KIO 445/20 WYROK dnia 13 marca 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 445/20 

WYROK 

z dnia 13 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:     Anna Packo 
 

Protokolant:             Edyta Koral 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 marca 2020 

r., w Warszawie, odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 marca 2020 r. przez wykonawcę  

Aeroklub Kielecki (stowarzyszenie) 

z siedzibą w Masłowie  

w postępowaniu prowadzonym przez  

Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 

w Kielca

ch z siedzibą w Kielcach 

orzeka: 

uwzględnia  odwołanie i  nakazuje  Województwu  Świętokrzyskiemu:  unieważnienie 

czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  powtórzenie  czynności  badania  i 

oceny  ofert  oraz  ponowne wezwanie wykonawcy  M.  K. 

prowadzącego działalność 

gospodarczą  pod  nazwą  P.P.H.U.  MK  M.  K.  do  wyjaśnień  co  do  wiedzy  

doświadczenia wskazanych w ofercie osób w zakresie posiadania doświadczenia  

„w  obsłudze  nawigacyjnej  i  kontroli  prawidłowości  działania  lotnisk  użytku 

wewnętrznego i publicznych

” ze wskazaniem, jakie konkretne czynności spośród 

wymienionych  w  rozdziale  V  punkt  1.  litera  B  podpunkt  a)  przypis  dolny  numer  1 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  i  w  jakim  okresie  były  wykonywane 

przez wskazane osoby oraz w zakresie wykazania upraw

nień radiotelegrafisty,  

kosztami  postępowania  obciąża  Województwo  Świętokrzyskie  –  Urząd 

Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  7  500  zł  00  gr 

(słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez 

Aeroklub Kielecki 

tytułem wpisu od odwołania, 


zasądza  od  Województwa  Świętokrzyskiego  –  Urzędu  Marszałkowskiego 

Województwa  Świętokrzyskiego  w  Kielcach  na  rzecz  Aeroklubu  Kieleckiego 

kwot

ę  11  100  zł  00  gr  (słownie:  jedenaście  tysięcy  sto  złotych  zero  groszy) 

stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu  wpisu  

i wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 

z późn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 

dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Kielcach. 

Przewodniczący:      ……………………..… 


Sygn. akt: KIO 445/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Województwo  Świętokrzyskie  –  Urząd  Marszałkowski  Województwa 

Świętokrzyskiego w  Kielcach  prowadzi  postępowanie o udzielenie  zamówienia publicznego 

na  „usługę  polegającą  na  zarządzaniu  lotniskiem  w  Masłowie  k/Kielc  w  imieniu  i  na  rzecz 

Zarządu  Województwa  Świętokrzyskiego”  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone 23 grudnia 2019 r. w Biuletynie Zamówień 

Publicznych  pod  numerem  638341-N-2019

.  Wartość  zamówienia  jest  mniejsza  niż  kwoty 

określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

I Zarzuty o

dwołania 

Odwołujący  –  stowarzyszenie  Aeroklub  Kielecki  z  siedzibą  w  Masłowie  wniósł  odwołanie 

zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art.  91  ust.  1  w  zw.  z  art.  24  ust.  12  [poprawnie 

–  art.  24  ust.  1  pkt  12]  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  M.  K.  prowadzącego 

działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. MK M. K., zwanego dalej także „P.P.H.U. MK 

M.  K.

”,  który  nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  (nie  wykazał 

spełnienia przez J. N. oraz A. G. wymagań w zakresie doświadczenia, wiedzy, umiejętności i 

uprawnień  określonych  w  rozdziale  V  pkt  1  ppkt  B  lit.  a),  b),  c)  i  d)  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia, a w konsekwencji naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 24 ust. 

4  ustawy  Prawo  z

amówień  publicznych  poprzez  nieodrzucenie  oferty  wykonawcy  P.P.H.U. 

MK M. K. 

i bezpodstawny wybór jego oferty jako najkorzystniejszej, 

2.  art.  91  ust.  1  w  zw.  z  art.  24  ust.  16  [poprawnie 

–  art.  24  ust.  1  pkt  16]  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  P.P.H.U.  MK  M.  K., 

który  w  wyniku  zamierzonego  działania,  ewentualnie  rażącego  niedbalstwa,  wprowadził 

Z

amawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  spełnia  warunki  udziału  w 

postępowaniu  w  zakresie  spełniania  przez  J.  N.  oraz  A.  G.  wymagań  z  zakresu 

doświadczenia, wiedzy, umiejętności i uprawnień określonych w rozdziale V pkt 1 ppkt B lit. 

a), b), c) i d) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w konsekwencji naruszenie art. 

89  ust.  1  pkt  5  w  zw.  z  art.  24  ust.  4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez 

nieodrzucenie oferty wykonawcy  P.P.H.U. MK  M. K. 

i bezpodstawny wybór jego oferty jako 

najkorzystniejszej,  


3.  art.  91  ust.  1  w  zw.  z  art.  24  ust.  17  [poprawnie  art.  24  ust.  1  pkt  17]  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  P.P.H.U.  MK  M.  K., 

który  w  wyniku  lekkomyślności,  ewentualnie  niedbalstwa,  przedstawił  informacje 

wprowadzające  w  błąd  Zamawiającego  o  spełnianiu  przez  J.  N.  oraz  A.  G.  wymagań  z 

zakresu 

doświadczenia, 

wiedzy, 

umiejętności 

uprawni

eń 

określonych  

rozdziale  V  pkt  1  ppkt  B  lit.  a),  b),  c)  i  d)  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia, 

mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu 

o udzielenie  zamówienia,  a w konsekwencji  naruszenie art.  89  ust.  1  pkt  5 w  zw.  z  art.  24 

ust.  4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  nieodrzucenie  oferty  wykonawcy 

P.P.H.U. MK M. K. 

i bezpodstawny wybór jego oferty jako najkorzystniejszej, 

4.  art.  91  ust.  1  w  zw.  z  art.  26  ust.  4 

ustawy  Prawo zamówień  publicznych  polegające  na 

zaniechaniu 

dalszego  wyjaśnienia  okoliczności,  czy  wykonawca  P.P.H.U.  MK  M.  K. 

faktycznie  dysponuje  osobami 

spełniającymi  warunki  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie 

doświadczenia, umiejętności i uprawnień określonych w rozdziale V pkt 1 ppkt B lit. a), b), c) 

i d) specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sytuacji, gdy zarówno z oferty i wyjaśnień 

wykonawcy  P.P.H.U.  MK  M.  K.

,  jak  i  z  dokumentów  przez  niego  załączonych  wynika 

poważna wątpliwość w zakresie potwierdzenia spełniania tych warunków, a w konsekwencji 

naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. art. 2

4 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 

poprzez  nieodrzucenie  oferty  wykonawcy  P.P.H.U.  MK  M.  K. 

i  bezpodstawny  wybór  jego 

oferty jako najkorzystniejszej. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i: 

nakazanie  Zamawiającemu:  unieważnienia  czynności  wyboru  jako  najkorzystniejszej 

oferty złożonej przez wykonawcę P.P.H.U. MK M. K., powtórzenie czynności badania i oceny 

ofert, wykluczenie wykonawcy P.P.H.U. MK M. K. i odrzucenie jego oferty, 

2.  zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kosztów  postępowania 

odwoławczego, 

dopuszczenie  i  przeprowadzenie  dowodów  z  dokumentów  wskazanych  w  uzasadnieniu 

odwołania. 

W  uzasadnieniu  odwołania  Odwołujący  wskazał,  że  złożona  w  przedmiotowym 

postępowaniu oferta wykonawcy P.P.H.U. MK M. K. obejmowała oświadczenie wykonawcy, 

że  osobami  o  kwalifikacjach  i  doświadczeniu  wymaganych  przez  Zamawiającego  są  J.  N. 

mający  30  lat  wymaganego  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  doświadczenia 

oraz  A.  G.  m

ający  12  lat  wymaganego  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia 

doświadczenia.  

W  toku  postępowania  Odwołujący  skierował  do  Zamawiającego  trzy  pisma,  w  których 

wskazał  na  informacje  i  dokumenty  konieczne  do  ustalenia  spełnienia  przez  wykonawców 


wymogów  określonych  w  rozdziale  V  pkt  1  ppkt  B  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia.  Zasadą  jest,  że  to  na  wykonawcy  biorącym  udział  w  postępowaniu  spoczywa 

ciężar wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

Zamawiający,  na  podstawie  art.  26  ust.  4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  pismem  

z  16  stycznia  2020  r., 

wezwał  wykonawcę  P.P.H.U.  MK  M.  K.  (podobnie  jak  pozostałych 

oferentów)  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  treści  złożonego  oświadczenia  dotyczącego 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wskazał, że celem wystąpienia 

jest usunięcie wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w wykazie osób w zakresie 

spełniania  przez  te  osoby  wymaganych  warunków  udziału  w  postępowaniu  co  do 

posiadanych  kwalifikacji  i  liczb

y  lat  doświadczenia.  Zamawiający  wskazał  jednocześnie  na 

zapisy 

rozdziału V pkt 1 ppkt B lit. a), b), c) i d) specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

oraz 

wezwał 

wykonawcę 

P.P.H.U. 

MK 

M. 

K. 

do 

udzielenia 

wyjaśnień  

i  ewentualnego  przedstawienia  dowodów,  które  potwierdzą,  że  J.  N.  oraz  A.  G.  na  dzień 

sporządzenia oferty posiadali stosowne kwalifikacje i doświadczenie. 

Wykonawca  P.P.H.U.  MK  M.  K. 

21  stycznia  2020  r.  przedłożył:  świadectwo  pracy  J.  N., 

zaświadczenie  Aeroklubu  Polskiego  z  20  stycznia  2020  r.,  licencję  pilota  śmigłowcowego 

zawodowego  J.  N. 

wskazującą  na  uprawnienia  instruktora  śmigłowcowego  I  klasy, 

sporządzony w języku angielskim dokument z 18 kwietnia 1999 r. zatytułowany „Certificate of 

completion” wskazujący na ukończenie kursu językowego w 1999 r., wydruk komputerowy (z 

niewyraźną  parafką  bliżej  nieokreślonej  osoby)  opisujący  „Podsumowanie  zawodowe, 

umiejętności  specjalistyczne,  doświadczenie,  zatrudnienie,  stanowisko,  obowiązki, 

dodatkowe  obowiązki,  sukcesy,  wykształcenie,  zainteresowania”  J.  N.,  oświadczenie  J.  N., 

wydruk  komputerowy  (bez  podpisu)  opisujący  „Streszczenie,  wykształcenie,  uprawnienia 

zawodowe,  praktykę  zawodową,  doświadczenie  międzykulturowe”  A.  G.,  posmo  w  języku 

angielskim podpisane przez Tima 

Bero, licencję załogi lotniczej A. G. (częściowo zasłonięta 

kopia 

dokumentu), kopia dokumentu zatytułowanego „Official transport of academic record”  

i w całości sporządzonego w języku angielskim. 

Zamawiający  pismem  z  23  stycznia  2020  r.  wezwał  wykonawcę  do  złożenia  kompletnych  

i wy

czerpujących wyjaśnień z ewentualnymi dowodami. 

Wykonawca P.P.H.U. MK M. K. M. K. 

pismem z 24 stycznia 2020 r. opisał doświadczenie J. 

N. oraz A. G. 

w sposób ogólnikowy i niekonkretny załączając ponownie te same dokumenty 

oraz  nowy  załącznik  „Instrukcja  operacyjną  lotniska  „Szczytno-Szymany  [EPSY]”,  który  nie 

wskazuje w żaden sposób na autorstwo J. N. bądź jakikolwiek udział tej osoby w stworzeniu 

tego dokumentu, pismo z 

17 stycznia 2020 r. w języku angielskim podpisane przez T. B. . 

Zamawiający  pismem  z  18  lutego  2020  r.  wezwał  po  raz  trzeci  tego  oferenta  do  złożenia 

wyczerpujących  wyjaśnień  poprzez  wskazanie  rzeczywistej  liczby  lat  doświadczenia  


w  obsłudze  nawigacyjnej  i  kontroli  prawidłowości  działania  lotnisk  użytku  wyłącznego  lub 

publicznych dla J. N..  

Pismem  z  20  lutego  2020  r.  wykonawca  P.P.H.U.  MK  M.  K. 

oświadczył,  że  zgodnie  

z przesłanymi wcześniej dokumentami J. N. posiada on minimum 30-letnie udokumentowane 

doświadczenie  w  obsłudze  nawigacyjnej  i  kontroli  prawidłowości  działania  lotnisk  użytku 

w

yłącznego lub publicznego. Oświadczył, że J. N. „posiada dodatkowo 15 lat doświadczenia 

w  obsłudze  nawigacyjnej  i  kontroli  prawidłowości  działania  lotnisk  użytku  wyłącznego  lub 

publicznego  w  ni

epełnym  wymiarze  godzin”.  Precyzując  doświadczenie  J.  N.  podał 

następujące  okresy:  28.02.1984  r.  służba  wojskowa  15  lat  doświadczenia,  28.02.2005  r. 

Aeroklub  Polski  20  lat  doświadczenia,  lata  2002-2015  własna  działalność  10  lat 

doświadczenia. 

ocenie Odwołującego złożone wyjaśnienia nie pozwalają na potwierdzenie, że A. G. oraz 

N. 

spełniają 

wymagania 

specyfikacji 

istotnych 

warunków 

zamówienia  

w zakres

ie doświadczenia, wiedzy, umiejętności i uprawnień określonych w rozdziale V pkt 1 

ppkt B lit. a), b), c) i d) specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Odnośnie J. N. wykonawca nie udzielił żadnych wyjaśnień w następującym zakresie:  

1.  co  do  wymiaru  czasu  pracy,  w  którym,  pozostając  w  zatrudnieniu  w  Biurze  Zarządu 

Aeroklubu  Polskiego  wykonywał  funkcje  określone  w  rozdziale  V  pkt  1  ppkt  B  lit.  a) 

specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia,  jak  również  co  do  wskazania  konkretnych 

lotnisk, 

2.  co  do  związku  między  pełnieniem  funkcji  dowódcy  eskadry  w  Wojsku  Polskim  

a wymaganym doświadczeniem na lotniskach cywilnych określonym w rozdziale V pkt 1 ppkt 

B lit. A specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, 

3.  wymiaru  czasu  pracy,  w  którym  w  ramach  prowadzonej  indywidualnej  działalności 

gospodarczej  wykonywał  funkcje  określone  w  rozdziale  V  pkt  1  ppkt  B  lit.  a)  specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia,  jak  również  co  do  wskazania  konkretnych  lotnisk,  na 

których pełnił funkcje, 

4.  co  do  poziomu  biegłości  w  języku  angielskim  z  użyciem  obowiązujących  w  lotnictwie 

metod weryfikowania tej biegłości oraz ważności (aktualności) egzaminu, 

5. co do ważności uprawnień radiooperatora. 

Od

nośnie A. G. wykonawca nie udzielił wyjaśnień w zakresie: 

1.  co  do  związku  między  pełnieniem  funkcji  zarządzającego  prywatnym  lotniskiem  w  Bero 

Field  (USA)  oraz  zarządzającego  lotniskiem  użytku  publicznego  Evergreen  Field  (USA)  

a  doświadczeniem  na  lotniskach  cywilnych  użytku  wyłącznego  lub  publicznych  określonym  

w rozdziale V pkt 1 ppkt B lit. a) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 


2. co do poziomu biegłości w języku polskim z użyciem obowiązujących w lotnictwie metod 

weryfikowania  tej  biegłości  oraz  ważności  (aktualności)  egzaminu  (z  przedstawionych 

dokumentów nie wynika, że A. G. posługuje się językiem polskim), 

3. co do ważności uprawnień radiooperatora. 

