KIO 438/20 WYROK dnia 25 maja 2020 r.

Data: 25 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 438/20 

WYROK 

z dnia 25 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Dagmara Gałczewska-Romek 

Protokolant:              Piotr Kur 

po rozpoznaniu na  rozprawie  w dniu 25 maja 2020 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do Pr

ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 lutego 2020 r. przez P. C., prowadzącego 

działalność gospodarczą pn. P. C. Management z siedzibą w Gdańsku w postępowaniu 

prowadzonym przez 

Lotniczą Akademię Wojskową z siedzibą w Dęblinie. 

orzeka: 

uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  Zamawiającemu  unieważnienie  czynności 

wyboru  oferty  najkorzystniejszej  z  dnia  21.02.2020r.  w  zadaniach  3,  4  i  5  oraz 

nakazuje  unieważnienie  czynności  odrzucenia  oferty  Odwołującego  i  dokonanie 

ponownego badania i oceny ofert

, w tym wezwanie Odwołującego do wyjaśnienia 

treści złożonej oferty w trybie art. 87 ust. 1 Pzp. 

kosztami postępowania obciąża Lotniczą Akademię Wojskową z siedzibą w Dęblinie  

i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  P.  C.,  prowadzącego 

działalność  gospodarczą  pn.  P.  C.  Management  z  siedzibą  w  Gdańsku  tytułem 

wpisu 

od odwołania. 

2.2. zas

ądza  od  Lotniczej  Akademii  Wojskowej  z  siedzibą  w  Dęblinie  na  rzecz  P.  C., 

prowadz

ącego  działalność  gospodarczą  pn.  P.  C.  Management  z  siedzibą  w 

Gdańsku  kwotę  15 000  zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy) 

uiszczoną tytułem wpisu od odwołania . 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od 


dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie.  

Przewodniczący:      ………………….….. 


Sygn. akt: KIO 438/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający - Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie - prowadzi w trybie przetargu 

nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  na  wynajem  samolotów  Cessna 

150  Da-

20  lub  równoważnych  z  podziałem  na  6  części.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 24 grudnia 2019r. nr 614905-

2019- PL.  

W dniu 29 lutego 2020r. Odwołujący – P. C., prowadzący działalność gospodarczą pn. P. C. 

MANAGEMENT - 

wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie od: 

czynności  Zamawiającego  z  dnia  21.02.2020r.  polegającej  na  odrzuceniu  oferty 

Odwołującego w zakresie zadań 3,4 i 5, której zarzucił naruszenie: 

art. 29 ust. 1 ustawy Pzp, tj. wymogu dokładności i jednoznaczności opisu przedmiotu 

zamówienia  poprzez  niejednoznaczne  sformułowanie  Specyfikacji  Istotnych 

Warunków Zamówienia,  

art.  26  ust.  3  i  4  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wyjaśnienia  treści  złożonej  oferty                       

w okoliczności niejednoznaczności SIWZ, 

-  art. 91 ust.1 ustawy Pzp 

zaniechania  przez  Zamawiającego  obowiązku  określonego  w  art.  26  ust.  3  i  4  oraz 

art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp i pkt 6.8 SIWZ tj. naruszenie art. 91 ustawy Pzp.  

zaniechania odrzucenia oferty GA System Sp. z o.o. pomimo, iż została ona złożona 

na  zmodyfikowanym  formularzu  oferty,  a  więc  niezgodnie  z  SIWZ,  co  stanowi 

naruszenie art. 89 ust. 1, pkt 2 ustawy Pzp.  

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania    i:  unieważnienie  czynności  Zamawiającego                 

w  postaci  odrzucenia  jego  oferty  w  zakresie  zadań  3,  4  i  5;  przeprowadzenie  czynności 

wyjaśnienia  treści  złożonych  oferty  w  okoliczności  niejednoznaczności  SIWZ  na  podstawie 

art.  26  ust.  3  i  4  ustawy  Pzp; 

odrzucenie  oferty  GA  System  Sp.  z  o.o.  jako  niespełniającej 

warunków  określonych  przez  Zamawiającego  w  SIWZ  oraz    zasądzenie  kosztów 

postępowania odwoławczego na rzecz Odwołującego. 

