KIO 439/20 WYROK dnia 13 marca 2020 r.

Data: 14 kwietnia 2020

KIO 439/20 

Sygn. akt: KIO 439/20 

WYROK 

z dnia 13 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Emilia Garbala 

Protokolant:             Edyta Koral 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 marca 2020 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  1  marca  2020  r.  przez  wykonawcę:  B.  B. 

Zakład Usług Leśnych, ul. Nowowiejska 19a, 83-260 Kaliska 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:    Skarb  Państwa  Państwowe 

Gospodarstwo  Leśne  „Lasy  Państwowe”  Nadleśnictwo  Kaliska,  ul.  Długa  64,  83-260 

Kaliska 

orzeka: 

oddala 

odwołanie

kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  B.  B.  Zakład  Usług  Leśnych,  ul. 

Nowowiejska 19a, 83-260 Kaliska, i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę  B.  B. 

Zakład  Usług  Leśnych,  ul.  Nowowiejska  19a,  83-260  Kaliska,  tytułem  wpisu  od 

odwołania, 

zasądza od wykonawcy B. B. Zakład Usług Leśnych, ul. Nowowiejska 19a, 83-260 

Kaliska,  na  rzecz 

zamawiającego  Skarb  Państwa  Państwowe  Gospodarstwo 

Leśne  „Lasy  Państwowe”  Nadleśnictwo  Kaliska,  ul.  Długa  64,  83-260  Kaliska, 

kwotę  4  422  zł  43  gr  (słownie:  cztery  tysiące  czterysta  dwadzieścia  dwa  złote 

czterdz

ieści trzy grosze), tytułem zwrotu kosztów poniesionych z tytułu wynagrodzenia 

pełnomocnika i dojazdu na rozprawę. 


KIO 439/20 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący:      ………….………….. 


KIO 439/20 

Sygn. akt KIO 439/20 

                                                             UZASADNIENIE 

Zamawiający  -  Skarb  Państwa  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  „Lasy  Państwowe” 

Nadleśnictwo  Kaliska,  ul.  Długa  64,  83-260  Kaliska,  prowadzi  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego

,  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Wykonywanie 

usług  z  zakresu  gospodarki  leśnej  na  terenie  Nadleśnictwa  Kaliska  w  roku  2020  –  II  tura”,                    

nr  referencyjny:  ZP-9/2-19. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20 grudnia 2019 r., nr 2019/S 246-606404.  

Oferty 

w postępowaniu złożyli:  

  wykonawca  B.  B. 

Zakład  Usług  Leśnych,  ul.  Nowowiejska  19a,  83-260  Kaliska  (dalej: 

„odwołujący”), 

  wykonawca 

Przedsiębiorstwo  Usługowo-Handlowe  „LASAK”  S.  M.,  ul.  Poprzeczna  11, 

83-261  Piece, 

którego  oferta  w  dniu  20  lutego  2020  r.  została  wybrana  jako 

najkorzystniejsza. 

  W  dniu  1  marca  2020  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  wpłynęło  odwołanie,                

w którym odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:  

1)  art. 24 ust. 1 pkt 12 

oraz art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z  2019  r.,  poz.1843),  zwanej  dalej: 

„ustawą  Pzp”,  poprzez  zaniechanie  wykluczenia 

wybranego  w

ykonawcy  z  postępowania  oraz  odrzucenia  jego  oferty,  pomimo  że 

wykonawca  ten 

nie  wykazał  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego 

doświadczenia zawodowego, 

2)  art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez dokonanie wyboru najkorzystniejszej 

oferty  wbrew  kryteri

om  oceny  ofert  określonym  w  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  (dalej:  „siwz”),  tj.  na  skutek  przyznania  wybranemu  wykonawcy  punktów  za 

spełnienie  kryterium  „Realizacji  zamówienia  przy  pomocy  osób  o  odpowiednim 

doświadczeniu i kwalifikacjach", pomimo że wykonawca ten nie zadeklarował zobowiązania 

do spełnienia tego kryterium, 

3)  art. 87 ust. 1 ustawy Pzp poprzez dokonanie przez zamawi

ającego zmiany w treści oferty 

wybranego  wykonaw

cy  polegającej  na  uznaniu,  że  wykonawca  ten,  wbrew  treści 

form

ularza ofertowego, zadeklarował przyjęcie zobowiązania do spełnienia ww. kryterium,  

4)  w 

przypadku  nieuwzględnienia  zarzutu,  o  którym  mowa  w  pkt  3  powyżej,  dodatkowo:                

art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wezwania  wybranego  wykonawcy  do 

uzupełnienia  dokumentów  na  okoliczność  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu                 

w postaci doświadczenia. 