Mimo  braków  o  tak  istotnym  dla  postępowania  znaczeniu  Zamawiający  zaniechał 

wystąpienia do wykonawcy o udzielenie precyzyjnych i wyczerpujących wyjaśnień. 

O

dwołujący w zakresie kwalifikacji i doświadczenia J. N. zarzucił dodatkowo, że: 

1)  Przedłożone  świadectwo  pracy  wskazuje,  że  w  okresie  niepełnych  10  lat  był  on 

zatrudniony  w  Biurze  Zarządu  Aeroklubu  Polskiego  w  pełnym  wymiarze  etatu,  a  następnie  

w okresie niepełnych 10 lat w Biurze Zarządu Aeroklubu Polskiego w wymiarze 0,5 etatu na 

stanowisku  inspektora  szkolenia  lotniczego,  specjalisty  ds.  szkolenia  lotniczego,  starszego 

specjalisty  do  zadań  specjalnych  w  Dziale  Szkolenia  i  Sportu,  które  to  stanowiska  nie 

wypełniają znamion, o których mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt B lit. a) specyfikacji istotnych 

warunków  zamówienia,  tj.  uzyskania  „doświadczenia  w  obsłudze  nawigacyjnej  i  kontroli 

prawidłowości  działania  lotnisk  użytku  wyłącznego  lub  publicznych”  –  wykonawca  nie 

wskazał nawet konkretnego lotniska wyłącznego lub publicznego, na którym J. N. wykonywał 

swoje  obowiązku  pracownicze,  a  zamawiający  nie  dopuścił  zatrudnienia  w  wymiarze  0,5 

etatu,  

2) T

reść zaświadczenia Aeroklubu Polskiego z 20 stycznia 2020 r. wskazująca, że J. N. m. 

in.  brał  udział  w  obsłudze  nawigacyjnej  i  kontroli  prawidłowości  działania  lotnisk  użytku 

wyłącznego 

będących 

strukturach 

Aeroklubu 

Polskiego 

nie 

precyzuje  

w  aspekcie  c

zasowym  bądź  miejscowym  (okres  zatrudnienia,  wymiar  etatu  poświęconego 

tym  funkcjom,  podanie  konkretnego  lotniska  z  określeniem  jego  rodzaju)  okresu 

wykonywania  powyższych  obowiązków,  przez  co  wykonawca  nie  wykazał  wypełnienia 

przesłanki, o której mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt B lit. a) specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia  w  pełnym  zakresie  wykonywanych  funkcji  w  okresie  8  lat  wymaganych  do 

uzyskania  maksymalne

j  liczby  punktów  za  doświadczenie  osób  wskazanych  do  realizacji 

zamówienia  stosownie  do  rozdziału  XIII  pkt  3  ust.  II  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia), ani tym bardziej 30 lat deklarowanych według treści oferty. Wzmianka, że J. N. 

brał  udział  w  obsłudze  nawigacyjnej  i  kontroli  prawidłowości  działania  lotnisk  użytku 

wyłącznego  nie  może  być  podstawą  ustalenia  doświadczenia  w  tym  zakresie 

zwymiarowanego  w  latach  dla  potrzeb  oceny  ofert  w  przedmiotowym  postępowaniu. 

O

dwołujący  wniósł  o  przeprowadzenie  dowodu  z  oświadczenia  z  2  marca  2020  r. 

podpisanego 

przez 

prezesa 

Aeroklubu 

Polskiego, 

na 

o

koliczność  obowiązków 

pracowniczych  J.  N. 

.  Z  dokumentu  wynika,  że  J.  N.  w  okresie  zatrudnienia  w  Aeroklubie 

P

olskim nie spełniał wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako że niektóre 

czynności  wymagane  w  specyfikacji  stanowiły  marginalny  udział  i  nie  były  wykonywane 


samodzielnie, przez co nie dają podstaw do uznania za uzyskanie przez J. N. doświadczenia 

w obsłudze nawigacyjnej i kontroli działania lotnisk użytku wyłącznego. Treść zaświadczenia 

Aeroklubu Polskiego z 20 stycznia 2020 r. wskaz

uje, że dokument został sporządzony przez 

p

rezesa  Aeroklubu  Polskiego,  przy  czym  osoba  ta  nie  ma  umocowania  do  składania 

samodzielnych 

oświadczeń w imieniu Aeroklubu Polskiego.  

Wyjaśnienia  wykonawcy  dotyczące  doświadczenia  J.  N.  nie  pokrywają  się  

z  treścią  przedkładanych  dokumentów  dotyczących  zatrudnienia.  Mimo  trzykrotnego 

wezwania  wykonawca 

nie  wskazał  ani  okresów,  ani  konkretnych  lotnisk  spełniających 

w

ymogi  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  na  których  J.  N.  zdobył  deklarowane 

letnie doświadczenie. Tym samym w ocenie Odwołującego zarzucalna jest bezczynność 

Z

amawiającego w zakresie zaniechania dalszego wyjaśnienia okoliczności, czy J. N. spełnia 

warunki  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  doświadczenia  określone  w  rozdziale  V  pkt  1 

ppkt  B  li

t.  a)  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  jak  również  bezczynność  w 

zakresie zaniechania wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12, 16 lub 17 

ustawy Prawo zamówień publicznych, ewentualnie podjęcia czynności na podstawie art. 26 

ust. 

4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  polegających  na  dalszym  wyjaśnieniu 

okoliczności szczegółowych. 

3)  Dokument  w  postaci  licencji  pilota  śmigłowcowego  zawodowego  J.  N.  wskazujący  na 

uprawnienia  instruktora  śmigłowcowego  oraz  uprawnienia  radiotelefonisty  pokładowego 

(uzyskany  w  1984  r.)  utracił  ważność,  przez  co  nie  może  świadczyć  o  spełnieniu  przez  tę 

osobę warunku posiadania doświadczenia w obsłudze nawigacyjnej i kontroli prawidłowości 

działania  lotnisk  użytku  wyłącznego  lub  publicznych  ani  o  posiadaniu  wiedzy  z  zakresu 

określonego  w  rozdziale  V  pkt  1  ppkt  B  lit.  a),  b),  c)  i  d)  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia. 

Licencja pilota śmigłowcowego zawodowego J. N. została udzielona na podstawie przepisów 

r

ozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 8 października w sprawie personelu lotniczego. 

Z przepisów tych wynika, że okres ważności licencji powinie być przedłużany co 12 miesięcy, 

a  w  przedłożonych  dokumentach  brak  wzmianek  o  przedłużeniu  okresu  ważności  licencji, 

brak także stron 4,5, 8 i 9, zatem istotna dla określenia okresu ważności licencji strona 4 i 5 

(XII 

A „Przedłużenie ważności uprawnień lotniczych”) została celowo pominięta. 20 grudnia 

2003  r.  weszły  w  życie  przepisy  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  września 

2003  r.  w  sprawi

e  licencjonowania  personelu  lotniczego,  którego  §  36  wprost  stanowi  o 

obowiązku  wymiany  licencji  i  uprawnień  uzyskanych  na  podstawie  poprzednio 

obowiązujących  przepisów.  Rozporządzenie  to  zmieniło  również  nazewnictwo  uprawnień  z 

„uprawnień  instruktora śmigłowcowego klasy  I” na  „uprawnienia instruktora  śmigłowcowego 

szkolenia zasadniczego 

– klasy 1”. Licencje krajowe wydane zgodnie z przepisami ICAO na 

podstawie przepisów obowiązujących przed 24 czerwca 2009 r. utraciły ważność z dniem 1 


sierpnia 2010 r. nie

zależnie od daty ważności wpisanej na licencji (§ 2 ust. 2 rozporządzenia 

Ministra  Infrastruktury  z  dnia  24  czerwca  2009  r.  zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie 

licencjonowania personelu lotniczego). 

Z  załącznika  nr  2  „Wzory  licencji  członków  personelu  lotniczego”  rozporządzenia  Ministra 

Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Mors

kiej  z  dnia  2  września  2013  r.  wynika,  że 

jakkolwiek  licencje  załogi  lotniczej,  mechanika  lotniczego  obsługi  technicznej,  dyspozytora 

lotniczego,  radiooperatora  pokładowego  udzielane  są  bezterminowo,  to  jednak 

wykorzystywanie licencji może się odbywać wyłącznie z dowodem tożsamości oraz ważnym 

orzeczeniem  lotniczo-lekarskim  oraz 

uprawnienia  lotnicze  wynikające  z  licencji  mają 

określoną w dokumencie licencji ważność. 

Zatem na podstaw

ie powszechnie obowiązujących przepisów można z łatwością stwierdzić, 

że  licencja  wystawiona  w  roku  1984  r.  i  nieprzedłużana  od  tego  czasu  nie  jest  licencją 

ważną, a tym samym zarzucalna jest bezczynność Zamawiającego w zaniechania dalszego 

wyjaśnienia  okoliczności,  czy  wykonawca  faktycznie  dysponuje  min.  dwiema  osobami 

spełniającymi  warunki  udziału  w  postępowaniu  w  doświadczenia,  wiedzy,  umiejętności  

i uprawnień określonych w rozdziale V pkt 1 ppkt B lit. c) i d) specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia,  jak  również  bezczynność  w  zakresie  zaniechania  wykluczenia  wykonawcy  na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12, 16 lub 17 

ustawy Prawo zamówień publicznych, ewentualnie 

podjęcia  czynności  na  podstawie  art.  26  ust.  4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych 

polegających na dalszym wyjaśnieniu okoliczności szczegółowych. 

4)  S

porządzony  w  języku  angielskim  dokument  z  18  kwietnia  1999  r.  zatytułowany 

„Certificate of completion” wskazujący na ukończenie kursu językowego w żadnej mierze nie 

wskazuje,  czy  wiedza  J.  N. 

została potwierdzona egzaminem kończącym, czy egzamin ten 

został 

zdany 

wynikiem 

pozytywnym, 

nie 

wskazuje 

ocen 

uzyskanych  

z egzaminu, nie wskazuje również według jakich kryteriów ustalono stopień zaawansowania 

kursu,  a  tym  samym  wykonawca 

nie  wykazał,  że  J.  N.  posiada  znajomość  języka 

angielskiego. Przedmiotowy dokument świadczy wyłącznie o ukończeniu ponad 20 lat temu 

bliżej  nieokreślonego  kursu  językowego  na  poziomie  3.  (nisko  zaawansowany),  przy  czym 

znajomość  języka  nie  została  potwierdzona  w  sposób  wymagany  przepisami  prawa 

lotniczego. Dokument ten sporządzony został w języku angielskim i złożony bez przysięgłego 

tłumaczenia na język polski, przez co nie spełnia on wymogów wynikających z art. 9 ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych.  Zamawiający  w  rozdziale  VII  pkt  5  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia  wyraźnie  wskazał,  że  wymaga,  aby  cała  korespondencja  dotycząca 

przedmiotowego postępowania prowadzona była w języku polskim. 

P

rzeprowadzanie  egzaminu  z  języka  angielskiego  dla  pilotów  i  kandydatów  na  pilotów 

odbywać  się  winno  wg  „Procedury  KSEJ  PILOT  do  przeprowadzania  egzaminu  z  języka 

angielskiego  dla 

pilotów  i  kandydatów  na  pilotów”  stosownie  do  decyzji  nr  20  Prezesa 


Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie sposobu organizacji egzaminu 

z j

ęzyka angielskiego dla pilotów i kandydatów na pilotów w Krajowym Systemie Egzaminów 

Językowych  (KSEJ),  która  została  wydana  na  podstawie  art.  21  ust.  2  pkt  7  oraz  ust.  2a 

ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. Postanowienia w zakresie trybu oceny b

iegłości 

językowej  oraz  uzyskiwania  uprawnień  językowych  w  zakresie  języka  angielskiego 

kontrolerów ruchu lotniczego, praktykantów – kontrolerów ruchu lotniczego i kandydatów na 

praktykantów  –  kontrolerów  ruchu  lotniczego  przewidują  zapisy  decyzji  nr  21  Prezesa 

Ur

zędu Lotnictwa Cywilnego z 4 maja 2015 r. 

5)  T

reść wydruku komputerowego (z  niewyraźną parafką nieokreślonej osoby)  opisującego 

„Podsumowanie  zawodowe,  umiejętności  specjalistyczne,  doświadczenie,  zatrudnienie, 

stanowisko,  obowiązki,  dodatkowe  obowiązki,  sukcesy,  wykształcenie,  zainteresowania”  J. 

N. 

nie może świadczyć  o spełnieniu przez tę osobę warunku posiadania „doświadczenia w 

obsłudze  nawigacyjnej  i  kontroli  prawidłowości  działania  lotnisk  użytku  wyłącznego  lub 

publicznych” ani o posiadaniu wiedzy z zakresu określonego w rozdziale V pkt 1 ppkt B lit. 

a),  b),  c)  i  d)  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  gdyż  doświadczenie  tam 

wykazane nie jest podparte żadnymi precyzyjnymi odniesieniami (rodzaj ważnych uprawnień 

lotniczych,  miernik  znajom

ości  języka  angielskiego,  ważność  uprawnień  radiotelefonisty),  a 

wręcz  zawierają  wiernie  przepisane  postanowienia  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  (rozdział  V  pkt  1  ppkt  B).  Treść  przedmiotowego  dokumentu  zawęża 

doświadczenie  w  obsłudze  nawigacyjnej  i  kontroli  prawidłowości  działania  lotnisk  użytku 

wyłącznego  lub  publicznych  do  przygotowania  i  realizowania  zapisów,  a  także 

aktualizowania  i  uzgadniania  z  właściwymi  podmiotami  dokumentów  wymaganych  do 

bieżącego  funkcjonowania  lotniska,  co  w  ocenie  Odwołującego  nie  spełnia  szerokich 

wymagań  określonych  w  rozdziale  V  pkt  1  ppkt  B  lit.  a)  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia.  Przedmiotowy  wydruk  komputerowy  nie  może  być  uznany  za  dokument 

prywatny (oświadczenie złożone przez konkretną osobę), gdyż nie ma możliwości ustalenia 

od  kogo  pochodzi  podpis  pod  tym  dokumentem.  Podpis  osoby  składającej  oświadczenie 

powinien  być  na  tyle  czytelny,  by  umożliwić  zidentyfikowanie  osoby,  która  się  na  nim 

podpisuje. P

rywatne oświadczenie J. N. z 18 stycznia 2020 r. potwierdzające jego rzekome 

kwalifikacje 

nie 

może 

zadośćuczynić 

wymogowi 

wykazania 

doświadczenia  

i kwalifikacji tej osoby, gdyż zakres czynności wynikający z tego oświadczenia w niewielkiej 

części pokrywa się z zapisami rozdziału V pkt 1 ppkt B lit. a) specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

Co do dokumentów dotyczących A. G.: 

wydruk komputerowy  (bez  podpisu)  opisujący  „Streszczenie,  wykształcenie,  uprawnienia 

zawodowe,  praktykę  zawodową,  doświadczenie  międzykulturowe”  nie  może  świadczyć  

o  spełnieniu  przez  tę  osobę  warunku  posiadania  „doświadczenia  w  obsłudze  nawigacyjnej  


i  kontroli  prawidłowości  działania  lotnisk  użytku  wyłącznego  publicznych”  ani  o  posiadaniu 

wiedzy  z  zakresu  określonego  w  rozdziale  V  pkt  1  ppkt  B  lit.  a),  b),  c)  i  d)  specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia,  gdyż  doświadczenie  i  kwalifikacje  tam  wykazane  nie  są 

podpart

e  żadnymi  odniesieniami  ani  nie  odpowiadają  oczekiwaniom  Zamawiającego. 

