KIO 444/20 KIO 708/20 WYROK dnia 29 maja 2020 r.

Data: 2 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 444/20 

KIO 708/20 

WYROK 

z dnia 29 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Osiecka 

Marzena Ordysińska 

Katarzyna Odrzywolska 

Protokolant:   

Rafał Komoń 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  25  maja  2020 

r.,  w Warszawie,  odwołań  wniesionych  

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: 

A.  w  dniu 

2  marca  2020  r.  przez  wykonawcę  Przedsiębiorstwo  Usług  Technicznych 

Intercor 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawierciu

B.  w  dniu  2  kwietnia  2020  r.  przez  wykonawc

ę  Przedsiębiorstwo  Usług  Technicznych 

Intercor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawierciu 

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego  

PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

przy udziale: 

A.  wykonawcy 

Budimex  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Warszawie,  zgłaszającego 

przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt  KIO  444/20  i  KIO  708/20  po 

stronie zamawiającego, 

B.  wykonawcy 

PORR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego przystąpienie 

do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt  KIO  444/20  i  KIO  708/20  po  stronie 

zamawiającego 


orzeka: 

1.  Oddala 

oba odwołania. 

Kosztami postępowania odwoławczego  o  sygn. akt  KIO  444/20  obciąża wykonawcę 

Przedsiębiorstwo  Usług  Technicznych  Intercor  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Zawierciu i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr 

(słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę 

Przedsiębiorstwo  Usług  Technicznych  Intercor  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Zawierciu tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  wykonawcy  Przedsiębiorstwo  Usług  Technicznych  Intercor 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Zawierciu  na  rzecz 

zamawiającego  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  

w  Warszawie 

kwotę  3 600  zł  00  gr  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero 

groszy) 

tytułem  zwrotu  kosztów  strony  poniesionych  w  związku  z  wynagrodzeniem 

pełnomocnika. 

Kosztami postępowania odwoławczego  o  sygn. akt  KIO  708/20  obciąża wykonawcę  

Przedsiębiorstwo  Usług  Technicznych  Intercor  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Zawierciu i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr 

(słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę 

Przedsiębiorstwo  Usług  Technicznych  Intercor  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Zawierciu tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  wykonawcy  Przedsiębiorstwo  Usług  Technicznych  Intercor 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Zawierciu  na  rzecz 

zamawiającego  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  

w  Warszawie 

kwotę  3 600  zł  00  gr  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero 

groszy) 

tytułem  zwrotu  kosztów  strony  poniesionych  w  związku  z  wynagrodzeniem 

pełnomocnika. 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia 

–  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………… 

……………………………… 

………………………………. 


Sygn. akt: KIO 444/20 

       KIO 708/20 

U z a s a d n i e n i e 

PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Warszawie,  dalej 

„Zamawiający”,  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie 

przetargu nieograniczonego pn. 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót 

budowlanych w formule "Projektuj i Buduj" dla zadania pn. LOT A - Prace na linii kolejowej 131 

na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) - Nakło Śląskie (km 29,000) w ramach projektu POliŚ 

5.1-14  pn.  "Prace  na  linii  kolejowej  C-E  65  na  odc

.  Chorzów  Batory  -  Tarnowskie  Góry  - 

Karsznice  - 

Inowrocław  -  Bydgoszcz  -  Maksymilianowo"  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1843), dalej „ustawa 

Pzp” lub „Pzp”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  3  lipca  2019  r.  w  Dzienniku 

Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod  numerem  2019/S  126-309325. Wartość  zamówienia  jest 

większa niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

I. 

Zarzuty i żądania odwołania – odwołanie o sygn. KIO 444/20 

Odwołujący  Przedsiębiorstwo  Usług  Technicznych  Intercor  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Zawierciu, dalej „Odwołujący” wniósł odwołanie, zarzucając 

Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art. 7 ust. 1, art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp poprze

z ich błędną 

wykładnię  i  przyjęcie,  że  Odwołujący  nie  był  uprawniony  do  powoływania  się  na 

doświadczenie  zdobyte  przez  Odwołującego  w  toku  realizacji  inwestycji 

„Zaprojektowanie  i  wykonanie  robót  budowlanych  na  linii  kolejowej  E-30/C-E  30 

Kr

aków - Medyka - granica państwa na odcinku Tarnów - Dębica w km 80,200 -111,500 

w  ramach  projektu  POIiŚ  5.1-7  „Modernizacja  linii  kolejowej  E-30/C-E  30,  odcinek 

Kraków  -  Rzeszów,  etap  III"  -  FAZA  II;  Przetarg  2.1",  dalej  „Zamówienie  E-30",  dla 

wykazania sp

ełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 8.6.1 

lit.  a),  c)  i  d)  IDW  i  w  konsekwencji  błędne  przyjęcie,  że  Odwołujący  nie  wykazał 

spełniania tych warunków udziału w postępowaniu, pomimo tego, że Odwołujący był 

uprawniony do wykazania s

pełniania warunków udziału w postępowaniu określonych 

w  pkt.  8.6.1.  lit.  a),  c)  i  d)  IDW  poprzez  doświadczenie  zdobyte  w  toku  realizacji 

inwestycji Zamówienie E-30; 


art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez  jego  błędne  zastosowanie  i  w  konsekwencji 

niezasadne wezw

anie Odwołującego do uzupełnienia dokumentów potwierdzających 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie pkt 8.6.1. lit. a), c) i d) IDW, 

podczas  gdy  Odwołujący  wskazując  na  zdobyte  doświadczenie  w  toku  realizacji 

inwestycji  Zamówienie  E-30  wykazał  spełnianie  tychże  warunków,  zatem  nie  było 

podstawy  prawnej  do  wzywania  Odwołującego  do  uzupełnienia  dokumentów  w  tym 

trybie. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia  czynności  wezwania  Odwołującego  do  uzupełnienia  dokumentów 

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postepowaniu w zakresie pkt 8.6.1. 

lit. a), c) i d) IDW; 

2.  dokonania 

czynności ponownego badania i oceny oferty Odwołującego. 

W  uzasadnieniu  odwołania  Odwołujący  wskazał,  że  Zamawiający  powołując  się  na 

w

yrok  KIO  16/20  kwestionuje  przede  wszystkim  możliwość  powoływania  się  przez 

Odwołującego na doświadczenie zdobyte w realizacji inwestycji Zamówienie E-30. Aby ocenić 

zdobyte prze

z Odwołującego w toku realizacji Zamówienia E-30 doświadczenie, Odwołujący 

wskazał pokrótce na przebieg jego realizacji. 

W dniu 28 grudnia 2010 r. 

Zamawiający podpisał z konsorcjum wykonawców FEROCO 

S.A.,  Torpol  S.A.,  Zakład  Robót  Komunikacyjnych  -  DOM  w  Poznaniu  Sp.  z  o.o.  oraz 

Odwołującym  Umowę  nr  90/132/374/00/11010186/10/1/1  na  realizację  Zamówienia  E-30. 

Zakres prac objętych Zamówieniem E-30 obejmował w szczególności prace objęte pkt 8.6.1. 

lit  a),  c)  i  d)  IDW.  Umowa 

realizowana  była  przez  konsorcjum  składające  się  z  czterech 

podmiotów: FEROCO S.A. z siedzibą w Poznaniu, TORPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 

Zakład  Robót  Komunikacyjnych  -  DOM  w  Poznaniu  Sp.  z  o.o.,  Przedsiębiorstwo  Usług 

Technicznych  INTERCOR  Sp. 

z  o.  o.  z  siedzibą  w  Zawierciu.  Jak  wynika  z  dokumentacji 

obrazującej  przebieg  realizacji  Zamówienia  E-30,  kontrakt  od  początku  wykonywany  był 

faktycznie przez dwa podmioty: FEROCO S.A. oraz Odwołującego. Pozostali dwaj wykonawcy 

pozostawali bierni w zakresie rzeczywis

tej i bieżącej realizacji prac. Po stronie konsorcjantów 

biernych  sytuacja  nie  uległa  zmianie  aż  do  zakończenia  inwestycji.  Inaczej  wyglądała 

natomiast rola i zaangażowanie w wykonanie umowy w przypadku konsorcjantów aktywnych. 

Odwołujący był jedynym wykonawcą, który pozostawał zaangażowany w realizacje inwestycji 

stanowiącej  przedmiot  Zamówienia  E-30  od  początku  (zawarcia  umowy),  aż  do  jej 

zakończenia  (wydania  Świadectwa  Przejęcia).  Odwołujący  od  samego  początku  realizacji 

aktywnie  uczestniczyła  w  procesie  zarządzania  tą  inwestycją  i  jej  organizacją.  Aktywność 


Odwołującego rozpoczęła się już na etapie projektowania i trwała nieprzerwanie przez kolejne 

lata realizacji. 

W  toku  kolejnych  lat  zmie

niała  się  sytuacja  drugiego  z  podmiotów  faktycznie 

zaangażowanych w realizację Inwestycji E-30, tj. spółki FEROCO S.A. W 2014 r. wykonawca 

ten  napotkał  na  trudności  finansowe,  które  ostatecznie  doprowadziły  spółkę  do  upadłości. 

Konsekwencją zaistniałej sytuacji było to, że począwszy od 2014 r. Odwołujący już jako lider 

Kon

sorcjum  realizował  Zamówienie  E-30.  Od  tego  czasu  aktywność  spółki  FEROCO  S.A. 

malała.  Sytuacja  finansowa  tego  podmiotu  nie  pozwalała  nawet  na  obsłużenie  bieżących 

zakupów  materiałów.  Z  upływem  czasu  spółka  Odwołującego  przejmowała  wszystkie 

obowiązki i zadania FEROCO S.A., w tym również przejmowała podwykonawców. W 2016 r. 

doszło do ostatecznego, formalnego, wyłączenia spółki FEROCO S.A. z konsorcjum.  

Z  samego  faktu  pozostawiania  stroną  umowy  nie  powstaje  dla  Odwołującego 

uprawnienie do posługiwania się doświadczeniem związanym z wykonaniem jej przedmiotu i 

Odwołujący  nigdy  nie  negował,  że  w  okresie  grudzień  2010  r.  -  2014  r.,  spośród  dwóch 

faktycznie zaangażowanych w E-30 wykonawców, to FEROCO S.A. pełniła wiodącą funkcję. 

Jednak już w tym okresie Odwołujący zaangażowany był w proces decyzyjny, wykonawczy i 

nadzorczy dotyczący realizacji robót stanowiących przedmiot Zamówienia E-30 (w odróżnieniu 

od  dwóch  pozostałych  konsorcjantów).  Przebieg  pierwszych  lat  realizacji  Zamówienia  E-30 

pozwala na sformułowanie wniosku, iż inwestycja ta, jakkolwiek z formalnego punktu widzenia, 

pozostawała wspólnym przedsięwzięciem czterech konsorcjantów, tak, oceniając faktyczny jej 

przebieg, owa wspólność w odniesieniu do realizacji robót łączyła jedynie FEROCO S.A. oraz 

Odwołującego. To zaś pozwala Odwołującemu na powoływanie się na zdobyte doświadczenie 

w  zakresie  całości  realizowanych  prac  przez  FEROCO  S.A.  i  Odwołującego  z  niżej 

wskazanych powodów. 

Po  pier

wsze wynika to z niepodzielności świadczenia takiego jak roboty budowlane. 

Owa  niepodzielność  świadczenia  znajdowała  odzwierciedlenie  w  braku  odseparowania  od 

siebie  zakresu,  który  od  początku  realizowany  miał  być  przez  FEROCO  S.A.  od  zakresu 

przypisanego 

spółce  Odwołującego.  Naturalną  konsekwencją  powiązania  przedmiotowego 

wskazanych zakresów było zaangażowanie Odwołującego we wszystko, co związane jest z 

szeroko rozumianą zarządczą i decyzyjną sferą realizacji Zamówienia E-30. 

Po drugie jest to następstwem charakteru świadczenia będącego przedmiotem umowy 

o  roboty  budowlane  z  punktu  widzenia  podziału  umów  na  umowy  starannego  działania  i 

umowy  rezultatu.  Umowa  o  roboty  budowlane  ponad  wszelką  wątpliwość  należy  do  tej 

ostatniej  kategorii,  co  oznacza,  iż  interes  społeczno  -  gospodarczy  wierzyciela  (w  tym 

przypadku  - 

inwestora)  zostaje  zaspokojony  dopiero  w  momencie  osiągnięcia  celu 


wskazanego  mu  przez  treść  zobowiązania  i  w  konsekwencji  odpowiada  za  brak  rezultatu 

swego  postępowania.  Doświadczenie  z  realizacji  robót  budowlanych  nie  płynie  zatem  z 

czasowego  zaangażowania  w  realizację  robót,  lecz  jest  ono  związane  z  faktycznym 

zaangażowaniem w realizację robót, aż do czasu ich odbioru przez wierzyciela. Skoro więc 

Odwołujący  był  jedynym  podmiotem  faktycznie  realizującym  roboty  będące  przedmiotem 

Kontraktu E-

30 od jego początku, aż do końca to trudno w takim przypadku uznać, iż nie nabył 

omawianego doświadczenia. 

Za szczególnie istotne Odwołujący uznaje zdarzenia mające miejsce w 2014 r. Wtedy 

to spółka FEROCO S.A. popadła w istotne kłopoty finansowe, co wywarło wpływ na dalszą 

realizacje  Zamówienia  E-30.  Wówczas  Odwołujący  objął  funkcję  lidera  konsorcjum,  a  stan 

realizacji  inwestycji  był  następujący:  w  lipcu  2014  r.  (moment  zmiany  lidera  konsorcjum) 

zaangażowanie  finansowe  inwestycji  E-30  wynosiło  38%  (co  wynika  z  Przejściowego 

Świadectwa Płatności z dnia 10.07.2014 r.); do lipca 2014 r. wydanych zostało 16 spośród 45 

pozwoleń na budowę, a więc prace odpowiadające pozostałym 29 pozwoleniom nie mogły być 

wykonywane  w

cześniej  (natomiast  nie  oznacza  to  jednocześnie,  że  wszystkie  prace 

odpowiadające pozwoleniom wydanym przed lipcem 2014 r. musiały być zakończone). 

Jak  wynika  z  zestawienia  opracowanego  przez  Odwołującego  nawet  przyjmując,  że 

Odwołujący  rozpoczął  nabywanie  doświadczenia  w  lipcu  2014  r.,  uznać  należy,  że  uzyskał 

doświadczenie  znacznie  większe  od  wymaganego  w  postępowaniu  przez  Zamawiającego. 

M

ożliwość  przypisania  sobie  doświadczenia  z  tytułu realizacji  Zamówienia  E-30  nie  wynika 

tylko,  lub  w  decydującej  mierze,  z  objęcia  funkcji  lidera  konsorcjum.  Zdarzenie  to  było 

odzwierciedleniem  sytuacji,  jaka  nastąpiła  w  ramach  konsorcjum.  Jednakże  doświadczenie 

nabyte  przez  Odwołującego  nie  wynika  z  aneksu  do  umowy  konsorcjum,  lecz  jest 

konsekwencją faktycznego zaangażowania Odwołującego w realizację inwestycji (przez cały 

okres jej realizacji). 

Odwołujący  przedstawił  fragmenty  Dzienników  Budowy  dla  Zamówienia  E-30,  które 

obejmują m. in. szlak Wola Rzędzińska - Czarna Tarnowska, szlak Tarnów Wola - Rzędzińska 

oraz szlak Grabiny - 

Dębica. Z dokumentów tych wynika, że za wykonanie robót torowych i 

odwodnienia odpowiedzialni byli wykonawcy: FEROCO S.A. oraz Odwołujący (oraz jeden z 

podwykonawców).  Na  uwagę  zasługuje,  że  szlak  Wola  Rzędzińska  -  Czarna  Tarnowska 

samodzielnie p

ozwoliłby na spełnienie warunku udziału w postępowaniu, obejmował bowiem 

łącznie ok. 24 km nawierzchni torowej, natomiast warunek udziału wskazywał na minimum 20 

km.  Prace  w  ramach  tego  szlaku  rozpoczęły  się  już  po  objęciu  funkcji  lidera  przez 

Odwołującego. Jako kierownicy robót torowych wskazani są Panowie: T. Ś., M. S., którzy tę 

funkcję  pełnili  z  ramienia  Odwołującego.  Również  z  innych  Dzienników  Budowy 


(prowadzonych dla innych zakresów prac torowych) wynika wprost, że Odwołujący wykonywał 

roboty torowe. 

Kolejnym  dowodem  obrazującym  zaangażowanie  Odwołującego  w  wykonanie  robót 

torowych jest Protokół odbioru częściowego dla branży torowej, pod którym widnieje podpis 

kierownika robót torowych ze strony Odwołującego (Pan T. Ś.). Załączony Protokół odnosi się 

również  do  przywoływanego  przez  Odwołującego  szlaku  Wola  Rzędzińska  -  Czarna 

Tarnowska. 

Dodatkowo 

Odwołujący  załączył  notatki  ze  spotkań  związanych  z  realizacją  robót 

torowych oraz korespondencję związaną z samą realizacją robót torowych (m. in. związaną z 

zamknięciami  torowymi).  Wynika  z  nich  w  jego  opinii,  że  przedstawiciele  Odwołującego 

aktywnie uczestniczyli w ustaleniach odnoszących się do zakresu torowego i w pracach z tym 

zakresem związanych. Powyższe dowodzi również, że treść Umowy Wykonawczej, nie oddaje 

faktycznego przebiegu realizacji Zamówienia E-30. W rzeczywistości bowiem, w okresie po 

lipcu  2014  r.,  a  przed  upadłością  spółki  FEROCO  S.A.,  mieliśmy  do  czynienia  ze  wspólną 

realizacją robót torowych przez FEROCO S.A. oraz Odwołującego.  

W

spólny proces realizacji inwestycji ulegał coraz dalszym odchyleniom, znajdującym 

potwierdzenie  w  postępującym  marginalizowaniu  roli  FEROCO  S.A.  przy  wzrastającym 

znaczeniu drugiego wykonawcy, tj. Odwołującego. Widać to chociażby na przykładzie aneksu 

nr 3 do Umowy Wykonawczej zawa

rtego dnia 18 września 2015 r. Z dokumentu tego wynika, 

że wspólne wykonywanie robót torowych przestało być w zasadzie możliwe. Pomimo tego, że 

w  tamtym  momencie  FEROCO  S.A.  nie  wycofało  się  jeszcze  z  konsorcjum,  Odwołujący 

przejąć  musiał  określony  zakres  robót  (wskazany  w  §2)  w  wykonawstwo  samodzielne,  w 

którym zaangażowanie FEROCO S.A. było równe zeru. 

Na dalszym etapie realizacji inwestycji E-

30 (październik 2016 r.) spółka FEROCO S.A. 

definitywnie  wycofała  się  z  jakiegokolwiek  zaangażowania  w  realizację  Zamówienia  E-  30. 

Odwołujący i FEROCO podpisały ostatecznie Porozumienie do Umowy Wykonawczej na mocy 

którego  Odwołujący  przejął  od  FEROCO  wszystkie  pozostałe  roboty  do  wykonania.  Nie 

oznacza  to  jednak,  że  dopiero  od  tego  momentu  Odwołujący  rozpoczął  nabywanie 

doświadczenia. Z punktu widzenia możliwości przypisania sobie doświadczenia skutkowało to 

tym, że od tego momentu to tylko Odwołujący nabywał doświadczenie (a do tego momentu 

nabywane ono było przez Odwołującego oraz FEROCO S.A.). Potwierdzeniem powyższego 

jest  treść  protokołów  końcowych  dla  branży  torowej  oraz  trakcyjnej.  Z  ich  treści  wynika 

jednoznacznie, że jedynym wykonawcą stawającym do odbiorów był Odwołujący. 