KIO 439/20 

szczególności odwołujący podniósł, że: „Wykonawca nie wykazał w sposób zgodny ze 

specyfikacją, że zadeklarowane przez niego usługi stanowiące wymagane doświadczenie były 

wykonane należycie. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 17 lutego 2020r. (…) 

Firma L. 

przedstawiła faktury wystawione w związku ze świadczeniem usług leśnych. Nie są to 

zatem ani referencje ani „inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi 

były wykonywane". W aktach postępowania nie znajduje się jednak także żadne oświadczenie 

Wykonawcy,  w  którym  wskazałby,  że  wymienione  usługi  wykonał  należycie  oraz  że  z 

„uzasadnionej  przyczyny  o  obiektywnym  charakterze"  nie  był  w  stanie  uzyskać  zarówno 

referencji, jak i innych dokumentów pochodzących od odbiorcy usług. Tym samym Firma L. nie 

skorzystała  z  uprawnienia  do  zastąpienia  referencji  własną  deklaracją  oraz  nie  uzasadniła, 

zgodnie ze specyfikacją, przyczyn skorzystania z takiego uprawnienia. (…)  

Mając powyższe na uwadze, w postępowaniu doszło do naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12) 

in  principium  p.z.p.  oraz  art.  89  ust.  1  pkt  5)  p.z.p.  poprzez  zaniechanie  wykluczenia 

Wykonawcy z postępowania oraz odrzucenia jego oferty pomimo, że Wykonawca nie wykazał 

spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  postaci  doświadczenia  zawodowego.  W 

przypadku  uznania  tego  zarzutu  za  zbyt  daleko  idący  należy  stwierdzić,  że  Zamawiający 

powinien  był  co  najmniej  wezwać  Wykonawcę  w  trybie  art.  26  ust.  3  p.z.p.  do  złożenia 

stosownych wyjaśnień. Zaniechanie wezwania wobec opisanych powyżej wątpliwości stanowi 

naruszenie tego przepisu. 

(…) 

Zamawiający  przewidział  w  pkt  14.2.3),  że  ocena  ofert  będzie  opierała  się  m.in.                         

o  kryterium  „Realizacji  zamówienia  przy  pomocy  osób  o  odpowiednim  doświadczeniu  i 

kwalifikacjach" (dalej zwane „Kryterium"). W jego ramach oceniane miało być przyjęcie przez 

wykonawcę zobowiązania umownego do wykonywania zabiegów CW (czyszczeń wczesnych) 

i  CP  (czyszczeń  późnych)  przez  pracowników  z  minimum  3  -  letnim  doświadczeniem 

zawodowym i odpowiednich kwalifikacjach. Liczba ewentualnie przyznanych punktów miała 

zal

eżeć  od  tego,  jaka  ilość  pracowników  z  doświadczeniem,  deklarowanych  w  ramach 

spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu,  o  którym  mowa  w  pkt  6.2.3).c.  SIWZ,  będzie 

wykorzystana  do  wskazanych  czynności:  (…)  Wykonawca  deklarujący  spełnienie  ww. 

kryterium mia

ł przyjąć na siebie zobowiązanie umowne w pkt 10 formularza ofertowego, który 

brzmiał: 

Wykonawca zobowiązuje się/nie zobowiązuje się* do realizacja zamówienia przy pomocy 

osób z minimum 3 - letnim doświadczeniem zawodowym i odpowiednich kwalifikacjach w 

il

ości: 

Powyżej 20%, ale nie więcej niż 40% wymaganych w warunkach pracowników* 

Powyżej 40%, ale mniej niż 70% wymaganych w warunkach pracowników* 

3.  Wszyscy wymagani w warunkach pracownicy* 

Z  formularza  ofertowego  wynikało,  że  fragmenty  oznaczone  symbolem  „*”  miały  być                


KIO 439/20 

w  odpowiedni  sposób  skreślone,  w  zależności  od  deklaracji  oferenta  co  do  spełnienia 

kryterium. Zatem początkowo należało skreślić słowa „zobowiązuję się" lub „nie zobowiązuję 

się", a następnie, w przypadku przyjęcia zobowiązania, skreślić wiersze nie odpowiadające 

zakresowi zobowiązania. 

