KIO 442/20 WYROK dnia 25 maja 2020 r.

Data: 25 czerwca 2020

Sygn. akt KIO 442/20 

WYROK 

 z dnia 25 maja 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie:  

Przewodniczący: 

Agata Mikołajczyk 

Protokolant:    

Mikołaj Kraska 

po rozpoznaniu w  Warszawie na rozprawie w dniu 25 maja 2020 r. 

odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  w dniu 2 marca 2020 r. przez odwołującego: M. R. 

Firma  Handlowo  Usługowa  Inside  Elektryczne  Systemy  Instalacyjne  z  Rzeszowa  (ul. 

Wetlińska  3a,  35-082  Rzeszów)  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego: 

Gmina Świlcza (Świlcza 168, 36-072 Świlcza), 

- przy udziale wykonawcy: 

Pollight Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

al. J. Ch. Szucha 

11B  lok.  H2) 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego, 

orzeka: 

Oddala odwołanie;    

Kosztami postępowania obciąża odwołującego: M. R. Firma Handlowo Usługowa Inside 

Elektryczne  Systemy  Instalacyjne  z  Rzeszowa 

(ul.  Wetlińska  3a,  35-082  Rzeszów)  i 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  7.500  zł  00  gr  (słownie: 

siedem 

tysięcy pięćset złotych, zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu 

od odwołania; 

Nie uwzględnia wniosku zamawiającego: Gmina Świlcza o zasądzenie na jego rzecz od 

odwołującego kosztów postępowania odwoławczego według norm przepisanych; 

Nie  uwzględnia  wniosku  wykonawcy:  Pollight  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  

zasądzenie na jego rzecz od odwołującego kosztów na kwotę 3.600 zł (słownie: złotych: 

trzy tysiące  sześćset złotych zero groszy) tytułem zastępstwa procesowego.  


Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Rzeszowie. 

………………………………   


Sygn. akt KIO 442/20 

Uzasadnienie 

Odwołanie  zostało  wniesione  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843.),  [ustawa  Pzp  lub  Pzp] 

przez  Zamawiającego:  Gmina  Świlcza,  którego  przedmiotem  jest:  „Modernizacja 

infrastruktury  oświetlenia  drogowego  na  terenie  Gminy  Świlcza”.  Numer  referencyjny: 

RGI.271.41.2019.  

Ogłoszenie  nr  633242-N-2019  z  dnia  2019-12-06  r.  opublikowane  w  Biuletynie  Zamówień 

Publicznych.    Odwołujący  –  M.  R.  Firma  Handlowo  Usługowa  Inside  Elektryczne  Systemy 

Instalacyjne z Rzeszowa 

wskazał na naruszenie następujących przepisów:  

1)  art.  22  ust.  1  pkt  2  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  3  Pzp  - 

wybór jako najkorzystniejszej oferty 

Wykonawcy Pollight sp. z o.o. w sytuacji, gdy wykonawca nie spełnił warunków udziału 

w  postępowaniu  określonych  w  Rozdziale  5.  pkt.  5.3  ppkt  d)  Specyfikacji  Istotnych 

Warunków  Zamówienia  (SIWZ),  -  nie  wykazał  dysponowania  przynajmniej  trzema 

elektrykami  posiadającymi  ważne  upoważnienia  do  wykonywania  prac  na  sieci  NN  w 

technologii prac pod napięciem (PPN);  

2)  art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp w zw. z art. 91 ust. 1 Pzp - 

zaniechanie odrzucenia i wybór oferty 

wykonawcy  Pollight  sp. z  o.o.  podlegającej  odrzuceniu jako sprzecznej  z  SIWZ,  a to z 

zapisem  Rozdziału  5.  pkt.  5.3  ppkt  d)  SIWZ,  zgodnie  z  którym  Wykonawca  powinien 

dyspon

ować  przynajmniej  trzema  elektrykami  posiadającymi  ważne  upoważnienia  do 

wykonywania prac na sieci NN w technologii prac pod napięciem (PPN), w sytuacji gdy 

Wykonawca nie potwierdził na żądanie Zamawiającego dysponowania takim zespołem, 

co wynika z dokumen

tacji przekazanej przez Wykonawcę na podstawie art. 24aa Pzp po 

wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej. 

Wykonawca wniósł o nakazanie Zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru oferty 

najkorzystniejszej oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym odrzucenie oferty 

Wykonawcy  Pollight  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie.  Także  o  zasądzenie  od 

Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  R.  M.  kosztów  postępowania,  w  tym  kosztów 

wynagrodzenia pełnomocnika, według norm przepisanych. 

Ponadto - we

dług odwołania pkt III - wniósł o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów 

z: 

(i) 

Instrukcji  organizacji  i  wykonywania  prac  pod  napięciem  w  sieci  dystrybucyjnej  o 

napięciu do 1 kV wydana przez PGE Dystrybucja S.A. 

(ii) 

Wiadomości e-mail z dnia 29 listopada 2019 r. PGE Dystrybucja S.A. do Odwołującego z 

informacją o trybie uzyskiwania upoważnień w PGE Dystrybucja 


(iii) 

Wzoru oświadczenia o zapoznaniu się i przyjęciu do stosowania instrukcji  

(iv) 

Wzoru wniosku o przeprowadzenie egzaminu i nadania upoważniania  

na  okoliczność:  (1)  ustalenia  źródła  uprawnienia  podmiotu  prowadzącego  eksploatację 

urządzeń elektroenergetycznych (PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Rzeszowie do nadawania 

upoważnień, o których mowa w Rozdział 5. pkt. 5.3 ppkt d) SIWZ; (2) obowiązku posiadania 

przez zespół wykonawcy upoważnienia, o którym mowa w Rozdział 5. pkt. 5.3 ppkt d) SIWZ 

wydanego przez prowadzącego eksploatację (PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Rzeszowie); 

(3) treści warunków uzyskania upoważnienia od prowadzącego eksploatację; 

(v) Wykazu  pracowników  firmy  F.H.U.  INSIDE  Elektryczne  Systemy  Instalacyjne  R.  M. 