Wskazana  praktyka  zawodowa  A.  G. 

obejmuje  pełnienie  przez  niego  funkcji 

„zarządzającego”  na  dwóch  lotniskach  na  terenie  USA,  które  nie  podlegają  przepisom  Unii 

Europejskiej. 

Pełniona rzekoma funkcja, jak i wzmiankowana klasyfikacja tych lotnisk nie jest 

oparta o wymogi prawne Unii Europejskiej 

ani z nimi skorelowana. Tym samym wątpliwe jest 

uw

zględnianie pełnienia tych funkcji jako wymaganego doświadczenia. Pełnienia rzeczonych 

funkcji zarządzającego („airport manager") na lotniskach Bero Field (prywatne lotnisko) oraz 

Evergreen  Field  (lotnisko  użytku  publicznego)  nie  zostało  należycie  potwierdzone,  a  tym 

bardziej  w  zakresie  wymiaru  czasu  pracy,  bez  czego  nie  jest  możliwe  ustalenie  okresu 

posiadanego doświadczenia. 

2) Kopi

a pisma w języku angielskim z 21 października 1997 r. podpisanego przez W. O. nie 

dość, że nie spełnia wymogów wynikających z art. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

gdyż  nie  zostało  ono  przetłumaczone  na  język  polski,  to  z  pismem  tym  nie  koresponduje 

dokument wskazujący na uprawnienie W. O. do sporządzenia przedmiotowego pisma. Z tych 

samych  względów  nie  mogło  zostać  uwzględnione  przez  Zamawiającego  pismo  z  17 

stycznia 2020 r. w języku angielskim podpisane przez T. B. . Zamawiający w rozdziale VII pkt 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wyraźnie  wskazał,  że  wymaga,  aby  cała 

korespondencja  dotycząca  przedmiotowego  postępowania  prowadzona  była  w  języku 

polskim. 

Licencja  załogi  lotniczej  wskazuje,  że  A.  G.  posiada  biegłość  językową  

w  zakresie  języka  angielskiego  na  poziomie  4.  ważną  do  21  lipca  2020  r.,  natomiast  nie 

posiada  stwierdzonej  biegłości  językowej  z  języka  polskiego.  Licencja  została  przedłożona  

w  stanie  niekompletnym,  gdyż  brakuje  dalszych  stron,  w  szczególności  rubryki  „XII 

Przedłużenie  ważności  uprawnień  lotniczych”,  na  podstawie  której  można  ustalić  datę 

ważności poszczególnych uprawnień.  

4)  Kopia  dokum

entu  zatytułowanego  w  nagłówku  „Official  transport  of  academic  record”, 

sporządzonego  w  języku  angielskim,  nie  spełnia  wymogów  wynikających  z  art.  9  ustawy 

Prawo zamówień publicznych, gdyż nie zostało ono przetłumaczone na język polski. Z uwagi 

na  to  dokument  ten 

nie  mógł  zostać  uwzględniony  przez  Zamawiającego  jako  należyte 

udokumentowanie  okoliczności  określonych  w  rozdziale  V  pkt  1  ppkt  B  lit.  a),  b),  c)  i  d) 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Odwołujący,  uzasadniając  zarzut  naruszenia  art.  91  ust.  1  w  zw.  z  art.  26  ust.  4  ustawy 

Pra

wo  zamówień  publicznych  wskazał,  że  zgodnie  z  treścią  art.  26  ust.  4  ustawy  Prawo 


zamówień  publicznych  zamawiający  wzywa,  w  wyznaczonym  przez  siebie  terminie,  do 

złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 

1.  W  przypadku  niejasności  albo  wewnętrznej  sprzeczności  w  przedłożonych  przez 

wykonawcę  dokumentach  potwierdzających  spełnianie  warunków  o  charakterze 

podmiotowym czy też przedmiotowym (na potwierdzenie spełniania wymagań odnoszących 

się  do  przedmiotu  zamówienia)  zamawiający  ma  obowiązek  wezwać  wykonawcę  do 

wyjaśnień  w  celu  ustalenia  rzeczywistego  brzmienia  złożonych  w  nich  oświadczeń. 

Obowiązek ten, wynikający z art. 26 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, aktualizuje 

się w sytuacji, gdy złożone oświadczenia lub dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego. 

Regulacja ta służy wyłącznie wyjaśnieniu treści oświadczeń i dokumentów, nie zaś tworzeniu 

treści w nich uprzednio niezawartych. 

Wykonawca P.P.H.U. MK M. K. 

odnośnie doświadczenia J. N. kilkukrotnie modyfikował treść 

wyjaśnień.  Do  wyjaśnień  z  21  stycznia  2020  r.  podał  następujące  doświadczenie:  1972  - 

1986  Eskadra  Lotnictwa  Łącznikowego,  1986  -  2008  Zarząd  Aeroklubu  Polskiego,  2002  - 

2015  działalność  gospodarcza,  firma  „Kontakt”  Consulting  –  przepisy  lotnicze,  oraz 

następujące  stanowiska:  nawigator  eskadry,  główny  specjalista  ds.  szkolenia  i  sportu, 

konsultant 

– opracowanie dokumentacji lotnisk i kontrola ich działania. W wyjaśnieniach z 24 

stycznia  2020  r. 

pojawiły  się  nowe  twierdzenia,  w  zakresie  nowych  zakresów  zadań  w 

Aeroklubie  Polskim  (nowa  treść  stanowiąca  kopię  zapisu  rozdziału  V  pkt  1  ppkt  B  lit.  a) 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w zakresie zadań wykonywanych w Wojsku 

Polskim  nowy,  dłuższy  okres  służby  wraz  ze  zmianą  stanowiska  na  „dowódcę  eskadry 

zarządzającego  lotniskami”. W  zakresie  działalności  gospodarczej  wykonawca  posłużył  się 

enigmatycznym  co  do  wymiaru  czasu  pracy  oraz  co  zajmowania  się  wyszczególnionymi  w 

oświadczeniu  czynnościami.  Odwołujący  podkreślił,  że  czym  innym  jest okres  prowadzenia 

działalności  gospodarczej  (podany  wprost),  a czym  innym  okres  wykonywania  konkretnych 

czy

nności istotnych dla zamawiającego.  

wyjaśnieniu  z  dnia  20  lutego  2020  r.  wskazano  nas  nowe  okresy:  28.02.1984  r.  służba 

wojskowa  15  lat  doświadczenia,  28.02.2005  r.  Aeroklub  Polski  20  lat  doświadczenia,  lata 

2015  własna działalność  10  lat  doświadczenia,  co istotnie odbiegało od  dotychczas 

przedstawianych twierdzeń. Wykonawca P.P.H.U. MK M. K. w piśmie z 20 lutego twierdzi, że 

J.  N.  posiada  30-letnie 

doświadczenie  w  obsłudze  nawigacyjnej  i  kontroli  prawidłowości 

działania  lotnisk  użytku  wyłącznego  lub  publicznego,  a  dodatkowo  15  lat  takiego  samego 

doświadczenia  w  niepełnym  wymiarze  godzin,  choć  nie  sposób  potwierdzić  tego  faktu  w 

złożonej  przez  niego  dokumentacji  ani  przypisać  tych  okresów  do  konkretnych  źródeł 

zdobycia tego doświadczenia. 

S

kładając  wyjaśnienia  odnośnie  A.  G.  wykonawca  w  żadnym  dokumencie  nie  wyjaśnił,  że 

osoba ta 

spełnia wymagania rozdziału V pkt 1 ppkt B lit. a) specyfikacji istotnych warunków 


zamówienia  w  postaci  szerokiego  zakresu  konkretnych  czynności  z  zakresu  obsługi 

nawigacyjnej i 

kontroli prawidłowości działania lotnisk użytku wyłącznego lub publicznych. Z 

natury  wskazanych  czynności  nie  da  się  tych  umiejętności  nabyć  w  trakcie  wykonywania 

funkcji  na  lotniskach  na  terenie  USA.  P

rzedłożone  wyjaśnienia  i  załączone  do  nich 

dokumenty  w

skazują  na  brak  odpowiedniego  stopnia  biegłości  w  języku  polskim,  co  

w  ocenie  O

dwołującego  dyskwalifikuje  tę  osobę  w  kontekście  spełnienia  oczekiwań 

zamawiającego określonych w rozdziale V pkt 1 ppkt B lit. a), b), c) i d) specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

Wskazane wyżej niejasności nie zostały przez Zamawiającego dostrzeżone i nie skutkowały 

stosownym wezwaniem na podstawie art. 26 ust. 4 

ustawy Prawo zamówień publicznych, co 

dowodzi 

o  nienależytym  wykonaniu  przez  Zamawiającego  obowiązków  z  zakresu  badania 

oferty, a w konsekwencji skutkowało wadliwością czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Co do zarzutu naruszenia art. 91 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 16 

ustawy Prawo zamówień 

publicznych  Odwołujący  wskazał,  że  wykonawca,  przedstawiając  nieważne  dokumenty  

z  pom

inięciem  istotnych  stron  dokumentu  (licencje),  dokumenty  niezgodne  z  przepisami 

prawa lotniczego (zaświadczenie o ukończeniu kursu językowego J. N.), dokumenty wprost 

świadczące  o  niespełnieniu  kluczowych  wymogów  z  zakresu  doświadczenia  (dokumenty 

wskazuj

ące na zarządzanie lotniskami w USA przez A. G., co nie wiąże się z wykonywaniem 

czynności, o których mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt B lit. a) specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia), brak uwidocznienia biegłości w języku polskim, a także składając sprzeczne ze 

sobą  wyjaśnienia  umyślnie  (ewentualnie  rażąco  niedbale),  a  swoim  zamiarem  obejmował 

(w

zględnie obejmować powinien) wprowadzenie Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu 

informacji, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V pkt 1 

ppkt B lit. a), b), c) i d) specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

W  ocenie  O

dwołującego  świadczy  to  o  zamierzonym  zatajeniu  informacji  dotyczących 

niepodleganiu 

wykluczeniu  lub  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Nie  sposób 

bowiem  racjonalnie  wytłumaczyć,  dlaczego  M.  K.  pominął  przedmiotowe  strony  licencji 

prz

ekazując kopie tych dokumentów Zamawiającemu. 

Powyższe  okoliczności  winny  skutkować  wykluczeniem  wykonawcy  na  podstawie  przepisu 

art.  24  ust.  1  pkt 

16  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Niewątpliwie  zaniechanie 

Z

amawiającego  w  tym  zakresie  skutkowało  bezpodstawnym  wyborem  oferty  wykonawcy 

jako najkorzystniejszej. 

Co do zarzutu naruszenia art. 91 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 17 

ustawy Prawo zamówień 

publicznych  Odwołujący  wskazał,  że  powyższe  okoliczności  faktyczne,  w  razie 

nieuwzględnienia  ich  jako  podstawy  do  wykluczenia  wykonawcy  P.P.H.U.  MK  M.  K.  na 


podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 

ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowią podstawę do 

przyjęcia, że wykonawca przedstawił informacje, które wprowadzały w błąd Zamawiającego i 

które miały istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o 

udzielenie  zamówienia.  Zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy,  który  przedstawił 

wprowadzające  w  błąd  informacje  w  wyniku  lekkomyślności  ewentualnie  niedbalstwa, 

skutkowało bezpodstawnym wyborem jego oferty jako najkorzystniejszej. 

Art.  24 

ust.  1 pkt  16  ustawy  Prawo zamówień  publicznych  posługuje się  zwrotem  w formie 

dokonanej „wprowadził w błąd”, zatem podstawą wprowadzenia w błąd nie może być sama 

próba  bądź  zamiar  wprowadzenia  zamawiającego  w  błąd,  a  jedynie  faktyczne  wywołanie 

mylnego  wyobrażenia  o  faktach  dotyczących  kwestii  podlegania  wykluczeniu  wykonawcy, 

spełnienia  warunków  udziału  lub  kryteriów  selekcji.  Ustawodawca  odmiennie  ukształtował 

przesłankę wykluczenia w art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo zamówień publicznych – dla jej 

zaistnienia  wystarczające  jest  samo  przedstawienie  (w  wyniku  lekkomyślności  lub 

niedbalstwa) informacji „wprowadzających w błąd” zamawiającego, które to informacje mogą 

mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego. Z powyższego wynika, 

że  po  stronie  zamawiającego  nie  musi  powstać  mylne  wyobrażenie  o  faktach,  na  skutek 

przedstawionych  przez  wykonawcę  informacji,  wystarczającym  jest,  iż  takie  wyobrażenie 

mogło powstać. Istotna jest zatem sama treść informacji i to, jaki skutek mogły one wywołać 

w  świadomości  zamawiającego,  niezależnie  od  okoliczności,  czy  wprowadzenie  w  błąd 

rzeczywiście nastąpiło. 

W  świetle  przepisu  art.  24  ust.  4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  ofertę  wykonawcy 

wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Przepis ten koresponduje z treścią art. 89 ust. 1 pkt 

5  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  W  świetle  zaistnienia  podstaw  wykluczenia 

wykonawcy P.P.H.U. MK M. K. 

zasadne było odrzucenie jego oferty. 

Zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 w zw. z art. 

26 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 

polega na zaniechaniu dalszego wyjaśnienia okoliczności, czy  wykonawca P.P.H.U. MK M. 

K. faktycznie  dysponuje  dwiema  osobami 

spełniającymi warunki udziału  w postępowaniu  w 

zakresie doświadczenia,  wiedzy,  umiejętności  i  uprawnień  określonych  w  rozdziale V  pkt  1 

ppkt  B  lit.  a),  b),  c)  i  d)  specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia  w  sytuacji,  gdy  z 

oświadczeń  i  wyjaśnień  oraz  dokumentów  przez  niego  złożonych  wprost  wynikał  brak 

potwierdzenia  spełniania  tych  warunków.  Wyjaśnienia  złożone  przez  wykonawcę  nie 

doprowadziły  do  wyjaśnienia  rozbieżnych  treści  oświadczeń,  lecz  stały  się  podstawą 

wprowadzenia do 

dokumentacji postępowania nowych treści, uprzednio w niej niezawartych. 

W  ocenie  Odwołującego  Zamawiający  bezpodstawnie  zaniechał  wezwania  wykonawcy  do 

ostatecznego  wyjaśnienia  konkretnych  okoliczności  wynikających  z:  nieważnych 

doku

mentów (dotyczy obu licencji lotniczych), dokumentów niezgodnych z przepisami prawa 


lotniczego  (zaświadczenia  o  ukończeniu  kursu  językowego),  dokumentów  wprost 

świadczących  o  niespełnieniu  kluczowych  wymogów  z  doświadczenia  (dokumenty 

wskazujące  na  zarządzanie  lotniskami  w  USA,  co  nie  pokrywa  się  ze  szczegółowymi 

czynnościami opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, brak uwidocznienia 

w  licencji  A.  G. 

biegłości  w  języku  polskim,  brak  uwidocznienia  w  licencji  J.  N.  biegłości  w 

języku angielskim, brak doświadczenia J. N. w zakresie szczegółowych czynności opisanych 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, rozbieżności w zakresie pełnionych funkcji i 

zakresu  obowiązków  (funkcje  pełnione  w  Wojsku  Polskim,  czas  trwania  tej  służby,  wymiar 

czasu  wykonywania  funkcji  istotnych  dla  postępowania  w  ramach  każdej  z  form 

wykonywania  działalności  przez  J.  N.  oraz  A.  G.),  czym  pozbawił  się  możliwości 

prawidłowego  przeprowadzenia  badania  i  oceny  ofert.  Skutkiem  tego  zaniedbania  był  brak 

wykluczenia  wykonawcy  P.P.H.U.  MK  M.  K. 

oraz  bezpodstawny  wybór  jego  oferty  jako 

najkorzystniejszej. 

