  wartość  albo  zawierała  szczegółowe  elementy.  Ma  być  to  usługa 

nadzoru nad robotami. Opisane parametry odnoszą się do robót, a nie do usługi nadzoru, która 

była  pełniona  z  udziałem  obu  konsorcjantów.  Zatem  ECM  prowadząc  nadzór  w  ramach 

konsorcjum w zakresie wskazanego zadania pełnił usługę nad robotami obejmującymi budowę 

lub przebudowę dróg lub ulic o klasie drogi lub ul. min. GP dwujezdniowej o wartości robót co 

najmniej  90  mln  PLN  netto  i  1  obiektem  mostowym  o  obciążeniu  dla  klasy  A  i  długości 

całkowitej obiektu co najmniej 50 m mierzonej pomiędzy skrajnymi dylatacjami obiektu. 

W ocenie zamawiającego,  odwołujący  błędnie odnosi  wskazane w  warunku  wartość 

oraz właściwości techniczne zadania do usługi nadzoru, w sytuacji, gdy one odnoszą się do 

zadań, nad którymi nadzór był pełniony. Nie ma więc znaczenia w kontekście postawionego 

warunku, jaki byt procentowy udział ECM w pełnieniu tego nadzoru (np. 10% czy 50%). 

Niezależnie  od  zakresu  zaangażowania,  pełnił  usługę  nadzoru  nad  zadaniem,  które 

spełnia przesłanki opisane w IDW. 


Zamawiający zaznaczył, że ECM, biorąc udział w przedmiotowym postępowaniu, miał 

prawo  posłużyć  się  dokumentami  potwierdzającymi,  że  określone  usługi  (nadzory)  zostały 

zrealizowane  w  sytuacji,  gdy  są one  wystawione  na konsorcjum, którego  był  członkiem  i  w 

ramach tego konsorcjum je wykonywał. Ustawa P.z.p. w art. 23 ust. 3 definiuje wykonawcę 

wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego nakazując traktować go jako 

jednego  wykonawcę.  Ponadto  ustawa  P.z.p.  w  art.  141  wprowadza  w  stosunku  do 

wykonawców  ubiegających  się  wspólnie  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. Przepisy ustawy P.z.p. nie wskazują jednoznacznie, 

jak należy oceniać doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum, dlatego też po dokładnym 

przeanalizowaniu  uzyskanych  info

rmacji  z  oddziału  we  Wrocławiu  zamawiający  uznał,  że 

p

rzystępujący  posiada  wymagane  doświadczenie.  Zatem  postawiony  przez  odwołującego 

zarzut jest bezzasadny. 

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  przystąpili  wykonawcy 

ECM Group Polska Spółka Akcyjna w Warszawie oraz MGGP Spółka Akcyjna w Tarnowie. 

Przystępujący poparli stanowisko zamawiającego i wnieśli o oddalenie odwołania. 

Izba ustaliła, co następuje: 

Zgodnie  z  zapisami  pkt.  2.1.2 

opisu  przedmiotu  zamówienia  (OPZ),  Konsultant  w 

ramach  zespołu  „Inni  Eksperci"  -  celem  należytego  wykonywania  obowiązków  umownych  - 

zobligowany jest zapewnić Geodetów w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji. W ramach 

Formularza cenowego, z

amawiający dokonał podziału przedmiotowego zakresu na geodetę 

oraz dwa zespoły geodetów, zgodnie z fragmentem Formularza Cenowego poniżej: 

Inni:

Geodeta w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji

Dniówka

Zespól geodetów nr 1

Dniówka

Zespół geodetów nr 2 - ilość zespołów w zależności od potrzeb

Dniówka

Pod  Formularzem  Cenowym  z

amawiający  zamieścił  tabele  zawierającą  „Uwagi 

Zamawiającego" gdzie w części 2.2 Inni Eksperci, w ppkt. 1 „Liczba innych ekspertów może 

nie być równa liczbie wymaganych osób na dane stanowisko" oraz ppkt. 2 określił iż „Oferent 

wycenia pełnienie Usługi przez Innych Ekspertów określonego rodzaju bez względu na liczbę 

osób". 

Z

amawiający  w  Tomie  I  s.i.w.z.,  Instrukcja  dla  Wykonawców  określił,  w  jaki  sposób 

każdy  z  wykonawców  ma  w  obowiązku  skonstruować  cenę  ofertową.  Zgodnie  z  pkt.  15.3. 


„Każda cena jednostkowa zawarta w Ofercie powinna obejmować całkowity koszt wykonania 

danej pozycji w przyjętej jednostce czasu/ilości rozliczenia w Formularzu cenowym.". 

W postępowaniu złożono 9 ofert.  