Zgodnie z jednoznacznym i nie budzącym żadnych wątpliwości zapisem SIWZ: 

Brak  wskazania  w  Ofercie  przyjęcia  przez  wykonawcę  zobowiązania,  o  którym  mowa                      

w  zdaniu  po

przednim  będzie  uznawane  jako  nieprzyjęcie  takiego  zobowiązania,  a  Oferta 

wykonawcy uzyska 0 pkt w ramach niniejszego kryterium oceny ofert. 

Z zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej  oferty  wynika,  że Zamawiający  przyznał 

Wykonawcy 

15 pkt za spełnienie Kryterium. Oferta Firmy L. nie zawiera jednak zobowiązania 

do realizacji zamówienia przy pomocy wykwalifikowanych pracowników. W pkt 10 formularza 

nie  skreślono  bowiem  żadnego  z  dwóch  alternatywnych  sformułowań.  Skoro  specyfikacja 

jasno  przewiduje,  że  brak  wskazania  w  ofercie  przyjęcia  zobowiązania  oznacza  jego 

nieprzyjęcie,  oferta  Wykonawcy  powinna  w  tym  zakresie  otrzymać  0  punktów.  Ponieważ 

Firmie  L. 

przyznano  15  pkt,  okazuje  się,  że  jej  oferta  została  oceniona  niezgodnie  ze 

specyfikacją i opisanymi tam regułami.” 

W związku z tym odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu: 

unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, 

2)  wykluczenia wybranego w

ykonawcy z postępowania oraz odrzucenia jego oferty, 

3)  w 

przypadku nieuwzględnienia żądania,  o którym  mowa  powyżej:  dokonania ponownej 

oceny ofert oraz nieprzyznania wybranemu wykonawcy 

punktów w kryterium „Realizacji 

zamówienia przy pomocy osób o odpowiednim doświadczeniu i kwalifikacjach". 

W dniu 13 marca 2020 r. zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której wniósł 

o jego oddalenie.  

W trakcie rozprawy strony podtrzyma

ły swoje stanowiska.  

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje: 

Przedmiotem zamówienia są

usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu 

hodowli  i  ochrony 

lasu,  ochrony  przeciwpożarowej,  pozyskania  i  zrywki  drewna,  prace                       

z  nasiennictwa leśnego,  prace  związane  z  gospodarką w  szkółce  leśnej,  prace  związane  z 

gospodarką łąkowo-rolną, a także prace związane z melioracjami wodnymi, do wykonania na 

terenie Nadleśnictwa Kaliska w roku 2020. 


KIO 439/20 

W  rozdziale  6  w  pkt  6.2.3)a) 

siwz  zamawiający  opisał  warunek  w  zakresie  zdolności 

zawodowej, zgodnie z którym wykonawca miał wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie) 

zrealizował  lub  realizuje  (przy  czym  w  tym  przypadku  będzie  liczona  wartość 

zrealizowanej  części  przedmiotu  umowy)  co  najmniej  1  usługę  (przez  usługę  rozumie  się 

wykonywanie  prac  n

a  podstawie  1  umowy)  polegającą  na  wykonywaniu  prac  z  zakresu 

szkółkarstwa, zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż 

330.000 zł brutto.  

Na  potwierdzenie  spełniania  ww.  warunku  zamawiający  żądał  wypełnienia  JEDZ,                    

a następnie złożenia

na wezwanie:  

a)  wykazu 

usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości 

brutto,  przedmiotu  (rodzaju  wykonanych  usług),  dat  wykonania  (dat  dziennych 

rozpoczęcia  i  zakończenia  realizacji)  i  podmiotów,  na  rzecz  których  usługi  zostały 

wykonane - 

wzór wykazu wykonanych usług stanowił załącznik nr 10 do SIWZ, 

b) 

dowodów,  że  wskazane przez  wykonawcę usługi  na  potwierdzenie spełnienia warunku 

udziału  w  postępowaniu  dotyczące  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  w  zakresie 

doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. 