W  ocenie  O

dwołującego  powyższe  zarzuty  mają  istotne  znaczenia  dla  oceny  pod  kątem 

spełnienia  warunków  postępowania  oraz  zdolności  do  realizacji  przedmiotu  umowy.  

W  świetle  braku  doświadczenia  wykonawcy  Zamawiający  winien  z  należytą  starannością 

zweryfikować  prawdziwość  składanych  przez  niego  oświadczeń  w  dokumentacji  ofertowej, 

uwzględniając  m.  in.  podnoszone  przez  Odwołującego  okoliczności  (wątpliwości  co  do 

posiadania  wykwalifikowanych  zasobów  własnych;  brak  spełnienia  warunków  uczestnictwa  

w przetargu przez brak zasobów osobowych z wymaganym doświadczeniem). 

II Stanowisko Zamawiającego  

W odpowiedzi  na  odwołanie Zamawiający  wniósł  o jego oddalenie  oraz  zasądzenie  zwrotu 

kosztów postępowania odwoławczego. 

Zamawiający  wskazał,  że  oferty  w  postępowaniu  złożyło  trzech  wykonawców:  Odwołujący, 

P. M. 

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H.P. „TYTAN” P. M. oraz M. K. 

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. MK M. K. . 

Po  złożeniu  ofert  do  Zamawiającego  wpłynęło  pierwsze  pismo  Odwołującego,  w  którym 

podniesiono,  że  osoby  wskazane  przez  wykonawców  winny  posiadać  licencje 

potwierdzające  aktualne  uprawnienia  lotnicze,  aktualne  badania  lekarskie,  dokumenty 

potwierdzające  znajomość  języka  angielskiego  wraz  z  poziomem  znajomości,  świadectwa 

radiotelegrafisty, dokumenty wskazujące na stanowisko, zakres obowiązków,  wymiar czasu 

pracy w zakresie postulowanego doświadczenia. W piśmie tym wskazano także, że J. N. i A. 

G. 

nie  posiadają  określonych  w  ofertach  okresów  doświadczenia  wynikającego  z 

zatrudnienia 

na 

stanowiskach 

obejmujących 

łącznie 

obsługę 

nawigacyjną  

i  kontrolę  prawidłowości  działania  lotnisk  użytku  wyłącznego  lub  publicznych.  Wskazano 

także,  że  J.  N.  nie  jest  osobą  znaną  (rozpoznawaną)  w  środowisku  lotniczym,  


a  A.  G.

,  według  wiedzy  Odwołującego  posiada  doświadczenie  w  zakresie  mechanika 

samolotowego. 

W  konsekwencji  Zamawiający  16  stycznia  2020  r.  wezwał  w  trybie  art.  26  ust.  4  ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych  wykonawcę  P.P.H.U.  MK  M.  K.  o  udzielenie  wyjaśnień  w 

zakresie  przedstawionych  domniemanych  zarzutów  wobec  wskazanych  zasobów  

i  ewent

ualnego  przedstawienia  dowodów,  które  potwierdzają,  że  osoby  wskazane  

w  oświadczeniu  złożonym  wraz  z  ofertą  posiadają  kwalifikacje  i  doświadczenie,  o  których 

mowa  w  rozdziale  V  pkt  1.B)  a)-

d)  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  oraz 

dodatkowo  posia

dają  doświadczenie  w  obsłudze  nawigacyjnej  i  kontroli  prawidłowości 

działania  lotnisk  użytku  wyłącznego  lub  publicznych  w  liczbie  lat  wskazanych  w  wyżej 

wymienionym oświadczeniu dla tych osób. 

W  odpowiedzi,  21  stycznia  2020  r.,  wykonawca  przesłał  skany  dokumentów  dotyczących:  

1)  J.  N.

:  informacje  o  kwalifikacjach  (podsumowanie  zawodowe,  umiejętności 

specjalistyczne,  doświadczenie,  zatrudnienie,  stanowisko,  obowiązki,  kopię  licencji, 

świadectwo  pracy  wraz  z  zaświadczeniem,  oświadczenie  odnośnie  własnej  działalności,  

2)  A.  G.

:  „Certificate  of  Completion”,  list  potwierdzający  (w  języku  angielskim)  12-letnie 

doświadczenie  w  zarządzaniu  lotniskiem,  dokument  dotyczący  ukończenia  studiów  (The 

University  of  Arizona),  kopię  świadectwa  operatora  radiotelefonisty,  dokument 

zaświadczający zatrudnienie w charakterze menedżera lotniska, dokument zawierający opis 

kwalifikacji  zawodowych  wraz  ze  skanami  dokumentów.  Z  korespondencji  tej  wynikało,  iż 

obie osoby posiadają znajomość języka angielskiego oraz uprawnienia radiotelegrafisty.  

Na mocy rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 16 stycznia 2015 r. w sprawie 

świadectw  operatora  urządzeń  radiowych,  §  6  pkt  1  „Świadectwa  operatora  urządzeń 

radiowych wydaje się na czas nieokreślony”.  

Z  uwagi  na  dalsze  wątpliwości  co  do  okresu  doświadczenia  w  obsłudze  nawigacyjnej  

i  kontroli  prawidłowości  działania  lotnisk  użytku  wyłącznego  lub  publicznych  tych  osób 

Zamawiający  ponownie  wezwał  wykonawcę  do  złożenia  „kompletnych  i  wyczerpujących 

wyjaśnień  z  ewentualnymi  dowodami,  z  których  wynikać  będzie  jednoznacznie  okres 

odpowiednio  30-letniego  i  12-

letniego  doświadczenia  w  obsłudze  nawigacyjnej  i  kontroli 

prawidłowości  działania  lotnisk  użytku  wyłącznego  lub  publicznych  dla  wskazanych  osób”.  

Wykonawca  P.P.H.U.  MK  M.  K. 

złożył  24  stycznia  2020  r.  pismo  wyjaśniające  

i  ponownie  skany  tych  samych  dokumentów,  uzupełnionych  o  opracowanie  Instrukcji 

Operacyjnej lotniska „Szczytno-Szymany”. 

Z uwagi na brak jednoznacznych wyjaśnień dotyczących okresu doświadczenia posiadanego 

przez  J.  N. 

Zamawiający  18  lutego  2020  r.  wezwał  wykonawcę  do  uzupełnienia  złożonych 

wyjaśnień  o  jednoznaczne  wskazanie  okresu  doświadczenia  wymaganego  do  oceny 

punktowej oferty. 


W  dniu  20  lutego  2020  r.  wykonawca  P.P.H.U.  MK  M.  K. 

złożył  wyjaśnienia,  

których 

potwierdził 

posiadanie 

przez 

J. 

N. 

letniego 

doświadczenia  

w  obsłudze  nawigacyjnej  i  kontroli  prawidłowości  działania  lotnisk  użytku  wyłącznego  lub 

publicznych dla wykazanych. 

26  lutego  2020  r.  Zamawiający,  po  analizie  złożonych  wyjaśnień,  dokonał  wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

W punkcie 1  rozdziału  V  specyfikacji  istotnych warunków  zamówienia  – Warunki  udziału  w 

postępowaniu i podstawy wykluczenia określił, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

wykonawcy, którzy: A) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz 

art.  24  ust.  5 pkt  8  ustawy  Prawo zamówień  publicznych oraz  B)  spełniają warunki  udziału  

w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, iż do wykonania 

zamówienia zapewnią minimum dwie osoby, które: a) posiadają min. 2-letnie doświadczenie 

w  obsłudze  nawigacyjnej  i  kontroli  prawidłowości  działania  lotnisk  użytku  wyłącznego  lub 

publicznych (przygotowywanie i realizowanie zapisów, a także aktualizowanie i uzgadnianie 

z  właściwymi  podmiotami  dokumentów  wymaganych do  bieżącego funkcjonowania lotniska 

w  tym:  wszelkich  procedur  oraz  regulaminów  określających  metody  postępowania  m.in.  

w  zakresie:  zgłaszania  informacji  do  publikacji  w  Zintegrowanym  Pakiecie  Informacji 

Lotniczych, inspekcji pola r

uchu naziemnego (PRN); ruchu statków powietrznych, pojazdów  

i pieszych w PRN; korzystania z płyty postojowej; eksploatacji i utrzymania nawierzchni PRN; 

eksploatacji  pomocy  wzrokowych  i  systemu  zasilania  elektrycznego;  odśnieżania  PRN; 

bezpieczeństwa  operacji  lotniczych  w  czasie  wykonywania  prac  na  Lotnisku;  kontroli 

przeszkód  lotniczych  w  obszarze  ograniczeń  wysokości  zabudowy  na  lotnisku  i  w  jego 

otoczeniu;  przeciwdziałania  zagrożeniom  ze  strony  zwierząt;  udzielania  pomocy  statkom 

powietrznym,  które  znalazły  się  w  niebezpieczeństwie  na  lotnisku  lub  w  jego  pobliżu; 

wykonywania  lotów  w  otoczeniu  Lotniska,  w  tym  w  porze  nocnej;  przechowywania, 

transportu  oraz  dystrybucji  materiałów  niebezpiecznych,  eksploatacji  stacji  paliw  oraz 

tankowania statków powietrznych; korzystania z lotniska, w tym wykorzystywania lotniska na 

cele nielotnicze oraz pobierania opłat lotniczych, które stanowić będą ewentualny przychód 

Zamawiającego,  przygotowywanie opinii  oraz  wystąpień  przed  Prezesem  Urzędu Lotnictwa 

Cywilnego  oraz  przygotowywanie  informacji  NOTAM  (Notice  To  AirMan)  w  sprawie 

zamknięcia  Lotniska  dla  ruchu  lotniczego,  bądź  wprowadzenia  odpowiednich  ograniczeń  

w  jego  eksploatacji,  z  określeniem  przyczyn  ich  występowania  i  przewidywanym  okresie 

trwania, jak również przygotowywanie niezbędnych zmian w Zbiorze Informacji Lotniczej (Alp 

Polska); stałym utrzymywaniu lotniska i jego elementów w stanie odpowiadającym warunkom 

technicznym,  wynikającym  z  właściwych  przepisów  (m.in.  Rozporządzenia  Ministra 

Infrastruktury  z  dnia  10 

października  2019  r.  w  sprawie  wymagań  technicznych  


i  eksploatacyjnych  w  stosunku  do  lotnisk  użytku  wyłącznego  oraz  sposobu  i  trybu 

przeprowadzania  kontroli  sprawdzającej  –  Dz,  U.  2019,  poz.  2152)  lub  określonych  pracz 

właściwy  organ  oraz  zgodnie  z  danymi  wpisanymi  do  dokumentacji  rejestracyjnej  lotniska, 

realizacja  zadań  z  zakresu  ochrony  lotnictwa  cywilnego  wynikających  z  właściwych 

przepisów  lub  określonych  przez  właściwy  organ  oraz  zgodnie  z  danymi  wpisanymi  do 

dokumentacji  rejestracyjnej  Lotniska  i  re

jestru  lotnisk  cywilnych,  w  szczególności  zadań 

opisanych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 

r.  (Dz.  U.  L299  z  14.1  L2015  z  póżn.  zm.),  Krajowym  Programie  Ochrony  Lotnictwa 

Cywilnego  (Dz  U.  2018.631  z  dnia  2018.03.2

8)  oraz  Krajowym  Programie  Kontroli  Jakości 

(Dz U. 2016, poz. 1497 z późn. zm.), w tym organizowania wewnętrznych audytów ochrony 

zgodnie z postanowieniami KPKJ); b) posiadają wiedzę z zakresu:  - ustawy Prawo lotnicze  

z  dnia  3  lipca  2002  r.  (Dz.  U.  2019  p

oz.1580),  rozporządzenia  Ministra  Transportu, 

Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  4  kwietnia  2013  r.  w  sprawie  przygotowania 

lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych (Dz. U. 2013, 

poz.  487  z  póżn.  zm.);  rozporządzenia  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki 

Morskiej  z  dnia  5  lipca  2013  r.  w  sprawie  klasyfikacji  lotnisk  i  rejestru  lotnisk  (Dz.  U.  2018 

poz. 2145); rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (Dz. U. 2018, 

poz.  631);  instrukcji  operacyjnej  lotniska  zgodnej  z  art.  69  ustawy  Prawo  lotnicze  z  dnia  

3  lipca  2002  r.  (Dz.  U.  2019  poz.1580);  Planu  Działania  w  Sytuacji  Zagrożenia  zgodnego  

z  Rozporządzeniem  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  

4 kwietnia 2013 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych 

służb  ratowniczo-  gaśniczych  (Dz.  U.  2013,  poz.  487  z  póżn.  zm.);  programu  ochrony 

lotniska  prz

ed  aktami  bezprawnej  interwencji  zgodnego  z  rozporządzeniem  Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego 

Programu  Ochrony  Lotnictwa  Cywilnego  {Oz.  U.  2018,  poz.  631);  c)  posiadają  znajomość 

języka angielskiego; d) co najmniej jedna osoba posiada uprawnienia radiotelegrafisty. 

W rozdziale XIII specyfikacji istotnych warunków  zamówienia zawarty został opis kryteriów, 

którymi  zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty  wraz  z  podaniem  wag  tych 

kryte

riów i sposobu oceny ofert, gdzie drugim kryterium obok ceny (60%) było doświadczenie 

osób  wskazanych  do  realizacji  zamówienia  (40%),  przy  czym  liczba  punktów  uzależniona 

była od liczby lat doświadczenia w obsłudze nawigacyjnej i kontroli prawidłowości działania 

lotnisk  użytku  wyłącznego  lub  publicznych  –  każdej  z  dwóch  wykazanych  w  oświadczeniu 

osób (po maksymalnie 20 pkt każda), wg schematu: doświadczenie osoby w latach – liczba 

punktów przyznanych w kryterium doświadczenie w punktach: 2 lata – 0 punktów, powyżej 2 

do  4  lat 

–  5 punktów,  powyżej  4 do  6 lat  –  10  punktów,  powyżej  6 do  8 lat  –  15  punktów, 

powyżej 8 lat – 20 punktów. 


Na  etapie  ogłoszenia  o  zamówieniu  żaden  z  wykonawców  nie  zadawał  pytań  co  do  treści 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  warunki  udziału  w  postępowaniu  nie  były 

przedmiotem odwołania.  

Zgodnie  z  przepisem  art.  192  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  Krajowa  izba 

Odwoławcza  uwzględnia  odwołanie,  jeżeli  stwierdzi  naruszenie  przepisów  ustawy,  które 

miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. 

Z  przepisu  tego  wynika,  że  powodem  uwzględnienia  odwołania  może  być  stwierdzenie 

jedynie  kwalifikowanego  naruszenia  ustawy,  tj.  takiego,  które  wywiera  lub  może  wywrzeć 

istotny wpływ na wynik postępowania, zatem stwierdzenie braku naruszenia lub naruszenia 

niekwalifikowanego musi skutkować oddaleniem odwołania. W zaistniałej sprawie nie doszło 

ze strony Zamawiającego do jakiegokolwiek naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych,  a  zarzu

ty  Odwołującego są bezzasadne  i  nie znajdują potwierdzenia  w  stanie 

faktycznym. 

