KIO 446/20 POSTANOWIENIE dnia 27 marca 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 446/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 27 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Aleksandra Patyk 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez 

udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego  w  dniu  27  marca  2020  r.  w Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

K

rajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 marca 2020 r. przez wykonawcę Luxury Medical Care 

Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  z  siedzibą  w  Warszawie  w  postępowaniu  prowadzonym  Wojewódzki 

Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego  –  wykonawcy  Luxury  Medical  Care  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  z  siedzibą  

w Warszawie kwoty 13 500 

zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero 

groszy

), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo 

zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. 

Przewodniczący:      ……………………………..  


Sygn. akt: KIO 446/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  we  Wrocławiu  [dalej 

„Zamawiający”]  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie 

przetargu nieograniczonego na 

usługę transportu sanitarnego i osobowego pacjentów (znak 

postępowania: Szp/FZ–3/2020).  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 21 lutego 2020 r. pod numerem 2020/S 037-087777. 

W  dniu  2  marca  2020  r.  wykonawca 

Luxury  Medical  Care  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  z  siedzibą  w 

Warszawie [dalej „Odwołujący”] wniósł odwołanie zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

1. art. 353 1 Kodeksu cywilnego [dalej „Kc”] oraz art. 484 § 2, art. 5 Kc w zw. z art. 7 ust. 1, 

art. 14 oraz art. 139 

ustawy Pzp poprzez wykorzystanie pozycji dominującej Zamawiającego 

i  uprzywilejowanie  pozycji  Zamawiającego  wobec  wykonawcy,  polegające  na  nałożeniu  

w SIWZ rażąco wygórowanych i nieadekwatnych kar umownych na wykonawcę;

2.  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  29  ust.  1  i  2  ustawy  Pzp  oraz  art.  5  Kc  w  z  art. 14 

ustawy  Pzp  oraz  art.  139  ustawy  Pzp  poprzez  opisanie  kar  umownych  w  sposób 

niejed

noznaczny i niedookreślony, nieograniczający wysokości kar umów do maksymalnego 

limitu.

Wobec ww. zarzutów Odwołujący wniósł o: 

1. uwzględnienie odwołania w całości; 

2.  przeprowadzenie  zmian  w  dokumentacji  postępowania,  które  spowodują  usunięcie  wszystkich 

naruszeń wskazanych w treści odwołania, w tym w szczególności nakazanie Zamawiającemu zmiany 

treści  SIWZ  oraz  Ogłoszenia  wraz  z  załącznikami  w  tym  poprzez:  modyfikację  kar  umownych  i 

wprowadzenie 

adekwatnych 

wysokości 

za 

konkretne, 

opisane 

w umowie naruszenia zgodnie z uzasadnieniem; 

3.  zasądzenie  kosztów  postępowania  w  tym  kosztów  zastępstwa  procesowego  zgodnie 

z rachunkiem przedstawionym na rozprawie. 

Do  postępowania  odwoławczego  nie  przystąpił  w  terminie,  o  którym  mowa  

w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp żaden wykonawca. 

W dniu 13 marca 2020 r. 

Odwołujący wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

pismo, w którym oświadczył, że cofa odwołanie z dnia 2 marca 2020 r. 


Wobec  powyższych  ustaleń  Izba  wskazuje,  że  na  skutek  cofnięcia  odwołania 

wystąpiły przesłanki do umorzenia postępowania odwoławczego na podstawie art. 187 ust. 8 

ustawy Pzp. Zgodni

e bowiem z ww. przepisem, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu 

zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli 

cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. 

Cofnięcie  odwołania  jest  nieograniczonym  uprawnieniem  odwołującego  do  czasu 

zamknięcia  rozprawy.  Tym  samym  skuteczne  cofnięcie  odwołania  znosi  wszelkie  skutki 

prawne związane z jego wniesieniem.  

W  takim  przypadku,  Izba  jest  zobowiązana  do  umorzenia  postępowania 

odwoławczego i orzeczenia o zwrocie odwołującemu 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu. 

W tym stanie rzeczy Izba 

– zgodnie z przepisem art. 187 ust. 8 zd. pierwsze ustawy 

Pzp 

– postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze.  

Ponadto zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. drugie ustawy Pzp oraz 

na podstawie § 5 ust. 1  

pkt  3  lit.  a)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15 marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tj.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972  ze  zm.)  Izba orzekła  

o  dokonaniu  zwrotu  na  rzecz  Odwołującego  90%  kwoty  wpisu  uiszczonego  w wysokości  

,00 zł.  

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji. 

Przewodniczący:      ……………………………..   


wiper-pixel