Wykonawcy,  których  dotyczą  zarzuty  odwołania,  wycenili  pozycje  2.2.33  i  2.2.34  w 

sposób następujący:  

Wykonawca

Cena jednostkowa z poz. 2.2.33

Cena jednostkowa z poz. 2.2.34

LCM

AYESA

Multiconsult

MGGP

W dniu 5 

marca 2020 roku zamawiający udostępnił odwołującemu zastrzeżone przez 

ECM dokumenty 

złożone w trybie art. 26 ust. 1 ustawy P.z.p. oraz zastrzeżone przez ECM, 

AYESA, MGGP Formularze 

2.2 w ramach Kryterium doświadczenie personelu Konsultanta.

W  dniu  24  lutego  2020  roku  o  godz.  09:43:55 

zamawiający  przesłał  odwołującemu 

dokumenty złożone przez ECM.  

Zgodnie z zapisami IDW pkt. 7.2.3 z

amawiający określił następujące warunki udziału 

w postępowaniu w odniesieniu do wykonawców: 

„Wykonawca  musi  wykazać  się  wiedzą  i  doświadczeniem  w  wykonaniu  (zakończeniu)  w 

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczeniu do udziału w 

postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  usług 

polegających na pełnieniu nadzoru nad realizacją co najmniej: 

a) 

1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie dróg lub ulic o klasie drogi lub 

ulicy min. GP dwujezdniowej o w

artości robót co najmniej 90 mln PLN netto 

b) 

1 obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A i długości całkowitej obiektu co najmniej 

50 m mierzonej pomiędzy skrajnymi dylatacjami obiektu. 

Jako  wykonanie  usługi  należy  rozumieć  doprowadzenie  co  najmniej  do  wystawienia 

Świadectwa  Przejęcia  (wydanego  zgodnie  z  Subklauzulą  10.1  Warunków  Kontraktu 

realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) (...)" 

oraz  w  dalszej  części  w  pkt.  9.7.1  ppkt.  C  „Na  wezwanie  zamawiającego  Wykonawca 

zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 


1) w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 

c) 

wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, 

oraz  załączeniem  dowodów  określających  czy  te  usługi  zostały  wykonane  należycie,  przy 

czym dowodami o których mowa, są referencje bądź dokumenty wystawione przez podmiot, 

na  rzecz  którego  dostawy  lub  usługi  były  wykonane,  a  jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  o 

obiektywnym  charakterze  Wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych  dokumentów  - 

oświadczenie wykonawcy" 

W odpowiedzi na wezwanie z

amawiającego z dnia 05.02.2020 r. ECM pismem z dnia 

13.02.2020 r. złożyła na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykaz 

usług zawierający usługi zrealizowane przez podmiot ECMG GmbH: 

L.p.

Nazwa

Wykonawcy

(podmiotu)

Nazwa i

adres

odbiorcy

Charakterystyka zamówienia 
zgodnie z pkt 7.2.3) a) IDW 
wraz z opisem

Termin

wykonania usługi od-do


ECMG GmbH

Generalna

Dyrekcja

Dróg

Krajowych i 
Autostrad 
Oddział we 
Wrocławiu

Pełnienie 

nadzoru 

nad 

projektowaniem  i  realizacją 
Robót  oraz  na  zarządzaniu 
inwestycją  w  podziale  na: 
„Zaprojektowanie 

wybudowanie 

drogi 

ekspresowej  S-5  Poznań  - 
Wrocław  na  odcinku  Korzeńsko 
(bez  węzła)  -  węzeł  Widawa 
Wrocław" 

podziale 

na 

zadania,  Zadanie  1  odcinek  od 
Korzeńska (km ok. 108+758) do 
km  123+700,  długości  14,942 
km", 

„Zaprojektowanie 

wybudowanie 

drogi 

ekspresowej  S-5  Poznań  - 
Wrocław  na  odcinku  Korzeńsko 
(bez  węzła)  -  węzeł  Widawa 
Wrocław" 

podziale 

na 

zadania,  Zadanie  2  odcinek  od 
km  ok.  123+700  do  km  ok, 
137+500,  długości  13,800  km" 
oraz

„Zaprojektowanie 

wybudowanie drogi ekspresowej 
S-5 Poznań - Wrocław na odcinku 
Korzeńsko  (bez  węzła)  -  węzeł 
Widawa Wrocław" w podziale na 
zadania,  Zadanie  3  odcinek  od 
km  ok.  137+500  do  węzła 
Widawa 

Wrocław 

(wraz 

węzłem), długości 19,292 km" 
Zakres robót obejmował: 
• 

budowę 

drogi 

dwujezdniowej klasy S o wartości 
robót ponad 90 min PLN netto 
• 

1  obiektu  mostowego  o 

obciążeniu dla  klasy A i długości 
całkowitej  obiektu  ponad  50  m 
mierzonej  pomiędzy  skrajnymi 
dylatacjami obiektu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  1 obiektuciążeniu dla klasy A i 
długości 

całkowitej 

obiektu 

ponad 50 m mierzonej pomiędzy 

ECM 

złożył dwa „Poświadczenia wykonanie usługi", oddzielnie dla Zadania 1, 2 oraz 

zadania 3, o następującej treści: 

Dla zadania 1 i 2: 


POŚWIADCZENIE WYKONANIA USŁUGI 

Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  Oddział  we  Wrocławiu  zaświadcza,  że 