082 Rzeszów ul. Wetlińska 3A upoważnionych do wykonywania prac pod napięciem na 

urządzeniach  eksploatowanych  przez  PGE  Dystrybucja  S.A.  Oddział  Rzeszów:  -    na 

okoliczność  dysponowania  przez  Odwołującego  trzema  elektrykami  posiadającymi 

upoważniania, o których mowa w Rozdział 5. pkt. 5.3 ppkt d) SIWZ 

(vi)  Dokumentacji  przetargowej  zalegającej  u  Zamawiającego,  w  tym  z  dokumentów 

przywoływanych w treści uzasadnienia niniejszego pisma na okoliczności tam przytoczone, 

w tym: - 

na okoliczność: (1)  przebiegu postępowania; (2) nie spełnienia przez Wykonawcę 

wymogów udziału w postępowaniu; (3) sprzeczności oferty Wykonawcy z SIWZ 

Odwołujący  podał,  że  posiada  interes  w  uzyskaniu  niniejszego  zamówienia  oraz 

poniósł  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów  PZP.  Zamawiający 

wybierając  ofertę  wykonawcy  Pollight  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  pozbawił 

Odwołującego  możliwości  uzyskania  i  realizacji  zamówienia.  Wykonanie  powyższych 

czyn

ności  zgodnie  z  prawem  spowodowałyby  ocenienie  oferty  Odwołującego  najwyżej 

(oferta  Odwołującego  została  oceniona  jako  druga  najkorzystniejsza),  a  w  konsekwencji 

wybór jej jako najkorzystniejszej. Powyższe potwierdza spełnienie przesłanki do skorzystania 

z

e środków ochrony prawnej przewidzianej w art. 179 ust. 1 Pzp. 

W uzasadnieniu zarzutów Odwołujący podał, co następuje: 

Stan faktyczny. 

W  dniu  6  grudnia  2019  r.  Zamawiający  ogłosił  przetarg  nieograniczony  na  realizację 

zamówienia  publicznego  pn.  Modernizacja  infrastruktury  oświetlenia  drogowego  na  terenie 

Gminy Świlcza. W opublikowanej na stronie internetowej Zamawiającego SIWZ (Rozdział 5. 

pkt. 5.3) do powyższego zamówienia oraz w samym ogłoszeniu o zamówieniu (str. 9, Sekcja 

III.1.3))  Zamawiający  określił  warunki  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności 

technicznej lub zawodowej wykonawcy. Zgodnie z Rozdziałem 5. pkt. 5.3 ppkt d) SIWZ: 

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w zakresie: (...) 

3)  dysponuje  lub  będzie  dysponował  zespołem  osób,  które  będą  uczestniczyć  w 

wykonywaniu zamówienia, w skład którego wejdą: (...) 


d) elektrykami (min. 3 osoby) posiadającymi ważne upoważnienia do wykonywania prac na 

sieci NN w technologii prac pod napięciem (PPN)”. 

Prace  modernizacyjne  objęte  ogłoszeniem  o  zamówieniu  miały  być  wykonywane  na  sieci 

przesyłowej  eksploatowanej  przez  PGE  Dystrybucja  S.A.  z  siedzibą  w  Lublinie  Oddział  w 

Rzeszowie,  co  wynika  z  pkt.  1.2.  (Aktualne  uwarunkowania  wykonania  przedmiotu 

zamówienia,  str.  nr  5)  Programu  Funkcjonalno-  Użytkowego  stanowiącego  element  SIWZ. 

Prace  modernizacyjne  miały  obejmować  m.in.  wykonywanie  prac  na  sieci  NN  (niskiego 

napięcia)  w  technologii  prac  pod  napięciem  (PPN)  a  więc  prace,  do  wykonywania  których 

wymagane  było  specjalne  upoważnienie  opisane  w  5.5.3)d)  SIWZ.  Fakt  objęcia  tych  prac 

przedmiotem  zamówienia  wynika  z  SIWZ,  Programu  Funkcjonalno-  Użytkowego  oraz 

Przedmiaru Robót opublikowanego razem z SIWZ i stanowiącego jego element. 

Oferty na realizację ww. zamówienia złożyli m.in. Pollight sp. z o.o. z Warszawy (dalej jako 

Wykonawca) oraz M. R. 

Firma Handlowo Usługowa Inside Elektryczne Systemy Instalacyjne 

z Rzeszowa (dalej jako Odwołujący). 

Wykonawca  Pollight  oświadczył  w  ofercie,  że:  akceptuje  treść  i  postanowienia  SIWZ  dla 

niniejszego  Zamówienia  oraz  gwarantuje  wykonanie  Zamówienia  zgodnie  z  treścią  SIWZ. 

Ponadto  w  załączniku  do  oferty(załącznik  nr  2  do  SIWZ),  będącym  oświadczeniem 

wykonawcy  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  trybie  art.  25a  ust.  1  PZP, 

Wykonawca  oświadczył  m.in.,  że  spełnia  warunki  określone  przez  zamawiającego  w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 5. pkt. 5.3. Zamawiający wezwał 

Wykonawcę  (którego  oferta  została  oceniona  jako  najkorzystniejsza  -  pismem  z  dnia 

06.02.2020 r.) w trybie art. 24aa ust. 

1 PZP w zw. z 25 ust. 1 PZP do wykazania, że spełnia 

on  warunki  udziału  w  postępowaniu,  a  więc  i  warunki  w  przywoływanych  zapisach  SIWZ. 

Pismem  z  dnia  10.02.2020  r.  Wykonawca  odpowiedział  na  powyższe  wezwanie.  W 

załączonym  do  tego  pisma  dokumencie,  stanowiącym  załącznik  nr  6  do  SIWZ  i  mającym 

stanowić potwierdzenie spełnienia przesłanek z 5.5.3) SIWZ, Wykonawca wskazał w wierszu 

nr 4 osoby mające dysponować ważnymi upoważnieniami do wykonywania prac na sieci NN 

w  technologii  prac  pod  napięciem  (PPN)  przewidzianymi  w  5.5.3)  d)  SIWZ.  Jak  wynika  z 

wiersza  nr  4  i  kolumny  nr  4  załącznika  nr  6  przedmiotowe  upoważnienia  miały  wynikać  z 

następujących dokumentów: 1) dla A. S. z dokumentu nr 207/18, 2) dla D. K. z dokumentu nr 

209/18, 3)  dla D. P. 

z dokumentu nr 208/18. Dokumenty te, przedłożone przez Wykonawcę 

do  pisma  z  dnia  10.02.2020  r.,  to  zaświadczenia  o  ukończeniu  kursu  pn.  Prace  pod 

napięciem  w  sieciach  do  1  kV  przeprowadzonego  dla  elektromonterów  przez  Uniwersytet 

Oświaty Pozaszkolnej "WUR-POL" sp. z o.o. w Płocku. 

Niespełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. 

Upoważnienie,  o  którym  mowa  w  Rozdział  5.  pkt.  5.3  ppkt  d)  SIWZ,  nadawane  jest  przez 

operatorów  sieci  przesyłowych  osobom  posiadającym  odpowiednie  kwalifikacje,  które  mają 


wykonywać  określone  prace  przy  eksploatacji  urządzeń  elektroenergetycznych. 

Upoważnienia te są wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 

marca  2013  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  urządzeniach 

elektroenergetycznych (dalej jako Rozporządzenie). Zgodnie z § 2 Rozporządzenia: 

pkt 7: osoba upoważniona oznacza osobę wyznaczoną przez prowadzącego eksploatacje 

do wykonywania określonych czynności lub prac eksploatacyjnych. 

- pkt 4: pr

owadzący eksploatację oznacza jednostkę organizacyjną, osobę prawną lub osobę 

fizyczną,  zajmującą się eksploatacją własnych lub powierzonych jej, na podstawie zawartej 

umowy, urządzeń energetycznych, 

pkt  3:  prace  eksploatacyjne  oznaczają  prace  wykonywane  przy  urządzeniach 

energetycznych  w  zakresie  ich  obsługi,  konserwacji,  remontów,  montażu  i  kontrolno-

pomiarowym. 

Stosownie  do  §  6  Rozporządzenia  prace  eksploatacyjne  mogą  wykonywać  osoby 

uprawnione  i  upoważnione.  Z  kolei  §  4  ust.  1  Rozporządzenia  stanowi,  że  prace 

eksploatacyjne  należy  prowadzić  zgodnie  z  instrukcjami  eksploatacji,  które  to  instrukcja 

wydawane są przez prowadzących eksploatację. 

Przenosząc  powyższe  na  grunt  niniejszej  sprawy  należy  wskazać,  że  prowadzącym 

eksploatację  dla  zamówienia  pn.  Modernizacja  infrastruktury  oświetlenia  drogowego  na 

terenie  Gminy  Świlcza  jest  PGE  Dystrybucja  S.A.  z  siedzibą  w  Lublinie  Oddział  w 

Rzeszowie,  jako  podmiot,  na  którego  urządzeniach  mają  być  prowadzone  prace  objęte 

zamówieniem  publicznym.  Upoważnienia,  o  których  mowa  w  Rozporządzeniu  oraz  w 

Rozdział  5.  pkt.  5.3  ppkt  d)  SIWZ,  nadawane  są  przez  PGE  Dystrybucja  S.A.  Oddział  w 

Rzeszowie  zgodnie  obowiązującą  w  PGE  Dystrybucja  S.A.  Instrukcją  organizacji  i 

wykonywania  prac  pod  napięciem  w  sieci  dystrybucyjnej  o  napięciu  do  1  kV  (dalej  jako 

Instrukcja).  Zgodnie  z  pkt  2.2.1 Instrukcji  (str.  nr  8):  Upoważnienie  w  zakresie  organizacji  i 

wykonywania  prac  pod  napięciem  na  sieciach  elektroenergetycznych  o  napięciu 

znamionowym do 1 kV nadaje prowadzący eksploatację. Warunkiem nadania upoważnienia 

jest  posiadanie  odpowiednich  kwalifikacji,  przeszkolenie  w  zakresie  technologii  prac  pod 

napięciem  i  dobry  stan  zdrowia  kandydata,  potwierdzone  następującymi  dokumentami:  (1) 

zaświadczeniem  o  ukończeniu  kursu  prac  pod  napięciem  stosownego  do  nadawanego 

upoważnienia,  (2)  ważnym  świadectwem  kwalifikacyjnym,  (3)  ważnym  orzeczeniem 

lekarskim  stosownym  do  nadawanego  upoważnienia,  (4)  pisemnym  potwierdzeniem 

zapoznania  się  z  treścią  niniejszej  instrukcji  PPN  oraz  Instrukcją  Organizacji  Bezpiecznej 

pracy  przy  Urządzeniach  Energetycznych  w  PGE  Dystrybucja  S.A.  PGE  Dystrybucja  S.A. 

Oddział  w  Rzeszowie  prowadzi  wykaz  osób  posiadających  omawiane  upoważnienia. 

Upoważnienia  wydawane  są  m.in.  po  pozytywnym  zdaniu  przez  kandydata  egzaminu 

przeprowadz

anego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Rzeszowie. Dowód: (v) Instrukcja 


organizacji  i  wykonywania  prac  pod  napięciem  w  sieci  dystrybucyjnej  o  napięciu  do  1  kV 

wydana przez PGE Dystrybucja S.A.; (vi) Wiadomość e-mail z dnia 29 listopada 2019 r. PGE 

Dyst

rybucja S.A. Oddział  w Rzeszowie do Odwołującego z informacją o trybie uzyskiwania 

upoważnień  w  PGE  Dystrybucja  Oddział  w  Rzeszowie;  (vii)  Wzór  oświadczenia  o 

zapoznaniu  się  i  przyjęciu  do  stosowania  instrukcji;  (viii) Wzór  wniosku o  przeprowadzenie 

egzami

nu  i  nadania  upoważniania  -  na  okoliczność  ustalenia  źródła  uprawnienia  podmiotu 

prowadzącego eksploatację urządzeń elektroenergetycznych (PGE Dystrybucja S.A. Oddział 

w  Rzeszowie  do  nadawania  upoważnień,  o  których  mowa  w  Rozdział  5.  pkt.  5.3  ppkt  d) 

SIWZ;  

Stwierdził  ponadto,  że  Odwołujący  dysponuje pracownikami posiadającymi  upoważnienia  o 

których  mowa  w  Rozdziale  5.  pkt.  5.3  ppkt  d)  SIWZ.  i  którzy  widnieją  w  wykazie  osób 

upoważnionych prowadzonym przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Rzeszowie. Dowód: (i) 

wykaz  pracowników  firmy  F.H.U.  INSIDE  Elektryczne  Systemy  Instalacyjne  R.  M.  35-082 