Zama

wiający opisał też warunek udziału w postępowaniu dotyczący personelu, jakim 

ma  dysponować  wykonawca.  Zgodnie  z  tym  warunkiem  wykonawca  miał  dysponować  co 

najmniej:  2  osobami,  które  odbyły  szkolenie  dopuszczające  do  pracy  z  pilarką,  1  osobą                 

z określonym w treści warunku wykształceniem leśnym oraz 1 osobą, która odbyła szkolenie 

dopuszczające do pracy ze środkami chemicznymi.  

W rozdziale 14 siwz zamawiający wskazał kryteria oceny ofert: 

Lp. 

Kryteria oceny oferty

waga [%]

Cena 

Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia 

Realizacja  zamówienia  przy  pomocy  osób  o  odpowiednim 
doświadczeniu i kwalifikacjach 


KIO 439/20 

Klasa brakarska osoby realizującej przedmiot zamówienia 

Stosowanie biodegradowalnych olejów 

Razem: 

W  ramach  kryterium  „Realizacja  zamówienia  przy  pomocy  osób  o  odpowiednim 

doświadczeniu i kwalifikacjach” oceniane miało być przyjęcie przez wykonawcę zobowiązania 

umownego do wykonywania zabiegów CW (czyszczeń wczesnych) i CP (czyszczeń późnych) 

prze

z  pracowników  z  minimum  3-letnim  doświadczeniem  zawodowym  i  o  odpowiednich 

kwalifikacjach. Ilość pracowników: 

Powyżej 20%, ale nie więcej niż 40% wymaganych w warunkach pracowników - 5 pkt, 

Powyżej 40%, ale mniej niż 70% wymaganych w warunkach pracowników - 10 pkt, 

3.  Wszyscy wymagani w warunkach pracownicy - 15 pkt. 

Zgodnie  z  siwz  wykonawca 

miał  zamieścić  informację  o  przyjęciu  na  siebie  zobowiązania 

umownego  dotyczącego  „Realizacji  zamówienia  przy  pomocy  osób  o  odpowiednim 

doświadczeniu i kwalifikacjach” w ofercie (załącznik nr 1 do siwz). Brak wskazania w ofercie 

przyjęcia  przez  wykonawcę  zobowiązania,  o  którym  mowa  w  zdaniu  poprzednim,  miał  być 

uznawany za nieprz

yjęcie takiego zobowiązania, a oferta wykonawcy miała wówczas uzyskać 

0  pkt  w  ramach  niniejszego  kryterium  oceny  ofert.  Natomiast  o

ferta  wykonawcy,  który 

zaciągnie  takie  zobowiązanie  miała  otrzymać  minimalnie  5  pkt,  a  maksymalnie  15  pkt,  w 

zależności od wyboru ilości pracowników z minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym i 

o odpowiednich kwalifikacjach. 

W pkt 10 formularza oferty wykonawca miał skreślić niepotrzebne treści: 

„10.  Wykonawca  zobowiązuje  się  /  nie  zobowiązuje  się*  do  realizacja  zamówienia  przy 

pomocy  osób  z  minimum  3  -  letnim  doświadczeniem  zawodowym  i  odpowiednich 

kwalifikacjach w ilości: 

Powyżej 20%, ale nie więcej niż 40% wymaganych w warunkach pracowników* 

Powyżej 40%, ale mniej niż 70% wymaganych w warunkach pracowników* 

3.  Wszyscy wymagani w warunkach pracownicy*

.” 

Wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „LASAK” S. M. wypełnił formularz 

oferty w zakresie ww. kryterium w ten sposób, że usunął pkt 1 i 2 zostawiając wyłącznie treść: 

„Wszyscy wymagani w warunkach pracownicy”, natomiast nie dokonał żadnego wykreślenia 

na początku zdania, tj. nie wykreślił ani: „zobowiązuje się”, ani: „nie zobowiązuje się”.  

Pismem  z  dnia  12.02.2020  r.  zamawiający  wezwał  ww.  wykonawcę,  na  podstawie      

art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, do uzupełnienia JEDZ m.in. w zakresie warunku doświadczenia, 

gdy

ż wykonawca w ogóle nie wypełnił JEDZ w tym zakresie. W odpowiedzi wykonawca złożył 


KIO 439/20 

JEDZ-

a,  w  którym  wskazał  usługę  wykonywaną  na  rzecz  Nadleśnictwa  Kaliska 

(zamawiającego). 

