KIO 436/20 POSTANOWIENIE dnia 8 maja 2020 roku

Data: 25 czerwca 2020

Sygn. akt KIO 436/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 8 maja 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Dagmara Gałczewska-Romek 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  w  dniu  8  maja  2020 

r.  w Warszawie  odwołania 

wniesionego  do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  28  lutego  2020  r.  przez 

ANGPOL  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Nowym  Targu  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

Lotniczą Akademię Wojskową z Dęblina 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2. nakazuje zwrot z rachunku 

bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz ANGPOL 

sp.  z  o.o.  z  siedzibą w  Nowym  Targu  kwoty  15 000  (słownie:  piętnaście tysięcy  złotych, 

zero groszy) 

tytułem zwrotu kwoty uiszczonego wpisu od odwołania.    

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 

dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego  w Lublinie. 

Przewodniczący      …………………….. 


Sygn. akt KIO 436/20 

UZASADNIENIE 

Zamawiający  -  Lotnicza  Akademia  Wojskowa  w  Dębinie  -    prowadzi  w  trybie 

przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia na wynajem samolotów 

z  podziałem  na  6  zadań.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24 grudnia 2019 pod nr 2019/S 248-614905. 

W dniu 28 lutego 

2020r. Odwołujący - ANGPOL sp. z o.o.-  wniósł do Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej odwołanie na czynność Zamawiającego polegającą na odrzuceniu oferty 

Odwołującego w zakresie zadania nr 2. Odwołujący zarzucił naruszenie: 

a. 

art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  przez  dokonanie  odrzucenia  oferty  Odwołującego  jako 

niezgodnej  z  SIWZ  z  uwagi  na  nie wskazanie znaków  rejestracyjnych oferowanego 

samolotu,  mimo  że  oferta  odpowiada  treści  SIWZ,  ponieważ  zostały  podane  dane 

umożliwiające identyfikację samolotu, 

b. 

art.  7  ust.  1  przez  formułowanie  niejasnych  i  niespójnych  postanowień  SIWZ  co 

skutkowało  przeprowadzeniem  postępowania  w  sposób  niezapewniający 

zachowania 

uczciwej 

konkurencji, 

równego 

traktowania 

wykonawców, 

proporcjonalności i przejrzystości, skutkujące odrzuceniem oferty Odwołującego, 

c.  jako  zarzut  ewentualny  -  art.  7  ust.  1  i  3  w  zw.  z  art.  87  ust.  1  Pzp  przez 

bezpodstawne  zaniechanie  wezwania  Odwołującego  do  wyjaśnienia/uzupełnienia 

oferty  przez  podanie  znaków  rejestracyjnych  oferowanego  samolotu  oraz  znaków 

rejestracyjnych ewentualnego samolotu zastępczego. 

Odwołujący  wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienie czynności odrzucenia oferty złożonej przez Odwołującego, 

2.  dokonania wyboru o

ferty Odwołującego jako najkorzystniejszej, 

3.  ewentualnie nakazanie  ponownego badania i oceny ofert i  wezwanie 

Odwołującego do 

wyjaśnienia/uzupełnienia  oferty  przez  podanie  znaków  rejestracyjnych  oferowanego 

samolotu oraz 

znaków rejestracyjnych ewentualnego samolotu zastępczego. 

zasądzenie kosztów postępowania odwoławczego. 

Do  postępowania  odwoławczego,  na  wezwanie  Zamawiającego  z  dnia  28  lutego  2020r.,              

nie 

wpłynęło żadne przystąpienie do postępowania odwoławczego. 

W  dniu  11  marca  2020r.  Zamawia

jący  poinformował,  że  uwzględnia  w  całości  zarzuty 

p

odniesione w odwołaniu i wniósł o umorzenie postępowania odwoławczego. 


Biorąc  pod  uwagę  powyższe  ustalenia,  Izba  z  urzędu  na  posiedzeniu  bez  udziału  stron 

dokonała  czynności  formalnoprawnych  i  sprawdzających,  w  wyniku  których  stwierdziła,  że 

wobec uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów podniesionych w odwołaniu 

i  braku 

zgłoszenia przystąpień, postępowanie odwoławcze należało umorzyć na podstawie 

art. 186 ust. 2 ustawy Pzp.  

Zgodnie  z  art.  186  ust.  2  in  fine 

ustawy  Pzp,  w  przypadku  uwzględnienia  przez 

zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu,  zamawiający  wykonuje, 

powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie                  

z żądaniem zawartym w odwołaniu.  

Wobec powyższego, postanowiono jak w sentencji.  

Orzekając  o  kosztach  postępowania  Izba  wzięła  pod  uwagę  treść  §  5  ust.  1  pkt  1 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu 

od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania  (Dz.  U.  2018r.,  poz.  972)  z  którego  wynika,  że  jeżeli  zamawiający  uwzględnił                       

w  całości  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  przed  rozpoczęciem  posiedzenia  z  udziałem 

st

ron lub rozprawy, a w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił 

w  terminie  żaden  wykonawca,  Izba  orzeka  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku 

Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Przewodniczący      …….…………….. 


wiper-pixel