Konsorcjum firm 

ECMG GmbH z siedzibą w Wiedniu, Zelinkagasse 10,1010 Wiedeń (lider) 

SGS Polska Sp. z o.o. z siedziba ul. Bema 83, 01-233 Warszawa (partner) 

w dniu 23.10.2014 r  zawarło Umowę nr GDDKiA O/WR 1-2/19/PN/U/l-4/2014 na „Pełnienie 

nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie trzema Kontraktami pn.: 

"Zaprojektowanie  i  wybudowanie  drogi  ekspresowej  S-

5  Poznań  -  Wrocław  na  odcinku 

Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław” w podziale na zadania, Zadanie 1 odcinek 

od Korzeńska (km ok. 108+758) do km 123+700, długości 14,942 km”, 

"Zaprojektowanie  i  wybudowanie  drogi  ekspresowej  S-

5  Poznań  -  Wrocław  na  odcinku 

Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław” w podziale na zadania, Zadanie 2 odcinek 

od km ok

. 123+700 do km 137+500, długości 13,800 km”, oraz 

"Zaprojektowanie  i  wybudowanie  drogi  ekspresowej  S-

5  Poznań  -  Wrocław  na  odcinku 

Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław” w podziale na zadania, Zadanie 3 odcinek 

od km ok. 137+500 do węzła Widawa Wrocław, długości 19,292 km”. 

Zadania  są  realizowane  w  systemie  „zaprojektuj  i  buduj”  i  polegają  na  zaprojektowaniu  i 

wybudowaniu odcinka drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez 

węzła)  —  węzeł  Widawa  Wrocław  o  łącznej  długości  48,034  km.  Inwestycja  ta  została 

podzielona na trzy zadania: 

Zadanie 1 

Długość odcinka: 14,942 km 

Wartość robót podstawowych 576 255 000, 00 zł brutto 

Umowa z Wykonawcą Robót Konsorcjum firm: Budimex S.A. (lider) i STRABAG Infrastruktura 

Południe  Sp.  z  o.o.  podpisana  została  w  dniu  31.07.2014  r.  Termin  zakończenia  realizacji 

zadania to 02.11.2017 r. 

Konsultant  pełnił  nadzór  nad  Wykonawcą,  który  w  ramach  Zaakceptowanej  Kwoty 

Kontraktowej zobowiązany był zaprojektować i wykonać między innymi następujące Roboty:   

odc

inek drogi ekspresowej o nawierzchni bitumicznej;   węzły drogowe: w. „Żmigródek” i w. 

„Żmigród”, 


• 

Miejsca  Obsługi  Podróżnych  (MOP):  MOP  Morzęcino  Wschód,  MOP  Morzęcino 

Zachód;      przebudowę  istniejących  dróg  w  zakresie  kolizji  z  drogą  ekspresową;      drogi 

dojazdowe (obsługujące tereny przyległe do drogi ekspresowej); 

• 

14 obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z 

drogą ekspresową; 

• 

system  odwodnienia  terenu,  w  tym  urządzenia  odwadniające  korpus  drogowy:  rowy 

drogowe

,  kanalizację  deszczową,  urządzenia  podczyszczające,  zbiorniki  retencyjne, 

retencyjnoinfiltracyjne i inne;   urządzenia ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, 

przejścia  dla  zwierząt,  przepusty  ekologiczne  wraz  z  ogrodzeniem  ochronno  — 

naprowadzającym, zieleń; 

• 

infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu 

drogi ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, 

sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami 

podczyszczającymi i inne;   przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury 

pod  i  nadziemnej:  urządzeń  teletechnicznych  i  energetycznych,  sieci  wodociągowych, 

kanalizacji  deszczowej  i  sanitarnej,  sieci  gazowych

,  urządzeń  melioracyjnych  i 

hydrologicznych,  urządzeń  kolejowych  i  innych;      sieć  teletechniczną  na  potrzeby 

Zamawiającego;    

oświetlenie drogowe;    

kompensacje przyrodnicze. 

W  dniu  27.11.2017  r  Inżynier  Kontraktu  wystawił  Świadectwo  Przejęcia  na  podstawie 

Subklauzuli 10.1 

Zadanie 2 

Długość odcinka: 13,800 km 

Wartość robót podstawowych 310 479 941,90 zł brutto 

Umowa z Wykonawcą Robót firmą DRAGADOS S.A. z siedzibą w Madrycie podpisana została 

w dniu 12.09.2014 r. 

Termin zakończenia realizacji zadania to 12.12.2017 r. 