Odwołujący,  nie  zgadzając się z  decyzją Zamawiającego  z  dnia 21.02.2020r.  o odrzuceniu 

swojej  oferty  z  uwagi  na  brak  podania  znaków  rejestracyjnych  oferowanych  samolotów, 

powołując  się  na  postanowienia  formularza  ofertowego,  stanowiącego  załącznik  nr  1 

podniósł,  że  Zamawiający  ograniczył  katalog  parametrów,  które  powinni  podać  wykonawcy 

tylko  do  dwóch  szczegółowo  nazwanych  (nazwa  –  ty  samolotu  i  oznaczenie  fabryczne), 


wykluczając  możliwość  wskazania  innych,  w  tym  znaków  rejestracyjnych  samolotów. 

Parametr  ten  jest  odrębnym  w  Świadectwie  rejestracji  każdego  samolotu  (patrz  załączony 

przykład)  i  nie  mieści  się  w  zastosowanym  katalogu.  Argument  ten  nabiera  dodatkowego 

znaczenia  w  kontekście  precyzyjnego  zastrzeżenia  Zamawiającego,  iż  puste  pola  należy 

„Wypełnić zgodnie z świadectwem rejestracji”. Jako dowód Odwołujący przedstawił formularz 

ofertowy  -

załącznik  nr  1  do  SIWZ  oraz  kopię  Świadectwa  Rejestracji  samolotu  SP-FEZ. 

Odwołujący  zwrócił  uwagę  na  rozbieżność  pomiędzy  treścią  formularza  ofertowego 

(załącznik  nr  1  do  SIWZ),  a  opisem  przedmiotu  zamówienia  (załącznik  nr  3  do  SIWZ).  W 

opisach  przedmiotu  zamówienia,  załącznik  nr  3  do  SIWZ,  dla  zadań  1-6,  w  punktach  6 

wskazano,  iż  „...  Przy  składaniu  ofert  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  podania  znaków 

rejestracyjnych oferowanego samolotu, oraz znaków rejestracyjnych ewentualnego samolotu 

zastępczego  ...”.  Natomiast  treść  formularza  ofertowego  nie  daje  Wykonawcy  możliwości 

podania  takich  danych.  Zdaniem  Odwołującego  powstała  rozbieżność  stanowi  naruszenie 

art.  29  ust.  1  ustawy  Pzp  tj.  wymogu  dokładności  i  jednoznaczności  opisu  przedmiotu 

zamówienia  poprzez  niejednoznaczne  sformułowanie  SIWZ.  Odwołujący  podkreślił,  że  jeśli 

Zamawiający  zamierzał  nadać  charakter  wiążący  znakom  rejestracyjnym  samolotów  winien 

to  przewidzieć  wprost  w  formularzu  oferty  oraz  wzorze  umowy.  Odrzucenie  oferty  jest 

możliwie  jedynie  w  sytuacji  ustalenia  w  sposób  nie  budzący  wątpliwości,  że  oferta  nie 

zapewnia  realizacji  zamierzonego  i  opisanego  w  SIWZ  celu.  Odrzucenie  oferty  winno 

poprzedzić wezwanie do złożenia wyjaśnień. Na wypadek nie uznania przez Izbę, że doszło 

do  naruszenia  art.  29  ust.  1  Pzp  Odwołujący  podniósł,  że  jeżeli  informacja  o  znakach 

rejestracyjnych samolotów mogła być podana w formie innego dokumentu, niż przygotowany 

przez  Zamawiającego  formularz  oferty  -jak  w  uzasadnieniu  odrzucenia  oferty  P.  C. 

MANAGEMENT  wskazał  Zamawiający  -  to  w  takim  przypadku  należy  uznać,  iż  jest  to 

informacja, którą uzupełnić można w trybie art. 26 ust. 3 i 4, oraz art. 87 ust. 2, pkt 3, tj. „-

inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków 

zamówienia,  niepowodujące  istotnych  zmian  w  treści  oferty”.  Brak  tej  informacji  nie  miał 

bowiem  wpływu  na  ocenę  oferty  przy  przyjętych  kryteriach,  a  Wykonawca  przekazał 

brakujące informacje Zamawiającemu w dniu 25.02.2020. Odwołujący zwrócił także uwagę, 

że  w  treści  informacji  o  odrzuceniu  oferty  P.  C.  MANAGEMENT  z  dnia  21.02.2020 

Zamawiający  powołuje  się  na  opis  przedmiotu  zamówienia  dotyczącego  zadania  nr  1,  a 

tymczasem  Wykonawca  nie  składał  oferty  na  wykonanie  zadania  nr  1,  a  jedynie  zadań  nr 

3,4,5  i  6. 