Rzeszów  ul.  Wetlińska  3A  upoważnionych  do  wykonywania  prac  pod  napięciem  na 

urządzeniach  eksploatowanych  przez  PGE  Dystrybucja  S.A.  Oddział  Rzeszów.  Natomiast 

Wykon

awca  nie  przedłożył  na  wezwanie  Zamawiającego  z  dnia  06.02.2020  r.  potwierdzeń 

posiadania  przez  osoby  wskazane  w  załączniku  nr  6  (wiersz  4)  do  SIWZ  takowych 

upoważnień. Przedłożone przez Wykonawcę dokumenty przywołane w wierszu 4 i kolumnie 

4  załącznika  nr  6  stanowią  jedynie  zaświadczenia  ukończenia  kursów  i  nie  mogą  być 

zakwalifikowane jako upoważnienia w rozumieniu Rozdziału 5. pkt. 5.3 ppkt d) SIWZ. 

W  opisanym  stanie  rzeczy 

–  zdaniem  Odwołującego  -  należy  uznać,  że  Wykonawca  nie 

spełnił wymogów udziału w postępowaniu określonych w Rozdział 5. pkt. 5.3 ppkt d) SIWZ a 

Zamawiający wybierając jego ofertę jako najkorzystniejszą naruszył art. 22 ust. 1 pkt 2 PZP 

w  zw.  z  art.  7  ust.  3  PZP.  Zgodnie  z  art.  7  ust.  3  PZP  Zamówienia  udziela  się  wyłącznie 

wykonawcy  wybranemu  zgodnie  z  przepisami  ustawy.  Natomiast  zgodnie  z  22  ust.  1  pkt  2 

PZP  o  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki 

udziału  w  postępowaniu,  o  ile  zostały  one  określone  przez  zamawiającego  w  ogłoszeniu  o 

zamówieniu. Wymóg dysponowania min. 3 elektrykami posiadającymi ważne upoważnienia 

do  wykonywania  prac  na  sieci  NN  w  technologii  prac  pod  napięciem  (PPN)  został  zawarty 

również w ogłoszeniu o zamówieniu ( str. 9, Sekcja lll.l.3.d) ogłoszenia o zamówieniu). 

Niezgodność oferty z SIWZ. 

Zważywszy,  że  Wykonawca:  (1)  oświadczył  w  ofercie,  że  akceptuje  treść  i  postanowienia 

SIWZ dla niniejszego Zamówienia oraz gwarantuje wykonanie Zamówienia zgodnie z treścią 

SIWZ,  (2)  w  załączniku  do  oferty  (załącznik  nr  2  do  SIWZ),  będącym  oświadczeniem 

wykonawcy  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  trybie  art.  25a  ust.  1  Pzp, 

oświadczył  m.in.,  że  spełnia  warunki  określone  przez  zamawiającego  w  Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 5. pkt. 5.3, (3) nie spełnił wymogu  udziału w 


postępowaniu określonego w Rozdziale 5. pkt. 5.3 SIWZ  - oświadczenia z pkt 1-2 powyżej 

okazały  się niezgodne  z  rzeczywistością,  należy  przyjąć w  ocenie Odwołującego,  że oferta 

Wykonawcy  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  i  jako  taka 

powinna zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  odnosząc  się  do  zarzutów  odwołania 

wniósł o ich oddalenie i wskazał na następujące okoliczności: 

Pismem  z  dnia  6  marca  2020  r.  wezwał  spółkę  Pollight  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Warszawie  w  trybie  art.  26  ust.  2  Pzp  do  złożenia  oświadczeń  i  dokumentów 

potwierdzających  okoliczności,  o  których  mowa  w  25  ust.  1  Pzp.  w  trybie  i  na  warunkach 

określonych przez Zamawiającego w treści SIWZ. W przedmiotowym wezwaniu m.in. w pkt. 

2 lit. b) (str. 2 w

ezwania) wezwał Wykonawcę do złożenia wykazu osób skierowanych przez 

Wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego,  w  szczególności  odpowiedzialnych  za 

kierowanie  robotami  budowlanymi,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji 

zawodowych,  uprawnień  niezbędnych  do  wykonywania  zamówienia  publicznego,  a  także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami (według wzoru  -załącznik nr 5 do SIWZ). Podał, że formułując przedmiotowe 

wezwanie do Wykonawcy opierał się na jednoznacznym zapisie z pkt. 6.1. ppkt.3 lit. b) SIWZ 

(str.11  SIWZ),  zgodnie  z  którym  „w  celu  oceny  spełniania  przez  Wykonawcę  warunków  o 

których  mowa  w  art.  22  ust.  1  ustawy  Pzp  zamawiający  żąda.  następujących 

dokumentów..”1.  w  celu  potwierdzenia  spełniania  przez  wykonawcę  warunków  udziału  w 

postępowaniu  lub  kryteriów  selekcji  dotyczących  zdolności  technicznej  lub  zawodowej 

zamawiający żąda  wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania 

zamówienia  publicznego,  a  także  zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności  oraz 

informacją  o  podstawie do  dysponowania  tymi  osobami  (według  wzoru  -  załącznik  nr  6  do 

siwz

)”.  