Odwołujący  m.in.  zarzuca  Zamawiającemu  naruszenie  art.  91  ust.  1  w  zw.  z  art.  26  ust.  4 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  polegające  na  zaniechaniu  dalszego  wyjaśniania 

okolicz

ności,  czy  M.  K.  faktycznie  dysponuje  osobami  spełniającymi  warunki  udziału  w 

postępowaniu  w  zakresie  doświadczenia,  wiedzy,  umiejętności  i  uprawnień  określonych  

w  rozdziale  V  pkt  1  ppkt  B  lit.  a),  b),  c)  i  d)  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia. 

Odwołujący  uważa,  iż  wyjaśnienia  wykonawcy  P.P.H.U.  MK  M.  K.  nie  pozwalają  na 

potwierdzenie, że A. G. oraz J. N. spełniają ww. wymagania. 

Odwołujący twierdzi, iż wykonawca nie udzielił żadnych wyjaśnień w następującym zakresie: 

1)  co  do  wymiaru  czasu  pracy,  w  którym  J.  N.,  pozostając  w  zatrudnieniu  

w Biurze Zarządu Aeroklubu Polskiego, wykonywał funkcje określone w rozdzile V pkt 1 ppkt 

B  lit.  a)  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  jak  również  co  do  wskazania 

konkretnych  lotnisk,  2)  co  do  związku  między  pełnieniem  przez  J.  N.  funkcji  dowódcy 

eskadry  w  Wojsku  Polskim  a  wymaganym  przez  Zmawiającego  doświadczeniem  na 

lotniskach  cywilnych  określonych  w  rozdziale  V  pkt  1  ppkt  B  lit.  a)  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia,  c)  wymiaru  czasu  pracy,  w  którym  J.  N.  w  ramach  prowadzonej 

indywidualnej 

działalności 

gospodarczej 

wykonywał 

swoje 

funkcje 

określone  

w  rozdziale  V  pkt  1  ppkt  B  lit.  a)  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  d)  co  do 

związku między pełnieniem przez A. G. funkcji zarządzającego prywatnym lotniskiem w Bero 

Field  (USA)  oraz  zarządzającego  lotniskiem  użytku  publicznego  Evergreen  Field  (USA)  a 

doświadczeniem na lotniskach cywilnych użytku wyłącznego lub publicznych określonych w 

rozdziale V pkt 1 ppkt B lit. a) specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zam

awiający  w  rozdziale  V  pkt  1  ppkt  B  lit.  a  wskazał,  iż  o  udzielenie  przedmiotowego 

zamówienia mogli ubiegać się wykonawcy, którzy m.in. wykażą, iż do wykonania zamówienia 

zapewnią  min.  dwie  osoby,  które  posiadają  min.  2-letnie  doświadczenie  w  obsłudze 


nawi

gacyjnej  I  kontroli  prawidłowości  działania  lotnisk  użytku  wyłącznego  lub  publicznych. 

Zamawiający  nie  określił  wymiaru  czasu  pracy  i  sposobu,  w  jaki  wskazane  osoby  miały 

zdobywać  doświadczenie.  Zamawiający  nie  poczynił  w  tym  zakresie  żadnego  ograniczenia  

i  nie  sformułował  warunku,  iż  doświadczenie  ma  być  zdobywane  wyłącznie  w  ramach 

stosunku  pracy.  Tym  samym  mogą  być  uznane  wszelkie  możliwe  formy  zdobywania 

doświadczenia,  tj.  działalność  gospodarcza,  umowy  cywilnoprawne  a także stosunek  pracy 

(brak  jest  o

graniczenia  co  do  wymiaru  etatu).  Nie  jest  więc  prawdą  twierdzenie 

Odwołującego,  iż  „zamawiający  nie  dopuścił  zatrudnienia  w  wymiarze  0,5  etatu  celem 

potwierdzenia okresu wymaganego doświadczenia”. Zamawiający nie wymagał również, aby 

wykonawcy  przedkładali  nazwy  lotnisk,  na  których  wskazane  przez  nich  osoby  zdobywały 

swoje doświadczenie. 

Odwołujący  twierdzi  też,  iż  wykonawca  nie  udzielił  żadnych  wyjaśnień  „co  do  poziomu 

biegłości  w  języku  angielskim  posiadanego  przez  J.  N.,  z  użyciem  obowiązujących  w 

lotni

ctwie  metod  weryfikowania  tej  biegłości  oraz  ważności  (aktualności)  egzaminu”.  W 

rozdziale  V  pkt  1  ppkt  B  lit.  c)  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  Zamawiający 

określił, iż osoby  wskazane do realizacji przedmiotu zamówienia mają posiadać znajomość 

języka  angielskiego,  nie  wskazał  jednak  poziomu/stopnia  znajomości  języka  angielskiego, 

tym  samym  wykonawcy  nie  byli  zobligowani  do  przedłożenia  jakichkolwiek  dokumentów 

potwierdzających  ukończenie  kursu  językowego  czy  zdania  egzaminu.  Zarzut  więc,  iż 

wykonawca P.P.H.U. MK M. K. 

nie wykazał, że J. N. posiada znajomość języka angielskiego 

jest nietrafiony a wywody Odwołującego na ten temat pozostają w oderwaniu od  wymagań 

postawionych  w  ww.  punkcie  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  W  warunkach 

udz

iału  w  postępowaniu  nie  ma  również  warunku,  iż  osoby  wykazane  do  realizacji 

zamówienia  mają  wykazać  się  znajomością  języka  polskiego.  Postawiony  przez 

Odwołującego  zarzut  co  do  nieudzielenia  przez  wykonawcę  P.P.H.U.  MK  M.  K.  wyjaśnień 

dotyczących  poziomu  biegłości  w  języku  polskim  A.  G.  może  wskazywać  na  nie  dość 

dokładne  zapoznanie  się  Odwołującego  z  treścią  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia. 

W  kwestii  zarzutu  nieudzielenia  przez  wykonawcę  P.P.H.U.  MK  M.  K.  żadnych  wyjaśnień 

dotyczących  ważności  uprawnień  radiooperatora  J.  N.  i  A.  G.  Zamawiający  wskazał,  iż 

wykonawca nie miał takiego obowiązku, ponieważ nie był o to poproszony w wezwaniu, które 

do niego skierował Zamawiający. 

Zamawiający  podjął  procedurę  określoną  w  art.  26  ust.  4  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych i wezwał wykonawców do złożenia wyjaśnień tylko co do zarzutów, które zostały 

określone  w  pismach  Odwołującego  z  uwzględnieniem  postawionego  w  specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia  warunku,  a  Odwołujący  nie  wskazywał,  iż  osoby  te  nie 


posiadają uprawnień radiotelegrafisty. Zamawiający nie powziął więc wątpliwości co do tego 

faktu i nie wzywał wykonawcy P.P.H.U. MK M. K. do złożenia wyjaśnień w tym zakresie.  

Co do zarzutów dotyczących poszczególnych dokumentów przedłożonych przez wykonawcę 

Zamawiający wskazał: 

1)  świadectwo  pracy  J.  N.  –  Zamawiający  nie  postawił  warunku  zatrudnienia,  a  wymóg 

doświadczenia.  Nie  jest  więc  prawdą,  że  „zamawiający  nie  dopuścił  zatrudnienia  

w  wymiarze  0,5  etatu  celem  potwierdzenia  okresu  wymaganego  doświadczenia”. 

Zamawiający,  dokonując  oceny  oferty,  brał  pod  uwagę  całokształt  oświadczeń  i  dowodów 

przedstawionych przez danego wykonawcę. Przedstawione więc świadectwo pracy należało 

oceniać  w  zestawieniu  z  innymi  dokumentami  złożonymi  w  odpowiedzi  na  wezwanie 

Z

amawiającego. 

2)  Zaświadczenie  Aeroklubu  Polskiego  z  20  stycznia  2020  r.  –  Odwołujący  zarzucił,  iż 

przedłożone  przez  wykonawcę  zaświadczenie  nie  może  być  podstawą  ustalenia 

doświadczenia  dla  potrzeb  oceny  ofert,  gdyż  nie  precyzuje  okresu  zatrudnienia,  wymiaru 

etatu poświęconego tym funkcjom, podania konkretnego lotniska z określeniem jego rodzaju. 

W ocenie Zamawiającego przedłożone zaświadczenie, które uzupełnia świadectwo pracy J. 

N. 

potwierdza  lata  posiadanego  przez  niego  i  wskazanego  w  ofercie  doświadczenia. 

Zamawiający  nie  postawił  warunku,  iż  doświadczenie  ma  być  zdobywane  

w  ramach  stosunku  pracy  i  to  pełnego  etatu,  a  także,  że  wykonawca  zobowiązany  jest  do 

wskazania lotnisk, na których zdobywał doświadczenie. Zarzut, iż zaświadczenie Aeroklubu 

Polskie

go  jest  podpisane  przez  podmiot  nieuprawniony,  nie  jest  zasadny.  Z  treści 

przedłożonego zaświadczenia  wynika,  iż  wystawione zostało jako uzupełnienie świadectwa 

pracy. Świadectwo pracy i samo zaświadczenie nie jest oświadczeniem woli, lecz wiedzy, nie 

powo

duje też zaciągania zobowiązań ze strony Aeroklubu Polskiego, do jego podpisania nie 

jest  więc  wymagana  reprezentacja  określona  w  KRS  i  statucie  Aeroklubu  Polskiego, 

wystarczająca jest reprezentacja jednoosobowa prezesa Aeroklubu Polskiego. 

Zamawiający  wniósł  o  oddalenie  wniosku  o  przeprowadzenie  dowodu  z  oświadczenia  

z  2  marca  2020  r.  podpisanego  przez  prezesa  Aeroklubu  Polskiego,  gdyż  Odwołujący  nie 

dołączył  go  do  przekazanej  Zamawiającemu  kopii  odwołania,  Zamawiający  nie  ma  więc 

możliwości zapoznania się z jego treścią i odniesienia się do zawartych w nim treści. Poza 

tym  oświadczenie  to  zostało  wystawione  już  po  przeprowadzeniu  postępowania 

wyjaśniającego i po wyborze najkorzystniejszej oferty. 

3) Licencja pilota śmigłowcowego J. N. – zarzuty Odwołującego dotyczące tego dokumentu 

nie wnoszą nic do przedmiotowej sprawy, gdyż dokument ten nie był przez Zamawiającego 

brany pod uwagę przy ocenie ofert jako potwierdzający spełnienie warunku postawionego w 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  w  której  nie  postawił  warunku  posiadania 

uprawnień pilota śmigłowcowego zawodowego. 


4)  „Certificate  of  Completion”  J.  N.  –  Zamawiający  w  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  określił,  iż  osoby  wskazane  przez  wykonawcę  do  realizacji  przedmiotu 

zamówienia  mają  posiadać  znajomość  języka  angielskiego,  lecz  nie  wskazał  poziomu  ani 

stopnia  znajomości  tego  języka,  a  fakt  posiadania  znajomości  języka  angielskiego  został 

przez wykonawcę potwierdzony w wyjaśnieniach z 24 stycznia 2020 r. 

5)  Kserokopia  pisma  „Podsumowanie  zawodowe,  umiejętności  specjalistyczne, 

doświadczenie, zatrudnienie, stanowisko, obowiązki (...)  – pismo to ma dla Zamawiającego 

jedynie charakter informacyjny, który w jego ocenie tylko uszczegóławia wyjaśnienia złożone 

przez  wykonawcę,  nie  jest  natomiast  dla  Zamawiającego  dokumentem,  który  samodzielnie 

może  stanowić  potwierdzenie  spełniania  przez  J.  N.  warunków  określonych  w  rozdziale  V 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

6)  Oświadczenie  J.  N.  z  18  stycznia  2020  r.  –  Zamawiający  nie  podziela  argumentacji 

Odwołującego, 

jakoby 

przedmiotowe 

oświadczenie 

potwierdzające 

zdobyte  

w  ramach  prowadzanej  działalności  gospodarczej  doświadczenie  nie  czyniło  zadość 

wymogowi  wykazania  doświadczenia  określonego  w  rozdziale  V  pkt  1  ppkt  B  lit.  a) 

specyfikacji  ist

otnych  warunków  zamówienia  i  nie  mogło  być  jednym  z  dokumentów 

potwierdzających spełnienie ww. warunku. 

7)  Wydruk  komputerowy  dotyczący  wiedzy  i  doświadczenia  A.  G.  nie  stanowił  dla 

Zamawiającego  samodzielnej  podstawy  do  uznania,  iż  wskazana  przez  wykonawcę  osoba 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, miało charakter informacyjny, który w jego ocenie 

tylko uszczegóławia wyjaśnienia złożone przez wykonawcę. 

8)  Kopia  pisma  w  języku  angielskim  z  21  października  1997  r.  nie  stanowiła  dla 

Zamawiającego podstawy do uznania, iż wskazana przez wykonawcę osoba spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

9) Licencja załogi lotniczej A. G. nie stanowiła dla Zamawiającego podstawy do uznania, iż 

wskazana  przez  wykonawcę  osoba  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  dotyczące 

zdobytego doświadczenia. Potwierdza za to fakt znajomości przez A. G. znajomości języka 

angielskiego (pkt XIII licencji). 

10)  Kopia  dokumentu  zatytułowanego  „Official  transport  of  academic  record”  nie  stanowiła 

dla  Zamawiającego  podstawy  do  uznania,  iż  wskazana  przez  wykonawcę  osoba  spełnia 

warunki  udziału  w  postępowaniu  z  uwagi  na  treść  dokumentu  sporządzoną  w  języku 

angielskim. 

Zmawiający  nie  zgodził  się  z  twierdzeniem  Odwołującego,  iż  wykonawca,  składając 

wyjaśnienia  odnośnie  A.  G.  w  żadnym  dokumencie  nie  wyjaśnił,  że  spełnia  on  wymagania 

wynikające  z  zapisów  rozdziału  V  pkt  1  ppkt  B  lit.  A  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia. Wykonawca P.P.H.U. MK M. K. w złożonych 24 stycznia 2020 r. wyjaśnieniach 

potwierdził  oświadczenie  złażone  wraz  ofertą  oraz  fakt  posiadania  przez  A.  G.  12  lat 


doświadczenia. Zatem Zamawiający uznał, iż Odwołujący nadinterpretuje postawione przez 

Zamawiającego  warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  zarzuca  mu  zaniechanie  czynności, 

które  faktycznie  zostały  przez  Zamawiającego  dokonane  (prowadzenie  procedury 

wyjaśniającej  do  momentu  całkowitego  rozwiania  wątpliwości  Zamawiającego). 

Postępowanie  wyjaśniające  Zamawiający  przeprowadził  na  skutek  składanych  przez 

Odwołującego  pism,  w  których  podważano  prawdziwość  danych  dotyczących  osób 

przedstawionych w ofertach konkurencyjnych i wskazywano na inne czynniki, które w ocenie 

Odwołującego uniemożliwiały udzielenie zamówienia innemu wykonawcy.  