Konsultant  pełnił  nadzór  nad  Wykonawcą,  który  w  ramach  Zaakceptowanej  Kwoty 

Kontraktowej zobowiązany był zaprojektować i wykonać między innymi następujące Roboty: 


odcinek drogi ekspresowej o nawierzchni bitumicznej;   węzły drogowe: w. „Prusice” i 

w. „Krościna”;   

przebudowę  istniejących  dróg  w  zakresie  kolizji  z  drogą  ekspresową;  

drogi dojazdowe (obsługujące tereny przyległe do drogi ekspresowej); 

14 obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z 

drogą ekspresową; 

Obwód  Utrzymania  Drogowego  Krościna      system  odwodnienia  terenu,  w  tym 

urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia 

podc

zyszczające,  zbiorniki  retencyjne,  retencyjnoinfiltracyjne  i  inne;      urządzenia  ochrony 

środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z 

ogrodzeniem ochronno 

— naprowadzającym, zieleń;   infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy 

drodze ekspresowej  zlokalizowanych w ciągu drogi  ekspresowej w tym: sieci  energetyczne 

zasilające  i  oświetleniowe,  sieci  wodociągowe,  sieci  i  urządzenia  oczyszczające  ścieki 

sanitarne,  kanalizację  deszczową  wraz  z  urządzeniami  podczyszczającymi  i  inne;   

przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń 

teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, 

sieci  gazowych,  urządzeń  melioracyjnych  i  hydrologicznych,  urządzeń  kolejowych  i  innych;   

sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego; 

oświetlenie drogowe;   

kompensacje przyrodnicze. 

W  dniu  9.01.2018  r  Inżynier  Kontraktu  wystawił  Świadectwo  Przejęcia  na  podstawie 

Subklauzuli 10.1. 

Dla zadania 3: 

POŚWIADCZENIE WYKONANIA USŁUGI 

Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  Oddział  we  Wrocławiu  zaświadcza,  że 

Konsorcjum firm 

ECMG GmbH z siedzibą w Wiedniu, Zelinkagasse 10,1010 Wiedeń (lider) 

SGS Polska Sp. z o.o. z siedziba ul. Bema 83, 01-233 Warszawa (partner) 

w dniu 23.10.2014 r  zawarło Umowę nr GDDKiA O/WR 1-2/19/PN/U/l-4/2014 na „Pełnienie 

nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie trzema Kontraktami pn..  


"Zaprojektowanie  i  wybudowanie  drogi  ekspresowej  S-

5  Poznań  -  Wrocław  na  odcinku 

Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław” w podziale na zadania, Zadanie 1 odcinek 

od Korzeńska (km ok. 108+758) do km 123+700, długości 14,942 km”, 

"Zaprojektowanie  i  wybudowanie  drogi  ekspresowej  S-

5  Poznań  -  Wrocław  na  odcinku 

Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław” w podziale na zadania, Zadanie 2 odcinek 

od km ok. 123+700 do km 137+500, długości 13,800 km”, oraz 

"Zaprojektowanie  i  wybudowanie  drogi  ekspresowej  S-

5  Poznań  -  Wrocław  na  odcinku 

Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław” w podziale na zadania, Zadanie 3 odcinek 

od km ok. 137+500 do węzła Widawa Wrocław, długości 19,292 km”. 

Umowa z Wykonawcą Robót firmą Astaldi S.p.A. z siedzibą w Rzymie podpisana została w 

dniu 10.09.2014 r. 

Umowny termin zakończenia realizacji zadania to 10.12.2017 r. 

Długość zrealizowanego odcinka zadanie 3 od km. ok. 137+500 do węzła Widawa Wrocław 

wyniosła 19,292 km 

Wartość robót podstawowych zaprojektowanych i zrealizowanych przez Wykonawcę wyniosła 

597 270 138,16 zł brutto 

Konsultant  pełnił  nadzór  nad  projektowaniem  i  realizacją  Robót  przez  Wykonawcą,  który  w 

ramach  Zaakceptowanej  Kwoty  Kontraktowej  zobowiązany  był  zaprojektować  i  wykonać 

między innymi następujący zakres Roboty: 

odcinek  drogi  ekspresowej  o  nawierzchni  bitumicznej,  o  przek

roju  2x2  z  rezerwą  w 

pasie rozdziału   węzły drogowe: w. „Kryniczno”, w. „Trzebnica” oraz rozbudowa w. „Widawa” 

(Wrocław Północ) ; 

Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): MOP II Wisznia Mała Wschód, MOP III Wisznia 

Mała Zachód;   przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową;   drogi 

dojazdowe (obsługujące tereny przyległe do drogi ekspresowej); 

18 obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z 

drogą ekspresową; 

system  odwodnienia  terenu,  w  tym  urządzenia  odwadniające  korpus  drogowy:  rowy 

drogowe,  kanalizację  deszczową,  urządzenia  podczyszczające,  zbiorniki  retencyjne, 

retencyjno-infiltracyjne i inne; 


urządzenia  ochrony  środowiska:  zabezpieczenia  akustyczne,  przejścia  dla  zwierząt, 

przepusty  ekologiczne  wraz  z  ogrodzeniem  ochronno 

—  naprowadzającym,  zieleń;   

infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi 

ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i 

urządzenia  oczyszczające  ścieki  sanitarne,  kanalizację  deszczową  wraz  z  urządzeniami 

podczyszczającymi i inne;   przebudowę kolidujących urządzeń sieci istniejącej infrastruktury 

pod  i  nadziemnej:  urządzeń  teletechnicznych  i  energetycznych,  sieci  wodociągowych, 

kanalizacji  deszczowej  i  sanitarnej,  sieci  gazowych,  urządzeń  melioracyjnych  i 

hydrologicznych i innych; 

kanalizację teletechniczną;    

oświetlenie drogowe; 

W  dniu  14.06.2018  r  Inżynier  Kontraktu  wystawił  Świadectwo  Przejęcia  na  podstawie 

Subklauzuli 10.1. 

