KIO 44/20 POSTANOWIENIE dnia 21 stycznia 2020 r.

Data: 30 marca 2020

Sygn. akt: KIO 44/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 21 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Packo 

Protokolant:   

Adam Skowroński 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z 

udziałem  stron  i  uczestników  postępowania  

w dniu 21 stycznia 2020 

r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej w dniu 8 stycznia 2020 r. przez wykonawcę  

Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Tarnowie  

w postępowaniu prowadzonym przez  

Szpital  Specjalistyczny  im.  Ludwika  Rydygiera  w  Krakowie  Spółkę  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie  

przy udziale wykonawcy Enter T&T 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w  Poznaniu 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazać  Urzędowi  Zamówień  Publicznych  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień 

Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy  Cyfrowe  Systemy  Telekomunikacyjne  Spółka  

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  kwoty  7  500  złotych  00  groszy  (słownie:  siedem 

tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej uiszczony wpis. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie. 

Przewodniczący:      ………………..…… 


Sygn. akt: KIO 44/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Szpital  Specjalistyczny  im.  Ludwika  Rydygiera  w  Krakowie  Sp.  z  o.o. 

prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „świadczenie  usług 

telekomunikacyjnych  z  telefonów  stacjonarnych  wraz  z  usługą  najmu,  serwisem  i  obsługą 

centrali  telefonicznej  i  aparatów  systemowych  dla  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Ludwika 

Rydygiera  w  Krakowie  Sp.  z  o.o.

”  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego.  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone 14 listopada 2019 r. w Biuletynie Zamówień 

Publicznych  pod  numerem  622743. 

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

O

dwołujący – Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o. wniósł odwołanie wobec: 

zaniechania udostępnienia Odwołującemu całej żądanej dokumentacji postępowania, 

czynności wyboru oferty złożonej przez Enter T&T Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej, 

czynności  przyznania  wykonawcom  punktów  w  sposób  odmienny  od  przewidzianego  

w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

zaniechania czynności odtajnienia wyjaśnień rażąco niskiej ceny,  

zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

1. art. 7 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo z

amówień publicznych w zw. z art. 11 ust. 2 

ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  poprzez  zaniechanie  odtajnienia  treści 

wyjaśnień rażąco niskiej ceny złożonych przez Enter T&T Sp. z o.o., mimo że nie stanowią 

one  tajemnicy  przedsiębiorstwa  oraz  wykonawca  nie  wykazał  spełnienia  wszystkich 

przesłanek uprawniających do zastrzeżenia informacji w toku postępowania, 

2. art. 7 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 7a 

ustawy Prawo zamówień publicznych, względnie 

art. 7 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 66 

Kodeksu cywilnego poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy Enter T&T Sp. z o.o. 

w sytuacji, 

gdy termin związania ofertą upłynął, a wykonawca nie wyraził samodzielnej zgody 

na  przedłużenie  terminu  związania  ofertą,  a  jego  oferta  jest  nieważna  na  podstawie 

przepisów Kodeksu cywilnego, 

z  ostrożności  procesowej  –  ewentualnie,  w  razie  oddalenia  podniesionych  powyżej 

zarzutów  –  art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  4  w  zw.  z  art.  90  ust.  3  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  wykonawcy  Enter  T&T  Sp.  

z  o.o.

,  mimo  że  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę,  a  złożone  wyjaśnienia  nie  wykazały,  że 

cena oferty 

jest ofertą realną z ceną pozwalającą na jej realizację. 


unieważnił czynność wyboru oferty Enter T&T Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej, 

dokonał ponownego badania i oceny ofert, w tym: 

a) 

dokonał  odrzucenia  oferty  Enter  T&T  Sp.  z  o.o.  z  uwagi  na  upływ  terminu  związania 

ofertą, 

b) 

odtajnił  (ujawnił)  i  niezwłocznie  udostępnił  Odwołującemu  dokumenty  i  informacje 

zastrzeżone  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  przez  Enter  T&T  Sp.  z  o.o.,  tj.  wyjaśnienia 

wykonawcy  z  9  grudnia  2019  r.  w  odpowiedzi  na  we

zwanie  do  wyjaśnienia  rażąco  niskiej 

ceny z 5 grudnia 2019 r. 

c)  ewentualnie, 

dokonał  odrzucenia  oferty  Enter  T&T  Sp.  z  o.o.  z  uwagi  na  zaoferowanie 

rażąco niskiej ceny i niewykazanie, że oferta tego wykonawcy jest ofertą realną. 

Kopię odwołania wraz z wezwaniem do przystąpienia Zamawiający przekazał wykonawcom 

9 stycznia 2020 r.

, termin na przystąpienie upłynął więc 13 stycznia 2020 r. (poniedziałek). 

13 stycznia 2020 r. przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 

zgłosił wykonawca Enter T&T Sp. z o.o. 

W  odpowiedzi  na  odwołanie,  pismem  z  20  stycznia  2020  r.,  Zamawiający  oświadczył,  że 

uznaje w całości odwołanie. 

Zgłaszający  przystąpienie Enter T&T  Sp.  z  o.o. nie  wniósł  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia 

odwołania. 

Zgodnie  z  art.  186  ust.  3 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  jeżeli  uczestnik 

postępowania  odwoławczego,  który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego, 

nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu 

przez  zamawiającego,  Izba  umarza  postępowanie,  a  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub 

unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem 

zawartym w odwołaniu. 

Izba  uznała,  że  Zamawiający  w  całości  uwzględnił  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu,  

a  zgłaszający  przystąpienie  Enter  T&T  Sp.  z  o.o.  nie  wniósł  sprzeciwu  co  do  tego 

uwzględnienia,  zatem  zachodzą  przesłanki  umożliwiające  umorzenie  postępowania 

odwoławczego i, zgodnie z przepisem art. 186 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

orzekła jak w sentencji.  


ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  §  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972).  

Przewodniczący:      ………………..…… 


wiper-pixel