Dokumenty,  jakich  zamawiający  może  żądać  od  wykonawców  w  celu  potwierdzenia 

spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  określa  rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  

z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia.  Zamawiający,  w  odniesieniu  do 

wymaganej  zdolności  technicznej  i  zawodowej,  określił  warunek  udziału  w  postępowaniu 

odnoszący  się  wyłącznie  do  doświadczenia  i  kwalifikacji  osób.  Jedynym  dokumentem, 

jakiego  mógł  żądać  zamawiający  na  potwierdzenie  spełniania  tak  określonego  warunku 

udziału  w  postępowaniu,  oprócz  oświadczenia  wskazanego  w  art.  25a  ust.  1  pkt  1  ustawy 

Prawo zamówień publicznych jest wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia  publicznego  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych, 

uprawnień,  doświadczenia  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia  publicznego,  a  takie 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi  osobami  (§  2  ust.  4  pkt  10  rozporządzenia).  Zamawiający  mógł  zatem  prowadzić 

postępowanie  wyjaśniające  wyłącznie  w  zakresie  określonego  w  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia warunku udziału w postępowaniu.  

Składane  przez  wykonawców  na  potwierdzenie  spełniania  warunków  oświadczenia 

sporządzone  zostały  na  wzorze  opracowanym  przez  Zamawiającego.  Z  uwagi  na 

konieczn

ość dokonania oceny ofert w oparciu o kryteria dotyczące liczby lat doświadczenia 

poszczególnych  osób  wymagane  było  podanie  w  oświadczeniu  wszystkich  informacji 

niezbędnych  do  dokonania  pełnej  oceny  spełniania  przez  wykonawcę  postawionego 

warunku.  W  oświadczeniu  tym  wykonawcy  mieli  także  obowiązek  wskazać  liczbę  lat 

doświadczenia  w  obsłudze  nawigacyjnej  i  kontroli  prawidłowości  działania  lotnisk  użytku 

wyłącznego lub publicznych dla każdej z wykazanych osób. Przeprowadzone postępowanie 

nie  potwierdziło,  że  inni  wykonawcy  nie  wykazali  spełniania  warunku  udziału  

w  postępowaniu.  Istotne  jest  także  podejście  Odwołującego,  który  w  sposób 

nieproporcjonalny  formułuje  wymagania  i  oczekiwania  wobec  ofert  złożonych  przez 

pozostałych uczestników postępowania.  

Zdaniem 

Zamawiającego  nie  potwierdził  się  żaden  z  zarzutów  Odwołującego  w  zakresie 

zaniechania  wykluczenia  wykonawcy  P.P.H.U.  MK  M.  K. 

.  Odwołujący  nie  przedłożył 


dowodów,  które  uwiarygodniłyby  domniemane  wprowadzanie  w  błąd  Zamawiającego,  nie 

potwierdził  się  też  zarzut  dokonania  wyboru  oferty  wykonawcy  P.P.H.U.  MK  M.  K.  przy 

jednoczesnym  zaniechaniu  dalszego  wyjaśniania  okoliczności  w  zakresie  spełniania 

warunków  udziału  w  postępowaniu.  Dokonując  oceny  ofert  i  wybierając  ofertę  wykonawcy 

P.P.H.U  MK  M.  K.  jako  naj

korzystniejszą  Zamawiający  nie  naruszył  żadnego  

z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, które miało wpływ lub mogło mieć istotny 

wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.  

III Ustalenia Izby  

Na wstępie Izba stwierdziła, że nie zachodzi żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem 

odwołania, opisanych w art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a Odwołujący 

ma interes we wniesieniu odwołania  w  rozumieniu art.  179 ust.  1 ustawy  Prawo zamówień 

publicznych. 

Izba  ustaliła  także,  iż  stan  faktyczny  postępowania  (w  szczególności  treść  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, treść oferty wykonawcy P.P.H.U. MK M. K., treść wezwań 

do wyjaśnień i udzielonych przez tego wykonawcę wyjaśnień i załączonych dokumentów) w 

zakresie  postawionyc

h  zarzutów  nie  jest  sporny  między  Stronami.  Stan  faktyczny  został 

szczegółowo opisany powyżej, a ze względu na fakt, że nie jest on sporny, Izba uznała go za 

ustalony i nie będzie powtarzała. 

Po  zapoznaniu  się  z  przedmiotem  sporu  oraz  argumentacją  Stron,  w  oparciu  o  stan 

faktyczny  ustalony  na  podstawie  przedstawionych  dokumentów  oraz  stanowisk  Stron  Izba 

ustaliła i zważyła, co następuje: odwołanie zasługuje na uwzględnienie. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

1.  art.  91  ust.  1  w  zw.  z  art.  art.  24  ust.  1  pkt  12 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych 

poprzez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  P.P.H.U.  MK  M.  K.

,  który  nie  wykazał 

spełnienia przez J. N. oraz A. G. wymagań w zakresie doświadczenia, wiedzy, umiejętności i 

uprawnień  określonych  w  rozdziale  V  pkt  1  ppkt  B  lit.  a),  b),  c)  i  d)  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia, a w konsekwencji naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 24 ust. 

4  ustawy  Prawo  z

amówień  publicznych  poprzez  nieodrzucenie  oferty  wykonawcy  P.P.H.U. 

MK M. K. 

i bezpodstawny wybór jego oferty jako najkorzystniejszej, 

2. art. 91 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 16 

ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez 

zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  P.P.H.U.  MK  M.  K.,  kt

óry  w  wyniku  zamierzonego 

działania, 

ewentualnie 

rażącego 

niedbalstwa, 

wprowadził 

Z

amawiającego  

w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  


w  zakresie  spełniania  przez  J.  N.  oraz  A.  G.  wymagań  z  zakresu  doświadczenia,  wiedzy, 

umiejętności i uprawnień określonych w rozdziale V pkt 1 ppkt B lit. a), b), c) i d) specyfikacji 

istotnych warunków  zamówienia, a w konsekwencji naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 5 w  zw.  z 

art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez nieodrzucenie oferty wykonawcy 

P.P.H.U. MK M. K. 

i bezpodstawny wybór jego oferty jako najkorzystniejszej, 

3. art. 91 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy 

Prawo zamówień publicznych poprzez 

zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  P.P.H.U.  MK  M.  K.

,  który  w  wyniku  lekkomyślności, 

ewentualnie  niedbalstwa, 

przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd  Zamawiającego  o 

spełnianiu przez J. N. oraz A. G. wymagań z zakresu doświadczenia, wiedzy, umiejętności i 

upr

awnień  określonych  w  rozdziale  V  pkt  1  ppkt  B  lit.  a),  b),  c)  i  d)  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez 

Z

amawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w konsekwencji naruszenie art. 

89  ust.  1  pkt  5  w  zw.  z  art.  2

4  ust.  4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez 

nieodrzucenie oferty wykonawcy P.P.H.U. MK  M. K. 

i bezpodstawny wybór jego oferty jako 

najkorzystniejszej, 

4.  art.  91  ust.  1  w  zw.  z  art.  26  ust.  4 

ustawy  Prawo zamówień  publicznych  polegające  na 

zaniechaniu 

dalszego  wyjaśnienia  okoliczności,  czy  wykonawca  P.P.H.U.  MK  M.  K. 

faktycznie  dysponuje  osobami 

spełniającymi  warunki  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie 

doświadczenia, umiejętności i uprawnień określonych w rozdziale V pkt 1 ppkt B lit. a), b), c) 

i d) specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sytuacji, gdy zarówno z oferty i wyjaśnień 

wykonawcy  P.P.H.U.  MK  M.  K.

,  jak  i  z  dokumentów  przez  niego  załączonych  wynika 

poważna wątpliwość w zakresie potwierdzenia spełniania tych warunków, a w konsekwencji 

naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. art. 2

4 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 

poprzez  nieodrzucenie  oferty  wykonawcy  P.P.H.U.  MK  M.  K. 

i  bezpodstawny  wybór  jego 

oferty jako najkorzystniejszej. 

Wskazane przepisy brzmią następująco: 

Art.  91  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych:  „Zamawiający  wybiera  ofertę 

najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia.” 

Art.  24  ust.  1  pkt  12, 

16  i  17  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych:  „Z  postępowania  

o udzielenie zamówienia wyklucza się: (…)  

wykonawcę,  który  nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  nie 

został  zaproszony  do  negocjacji  lub  złożenia  ofert  wstępnych  albo  ofert,  lub  nie  wykazał 

braku podstaw wykluczenia; 

wykonawcę,  który  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa 

wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  nie  podlega 


wykluczeniu,  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  lub  obiektywne  i  niedyskryminacyjne 

kryteria, z

wane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 

przedstawić wymaganych dokumentów; 

wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje 

wp

rowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia”. 

Art.  24  ust.  4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych:  „Ofertę  wykonawcy  wykluczonego 

uznaje się za odrzuconą.” 

Art. 

89  ust.  1  pkt  5  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych:  „Zamawiający  odrzuca  ofertę, 

jeżeli:  (…)  została  złożona  przez  wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu  

o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert.” 

Art.  26  ust.  4  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych:  „Zamawiający  wzywa  także,  

w  wyznaczonym  przez  siebie  terminie,  do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  oświadczeń  lub 

dokumentów,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1.”,  przy  czym  art.  25  ust.  1  odnosi  się  do 

„oświadczeń  lub  dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania, 

potwierdzających:  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  kryteria  selekcji; 

spełnianie  przez  oferowane  dostawy,  usługi  lub  roboty  budowlane  wymagań  określonych 

przez zamawiającego; brak podstaw wykluczenia; wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert”. 

Już  z  samego  brzmienia  przepisów  wynika,  że  Zamawiający  nie  mógł  naruszyć  przepisów 

art.  91  ust.  1  i  art.  89  ust.  1  pkt  5  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  bowiem  nie 

odpowiadają one swoim zakresem stanowi faktycznemu i podniesionym zarzutom. 

Art.  91  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  odnosi  się  bowiem  do  obowiązku 

dokonania wyboru oferty 

– a dokładniej wcześniejszej oceny ofert – według kryteriów oceny 

określonych  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Zamawiający  mógłby  go  więc 

naruszyć,  gdyby  nie  ustanowił  kryteriów  oceny  ofert  albo  dokonał  oceny  w  oparciu  o  inne 

przesłanki niż wskazane wcześniej w opisie kryteriów, co w tej sytuacji nie miało miejsca. 

Z kolei art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczy sytuacji, w których 

oferta  została  złożona  przez  wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu  

o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert – czyli dotyczy postępowań 

etapowych,  w  których  wpierw  następuje  weryfikacja  spełniania  warunków  udziału  

w  postępowaniu,  a  dopiero  potem  składanie  ofert,  np.  przetarg  ograniczony  oraz 

postępowań, w których ofertę można złożyć tylko na zaproszenie jak np. zapytanie o cenę. 

W  rozdziale  V  pkt  1 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  „Warunki  udziału  

w postępowaniu i podstawy wykluczenia”, Zamawiający wskazał, że o udzielenie zamówienia 

mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 


A) 

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych, 

B) 

Spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu  dotyczące  zdolności  technicznej  lub 

zawodowej, tj. wykażą, iż do wykonania zamówienia zapewnią min. dwie (2) osoby, które: 

a) 

posiadają  min.  2-letnie  doświadczenie  w  obsłudze  nawigacyjnej  i  kontroli  prawidłowości 

działania lotnisk użytku wyłącznego lub publicznych

b) 

posiadają wiedzę z zakresu: 

-  ustawy  Prawo  lotnicze  z  dnia  3  lipca  2002  r.  (Dz.  U.  2019  poz.1580),  ro

zporządzenia 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie 

przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych 

(Dz. U. 2013, poz. 487 z późn. zm.), 

-  r

ozporządzenia  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  5  lipca 

2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk (Dz. U. 2018 poz. 2145), 

-  r

ozporządzenia  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  31  lipca 

2012  r.  w  sprawie  Krajowego  Programu  Ochrony  Lotnictwa  Cywilnego  (Dz.  U.  2018,  poz. 

- instrukcji operacyjnej lotniska zgodnej z art. 69 ustawy Prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r. 

(Dz. U. 2019 poz.1580), 

Planu Działania w Sytuacji Zagrożenia zgodnego z  rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  4  kwietnia  2013  r.  w  sprawie  przygotowania 

lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych (Dz. U. 2013, 

poz. 487 z późn. zm.), 

programu 

ochrony 

lotniska 

przed 

aktami 

bezprawnej 

interwencji 

zgodnego  

z r

ozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 

2012  r.  w  sprawie  Krajowego  Programu  Ochrony  Lotnictwa  Cywilnego  (Dz.  U.  2018,  poz. 

c) 

posiadają znajomość języka angielskiego; 

d) co najmniej jedna osoba posiada uprawnienia radiotelegrafisty. 

Przy czym w literze a) Zamawiający zawarł odnośnik nr 1 (przypis dolny), w którym wyjaśnił; 

„przygotowywanie i realizowanie zapisów, a także aktualizowanie i uzgadnianie z właściwymi 

pod

miotami  dokumentów  wymaganych  do  bieżącego  funkcjonowania  lotniska,  w  tym: 

wszelkich procedur oraz regulaminów określających metody postępowania m.in. w zakresie: 

zgłaszania  informacji  do  publikacji  w  Zintegrowanym  Pakiecie  Informacji  Lotniczych, 

inspekcji 

pola  ruchu  naziemnego  (PRN);  ruchu  statków  powietrznych,  pojazdów  i  pieszych  

w  PRN;  korzystania  z  płyty  postojowej;  eksploatacji  i  utrzymania  nawierzchni  PRN; 

eksploatacji  pomocy  wzrokowych  i  systemu  zasilania  elektrycznego;  odśnieżania  PRN; 

bezpieczeństwa  operacji  lotniczych  w  czasie  wykonywania  prac  na  Lotnisku;  kontroli 


przeszkód  lotniczych  w  obszarze  ograniczeń  wysokości  zabudowy  na  lotnisku  i  w  jego 

otoczeniu;  przeciwdziałania  zagrożeniom  ze  strony  zwierząt;  udzielania  pomocy  statkom 

powietrznym,  które  znalazły  się  w  niebezpieczeństwie  na  lotnisku  lub  w  jego  pobliżu; 

wykonywania  lotów  w  otoczeniu  Lotniska,  w  tym  w  porze  nocnej;  przechowywania, 

transportu  oraz  dystrybucji  materiałów  niebezpiecznych,  eksploatacji  stacji  paliw  oraz 

tankowania statków powietrznych; korzystania z lotniska, w tym wykorzystywania lotniska na 

cele nielotnicze oraz pobierania opłat lotniczych, które stanowić będą ewentualny przychód 

Zamawiającego,  przygotowywanie opinii  oraz  wystąpień  przed  Prezesem  Urzędu Lotnictwa 

Cywilnego  oraz  przygotowywanie  informacji  NOTAM  (Notice  To  AirMan)  w  sprawie 

zamknięcia  Lotniska  dla  ruchu  lotniczego,  bądź  wprowadzenia  odpowiednich  ograniczeń  

w  jego  eksploatacji,  z  określeniem  przyczyn  ich  występowania  i  przewidywanym  okresie 

trwania,  jak  również  przygotowywanie  niezbędnych  zmian  w  Zbiorze  Informacji  Lotniczej 

(AIP 

Polska);  stałym  utrzymywaniu  lotniska  i  jego  elementów  w  stanie  odpowiadającym 

warunkom technicznym, wynikającym z właściwych przepisów (m.in. rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury  z  d

nia  10  października  2019  r.  w  sprawie  wymagań  technicznych  

i  eksploatacyjnych  w  stosunku  do  lotnisk  użytku  wyłącznego  oraz  sposobu  i  trybu 

przeprowadzania  kontroli  sprawdzającej  –  Dz.  U.  2019,  poz.  2152)  lub  określonych  przez 

właściwy  organ  oraz  zgodnie  z  danymi  wpisanymi  do  dokumentacji  rejestracyjnej  lotniska, 

realizacja  zadań  z  zakresu  ochrony  lotnictwa  cywilnego  wynikających  z  właściwych 

przepisów  lub  określonych  przez  właściwy  organ  oraz  zgodnie  z  danymi  wpisanymi  do 

dokumentacji  rejestracyjnej  Lotnis

ka  i  rejestru  lotnisk  cywilnych,  w  szczególności  zadań 

opisanych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 

r. 