Izba zważyła, co następuje: 

Odwołanie jest bezzasadne. 

W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że odwołujący jest uprawniony do korzystania 

ze środków ochrony prawnej w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy P.z.p. 

Odnosząc się do poszczególnych zarzutów odwołania, Izba wskazuje, co następuje: 

Izba uznała za bezzasadny zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 i 

3  ustawy  P.z.p.  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  ofert  ECM,  Ayesa,  MGGP,  Multiconsult, 

pomimo że treść ofert złożonych przez tych wykonawców nie odpowiada treści s.i.w.z. 

Odwołujący  podniósł,  że  zgodnie  z  zgodnie  z  zapisami  pkt.  2.1.2  opisu  przedmiotu 

zamówienia  (OPZ),  Konsultant  w  ramach  zespołu  „Inni  Eksperci"  -  celem  należytego 

wykonywania  obowiązków  umownych  -  zobligowany  jest  zapewnić  Geodetów  w  zakresie 

geodezyjnej  obsługi  inwestycji.  W  ramach  Formularza  cenowego,  zamawiający  dokonał 

podziału  przedmiotowego  zakresu  na  geodetę  oraz  dwa  zespoły  geodetów,  zgodnie  z 

fragmentem Formularza Cenowego poniżej: 


Inni:

Geodeta w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji

Dniówka

Zespól geodetów nr 1

Dniówka

Zespół geodetów nr 2 - ilość zespołów w zależności od potrzeb

Dniówka

Odwołujący wskazał, że zespół ze swej istoty musi składać się z co najmniej 2 osób. 

Wskazuje na to wykładnia językowa - zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN - Zespół 

to grupa ludzi wspólnie pracujących lub robiących coś w jakiejś dziedzinie. 

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie przyznał, że zespół powinien składać się z 

co najmniej dwóch osób. W tym zakresie zatem pomiędzy stronami nie ma sporu. 

Odwołujący  w  treści  odwołania  przedstawił  szereg  wyliczeń  kosztów  zatrudnienia 

takiego zespołu, posiłkując się w szczególności średnią zarobków specjalistów tego rodzaju 

ustaloną na podstawie danych firmy doradczej HR S. & S. . 

Odnosząc się do powyższego, Izba wskazuje przede wszystkim, że w przedmiotowym 

postępowaniu wykonawcy nie byli obowiązani do ustalania stawek wynagrodzenia ekspertów 

(geodetów)  z  uwzględnieniem  danych  firmy  HR  S.  &  S.  .  W  szczególności  nie  byli  zatem 

obowiązani uwzględniać wynikających z tych danych średnich zarobków geodetów. Zauważyć 

bowiem należy, iż odwołujący, dokonując wyliczenia na podstawie danych firmy S. & S., wziął 

pod uwagę jedynie średnią ustaloną na podstawie mediany średnich wysokości wynagrodzeń. 

W ocenie Izby tego rodzaju 

przyjęcie danych należy uznać co najmniej za mało obrazowe z 

uwagi na ograniczenie się do niewymaganego źródła informacji.  

Wykonawcy,  ok

reślając  stawki  wynagrodzenia  geodety,  nie  są  obowiązani  stosować  się 

wysokości  wyliczanych  średnich.  Odwołujący  pominął  przy  tym,  iż  z  tych  samych  danych 

wynika, że wysokości rynkowe, na podstawie których ustalono medianę, rozpoczynają się już 

od wartości 3 180 zł. Brak jest zatem jakichkolwiek podstaw do tego, by przy wyliczaniu stawki 

brać pod uwagę jedynie wyliczoną medianę. Ponadto, z przedstawionych danych wynika, że 

25%  geodetów  zarabia  mniej  niż  dolna  granica  wartości  rynkowych,  ustalona  na  poziomie 

180 zł.  

Odwołujący  przedstawił  również  wyliczenia  kosztów  pracodawcy  na  podstawie 

minimalne

j stawki godzinowej, która – zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  oraz  wysokości  minimalnej  stawki 

godzinowej w 2020 roku z dnia 10 września 2019 roku (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1778) wynosi 

17 zł. Zgodnie z tym wyliczeniem, łączny koszt dniówki wynosi 162,94 zł, czyli – w przypadku 

zatrudnienia dwóch osób – 325,88 zł. Biorąc pod uwagę, że stawki wykonawców: ECM, Ayesa 


(poz. 2.2.33), MGGP, ustalone zostały na wyższym poziomie, brak jest podstaw do zarzucenia 

im zaniżenia kwestionowanych stawek wynagrodzenia zespołu. 