Odwołujący  w  ramach  Zamówienia  E-30  wykonywał  szereg  istotnych  czynności 

związanych z realizacją robót w zakresie pkt. 8.6.1. lit a), c) i d) IDW, w szczególności: brał 


czynny udział  w realizacji i koordynacji prac projektowych w tym zakresie; realizował ściśle 

powiązane  z  budową  nawierzchni  torowej  i  trakcji  roboty  polegające  na  budowie  obiektów 

inżynieryjnych, na których te roboty miały być realizowane; od przejęcia w 2014 r. funkcji lidera 

konsorcjum, 

Odwołujący  przejął  obowiązek  koordynacji  wszystkich  tych  prac,  czynił 

uzgodnienia  w  tym  za

kresie z  Zamawiającym  oraz  dostarczał  w  szczególności  na  potrzeby 

realizowania  robót  przez  FEROCO  niezbędne  materiały  budowlane  do  wykonania  robót 

torowych  i  trakcyjnych; 

od  chwili,  gdy  FEROCO  wycofało  się  z  realizacji  robót  w  2016  r., 

Odwołujący samodzielnie zakończył wykonanie pozostałych robót torowych i trakcyjnych oraz 

był jedynym podmiotem, który dokonywał z Zamawiającym odbiorów całości zrealizowanych 

robót budowlanych, w tym w zakresie wynikającym z pkt 8.6.1. lit a), c) i d) IDW. 

Co za tym idzie, o 

ile Odwołujący nie zaprzecza, że samodzielnie, ani w przeważającej 

mierze nie wykonał podczas realizacji Zamówienia E-30 zakresu prac w zakresie wskazanym 

w pkt 

8.6.1. lit a), c) i d) IDW, to z pewnością faktycznie i konkretnie w sposób bezpośredni 

brał udział - w zasadniczej mierze - w realizacji tego zakresu prac. Innymi słowy, zakres udziału 

Odwołującego w realizacji Zamówienia E-30 w odniesieniu do zakresu, o którym mowa w pkt 

8.6.1. lit a), c) 

i  d)  IDW  był  na  tyle  istotny,  że  pozwolił  Odwołującemu  na  zdobycie 

doświadczenia w realizacji tego rodzaju prac w takim stopniu, że może wykazać spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu. 

Odwołujący  w  przypadku  Zamówienia  Rail  Baltica  także  powoływał  się  na 

doświadczenie  zdobyte  w  trakcie  realizacji  Zamówienia  E-30,  jednak  ostatecznie  wskutek 

w

yroku 16/20 Zamawiający wezwał go na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia 

dokumentów w zakresie warunków określonych w pkt. 8.6.1 lit. a) [nawierzchnia torowa] oraz 

lit.  b)  [trakcja]  ID

W.  Zamawiający  w  Zamówieniu  Rail  Baltica  nie  wzywał  Odwołującego  do 

uzupełniania  dokumentów  w  zakresie  wskazanym  w  pkt.  8.6.1  lit.  c)  i  d)  IDW.  Już  z  tego 

powodu,  za

stosowanie przez Zamawiającego wyroku 16/20 w niniejszym postępowaniu ani 

nie  ma  wytłumaczenia,  ani  uzasadnienia  merytorycznego  w  kontekście  rzekomej  chęci 

zastosowania się przez Zamawiającego do treści wyroku 16/20.  

Pomimo niejednoznaczności wyroku 16/20 i złożonego przez samego Zamawiającego 

wniosku  o  jego  wykładnię,  Zamawiający  nie  czekając  na  stanowisko  Izby  postanowił 

zastosować wprost wyrok 16/20 do niniejszego postępowania. Tymczasem, wyrok 16/20 nie 

daje  podstawy  do  wezwania  Odwołującego  do  uzupełnienia  dokumentów  w  zakresie 

wskazanym w pkt 8.6.1 li

t. c) i d) IDW w Zamówieniu Rail Baltica, a dodatkowo nie ma mocy 

wiążącej w niniejszym postępowaniu. 

Mając  powyższe  na  uwadze,  Zamawiający  winien  był  uznać,  że  wykładnia  zasady 

równego traktowania wykonawcy wyrażona w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp nie stoi na przeszkodzie 


uznaniu, że Odwołujący może powoływać się na doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji 

Zamówienia  E-30  w  całości  prac  zrealizowanych  podczas  tej  inwestycji.  W  konsekwencji, 

Zamawiający  winien  był  także  uznać,  że  nie  zachodzi  podstawa  do  stwierdzenia,  że 

Odwołujący nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 

8.6.1 lit a), c) i d) IDW i podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, z 

zastrzeżeniem konieczności uprzedniego wezwania Odwołującego na podstawie art. 26 ust. 3 

ustawy Pzp do uzupełniania dokumentów w tym zakresie. 

Biorąc pod uwagę, że Zamawiający w świetle art. 7 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 

ustawy Pzp nie miał podstaw do przyjęcia, że Odwołujący nie wykazał spełniania warunków 

udziału w postępowaniu określonych w pkt 8.6.1 lit a), c) i d) IDW, nie było także i podstaw 

pra

wnych do wezwania Odwołującego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia 

dokumentów w tym zakresie. Skoro Odwołujący złożył Zamawiającemu wszystkie wymagane 

IDW dokumenty i wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu, to brak było podstaw 

prawnych do wystosowanego przez Zamawiającego wezwania do uzupełnienia dokumentów, 

a takiej podsta

wy nie kreował w szczególności wyrok 16/20. 

II. 

Zarzuty i żądania odwołania – odwołanie o sygn. KIO 708/20 

Odwołujący  Przedsiębiorstwo  Usług  Technicznych  Intercor  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Zawierciu, dalej „Odwołujący” wniósł odwołanie, zarzucając 

Zamawiającemu naruszenie: 

art. 

7 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp poprzez ich błędną wykładnię oraz 

niewłaściwe  zastosowanie  i  błędne  przyjęcie,  że  Odwołujący  nie  był  uprawniony  do 

powoływania się na doświadczenie zdobyte przez Odwołującego w toku realizacji Zamówienia 

E-30 oraz w toku realizacji E-75 dla wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w pkt. 8.6.1 lit. a), c) i d) IDW i błędne przyjęcie, że Odwołujący nie wykazał 

spełniania  tych  warunków  udziału  w  postępowaniu,  pomimo  tego,  że  Odwołujący  był 

uprawniony do wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 

8.6.1.  lit.  a),  c)  i  d)  IDW  poprzez  doświadczenie  zdobyte  w  toku  realizacji  inwestycji 

Zamówienie  E-30  i  Zamówienie  E-75  oraz  w  konsekwencji  wykluczenie  Odwołującego  z 

p

ostępowania na  podstawie art.  24  ust.  1 pkt  12  ustawy  Pzp pomimo tego,  że Odwołujący 

powołując się na doświadczenie zdobyte w toku tak Zamówienia E-30, jak i Zamówienia E-75, 

wykazał spełnianie tych warunków udziału w postępowaniu; 

 art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp w zw. z art. 57 ust. 4 lit h) dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego  i  Rady  2014/24/UE  poprzez  ich niewłaściwe  zastosowanie  i  w  konsekwencji 

wykluczenie  Odwołującego  z  postępowania  pomimo  tego,  że  Odwołujący  w  stosunku  do 

d

oświadczenia  p.  E.  R.  I.  zgłoszonego  na  stanowisko  Głównego  Projektanta  na  potrzeby 


wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt 8.6.2 lit. a) pkt 6 

IDW:  i)  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  nie  wprowadził 

Zam

awiającego  w  błąd  przy  przedstawianiu  informacji,  że  spełnia  warunki  udziału  w 

p

ostępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria i nie zataił tych informacji oraz ii) 

w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa nie przedstawił informacji wprowadzających w błąd 

Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

art. 24 ust. 9 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, art. 57 ust. 6 i art. 18 ust. 1 dyrektywy 

2014/24/UE  poprzez  jego  niezasto

sowanie i  w konsekwencji wykluczenie Odwołującego na 

podstawie art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  ustawy  Pzp,  pomimo tego,  że nawet  w  przypadku gdy 

Zamawiający uznał, iż Odwołujący podlega wykluczeniu na podstawie tych przepisów ustawy, 

to uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Odwołującego, Zamawiający winien 

był  uznać  za  wystarczające  dowody  przedstawione  przez  Odwołującego  z  pismem  z  dnia 

27.02.2020  r.  i  uznać,  że  Odwołujący  skutecznie  dokonał  samooczyszczenia  i  nie  podlega 

wykluczeniu z p

ostępowania. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:  

unieważnienia czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania; 

2.  dokonania 

powtórzenia  czynności  badania  i  oceny  oferty  Odwołującego  oraz  wybór 

oferty Odwołującego, jako najkorzystniejszej. 

O

dnosząc  się  do  argumentacji  związanej  z  Zamówieniem  E-30  Odwołujący  powielił 

swoje stanowisko prezentowane w odwołaniu o sygn. akt KIO 444/20. Podnosił, że nasilenie 

udziału  Odwołującego  w  organizowaniu,  zarządzaniu,  ale  przede  wszystkim  realnym 

wykonywaniu prac i robót na Zamówieniu E- 30 było tak znaczne - bez udziału Odwołującego 

prace na Zamówieniu E-30 nigdy nie byłyby  wykonane i bez tego udziału nie było możliwe 

wykonanie prac objętych Zamówieniem E-30 - że niewątpliwie Odwołujący jest uprawniony do 

powoływania się na doświadczenie zdobyte na Zamówieniu E-30 w zakresie wszystkich prac 

i robót wchodzących w zakres tego przedsięwzięcia.  

zakresie  udziału  Odwołującego  w  realizacji  Zamówienia  E-75  wskazywał,  że  bez 

wykonania  prac  przez  Odwołującego,  inwestycja  ta  nigdy  nie  zostałaby  zrealizowana  oraz 

podnosił,  że  zakres  udziału  Odwołującego  w  realizacji  tej  inwestycji  był  także  znaczący  i 

n

iezbędny do należytego wykonania tejże inwestycji.  

Zamawiający winien był uznać, że wykładnia zasady równego traktowania wykonawcy 

wyrażona w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp nie stoi na przeszkodzie uznaniu, że Odwołujący może 

powoływać się na doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji Zamówienia E-30 i Zamówienia 

E-

75 w całości prac zrealizowanych podczas tych inwestycji. W konsekwencji, Zamawiający 


winien był także uznać, że nie zachodzi podstawa do stwierdzenia, że Odwołujący nie wykazał 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 8.6.1 lit a), c) i d) IDW i 

podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. 

Odnosząc  się  do  doświadczenia  Głównego  projektanta,  Odwołujący  podnosił,  że 

i

stotnie, i informację tę Odwołujący  wskazał w złożonych przez siebie wyjaśnieniach, stacja 

V

illada  nie  posiada  3  krawędzi  peronowych,  jednakże  na  wskazanej  inwestycji  p.  l.  w 

charakterze  głównego  projektanta  opracował  wielobranżową  Dokumentację  projektową 

budowlaną  i  wykonawczą  dla  wymaganych  w  IDW  branżach  dla  stacji  Palanquinos,  która 

posiada 3 krawędzie peronowe, a zatem p. .w ramach wskazanej w Wykazie osób inwestycji 

posiada  wymagane  doświadczenie  i  Odwołujący  wykazał  spełnianie  warunków  udziału  w 

p

ostępowaniu.  Jeżeli  Zamawiający  posiadając  informację  prawdziwą  o  zakresie  danej 

inwestycji wskazanej jako doświadczenie personelu wykonawcy (tj. o stacji Palanquinos) nie 

podjąłby  decyzji  o  wykluczeniu  wykonawcy  z  postępowania,  to  podanie  informacji 

nieprawdziwych  (tj.  o  stacji 

Villada)  nie  może  być  postrzegane,  jako  podanie  informacji 

wprowadzającej zamawiającego w błąd w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp. W 

tym stanie rzeczy, doświadczenie p. l. wskazane w pierwotnym Wykazie osób i wyjaśnione w 

wyjaśnieniach  Odwołującego  spełnia  wymagania  IDW.  Zatem  Odwołujący  już  pierwotnie 

spełniał warunki udziału w postępowaniu i Zamawiający nie był wprowadzony w błąd w takim 

stopniu, który uzasadniałby wykluczenie Odwołującego z Postępowania. 

Jeżeli chodzi zaś o wskazanie w udzielonych przez Odwołującego wyjaśnieniach, iż p. 

l. 

brał udział w charakterze głównego projektanta w opracowaniu dokumentacji projektowej dla 

stacji  Villada  (stacja  techniczna),  to  z  nieznanych  Odwołującemu  względów  Zamawiający 

uznał,  iż  informacja  ta  jest  nieprawdziwa.  W  wyjaśnieniach  takiej  informacji  nie  zawarto. 

Tymczasem,  jak  wyjaśniał  Odwołujący,  stacja  Villada  tyle  tylko,  że  nie  posiada  3  krawędzi 

peronowych (tu Odwołujący wskutek omyłki wskazał w Wykazie osób na stację Villada zamiast 

stację Palanąuinos), ale p. l. brał udział w opracowaniu dokumentacji projektowej dla tej stacji 

technicznej. Stacja ta nie leży na Odcinkach wskazanych przez Odwołującego, dla których p. 

l. 

brał  udział  w  charakterze  głównego  projektanta  w  opracowaniu  wielobranżowej 

Dokumentacji  projektowej  Budowlanej  i  Wykonawczej  dla  branż:  torowej,  kubaturowej, 

mostowej, urządzeń srk. kolejowej sieci trakcyjnej, ale p. l. brał udział w opracowaniu dla tej 

stacji  technicznej  dokumentacji  projektowej  - 

z  tym,  że  w  mniejszym  niż  wymagania  IDW 

zakresie. Nie oznacza to jednak, że p. l. w ogóle nie brał udziału w zaprojektowaniu tej stacji, 

o co się pytał Zamawiający. Informacja zawarta w wyjaśnieniach Odwołującego była zatem jak 

najbardziej  prawdz

iwa.  W  tym  zakresie  więc  podstawa  faktyczna  przyjęcia  przez 

Zamawiającego tezy, iż tą informacja został on wprowadzony w błąd przez Odwołującego jest 

więc  nieprawdziwa  i  przez  Zamawiającego  nieudowodniona.  To  zaś  na  Zamawiającym 


spoczywa ciężar wykazania ziszczenia się wszystkich przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 

pkt 16 i 17 ustawy Pzp. 

Jak wyjaśnił  także Odwołujący,  w  zakresie inwestycji  "Korytarz  północno  -  północno 

zachodni.  Odcinek  Venta  de  Banos  -  Pafencia  -  Leon"  p.  I. 

nie  opracował  w  charakterze 

głównego  projektanta  wielobranżowej  Dokumentacji  projektowej  w  wymaganych  w  IDW  5 

branżach  dla  całości  tej  linii  kolejowej,  ale  wyłącznie  dla  trzech  szlaków:  "Onzonilla 

(PK340+877)  -  N601  (PK318+695),  Rio  Cea  (PK287-561)  -  Bercianos  de  Real  Camino 

(PK298+063),  Grijota  (PK233+877)  -  Becerril  de  Campos  (PK247+29T).  Informacji  tych  ani 

Zamawiający,  ani  konkurenci  Odwołującego  nigdy  nie  kwestionowali.  Zatem  informacja 

prawdziwa dotycząca doświadczenia p. I. zdobytego na omawianej inwestycji nie wprowadzała 

Zamawiającego  w  błąd  w  zakresie,  w  jakim  doświadczenie  to  spełniało  wymagania  IDW. 

O

trzymując informację prawdziwą Zamawiający podjąłby taką samą decyzję tj. iż Odwołujący 

wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

Mimo  zawnioskowania  p

rzez  Odwołującego  do  Zamawiającego  o  udostępnienie 

Odwołującemu pisma ADIF w celu odniesienia się do jego treści, Zamawiający odmówił. Nie 

sposób nie zauważyć niekonsekwencji Zamawiającego, który najpierw w trybie art. 26 ust. 4 

ustawy  Pzp  wzywa  Odwołującego  pismem  z  dnia  21.02.2020  r.  do  ustosunkowania  się  do 

zarzutów PORR. S.A., a obecnie nie udostępnia Odwołującemu pisma ADIF w celu utrudnienia 

obrony. Nadto, jak wynika z argumentacj

i Zamawiającego, treść pisma tylko nie potwierdza, 

że  p.  I.  brał  udział  w  opracowaniu  wielobranżowej  Dokumentacji  projektowej  budowlanej  i 

wykonawczej także w branży srk - zapewne wskutek odpowiedniego sformułowania pytania 

przez PORR S.A. - 

ale nie wskazuje, że tak nie było. Tymczasem p. l. w ramach opracowania 

wielobranżowej  Dokumentacji  projektowej  budowlanej  i  wykonawczej  dla  wskazanych  3 

szlaków ww. inwestycji, brał udział w jej opracowaniu także w branży srk. Zamawiający w celu 

wykluczenia Odwołującego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp 

nie  może  tymczasem  polegać  na  swoich  spekulacjach,  ale  musi  wykazać  i  udowodnić 

nieprawdziwość informacji i okoliczność, iż wprowadziła go ona w błąd. To na Zamawiającym 

spoczywa ciężar dowodu w tym zakresie, któremu nie sprostał i nie wykazał w  informacji o 

wykluczeniu Odwołującego z Postępowania, iż Odwołujący podał w tym zakresie informacje 

wprowadzające w błąd. 

Zamawiający  bazując  na  pewnych  niepopartych  dowodami  przypuszczeniach 

stwierdził, że p. I. nie posiada wymaganego w pkt. 8.6.2 lit. a pkt 6 IDW doświadczenia, które 

zostało  zdobyte  na  omawianej  inwestycji,  a  zatem  że  Odwołujący  nie  wykazał  spełniania 

warunków  udziału  w  postępowaniu.  Twierdzenie  to  jest  nieprawdziwe,  co  już  wyjaśnił 

Odwołujący  powyżej,  bowiem  p.  l.  na  omawianej  inwestycji  zdobył  wymagane  w  IDW 

doświadczenie. Wszelkie zaś nieścisłości zawarte w Wykazie doświadczenia p. I. nie miały 


istotnego wpływu na decyzje podejmowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia przez 

zamawiającego, bowiem posiadane przez p. l. w ramach omawianej inwestycji doświadczenie 

spełnia  w  rzeczywistości  wymagania  IDW.  Stąd,  wskazać  należy,  że  podane  przez 

Odwołującego  nieścisłe  informacje,  nie  mogły  być  zakwalifikowane,  jako  poważne 

wprowadzenie  w  błąd  w  rozumieniu  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  57 

dyrektywy  2014/24/UE,  w  szczególności  biorąc  pod  uwagę  zasadę  proporcjonalności.  W 

konsekwencji,  zdaniem  Odwołującego  nie  ziściły  się  określone  w  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17 

ustawy  Pzp  przesłanki  wykluczenia  Odwołującego  z  postępowania,  a  z  pewnością 

Zamawiający  nie  wykazał  ich  spełnienia,  i  w  konsekwencji  wykluczenie  Odwołującego  z 

p

ostępowania na tej podstawie prawnej było nieuzasadnione. 

Odwołujący wskazywał, że wraz z wyjaśnieniami z dnia 27.02.2020 r. złożył obszerne 

wyjaśnienia  w  zakresie  występujących  w  złożonym  przez  niego  Wykazie  osób  omyłek 

dotyczących  doświadczenia  p.  I.  na  wskazanej  inwestycji.  Wyjaśnił  charakter  omyłek  oraz 

wskazał,  w  jaki  sposób  należy  doprecyzować  doświadczenie  p.  I.  zdobyte  na  omawianej 

inwestycji. Nadto, Odwołujący dokonał samooczyszczenia w trybie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 

wyjaśniając jak doszło do omyłki oraz jakie podjął środki w celu zapobiegania występowaniu 

takich nieprawidłowości w przyszłości. W tym w szczególności wskazał na wdrożenie procedur 

weryfikacji kandydatów na personel wykonawcy oraz wskazał na konsekwencje pracownicze 

wyciągnięte wobec osoby, która dopuściła się popełnienia omyłki w Wykazie osób (otrzymane 

pouczenie dla p. M. S.). 

