KIO 443/20 POSTANOWIENIE dnia 12 marca 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 443/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 12 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Andrzej Niwicki 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  12  marca  2020  r.  w 

Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 marca 

2020  r.  przez 

wykonawcę  „Gespar”  G.  P.,  A.  O.,  M.  S.  –  Spółka  Jawna  z  siedzibą  w 

Warszawie   

w postępowaniu  prowadzonym przez zamawiającego, którym jest Szpital Wojewódzki im. 

Mikołaja Kopernika w Koszalinie  

przy  udziale  wykonawców    Citonet  —  Szczecin  sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  w  Szczecinie  i  

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. z siedzibą w Toruniu zgłaszającego 

swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze; 

nakazuje  Urzędowi  Zamówień  Publicznych  dokonanie  zwrotu  kwoty  7  500  zł  00  gr 

(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) na rzecz wykonawcy „Gespar” 

G. P., A. O., M. S. 

– Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Matuszewska 14,   

poniesionej z tytułu wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Koszalinie. 

Przewodniczący:      ………………………….. 


Sygn. akt: KIO 443/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający, którym jest Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie prowadzi 

w  trybie  przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie  zamówienia publicznego o 

wartości  nie  przekraczającej  214  000  euro  na  dostawy  materiałów  opatrunkowych, 

pieluchomajtek dla dorosłych i dzieci dla potrzeb Szpitala. Ogłoszenie o postępowaniu z dnia 

2020-01-14 r nosi nr 502618-N-2020. Zn. 

nadany przez Zamawiającego: TP.382.8.2020 BS 

Odwołujący  -  „GESPAR"  G.  P.,  A.  O.,  M.  S.  -  Spółka  jawna  ul.  Matuszewska  14,  03-876 

Warszawa  wniósł  odwołanie  wobec  czynności  podjętej  przez  Zamawiającego  w  toku 

postępowania polegającej na: 

odrzuceniu oferty Odwołującego złożonej w zakresie Części nr 7; 

dokonaniu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w  zakresie  Części  nr  7  złożonej  przez 

Konsorcjum: CitoNet - 

Szczecin Sp. z o.o. Szczecin; TZMO S.A. Toruń.   

Czynnościom Zamawiającego zarzucił naruszenie: 

art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP przez jego  zastosowanie w oparciu o niezgodne ze stanem 

rzeczywistym  uzasadnienie  faktyczne  odrzucenia  wobec  oferty  odwołującego  spełniającej 

wymogi opisu przedmiotu zamówienia; 

art.  89  ust.  1  pkt  2  PZP  przez  jego  niezastosowanie  i  nieodrzucenie  oferty 

Konsorcjum: 

Citonet  Szczecin  Sp.  z  o.o.  i  Toruńskie  Zakłady  Materiałów  Opatrunkowych 

S.A.  

art. 91 ust. 1 PZP przez dokonanie wyboru oferty Konsorcjum: Citonet Szczecin Sp. z 

o.o. i Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych  Toruń; 

Odwołujący zażądał  unieważnienia  czynności  odrzucenia  jego  oferty,  dokonanej  26  lutego 

2020  r., 

unieważnienia  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  dokonania  ponownej 

oceny  ofert  uwzględniając  specyfikacje  techniczne  pieluchomajtek  i  próbki  przedstawione 

Zamawiającemu przez  Wykonawców  w drodze odpowiedzi na  wezwanie, odrzucenia oferty 

Konsorcjum:  Citonet  Szczecin  Sp.  z  o.o.  i  Toruńskie  Zakłady  Materiałów  Opatrunkowych 

S.A. Toruń i  dokonania ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej. 

W  odpowiedzi  na  złożone  odwołanie  zamawiający    pismem  z  dnia  6  marca  2020  r., 

doręczonym  dnia  9  marca  2020  r.,  oświadczył,  że  uwzględnił  w  całości  zarzuty 

przedstawione w odwołaniu. 

Do  postępowania  odwoławczego  przystąpienie  w  trybie  art.  185  ust.  2  ustawy  pzp  zgłosili 

wykonawcy  Citonet 

—  Szczecin  sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  w  Szczecinie  i    Toruńskie  Zakłady 

Materiałów Opatrunkowych S.A. z siedzibą w Toruniu. 


W terminie wyznaczonym na ewentualne  wniesienie sprzeciwu przystępujący oświadczył  w 

piśmie z dnia 10 marca 2020 r., doręczonym dnia 12 marca 2020 r., że nie wnosi sprzeciwu 

co  do  uwzględnienia  przez  zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w 

odwołaniu. 

Izba rozpoznając przedmiotowe odwołanie na posiedzeniu bez udziału stron ustaliła, 

że  wobec  uwzględnienia  przez  zamawiającego  zarzutów  odwołania  postępowanie 

odwoławcze  należało  umorzyć  na  podstawie  przepisu  art.  186  ust.  2  ustawy  -  Prawo 

zamówień publicznych.                  

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.  

Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania wydano na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 1 

ustawy Pzp oraz  § 5 ust. 1 pkt 1a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 

2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972),  z  których  wynika,  że 

jeżeli  zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  przed 

rozpoczęciem rozprawy, koszty postępowania znosi się wzajemnie. 

Przewodniczący:  ……………………………… 


wiper-pixel