Odwołujący nie przedstawił  w odwołaniu analogicznego wyliczenia w odniesieniu do 

minimal

nego wynagrodzenia za pracę, które – zgodnie ze wskazanym wyżej rozporządzeniem 

–  wynosi  2 600  zł.  Wyliczenia  takiego  dokonał  natomiast  przystępujący  MGGP.  Wynika  z 

niego,  iż  w  takim  przypadku  miesięczne  wynagrodzenie  dzienne  zespołu  geodetów  wynosi 

zł.  Odwołujący  nie  odniósł  się  w  żaden  sposób  do  przedstawionych  wyliczeń.  Izba 

uznała zatem przedstawione wyliczenia za wiarygodne i uzasadniające wysokości podanych 

przez wykonawców stawek wynagrodzeń. 

Odnosząc  się  do  stanowiska  odwołującego,  jakoby  odwołujący  obowiązani  byli 

uwzględnić w ustalonej stawce wynagrodzenia koszty badań lekarskich i szkolenia BHP, Izba 

ocenia tego rodzaju argumentację za nieuzasadnioną.  

Odwołujący założył bowiem, że wszyscy eksperci – geodeci, zatrudnieni w zespołach 

geode

tów,  nie  mają  aktualnych  badań  lekarskich  i  szkoleń  bhp.  Jest  to  stanowisko  niczym 

nieuzasadnione. Ja wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 

lipca 2004 r. w sprawie s

zkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 

nr 180 poz. 1860

), pracownicy zatrudnieni na stanowiskach innych niż robotnicze odbywają 

takie szkolenie raz na 5 lat (§ 15 rozporządzenia). Z kolei, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia  I  Opieki  Społecznej  z  dnia  30  maja  1996  r.  w  sprawie  przeprowadzania  badań 

lekarskich  pracowników,  zakresu  profilaktycznej  opieki  zdrowotnej  nad  pracownikami  oraz 

orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 

roku,  poz.  2067),  badania  okresowe  pracowników  przeprowadzane  są  z  częstotliwością  od 

roku  do  5  lat.  Nieuprawnionym  jest  zatem  zakładanie,  iż  przystępując  do  realizacji 

przedmiotowego zamówienia, wszyscy zatrudnieni przez wykonawcę geodeci, będą musieli 

odbyć obowiązkowe szkolenie bhp oraz przystąpić do badań okresowych. Podkreślić przy tym 

należy, iż tego rodzaju obowiązek dotyczy pracowników, zatrudnionych na podstawie umów 

wskazanych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 

– Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1040 

ze zm.). Z przepisów prawa pracy nie wynika natomiast obowiązek szkolenia w zakresie bhp, 

przeprowadzania  wstępnych  badań  lekarskich  dla  osób  zatrudnionych  na  podstawie  umów 

cywilnoprawnych. 

Powyższa argumentacja  znajduje zastosowanie wobec  stanowiska  odwołującego,  iż 

do kosztów związanych z wynagrodzeniem geodety należy doliczyć koszty odzieży roboczej i 

środków  ochrony  indywidualnej.  W  szczególności  podkreślić  należy,  iż  obowiązek 

zapewnienia  tego  rodzaju  środków  dotyczy  pracodawców  zatrudniających  pracowników  na 


podstawie umowy o pracę, podczas gdy w przedmiotowym postępowaniu nie było warunku 

zatrudniania geodetów na podstawie umowy o pracę. 

Tym  samym  I

zba  stwierdziła,  iż  obowiązek  doliczenia  do  stawki  wynagrodzenia 

zespołu  geodetów  kosztów  szkoleń  bhp,  badań  lekarskich  i  kosztów  odzieży  roboczej  i 

środków ochrony indywidualnej w rozpoznawanym przypadku nie znajduje podstaw. 

Odnosząc  się  do  argumentacji  odwołującego,  jakoby  do  wysokości  wynagrodzenia 

zespołu geodetów należało doliczyć koszt sprzętu geodezyjnego z certyfikacją, Izba uznała, iż 

tego rodzaju obowiązek jest nieuzasadniony. 

Odwołujący ponownie, tak jak w przypadku kosztów szkoleń bhp, badań lekarskich i 

odzieży roboczej, przyjął, że wykonawcy takiego sprzętu nie mają i będą musieli dopiero go 

nabyć. Argumentacja taka nie znajduje podstaw. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

to  firmy  istniejące  i  działające  na  rynku  od  długiego  czasu.  Trudno  zatem  założyć,  że  nie 

dysponują one stosownym sprzętem. W każdym razie odwołujący faktu takiego nie udowodnił, 

w  związku  z  czym  Izba  nie  znalazła  podstaw  do  przyznania  odwołującemu  w  tym  zakresie 

słuszności.  