Odwołujący  nie  zgadzał  się  także  z  Zamawiającym,  iż  Odwołujący  nie  dokonał 

wyczerpującego 

wyjaśnienia 

stanu 

faktycznego 

związanego 

powstałymi 

nieprawidłowościami. Do wyjaśnień Odwołującego zostało dołączone oświadczenie p. M. S. o 

tym, 

iż to wskutek jej działań doszło do podania nieprecyzyjnych danych dot. doświadczenia 

p. I.

, i że otrzymała ze strony Odwołującego pouczenie w związku z tymi nieprawidłowościami. 

Odwołujący  wskazał  więc  z  imienia  i  nazwiska  osobę  odpowiedzialną  za  powstałe 

nieprawidłowości.  Trudno  zrozumieć  znaczenie  jakie  miałoby  dla  Zamawiającego  podanie 

informacji, z którymi pracownikami - wymienionymi z imienia i nazwiska - p. S. rozmawiała ze 

strony IDOM i czy byli to pracownicy hiszpańskiej spółki IDOM, czy polskiego oddziału IDOM. 

Bez względu bowiem na to, czy rozmowy p. S. prowadziła z osobami pracującymi w Hiszpanii, 

czy w Polsce, niewątpliwie przyczyną dla której powstały nieprawidłowości była okoliczność 

zaniechania bezpośredniego kontaktu przez p. S. z osobą p. l. . Tylko bowiem bezpośredni 

kontakt  wyeliminowałby  ryzyko  podania  nieprecyzyjnych  informacji  o  jego  doświadczeniu. 

Jednocześnie,  nawet  w  przypadku  bezpośredniego  kontaktu  p.  S.  z  p.  I.,  p.  S.  winna  była 

zweryfikować pozyskane informacje także w ogólnodostępnych bazach danych www, tak jak 

zrobił to konkurent PORR S.A. Daty w których p. S. kontaktowała się z pracownikami IDOM 


nie stanowią okoliczności, które wyjaśniałyby w jakikolwiek sposób intencje p. S. . Nie sposób 

też  twierdzić,  że  Odwołujący  intencjonalnie  wprowadzałby  w  błąd  Zamawiającego  w  celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w sytuacji, gdy faktyczne i dokładnie 

opisane doświadczenie p. I. potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

N

awet w przypadku, gdy określona osoba udostępniana jest wykonawcy przez podmiot 

trzeci,  to  i  tak,  najbardziej  istotne  jest  skonfrontowanie  informacji  o  doświadczeniu  danego 

kandydata z tym kandydatem bez

pośrednio oraz następcza weryfikacja tych informacji także 

w innych źródłach. Bez względu na to, z jakiego źródła pochodzi kandydat, jego doświadczenie 

winno  być  weryfikowane  w  kilku  niezależnych  źródłach,  a  przede  wszystkim  w  drodze 

bezpośredniego  z  nim  kontaktu.  Właśnie  brak  dochowania  takich  zasad  skutkowało 

wystąpieniem  nieprawidłowości  w  tym  przypadku.  Stąd  też  zarzut  Zamawiającego,  iż 

wdrożony u Odwołującego Regulamin nie reguluje relacji na linii Wykonawca - podmiot trzeci 

jest nieuzasadnione. To właśnie poleganie wyłącznie na zapewnieniach podmiotu trzeciego 

doprowadziło  Odwołującego  do  podania  nieprecyzyjnych  danych  -  gdyby  wówczas 

Odwołujący stosował wdrożony regulamin, takich nieprawidłowości z pewnością by nie było. 

Wdrożone  przez  Odwołującego  środki  zaradcze  są  więc  adekwatne  do  stwierdzonych 

nieprawidłowości i zapewniają zapobieganie im w przyszłości. 

Trudno 

też  oczekiwać  wyciągania  przez  Odwołującego  odpowiedzialności  zbiorowej 

działu ofertowania Odwołującego, jeżeli zawiniła tylko jedna osoba. Pozostałe osoby pracujące 

w  dziale  ofertowania  Odwołującego  wzięły  udział  w  szkoleniu  i  podpisały  stosowne 

oświadczenie w tym zakresie. Odwołujący nie tylko więc przeszkolił osobę, która dopuściła się 

podania nieprecyzyjnych danych, ale także inne osoby z działu ofertowania, by zapobiegać 

podobnym sytuacjom w przyszłości. 

Dodatkowo,  t

rudno  sobie wyobrazić,  aby  Odwołujący  w  zależności  od tego,  w jakim 

kraju przebywa lub jest obywatelem dany kandydat, dokonywał analizy prawa karnego danego 

kraju i pouczał tego kandydata o odpowiedzialności karnej obowiązującej w tym państwie za 

podawanie  nieprawdziwych  informacji,  szczególnie,  w  przypadku,  gdy  podanie 

nieprawdziwych  informacji  wywiera  skutek  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

toczącego się w Polsce. Skutkiem wdrożenia opracowanego przez Odwołującego Regulaminu 

ma  być  weryfikacja  podawanych  danych  o  doświadczeniu  określonego  kandydata  w  kilku 

niezależnych  źródłach,  co  winno  doprowadzić  do  tego,  że  ewentualne  nieprawidłowości  w 

opisie  tych  informacji  zostaną  zidentyfikowane  przez  Odwołującego  przed  podaniem  ich 

zamawiającemu.  

III. 

Odpowiedź Zamawiającego na odwołanie KIO 444/20 


Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania w całości. W pierwszej kolejności wskazał, 

że  nie  kwestionuje  w  żaden  sposób  możliwości  powoływania  się  przez  wykonawcę  na 

doświadczenie w realizacji zamówienia wspólnie z innymi podmiotami, o ile dany wykonawca 

faktycznie wykonał zakres prac, na który się powołuje. Dalej, wskazywał, że w treści wezwania 

Odwołującego do uzupełnienia dokumentów  nie dokonuje samodzielnie wykładni  przepisów 

prawa krajowego czy unijnego, ale opiera się na literalnym brzmieniu dyrektyw płynących z 

wydawanyc

h  w  tym  zakresie  orzeczeń  i  wytycznych.    Podstawą  wezwania  jest  dyspozycja 

płynąca  z  sentencji  oraz  uzasadnienia  wyroku  w  sprawie  KIO  16/20  w  postępowaniu  Rail 

Baltica wydanego na kanwie analogicznego brzmienia warunku udziału w postępowaniu oraz 

tej samej referencyjnej roboty budowlanej.  

Odnosząc się do argumentacji, że umowa o roboty budowlane jest umową rezultatu to 

Zamawiający wskazywał, że w piśmiennictwie taka kwalifikacja budzi wiele wątpliwości. Trudno 

także uznać, iż charakter świadczenia z umowy o roboty budowlane determinuje fakt zdobycia 

przez  wykonawcę  wymaganego  przez  Zamawiającego  doświadczenia.  W  przypadku 

stwierdzenia, iż charakter świadczenia z umowy o roboty budowlane przesądza o konieczności 

uznawania doświadczenia wykonawcy, jakiekolwiek prowadzone badania i oceny poczynione 

przez Zamawiającego byłyby pozbawione podstaw, z uwagi na fakt, iż w istocie każde tego 

typu  doświadczenie  wykonawcy  musiałoby  skutkować  automatycznym  stwierdzeniem 

okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

P

odkreślenia  wymaga  fakt,  iż  warunkiem  określonym  przez  Zamawiającego  i 

wymaganym  dla  potrzeb  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  było  wykonanie 

przedmiotowych  robót.  Pojęcie  „wykonania”  powinno  być  interpretowane  zgodnie  z  jego 

językowym znaczeniem wskazującym na fakt rzeczywistego działania w związku z faktycznym 

zaangażowaniem  w  realizację  prac  budowlanych,  a  nie  prac  polegających  na  formalnym 

koordynowaniu procesu inwestycyjnego. Tym samym, zatem zasadne staje się stwierdzenie, 

iż  przywoływane  w  treści  odwołania  argumenty  wskazujące  jedynie  na  zaangażowanie  i 

uczestnictwo  w  procesach  związanych  z  prowadzeniem  prac,  poddaje  w  wątpliwość 

okoliczność nabycia doświadczenia przez Odwołującego. 

Niezrozumiała  dla  Zamawiającego  staje  się  również  argumentacja  Wykonawcy 

zmierzająca do podważenia treści Umowy Wykonawczej oraz stwierdzenie, iż nie oddaje ona 

faktycznego przebie

gu realizacji Zamówienia E-30. Jeżeli bowiem, to nie Umowa Wykonawcza 

określa zakres realizowanych prac,  a  co za tym  idzie fakt  zdobywania przez  Odwołującego 

doświadczenia, to wątpliwym staje się wskazywanie na odmienne podstawy zdobywania przez 

wykonawcę Intercor wymaganego doświadczenia. Ponadto podnieść należy, iż z posiadanych 

przez Zamawiającego informacji wynika, iż to właśnie spółka Ferroco S.A. realizowała prace, 


które  zostały  przez  Odwołującego  wskazane  jako  podstawa  legitymizująca  spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu. 

W analizowanym kontekście za wystarczające uznać należy bowiem stwierdzenie, że 

istotą  jest  możliwość  ograniczenia  nieuzasadnionego  powoływania  się  na  doświadczenie 

nabywane  w  konsorcjum  jedynie  w  sposób  teoretyczny,  zmierzający  do  wykazywania 

posiadania  doświadczenia  jedynie  na  potrzeby  postępowania  przetargowego.  Co  więcej, 

Zamawiający  podkreśla,  iż  przywoływane  stanowiska  sądów  oraz  KIO  w  znacznej  części 

referują  problematykę  „czynnego  udziału  w  zarządzaniu  sprawami  konsorcjum”,  a 

argumentacja  Odwołującego  zmierza  w  kierunku  wykazania  okoliczności  wskazujących  na 

tego rodzaju stopień zaangażowania Odwołującego w sprawy konsorcjum. 

Odwołujący  w  sposób  dorozumiany  potwierdza  zatem  słuszność  powzięcia  przez 

Zamaw

iającego  uzasadnionych  wątpliwości,  co  do  faktu  spełniania  przez  wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli bowiem Odwołujący nie wykazuje wprost spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, lecz zmierza do przekonania Zamawiającego o słuszności 

pogl

ądu  zakładającego  możliwość  zakwalifikowania  „czynnego  udziału  w  zarządzaniu 

sprawami  konsorcjum”  jako  okoliczności  pozwalającej  na  legitymowanie  się  określonym  w 

SIWZ  doświadczeniem,  to  wątpliwości  Zamawiającego  wyrażone  poprzez  fakt  skierowania 

wezwania 

do wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp stają się uzasadnione. 

Dodatkowo wskazać należy, że Odwołujący przedstawia zupełnie odmienne wnioski niż 

wynikają  z  literalnego  odczytania  wyroku  16/20.  Prezentowana  przez  niego  argumentacja 

podkreśla, że „wymienianie się doświadczeniami niezbędnymi do wykonywania całej inwestycji 

oraz obserwowanie jak działają inni oraz czerpanie wiedzy i nabywanie nowych umiejętności 

dzięki tej współpracy” jest w zupełności  wystarczające do uznania faktu spełniania wymogu 

do

świadczenia    wykonywaniu  robót  budowlanych.  Rozbieżność  pomiędzy  wykonywaniem 

robót  budowlanych,  a nadzorowaniem  ich wykonywania,  administrowanie,  dowodzenie oraz 

czerpaniem wiedzy z wymiany doświadczeń nie powala uznać, iż ww. pojęcia są wobec siebie 

tożsame.  

Wykonawca Budimex  Spółka Akcyjna  złożył  na  posiedzeniu  w  dniu 25  maja  2020 r. 

pismo procesowe w sprawie KIO 444

/20, wnosząc o oddalenie odwołania w całości. 

Pismo procesowe w dniu 25 maja 

2020 r. złożyła także spółka PORR Spółka Akcyjna, 

również wnosząc o oddalenie odwołania w całości. 

IV. 

Odpowiedź Zamawiającego na odwołanie KIO 708/20 


Zamawiający  wniósł  o  oddalenie  odwołania  w  całości  i  podtrzymał  dotychczasowe 

stanowisko  (wyrażone  m.in.  w  odpowiedzi  na  odwołanie  w  sprawie  KIO  444/20)  o 

niemożliwości  przypisania  Odwołującemu  doświadczenia  w  realizacji  Zamówienia  E-30  w 

zakresie wskazywanym w Wykazie robót. 

W  przypadku  Zamówienia  E-75  ocena  zaangażowania  Odwołującego,  zdaniem 

Zamawiającego, jest o tyle utrudniona, że Odwołujący nie przedstawił żadnych dowodów na 

potwierdzenie okoliczności, z których wywodzi skutki prawne, poza umową konsorcjum (którą 

zamierza  przedstawić  na  rozprawie  i  w  której  posiadaniu  jest  Zamawiający).  Odwołujący 

pozostaje  związany  podstawą  faktyczną  odwołania,  a  podnoszenie  już  na  samej  rozprawie 

nowych twierdzeń oraz przytaczanie nowych okoliczności będzie stało w sprzeczności z art. 

92  ust.  7  Pzp.  Zamawiający  wniósł  zatem  o  pominięcie  wszystkich  niewskazanych  w 

odwołaniu  faktów  i  okoliczności  jako  spóźnionych,  prowadzących  jedynie  do  niezasadnego 

przedłużenia postępowania odwoławczego. 

Zamawiający nie kwestionuje możliwości powoływania się na doświadczenie zdobyte 

w  ramach  konsorcjum  w  postępowaniach  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  o  ile  dany 

wykonawca faktycznie realizował  zakres  prac  na które się powołuje. W  przypadku zarówno 

Zamówienia  E-30  jak  i  E-75  z  posiadanych  przez  Zamawiającego  dokumentów  nie  wynika 

jakoby Odwołujący wykonywał roboty w zakresie w jakim powołuje się w Wykazie robót.  

Zamawiający podtrzymał w całości wyrażone w uzasadnieniu wykluczenia stanowisko, 

że  działanie  Odwołującego  nakierowane  było  na  wytworzenie  u  Zamawiającego  mylnego 

wyobrażenia  o  doświadczeniu  osoby  wskazanej  na  stanowisko  Głównego  Projektanta. 

Przyjęcie argumentacji Odwołującego uniemożliwiałoby skuteczne skorzystanie z przesłanki 

wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp, gdyż każdorazowo wykonawca miałby możliwość 

zastąpienia niezgodnych z rzeczywistością danych informacjami prawdziwymi. Bez znaczenia 

tutaj  również  pozostaje  fakt,  że  wskazane  w  ramach  samouzupełnienia  Wykazu  osób 

doświadczenie p. I. dotyczy tej samej inwestycji, ani fakt, że p. I. rzekomo realizował prace 

projektowe dla pierwotne wskazywanej inwestycji, ale „w mniejszym zakresie".  

Odnosząc się do zarzutów dotyczących rzekomego oparcia uzasadnienia wykluczenia 

Odwołującego  z  postępowania  na  przypuszczeniach  i  nieudowodnionych  okolicznościach 

Zamawiający wskazywał, że żaden przepis prawa nie nakłada na Zamawiającego obowiązku 

udawadniania i  ciężar  dowodu  -  wręcz  przeciwnie z  art.  6 k.c.  ciężar  dowodu spoczywa na 

podmiocie, który wywodzi określone skutki prawne, a więc w tym przypadku na Odwołującym, 

który  był  zobowiązany  przedstawić  wraz  z  odwołaniem  dowody  na  poparcie formułowanych 

tez.  


Zamawiający podtrzymał także swoje stanowisko o niemożliwości uznania dokonanego 

przez 

Odwołującego  samooczyszczenia  jako  skutecznego,  Zamawiający  w  uzasadnieniu 

wykluczenia Odwołującego w sposób szczegółowy nakreślił okoliczności stanowiące podstawę 

podjętej decyzji.  

W ocenie Zamawiającego podjęte działania mają charakter spóźniony i nieadekwatny 

do zaistniałych w sprawie okoliczności - o czym świadczy fakt, że Odwołujący przedstawiając 

uzupełniony  z  własnej  inicjatywy  bez  wezwania  Wykaz  osób  również,  ponownie  wskazał 

informacje  nieprawdziwe  - 

Odwołujący  oświadczył,  że  p.  E.  R.  I.  nabył  doświadczenie  w 

wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakres której wchodziło opracowanie 

w charakterze głównego opracowanie projektu dla infrastruktury kolejowej obejmującą „m.in. 

stację kolejową na zelektryfikowanej, dwutorowej linii kolejowej w miejscowości Palanquinos 

(PK 326,895), która zawiera 2 tory główne zasadnicze oraz 3 krawędzie peronowe” przy czym 

jak - 

bez większych przeszkód - Zamawiający ustalił, że stacja ta posiada jedynie 2 krawędzie 

peronowe  co  potwierdził  podmiot  na  rzecz  którego  była  realizowana  inwestycja  -  ADIF. 

Podobnie  również  w  zakresie  wykonania  dokumentacji  w  branży  srk,  w  tym  zakresie 

Od

wołujący pomimo wdrożenia działań naprawczych również przedstawił dane niezgodne z 

rzeczywistym stanem faktycznym. 

okolicznościach  niniejszej  sprawy  Izba  winna  dokonać  oceny  samooczyszczenia 

Odwołującego  nie  w  świetle  działań  o  charakterze  formalno  -  prawnym,  w  tym  oceniać 

przedstawione  w  samooczyszczeniu  argumenty  oraz  analizować  przedstawione  dowody 

mające potwierdzać wdrożenie działań naprawczych, ale opierać rozstrzygnięcie na faktach - 

wprowadzone działania nie przyniosły efektów, na które wskazuje przepis art. 24 ust. 8,. gdyż 

Odwołujący ponownie przedstawił informacje nieprawdziwe.  

Wykonawca PORR Spółka Akcyjna złożył na posiedzeniu w dniu 25 maja 2020 r. pismo 

procesowe w sprawie KIO 708

/20, wnosząc o oddalenie odwołania w całości. 

Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia  i  stanowiska 

stron,  oraz  uczestników  postępowania  odwoławczego,  złożone  w  pismach 

procesowych,  jak  też  podczas  rozprawy,  Izba  ustaliła  i  zważyła,  co  następuje:  oba 

odwołania zasługują na oddalenie.  

Izba  dopuściła  w  niniejszej  sprawie  dowody  z  dokumentacji  postępowania,  

w  szczególności  z:  protokołu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  ogłoszenia  

o zamówieniu, pytań i odpowiedzi udzielanych przez Zamawiającego w trybie art. 38 ustawy 

Pzp,  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  oferty  złożonej  przez 


Odwołującego,  wezwań  i  wyjaśnień  składanych  przez  Odwołującego,  informacji 

Zamawiającego o wykluczeniu Odwołującego z postepowania. Izba wzięła również pod uwagę 

stanowiska  wyrażone  w  odwołaniach,  odpowiedzi  Zamawiającego  na odwołania,  pismach 

procesowych złożonych  przez  Przystępującego Budimex  S.A.  oraz  Przystępującego PORR 

S.A., 

dowodach  przedłożonych  do  ww.  pism,  a  także  dowodach  przedstawionych  przez 

Odwołującego  na  rozprawie,  jak  również  oświadczenia  i  stanowiska  stron  i  uczestników 

postępowania odwoławczego wyrażone ustnie do protokołu posiedzenia i rozprawy w dniu 25 

maja 2020 r.

, a także dokumentację z postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 16/20. 

Izba pominęła argumentację wykonawcy PORR S.A. dotyczącą inwestycji w Chile oraz 

kwestii,  czy  inwestycja  stanowi  szlak,  czy  też  nie,  gdyż  obie  kwestie  nie  były  podstawą  do 

wykluczenia Odwołującego, a w konsekwencji zarzuty odwołań nie dotyczyły tejże tematyki. 

Skład orzekający nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu.

Izba oddaliła wniosek Odwołującego o skierowanie pytań prejudycjalnych dotyczących 

wykładni przepisów prawa unijnego, uznając go za nieprzydatny do rozstrzygnięcia niniejszej 

sprawy, 

dokonanie  wykładni  nie  jest  w  niniejszej  sprawie  niezbędne,  a  przepisy  ustawy  są 

jasne.