Podniósł, że aby  wypełniła się przesłanka z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy  Pzp musi 

dojść  do  niezgodności w  sferze merytorycznego  zobowiązania określonego w  SIWZ  z tym, 

co  w  swojej  ofercie  zaoferował  wykonawca.  Zamawiający  ma  obowiązek  precyzyjnie 

wskazać tę niezgodność. Informacja o znakach rejestracyjnych statków powietrznych nie ma 

znaczenia  w  kontekście  kryteriów  wyboru  oferty  określonych  w  SIWZ  oraz  treści  umowy, 


stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ, a więc nie powoduje istotnych zmian w treści oferty i jej 

brak jest możliwy do usunięcia w trybie art. 26 ust. 3 i ust 4 i art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. 

Znaki  rejestracyjne  samolot

u  mają  takie  samo  znaczenie  dla  realizacji  zlecenia 

następującego po rozstrzygnięciu przedmiotowego postępowania, jak jego pozostałe cechy -

na przykład kolor -nie mają związku z przyjętymi kryteriami oceny ofert i realizacją zlecenia. 

Zwrócił  także  uwagę  na  to,  że  Zamawiający  nie  przewidział  konieczności  wskazania 

numerów  rejestracyjnych  we  wzorze  umowy  na  realizację  zamówienia.  W  uzasadnieniu 

odrzucenia oferty Zamawiający nie wskazał, jaki związek mają znaki rejestracyjne samolotów 

z  realizacją  usługi  polegającej  na  wynajęciu  samolotów  do  realizacji  szkolenia  i  treningów 

prowadzonych przez Zamawiającego. W zaistniałym przypadku można ewentualnie mówić o 

braku  pewnych  informacji,  które  nie  są  istotne  dla  przedmiotu  zamówienia,  a  które  można 

uzupełnić w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp oraz art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Odwołujący 

podkreślił,  że  Zamawiający  ma  obligatoryjny  obowiązek  zastosowania  art.  26  ust.  3  i  4 

ustawy Pzp.  

W odniesieniu do oferty GA System Sp. z o.o., Odwołujący podniósł, że wykonawca 

ten  przygotowując  ofertę  zmodyfikował  formularz  oferty  w  sposób  niezgodny  z  pkt  10.  2 

SIWZ, podając  znaki rejestracyjne samolotów. We wskazanym pkt 10.2 SIWZ Zamawiający 

określił  konieczność  zastosowania  przez  wykonawców  przygotowanego  formularza 

ofertow

ego.  Zdaniem  Odwołującego  Zamawiający  zaniechał  odrzucenia  oferty  GA  System 

Sp.  z  o.o.,  mimo,  że  została  złożona  ona  na  zmodyfikowanym  formularzu  oferty,  a  więc 

niezgodnie  z  SIWZ.  Odrzucenie  oferty 

Odwołującego,  przy  zachowaniu  oferty  GA  System 

Sp. z o.o. 

powoduje wybór Wykonawcy zadań 3,5 i 6 który zaproponował gorsze parametry 

pod  względem  kryteriów  przyjętych  w  sposobie  oceny  ofert,  którymi  były:  cena  ofertowa 

brutto, nalot samolotu i termin naprawy samolotu, co stanowi naruszenie art. 91 ustawy Pzp.  

D

o postępowania odwoławczego nie przystąpił żaden wykonawca. 

Zamawiający,  pismem  z  dnia  11.03.2020r,  wniósł  odpowiedź  na  odwołanie,  wnosząc                     

o  oddalenie  odwołania  i  zasądzenie  od  odwołującego  na  rzecz  Zamawiającego  kosztów 

postępowania odwoławczego w tym kosztów zastępstwa prawnego. 