(Dz.  U.  L299  z  14.1  L2015  z  późn.  zm.),  Krajowym  Programie  Ochrony  Lotnictwa 

Cywilnego  (Dz  U.  2018.631  z  dnia  20

18.03.28)  oraz  Krajowym  Programie  Kontroli  Jakości 

(Dz. 

U. 2016, poz. 1497 z późn. zm.), w tym organizowania wewnętrznych audytów ochrony 

zgodnie z postanowieniami KPKJ

”. 

Na  potwierdzenie  powyższego  wykonawcy  mieli  przedstawić  dokumenty  potwierdzające 

spe

łnianie warunków udziału w postępowaniu składane na wezwanie Zamawiającego (przed 

wyborem oferty), zgodnie z art. 26 ust. 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych: wykaz osób, 

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami 

na  temat  ich  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia 

publicznego,  a  także  zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności  oraz  informacją  

o  podstawie  dysponowania  tymi  osobami 

–  oryginał  lub  kopia  poświadczona  za  zgodność  

z oryginałem przez wykonawcę, według wzoru wskazanego w wezwaniu oraz w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (dodatek nr 6 do specyfikacji). 


Jednocześnie  Zamawiający  wskazał,  że  jednym  z  kryteriów  oceny  ofert  będzie 

„doświadczenie  osób  wskazanych  do  realizacji  zamówienia”  z  wagą  40%.  Liczba  punktów 

dla  każdej  ocenianej  oferty  miała  zostać  przyznana  na  podstawie  liczby  lat  doświadczenia 

osób  wskazanych  do  realizacji  zamówienia,  ponad  wymagane  w  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia.  Punktacji  podlegają  tylko  lata  doświadczenia  2  pierwszych  osób 

wskazanych  w  tabeli  zawartej  w  dodatku  nr  3 

–  oświadczenie  dotyczącego  spełniania 

warunków  udziału  w  postępowaniu.  Każda  ze  wskazanych  osób  może  otrzymać 

maksymalnie  po  20  pkt

,  w  następujący  sposób:  doświadczenie  osoby  w  latach  –  liczba 

punktów przyznanych w kryterium doświadczenie: 2 lata – 0 punktów, powyżej 2 do 4 lat – 5 

punktów, powyżej 4 do 6 lat – 10 punktów, powyżej 6 do 8 lat – 15 punktów, powyżej 8 lat – 

punktów. 

Wykonawca  P.P.H.U.  MK  M.  K.  wskaza

ł,  że  dysponuje  dwiema  osobami  spełniającymi 

wymagania  Zamawiającego,  z  których  J.  N.  posiada  30  lat  doświadczenia,  a  A.  G.  12  lat 

doświadczenia. W kolumnie „Opis doświadczenia i kwalifikacji zawodowych zgodnie z rozdz. 

V  pkt  1  lit.  B)  S

IWZ”  wykonawca  zawarł  treść  będącą  kopią  warunku  udziału  w 

postępowaniu. 

W  konsekwencji  Zamawiający  uznał,  że  wykonawca  spełnia  warunek  udziału  

w postępowaniu, a w kryterium doświadczenia przyznał każdej z osób maksymalną możliwą 

liczbę punktów, co pozwoliło wykonawcy uzyskać pierwsze miejsce w rankingu, pomimo że 

jednocześnie jego oferta nie była ofertą z najniższą ceną. 

Zamawiający  trzykrotnie  wzywał  wykonawcę  P.P.H.U.  MK  M.  K.  do  złożenia  wyjaśnień  w 

zakresie  doświadczenia  powyżej  wskazanych  osób:  16  i  23  stycznia  oraz  

18 lutego 2020 r.  

Po  otrzymaniu  pierwszych  wyjaśnień  Zamawiający,  w  drugim  wezwaniu  do  wyjaśnień 

wskazał,  że  z  wyjaśnień  tych  nie  wynika  jednoznacznie,  że  wskazane  osoby  posiadają 

odpowiednio 30- i 12-

letnie doświadczenie „w obsłudze nawigacyjnej i kontroli prawidłowości 

działania  lotnisk  użytku  wyłącznego  lub  publicznych”  i  wezwał  do  złożenia  „kompletnych  

i  wyczerpujących  wyjaśnień  z  ewentualnymi  dowodami,  z  których  wynikać  będzie 

jednoznacznie  okres  odpowiedni  30-letniego  i  12-

letniego  doświadczenia  w  obsłudze 

nawigacyjnej i kontroli prawidłowości działania lotnisk użytku wyłącznego lub publicznych dla 

wskazanych osób (na dzień złożenia oferty, tj. 8.01.2020 r.)”. 

Następnie,  w  piśmie  z  18  lutego  2020  r.  zatytułowanym  „Wezwanie  do  uzupełnienia 

wyjaśnień”  wskazał,  że  ze  złożonych  21  i  24  stycznia  wyjaśnień  wykonawcy  „nadal  nie 

wynika  liczba  30  lat  doświadczenia  w  obsłudze  nawigacyjnej  i  kontroli  prawidłowości 

działania lotnisk użytku wyłącznego lub publicznych dla pana J. N., wskazanego w złożonym 


wraz  z  ofertą oświadczeniu (dodatek  nr  3 do  SIWZ).  Ze  złożonych  wyjaśnień  i  świadectwa 

pracy  dotyczących  zatrudnienia  w  Aeroklubie  Polskim  wynika,  że  pan  N.  posiada 

doświadczenie 20  lat  w  pracy  wykonywanej  jako  inspektor  szkolenia lotniczego,  specjalista 

ds. 

szkol. 

lot., 

st. 

spec. 

ds. 

zadań 

specjalnych 

dziale 

Szkolenia  

i Sportu. W dołączonym zaświadczeniu wskazano, że pan N., oprócz udokumentowanych w 

świadectwie  pracy  zadań,  między  innymi  brał  udział  w  obsłudze  nawigacyjnej  i  kontroli 

prawidłowości 

działania 

lotnisk 

użytku 

wyłącznego 

będących  

w  strukturach  Aeroklubu  Polskiego.  Nie ma tu zatem jednoznacznej  informacji  wskazującej 

na  okres,  w  którym  pan  N.  brał  udział  w  wykonywaniu  dodatkowo  wykazanych  zadań.  W 

dalszej  części  wyjaśnień  wskazano  21  lat  doświadczenia  w  wymaganym  zakresie  (8  lat  w 

Wojsku  Polskim  i  13  lat  podczas  prowadzenia  własnej  działalności  gospodarczej),  które 

mogą 

wpisywać 

się 

we 

wskazany, 

trzydziestoletni 

okres 

doświadczenia.”  

W konse

kwencji Zamawiający wezwał wykonawcę do „uzupełnienia w jednoznaczny sposób 

dotychczas  złożonych  wyjaśnień,  poprzez  wskazanie  rzeczywistej  liczby  lat  doświadczenia  

w  obsłudze  nawigacyjnej  i  kontroli  prawidłowości  działania  lotnisk  użytku  wyłącznego  lub 

publicznych  dla  pana  J.  N. 

.  W  celu  umożliwienia  Zamawiającemu  dokonania  prawidłowej 

oceny złożonej oferty należy uzupełnić wyjaśnienia o następującą treść: <<Oświadczam, że 

Pan 

… 

posiada 

…-letnie 

doświadczenie 

obsłudze 

nawigacyjnej  

i kontroli 

prawidłowości działania lotnisk użytku wyłącznego lub publicznych>>”. 

Wykonawca w odpowiedzi złożył wymagane oświadczenie.  

Również  w  protokole  z  posiedzenia  komisji  przetargowej  sporządzonym  przed  wezwaniem 

do wyjaśnień z 18 lutego 2020 r. wskazano na brak możliwości jednoznacznego stwierdzenia 

wymaganego doświadczenia. 

Zgodnie  z  art.  180  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  odwołanie  przysługuje 

wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  (ustawy  Prawo  zamówień  publicznych) 

czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Tym samym Izba 

bada prawidłowość czynności zamawiającego.  

W niniejszym przypadku Izba stwierdziła, że działanie Zamawiającego nie było prawidłowe. 

Izba  przyznaje Zamawiającemu  rację,  iż  nie postawił  on  w  specyfikacji  istotnych warunków 

zamówienia  konkretnych  wymogów  dotyczących  poziomu  znajomości  języka  angielskiego 

lub polskiego, zatem nie ma postaw, by zarzucać którejś z  osób zbyt mało zaawansowaną 

biegłość w tym języku. Izba nie widzi też realnych podstaw, by nie dać wiary zapewnieniom 

wykonawcy P.P.H.U. MK M. K.

, że pan G. posługuje się językiem polskim. 


Izba  uznała  również  twierdzenie  Zamawiającego,  że  Odwołujący  nie  wykazał  związku 

pomiędzy  koniecznością  posiadania/okazania  Zamawiającemu  ważnej  licencji  pilota  

a pełnieniem funkcji dotyczącej obsługi nawigacyjnej i kontroli prawidłowości działania lotnisk 

oraz  zapewnienie,  że  Zamawiający  nie  brał  pod  uwagę  dokumentów  sporządzonych  

w języku angielskim i nieprzetłumaczonych na język polski.   

Osobną  kwestią  pozostają  jednak  wymogi  zawarte  w  rozdziale  V  pkt  1  ppkt  B  lit.  a)  i  d) 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  przede  wszystkim,  czy  wskazane  osoby 

pos

iadają doświadczenie w  obsłudze nawigacyjnej  i kontroli  prawidłowości  działania lotnisk 

użytku wyłącznego lub publicznych.  

Pojęcia lotniska użytku wyłącznego i lotniska publicznego zostały wyjaśnione w art. 54 ust. 2 

i  3  ustawy  z  dnia  3  lipca  2020  r.  Praw

o  lotnicze  (Dz.U  z  2019  r.,  poz.  1580  z  późn.  zm.), 

natomiast  zakres  czynności  wymaganych  w  ramach  „obsługi  nawigacyjnej  i  kontroli 

prawidłowości  działania  lotnisk”  został  wyjaśniony  w  odnośniku  nr  1  (przypisie  dolnym)  do 

litery a) rozdziału V pkt 1 ppkt B specyfikacji istotnych warunków zamówienia i obejmuje, jak 

już  wskazano  powyżej:  „przygotowywanie  i  realizowanie  zapisów,  a  także  aktualizowanie  

i  uzgadnianie  z  właściwymi  podmiotami  dokumentów  wymaganych  do  bieżącego 

funkcjonowania lotniska, w tym: wsze

lkich procedur oraz regulaminów określających metody 

postępowania  m.in.  w  zakresie:  zgłaszania  informacji  do  publikacji  w  Zintegrowanym 

Pakiecie  Informacji  Lotniczych,  inspekcji  pola  ruchu  naziemnego  (PRN);  ruchu  statków 

powietrznych,  pojazdów  i  pieszych  w  PRN;  korzystania  z  płyty  postojowej;  eksploatacji  

i  utrzymania  nawierzchni  PRN;  eksploatacji  pomocy  wzrokowych  i  systemu  zasilania 

elektrycznego; odśnieżania PRN; bezpieczeństwa operacji lotniczych w czasie wykonywania 

prac na Lotnisku; kontroli przeszkód lotniczych w obszarze ograniczeń wysokości zabudowy 

na lotnisku i w jego otoczeniu; przeciwdziałania zagrożeniom ze strony zwierząt; udzielania 

pomocy statkom powietrznym, które znalazły się w niebezpieczeństwie na lotnisku lub w jego 

pobliżu; wykonywania lotów w otoczeniu Lotniska, w tym w porze nocnej; przechowywania, 

transportu  oraz  dystrybucji  materiałów  niebezpiecznych,  eksploatacji  stacji  paliw  oraz 

tankowania statków powietrznych; korzystania z lotniska, w tym wykorzystywania lotniska na 

cele  nielo

tnicze oraz pobierania opłat lotniczych, które stanowić będą ewentualny przychód 

Zamawiającego,  przygotowywanie opinii  oraz  wystąpień  przed  Prezesem  Urzędu Lotnictwa 

Cywilnego  oraz  przygotowywanie  informacji  NOTAM  (Notice  To  AirMan)  w  sprawie 

zamknięcia  Lotniska  dla  ruchu  lotniczego,  bądź  wprowadzenia  odpowiednich  ograniczeń  

w  jego  eksploatacji,  z  określeniem  przyczyn  ich  występowania  i  przewidywanym  okresie 

trwania,  jak  również  przygotowywanie  niezbędnych  zmian  w  Zbiorze  Informacji  Lotniczej 

(AIP  Polska); 

stałym  utrzymywaniu  lotniska  i  jego  elementów  w  stanie  odpowiadającym 

warunkom technicznym, wynikającym z właściwych przepisów (m.in. rozporządzenia Ministra 


Infrastruktury  z  dnia  10  października  2019  r.  w  sprawie  wymagań  technicznych  

i  eksploatacyjnych 

w  stosunku  do  lotnisk  użytku  wyłącznego  oraz  sposobu  i  trybu 

przeprowadzania  kontroli  sprawdzającej  –  Dz.  U.  2019,  poz.  2152)  lub  określonych  przez 

właściwy  organ  oraz  zgodnie  z  danymi  wpisanymi  do  dokumentacji  rejestracyjnej  lotniska, 

realizacja  zadań  z  zakresu  ochrony  lotnictwa  cywilnego  wynikających  z  właściwych 

przepisów  lub  określonych  przez  właściwy  organ  oraz  zgodnie  z  danymi  wpisanymi  do 

dokumentacji  rejestracyjnej  Lotniska  i  rejestru  lotnisk  cywilnych,  w  szczególności  zadań 

opisanych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 

r.  (Dz.  U.  L299  z  14.1  L2015  z  późn.  zm.),  Krajowym  Programie  Ochrony  Lotnictwa 

Cywilnego  (Dz  U.  2018.631  z  dnia  2018.03.28)  oraz  Krajowym  Programie  Kontroli  Jakości 

(Dz. U. 2016, poz. 1497 z późn. zm.), w tym organizowania wewnętrznych audytów ochrony 

zgodnie z postanowieniami KPKJ”. 