Uwzględniając powyższe, Izba ustaliła, co następuje. 

Zamawiający prowadzi postępowanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz 

realizację robót budowlanych w formule Projektuj i Buduj dla zadania pn. LOT- A Prace na linii 

kolejowej 131 na odcinku Chorzów Batory (km 5, 900) — Nakło Śląskie (km 29,000) w ramach 

projektu POIiŚ 51-14 pn. „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie 

Góry  -  Karsznice  -  Inowrocław  -  Bydgoszcz  -  Maksymilianowo.  Zamawiający  jednocześnie 

prowadzi 

również  postępowanie  pn.  Wykonanie  robót  budowlanych  na  odcinku  Czyżew  - 

Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu  „Prace na linii E75 na odcinku 

Czyżew Białystok” (numer referencyjny: 9090/1RZR1/07339/01931/19/P) (dalej: Rail Baltica). 

W  ramach  obu  postępowań  Zamawiający  wymagał  od  wykonawców  legitymowania  się 

doświadczeniem w podobnym zakresie. 

W  ramach  postępowania  Rail  Baltica  Konsorcjum  Intercor  na  potrzeby  wykazania 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.6.1 lit. a —g SIWZ-IDW 

powołało się na doświadczenie zdobyte przez lidera konsorcjum - Intercor (Odwołującego w 

niniejszym postępowaniu) w ramach Zamówienia E-30. Zamawiający w toku badania i oceny 

oferty  Konsorcjum  Intercor  powziął  wiedzę,  że  Zamówienie  E-30  było  realizowane  przez 

konsorcjum. W świetle powyższego, Zamawiający wezwał Konsorcjum do złożenia wyjaśnień 

jaki był faktyczny udział Intercor w realizacji inwestycji. W wyjaśnieniach zostało wskazane, że 

Intercor  brał  czynny  udział  w  realizacji  zamówienia  sprawując  rolę  lidera  wykonawców. 


Zamawiający uznał ww. wyjaśnienia za wystarczające, a w konsekwencji w dniu 23 grudnia 

2019  r.  dokonał  wyboru  oferty  Konsorcjum  Intercor  jako  oferty  najkorzystniejszej  w 

postępowaniu  Rail  Baltica.  Czynność  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  została  zaskarżona 

przez  pozostałych  wykonawców  ubiegających  się  o  zamówienie,  a  odwołania  skutkowały 

wydaniem przez 

Krajową Izbę Odwoławczą wyroku z dnia 31 stycznia 2020 r. sygn. akt KIO 

16/20,  KIO  10/20. 

Izba  uwzględniła  odwołanie  w  sprawie  KIO  16/20  w  zakresie  zarzutu 

naruszenia  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp 

oraz  nakazała  wezwać  Konsorcjum  Intercor  do 

uzupełnienia Wykazu robót potwierdzającego spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 8.6.1 

IDW dla postępowania Rail Baltica.  

Izba  ustaliła,  że  w  niniejszym  postępowaniu  zgodnie  z  pkt  8.6.1.  lit.  a),  c)  i  d)  IDW 

Zamawiający określił następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: 

W  zakresie  warunku  określonego  w  punkcie  8.2.3  IDW  Wykonawcy  wykażą,  że  w 

okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali: 

a) co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane, każda wykonana w ramach odrębnej umowy, przy 

czym  każda  robota  budowlana  obejmowała  swoim  zakresem  co  najmniej  Budowę  lub 

Przebudowę nawierzchni torowej na linii kolejowej dwutorowej zelektryfikowanej, gdzie suma 

długości  Budowanych  lub  Przebudowywanych  tonów  szlakowych  i  torów  głównych 

zasadniczych wynosiła co najmniej 20 (dwadzieścia) km, przy czym co najmniej 10 (dziesięć) 

km robót wykonywanych było przy prowadzonym ruchu po torach sąsiednich; 

c) 

Budowa lub Przebudowa co najmniej 20 (dwudziestu) rozjazdów kolejowych wykonana 

w ramach jednej umowy: 

d) 

Budowa lub Przebudowa co najmniej 1 (jednej) stacji kolejowej, przy czym Budowa lub 

Przebudowa obejmowała co najmniej 2 (dwa) tory główne zasadnicze i co najmniej 1 (jeden) 

tor  główny  dodatkowy  wraz  z  nawierzchnią,  podtorzem  i  odwodnieniem  oraz  co  najmniej  2 

(dwa) perony obejmujące co najmniej 3 (trzy) krawędzie peronowe; 

Izba 

ustaliła, iż zgodnie z pkt 8.2.3 lit. a) IDW Zamawiający wymagał dysponowania 

m.in.  osobą  posiadającą  uprawnienia  budowlane  do  projektowania  bez  ograniczeń  w 

specjalności  inżynieryjnej  kolejowej  w  zakresie  kolejowych  obiektów  budowlanych,  a  także 

doświadczenie: 

W  ciągu  ostatnich  10  (dziesięciu)  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  opracował  w 

charakterze  głównego  projektanta  co  najmniej  2  (dwa)  opracowania  wielobranżowej 

Dokumentacji projektowej w zakresie Budowy lub Przebudowy infrastruktury kolejowej. 


Każda  ww.  Dokumentacja  projektowa  w  zakresie  Budowy  lub  Przebudowy  infrastruktury 

kolejowej obejmowała co najmniej: 

Projekt  budowlany  i  Projekt  wykonawczy  w  minimum  5  (pięciu)  branżach;  torowej, 

kubaturowej, mostowej, urządzeń srk, kolejowych sieci trakcyjnych oraz 

Budowę lub Przebudowę łącznie co najmniej 2 (dwóch) szlaków o długości co najmniej 

10 (dziesięć) km każdy na zelektryfikowanej dwutorowej linii kolejowej oraz 

Budowę  lub  Przebudowę  1  (jednej)  stacji  kolejowej  położonej  na  zelektryfikowanej, 

dwutorowej linii kolejowej posiadającej przynajmniej 2 (dwa) tory główne zasadnicze i 3 (trzy) 

krawędzie peronowe. 

W  oparciu  o  ww.  Dokumentacje  projektowe  uzyskano  ostateczne  decyzje  o  pozwoleniu  na 

budowę. 

Do 

upływu terminu składania ofert, oferty złożyli następujący wykonawcy: Odwołujący; 

Torpol Spółka Akcyjna; PORR Spółka Akcyjna oraz Budimex Spółka Akcyjna. 

W  dniu  16  października  2019  r.  Zamawiający  poinformował  wykonawców,  że  po 

przeprowadzeniu  aukcji  elektronicznej,  za  ofertę  najwyżej  ocenioną  uznano  ofertę 

Odwołującego.  

W dniu 30 października 2019 r. Zamawiający wezwał Odwołującego w trybie art. 26 

ust.  1  ustawy  Pzp  do  przedłożenia  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków 

udziału w postępowaniu.  

Odwołujący pismem z dnia 8 listopada 2019 r. przedstawił Zamawiającemu wymagane 

dokumenty, w tym Wykaz robót budowlanych oraz Wykaz osób na potrzeby wykazania których 

to warunków Odwołujący powołał się na doświadczenie zdobyte w toku realizacji Zamówienia 

E-

30  realizowanego  wspólnie  w  konsorcjum  z  FEROCO  S.A.,  Torpol  S.A.  oraz  Zakładem 

Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o. oraz wskazując na dysponowanie osobą 

p.  E. R. I.

, udostępnionego Odwołującemu w trybie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp przez IDOM 

Consulting, Engineering & Architecture S.A.U. 

W dniu 28 stycznia 

2020 r. Zamawiający poinformował wykonawców o wyborze oferty 

Odwołującego, jako najkorzystniejszej.  

W  dniu  7  lutego 

2020  r.  na  czynność  wyboru  oferty  Odwołującego,  jako 

najkorzystniejszej odwołanie wniósł PORR S.A. oraz Budimex S.A., kwestionując możliwość 

wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 8.6.1. IDW przez 

Odwołującego z powołaniem się na doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji Zamówienia E-


W  dniu  14  lutego 

2020  r.  Zamawiający  unieważnił  wybór  oferty  Odwołującego,  jako 

najkorzystniejszej,  ws

kazując  na  konieczność  wyjaśnienia  wszelkich  okoliczności  i 

uzupełnienia dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (w 

ślad za wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 stycznia 2020 r., sygn. akt KIO 16/20). 

W konsekwencji u

nieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, wykonawcy PORR 

S.A.  i  Budimex  S.A.  cofnęli  wniesione  odwołania,  a  Izba  umorzyła  oba  postępowania 

odwoławcze postanowieniami z dnia 18.02.2020 r. w sprawie o sygn. akt KIO 246/20 i KIO 

W dniu 21 lutego 

2020 r. Zamawiający zwrócił się do Odwołującego w trybie art. 26 ust. 

3 ustawy Pzp o uzupełnienie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu  określonych  w  pkt.  8.6.1.  lit.  a),  c)  i  d)  IDW  wskazując,  że  w  jego  ocenie 

Od

wołujący  nie  może  dla  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu 

określonych w pkt. 8.6.1 lit. a), c) i d) IDW powoływać się na doświadczenie zdobyte przez 

Odwołującego  w  toku  realizacji  Zamówienia  E-30,  co  zdaniem  Zamawiającego  zostało 

potwierdzone w wyroku Izby z dnia 31.01.2020 r. w sprawie o sygn. akt. KIO 16/20, a wynika 

z tego, iż Zamówienie E-30 Odwołujący realizował w konsorcjum i prace objęte w pkt 8.6.1. lit. 

a), c) i d) IDW nie były wykonane przez Odwołującego, a innego członka konsorcjum tj. Feroco 

S.A. w upadłości likwidacyjnej.  

Ponadto, Zamawiający zadał w trybie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp następujące pytania w 

zakresie  doświadczenia  wskazanej  przez  Odwołującego  osoby  na  stanowisko  Głównego 

projektanta:  

Na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w pkt 8.6.2. ppkt 6. IDW w 

stosunku do osoby przewidzianej na stanowisko Głównego projektanta, Wykonawca wskazał 

w Wykazie os

ób (plik .Załącznik nr 9 do IDW personel IDOM.pdf zastrzeżony jako tajemnica 

przedsiębiorstwa), że osoba ta posiada następujące doświadczenie.  

W poz. 1 

Opracowanie  wielobranżowej  dokumentacji  projektowej  w  zakresie  budowy 

infrastruktury kolejowej na projekcie pn. „Korytarz północno-północno zachodni Odcinek Venta 

de Banos - Palencia -Leon. 

Dokumentacja projektowa ob

ejmowała projekt budowlany i wykonawczy w 5 branżach: 

torowej,  kubaturowej,  mostowej,  urządzeń  srk,  kolejowych  sieci  trakcyjnych  oraz  budowę 

dwóch  szlaków  o  długości  co  najmniej  10  km,  każdy  na  zelektryfikowanej  dwutorowej  linii 

kolejowej: 

Nazwa  szlaku  Palencia  - 

Villada,  od  PK  230+627  do  PK  276+537,  łącznie  46  km. 

Nazwa szlaku V1llada-

Leon, PK 276+537 do PK 338+245, łącznie 61 km. 


Ponadto obejmowała budowę jednej  stacji  kolejowej  położonej  na  zelektryfikowanej, 

dwutorowej  linii  kolejowej  posiadającej  2 tory  główne  zasadnicze i  3 krawędzie peronowe  - 

Stacja Villada PK 276+537 

W oparciu o ww. dokumentacje projektowe uzyskano ostateczne decyzje o pozwoleniu 

na budowę. 

W poz. 2 

Opracowanie  wielobranżowej  dokumentacji  projektowej  w  zakresie  przebudowy 

Infrastruktury kolejowej dla projektu integralnej modernizacji infrastruktury kolejowej, odcinek 

Santiago - Rancagua (Chile). 

Dokumentacja projektowa obejmowała projekt budowlany i wykonawczy w 5 branżach: 

torowej, kubaturowej, mostowej, urządzeń srk, kolejowych sieci trakcyjnych oraz przebudowę 

dwóch  szlaków  o  długości  co  najmniej  10  km,  każdy  na  zelektryfikowanej  dwutorowej  linii 

kolejowej: 

Nazwa  szlaku  Santiago  - 

San  Bernardo,  długość  wraz  z  podaniem  kilometrażu 

przebudowy wg linii; 

15,900km od PK 0+000 do PK 15+900 

Nazwa  szlaku  San  Bernardo  - 

Buin  Zoo,  długość  wraz  z  podaniem  kilometrażu 

przebudowy  wg  linii:  13,800  od  PK  15+900  do  PK  29+700  Stacja- 

Alameda  położona  na 

zelektryfikowanej,  dwutorowej  linii  kolejowej,  posiadająca  4  tory  główne  zasadnicze  i  5 

kr

awędzie peronowe. 

W oparciu o ww. dokumentacje projektowe uzyskano ostateczne decyzje o pozwoleniu 

na budowę. 

W  związku  z  zarzutami  zawartymi  w  odwołaniu PORR  S.A.  z  dnia  07.02.2020  r,  że 

doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko Głównego projektanta nie spełnia wymogów 

Zamawiającego, z uwagi na konieczność wyjaśnienia powyższych okoliczności, wzywam do 

złożenia wyjaśnień poprzez odniesienie się do zarzutów odwołania, tj. 

a) 

Wyjaśnienie  czy  osoba  wskazana  na  stanowisko  Głównego  projektanta 

wykonała  projekt  budowlany  i  projekt  wykonawczy  dla  branży  srk  w  ramach  inwestycji  pn.:   

Korytarz północno-północno zachodni. Odcinek Venta de Ba nos - Palencia - Leon?  

b) 

Wyjaśnienie  czy  Stacja  Villada  PK276+537  została  zaprojektowana  przez 

osobę wskazaną na stanowisko Głównego projektanta? 


c) 

Wyjaśnienie czy Stacja Villada PK276+537 jest stacją postojowo-techniczną (a 

ni

e  pasażerską)  na  której  nie  ma  żadnych  peronów,  a  tym  samym  stacja  nie  posiada  3 

krawędzi peronowych? 

d) 

Wyjaśnienie czy spółka IDOM wykonała dokumentację projektową dla całych 

szlaków Palencia - Villada i Włada - Leon czy wyłącznie na części tych szlaków (wybranych 

sekcjach)  tj.:  Onzonilla  - 

Palanąuinos,  Rio  Cea  -  Bercianos  del  Real  Camino  oraz  Grijota  - 

Becerril  de  Campos,  tym  samym  czy  osoba  wskazana 

w  ofercie  (opracowująca  ww 

dokumentację  z  ramienia  firmy  IDOM)  opracowała  dokumentację  wyłącznie  na  części  tych 

szlaków?  

e) 

Wyjaśnienie czy Buin Zoo jest stacją w rozumieniu instrukcji IR-1 tj.. pociągi mogą 

rozpoczynać i kończyć jazdy, krzyżować się i wyprzedzać, zmieniać skład lub kierunek jazdy i 

w związku z tym może być początkiem lub końcem szlaku San Bemardo - Buin Zoo? 

Odwołujący  uzupełnił  dokument  w  terminie  zakreślonym  przez  Zamawiającego  w 

wezwaniu. 

Wykonawca  w  pozycji  9  uzupełnionego  w  dniu  27.02.2020  r.  Wykazu  robót 

budowlanych  ws

kazał  doświadczenie  w  przebudowie  stacji  Tłuszcz  na  inwestycji 

„Zaprojektowanie  i  wykonanie  robót  budowlanych  dla  Modernizacji  linii  kolejowej  E-75  Rail 

Baltica Warszawa 

— Białystok — granica z Litwą, etap l, odcinek Warszawa Rembertów — 

Zielonka 

—  Tłuszcz  (Sadowne)”  (dalej  „Zamówienie  E  75").  Na  potwierdzenie  należytego 

wykonania  robót  złożył  Świadectwo  Przejęcia  Robót  z  dnia  27.04.2018  r.  Zarówno  z 

uzupełnionego Wykazu robót jak również z dokumentu referencyjnego wynikało, że inwestycja 

nie była realizowana samodzielnie przez spółkę Intercor. 

Równocześnie  Odwołujący  udzielił  odpowiedzi  na  zadane  przez  Zamawiającego 

pytania w zakresie doświadczenia Głównego projektanta wskazując, że: 

a) 

osoba  wskazana  przez  Intercor  na  stanowisko  Głównego  projektanta 

opracowała w charakterze głównego projektanta opracowanie wielobranżowej Dokumentacji 

projektowej  w  zakresie  Budowy  lub  Przebudowy  infrastruktury  kolejowej  obejmującą  m  in. 

Projekt  budowlany 

i  Projekt  wykonawczy  w  branży  urządzeń  srk  dla  inwestycji  „Korytarz 

północno- północno zachodni. Odcinek Venta de Banos - Palencia - Leon” Odcinek Onzonilla 

(PK340+877)-  N601  (PK318+695),  Rio  Cea  (PK287+561)-  Bercianos  del  Real  Camino 

(PK298+063), Grijota (PK233+877) - Becerril de Campos (PK247+297). 

b) 

osoba  wskazana  przez  Intercor  na  stanowisko  Głównego  projektanta 

opracowała w charakterze głównego projektanta opracowanie wielobranżowej Dokumentacji 

projektowej  w  zakresie  Budowy  lub  Przebudowy  infrastrukt

ury  kolejowej  obejmującą  m  in. 

Stację Viliada PK276+537; 


c) 

Wykonawca  wskazuje,  że  w  Wykazie  doświadczenia  Głównego  projektanta 

omyłkowo wskazano, że stacja Viliada posiada 3 krawędzie peronowe, podczas, gdy winno 

być  wskazane,  że  w  ramach  zdobytego  doświadczenia  osoby  wskazanej  na  stanowisko 

Głównego  projektanta  wchodziło  opracowanie  w  charakterze  głównego  projektanta 

opracowania wielobranżowej Dokumentacji projektowej w zakresie Budowy lub Przebudowy 

infrastruktury kolejowej obejmującą m in. stacje kolejowa na zelektryfikowanej, dwutorowej linii 

kolejowej w miejscowości Palanauinos (PK 326.8951. która zawiera 2 tory główne zasadnicze 

oraz 3 krawędzie peronowe. Na szlaku Onzonilla (PK340+877) - N601 (PK318+695) w ramach 

inwestycji  Opracowanie  wielobranżowej  dokumentacji  projektowej  w  zakresie  budowy 

infrastruktury  kolejowej  na  projekcie  pn.:  „Korytarz  północno-  północno  zachodni.  Odcinek 

Venta de Banos - Palencia - 

Leon "zaprojektowano bowiem stację kolejową w miejscowości 

Palanąuinos (PK 326,895), na  zelektryfikowanej, dwutorowej linii kolejowej, która  zawiera 2 

tory główne zasadnicze oraz 3 krawędzie peronowe. Na dowód czego załączamy mapkę stacji 

wraz z zazna

czonymi krawędziami peronowymi. 

W załączeniu Intercor przekłada Wykaz osób w zakresie spełnienia warunków udziału, 

o których mowa w pkt 8.6.2 a) poz. 6 Główny projektant IDW poprawiony w zakresie opisu 

doświadczenia  Głównego  projektanta,  które  pierwotnie  zostało  wskazane  w  sposób 

nieprecyzyjny; 

d) 

Wykonawca  wskazuje,  że  w  Wykazie  doświadczenia  Głównego  projektanta 

omyłkowo  wskazano,  że  jego  doświadczenie  obejmowało  opracowania  w  charakterze 

głównego  projektanta  całości  linii  kolejowej  na  odcinku  Venta  de  Banos  -  Palencia  -  Leont 

podczas, 

gdy w ramach inwestycji Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w 

zakresie 

budowy  infrastruktury  kolejowej  na  projekcie  pn.:  „Korytarz  północno-póinocno 

zachodni.  Odcinek  Venta  de  Banos  -  Palencia  - 

Leon”  osoba  wskazana  na  Głównego 

projektanta 

opracowała  opracowanie  wielobranżowej  dokumentacji  projektowej  dla  trzech 

szlaków: 

o Onzonilla (PK340+877)- N601 (PK318+695)  

o Rio Cea (PK287+561)- Bercianos de! Real Camino (PK298+063)  

o Grijota (PK233+877) - Becerril de Campos (PK247+297)  

dla  każdego  z  nich  został  wykonany  projekt  budowlany  oraz  projekt  wykonawczy  w  pięciu 

branżach  tj.:  torowej,  kubaturowej,  mostowej,  urządzeń  srk,  kolejowych  sieci  trakcyjnych. 