Zamawiający  podał,  że  w  formularzu  ofertowym  wykonawcy  zobowiązani  byli  podać  cenę, 

nalot płatowca, nazwę – typ samolotu oraz oznaczenie fabryczne samolot. Zgodnie z pkt 6 

OPZ,  załącznik  nr  3  do  SIWZ,  Zamawiający  wymagał:  „Przy  składaniu  ofert  wykonawca 

zobowiązany  jest  do  podania  znaków  rejestracyjnych  oferowanego  samolotu  oraz  znaków 

rejestracyjnych  ewentualnego  samolotu  zastępczego”.  Dane  dotyczące  znaków 

rejestracyjnych  statków  powietrznych  miały  służyć  identyfikacji  konkretnego  egzemplarza 


samolotu  i  jego  nalotu.  Podanie  znaków  rejestracyjnych  pozwala  w  sposób  jednoznaczny 

określić  jaki  konkretnie  samolot  wykonawca  oferuje.  Znaki  rejestracyjne  są  niezbędne  w 

związku  z  wprowadzeniem  samolotu  do  jego  floty,  ze  względu  na  wymagania  Urzędu 

Lotnictwa  Cywilnego,  co  wynika  ze  wskazanych  przez  Zamawiającego  przepisów  prawa. 

Brak  podania  znaków  rejestracyjnych  powoduje,  że  treść  oferty  nie  spełnia  oczekiwań 

Zamawiającego.  W  ocenie  Zamawiającego  nie  było  podstaw  do  uzupełnienia  tego  braku 

przez wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. Procedura wyjaśnienia nie 

może  skutkować  wprowadzeniem  zmian  w  treści  oferty,  wyjaśnienia  muszą  ograniczać  się 

do  wskazania  sposobu  rozumienia  treści  zawartych  w  ofercie,  nie  mogą  natomiast  jej 

rozszerzać ani ograniczać czy też zmieniać dokumentu. Wykonawca uzupełnił samodzielnie 

znaki rejestracyjne samolotów w zadaniach 3, 4 i 5 w dniu 25 lutego 2020r., czyli po terminie 

składania  ofert.  Zdaniem  Zamawiającego  w  sprawie  nie  wystąpiła  także  inna  omyłka 

polegająca  na  niezgodności  oferty  z  SIWZ,  niepowodująca  istotnych  zmian  w  treści  oferty, 

którą  można  uzupełnić  w  trybie  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp.  Zamawiający    powołał 

orzeczenia  KIO  z  dnia  21.03.2017r.  Sygn.  akt  KIO  401/17  oraz  z  dnia  29  grudnia  2016r. 

Sygn.  akt  KIO  2360/16  i  podkreślił,  że celem  instytucji  art.  87  ust.  2 pkt 3 ustawy  Pzp jest 

usunięcie  wątpliwości  dotyczących  treści  oferty,  zinterpretowanie  nieprecyzyjnego 

oświadczenia w niej zawartego, potwierdzenie niejasno wyrażonych intencji, nie zaś zmiana 

oferty.  Brakujących  numerów  rejestracyjnych  zaoferowanych  samolotów  nie  można  też 

uzupełnić  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp,  bowiem  dotyczy  on  jedynie  dokumentów 

potwierdzających  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Zdaniem  Zamawiającego 

po  złożeniu  oferty  nie  może  on  i  nie  ma  prawa  żądać  do  wykonawcy  danych,  których  nie 

zawarł  w  żadnej  postaci  w  ofercie,  a  które  stanowią  wprost  to,  co  konkretnie  oferuje 

wykonawca.  W  przeciwnym  razie  dopuściłby  do  negocjacji  oferty  już  po  terminie  jej 

składania.  Znaki  rejestracyjne  samolotu  miały  służyć  tylko  i  wyłącznie  identyfikacji 

oferowanego samolotu, a nie miały służyć potwierdzeniu czy oferowane samoloty spełniają 

wymogi postawione przez Zamawiającego w SIWZ.  

Z

amawiający  nie  zgodził  się  także  z  zarzutem  niejednoznaczności  sformułowań  w  SIWZ 

dotyczących  podania  znaków  rejestracyjnych.  Zapis  jest  jednoznaczny  i  nie  jest  sprzeczny 

czy  wykluczający  się  z  innymi  zapisami  SIWZ  a  tylko,  gdyby  zachodziły  takie  okoliczności 

można  mówić  o niejednoznaczności  zapisów  SIWZ.  Skoro Zamawiający nie przewidział  na 

podanie  znaków  rejestracyjnych  miejsca  w  formularzu  oferty  to  wykonawca  mógł  dane 

dotyczące  znaków  rejestracyjnych  podać  w  każdy  inny  sposób,  byleby  z  ofertą  np. 