Pismem z dnia 17.02.2020 r. zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, 

wezwał ww. wykonawcę do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków  udziału  w  postępowaniu  i  brak  podstaw  do  wykluczenia.  Na  potwierdzenie 

spełniania  warunku  doświadczenia  wykonawca  złożył  wykaz  wykonanych  usług,  w  którym 

wskazał  ponownie  usługę  wykonywaną  na  rzecz  zamawiającego  oraz  dołączył  17  faktur 

wystawionych w związku z realizacją tej usługi.  

Pismem  z  dnia  20.20.2020  r.  zamawiający  poinformował  o  wyborze  jako 

najkorzystniejszej oferty wykonawcy 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „L.” S. M.. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  rozpoznając  na  rozprawie  złożone  odwołanie                                             

i  uwzględniając  dokumentację  z  niniejszego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego oraz stanowiska stron złożone na piśmie i podane do protokołu rozprawy, 

zważyła, co następuje.  

W  pierwszej  kolejności  Izba  stwierdziła,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek 

ustawowych skutkujących odrzuceniem odwołania, wynikających z art. 189 ust. 2 ustawy Pzp. 

Ponadto  Izba  ustaliła  wystąpienie  przesłanek  z  art.  179  ust.  1  Pzp,  tj.  istnienie  po  stronie 

odwołującego  interesu  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  możliwość  poniesienia  przez  niego 

szkody z uwagi na kwestionowane zaniechanie 

zamawiającego. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  dotyczącego  niespełnienia  przez  wybranego  wykonawcę 

warunku doświadczenia, w pierwszej kolejności należy zauważyć, że zgodnie z art. 26 ust. 6 

ustawy  Pzp  w

ykonawca  nie  jest  obowiązany  do  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający 

posiada  oświadczenia  lub  dokumenty  dotyczące  tego  wykonawcy  lub  może  je  uzyskać  za 

pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 

w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  17  lutego  2005  r.  o  informatyzacji  działalności  podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590). W art. 25 ust. 1 pkt 

1  ustawy  Pzp  zostały  wymienione  m.in.  oświadczenia  lub  dokumenty  potwierdzające 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Z powyższych przepisów wynika zatem, że jeśli 

zamawiający  dysponuje  dokumentami  potwierdzającymi  spełnianie  przez  wykonawcę 

waru

nków udziału w postępowaniu, wykonawca nie ma obowiązku ich składać. Ustawodawca 


KIO 439/20 

wprowadził  powyższe  rozwiązanie  w  celu  ograniczenia  ilości  dokumentów,  których 

zamawiający musiałby żądać, a wykonawca składać, w sytuacji gdy nie ma takiej potrzeby, 

gdyż konieczne do oceny spełniania warunku dokumenty są już w posiadaniu zamawiającego. 

Rozwiązanie  to  ma  zatem  na  celu  odbiurokratyzowanie  procedur  zamówień  publicznych  i 

ułatwienie wykonawcom ubiegania się o zamówienia publiczne.  

W niniejszej sprawie nie sposób nie zauważyć, że usługa, którą wybrany wykonawca 

wskazał w wykazie usług, była wykonywana na rzecz zamawiającego prowadzącego niniejsze 

postępowanie.  Tym  samym  zamawiający  posiadał  wiedzę  co  do  tego,  jak  ta  usługa  była 

wykonywana i posiadał dokumenty potwierdzające jej należyte wykonanie w postaci choćby 

dokonyw

anych  przez  siebie  przelewów  wynagrodzenia  na  podstawie  wystawionych  przez 

wykonawcę faktur. W tej sytuacji nie było potrzebne przedstawianie zamawiającemu referencji 

bądź  innych  dokumentów  wystawionych  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  usługi  były 

wykonywan

e, gdyż podmiotem tym był właśnie zamawiający. Niecelowe byłoby w tym stanie 

rzeczy zwracanie się przez wykonawcę do zamawiającego o wystawienie referencji tylko po 

to,  aby  następnie temu samemu  zamawiającemu przedstawiać te same,  wystawione przez 

niego sa

mego referencje. Temu właśnie służy wprowadzenie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, aby 

takich wyłącznie formalnych, niepotrzebnych czynności, wykonawcy nie musieli wykonywać.  