Każdy  z  nich  obejmował  minimum  10  km  na  zelektryfikowanej  dwutorowej  linii  kolejowej. 

Stacja posiadająca dwa tory głównej zasadnie i 3 krawędzie peronowe znajduje się na szlaku 

Onzonilla (PK340+8771 - 

N601 (PK318+6951 w miejscowości Palanauinos fPK+326.895). W 

załączeniu przesyłamy mapę szlaków. 


W załączeniu Intercor przekłada Wykaz osób w zakresie spełnienia warunków udziału, 

o których mowa w pkt 8.6.2 a) poz. 6 Główny projektant IDW poprawiony w zakresie opisu 

doświadczenia  Głównego  projektanta,  które  pierwotnie  zostało  wskazane  w  sposób 

nieprecyzyjny; 

(…) 

W załączeniu Intercor przekłada Wykaz osób w zakresie spełnienia warunków udziału, 

o których mowa w pkt 8.6.2 a) poz. 6 Główny projektant IDW poprawiony w zakresie opisu 

doświadczenia  Głównego  projektanta,  które  pierwotnie  zostało  wskazane  w  sposób 

nieprecyzyjny. 

Równocześnie Odwołujący dokonał samooczyszczenia wyjaśniając, że błędne dane w 

Wykazie  osób  były  wynikiem  braku  zweryfikowania  przez  pracowników  przekazanego 

doświadczenia  Głównego  Projektanta  przez  IDOM.  Wskazał,  że  wdrożył  działania  na 

przyszłość,  które  mają  zapewnić  rzetelność  wykonawcy  oraz  zapobieganie  występowaniu 

podobnych  nieprawidłowości  w  przyszłości.  Przygotował  Instrukcję  postępowania  przy 

weryfikacji informacji przekazywanych przez personel. Z

apoznał Dział Ofert z treścią Instrukcji 

i  wynikających  z  niej  nowych  obowiązków  oraz  odebrał  oświadczenia  od  pracowników  o 

zapoznaniu się z Instrukcją i zobowiązaniu się do jej przestrzegania. Wreszcie pouczył osobę, 

która przygotowywała informacje o doświadczeniu Głównego Projektanta o tym, że informacje 

te nie 

zostały w wystarczający sposób zweryfikowane i w konsekwencji działania pracownika, 

Zamawiaj

ący mógł zostać wprowadzony w błąd w zakresie doświadczenia tej osoby. 

W    dniu  2  marca 

2020  r.  Odwołujący  wniósł  odwołanie  wobec  czynności  oceny 

spełniania  przez  Odwołującego  warunku  udziału w  postępowaniu  oraz  wezwania  go  w  tym 

zakresie do uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp (sygn. akt KIO 444/20). 

W  dniu  24  marca  2020  r.  Zamawi

ający  wykluczył  Odwołującego  z  postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12, 16 i 17 ustawy Pzp

, wskazując w szczególności, że w wyniku 

ponownej oceny Wykazu robót budowlanych stwierdził, że Wykonawca nie wykazał spełnienia 

warunków  udziału  w  postępowaniu  określonych  w  pkt  8.6.1.  a)  (brak  1  (jednej)  roboty 

budowlanej), c) i d) IDW. 

Wobec powyższego, Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 

3  Pzp 

zwrócił  się do Wykonawcy  z  wezwaniem do  uzupełnienia oświadczeń i  dokumentów 

potwierdzających m.in. spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 8.6.1. 

d). 

Wykonawca w pozycji 9 uzupełnionego w dniu 27.02.2020 r. Wykazu robót budowlanych 

wykazał  doświadczenie  w  przebudowie  stacji  Tłuszcz.  Zamawiający  uznał,  że  wskazana  w 

pozycji  9  Wykazu  robót  robota  budowalna  polegająca  na  przebudowie  stacji  Tłuszcz  nie 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, z uwagi na fakt, że zakres prac wykonywanych w 

ramach inwestycji 

przez Intercor i rola tego wykonawcy w ramach Konsorcjum realizującego 

Inwestycję na E 75 nie pozwala na posłużenie się tym doświadczeniem.  


Dalej, w odpowiedzi na 

wezwanie do wyjaśnień Wykonawca stwierdził, że omyłkowo 

wskazał  w  Wykazie  niewłaściwe  doświadczenie  Głównego  projektanta  (w  tym  przyznał,  że 

stacja Villada w km 276+537 nie spełnia wymagań SIWZ, jak również. że ww. osoba nie jest 

autorem  całej  dokumentacji  projektowej,  a  jedynie  fragmentów  wyspecyfikowanych  w 

wyjaśnieniach).  Wykonawca  nie  złożył  żadnych  dowodów  potwierdzających  doświadczenie 

Głównego  projektanta.  Zamawiający  wskazał,  że  stacja  Villada  w  km  276+537  nie  jest 

położona na ww. odcinkach. Ponadto, Zamawiający otrzymał pismo Wykonawcy PORR S.A., 

do  którego  zostało  dołączone  Oświadczenie  zarządcy  infrastruktury  kolejowej  w  Hiszpanii 

(ADIF) datowane na dzień 07.02.2020 r., które w swojej treści nie potwierdza, że ww. osoba 

brała udział w opracowaniu projektu budowalnego oraz wykonawczego w branży urządzeń srk 

dla Inwestycji wskazanej w poz. 

1 Wykazu osób. 

Informacje wskazane w Wykazie osób zawierały informacje nieprawdziwe, co zostało 

przyznane  przez  samego  Wykonawcę,  a  także  zostało  potwierdzone  dokumentami 

otrzymanymi  przez  PORR  S.A. 

Przedstawienie  nieprawdziwych  informacji  miało  wpływ  na 

wynik  postępowania  —  badanie  i  ocena  Wykazu  osób  w  oparciu  o  przedstawione  dane 

skutkowała wyborem w dniu 28.01.2020 r. oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej. 

Zamawiający  uznał  również,  że  Wykonawca  nie  dokonał  w  sposób  skuteczny 

procedury  samooczyszczenia.  R

ozpoczęta  i  wdrożona  procedura  przez  Wykonawcę 

samooczyszczenia była wynikiem wezwania Zamawiającego do złożenia wyjaśnień w zakresie 

kwestii, które stanowiły przedmiot zarzutów odwołania PORR S.A.  

Analiza wyjaśnień w zakresie samooczyszczenia Wykonawcy nie pozwala odszukać 

jakichkolwiek  informacji  umożliwiających  dokonanie  oceny  stanu  faktycznego  oraz 

zidentyfikowanie  przyczyn  powstałej  sytuacji.  Wykonawca  jako  źródło  podania  w  Wykazie 

osób  nieprawdziwych  informacji  identyfikuje  „niewystarczające"  przeprowadzenia  wywiadu, 

rozmowy z pracownikami IDOM odnośnie doświadczenia osoby Głównego projektanta. Tym  

niemniej jednak Wykonawca nie wskazuje kiedy przedmiotowe rozmowy miały miejsce, jaki 

był  ich  temat  czy  też  z  jakimi  osobami  wywiad  był  przeprowadzany  (czy  bezpośrednio  z 

pracownikami hiszpańskiego oddziału IDOM, czy też polskimi przedstawicielami tejże firmy). 

Złożone  wyjaśnienia  w  tym  zakresie  nie  wskazują  żadnych  informacji,  które 

uprawdopodabniałyby,  że  faktycznie  doszło  do  „omyłki”  spowodowanej  błędem  mających 

źródło w czynniku ludzkim, a nie było to celowe działanie nakierunkowane na określony cel — 

w tym przypadku wzbudzenie u Zamawiającego mylnego wyobrażenia, że Wykonawca spełnia 

warunek udziału w postępowaniu. 

Nie bez znaczenia pozosta

je również fakt, że firma PORR S.A. na podstawie danych 

zawartych  na  stronach  internetowych  hiszpańskiego  zarządcy  infrastruktury  bezpośrednio  i 


bez  problemów  pozyskała  szczegółowy  materiał  dowodowy  podważający  prawdziwość 

danych  zawartych  w  Wykazie  osób  w  stosunku  do  osoby  dedykowanej  na  stanowisko 

Głównego Projektanta. 

Złożone  dokumenty  mające  potwierdzać  wykonanie  samooczyszczenia  obejmują 

wyłącznie kwestie  związane z weryfikacją  „Kandydata", natomiast poza kilkoma  zdaniami o 

charakterze  ogólnym  nie  odnoszą  się  do  zasad  weryfikacji  informacji  otrzymywanych  od 

kontrahentów / podmiotów trzecich. 

Oświadczenie  o  otrzymaniu  pouczenia  zostało  podpisane  wyłączenie  przez  jedną 

osobę  biorącą  udział  w  szkoleniu,  które  odbyło  się  w  dniu  24  lutego  2020  r.  w  zakresie 

mechanizmów  weryfikacji  danych  dotyczących  doświadczenia  personelu  Wykonawcy.  W 

ocenie Zamawiającego powyższa okoliczność rodzi uzasadnione wątpliwości co możliwości 

przyjęcia, że procedura self-cleaning miała charakter pełny, kompleksowy i skuteczny. 

 Zam

awiający  stoi  również  na  stanowisku,  że  pouczenie  „Kandydata”  o 

odpowiedzialności  karnej  może  okazać  się  niewystarczające  w  przypadku  osób  stale 

zamieszkujących  za  granicą  lub  nie  będących  obywatelami  RP,  którzy  na  gruncie  prawa 

międzynarodowego nie podlegają, poza wyjątkami, jurysdykcji prawa polskiego. Wykonawca 

nie wykazał w jaki sposób będzie egzekwował obowiązek wykazywania rzetelnych danych w 

takich sytuacjach (tj. analogicznie jak w analizowanym stanie faktycznym, gdzie na stanowisko 

Głównego Projektanta został wskazany obywatel Hiszpanii). 

W  świetle  powyższych  okoliczności,  w  ocenie  Zamawiającego  brak  jest  podstaw  do 

uznania, że Wykonawca w sposób skuteczny dokonał procedury samooczyszczenia w myśl 

przepisów art. 24 ust. 8 Ustawy. Zamawiający uznaje, że Wykonawca podlega wykluczeniu na 

gruncie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Ustawy.  

Nadto, I

zba ustaliła poniższy stan faktyczny w zakresie realizacji Zamówienia E-30 

W  dniu  25  czerwca  2010  r.  zawarta  zo

stała  umowa  konsorcjum  pomiędzy 

Przedsiębiorstwem Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o., Feroco S.A., Torpol Sp. z o.o. oraz 

Zakładem Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu Sp. z o.o. Liderem Konsorcjum została 

firma Feroco S.A. W umowie potwierdzono solidarną odpowiedzialność członków konsorcjum 

za  terminowe  i 

należyte  wykonanie  kontraktu  w  przypadku  jego  uzyskania.  W  umowie  nie 

uregulowano szczegółowego podziału robót w przypadku uzyskania zamówienia.  

Dnia 28 grudnia 2010 r. ww. Konsorcjum zawarło z PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka 

Akcyjna  umowę  nr  90/132/374/00/11010186/10/1/1  na  „Zaprojektowanie  i  wykonanie  robót 

budowlanych  na  linii  kolejowej  Kraków  -  Medyka  -  granica  państwa  na  odcinku  Tarnów  - 

Dębica w  km  80,200  1 1  1,500  w  ramach  Projektu Modernizacja linii kolejowej  E30/C-E30, 

odcinek Kraków - Rzeszów, etap III. Przetarg 2.1  


W dniu 4 maja 2011 r. pomiędzy Intercor a Feroco została zawarta umowa wykonawcza 

nr 23/05/2011/2.1. Zgodnie z § 1 ust. 1 tej umowy Partner (Intercor) przyjął do wykonania prace 

przedprojektowe  i  projektowe  na  obiekty  inżynieryjne,  wykonanie  obiektów  inżynieryjnych  i 

ekranów  akustycznych  i  ponosi  odpowiedzialność  przed  Liderem  (Feroco)  i  pozostałymi 

członkami  konsorcjum  za  zakres  prac  wynikający  z  załączonego  do  umowy  rozbicia  ceny 

ofertowej. 

W dniu  27 maja  2014  r.  zawarty 

został aneks nr 2 do umowy konsorcjum z dnia 25 

czerwca 2010 r., w którym partnerzy Konsorcjum ustanowili Liderem Przedsiębiorstwo Usług 

Technicznych Intercor  Sp.  z  o.o.  Do obowiązków  Intercor  należało podpisywanie w  imieniu 

konsorcjum  aneksów  do  umowy  obejmującej  E-30,  zaciąganie  w  imieniu  konsorcjum 

zobowiązań niezbędnych do realizacji kontraktu E-30 (w tym zawieranie umów obejmujących 

zamówienia dodatkowe i uzupełniające), reprezentowania konsorcjum w ramach współpracy 

z zamawiającym i jego personelem oraz przyjmowanie poleceń i instrukcji kierowanych przez 

zamawiającego lub inżyniera, koordynowanie wykonania kontraktu, w tym robót Partnerów. 

dniu 4 sierpnia 2014 r., (w związku ze zmianą Lidera Konsorcjum jaka miała miejsce 

od  dnia  1

1 lipca  2014  r.  i  przejęciem  tej funkcji przez  Intercor,  co wskazano w  preambule) 

Intercor i Feroco rozwiązały ww. umowę wykonawczą i zawarły nową umowę wykonawczą nr 

Ol/MG

/Tarnów-Dębica/2014.  

Zgodnie  z  §1  ust.  1  umowy  Feroco  przyjmuje  do  wykonania  roboty  wymienione  w 

załączniku nr 1, sporządzenie Dokumentacji Projektowej, Powykonawczej, uzyskanie decyzji 

administracyjnych  i  ponosi  odpowiedzialność  przed  Liderem  i  pozostałymi  członkami 

Konsorcjum za zakres robót przydzielonych Feroco stosownie do postanowień załącznika nr 

Zgodnie 

z  §2  ust.  5  Feroco  jest  odpowiedzialne  za  przygotowanie  całościowej 

Dokumentacji Projektowej, uzyskanie decyzji administracyjnych i przygotowanie Dokumentacji 

Powykonawczej dla całego zakresu kontraktu.  

Zgodnie  z   

§5  ust.  1  Feroco  zobowiązało  się  do:  wypełnienia  wszystkich  warunków 

zawartych w umowie, a w szczególności w Kontrakcie Głównym oraz Umowie Konsorcjum; 

wykonania  robót  przyznanych  zgodnie  z  uzgodnionym  zakresem  robót  w  zgodzie  z 

wymaganiami określonymi w §1 umowy;   sporządzania dokumentacji projektowej niezbędnej 

do  realizacji  robót,  zgodnie  z  kontraktem  głównym;      uzyskania  decyzji  administracyjnych;   

zorganizowania  i  utrzymania 

na  swój  koszt  zaplecza  budowy  na  potrzeby  wykonania 

przedmiotu  umowy;    usuwania  wad  i  usterek  stwierdzonych  przy  odbiorze  i  w  okresie 

obowiązywania  odpowiedzialności  z  tytułu  gwarancji  i  rękojmi  wynikających  z  kontraktu 

głównego;        usuwania  powstałych  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Feroco  awarii  i,  szkód; 


zgłaszania  do  odbioru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  sporządzanie 

niezbędnych  dokumentów  odbiorowych  na  zasadach  określonych  w  Kontrakcie  Głównym;  

ponoszenia kosztów czasowego zamknięcia torów, jeżeli zamknięcia torów zostały zgłoszone 

Zamawiającemu  przez  Feroco;  sporządzania  protokołów  z  odzysku  materiałów  celem 

prz

ekazania ich służbom kolejowym; uzyskania akceptacji materiałów służących do realizacji 

Robót  przez  Inżyniera  Kontraktu,  z  zastrzeżeniem  zapisu  ust.  4  poniżej;  sporządzenia  i 

przekazania  Intercor  operatu  kolaudacyjnego  dla  robót  wykonywanych  przez  Feroco  oraz 

dokumentacji  powykonawczej  w  z

akresie  projektowym  dla  całości  Kontraktu  zgodnie  z 

wy

maganiami  Kontraktu  Głównego;  dokonania  ubezpieczenia  OC,  w  zakresie  prowadzonej 

działalności oraz pracowników i środków sprzętowo- transportowych wykorzystywanych przy 

realizacji  Umowy; 

zapewnienia  obsługi  geodezyjnej  Robót  w  zakresie  wyniesienia  w  teren 

współrzędnych punktów realizowanych obiektów wraz z punktami wysokościowymi; bieżącej 

obsługi  geotechnicznej  Robót  i  materiałów  poprzez  laboratorium/podwykonawcę 

zatwierdzon

ego  przez  Inżyniera  Kontraktu;  usuwania  wszelkiego  rodzaju  kolizji  sieciami 

naziemnymi  i  podziemnymi  niezbędnych  do  zrealizowania  Kontraktu  Głównego  w  tym 

kolidujących  z  robotami  Intercor.  W  przypadku,  gdy  zaistnieje  możliwość  tymczasowego 

zabezpieczenia  lub  przesunięcia  sieci  kablowej  bez  jej  przebudowy,  Intercor  wykonana  te 

prace na swój koszt; uporządkowania placu budowy po zakończeniu Robót;   nadzorowania i 

dozorowania  Robót  i  urządzeń;  utrzymania  i  naprawy  dróg  dojazdowych  do  miejsca 

wykonywania  Robót  i  odtworzenia  stanu  pierwotnego  po  wykonaniu  Robót,  a  w  przypadku 

pogorszenia miejsca wykonywania Robót w związku z prowadzonymi przez Feroco Robotami 

w stosunku do stanu pierwotnego do uzgodnienia z podmiotem uprawnionym do tego terenu, 

warunków  (odszkodowania)  na  jakich  podmiot  ten  nie  będzie  wnosił  żadnych  roszczeń 

względem  stron  Umowy;  przestrzegania  postanowień  ustawy  z  dnia  27.04.2001-  Prawo 

ochrony  środowiska  oraz  ustawy  z  dnia  27.04.20010  odpadach;  umożliwienia 

przeprowadzenia  przez  Intercor  w  siedzibie  Feroco  lub  na  budowie  audytu  w  zakresie 

spełnienia wymagań wynikających z systemu zapewnienia jakości i ochrony środowiska. 

Zgodnie  z  §5  ust.  2  umowy  wykonawczej  Feroco  m.in.  ponosi  odpowiedzialność  za 

jakość  Robót  realizowanych  siłami  własnymi,  a  także  Robót  zleconych  swoim 

podwykonawcom. 

Wszyscy  Podwykonawcy  winni  być  zgłoszeni  na  piśmie  i  uzyskać 

akceptację  Inżyniera  Kontraktu  i  Zamawiającego  (pkt  2.1);  ponosi  -  w  stosunkach 

wewnętrznych  -  wyłączną  odpowiedzialność  za  jakość  i  prawidłowość  realizacji  przyjętych 

przez siebie Robót na zasadach określonych w szczególności w Kontrakcie Głównym, SIWZ 

oraz załącznikach do tych dokumentów (pkt 2.2); wyznacza kierowników robót na powierzony 

zakres Robót z uprawnieniami określonymi w SIWZ (pkt. 2.3). 