dołączając  kopię  świadectwa  rejestracji.  Odwołujący  nie  wskazuje  z  odwołaniu,  którego 

zadania  dotyczy  zarzut  naruszenia  art.  26  ust.  3  i  ust.  4  ustawy  Pzp,  co  powoduje,  że 

Zamawiający  nie  może  się  do  niego  odnieść.  Wykonawca  nie  wskazuje  także  którego 

zadania do

tyczy pkt 3 odwołania, Odwołujący wnioskuje o odrzucenie oferty GA System sp. 


z  o.o.  ale  nie  wnioskuje  o  unieważnienie  czynności  w  postaci  jego  odrzucenia  jego 

odwołania.  Wykonawca  GA  System  Sp.  z  o.o.  złożył  oferty  na  zadania  nr  3,  5  i  6  ,  stąd 

zdaniem Za

mawiającego zachodzi niezrozumiałość i brak konsekwencji zarzutów i wniosków 

wykonawcy  składającego  odwołania.  Zamawiający  wskazał,  że  brak  jest  podstaw  do 

odrzucenia oferty GA System sp. z o.o., bowiem wykonawca ten podał znaki rejestracyjne, 

które jak wskazał wcześniej Zamawiający wykonawca mógł podać w każdy sposób byleby z 

ofertą. 

Na  podstawie  dokumentacji  akt  sprawy  oraz  biorąc  pod  uwagę  stanowiska  stron                    

i  uczestników  postępowania  zaprezentowane  w  trakcie  rozprawy,  Izba  ustaliła  co 

następuje

Przedmiotem  zamówienia  jest  wynajęcie  samolotów  tłokowych  Cessna  150  i  DA-20 

lub  równoważne,  dwumiejscowych  do  realizacji  szkolenia  i  treningów  prowadzonych  przez 

ACSL LAW (bez załogi), z podziałem na 6 zadań.  

Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  zawarty  jest  w  załączniku  nr  3  do  SIWZ.                               

W formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ wykonawcy zobowiązani byli 

podać  cenę,  nalot  płatowca,  nazwę  -  typ  samolotu  oraz  oznaczenie  fabryczne  samolotu. 

Zgodnie  z 

pkt 6 OPZ załącznik nr 3 do SIWZ Zamawiający  wymagał: „Przy składaniu ofert 

wykonawca  zobowiązany  jest  do  podania  znaków  rejestracyjnych  oferowanego  samolotu 

oraz znaków rejestracyjnych ewentualnego samolotu zastępczego”. 

W dniu 27.01.2020 roku Odwołujący – P. C. MANAGEMENT złożył ofertę na zadania nr 3, 4, 

5  i  6.  W  dniu  13.02.2020  roku  Zamawiający  dokonał  wyboru  najkorzystniejszej  oferty 

złożonej  przez  P.  C.  MANAGEMENT  w  zakresie  zadań  3,  4,  5  i  6.  W  dniu  20.02.2020 

Zamawiaj

ący unieważnił wybór najkorzystniejszej oferty, zaś dnia 21.02.2010 poinformował 

o odrzuceniu oferty Odwołującego w zakresie zadań 3, 4, 5 i 6, powołując się na art. 89 ust. 

1  pkt  2  ustawy  Pzp  i  wskazując,  że  Wykonawca  nie  podał  znaków  rejestracyjnych 

ofer

owanych samolotów. 

W toku rozprawy strony podtrzymały swoje pisemne stanowiska. 

Nie ulega wątpliwości, że Zamawiający w pkt 6 Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 

do  SIWZ,  wskazał,  że  „przy  składaniu  ofert”  wykonawca  jest  zobowiązany  do  podania 

zna

ków  rejestracyjnych  oferowanego  samolotu  oraz  znaków  rejestracyjnych  ewentualnego 

samolotu  zastępczego.  Jednocześnie  zauważyć  należy,  że  Zamawiający  nie  wskazał 

żadnego  miejsca  w  przygotowanej  przez  siebie  dokumentacji,  w  którym  należy  podać  


informację  o  znakach  rejestracyjnych  samolotów. W  treści  formularza  ofertowego  wymagał 

podania  jedynie  nazwy,  typu  samolotu,  oznaczenia  fabrycznego,  nalotu  płatowca  i  ceny. 