Odwołujący na rozprawie zmienił argumentację, wskazując, że wykonawcy do stawki 

wynagrodzenia zespołu  geodetów  winni  byli  doliczyć  nie koszty  zakupu sprzętu,  ale koszty 

jego amortyzacji. W ocenie Izby tego rodzaju argumentacja wykracza poza zarzuty odwołania. 

Niezależnie  od  powyższego,  stwierdzić  należy,  że  odwołujący,  znów  a  priori,  założył,  że 

wykonawcy  posiadają  sprzęt  podlegający  amortyzacji,  mimo  że  równie  dobrze  mogą  oni 

dysponować sprzętem już zamortyzowanym. 

Na marginesie Izba wskazuje, że nawet, gdyby odwołujący wykazał, że wynagrodzenie 

przewidziane  przez  wykonawców  jest  zbyt  niskie  dla  zespołu  geodetów,  nadal  nie 

świadczyłoby to o tym, iż wykonawcy nie przewidzieli minimum dwóch osób do pracy w takim 

zespole,  przez  co  ich  oferta  nie  odpowiada  treści  s.i.w.z.  Możliwa  jest  bowiem  sytuacja,  w 

której wykonawcy przewidzieliby dwie osoby, ale z wynagrodzeniem niższym niż wymagane 

chociażby  przez  przepisy  o  minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę.  Jednakże  wówczas 

odwołujący winien był podnieść zarzut rażąco niskiej ceny wobec przyjętych stawek lub też 

zarzut  popełnienia  czynu  nieuczciwej  konkurencji.  Tego  rodzaju  zarzuty  nie  zostały  jednak 

podniesione w odwołaniu. 


Izba uznała za nieuzasadniony zarzut zaniechania czynności, do której zamawiający 

jest zobowiązany na podstawie ustawy, tj. zaniechania odtajnienia (ujawnienia) i udostępnienia 

o

dwołującemu: 

a) 

zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa przez ECM dokumentów złożonych w 

trybie art. 26 ust. 1 ustawy P.z.p.

, tj. wykazu osób, 

b) 

zastrzeżonych  przez  wykonawców  ECM,  Ayesa  oraz  MGGP  jako  tajemnicy 

przedsiębiorstwa Formularza 2.2 w ramach kryterium „doświadczenie personelu konsultanta”, 

mimo że informacje zawarte w tych dokumentach nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w 

rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  oraz  nie  zostały  skutecznie 

zastrzeżone przez ww. wykonawców w terminie wynikającym z art. 8 ust. 3 ustawy P.z.p. 

Zgodnie  z  ustaleniami  Izby,  zamawiający  udostępnił  odwołującemu  wskazane 

dokumenty w dniach 24 lutego i 5 marca 2020 roku. 

Zarzut podlega zatem oddaleniu z uwagi na 

fakt, iż czynność zamawiającego, mająca 

być  przedmiotem  oceny  Izby,  nie  istnieje.  Tym  samym  podniesiony  zarzut  stał  się 

bezprzedmiotowy. 

Izba  nie  podziela  stanowiska  odwołującego,  jakoby  zamawiający  –  poprzez 

udostępnienie  odwołującemu  żądanych  dokumentów  –  uwzględnił  przedmiotowy  zarzut,  w 

związku z czym winien on zostać umorzony. Izba wskazuje, że ustawa P.z.p. nie przewiduje 

możliwości  uwzględnienia  odwołania  per  facta  concludentia.  Jak  wskazała  Krajowa  Izba 

Odwoławcza w wyroku z dnia 17 marca 2017 roku (sygn. akt: KIO 409/17), „Należy mieć na 

względzie,  że  uwzględnienie  odwołania  wymaga  złożenia  w  tym  zakresie  niebudzącego 

wątpliwości  oświadczenia,  które  rodzi  skutek  w  postaci  konieczności  realizacji  żądań 

zawartych w odwołaniu (zob. przepis art. 186 ust. 3a Pzp).” 

Izba  uznała  za  nieuzasadniony  podniesiony  z  ostrożności  procesowej  zarzut 

zaniechania  czynności,  do  której  zamawiający  jest  zobowiązany  na  podstawie  ustawy,  tj. 

zaniechanie  wezwania  wykonawcy  ECM  do  uzupełnienia  wykazu  usług  wraz  z  dowodami 

potwierdzającymi ich należyte wykonanie oraz do złożenia wyjaśnień. 

Odwołujący podniósł, że w zakresie wykazanych usług wykonawca ECM nie załączył 

referencji  bądź  innych  dokumentów  potwierdzających  wykonanie  usług  w  sposób  należyty. 

ECM  załączył  jedynie  dwa  „Poświadczenia  wykonania  usługi"  bez  daty  wystawienia, 

oddzielnie  dla  Zadania  1, 

2  oraz  zadania  3.  Przedmiotowe  poświadczenia  wskazują  na 

wystawienie  przez  Inżyniera  Świadectwa  Przejęcia  na  podstawie  Subklauzuli  10.1,  a  więc 

potwierdzają wymóg zamawiającego w zakresie wykonania usługi, jaki został określony w IDW 

pkt. 7.2.3. 