W przedmiotowej sprawie oznacza to, że skoro wybrany wykonawca wskazał usługę 

wykonyw

aną na rzecz zamawiającego prowadzącego postępowanie, to nie był zobowiązany 

do złożenia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tej usługi, gdyż zamawiający 

był w posiadaniu takich dokumentów i nie kwestionował prawidłowości wykonania tej usługi. W 

tym stanie rzeczy nie ma także podstaw do tego, aby zamawiający wzywał na obecnym etapie 

wybranego wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie 

tej 

usługi. Jak wskazano już wyżej, w świetle art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, wykonawca w ogóle nie 

był  zobowiązany  do  ich  składania.  W  związku  z  powyższym  Izba  stwierdziła,  że  zarzut 

dotyczący braku wykazania spełnienia warunku doświadczenia przez wybranego wykonawcę, 

nie potwierdził się. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  dotyczącego  punktacji  przyznanej  w  kryterium  „Realizacji 

zamówienia przy pomocy osób o odpowiednim doświadczeniu i kwalifikacjach”, w pierwszej 

kolejności należy zauważyć, że oferta jest oświadczeniem woli wykonawcy i w związku z tym 

do  oceny  tego  oświadczenia  woli  ma  zastosowanie  art.  65  kc.  Zgodnie  z  tym  przepisem 

o

świadczenie  woli  należy  tak  tłumaczyć,  jak  tego  wymagają  ze  względu  na  okoliczności,                   

w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. 

Zamawiający przewidział w pkt 10 formularza oferty wzór oświadczenia dotyczącego 

liczby  kierowanych  do  wykonania  zadania  pracowników,  który  to  wzór  musiał  zostać  przez 

wykonawców wypełniony w taki sposób, aby zamawiający wiedział, czy wykonawca kieruje, 


KIO 439/20 

czy nie kieruje pracowników do wykonania zadania, a jeśli kieruje – to w jakiej liczbie. Celem 

wypełnienia  formularza  oferty  w  tym  zakresie  było  zatem  umożliwienie  zamawiającemu 

dokonania 

oceny tej oferty w świetle ww. kryterium. Wybrany wykonawca w pkt 10 formularza 

oferty  rzeczywiście nie wykreślił  ani: „zobowiązuje się”,  ani: „nie zobowiązuje się”,  niemniej 

jednak 

spośród trzech punktów określających ilość pracowników kierowanych do wykonania 

zadania  w  sposób  jednoznaczny  zostawił  tylko  punkt  o  treści:  „Wszyscy  wymagani  w 

warunkach  pracowni

cy”, pozostałe zaś usunął. W tym stanie rzeczy nie sposób przyjąć, że 

wykonawca  ten  nie  złożył  żadnego  zobowiązania,  skoro  jednoznacznie  wskazał  liczbę 

kierowanych pracowników. Treść zobowiązania nie ogranicza się bowiem wyłącznie do słów: 

„zobowiązuje  się”  albo  „nie  zobowiązuje  się”,  ale  treścią  jest  cały  pkt  10  formularza  oferty, 

który w takim wypadku powinien być też w całości oceniany. Z punktu tego jasno wynika, że 

wybrany  wykonawca  zamierza  skierować  wszystkich  pracowników  do  wykonania  zadania. 

Gdyby 

wykonawca nie zamierzał kierować żadnych pracowników do wykonania zadania, nie 

zostawiłby  jako  jedynego  punktu,  zgodnie  z  którym  kieruje  ich  wszystkich.  Gdyby  z  kolei 

zamierzał skierować tylko część z nich, również  nie zostawiłby jako jedynego punktu, zgodnie 

z którym kieruje wszystkich. Fakt usunięcia dwóch spośród trzech punktów zawartych w pkt 10 

formularza oferty i zostawienie tylko jednego z nich 

– określającego wymaganą ilość, nie może 

zatem 

prowadzić do innych wniosków, niż tylko do takich, że  w świetle okoliczności sprawy, tj. 

w świetle celu wypełnienia pkt 10 formularza oferty, wykonawca zadeklarował skierowanie do 

wykonania zadania wszystkich pracowników. Do przyjęcia takiego wniosku nie jest konieczne 

wykreślenie słów: „nie zobowiązuje się”, gdyż przez sam fakt jednoznacznego pozostawienia 

jednego tylko punktu dotyczącego ilości pracowników, wykonawca automatycznie wykazał, że 

„zobowiązuje się”.  