Wymaganie  Zamawiającego  typu  podać  informację  „przy  składaniu  ofert”,  zawarte  w  OPZ 

Izba oceniła jako niejednoznaczne i mogące budzić wątpliwości wykonawców co do miejsca   

sposobu podania wymaganych informacji dotyczących znaków rejestracyjnych. 

W  ocenie  Izby 

wymagania  Zamawiającego  co  do  zakresu  informacji  i  dokumentów,  jakie 

mają być zawarte w składanych ofertach winny być jednoznaczne i nie mogą budzić żadnych 

wątpliwości  a  każde  wymaganie  Zamawiającego  winno  znajdować  swoje  odzwierciedlenie                

w treści przygotowywanej dokumentacji. Innymi słowy, Zamawiający  winien wskazać w jaki 

spo

sób,  w  jakim  miejscu  oferty,  za  pomocą  jakich  dokumentów  lub  oświadczeń  zostaną 

potwierdzone/  podane 

określone  przez  niego  wymagania.  Z  ugruntowanego  orzecznictwa 

KIO  wynika,  że  wszelkie  niejasności  w  treści  przygotowanej  przez  Zamawiającego 

dokumentacji  n

ie  mogą  wywoływać  negatywnych  skutków  po  stronie  wykonawców,  którzy 

przygotowują oferty działając w dobrej wierze i zaufaniu do treści formularzy przygotowanych 

przez  samego 

Zamawiającego.  Analizowane  wymaganie  co  do  podania  znaków 

rejestracyjnych samolotów zostało zawarte w Załączniku nr 3, stanowiącym Opis Przedmiotu 

Zamówienia,  nie  zostało  określone  w  wymaganiach  odnoszących  się  do  przedmiotu 

zamówienia,  nadto  nie  wskazano miejsca w  formularzu ofertowym  czy  też  innego sposobu 

podania tych informacji np. 

przez złożenie świadectwa rejestracji.  

Zdaniem  Izby,  brak  podania  w  treści  oferty  znaków  rejestracyjnych  samolotu,  nie  stanowi               

o  niezgodności  treści  oferty  z  treścią  wymagań  określonych  w  SIWZ  i  nie  skutkuje 

koniecznością odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Nie mamy tu 

bowiem  do  czynienia  z  niezgodnością  w  sensie  merytorycznym,  ale  z  brakiem  podania 

pewnych informacji, które mogą być wyjaśnione z wykonawcą w trybie art. 87 ust. 1 ustawy 

Pzp.   

Nie  można  zgodzić  się  ze  stanowiskiem,  że  numery  rejestracyjne  były  niezbędne  do 

identyfikacji samolotów. Dane przedstawione w ofercie tj. nazwa, typu samolotu, oznaczenie 

fabryczne, nalot 

płatowca w sposób wystarczający identyfikują samolot i określają spełnienie 

wymaga

ń  technicznych,  które  Zamawiający  określił  jako  istotne  z  punktu  widzenia 

przedmiotu  zamówienia.  Numer  rejestracyjny  samolotu  był  jedynie  dodatkową  informacją.              

Z  tych  też  względów  uzupełnienie  tych  informacji,  nawet  po  terminie  składania  ofert,  nie 

zmienia oferowanego przedmiotu zamówienia, nie prowadzi na zmiany treści złożonej oferty 

czy jakichkolwiek 

negocjacji z wykonawcą.  

Zarzut  naruszenia  art.  29  ust.  1  ustawy  Pzp  jest  na  tym  etapie  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  zarzutem  spóźnionym.  Kwestionowanie  niejednoznaczności  sporządzenia 


dokumentacji  postępowania  o  zamówienie  publiczne  może  mieć  miejsce  wyłącznie                        

w ustawowym terminie, przed upływem terminu składania ofert.  

Za  niezasadny 

Izba  uznała  zarzut  zaniechania  odrzucenia  oferty  GA  System  Sp.  z  o.o.                      

z  uwagi  na  złożenie  oferty  na  zmodyfikowanym  formularzu  ofertowym.  Wykonawca  podał                 

w  ofercie  wszelkie  niezbędne  informacje,  w  tym  także  numery  rejestracyjne  samolotów, 

zatem nie można mówić o niezgodności treści oferty z treścią SIWZ.  

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 

2, § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (Dz. U. 2018, poz. 972). 

Przewodniczący:      ………………….…. 


wiper-pixel