KIO 432/20 Sygn. akt KIO 432/20 POSTANOWIENIE dnia 13 marca 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 432/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 13 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Renata Tubisz 

Protokolant:              

Rafał Komoń 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  z  udziałem  stron  w  dniu  13  marca  2020  r.  w Warszawie 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 luty 2020 r. przez 

odwołującego:  Siemens  Healthcare  sp.  z  o.o.  Warszawa  ul.  Żupnicza  11,  03-821 

Warszawa 

w postępowaniu powadzonym  przez zamawiającego: Szpital Uniwersytecki im. 

Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. ul. Zyty 26; 65-046 Zielona Góra 

przy udziale 

przystępującego:  

GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. ul. Wołoska 9; 02-583 Warszawa, po stronie 

zamawiającego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze 

kosztami  postępowania  obciąża  Siemens  Healthcare  sp.  z  o.o.  Warszawa  ul. 

Żupnicza 11, 03-821 Warszawa i: 

zalicza do kosztów postępowania odwoławczego kwotę 1.500 zł 00 gr (słownie: 

jeden  tysiąc  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Siemens  Healthcare 

sp.  z  o.o.  Warszawa  ul.  Żupnicza  11,  03-821  Warszawa  tytułem  wpisu  od 

odwołania 

nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz 

Siemens  Healthcare  sp.  z  o.o.  Warszawa  ul.  Żupnicza  11,  03-821  Warszawa 

kwotę  13.500,00  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero 

groszy), stanowiącą 90% uiszczonego wpisu od odwołania.  


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 

dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.  

Przewodniczący:      ……………………………….. 


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie 

przetargu nieograniczonego na  „zakup  aparatury  na  wyposażenie Centrum  Zdrowia  Matki  i 

Dziecka” –zadanie nr 1” nr referencyjny :TZ.372.8.2020. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  w  dniu  18  lutego  2020r.    w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej 2020/S 034-079322. 

Odwołujący  pismem  z  dnia  12  marca  2020  roku,  wniesionym  drogą  mailową  w  dniu  12 

marca  na EPUAP, 

cofnął odwołanie. 

Krajowa Izba Odwoławcza przyjęła wniosek cofnięcia odwołania i na podstawie art. 187 ust. 

8  zdanie  pierwsze  oraz  art.  192  ust.  1  zdanie  drugie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku 

Prawo zamówień  publicznych,  umorzyła postępowanie odwoławcze  wydając postanowienie 

w sprawie.  

Krajowa  Izba  Odwoławcza  na  podstawie  art.  187  ust.  8  zdanie  drugie  ustawy  z  dnia  29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania  (j.t. Dz. U. 2018r.  z dnia 7 maja 2018r. poz.972) 

orzekła o dokonaniu zwrotu na 

rzecz odwołującego 90 % należnego wpisu od odwołania w kwocie 13.500,00zł. zaliczając w 

koszty postępowania kwotę 1.500,00zł. z kwoty wpisu 15.000,00złotych.  

Przewodniczący:      ……………………………….. 


wiper-pixel