Nie  można  zatem  zgodzić  się  z  argumentacją  podnoszoną  przez  odwołującego,  że                 

z powodu braku wykreślenia słów: „zobowiązuje się” albo „nie zobowiązuje się” wykonawca w 

ogóle  nie  złożył  żadnego  zobowiązania.  Odwołujący  skupia  się  wyłącznie  na  słowach: 

„zobowiązuje się” albo „nie zobowiązuje się”, natomiast całkowicie ignoruje dalszą treść pkt 10 

formularza wybranej  oferty, która  to treść  – jak wskazano już  wyżej  –  przesądza o tym,  że 

zobowiązanie  zostało  złożone  i  że  jest  to  zobowiązanie  do  skierowania  wszystkich 

pracowników  do  wykonania  zadania.  Tym  samym,  w  ocenie  Izby,  zamawiający  zasadnie 

przyznał  wybranej  ofercie  punkty  w  kryterium  „Realizacji  zamówienia  przy  pomocy  osób                   

o  odpowiednim  doświadczeniu  i  kwalifikacjach”.  Przyznanie  tych  punktów  nie  stanowi 

naruszenia art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, gdyż nie doszło w tym przypadku do zmiany treści oferty, 

a jedynie do wykładni oświadczenia woli zgodnej z art. 65 kc.  

Na  marginesie 

należy  także  zauważyć,  że  sposób  wypełnienia  pkt  10  formularza 

ofertowego  przez  odwołującego  i  wybranego  wykonawcę  nie  jest  taki  sam.  Odwołujący 

bowiem  wykreślił  słowa:  „nie  zobowiązuje  się”,  ale  nie  wykreślił  żadnego  z  trzech  punktów 


KIO 439/20 

określających  liczbę  pracowników  kierowanych  do  wykonania  zadania.  Tym  samym 

odwołujący „zobowiązał się”, ale nie wiadomo do czego i co należy w jego ofercie punktować. 

Sytuacja 

w  obu  ofertach  nie  jest  zatem  analogiczna,  dlatego  też  nieuprawnione  jest 

stwierdzenie  odwołującego,  że  zamawiający  stosuje  różne  reguły  w  stosunku  do  obu 

wykonawców.  

Odnosząc  się  do  pozostałej  argumentacji  odwołującego  podnoszonej  na  rozprawie, 

Izba pragnie przypomnieć, że zgodnie z art. 192 ust. 7 ustawy Pzp Izba nie może orzekać co 

do  zarzutów,  które  nie  były  zawarte  w  odwołaniu.  Tym  samym  rozpoznaniu  nie  podlegają 

zarzuty  dotyczące  doświadczenia  pracowników  wskazanych  w  wybranej  ofercie  i  zarzuty 

dotyczące  oceny  oferty  odwołującego,  gdyż  ani  jedne  ani  drugie  nie  zostały  podniesione                   

w odwołaniu.   

Reasumując,  Izba  stwierdziła,  że  nie  potwierdziły  się  zarzuty  dotyczące  naruszenia 

przez  zamawiającego  przepisów  podniesionych  w  odwołaniu.  Wobec  powyższego  Izba 

postanowiła  jak  w  sentencji  wyroku,  orzekając  na  podstawie  przepisów  art.  190  ust.  7,                    

art. 191 ust. 2 i art. 192 ust. 2 ustawy Pzp. 

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku, na podstawie art. 192 ust. 9 

i  10  ustawy  Pzp  oraz  w  oparciu  o  przepisy 

§  5  ust.  3  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. 

Dz.U. z 2018 r. poz. 972). 

Na koszty zasądzone od odwołującego na rzecz zamawiającego 

składają się: 3600,00 zł – koszt wynagrodzenia pełnomocnika zamawiającego oraz 822,43 zł – 

koszt dojazdu zamawiającego na rozprawę.  

Przewodniczący    ……………………. 


wiper-pixel