Zgodnie  z  §5  ust.  4  Intercor  zobowiązało  się  do:  prezentowania  Feroco  przed 

Zamawiającym  lub  innymi  osobami  prawnymi  i  fizycznymi  negocjującymi  z  Konsorcjum;   

prowadzenia  korespondencji  z  Zamawiającym.  Cała  korespondencja  dotycząca 

realizowa

nych przez Partnerów Konsorcjum Robót i dostaw będzie niezwłocznie kopiowana i 

przekazywana do Feroco. Wszystkie pisma i dokumenty dotyczące istotnych spraw członków 

Konsorcjum będą z nimi konsultowane przed ich wysłaniem;  zapewnienia pełnej koordynacji 

R

obót;  przekazania  terenu  budowy  wraz  z  pozwoleniem  na  budowę.  Przekazanie  nastąpi 

przez Zamawiającego w obecności Intercor i Feroco; terminowej zapłaty Wynagrodzenia na 

warunkach okre

ślonych w §2 niniejszej Umowy; do wydłużenia polisy ubezpieczeniowej CAR, 

zgodnie  z  wydłużonym  Czasem  na  Ukończenie  Kontraktu  Głównego.  Kosztami  opłaconej 

składki Intercor obciąży Feroco proporcjonalnie do wartości zakresu Robót Feroco. 

W §5 ust. 5 Feroco oświadczyło, iż w dniu 25 lipca 2014 r. złożyło wniosek o ogłoszenie 

upad

łości z możliwością zawarcia układu, który jest rozpoznawany przez sąd. 

W  §6  ust.  1  Strony  postanowiły,  że  roboty  torowe  (inżynierskie)  na  szlaku  Tarnów-

Dębica (opisane szczegółowo w Załączniku nr 4 do Umowy) będą wykonywane z materiałów 

powierzonych  przez 

Intercor  według  wykazu  stanowiącego  Załącznik  nr  5  do  Umowy 

(„Materiały"). Zgodnie z ust. 2 dostawa materiałów następować będzie wyłącznie w zakresie, 

ilości i od dostawcy wskazanego przez Feroco w Zamówieniu zgodnie z Wzorem Zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej Umowy. Partner Feroco każdorazowo składać będzie 

zamówienia materiałowe zgodnie ze Wzorem Zamówienia do Lidera Intercor, wskazując ilości 

oraz  uzgodnioną  cenę,  wysłane  na  numer  faksu/adres  e-mail  wskazane w  §11  Umowy,  ze 

skutkiem  dor

ęczenia  (…).  W  sytuacji  niemożliwości  dokonania  zakupów,  przez  Intercor, 

Feroco  zobowiązane  jest  wskazać  alternatywnego  dostawcę.  Dopuszcza  się  również 

możliwość  wskazania  dostawcy  przez  Intercor.  Jeżeli  Feroco  odmówi  akceptacji  ceny 

wynegocjowanej  przez  I

ntercor,  Feroco  bierze  na  siebie  pełną  odpowiedzialność  z 

konsekwencji wynikających z tytułu braku realizacji dostaw. Zgodnie z ust. 6 zdanie pierwsze 

za koordynację dostaw materiałów odpowiedzialne będzie Feroco.   

W  §7  ust.  1  Intercor  oświadczył,  iż  dysponuje  odpowiednimi  maszynami  i  sprzętem 

potrzebnymi do realizacji robót objętych Kontraktem Głównym. W przypadku gdy Feroco nie 

dysponuje maszynami i sprzętem potrzebnymi do realizacji całości lub części Robót objętych 

niniejszą  Umową,  a  także  prac  pomocniczych  do  wykonania  tych  Robót,  Intercor  -  za 

odrębnym wynagrodzeniem i na warunkach wskazanych w ust. 2 i 3 poniżej - wynajmie takie 

maszyny  i  sprzęt  Partnerowi.  Zgodnie  z  ust.  2  zdanie  pierwsze  najem  maszyn  i  sprzętu 

następować będzie na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez Feroco Intercor. 


Jak wynika z załącznika nr 1 (RCO z przydzieleniem zakresów robót poszczególnym 

partnerom), a także załącznika nr 2 (Szczegółowy zakres robót Partnera) i 3 (RCO wg cen dla 

Partnera) Feroco odpowiedzialne było za wykonanie prac projektowych i robót budowlano — 

montażowych  (obejmujących  m.in.  roboty  torowe,  elektroenergetyczne,  sieć  trakcyjną, 

sterowanie  ruchem  kolejowym,  teletechnikę)  dla  przebudowy  szlaku  Tarnów  —  Wola 

Rzędzińska, Stacji Wola Rzędzińska, szlaku Wola Rzędzińska — Czarna Tarnowska, p.odg. 

Czarna Tarnowska, szlaku Czarna Tarnowska 

— Grabiny, stacji Grabiny, szlaku Grabiny — 

Dębica, stacji Dębica. Z załącznika nr 1 wynika ponadto, że zakresem prac Intercor objęta była 

budowa  obiektów  inżynieryjnych  (modernizacja  i  likwidacja  mostów  wiaduktów,  budowa 

nowych  przepustów,  przejść  pod  torami,  kładek  dla  pieszych,  etc.)  oraz  budowa  ekranów 

akustycznych. 

Zmiana Lidera Konsorcjum wprowadzona została również do umowy z Zamawiającym 

w drodze aneksu nr 3 z dnia 27 sierpnia 2014 r. 

W  dniu  1

8  września  2015  r.  Intercor  i  Feroco  zawarły  aneks  nr  3  do  Umowy 

Wykonawczej nr 01/MG/Tarnów-Dębica/2014, wskazujący na zlecenie przez Feroco Intercor 

zakresu  robót  torowych  dla  odcinka  2.1-18  od  km  90+900  do  km  98+400  (7500  mb), 

obejmujący zgodnie z §1 ust. 1 wyłącznie następujące czynności: wykonanie subwarstwy gr. 

23  cm  z  tłucznia  dostarczonego  przez  Feroco;  budowa  toru  z  szyn  dostarczonych  przez 

Feroco;  balastowanie,  podbicie  i  oprofilowanie  toru  na  subwarstwie  tłuczniowej;  wykonanie 

zgrzein szynowych;  jednorazowe podbicie stabilizacyjne.  Zgodnie z  ust. 3 pozostałe roboty 

torowe  na  przedmiotowym  odcinku  wymagane  postanowieniami  Kontraktu 

pozostają  w 

zakresie Partnera. 

W  dniu  13  października  2016  r.  Intercor  i  Feroco  zawarły  porozumienie  do  Umowy 

Wykonawczej  nr  01/MG/Tarnów-Dębica/2014,  w  którym  uregulowały  wzajemne  prawa  i 

obowiązki wynikające z umowy konsorcjum z uwagi na fakt, iż Feroco nie dysponowało już 

dostatecznymi środkami finansowymi oraz zasobami osobowymi pozwalającymi na wykonanie 

robót pozostałych po stronie Feroco do realizacji w ramach Kontraktu Głównego.  

Zgodnie z §1 pkt 1 .1 ww. porozumienia Intercor przejmuje od Feroco do wykonania 

roboty budowlane, pozostające w ramach Kontraktu Głównego, Umowy Konsorcjum, Umowy 

Wykonawczej 2, zmienionej następnie Aneksem numer 1, Aneksem numer 2 oraz Aneksem 

nr 

3, uzupełnionej Porozumieniem Wykonawczym, do wykonania, których szczegółowy wykaz 

stanowi Załącznik numer 1 do Porozumienia („Roboty”).  

Zgodnie z pkt 1.3 Intercor przy

jmuje odpowiedzialność za całość Robót na Kontrakcie, 

leżących po stronie Feroco wynikających z Umowy Konsorcjum i Kontraktu Głównego. W §1 

ust. 2 wskazano, iż celem wyeliminowania wszelkich wątpliwości, procentowy udział Feroco 


oraz  Intercor  w  realizacji 

Zamówienia  oraz  całości  Robót  począwszy  od  dnia  podpisania 

niniejszego Porozumienia wynosić będzie dla Intercor - 100,00 % (sto procent) a dla Feroco - 

0,00 % (zero procent). 

Załącznik nr 1 do porozumienia zawierał opis robót według kontraktu zgodnie z Umową 

Wykonawczą nr 01/MG/Tarnów-Dębica oraz Aneksem nr 1 i 3 do ww. Umowy. Załącznik ten 

wskazywał m.in. procent zaawansowania robót od początku kontraktu ogółem (94,18%) oraz 

w odniesieniu do poszczególnych prac, a także pozostały do wykonania przez Intercor zakres 

robót. Procent zaawansowania robót wynosił w odniesieniu do prac wykonanych przez Feroco 

dot.  przebudowy  szlaku  Tarnów  —  Wola  Rzędzińska  93,24%  (sieć  trakcyjna  100%),  Stacji 

Wola Rzędzińska 94,71% (sieć trakcyjna 100%), szlaku Wola Rzędzińska - Czarna Tarnowska 

94,83%  (sieć  trakcyjna  100%),  p.odg.  Czarna  Tarnowska  92,82%  (sieć  trakcyjna  •  100%), 

szlaku  Czarna  Tarnowska  - 

Grabiny  90,07%  (sieć  trakcyjna  100%),  stacji  Grabiny  83,06% 

(sieć trakcyjna 100%), szlaku Grabiny — Dębica 90,96% (sieć trakcyjna 100%), stacji Dębica 

(sieć trakcyjna 94,47%).  

Dnia 26 stycznia 2018 r. wystawione zostało Świadectwo Przejęcia. 

Nadto, I

zba ustaliła poniższy stan faktyczny w zakresie realizacji Zamówienia E-75 

W dniu 13 grudnia 2012 r. została zawarta umowa konsorcjum w związku z decyzją o 

wspólnym  ubieganiu  się  o  udzielenie  Zamówienia  E-75  przez  następujących  wykonawców: 

Torpol S.A., Odwołujący oraz Polimex Mostostal S.A. Zgodnie z §7 ust. 2 tejże umowy strony 

ustaliły  następujące  wstępne  procentowe  udziały  Partnerów  Konsorcjum  wraz  z  podziałem 

zakresu:  TORPOL 

–  82,98%;  INTERCOR  17,02%,  w  tym  całość  robót  ujętych  w 

następujących Rozdziałach RCO: Obiekty inżynieryjne, Roboty drogowe na przejazdach oraz 

w tym: 25% zakresu przedmiotow

ego Rozdziału Ekrany akustyczne, czynności wymienione w 

pozycjach 1 do 4 Rozbicia Ceny ofertowej niezbędne do wykonania Rozdziału RCO: Obiekty 

inżynieryjne i Roboty drogowe na przejazdach w zakresie obiektów inżynierskich.  

 W  dniu  30 

września  2014  r.  TORPOL  S.A.  zawarł  umowę  z  podwykonawcą  I.  M. 

prowadzącą  działalność  gospodarczą  pod  firmą  „TORIM”  I.  M.  na  wykonanie  robót 

budowlanych w ramach E-75 w zakresie 

określonym w §2 tejże umowy, gdzie wskazano że 

wykonawca 

zleca,  a  Podwykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  zgodnie  z  projektem 

wykonawczym prac torowych obejmujących roboty ziemne, rozbiórkowe, nawierzchniowe dla 

torów i rozjazdów stacji Tłuszcz zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. 

Zgodnie  z  wnioskiem  I

nżyniera  projektu  z  dnia  12  listopada  2014  r.  o  uzgodnienie 

umowy  z 

podwykonawcą  wraz  załącznikami  dokumentów  inicjatorem  powierzenia  prac 

„TORIM" była spółka TORPOL S.A. 


W  protokole  odbioru  z  dnia  20  marca  2018  nr  K/lVA/Peronowa/01/2018  brak 

jakiejkolwiek 

wzmianki o udziale Odwołującego w procedurze odbiorowej peronu 2, 3 i 4 na 

Stacji  Tłuszcz,  w  dokumencie  jako  podmiot  odpowiedzialny  za  przekazanie  robót  została 

wskazana spółka TORPOL S.A. 

W protokole odbioru z dnia 9 maja 2018 r. nr K/IVA/Torowa/01/2018 brak jakiejkolwiek 

wzmianki o udziale Odwołującego w procedurze odbiorowej Stacji Tłuszcz, w dokumencie jako 

podmiot odpowiedzialny za przekazanie robót została wskazana spółka TORPOL S.A. 

Nadto, Izba ustaliła poniższy stan faktyczny w zakresie doświadczenia Głównego Projektanta 

W  piśmie  od  ADIF  skierowanym  do  firmy  Thales  (pismo  zostało  przekazane 

Zamawiającemu przez PORR S.A. w dniu 11 marca 2020 r.) wskazano, że potwierdzam, że 

firma INECO była odpowiedzialna za sporządzenie projektu budowlanego (przyp. tłumacza: w 

oryginale  „Proyecto  Preliminar”),  który  stał  się  podstawą  do  przyznania  zamówienia  na: 

"Opracowanie  Projektu  Wykonawczego  (przyp.  tłumacza:  w  oryginale  „Proyectos 

Constructivos”l,  wykonanie  robót,  utrzymanie  i  konserwację  urządzeń  elektronicznych 

nastawni,  systemu  bezpieczeństwa  pociągu,  Centrum  Sterowania  Ruchem,  Pomocniczych 

Systemów  Detekcji,  Infrastruktury  Telekomunikacyjnej  Stacjonarnej  oraz  GSM-R,  a  także 

Urządzeń  Ochrony  i  Bezpieczeństwa  w  Korytarzu  Północnym/  Północno-Wschodnim  Linii 

Dużych  Prędkości  na  odcinkach  Yalladolid  -  Leon  i  Venta  de  Bańos  -  Burgos".  Jako  autor 

projektu figuruje pracownik firmy INECO: Pan Andres Sotelo Tasis. Jednocześnie informuję, 

że  konsorcjum  któremu  przyznane  zostało  to  zamówienie  zleciło  sporządzenie  Projektu 

Wykonawczego firmie TYPSA. 

Odnośnie udziału Pana E. R. I., z firmy IDOM, w tworzeniu Projektu Budowlanego czy 

Wykonawczego  w  czasie  realizacji  inwestycji,  nie  mamy  wiedzy  ani  dowodów,  żeby 

jakakolwiek osoba z tej firmy uczestniczyła w którymkolwiek z etapów wykonywania dla ADIF 

projektu zakresie technik sterowania ruchem kolejowym, sterowania pociągiem czy łączności 

w ramach wyżej wymienionego kontraktu. 

W piśmie kierowanym do Zamawiającego z dnia 4 marca 2020 r. ADIF na pytanie: Czy 

pan  E.  R.  I.

, działając w charakterze Głównego Projektanta opracował w ramach inwestycji 

Korytarz  Północno-Północnozachodni,  Benta  de  Bailos  -  Palencia  -  Leon  odcinek 

wielobranżowej  dokumentacji  projektowej  dotyczącej  Budowy  i  Remontu  infrastruktury 

kolejowej dla całego szlaku Palencia - Villada (od 230 + 627 do 276 + 537) oraz Villada - Leon 

(od 276 +537 do 338 + 245) oraz stacji Villada (276 + 537) (dalej: hiszpańska inwestycja)? 

udzieliło odpowiedzi: 


Pan E. R. I. 

był Dyrektorem Działu Kolejowego IDOM w trakcie opracowywania przez tą firmę 

wspomnianych  projektów  na  potrzeby  Północnych  i  Północnowschodnich  Linii  Wysokich 

Prędkości: 

Projekty  Podstawowy  i  Szczegółowy  infrastruktury  odcinków:  Grijota  -  Becerril  de 

Campos, Rfo Cea - Bercianos del Real Camino oraz N-601-Onzonilla. Do zaprojektowanych 

konstrukcji należały też wiadukt nad rzeką Esla (długości 660 m) i wiadukt Tarneros (długości 

581  m).  Projekty  tych  konstrukcj

i  uwzględniały  niezbędne systemy  i  urządzenia do  redukcji 

wibrac

ji i hałasu. 

Projekty Podstawowy i Szczegółowy budowy urządzeń napowietrznej linii trakcyjnej i 

systemów z nią powiązanych dla odcinka Palencia - Leon. 

Na  pytanie: 

Jakie  opracowania/pliki  dołączono  do  dokumentacji  projektowej 

sporządzonej  przez  pana  E.  R.  I.  i  czy  obejmowały  one  minimum  pięć  następujących 

zakresów:  tor,  obiekty  kubaturowe,  mostowe,  wyposażenie  kontrolno-sterujące  i  sygnałowe 

oraz napowietrzne linie trakcyjne?  

Udzielono  odpowiedzi:  Na  prace  wy

konane  w  ramach  projektu  złożyły  się:  Badania 

geologiczne  i  geotechniczne  terenu  o  Prace  topograficzne,  Zdefiniowanie  techniczne  prac 

budowlanych  na  pozi

omie  podstawowym  i  szczegółowym,  Zdefiniowanie  i  obliczenie 

konstrukcji  i  wiaduktów,  Integracja  środowiskowa,  Projekt  i  remonty  dróg  powiązanych  z 

infrastrukturą, Projekty podstawowy i szczegółowy Napowietrznej Linii Trakcyjnej 25 kV (8 km 

na wiaduktach), Obliczenia i wymiarowanie elektryczne. 

W dniu 27 

marca 2020 r. ADIF udzielił odpowiedzi na pytania Zamawiającego:  

Na  pytanie:  Czy 

dokumentacja  sporządzona  przez  IDOM  na  potrzeby  inwestycji  zawierała 

r

ównież systemy kontrolno-sterujące oraz systemy sygnalizacji?  

Udzielono odpowiedzi: 

Na umowę ogłoszono przetarg, wygrany przez joint venture ABI (ALSTOM - BOMBARDIER E 

INDRA),  pod  tytułem  „Sporządzenie  projektów  budowlanych,  wykonanie  prac,  naprawy  i 

konserwacja  instalacji  blokujących,  systemy  zabezpieczeń  pociągów,  scentralizowana 

kontrola ruchem, zewnętrzne systemy detekcji, stała infrastruktura telekomunikacyjna, GSM-

R oraz instalacje 

ochronne i zabezpieczające dla Północno-Północnozachodniego Korytarza 

Wysokich Prędkości. Odcinki Valladolid-León i Venta de Bańos-Burgos”. 

Na  umowę  składa  się  sporządzenie  projektów  budowlanych,  wykonanie  prac  oraz 

konserwacja  urządzeń  (A  Sporządzenie  projektów  UTE  ABI  zleciła  firmie  konsultingowej 

Tecnicay Proyectos SA. (TYPSA). Projekty sporządzone przez TYPSA w ramach umowy to: 


Projekt budowlany instalacji blokujących, systemów zabezpieczeń pociągów, scentralizowanej 

kontroli  ruchem  oraz  zewnętrznych  systemów  detekcji  dla  północnego  korytarza  wysokich 

prędkości. Odcinki Valladolid-León i Venta de Bańos-Burgos 

Projekt budowlany urządzeń telekomunikacyjnych i instalacji ochronnych i zabezpieczających 

dla  północnego  korytarza  wysokich  prędkości,  Odcinki  Valladolid-León  i  Venta  de 

Bańos•Burgos. 

Projekt budowlany urządzeń telekomunikacyjnych GSM-R w północnym korytarzu wysokich 

prędkości. Odcinki Valladolid-León i Venta de Bańos-Burgos 

Projekt budowlany instalacji sygnalizacyjnych dla północnego korytarza wysokich prędkości. 

Odcinki Valladolid-

León i Venta de Bańos-Burgos. 

Przed przetargiem na umowę przyznaną joint venture ABI firma konsultingowa Ingenierla y 

Economia  del  Transporte  (INECO)  sporządziła  „Wstępny  Projekt  Instalacji  Blokujących, 

Systemów  Zabezpieczeń  Pociągów,  Scentralizowanej  Kontroli  Ruchem,  Zewnętrznych 

Systemów  Detekcji,  Urządzeń  Telekomunikacyjnych,  GSM-R  i  Instalacji  Ochronnych  i 

Zabezpieczających dla Północnej Linii Wysokich Prędkości, odcinki Valladolid-León i Venta de 

Bańos-Burgos”. 

Izba 

zważyła, co następuje. 