Mając  powyższe  na  względzie  weryfikacja  odbywała  się  na  podstawie  złożonych  przez 

Wykonawcę oświadczeń w treści wykazu osób złożonego według wzoru z Załącznika nr 6 do 

SIWZ. Tym samym złożone dodatkowo przez Wykonawcę Pollight Sp. z o.o. dokumenty jako 

załączniki  do  wykazu  osób  nie  były  po  pierwsze  dokumentami  wymaganymi  przez 

Zamawiającego,  a  po  drugie  nie  stanowiły  przedmiotu  analizy  i  oceny  ze  strony 

Zamawi

ającego  pod  kątem  spełnienia  bądź  nie  spełnienia  przez  Wykonawcę  wymagań  w 

zakresie  zdolności  zawodowej  realizacji  zamówienia  publicznego.  W  tym  zakresie  dla 

Zamawiającego  kluczowym  było  i  nadal  pozostaje  -  z  formalnego  punktu  widzenia  - 

oświadczenia ze strony Wykonawcy złożone w treści złożonego wykazu osób. Uzupełniająco 


Zamawiający  wskazał,  że  Odwołujący  całkowicie  zupełnie  pominął  fakt  wejścia  w  życie 

rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia  26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie  zamówienia, 

które  nakreśliło  bardzo  rygorystycznie  nowe  zasady  odnoszące  się  do  dokumentów  jakich 

Zamawiający  mogą  żądać  od  Wykonawców  biorących  udział  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego.  Zgodnie  z  art.  25  ust.  1  Pzp  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia  zamawiający  może  żądać  od  wykonawców  wyłącznie  oświadczeń  lub 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia lub dokumenty 

potwierdzające: spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, spełnianie 

przez  oferowane  dostawy,  usługi  lub  .roboty  budowlane  wymagań  określonych  przez 

zamawiającego, a także brak podstaw wykluczenia - zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o 

zamówieniu,  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  lub  zaproszeniu  do  składania 

ofert. Mając powyższe na względzie bezspornie wynika, Że Zamawiający powinien żądać od 

wykonawców  jedynie  tych  oświadczeń  i  dokumentów,  które  są  niezbędne.  do 

przeprowadzenia postępowania. W myśl   par.  2 ust.  4 pkt.  9 i  10  Rozporządzenia:  „w  celu 

potwierdzenia  spełniania  przez  wykonawcę  warunków  udziału  (…)  zamawiający  może 

żądać:  (...)  9)  oświadczenia  na  „temat  wykształcenia  i  kwalifikacji  zawodowych  wykonawcy 

lub  kadry  kierowniczej  wykonawcy;  10)  wykazu  osób,  skierowanych  przez  wykonawcę  do 

realizacji  zamówienia  publicznego,  w  szczególności  odpowiedzialnych  za    świadczenie 

usług,  kontrolę  jakości  lub  kierowanie  robotami  budowlanymi,  wraz    informacjami  na  temat 

ich  kwalifikacji  zawodowych,  uprawnień,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do 

wykonania  zamówienia  publicznego,  a  także  zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności 

oraz  informacji  o  podstawie  do  dysponowania  tymi  osobami”.  Zdaniem  Zamawiającego, 

analiza  prawna  wzajemnej  relacji  przepisów  PZP  oraz  wskazanego  Rozporządzenia  w 

ocenie  Zamawiającego  prowadzi  to  do  wniosku,  że  żądanie  dokumentów  wymienionych 

m.in.  w  §  2  ust.  4  rozporządzenia  w  sprawie  dokumentów  jest  ściśle  skorelowane  z 

postawionymi  przez  Zamawiającego  w  dokumentacji  postępowania  (tak  orzecznictwo:  KIO 

246/18; KIO/KU 3/18). 

Podsumowując Zamawiający stwierdził, że:  

1) określając wymagania dotyczące upoważnień w Rozdziale 5 pkt 5.3 ppkt d) SIWZ w pełni 

świadomie  nigdzie  w  dokumentacji  przetargowej  nie  zawarł,  że  „upoważnienia”  mają  być  

wyst

awione  przez  konkretnie  wybrany  zakład  energetyczny,  mając  przede  wszystkim  na 

uwadze  fakt,  że  „upoważnienia”  uzyskuje  się  według  tego  samego  regulaminu 

obowiązującego  wszystkie  zakłady  i  spółki  PGE  Dystrybucja  w  Polsce,  na  podstawie  tych 

samych posiadanyc

h kwalifikacji i uprawnień, w związku z tym wymaganie należy rozumieć 

tak jak jest sformułowane. 


2)  w  pełni  świadomie  nie  oczekiwał  ani  w  SIWZ,  ani  w  innych  dokumentach  stanowiących 

załącznik  do  dokumentacji  przetargowej  -  przedstawienia    dla  wyznaczonych  przez 

Wykonawców  do  realizacji  Przedmiotu  zamówienia  osób,  ważnych  upoważnień  do 

....Wykonywania prac na sieci NN w technologii prac pod napięciem (PPN) — wystawionych 

prze  konkretnego  operatora  energetycznego 

—  gdyż  w  świetle  podniesionych  powyżej 

argumen

tów  prawnych  nawet  nie  mógł  oczekiwać  takich  dokumentów  od  Wykonawców. 

Celem tego warunku zawartego w SIWZ nie było ani nie jest dla Zamawiającego weryfikacja 

faktycznego  upoważnienia  po  stronie  tych  osób,  ale  sam  fakt  posiadanych  kwalifikacji  i 

uprawnień do realizacji zamówienia publicznego. 

3)  Wykonawca  Pollight  sp.  z  o.o.  wskazał  w  Załączniku  nr  6  osoby  posiadające  ważne 

upoważnienia  i  przedstawił  dla  tych  osób  dokumenty  potwierdzające  ich  uprawnienia  i 

kwalifikacje  do  pracy  na  NN  W  PPN  (dokumenty,  których  co  należy  zwrócić  uwagę 

Wykonawca  nawet  nie  musiał  składać  wraz  z  wykazem  osób),  które  są  warunkiem 

otrzymania  upoważnień,  a  tym  samym  Zamawiający  nie  miał  podstawy  prawnej  aby 

kwestionować  prawdziwość  oświadczenia  wykonawcy  w  tym  zakresie  i  uznał  warunek  za 

spełniony;   

4)  przygotowując  dokumentację  przetargową  miał  świadomość,  że  w  dniu  25.09.2019  r.  w 

Dzienniku Ustaw ogłoszone zostało uchylające Rozporządzenie z 2013 r. — rozporządzenie 

Ministra  Energii  z  dnia  28.08.2019  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy 

urządzeniach  energetycznych  (DZU.  z  2019  r.,  poz.  1830),  które  to  rozporządzenie, 

wchodzące  w  życie  w  dniu  26.03.2020  r.,  będzie  właściwe  na  etapie  realizacji  przedmiotu 

zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

Rozporządzenie  to  między  innymi  znosi  obowiązek  wyznaczenia  do  wykonywania 

określonych  czynności  lub  prac  eksploatacyjnych  przez  prowadzącego  eksploatację, 

zastępując to upoważnieniem wystawianym przez pracodawcę, pracownikom posiadającym 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.   