Odwołujący podkreślił, że przedmiotowy dokument w żaden sposób nie potwierdza, 


że  przedmiotowa  usługa  została  wykonana  w  sposób  należyty,  czego  wymagał  w  s.i.w.z. 

z

amawiający według zapisu IDW pkt. 9.7.1. 

Iz

ba wskazuje, że zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 

26  lipca  2016  r. 

w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od 

wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), 

wykona

wca jest obowiązany złożyć dowody określające czy wykazywane przez niego dostawy 

lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 

mowa,  są  referencje  bądź  inne  dokumenty  wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz  którego 

dosta

wy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 

Z  powyższego  wynika,  że  wykonawcy,  w  celu  potwierdzenia  należytego  wykonania 

zamówienia,  mogą  złożyć  dowolny  dokument  wystawiony  przez  podmiot,  na  rzecz  którego 

dostawy  lub  usługi  były  wykonywane,  o  ile  wynika  z  niego,  że  usługi  lub  dostawy  były 

wykonane należycie.  

Przystępujący  ECM  złożył  dwa  „Poświadczenia  wykonania  usługi",  oddzielnie  dla 

Zadania 1, 

2 oraz zadania 3. Przedmiotowe poświadczenia wskazują na wystawienie przez 

Inżyniera Świadectwa Przejęcia na podstawie Subklauzuli 10.1. 

Izba  przeprowadziła  dowód  ze  złożonego  przez  przystępującego  ECM  pisma 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu (który zamawiał usługi 

wykazane przez ECM) z dnia 12 marca 2020 roku, z którego wynika, że dokumenty pod nazwą 

„Poświadczenia wykonania usługi” zostały wydane w celu potwierdzenia zakończenia usługi 

we wskazanym  zakresie i legitymowania się przez Konsorcjum nabytym w trakcie realizacji 

ww.  usługi  doświadczeniem  w  postępowaniach  o  udzielenie  zamówienia  publicznego. 

Przedmiotowe dokumenty spełniają rolę poświadczenia, o którym mowa w rozporządzeniu w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w 

jakich  dokumenty  mogą  być  składane,  składanego  na  dowód  należytego  wykonania  usług, 

dostaw oraz robót budowlanych. 

Wobec  powyższego  Izba  uznała,  że  nakazywanie  zamawiającemu  wezwania 

wykonawcy  ECM  do  złożenia  dokumentów  potwierdzających  należyte  wykonanie  usług  nie 

znajduje podstaw, a zarzut w tym zakresie należy uznać za bezpodstawny. 

Odwołujący  podniósł,  że  na  podstawie  złożonych  dokumentów  nie  można  również 

stwierdzić  zakresu,  jaki  wykonywał  podmiot  należący  do  konsorcjum.  Poświadczenie 

wystawione jest na dwie spółki ECMG GmbH oraz SGS Polska Sp. z o.o. Członek konsorcjum 


nie  może  posługiwać  się  doświadczeniem  całego konsorcjum,  a jedynie  częścią faktycznie 

przez niego wykonywaną. 

Izba  wskazuje,  że  odwołujący,  stawiając  powyższy  zarzut,  w  żaden  sposób  go  nie 

udowodnił.  W  szczególności  nie  wykazał,  że  wykonawca  ECMG  nie  wykonał  zakresu  prac 

uzasadniających  posiadanie  doświadczenia  wymaganego  w  przedmiotowym  postępowaniu. 

Izba wskazuje, że to na odwołującym ciążył w tym zakresie obowiązek wskazania dowodu, 

zgodnie z art. 190 ust. 1 ustawy P.z.p. 

Niezależnie od powyższego, Izba podziela stanowisko zamawiającego, iż warunek nie 

wymaga

ł,  by  usługa,  którą  wykazuje  wykonawca,  opiewała  na  konkretną  wartość  albo 

za

wierała  szczegółowe  elementy.  Miała  być  to  usługa  nadzoru  nad  robotami.  Opisane 

parametry odnoszą się do robót, a nie do usługi nadzoru, która była pełniona z udziałem obu 

konsor

cjantów. Zatem ECM prowadząc nadzór w ramach konsorcjum w zakresie wskazanego 

zadania  pełnił  usługę  nad  robotami  obejmującymi  budowę  lub  przebudowę  dróg  lub  ulic  o 

klasie drogi lub ul. min. GP dwujezdniowej o wartości robót co najmniej 90 mln PLN netto i 1 

obiektem mostowym o obciążeniu dla klasy A i długości całkowitej obiektu co najmniej 50 m 

mierzonej pomiędzy skrajnymi dylatacjami obiektu. 

Izba  nie  uwzględniła  wniosku  zamawiającego  o  zasądzenie  kosztów  zastępstwa 

pro

cesowego  z  uwagi  na  nieprzedłożenie  rachunku,  co  jest  warunkiem  przyznania  tychże 

kosztów zgodnie z § 3 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 

roku w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. 2018, poz. 972). 


Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy P.z.p., czyli stosownie do wyniku postępowania. 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 


wiper-pixel