KIO 441/20 POSTANOWIENIE dnia 13 marca 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 441/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 13 marca 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:    Jolanta Markowska   

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 marca 2020 r. w Warszawie 

odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  K

rajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  2  marca  2020  r.  przez 

wykonawcę:  INSTALMEDIA  Sp.  z  o.o.,  ul.  Targiela  8,  43-100  Tychy  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez  zamawiającego:  Przedsiębiorstwo  Energetyki  Cieplnej  Sp.  z  o.o.,  

ul. Kubicy 6, 43-100 Tychy,  

przy  udziale  wykonawcy:  Firma  L. 

Spółka  Jawna,  ul.  Pszczyńska  18a.  43-227  Góra 

zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego, 

postanawia: 

1. um

orzyć postępowanie odwoławcze, 

dokonać zwrotu kwoty 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) 

z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy:

INSTALMEDIA Sp. z o.o., 

ul. Targiela 8, 43-100 Tychy  

uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (tj.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach. 

Prz

ewodniczący:      …………………. 


Sygn. akt: KIO 441/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, 

prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego, 

którego  przedmiotem  jest  „Przebudowa  osiedlowej  sieci  ciepłowniczej 

wraz  z  przyłączami  do  budynków  w  Tychach".  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2019/S 227-558081 

w dniu 25 listopada 2019 roku.  

Wykonawca 

„INSTALMEDIA"  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Tychach  wniósł  odwołanie 

wobec 

czynności  Zamawiającego  z  dnia  19  lutego  2020  r.,  polegającej  na  wyborze  jako 

najkorzystniejszej  - 

oferty  złożonej  przez  wykonawcę  Firma  L.  Spółka  Jawna  

z siedzibą w Górze.  

Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie  następujących  przepisów  ustawy  

dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  publicznych  (tj.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843), 

zwanej dalej „Pzp”

art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp  w  związku  z  art.  22  ust.  1  pkt  2  Pzp,  poprzez  uznanie,  

że  Firma  L.  wykazała  na  wezwanie  Zamawiającego  wystosowane  zgodnie  z  art.  26  ust.  1 

Pzp  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  wymaganej  przez 

Zamawiającego wiedzy i doświadczenia. 

art.  24  ust.  1  pkt  16  Pzp,  poprzez  zaniechanie  wykluczenia 

wykonawcy,  który  

w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził  Zamawiającego  

w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  

w zakresie wymaganego przez Zamawiającego potencjału osobowego, 

art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp w związku z art. 90 ust. 2 i ust. 3 Pzp, poprzez uznanie przez 

Zmawiającego za wystarczające wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny złożonych przez 

Firmę L. w sytuacji, gdy wykonawca nie wykazał, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w 

stosunku do przedmiotu zamówienia, 

Ze względu na fakt, iż Firma L. podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 

16 oraz złożona przez nią oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. 

z  art.  90  ust.  2  i  3  Pzp  nie  ma  zastosowania  art.  26  ust.  3  Pzp,  niemniej  jednak,  

z  ostrożności  procesowej,  Odwołujący  dodatkowo  zarzucił  zaniechanie  wezwania  Firmy  L. 

do  uzupełnienia  złożonych  dokumentów  na  podstawie  art.  26  ust.  3  Pzp  (wykaz  robót 

b

udowlanych, wykaz osób, zobowiązanie innego podmiotu). 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia  czynności  wyboru  jako  oferty  najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez 


Firmę L.; 

wykluczenia Firmy L. 

z postępowania na podstawie: 

art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp  ze  względu  na  niewykazanie  spełnienia  warunku  udziału  

w  postępowaniu  w  zakresie  wymaganej  przez  Zamawiającego  wiedzy  i  doświadczenia 

wykonawcy, 

art.  24  ust.  1  pkt  16 

Pzp ze względu na  wprowadzenie Zamawiającego w błąd przy 

przedstawieniu  informacji  w  treści  Jednolitego  Europejskiego  Dokumentu  Zamówienia,  

że  Firma  L.  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  wymaganego  przez 

Zamawiającego dysponowania osobami, 

odrzucenia 

oferty złożonej przez Firmę L. ze względu na fakt, iż wykonawca ten nie 

wykazał  na  wezwanie  Zamawiającego,  że  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny  

w st

osunku do przedmiotu zamówienia; 

z ostrożności - wezwania Firmy L. do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 

ust. 3 Pzp w związku z treścią zarzutu nr 4, w okolicznościach w nim wskazanych. 

W  dniu  5  marca  2020  r.  wykonawca:  Firma  L. 

Spółka  Jawna  z  siedzibą  

Górze  zgłosił  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  w  niniejszej  sprawie  po 

s

tronie Zamawiającego, stosownie do wymogów art. 185 ust. 2 i 3 Pzp. 

Zamawiający w dniu 12 marca 2020 r. złożył do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

odpowiedź  na  odwołanie  (pismo  datowane  na  dzień  9  marca  2020  r.),  w  której  uwzględnił  

w  całości  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  oraz  wniósł  o  umorzenie  postępowania 

odwoławczego. 

Wykonawca Firma L. 

Spółka Jawna, pismem z dnia 10 marca 2020 r., oświadczył, że 

nie  wnosi  sprzeciwu  i  nie  będzie  wnosić  sprzeciwu,  o  którym  mowa  w  art.  186  ust.  5  Pzp, 

wobec 

czynności  Zamawiającego  uwzględniającej  w  całości  zarzuty  przedstawione  w 

odwołaniu.  

Biorąc pod uwagę powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 

186  ust.  3  Pzp, 

umorzyła  postępowanie  odwoławcze  w  sprawie,  uwzględniając  fakt,  

że uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpili do postępowania odwoławczego 

po stronie Z

amawiającego, nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia przez Zamawiającego 

w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu.  


Izba orzekła o kosztach postępowania odwoławczego stosownie do art. 186 ust. 6 pkt 2 lit.b 

Pzp oraz 

§ 5 ust. 1 pkt 1 lit.a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 

r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący:      ……………………… 


wiper-pixel