5)  w  przypadku  gdy  dla  Wykonawców  (profesjonalistów  na  rynku  usług  stanowiących 

przedmiot  zamówienia)  biorących udział  w  postępowaniu opisy  Rozdziału 5 pkt  5.3 ppkt  d) 

SIWZ były niejednoznaczne powinien wystąpić do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie 

treści  SIWZ. W  odniesieniu  do  przedmiotowego  opisu  SIWZ  pytań  nie  było,  tym  samym  w 

ocenie  Zamawiającego  brak  jest  podstaw  prawnych  do  stawiania  Wykonawcom  biorącym 

udział w postępowaniu wymagań wykraczających poza zapisy zawarte w Rozdziale 5 pkt 5.3 

ppkt  d)  SIWZ.  Inne  działanie  ze  strony  Zamawiającego  stanowiłoby  przejaw  nierównego 

traktowania wykonawców biorących udział w postępowaniu i stanowiłoby przejaw naruszenia 

fundamentalnej dla zamówień publicznych zasady równego traktowania wykonawców. 


Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  przystąpienie  zgłosił 

wykonawca:      Pollight  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  wnosząc  także  o  oddalenie 

odwołania  w  całości  jako  bezzasadnego.  W  piśmie  procesowym  (z  dnia  25.03.2020  r. 

przedłożonym na rozprawie w dniu 25.05.2020 r.) wskazał w szczególności, co następuje. 

Zdaniem  Przystępującego,  wnioski  dowodowe  sformułowane  w  punkcie  III  odwołania 

pozostają  bez  jakiegokolwiek  znaczenia  z  punktu  widzenia  przedmiotu  niniejszego 

postępowania  i  z  zarzutami  stawianymi  przez  Odwołującego.  Podkreślił,  że  ani  w 

postanowieniach  Specyfikacji,  ani  w  innych  postanowieniach  dokumentacji  przetargowej, 

Zamawiający nie zawarł wymogu przedstawienia przez wykonawców, ważnych upoważnień 

do  wykonywania  prac  na  sieci  NN  w  technologii  prac  pod  napięciem  (PPN)  wystawionych 

przez  konkretnego  operatora  energetycznego.  W  odniesieniu  do  wniosku  dowodowego  z 

oferty Odwołującego (Wykaz osób – załącznik nr 6) podniósł, że przedmiotem postępowania 

od

woławczego  jest  ocena  prawidłowości  dokonanej  przez  Zamawiającego,  czynności 

wyboru  oferty  Przystępującego,  jako  najkorzystniejszej,      ocena  oferty  złożonej  przez 

Odwołującego w aspekcie jej zgodności z obowiązującą w toku Postępowania, SIWZ. Zatem 

także  ten  wniosek  pozostaje  bez  znaczenia  z  punktu  widzenia  przedmiotu  tego 

postępowania odwoławczego.  Wniósł o oddalenie wniosków.  

Odnosząc  się  do  postanowień  rozdziału  5  pkt  5.3  ppkt  d)  SIWZ  stwierdził,  że  

wystawienie  upoważnienia  przez  prowadzącego  eksploatację  —  tj.  PGE  Dystrybucja  S.A. 

Oddział  Rzeszów,  będzie  miało  charakter  czynności  wyłącznie  technicznej,  wobec 

okoliczności,  stosownie  do  której  wskazane  w  treści  „Załącznika  nr  6”,  osoby,  spełniły  już 

wszystkie 

—  określone  w  treści  pkt  2.2.1  wskazanej  przez  Odwołującego,  „Instrukcji 

organizacji  i  wykonywania  prac  pod  napięciem  w  sieci  dystrybucyjnej  o  napięciu  do  1  kV” 

(zwanej  dalej:  Instrukcją)  —  w  szczególności  w  zakresie  pozytywnego  zdania  przez 

kandydata  odpowiedniego  egzaminu,  przeprowadzonego  przez  operatora  energetycznego. 

Przystępujący  podzielił  stanowisko  prezentowane  przez  Zamawiającego  w  „Odpowiedzi  na 

Odwołanie”,  że  Pollight  sp.  z  o.o.  wskazał  w  Załączniku  nr  6  osoby  posiadające  ważne 

upoważnienia  i  przedstawił  dla  tych  osób  dokumenty  potwierdzające  ich  uprawnienia  i 

kwalifikacje  do  pracy  na 

NN  w  PPN  (dokumenty,  których  Wykonawca  nawet  nie  musiał 

składać  wraz  z  wykazem  osób),  a  Zamawiający  nie  miał  podstawy  prawnej  aby 

kwestionować  prawdziwość  oświadczenia  wykonawcy  w  tym  zakresie.  Podał  także,  że 

Zamawiający  w  treści  SIWZ  zdefiniował  „Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów, 

potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw 

wykluczenia” (pkt. 6 SIWZ), gdzie w pkt. 3 lit. b). Mianowicie wskazał, że „celu Potwierdzenia 

sp

ełniania  przez  wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  kryteriów  selekcji 

dotyczących  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  zamawiający  żąda  wykazu  osób  (…). 

Odnośnie  wskazywanego  w  odwołaniu  rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  z  dnia 


28.03.2013 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych 

(…)  i  jego  §  2  pkt  7  zgodził  się  ze  stanowiskiem  Zamawiającego  (jak  w  odpowiedzi  na 

odwołanie)  podkreślając,  że  w  dniu  25.09.2019  r.,  tj.  zarówno  przed  datą  opublikowania  w 

Biuletynie  Zamówień  Publicznych,  inicjującego  Postępowanie,  ogłoszenia  o  zamówieniu, 

które  nastąpiło  w  dniu  6.12.2019  r.  ,  w  Dzienniku  Ustaw  ogłoszone  zostało  (uchylające 

rozp

orządzenie  z  2013  r.)  rozporządzenie  Ministra  Energii  z  dnia  28.08.2019  r.  w  sprawie 

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  urządzeniach  energetycznych  (Dz.U.  z  2019  r.,  poz. 