Na  wstępie  Izba  stwierdziła,  że  nie  zachodzi  żadna  z  przesłanek  skutkujących 

odrzuceniem któregokolwiek z odwołań, opisanych w art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

z  zastosowaniem  przepisów  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  wymaganych  przy 

procedurze,  której  wartość  szacunkowa  zamówienia  przekracza  kwotę  określoną 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Kraj

owa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  Odwołujący  posiada  interes  w  uzyskaniu 

przedmiotowego  zamówienia,  kwalifikowany  możliwością  poniesienia  szkody  w  wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, co uprawniało go do złożenia odwołań.  

Do  postępowań  odwoławczych  skutecznie  przystąpili  po  stronie  Zamawiającego 

wykonawca Budimex S.A. oraz wykonawca PORR S.A. 

Sygn. akt KIO 444/20 


Izba  oddaliła  odwołanie,  bowiem  wykazywane  Zamówienie  E-30  nie  potwierdza 

faktycznego  oraz  bezpośredniego  udziału  w  przedmiotowych  robotach,  zatem  wezwanie 

Zamawiającego do uzupełnienia Wykazu robót w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp było zasadne.  

Spór  sprowadzał  się  de  facto  do  oceny  prawnej  w  powiązaniu  z  dokonywaną  w 

odmienny  sposób  wykładnią  licznych  orzeczeń  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  sądów 

powszechnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy i jakim doświadczeniem 

Odwołujący winien legitymować się w związku z udziałem w realizacji Zamówienia E-30. 

Zgodnie z wyrokiem 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 4 maja 2017 r. w 

sprawie  C  387/14 

wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  zamówienie,  realizując  określone 

zamówienie uzyskują faktyczne doświadczenie przy jego realizacji adekwatnie do faktycznie 

wykonanych przez nich prac w trakcie realizacji kontraktu. Zasadny jest 

więc faktyczny wkład 

i  konkretne  działania,  które  taki  podmiot  podejmuje  w  ramach  wykonywania  umowy,  a  nie 

sama 

okoliczność,  że  w  ramach  utworzonego  konsorcjum  wykonawca  podpisał  umowę  z 

innymi członkami konsorcjum na realizację określonego przedsięwzięcia. Trybunał utożsamił 

powoływanie  się  przez  pojedynczego  wykonawcę  na  doświadczenie  zdobyte  w  ramach 

konsorcjum  z 

sytuacją  powoływania  się  na  potencjał  podmiotu  trzeciego.  W  związku  z 

powyższym powoływanie się na taki potencjał musi być realne i faktyczne. Zatem, wykonawca 

wykonujący  zamówienie  publiczne  w  konsorcjum  z  innymi  wykonawcami  nabywa 

doświadczenie tylko w takim zakresie w jakim faktycznie uczestniczy w realizacji danego typu 

robót.   

Należy  również  wskazać,  iż  na  gruncie  niniejszego  postępowania  Zamawiający 

wymagał konkretnego  doświadczenia  w  wykonywaniu robót  budowlanych z  branży  torowej, 

przy  czym  nie jakichkolwiek,  lecz  wykonywanych w  ściśle określonym  zakresie.  Co,  istotne 

warunek  dotyczył  wykonania  robót,  czyli  rzeczywistego  działania  w  związku  z  faktycznym 

zaangażowaniem w realizację prac budowlanych, a nie prac polegających na koordynowaniu 

procesu inwestycyjnego, administracyjnego, czy dostarczaniu sprzętu, zapewnieniu personelu 

nadzorującego,  dokonywaniu  odbiorów,  rozliczeń  etc.  W  związku  z  powyższym  nie  sposób 

uznać, że jakiekolwiek zaangażowanie wykonawcy w realizację zamówienia (niezależnie od 

zakresu  faktycznie  wykonanych  prac)  pozwala  na  posługiwanie  się  doświadczeniem  całej 

grupy  wykonawców.  Być  może  taka  interpretacja  byłaby  możliwa  w  przypadku  gdyby 

zamawiający sformułował treść warunku udziału w postępowaniu w sposób, który odnosiłby 

się szeroko do „realizacji inwestycji” kolejowej i nie precyzowałby konkretnych zakresów robót, 

które wykonawca musiał wykonać. Jednak taki warunek nie został postawiony w niniejszym 

p

ostępowaniu.  Zamawiający  nie  oczekiwał  wykonawcy,  który  posiada  doświadczenie  w 

prowadzeniu  narad,  uzyskiwaniu  pozwoleń  na  budowę  czy  doświadczenia  przy  zakupie 


materiałów, lecz wymagał konkretnego doświadczenia w wykonaniu robót w ściśle określonym 

zakresie prac. 

Rację  również  należy  przyznać  Zamawiającemu,  że gdyby  uznać,  że doświadczenie 

wykonawcy  może  być  zdobyte  jedynie  poprzez  fakt  wymiany  doświadczeń,  prowadzenie 

rozmów z kontrahentami, obserwowanie działań innych podmiotów to w istocie skutkowałoby 

to uznaniem, iż wykonawca, który przez cały okres działalności jedynie bacznie „przysłuchiwał 

się” i „obserwował” realizowane inwestycje (brał bierny udział w procesie budowlanym) nabył 

szer

okie doświadczenie w realizacji skomplikowanych kontraktów budowlanych. Izba podziela 

także  stanowisko  Zamawiającego,  że  wykonawca  nieuczestniczący  w  faktycznym 

wykonywaniu  robót  budowlanych,  pomimo  zdobytej  wiedzy  o  charakterze  teoretycznym  nie 

jest  w  stanie  spro

stać  wyzwaniom  związanym  z  podjęciem  rzeczywistej  realizacji  prac 

budowlanych  o  skali  przedsięwzięcia,  charakterze  i  wartości  zamówienia  przewidzianej  dla 

zamówienia. 

Dodatkowo  przedłożone  przez  Odwołującego,  zarówno  do  odwołania,  jak  i  na 

rozprawie, 

dowody  nie  potwierdzają,  aby  Odwołujący  brał  czynny  udział  w  realizacji  robót 

budowlanych  objętych  warunkiem  udziału  w  postępowaniu.  Powyższe  potwierdza  w 

szczególności zawarta  dniu 4 maja 2011 r. między Intercor a Feroco umowa wykonawcza nr 

23/05/2011/2.1. Zgodnie z § 1 ust. 1 tej umowy Partner (Intercor) przyjął do wykonania prace 

przedprojektowe  i  projektowe  na  obiekty  inżynieryjne,  wykonanie  obiektów  inżynieryjnych  i 

ekranów  akustycznych  i  ponosi  odpowiedzialność  przed  Liderem  (Feroco)  i  pozostałymi 

członkami konsorcjum za ściśle określony zakres prac, wynikający z załączonego do umowy 

rozbicia ceny ofertowej. Zakres ten nie

wątpliwie nie obejmuje prac torowych, wymaganych do 

wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu.  

Również  Umowa Wykonawcza  nr  01/MG/  Tarnów  —  Dębica/2014  z  dnia  4  sierpnia 

2014  r. 

wskazuje,  że  mimo  przejęcia  przez  Odwołującego  funkcji  lidera  konsorcjum 

realizującego Zamówienie E-30 i zawarcia nowej umowy wykonawczej, zakres wykonywanych 

przez Odwołującego prac nie został poszerzony o elementy wymagane celem potwierdzenia  

spełniania warunku udziału w postępowaniu. Zgodnie z §5 Umowy Wykonawczej to na Feroco 

spoczywał  obowiązek  wypełnienia  wszelkich  warunków  zawartych  w  kontrakcie  głównym 

zawartym z inwestorem oraz szereg innych obowiązków, które świadczyły o rzeczywistym i 

faktycznym  udziale  tego  podmiotu  w  realizacji  Zamówienia  E-30  (m.in.  wyznaczanie 

kierowników  robót,  uzyskiwania  decyzji  administracyjnych).  Odwołującemu  powierzono 

natomiast 

zakres  obowiązków  wskazany  m.in.  w  §5  pkt  4  Umowy  Wykonawczej, 

sprowadzający  się  do  m.in.  reprezentowania  Feroco  przed  zamawiającym,  prowadzenia 

koresponde

ncji, zapłaty wynagrodzenia. Odwołujący zobowiązał się również do zapewnienia 

materiałów do robót torowych dla Feroco, przy czym wyłącznie w zakresie, ilości i od dostawcy 


wskazanego przez Feroco. Zgodnie z 

§6 za koordynację dostaw materiałów odpowiedzialne 

będzie Feroco. W umowie tej nie sposób doszukać się informacji, że lider konsorcjum będzie 

organizował,  zarządzał  robotami  opisanymi  w  warunku  udziału  w  postępowaniu,  czy  też 

sprawował nad nimi nadzór.  

Ponadto zgodnie z notatką do Umowy Wykonawczej nr 01/MG/ Tarnów — Dębica 2014 

z  dnia  4  sierpnia  2014  r., 

zakres  robót  Feroco  został  pomniejszony  wyłącznie  o  roboty 

drogowe,  co  potwierdza

,  że  roboty  torowe  nadal  pozostały  po  stronie  Feroco.  Część  robót 

torowych  została  także  w  zakresie  Feroco  zgodnie  z  zawartym  aneksem  nr  3  z  dnia  18 

września 2015 r. do Umowy Wykonawczej nr 01/MG/ Tarnów — Dębica 2014 z dnia 4 sierpnia 

2014 r., gdzie 

Odwołujący przejął niektóre, niedokończone prace w ramach fragmentu robót 

torowych (wykonał 7,5 km), a pozostałe nadal były w gestii Feroco. 

Równocześnie  w  dniu  13  października  2016  r.  zawarto  porozumienie  do  Umowy 

Wykonawczej nr Ol/MG/ Tarnów — Dębica 2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r., w którym z uwagi 

na  fakt,  że  Feroco  nie  dysponował  zasobami  do  wykonywania  umowy,  Odwołujący  przejął 

roboty budowlane pozostające do wykonania w ramach Kontraktu Głównego. Załącznik nr 1 

do  porozumienia  zawierał  opis  robót  według  kontraktu  zgodnie  z  Umową  Wykonawczą  nr 

01/MG/Tarnów-Dębica oraz Aneksem nr 1 i 3 do ww. Umowy. Załącznik ten wskazywał m.in. 

procent zaawansowania robót od początku kontraktu ogółem (94,18%) oraz w odniesieniu do 

poszczególnych prac, a także pozostały do wykonania przez Intercor zakres robót. 

W ocenie Izby 

Odwołujący nie wykazał, że zakres faktycznie wykonywanych osobiście 

przez  niego  czynności  i  działań  w  ramach  realizowanego  w  konsorcjum  zamówienia  E-30 

odpowiada zakresowi warunku udziału w postępowaniu określonego przez Zamawiającego.  

Na  potwierdzenie  powyższego  należy  wskazać  w  szczególności,  że  faktury 

przedłożone  przez  Odwołującego  potwierdzają  jedynie  zapewnienie  sprzętu,  bez  obsługi. 

Z

lecenia zamówień materiałów przedłożone przez Odwołującego dotyczą jedynie formalnego 

zamawiania materiałów, co potwierdza umowa wykonawcza z 4 sierpnia 2014 r. Zaś notatki 

ze spotkań, przedłożone przez Odwołującego, dotyczą krótkiego okresu czasu i potwierdzają 

jedynie spotkania z Zamawiającym. Udział osób ze strony Odwołującego może świadczyć co 

najwyżej o nabyciu doświadczenia przez te osoby. Równocześnie same notatki ze spotkań, 

wyci

ągi  z  dzienników  budów,  protokoły  odbiorów,  co  do  zasady  wskazują  jedynie  na 

uczestni

ctwo  w  danych  czynnościach  określonych  osób  nadzorujących  inwestycję 

(kierowników  budowy,  kierowników  robót)  i  zaangażowanie  w  organizację  robót,  a  nie  na 

faktyczne  ich  wykonywanie.  Dodatkowo 

protokoły  odbioru  końcowego,  czy  też 

eksploatacyjnego, nie mogą być dowodem na potwierdzenie nabycia doświadczenia, wynikają 

z pełnionej przez Odwołującego funkcji lidera konsorcjum, a także są wynikiem okoliczności, 


że  względem  Feroco  ogłoszona  została  upadłość  likwidacyjna.  Nadto,  korespondencja 

przedłożona przez  Odwołującego nie potwierdza  nawet  zarządzania  przez  niego  projektem 

czy  aktualizowania  harmonogramu,  a 

oświadczenia  osób,  stanowiące  dowód  nr  1  i  2 

przedłożony  przez  Odwołującego,  nie  precyzują  na  czym  faktycznie  wspólne  zarządzanie 

inwe

stycją  i  zaangażowanie  polegało.  Natomiast  wydanie  pozwoleń  na  budowę  po  objęciu 

przez  Odwołującego  funkcji  Lidera  Konsorcjum  pozostaje  bez  znaczenia,  gdyż  zgodnie  z 

umową  wykonawczą  nr  01/MG/Tarnów-Dębica/2014  zobowiązanie  do  uzyskania  decyzji 

administracyjnych należało i tak do Feroco. 

Izba  podzieliła  również  argumentację  Zamawiającego  w  zakresie  podzielności  robót 

wchodzących  w  skład  Inwestycji  E-30,  na  co  wskazuje również  sama  umowa  wykonawcza 

zawarta  między  Odwołującym  a  Feroco,  a  twierdzenia,  że  nie  oddaje  ona  faktycznego 

przebiegu  realizacji  zamówienia  E-30  są  niezrozumiałe  i  gołosłowne,  bowiem  z  zebranego 

materiału dowodowego wynika, iż to Feroco zrealizował prace uprawniające do wykazania się 

spełnieniem  warunku  udziału  w  postępowaniu.  Jak  słusznie  zauważył  Zamawiający, 

realizowana inwestycja polega na modernizacji infrastruktury kolejowej w podziale na odcinki 

oraz etapy, przy czym każdy z nich stanowi przedmiot odrębnych prób, odbiorów oraz rozliczeń 

pomiędzy  stronami  m.in.  na  podstawie  protokołów  odbiorów  częściowych  czy  też  odbiorów 

eksploatacyjn

ych. Świadczenie niepodzielne to takie świadczenie, z którego nie jest możliwym 

wydzielenie odrębnych części składowych z całości, a zatem do takiego nie można zaliczyć 

Zamówienia E-30. Skoro dane zakresy robót mogą być wykonywane i odbierane częściowo, 

to 

także doświadczenie w realizacji danego zakresu prac jest nabywane przez podmiot, który 

faktycznie  dany  zakres  rob

ót  wykonał.  Równocześnie  nie  sposób  uznać,  że  charakter 

świadczenia  z  umowy  o  roboty  budowlane  determinuje  fakt  zdobycia  przez  wykonawcę 

wyma

ganego przez Zamawiającego doświadczenia.  

W związku z powyższym Izba uznała za niezasadny zarzut naruszenia art. 26 ust. 3 

ustawy Pzp

, czy też art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, skoro Odwołujący 

nie  był  uprawniony  do  powoływania  się  na  doświadczenie  zdobyte  w  toku  realizacji 

Zamówienia E-30. 

Sygn. akt KIO 708/20 

Izba stwierdziła, że Odwołujący nie ma możliwości powoływania się na doświadczenie 

zdobyte w ramach realizacji 

Zamówienia E-30 oraz Zamówienia E-75 w zakresie wskazanego 

warun

ku udziału w postępowaniu. 

Odnośnie zamówienia E-30 Izba podtrzymuje stanowisko prezentowane w wyroku KIO 

o sygn. 444/20. 


W odniesieniu zaś do zamówienia E-75 Izba wskazuje, że zakres prac wykonywanych 

przez  Odwołującego  obejmował  wyłącznie  wykonanie  Obiektów  inżynieryjnych  i  robót 

drogowych  na  przejazdach.  Za  pozostały  zakres  prac  odpowiedzialna  była  spółka  Torpol 

(zgodnie z postanowieniami umowy konsorcjum z dnia 13 grudnia 2012 r.)

. Stosownie zaś do 

umowy  z  30  września  2014  r.  zawartej  między  Torpol  a  podwykonawcą  I.  M.  prowadzącą 

działalność  gospodarczą  pod  firmą  „TORIM”  I.  M.,  prace  związane  z  budową  nawierzchni 

torowej rozjazdów oraz roboty budowlane na stacji Tłuszcz zostały zlecone podwykonawcy 

„TORIM”.  Zatem,  nie  istniał  jakikolwiek  stosunek  prawny  między  „TORIM”  a  Odwołującym. 

Tym  bardziej,  że  roboty  torowe  na  stacji  Tłuszcz  wykonał  podwykonawca  działający  na 

zlecenie 

tylko jednego członka konsorcjum, tj. Torpol.  

Ponadto,  jak  wynika  z  przedłożonej  dokumentacji,  zgodnie  z  wnioskiem  inżyniera 

projektu  z  dnia  12  listopada  2014  r.  inicjatorem  powierzenia  prac 

„TORIM”  był  Torpol.  Na 

uwagę zasługuje również fakt, iż Odwołujący nie uczestniczył nawet w procedurze odbiorowej, 

brak  również  dowodów  potwierdzających  udział  Odwołującego  w  procesie  decyzyjnym  czy 

koordynacyjnym,  na  który  tak  chętnie  powołuje  się  w  sprawie  KIO  444/20.  Dodatkowo 

Odwołujący wskazał na rozprawie, że nie wykonywał referencyjnej stacji.  

W tym stanie rzeczy Izba uznała, iż Zamawiający prawidłowo wykluczył Odwołującego 

z  postępowania  z  uwagi  na  niewykazanie  spełniania  warunku  udziału  w  zakresie 

doświadczenia. 

W odniesieniu 

do zarzutu bezpodstawnego wykluczenia Odwołującego na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp 

z postępowania Izba oddaliła powyższy zarzut. 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp z 

postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się: 

16)  wykonawcę,  który  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa 

wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  nie  podlega 

wykluczeniu,  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu lub  obiektywne  i  niedyskryminacyjne 

kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 

przedstawić wymaganych dokumentów; 

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

W tym miejscu warto 

przypomnieć, że pojęcie „wprowadzenia w błąd”, które pojawia 

się zarówno w przesłance wykluczenia określonej w pkt 16, jak i pkt 17, art. 24 ust. 1 ustawy 

Pzp, 

jest  pojęciem  szerszym  niż  przedstawienie  nieprawdziwych  informacji.  Obejmuje 

sytuacje,  w  których  wykonawca  wprost  przedstawia  informacje  niezgodne  ze  stanem 


faktycznym, a także te, w których wprowadzenie w błąd polega na stworzeniu złudzenia, że 

jakaś okoliczność (np. uzasadniająca wykluczenie) nie zaistniała.  

Należy  również  podkreślić,  że  należyta  staranność  profesjonalisty  nakłada  na 

wykonawcę, który składa ofertę, dokumenty i oświadczenia, aby upewnił się czy deklarowany 

w nich stan rzeczy odpowiada rzeczywistości. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Izby do 

oceny czynności wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 14 

ust. 1 ustawy Pzp, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, a zgodnie z art. 355 § 1 Kodeksu 

cywilnego dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego 

rodzaju (należyta staranność). Ponadto, zgodnie z art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego należytą 

staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa 

się  przy  uwzględnieniu  zawodowego  charakteru  tej  działalności.  Za  takiego  profesjonalistę 

należy również uznać, co do zasady, wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia 

publicznego.  

Z  uwagi 

też  na  wzrost  znaczenia  oświadczeń  własnych  wykonawców  na  skutek 

implementacji  dyrektyw  2014/24/UE  i  2014/25/UE  należy  stosować  wyższy  miernik  oceny 

związany z rzetelnością prezentowanych przez nich danych, w szczególności przy weryfikacji 

prawdziwości  informacji  przedkładanych  w  toku  postępowania.  Niewątpliwie  wskazanie 

innego  zakresu  doświadczenia  względem  pierwotnie  złożonego  wykazu  oraz,  następnie 

złożenie oświadczenia   przez  Odwołującego ,  że przedstawione w  wykazie informacje były 

niezgodne  z  rzeczywistym  stanem  faktycznym, 

nie  sposób  zaliczyć  do  kategorii  nieistotnej 

omyłki. 