Tym  samym  każda  ze  wskazanych  osób  powinna  wykazać  się  wykonywaniem,  

w deklarowanym okresie doświadczenia, wskazanych powyżej czynności – przy czym co do 

zasady,  o

gółem  czynności  związanych  z  bieżącym  funkcjonowaniem  lotniska,  choć 

oczywiście  niektóre  wydarzenia  mogły  na  danym  lotnisku  nigdy  nie  zaistnieć,  jak  np. 

konieczność 

udzielania 

pomocy 

statkom 

powietrznym, 

które 

znalazły 

się  

w  niebezpieczeństwie.  Izba  zgadza  się  ze  stwierdzeniem,  że  Zamawiający  nie  określił 

wymiaru czasu pracy i sposobu, w jaki wskazane osoby miały zdobywać doświadczenie, tj.  

w szczególności umowy o pracę, zatem możliwe są wszelkie formy zatrudnienia (np. umowa 

zlecenia)  czy  świadczenia  usługi  w  ramach  działalności  gospodarczej  albo  zatrudnienie  

w  wymiarze  ½  etatu.  Istotny  jest  bowiem  zakres  czynności  powierzonych  danej  osobie  

i przez nią wykonywanych czynności oraz odpowiedzialności danej osoby, który pozwala jej 

uzyskać  daną  wiedzę  i  umiejętności  składające  się  na  „doświadczenie”.  Jednak  nie  mogły 

być  to  czynności  jednorazowe  czy  okazjonalne,  które  nie  prowadzą  do  osiągnięcia  stanu, 

który można nazwać doświadczeniem. 

Zamawiający  wymagał  bowiem,  by  dana  osoba  „posiadała  doświadczenie  w  obsłudze 

nawigacyjnej i kontroli prawidłowości działania lotnisk” 

Zgodnie z definicją „Słownika języka polskiego” (www.sjp.pwn.pl) doświadczenie to: 1. „ogół 

wiadomości  i  umiejętności  zdobytych  na  podstawie  obserwacji  i  własnych  przeżyć”,  

2.  „wydarzenie,  zwłaszcza  przykre,  które  wpłynęło  na  czyjeś  życie”,  3.  „wywoływanie  lub 

odtwarzanie 

zjawiska  w  sztucznych  warunkach”,  4.  „w  filozofii:  całokształt  procesu 

postrzegania rzeczyw

istości lub ogół postrzeżonych faktów”, zaś „doświadczony” to „mający 

doświadczenie, biegły w czymś”. W przedmiotowej sprawie adekwatna jest definicja zawarta 

w punkcie 1.  


Tr

ybunał  Sprawiedliwości  UE  w  wyroku  z  4  maja  2017  r.  w  sprawie  C-387/14  (Esaprojekt)  

w  odpowiedzi  na  pytanie  nr  3  wskazał,  że  nie  dopuszcza  się  „by  wykonawca  biorący 

indywidualnie  udział  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  polegał  na 

doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, 

jeżeli  faktycznie  i  konkretnie  nie  uczestniczył  w  jego  realizacji”.  Odpowiedź  ta  dotyczy  co 

prawda  innego  zakresu  powoływania  się  na  uzyskane  doświadczenie,  ale  wskazuje,  że 

Tr

ybunał  przychylił  się  do  stanowiska,  zgodnie  z  którym  doświadczenie  jest  kwestią 

rzeczywistą  i  dany  podmiot,  aby  móc  powoływać  się  na  uzyskane  doświadczenie,  musi  je 

faktycznie i realnie uzyskać. 

Tym samym, każda ze wskazanych przez wykonawcę P.P.H.U. MK M. K. osób powinna, w 

ramach  „własnych  obserwacji  i  przeżyć”  (czynności)  dokonywanych  na  danym  stanowisku, 

zdobyć  ogół  wiadomości  i  umiejętności  wymaganych  przez  Zamawiającego  od  osoby 

zajmującej  się  obsługą  nawigacyjną  i  kontrolą  prawidłowości  działania  lotnisk  użytku 

wyłącznego lub publicznych, tj. czynnościami wymienionymi w przypisie dolnym nr 1 do litery 

a) z wymogu z rozdziału V pkt 1 ppkt B specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Tymczasem  z  opisu  stanowisk  zajmowanych  przez  pana  N. 

i  jego  uprawnień,  tj.  pilot, 

nawigator/dowódca  eskadry,  inspektor  szkolenia  lotniczego,  specjalista  ds.  szkolno- 

lotniczych,  starszy  specjalista  do  zadań  specjalnych  w  dziale  szkolenia  i  sportu,  czy  też 

prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  „consulting  –  przepisy  lotnicze”, 

wykonywanie  i  zatwierdzanie  dokumentacji  firm  lotniczych  i  ośrodków  szkolenia  lotniczego 

FTO, TRTO nie wynika, by zajmował on stanowiska związane z wykonywaniem zakresu prac 

skutkujących uzyskaniem wymaganego doświadczenia.  

Co prawda w wyjaśnieniach wykonawcy pojawiła się również informacja w zakresie „obsługa 

nawigacji  i  kontroli  prawidłowości  działania  lotnisk  użytku  wyłącznego  będącego  

w  strukturach  Aeroklubu  Polskiego”,  ale  bez  wskazania  zajmowania  stanowiska  z  tym 

związanego, konkretnych dat czy zakresu czynności. W oświadczeniu z 20 stycznia 2020 r. 

zatytułowanym „Zaświadczenie” prezes Aeroklubu Polskiego stwierdza co prawda, że pan N. 

„brał  udział  w  obsłudze  nawigacyjnej  i  kontroli  prawidłowości  działania  lotnisk  użytku 

wyłącznego  będących  w  strukturach  Aeroklubu  Polskiego”,  ale  wymogiem  Zamawiającego 

nie  było  „branie  udziału”,  lecz  posiadanie  konkretnego  doświadczenia  w  tej  obsłudze  i 

kontroli,  wskazanego  w  ww.  przypisie  dolnym.  Należy  też  zauważyć,  że  

w  oświadczeniu  z  2  marca  2020  r.  prezes  Aeroklubu  Polskiego  stwierdził,  że  czynności  te 

„stanowiły marginalny udział w czasie jego pracy i nie były wykonywane samodzielnie”, „były 

wykonywane incydentalnie”.  Sam  zaś J.  N.  w  oświadczeniu  z  18  stycznia 2020  r.  wymienił 

tylko  dość  wąski  zakres  wykonywanych  przez  siebie  czynności  w  ramach  prowadzonej 

działalności gospodarczej w porównaniu ze wskazanym przez Zamawiającego.  


Powyższe  jest  nieadekwatne  do  oświadczenia  wykonawcy  z  20  lutego  2020  r.,  iż  pan  N. 

„posiada  minimum  30  lat  udokumentowanego  doświadczenia  w  obsłudze  nawigacyjnej  i 

kontroli prawidłowości działania lotnisk użytku wyłącznego lub publicznych” oraz „dodatkowo 

15  lat  doświadczenia  w  obsłudze  nawigacyjnej  i  kontroli  prawidłowości  działania  lotnisk 

użytku 

wyłącznego 

lub 

publicznych 

niepełnym 

wymiarze 

godzin”, 

tj.  

1984 służba wojskowa (15 lat), 1985-2005 Aeroklub Polski (20 lat) i 2002-2015 własna 

działalność (10 lat). Budzi to przede wszystkim wątpliwości, co wykonawca w ogóle ujmuje 

pod pojęciem „obsługi nawigacyjnej i kontroli prawidłowości działania lotnisk”. 

Co  zaś  do  doświadczenia  A.  G.,  to  należy  wskazać,  że  Zamawiający  w  ww.  przypisie  do 

wymogu  z  lit.  a)  rozdziału  V  pkt  1  ppkt  B  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia 

wielokrotnie  odnosił  się  do  wymogów  prawa  lokalnego:  przygotowywanie  opinii  oraz 

wystąpień  przed  Prezesem  Urzędu  Lotnictwa  Cywilnego,  przygotowywanie  niezbędnych 

zmian w Zbiorze Informacji Lotniczej (AIP Polska), utrzymywanie lotniska i jego elementów w 

stanie odpowiadającym warunkom technicznym wynikającym z właściwych przepisów (m.in. 

rozporządzenia 

Ministra 

Infrastruktury 

dnia 

października 

r.  

w  sprawie  wymagań  technicznych  i  eksploatacyjnych  w  stosunku  do  lotnisk  użytku 

wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej), zadań opisanych 

w  rozporządzeniu  wykonawczym  Komisji  (UE)  2015/1998  z  dnia  5  listopada  2015  r., 

Krajowym  Programie  Ochrony  Lotnictwa  Cywilnego,  Krajowym  Programie  Kontroli  Jakości 

itd.  Niezależnie  więc  nawet  od  kwestionowanego  zakresu  czynności  związanych  

z  „zarządzaniem”  lotniskami  w  USA  –  który  również  nie  został  jasno  wyjaśniony  

i  skonfrontowany  z  zakresem  wymogu 

– z samego założenia terytorialnego obowiązywania 

przepisów ww. zakres nie może dotyczyć doświadczenia nabytego w USA. 

Zamawiający  w  trakcie  postępowania  przetargowego  co  prawda  poprosił  wykonawcę  

o  wyjaśnienia,  jednak  nie  przeprowadził  ich  skutecznie  i  racjonalnie.  Jak  sam  wskazał  

w dokumentach, wyjaśnienia wykonawcy budziły jego wątpliwości – co jest zrozumiałe – lecz 

rozwiązanie,  które  zastosował  w  ostatnim  wezwaniu  nie  może  być  zaakceptowane  jako 

adekwatna  metoda.  Zamawiający  powinien  był  bowiem,  zamiast  oświadczenia  wykonawcy, 

które  niczego  do  jego  wiedzy  nie  wnosi,  poprosić  wykonawcę  o  konkretne  informacje 

związane  z  doświadczeniem  posiadanym  przez  wskazane  w  ofercie  osoby  w  wymaganym 

zakresie obsługi nawigacyjnej i kontroli prawidłowości działania lotnisk ze wskazaniem, jakie 

konkretne  czynności  spośród  wymienionych  w  rozdziale  V  punkt  1.  litera  B  podpunkt  a) 

przypis  dolny  numer  1  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  i  w  jakim  okresie  były 

wykonywane przez wskazane osoby, ewentualnie w jakiej liczbie

. Nie było też przeszkód, by 

Zamawiający  wymagał  podania  nazw  lotnisk  czy  pracodawców/odbiorców  usług,  w  celu 


weryfikacji  danych. 

Skoro Zamawiający już postanowił przeprowadzić procedurę wyjaśnień, 

powinien  ją  przeprowadzić  skutecznie,  aby  uzyskać  informacje  pozwalające  mu  na 

dokonanie oceny kwestionowanego doświadczenia. 

Owszem,  Zama

wiający  opiera  się  na  oświadczeniach  i  dokumentach  wymaganych  

w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  a  przedstawionych  przez  wykonawcę  

w  ofercie,  na  wezwanie  z  art.  26  ust.  1  i  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  czy  

w wyjaśnieniach, ale nie dotyczy to sytuacji podejrzenia złożenia nieprawdziwych informacji. 

Nie  ma  bowiem  większego  sensu,  by  Zamawiający,  mając  wątpliwości  co  do  informacji 

podanych  wcześniej  przez  wykonawcę,  rozstrzygał  je  wyłącznie  na  podstawie  powtórnego 

oświadczenia  wykonawcy  –  które  de  facto  wcześniej  już  zakwestionował,  skoro  powziął 

wątpliwości  co do  jego prawdziwości.  Zamawiający  musi  więc to złożone oświadczenie  lub 

dokumenty  sprawdzić,  potrzebuje  więc  konkretnych  informacji,  które  jak  najbardziej  ma 

prawo  zweryfikować.  Dlatego  w  ramach  wyjaśnień  może  (a  nawet  powinien)  zażądać 

dodatkowych  informacji  czy  dowodów,  które  pozwolą  mu  dokonać  oceny,  czy 

kwestionowane  informacje  są  prawdziwe,  czy  też  nie.  Może  w  tym  celu  zwrócić  się  też  

o informacje do podmiotów trzecich.  

Nie są to dokumenty obowiązkowe, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych  i  ich  nieprzedstawienie  nie  powoduje  skutków  wskazanych  w  art.  26  ust.  3 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  ale  służy  ocenie  oferty  tak  samo  jak  dokumenty 

przedsta

wiane  w  ramach  wyjaśnień  z  art.  87  ust.  1  czy  art.  90  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych. 

Znajduje  to  odzwierciedlenie  nawet  w  przepisach  rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  dnia  

26  lipca  2016  r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od 

wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  (Dz.U.  z  2016  r.  poz.  1126  z  późn. 

zm.)

: § 2 ust. 6: „Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty 

budzą  wątpliwości  zamawiającego,  może  on  zwrócić  się  bezpośrednio  do  właściwego 

p

odmiotu,  na  rzecz  którego  roboty  budowlane,  dostawy  lub  usługi  były  wykonane,  

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje 

lub  dokumenty  w  tym  zakresie.

”,  §  7  ust.  4.  „W  przypadku  wątpliwości  co  do  treści 

dokumentu 

złożonego  przez  wykonawcę,  zamawiający  może  zwrócić  się  do  właściwych 

organów odpowiednio kraju, w

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce  zamieszkania  ma  osoba,  której  dokument  dotyczy,  o  udzielenie  niezbędnych 

informacji dotycz

ących tego dokumentu.”, § 8 ust. 2: „W przypadku wątpliwości co do treści 

dokumentu  złożonego  przez  wykonawcę,  zamawiający  może  zwrócić  się  do  właściwych 

organów  kraju,  w  którym  miejsce  zamieszkania  ma  osoba,  której  dokument  dotyczy,  

o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.”


Ze  względu  jednak  na  to,  że  Zamawiający  nie  przeprowadził  prawidłowo  i  konsekwentnie 

wyjaśnień,  a  w  wezwaniu  z  18  lutego  2020  r.  –  nie  zadał  konkretnych  pytań  i  nie  zażądał 

konkretnych  informacji  odnoszących  się  do  zakresu  czynności  z  ww.  przypisu  dolnego,  

a finalnie zażądał jedynie oświadczenia wykonawcy i to w ograniczonym zakresie, Izba nie 

może wyciągnąć negatywnych skutków dla wykonawcy P.P.H.U. MK M. K. i uznać, że złożył 

on  nieprawdziwe  informacje, 

czy  też  nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału  

w postępowaniu. 

Należy jednak zwrócić Zamawiającemu uwagę, że gdy będzie ponownie dokonywał badania 

oferty, a nie potwierdzi się całe 30- i 12-letnie doświadczenie spornych osób w wymaganym 

zakresie, to wykonawca 

– aby uznać, że złożone przez niego informacje nie miały wpływu na 

decyzje  Zamawiającego  –  powinien  wykazać  dla  każdej  z  tych  osób  nie  2-letnie 

doświadczenie wymagane w warunku udziału w postępowaniu, lecz co najmniej 8-letnie, bo 

takie pozwala uzys

kać 20 punktów w kryterium oceny ofert, które uzyskał wskazując na 30  

i 12 lat doświadczenia. 

W  odpowiedzi  na  odwołanie  Zamawiający  wskazał,  iż  w  ogóle  nie  prowadził  wyjaśnień  

w  zakresie 

uprawnień  radiotelegrafisty  wymaganych  w  rozdziale  V  pkt  1  ppkt  B  lit.  d) 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  i  nie  ustosunkował  się  do  wątpliwości 

podniesionych  przez  Odwołującego,  który  wskazał  m.in.  na  zmianę  przepisów.  Zatem 

Zamawiający,  skoro  będzie  wzywał  wykonawcę  do  wyjaśnień,  dla  porządku  powinien 

wyjaśnić także tę kwestię. 

W związku z powyższym Izba orzekła jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 

,  §  3  i  §  5  ust.  2  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  972), 

uwz

ględniając  poniesione  przez  Odwołującego  koszty  wpisu  w  wysokości  7.500  złotych  

i koszty wynagrodzenia pełnomocnika w wysokości 3.600 złotych. 

Przewodniczący:      ……………………..… 


wiper-pixel