, które to rozporządzenie, wchodzące w życie w dniu 26.03.2020 r., będzie właściwe na 

etapie realizacji przedmiotu zamówienia, objętego Postępowaniem. Tym Rozporządzeniu (z 

2019 r.) w 

treści § 2 pkt 7 jak i  odpowiadającego treści § 2 pkt 7 Rozporządzenia z 2013 r., 

wskazano,  pod  pojęciem  „osoby  upoważnionej”  rozumieć  należy  „osobę  uprawnioną  (tj. 

osobę  posiadającą    kwalifikacje  potwierdzone  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia 

10.04.1997  r. 

—  Prawo  energetyczne)  –wyznaczoną  pisemnie  przez  pracodawcę  do 

wykonywania określonych przez niego czynności lub prac eksploatacyjnych”.  Wykonywanie 

przedmiotu zamówienia, nastąpi w sposób oczywisty pod rządami Rozporządzenia z 2019 r., 

niewymagającego obowiązku wyznaczenia do wykonywania określonych czynności lub prac 

eksploatacyjnych  przez  prowadzącego  eksploatację,  lecz  przez  pracodawcę.  Zatem 

poczynione  przez  Odwołującego  na  gruncie  Rozporządzenia  z  2013  r.,  zarzuty,  są 

irrelewantne  i  nie  podważają  w  jakikolwiek  sposób  zgodności  złożonej  przez 

Przystępującego, oferty, z odpowiednimi postanowieniami SIWZ. 

Powołując się na wezwanie zamawiającego do przedłożenia dokumentów jak i przedłożone 

na  to  wezwanie  dokumenty  stwierdził,  że  stanowisko  Zamawiającego  jak  i  wykonawcy 

korespondują  z  przedstawionymi  okolicznościami  w  zakresie  ulegającego  zmianie  stanu 

prawnego,  mającego  zastosowanie  na  etapie  realizacji  przedmiotu  zamówienia,  objętego 

Postępowaniem.  Jego zdaniem Zamawiający  — mając świadomość, iż na etapie realizacji 

przedmiotu zamówienia, nie będzie już koniecznym przedkładanie upoważnień udzielonych 

przez prowadzącego eksploatację tj. przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, wobec 

okoliczności,  stosownie  do  której  wystarczającym  będzie  przedstawienie  upoważnienia 

wystawionego  przez  pracod

awcę,  celowo  nie  żądał  przedstawienia  przez  Przystępującego, 

dodatkowych dokumentów, ograniczając się jedynie do wezwania do przedstawienia wykazu 

osób. 

Rozpoznając odwołanie, Izba w zakresie podniesionych w odwołaniu zarzutów 

ustaliła co następuje: 

Kluczowy  zarzut  podnoszony  w  odwołaniu  dotyczy  postanowień  specyfikacji,  jej 

rozdziału 5. pkt. 5.3 ppkt d). Odwołujący wskazując na naruszenie art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp w 


zw. z art. 7 ust. 3 Pzp oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp w zw. z art. 91 ust. 1 Pzp stwie

rdził, że 

wybór  jako najkorzystniejszej  oferty Wykonawcy  Pollight  sp.  z  o.o.    podjęto  z  naruszeniem 

tych  przepisów,  albowiem  wykonawca  nie  spełnił  warunków  udziału  w  postępowaniu 

określonych w Rozdziale 5. pkt. 5.3 ppkt d) Specyfikacji - nie wykazał bowiem dysponowania 

przynajmniej  trzema  elektrykami posiadającymi  ważne  upoważnienia do  wykonywania  prac 

na sieci NN  w techn

ologii prac pod napięciem (PPN), których wystawcą powinien być  PGE 

Dystrybucja  S.A.  Oddział  w  Rzeszowie.  Powyższe  uzasadnił  tym,  że  prowadzącym 

eksploatację  dla  przedmiotowego  zamówienia  pn.  Modernizacja  infrastruktury  oświetlenia 

drogowego  na  terenie  Gminy  Świlcza  jest  PGE  Dystrybucja  S.A.  z  siedzibą  w  Lublinie 

Oddział  w  Rzeszowie,  jako  podmiot,  na którego  urządzeniach  mają być  prowadzone prace 

objęte  zamówieniem  publicznym.  Wskazał  na  upoważnienia,  o  których  mowa  w 

r

ozporządzeniu  w  sprawie  rodzajów  dokumentów  (..)  oraz  w  Rozdział  5.  pkt.  5.3  ppkt  d) 

SIWZ, 

stwierdzając,  że  takie  upoważnienia  są  nadawane  są  przez  PGE  Dystrybucja  S.A. 

Oddział w Rzeszowie zgodnie obowiązującą w PGE Dystrybucja S.A. Instrukcją organizacji i 

wykonywania  prac  pod  napięciem  w  sieci  dystrybucyjnej  o  napięciu  do  1  kV  (dalej  jako 

Instrukcja). Zgodnie z pkt 2.2.1 Instrukcji (str. nr 8): 

Upoważnienie w zakresie organizacji i 

wykonywania  prac  pod  napięciem  na  sieciach  elektroenergetycznych  o  napięciu 

znamionowym do 1 kV nadaje prowadzący eksploatację”

Izba zważyła, co następuje: 

Odwołanie  podlega  oddaleniu.  Ustalenia  w  niniejszej  sprawie  nie  potwierdzają 

stanow

iska Odwołującego co do brzmienia postanowienia rozdziału 5 pkt 5.3 ppkt d) SIWZ 

cytowanego powyżej). Tak jak wskazał  Zamawiający oraz Przystępujący wykonawca ani w 

spornym punkcie [w Rozdziale 5 pkt 5.3 ppkt d)] SIWZ, ani w dokumentacji przetargowej nie 

zawarto  wymagania,  aby  sporne 

„upoważnienie”  miało  być    wystawione  przez  konkretnie 

wskazany 

zakład  energetyczny.  Ponadto  Zamawiający  -  zgodnie  z  ppkt.  b)  w  Rozdziale  6 

(…) - wymagał na potwierdzenie rozpatrywanego warunku przedstawienia Wykazu osób (wg 

Załącznika  nr  6)  i  taki  Wykaz  wykonawca  Pollight  sp.  z  o.o.  przedstawił  oraz  dodatkowo 

wykonawca  ten  załączył  (dla  zgłoszonych  osób)  niewymagane  SIWZ  dokumenty 

potwierdzające  uprawnienia  i  kwalifikacje  do  pracy  na  NN  W  PPN,  które  są  warunkiem 

otrzymania  takich 

upoważnień.  Tak  jak  wskazywał  Zamawiający  sporne  „upoważnienie” 

uzyskuje  się  według  tego  samego  regulaminu  obowiązującego  wszystkie  zakłady  i  spółki 

PGE Dystrybucja w Polsce, na podstawie tych samych posiadanych kwalifik

acji i uprawnień. 