Odnosząc powyższe rozważania do niniejszego stanu faktycznego należy zauważyć, 

że w wyniku złożenia przez Odwołującego informacji w wykazie Zamawiający na podstawie 

informacji  tam 

zawartej  dokonał  pierwotnie  pozytywnej  weryfikacji  spełnienia  przez 

Odwołującego warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia wymaganego dla 

Głównego  projektanta.  Informacje  te  miały  więc  niewątpliwie  istotny  wpływ  na  decyzje 

Zamawiającego, bowiem wynik weryfikacji dokumentów podmiotowych wykonawcy skutkujący 

jego wyborem jako oferty najkorzystniejszej stanowi istotną z punktu widzenia prowadzonego 

postępowania decyzję.  

Jak słusznie zauważył Zamawiający dopiero na skutek złożonego przez PORR S.A. 

odwołania, a następnie przedłożonych przez PORR S.A. informacji i dowodów, Zamawiający 

powziął  wątpliwości  co  do  tego  czy  p.  I.  faktycznie  brał  udział  w  realizacji  wykonania 

dokumentacji  w  ramach  inwestycji  na  rzecz  ADIF  w  wykazywanym  zakresie  oraz  dokonał 

reasumpcji  wcześniejszych  czynności  podjętych  względem  oferty  Odwołującego.  Dopiero 

informacja  uzyskana  od  innego  wykonawcy 

stanowiła  podstawę  do  weryfikacji  pierwotnej 


oceny oferty. Gdyby nie 

działania innego oferenta w postępowaniu Zamawiający pozostawałby 

w  błędnym  przekonaniu  o  doświadczeniu  osoby  wskazanej  na  stanowisko  Głównego 

projektanta i w związku z tym dokonałby wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej, 

a w konsekwencji zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego z Odwołującym. 

Na  uwagę  zasługuje  także  fakt,  iż  informacje  wskazane  w  Wykazie  osób  zostały 

potwierdzone  dokumentami  nie  tylko  otrzymanymi  p

rzez  PORR  S.A.,  lecz  również 

przekazanymi bezpośrednio Zamawiającemu od podmiotu, na rzecz którego było wykonywane 

zamówienie.  Z  informacji  uzyskanych  od  ADIF  wynika,  że  projekt  branży  srk  dla  projektu 

hiszpańskiej inwestycji był wykonywany w ramach odrębnej umowy, której stroną była spółka 

ABI,  która  powierzyła  wykonanie  projektu  wykonawczego  firmie  TYPSA.  Zakres  prac 

projektowych powierzonych firmie IDOM Consulting, Engineering & Architecture nie obejmował 

branży srk, a więc p. I. nie mógł nabyć doświadczenia we wskazywanym zakresie. Brak jest 

informacji jakoby  p. I. 

brał udział  w realizacji projektu srk z ramienia innej firmy. Nawet jeśli 

przyjąć, iż brał udział w pracach projektowych w ww. zakresie to Odwołujący winien wskazać 

jako podmiot 

na rzecz którego były wykonywane prace odpowiednio konsorcjum spółkę ABI 

lub firmę TYPSA, a nie IDOM.  

Warto  zaznaczyć,  że  sam  Odwołujący  w  swoich  wyjaśnieniach  i  odwołaniu  stosuje 

różną  siatkę  pojęciową,  posługuje  się  naprzemiennie  sformułowaniem  omyłki,  następnie 

wskazaniem  nieprecyzyjnym,  a  jeszcze  innym  razem  informacjami  pierwotnie  obarczonymi 

nieścisłościami.  Niemniej,  jak  słusznie  zauważył  Zamawiający,  przepisy  ustawy  Pzp  nie 

określają  gradacji  informacji  dającej  Zamawiającemu  możliwość  arbitralnej  oceny  „stopnia 

nieprawdziwości”  przedstawianych  przez  wykonawców  informacji.  Postępowanie  w  sprawie 

zamówienia  publicznego  jest  postępowaniem  prowadzonym  w  formie  pisemnej,  a 

Zamawiający  dokonuje  oceny  zdolności  podmiotowej  wykonawcy  na  podstawie  złożonych 

oświadczeń oraz dokumentów, które wykonawcy winni zweryfikować i przedłożyć je zgodnie 

z  prawdą.  Przedkładane  informacje  winny  być  rzetelne  i  znajdujące  odzwierciedlenie  w 

faktach.  Bez  znaczenia 

więc  pozostaje  to,  iż  informacje  wprowadzające  w  błąd  dotyczyły 

zasobu  (osoby)  udostępnionej  przez  podmiot  trzeci.  Niezależnie  od  formy  korzystania  z 

zasobów  (czy  to zasób własny  czy  użyczony)  wykonawca jest  zobligowany  do  dochowania 

należytej staranności w weryfikacji czy podawane przez niego informacje są zgodne ze stanem 

rzeczywistym  lub  czy  nie  wprowadzają    Zamawiającego  w  błąd.  Rację  należy  przyznać 

wykonawcy  PORR  S.A.

,  że  w  przypadku  korzystania  z  zasobów  podmiotu  użyczającego 

potencjał staranność Odwołującego  powinna być  wyższa,  skoro opiera  się na  informacjach 

podanych przez podmiot trzeci. 

Równocześnie  Izba  podziela  pogląd,  zgodnie  z  którym  zastępowanie  informacji 

nieprawdziwych  prawdziwymi  jest  niedopuszczalne.  W  sytuacji  stwierdzenia  przez 


Z

amawiającego wprowadzenia w błąd przy przedstawieniu informacji, iż Odwołujący spełnia 

warunki  udziału  w  postępowaniu,  obowiązkiem  Zamawiającego  było  wykluczenie 

Odwołującego  z  postępowania.  Jeśli  wykonawca  jest  winny  wprowadzenia  w  błąd 

Z

amawiającego  poprzez  podanie  nieprawdziwych  danych  w  złożonym  wykazie,  nie  można 

jednocześnie  twierdzić,  że  zawarte  tam  dane  zawierają  błędy  i  wzywać  wykonawcę  do 

uzupełnienia  dokumentów  w  tym  zakresie.  Zamiarem  wykonawcy  składającego  takie 

oświadczenie jest bowiem chęć potwierdzenia, że spełnił on warunki udziału w postępowaniu, 

co w takim przypadku 

dokonywane jest na podstawie tychże nieprawdziwych informacji (vide: 

wyrok  KIO  z  dnia  9  kwietnia  2018,  sygn.  akt  KIO  531/18). 

Zresztą  w  niniejszym  stanie 

faktycznym, jak wynika z zebranego materiału dowodowego, informacja nieprawdziwa została 

zastąpiona również informacją nieprawdziwą. 

Odwołujący  sam  przyznał  w  złożonych  wyjaśnieniach  że  stacja  Villada  nie  posiada 

trzech 

krawędzi  peronowych,  lecz  Główny  Projektant  opracował  również  dokumentację  dla 

stacji Palanquinos, która posiada trzy krawędzie peronowe. Niemniej z zebranego materiału 

dowodowego wynika, iż stacja Palanquinos posiada dwie krawędzie peronowe, co potwierdza 

korespondencja z 27 marca 2020 r., 

gdzie na pytanie Zamawiającego czy stacja Palanquinos 

położona na kilometrze 326,895 posiada przynajmniej dwa tory przejezdne (tory główne) i trzy 

krawędzie  peronowe?  ADIF  udzielił  następującej  odpowiedzi:  Stacja  Palanquinos  posiada 

dwa  tory  główne,  dwie  krawędzie  peronowe  i  jedną  kładkę  nadziemną  (Odcinek  jest 

dwutorowy i zelektryfikowany).  

Liczbę krawędzi potwierdzają również załączone do pisma procesowego wykonawcy 

PORR S.A. zdjęcia lotnicze stacji Palanquinos. Również sam list referencyjny z kwietnia 2020 

r., 

przedłożony  przez  Odwołującego,  referuje  jedynie  do  możliwości  dostępu  do  trzech 

krawędzi  peronów.  Natomiast  warunek  udziału  w  postępowaniu  dotyczył  budowy  lub 

przebudowy jednej stacji kolejowej położonej na zelektryfikowanej dwutorowej linii kolejowej 

posiadającej  przynajmniej  dwa  tory  główne  zasadnicze  i  trzy  krawędzie  peronowe. 

Zamawiający  nie  określił  warunku  dotyczącego  jedynie  dostępu  do  trzech  krawędzi,  jak  to 

zostało ujęte w liście referencyjnym z kwietnia 2020 r. 

Uwzględniając  przywołane  wyżej  okoliczności  stanu  faktycznego  skład  orzekający 

przyjął, że Odwołujący przedstawił Zamawiającemu informacje wprowadzające go w błąd nie 

tylko  na  etapie  składania  wykazu  osób,  lecz  również  przy  procedurze  wyjaśniającej.  Izba 

uznała, że ad casum Odwołujący działał w warunkach rażącego niedbalstwa. 

Odwołujący  w  złożonych  wyjaśnieniach  po  raz  kolejny  zdecydował  się,  opisując 

doświadczenie  zawodowe  Głównego  projektanta,  powołać  się  na  zamówienie,  które  nie 

spełnia  warunku  udziału  w  postępowaniu.  Powinien  był  ustalić  w  sposób  niebudzący 


wątpliwości kwestię osoby, która je wykonała, skoro już raz sam przyznał, iż pierwotna stacja 

nie spełnia wymogu Zamawiającego. 

Izba uznała przy tym za irrelewantne zawarte w dowodach przedłożonych na rozprawie 

(list  referencyjny  z  kwietnia  2020  r.)  stwierdzenie  o 

możliwości dostępu do trzech krawędzi 

peronów. Treść warunku nie pozostawia wątpliwości, że legitymowanie się doświadczeniem 

przez  Głównego  projektanta  budowy  lub  przebudowy  jednej  stacji  kolejowej  dotyczy  stacji 

posiadającej przynajmniej dwa tory główne zasadnicze i trzy krawędzie peronowe, nie zaś, jak 

przekonywał Odwołujący, możliwość dostępu do trzech krawędzi peronów.  

Powyższe  prowadzi  do  wniosku,  że  Odwołujący  prawdziwości  doświadczenia 

Głównego projektanta  nie zweryfikował,  pomimo  że został  uprzednio  wezwany  do  złożenia 

wyjaśnień,  a  konkurencyjny  oferent  na  podstawie  danych  zawartych  na  stronach 

internetowych 

bezpośrednio i bez problemów pozyskał informacje podważające prawdziwość 

danych zawartych w wykazie osób. 

Reasumując, 

biorąc  pod  uwagę  fakt,  że  informacje  zawarte  w  wykazie  osób  dotyczyły 

kwestii  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  a  dodatkowo  zostały  przedstawione 

Zamawiającemu  w  wyniku  rażącego  niedbalstwa,  Odwołujący  podlegał  wykluczeniu  na 

podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp. 

Zachowanie  Odwołującego  wyczerpywało  także  podstawę  wykluczenia  z 

p

ostępowania opisaną w  art.  24  ust.  1 pkt  17  ustawy  Pzp.  Jeśli  realizowało ono znamiona 

rażącego niedbalstwa, to wnioskując z większego na mniejsze (a maiori ad minus) zachowanie 

jego  było  również  niedbałe.  W  konsekwencji  Izba  wskazuje,  jak  powyżej,  że,  gdyby 

Zamawiający  samodzielnie  nie  zweryfikował  prawdziwości  informacji  zawartych  w  wykazie 

osób  złożonym  przez  Odwołującego,  to  doszłoby  do  wyboru  jego  oferty  i  udzielenia  mu 

zamówienia.  Zatem  przedłożone  przez  Odwołującego  informacje  wprowadzające 

Zamawiającego  w  błąd  mogły  mieć  istotny  wpływ  na  jego  decyzje  w  toczącym  się 

p

ostępowaniu. 

W  tym  stanie  rzeczy  Izba  uznała,  że  zarzut  odwołania  dotyczący  bezpodstawnego 

wykluczenia Odwołującego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp nie zasługuje 

na uwzględnienie. 

Izba  nie  uwzględniła  również  zarzutu  naruszenia  art.  24  ust.  9  w  zw.  z  art.  7  ust.  1 

ustawy  Pzp,  zgodnie  z  którym  wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu,  jeżeli  zamawiający, 

uwzględniając  wagę  i  szczególne  okoliczności  czynu  wykonawcy,  uzna  za  wystarczające 

dowody  przedstawione  na  podstawie  ust.  8.  Stosownie  do  art.  24  ust.  8  ustawy  Pzp 

w

ykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, 

może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania 


jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem 

lub  przestępstwem  skarbowym,  zadośćuczynienie  pieniężne  za  doznaną  krzywdę  lub 

naprawienie  szkody,  wyczerpujące  wyjaśnienie  stanu  faktycznego  oraz  współpracę  z 

organami  ścigania  oraz  podjęcie  konkretnych  środków  technicznych,  organizacyjnych  i 

kadrowych,  które  są  odpowiednie  dla  zapobiegania  dalszym  przestępstwom  lub 

przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania 

pierwszego  nie  stosuje  się,  jeżeli  wobec  wykonawcy,  będącego  podmiotem  zbiorowym, 

orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz 

nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

Zamawiający  wykluczając  Odwołującego  z  postępowania  uznał,  że  Odwołujący  nie 

dokonał skutecznie samooczyszczenia, które nastąpiło nie z własnej inicjatywy Odwołującego, 

ale wskutek  pytań  zadanych Odwołującemu  przez  Zamawiającego, dodatkowo wskazał,  że 

Odwołujący nie dokonał wyczerpującego wyjaśnienia stanu faktycznego, a podjęte przez niego 

środki zaradcze nie są wystarczające do zapobiegania nieprawidłowościom w przyszłości. 

Izba  podziela  stanowisko  Zama

wiającego  i  wskazuje,  że  dopuszczalność 

zastosowania 

procedury 

samooczyszczenia 

przypadku 

przekazania 

informacji 

wprowadzających  w  błąd  ma  szczególny  charakter  i  jej  przeprowadzenie  jest  możliwe 

wyłącznie  gdy  wykonawca  zastosuje  taką  procedurę  niezwłocznie,  zanim  zamawiający 

poweźmie  wiedzę  o  tym,  że  przekazane  informacje  mają  charakter  informacji 

wprowadzaj

ących w błąd. Natomiast bezspornym jest fakt, że Zamawiający powziął wiedzę o 

przekazaniu  informacji  wprowadzających  w  błąd  na  skutek  wniesienie  przez  wykonawcę 

PORR S.A. odwołania w dniu 7 lutego 2020 r. Zarówno Zamawiający, jak i wykonawca PORR 

S.A. podnosili, że Odwołujący w toku postępowania odwoławczego nie podjął żadnych działań  

zmierzających  do  dokonania  procedury  samooczyszczenia,  a  próbę  podjął  dopiero  w 

odpowiedzi 

na wezwanie Zamawiającego z 21 lutego 2020 r., w którym zostały zawarte pytania 

dotyczące okoliczności związanych z doświadczeniem Głównego Projektanta. 

Przyznanie  przez  wykonawcę  faktu  wprowadzenia  Zamawiającego  w  błąd  musi  być 

doko

nane  niezwłocznie,  po  uzyskaniu  takiej  wiedzy.  Zwlekanie  z  tą  czynnością  przez 

wykonawcę  do  momentu,  gdy  Zamawiający  zażąda  wyjaśnień  dotyczących  danej  osoby, 

wyłącza  możliwość  uznania,  że  wykonawca  z  własnej  inicjatywy  przyznał,  że  informacje 

przekazane  z

amawiającemu  są  nieprawdziwe.  Nieuzasadnione  oczekiwanie  przez 

wykonawcę  z  zawiadomieniem  Zamawiającego  o  nieprawdziwości  złożonych  informacji 

przeczy skuteczności self cleaning, a tym samym przeczy rzetelności wykonawcy (vide wyrok 

KIO z dnia 5 września 2018 r., sygn. akt KIO 1405/18, 1407/18 i 1419/18). 


Co  więcej,  Odwołujący  w  wyjaśnieniach  z  27  lutego  2020  r.  ponownie  wprowadził 

Zamawiającego w  błąd wskazując stację kolejową Palanquinos, która nie spełnia wymagań 

specy

fikacji  istotnych  warunków  zamówienia  (nie  posiada  trzech  krawędzi  peronowych). 

Zatem, 

nie  sposób  uznać,  że  wymienione  przez  Odwołującego  działania  przyniosły  efekty, 

skoro przedstawiono ponownie informacje nieprawdziwe. Zresztą jak już wspominano wyżej, 

Z

amawiający powinien dowiedzieć się o ww. okolicznościach bezpośrednio od wykonawcy, a 

nie  od  podmiotu  trzeciego,  zanim  Z

amawiający  poweźmie  wiadomość  o  nieprawdziwej 

informacji. 

Skoro  zaś  działania  wyszczególnione  przez  Odwołującego:  przeprowadzenie 

szkole

nia  pracownikom  działu  zamówień  oraz  pouczenie  pracowników  o  konsekwencjach 

związanych  z  przedstawieniem  nieprawdziwych  informacji  w  przetargu  publicznym  nie 

przyniosły  oczekiwanego  rezultatu,  potwierdza to,  że wprowadzone środki  są  nieskuteczne. 

W

obec  przekazanych  przez  ADIF  informacji  nie  sposób  uznać,  że  Odwołujący  takowe 

weryfikacje  przeprowadza  skutecznie. 

Jak  słusznie  zauważył  Zamawiający  skierowanie  do 

ADIF  informacji  pozwoliłoby  Odwołującemu  na  wejście  w  posiadanie  danych  w  tożsamym 

zakresie 

jakie pozyskał Zamawiający i np. wskazanie w Wykazie osób innego pracownika na 

stanowisko 

Głównego Projektanta. 

Nie  sposób  również  uznać,  że  procedura  samooczyszczenia  Odwołującego  była 

wyczerpująca.  Dla  przeprowadzenia  skutecznego  samooczyszczenia  przepisy  ustawy  Pzp 

wymagają  złożenia  dowodów,  nie  zaś  jedynie  wyjaśnień.  Podobne  stanowisko  zostało 

wyrażone  w  doktrynie:  Co  istotne,  zgodnie  z  komentowanym  przepisem,  konieczne  jest 

przedstawienie  dowodów,  że  podjęte  przez  wykonawcę  środki  są  wystarczające  do 

stwierdzenia rzetelności wykonawcy. Zamawiający nie będzie mógł zatem uwzględnić nawet 

obszernych  wyjaśnień  złożonych  przez  wykonawcę,  jeśli  nie  będą  poparte  dowodami. 

Wykonawca  powinien  bowiem  przedstawić  dowody  na  potwierdzenie,  że  przedsięwziął 

stosowne 

środki.  Ponieważ  uznanie,  że  wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu,  pomimo  że 

zaistniała ku temu przesłanka, stanowi wyjątek od reguły, przepisy w zakresie self-cleaning 

należy interpretować wąsko. Zamawiający powinien zaniechać wykluczenia dopiero wówczas, 

k

iedy  wykonawca  rzeczywiście  udowodnił  swoją  rzetelność  przez  wskazanie  środków,  o 

których mowa w ust. 8 (J. Jarnicka, Komentarz do art. 24 ZamPublU pod red. M. Jaworskiej, 

2018  r.,  Legalis). Wymaga  podkreślenia,  że  przedłożone  dowody  rzeczywiście  nie  regulują 

kwestii związanej z weryfikacją informacji otrzymywanych od podmiotów trzecich. Skoro jak 

sam przyznał Odwołujący weryfikacja danych powinna odbywać się bezpośrednio u kandydata 

oraz w innych źródłach to jednak w pierwszej kolejności winno dojść do komunikacji na linii 

wykonawca 

–  podmiot  trzeci  jako  pewien  punkt  początkowy  procedury  weryfikacyjnej 

kandydata.  

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji. 


O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  wyniku  na  podstawie  

art. 192 

ust. 9 i 10 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu o przepisy § 3 i § 5 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      ……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 


wiper-pixel