Przystępujący  wykonawca  w  trakcie  rozprawy  podkreślał  doświadczenie  zgłoszonych  osób 

przy wykonywaniu prac analogicznych jak w przypadku tego zamówienia, w innych rejonach 

niż,  co  przez  Odwołującego  nie  było  kwestionowane.  Tym  samym  Zamawiający,  wobec 


postanowień specyfikacji, nie miał podstawy, aby kwestionować prawdziwość oświadczenia 

wykonawcy Pollight sp. z o.o. w tym zakresie. 

Zdaniem  Izby, 

brak  jest  podstaw  do  kwestionowania  twierdzeń  Zamawiającego,  że  

przygotowując  dokumentację  przetargową  miał  świadomość,  że  w  dniu  25.09.2019  r.  w 

Dzienniku Ustaw ogłoszone zostało uchylające Rozporządzenie z 2013 r. — rozporządzenie 

Ministra  Energii  z  dnia  28.08.2019  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy 

ur

ządzeniach  energetycznych  (DZU.  z  2019  r.,  poz.  1830),  które  to  rozporządzenie, 

wchodzące  w  życie  w  dniu  26.03.2020  r.,  będzie  właściwe  na  etapie  realizacji  przedmiotu 

zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

Roz

porządzenie  to  między  innymi  znosi  obowiązek  wyznaczenia  do  wykonywania 

określonych  czynności  lub  prac  eksploatacyjnych  przez  prowadzącego  eksploatację, 

zastępując to upoważnieniem wystawianym przez pracodawcę, pracownikom posiadającym 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. W

noszący odwołanie wykonawca przede wszystkim 

nie  uprawdopodobnił,  że  Zamawiający  w  treści  dokumentacji  przetargowej  co  najmniej 

pośrednio  zawarł  postanowienie  sugerujące  odmienne  stanowisko.  Stąd  też  taka 

interpretacja jaką przedstawił Odwołujący prowadziłaby do rozszerzającej wykładni warunku 

co  z  perspektywy  zasad  Prawa  zamówień  publicznych  wyrażonych  we  wskazanym 

odwołaniu  art.  7  jest  niedopuszczalne.  Stanowiłoby  m.in.  przejaw  nierównego  traktowania 

wykonawców  biorących  udział  w  postępowaniu  i  naruszenia  fundamentalnej  dla  zamówień 

publicznych  zasady  równego  traktowania  wykonawców  Wobec  zmian  w  przepisach  prawa 

powszechnie  obowiązującego  oraz  obowiązku  legitymowania  się  upoważnieniem  w  trakcie 

realizacji zamówienia i doświadczenia (nie kwestionowanego) jakim legitymują się wskazani 

kandydaci  w  kontekście  opisu  spornego  wymagania  brak  jest  podstaw  do  kwestionowania 

czynności zamawiającego co do oceny oferty  Pollight sp. z o. o w tym spornym aspekcie i 

tym samym, co do wyboru oferty tego wykonawcy jako najkorzystniejszej.  

Wobec tych ustaleń podnoszone w odwołaniu zarzuty naruszenia art. 22 ust. 1 pkt 2 

Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  3  Pzp  oraz  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  w  zw.  z  art.  91  ust.  1  Pzp 

są 

niezasadne i odwołanie podlega oddaleniu w całości. 

Wnioski  dowodowe 

sformułowane  w  punkcie  III  (i),    (ii),  (iii)  oraz  (iv)  oraz  (vi) 

odwołania, były uwzględnione przez Izbę, jednakże wobec brzmienia postanowień rozdziału 

5  pkt  5.3  ppkt  d)]  SIWZ    i  wskazywanej  w  lit.  (vi)  (pkt  III)  dokumentacji  przetargowej  nie 

dowodziły,  że  czynności  zamawiającego  związane  z  oceną  i  wyborem  oferty 

najkorzystniejszej  naruszały  wskazywane  w  odwołaniu przepisy  ustawy  Pzp.    Zamawiający 

bowiem 

–  jak  już  wskazano  -  nie  zawarł  wymogu  przedstawienia  przez  wykonawców, 


ważnych upoważnień  do  wykonywania prac  na  sieci  NN  w  technologii  prac  pod napięciem 

(PPN)  wystawionych  przez  konkretnego  operatora  energetycznego.  Natomiast  p

ominięty 

został  wniosek  dowodowego  z  oferty  Odwołującego  (Wykaz  osób  –  załącznik  nr  6).  Jak 

słusznie  wskazał  Przystępujący,  przedmiotem  postępowania  odwoławczego  jest  ocena 

prawidłowości  dokonanej  przez  Zamawiającego,  czynności  wyboru  oferty  Przystępującego, 

jako najkorzystniejszej, a nie ocena oferty Od

wołującego w aspekcie jej zgodności z  SIWZ, 

co do spornego postanowienia.    

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp 

stosownie  do  wyniku  sprawy  uwzględniając  także  przepisy  rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r, poz. 972). 

Izba nie uwzględniła wniosku zamawiającego o zasądzenie na jego rzecz od odwołującego 

kosztów  postępowania  odwoławczego  według  norm  przepisanych.  W  myśl  powołanego 

rozporządzenia  zgodnie  z  jego  §  3  pkt  2  uzasadnione  koszty  mogą  być  orzekane  w 

wysokości  określonej  w    rachunkach  przedłożonych  do  akt  sprawy.  Izba  nie  uwzględniła 

także  wniosku  zgłaszającego  przystąpienie  wykonawcy  po  stronie  zamawiającego  o 

przyznanie  kosztów  zastępstwa  procesowego,  albowiem  ustawa  Pzp  tylko  w  przypadku 

zgłoszenia  sprzeciwu  pozwala  na  zasądzenie  na  rzecz  zgłaszającego  przystąpienie  takich 

kosztów, o ile jest to uzasadnione wynikiem sprawy.  

………………………………  


wiper-pixel