KIO 43/20 WYROK dnia 23 stycznia 2020 r.

Data: 30 marca 2020

Sygn. akt KIO 43/20 

WYROK 

  z dnia 23 stycznia 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Osiecka 

Protokolant:   

Piotr Cegłowski 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  21  stycznia  2020  r. 

w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  8  stycznia  2020  r.  przez 

wykonawcę  Stołeczne  Wodne  Ochotnicze  Pogotowie  Ratunkowe  z  siedzibą  w 

Warszawie  

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Miasto  Stołeczne 

Warszawa 

– Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola 

przy  udziale  wykonawcy  Multigrupa 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z 

siedzibą  we  Wrocławiu,  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie zamawiającego 

orzeka: 

Uwzględnia  odwołanie  w  zakresie  zarzutu  zaniechania  przedstawienia 

uzasadnienia  faktycznego  i  prawnego  punktacji  przyznanej  wykonawcom  w 

kryterium  oceny  ofert  „Kwalifikacje  zawodowe  i  doświadczenie  osób 

wyznaczonych  do 

realizacji  zamówienia" 

i  nakazuje  zamawiającemu: 

unieważnienie  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  dokonanie  ponownej 

czynności badania i oceny ofert, dokonanie uzasadnienia faktycznego i prawnego 

oceny  ofert  wykonawców  w  kryterium  oceny  ofert  „Kwalifikacje  zawodowe  i 

doświadczenie 

osób 

wyznaczonych 

do 

realizacji 

zamówienia” 

oraz 

poinformowanie  wykonawców  o  czynnościach,  o  których  mowa  w  art.  92  ust.  1 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  z  podaniem  uzasadnienia  faktycznego  i 

prawnego.  

W pozostałym zakresie zarzuty odwołania oddala. 

Kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  Multigrupa  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu i: 


zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania odwoławczego kwotę  7.500  zł 00  gr  (słownie: 

siedem 

tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę  Stołeczne 

Wodne  Ochotnicze  Pogotowie  Ratunkowe  z  siedzibą  w  Warszawie,  tytułem  wpisu  

od odwołania, 

zasądza  od  wykonawcy  Multigrupa  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  

z siedzibą we Wrocławiu na rzecz wykonawcy Stołecznego Wodnego Ochotniczego 

Pogotowia  Ratunkowego 

z  siedzibą  w  Warszawie  kwotę  11.100  zł  00  gr  (słownie: 

jedenaście  tysięcy  sto  złotych  zero  groszy),  stanowiącą  koszty  postępowania 

odwoławczego  poniesione  z  tytułu  wpisu  od  odwołania  oraz  wynagrodzenia 

pełnomocnika.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na niniejszy  wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  

do 

Sądu Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący:      ……………………………… 


Sygn. akt KIO 43/20 

U z a s a d n i e n i e  

Miasto  Stołeczne  Warszawa  –  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  m.st.  Warszawy  w 

Dzielnicy  Wola

,  dalej  „Zamawiający”,  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.

Świadczenie  kompleksowej  usługi 

zabezpieczenia  ratowniczego  poprzez  zapewnienie  wykonywania  i  nadzoru  nad 

bezpieczeństwem  osób  korzystających  z  pływalni  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  m.  st. 

Warszawy  w  Dzielnicy  Wola  w  2020  r. 

Postępowanie  prowadzone  jest  na  podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2019 

r. poz. 1843

), dalej „ustawa Pzp” lub „Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone 

Biuletynie  Zamówień  Publicznych  w  dniu  19  listopada  2019  r.  pod  numerem  624010-N-

W  dniu  8  stycznia  2020  r.  wykonawca 

Stołeczne  Wodne  Ochotnicze  Pogotowie 

Ratunkowe  z  siedzibą  w  Warszawie,  dalej  „Odwołujący”,  wniósł  odwołanie,  zarzucając 

Zamawiającemu naruszenie: 

art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie przedstawienia 

pełnego  uzasadnienia  faktycznego  oraz  uzasadnienia  prawnego  zawiadomienia  o 

powtórzeniu  czynności  wyboru  ofert  i  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  z  dnia  3 

stycznia 2020 r. w zakresie dotyczącym przyznania bądź nie wykonawcom punktów 

w kryterium oceny ofert „Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych 

do  realizacji 

zamówienia",  co  utrudnia  Odwołującemu  możliwość  skorzystania  ze 

środków ochrony prawnej; 

z  ostrożności  procesowej  jako  zarzut  ewentualny,  na  wypadek  nieuwzględnienia  zarzutu 

wskazanego 

powyżej: 

b)            art.  7  ust.  1  i  3  w  zw.  z  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wezwania 

Odwołującego do wyjaśnień treści złożonej oferty, tj. do rozstrzygnięcia wątpliwości, 

jeśli takie powstały, w związku z przedstawionym Zamawiającemu załącznikiem nr 5 

do  SIWZ  oraz  z  dokumentacją  potwierdzającą  posiadanie  uprawnień  przez  osoby, 

które realizować będą zamówienie, skutkiem czego zamiast przyznać Odwołującemu 

maksymalną  liczbę  punktów  w  kryterium  „Kwalifikacje  zawodowe  i  doświadczenie 

osób  wyznaczonych  do  realizacji  zamówienia",  Zamawiający  bez  dokonywania 

uprzednich 

wyjaśnień przyznał Odwołującemu tylko 10 pkt zamiast 40 pkt; 

c)              art.  7  ust.  1  i  3  w  zw.  z  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  brak  uznania  oferty 

Odwołującego  za  ofertę  najkorzystniejszą  i  wybór  oferty  wykonawcy  Multigrupa 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  we  Wrocławiu,  dalej 


„Multigrupa”,  podczas  gdy  Odwołujący  przedłożył  dowody  na  spełnienie  przesłanek 

do  przyznania  dodatkowych  30  pkt  w 

kryterium  „Kwalifikacje  zawodowe  i 

doświadczenie  osób  wyznaczonych  do  realizacji  zamówienia"  za  posiadanie  co 

najmniej  16  ratowników,  którzy  posiadają  wskazane  w  SIWZ  uprawnienia  od  co 

najmniej  36  miesięcy,  których  to  punktów  Zamawiający  bezpodstawnie 

Odwołującemu  nie  przyznał  (26.1  lit.  a  SIWZ).  Prawidłowa  ocena  Zamawiającego 

skutkowałaby uznaniem oferty Odwołującego za najkorzystniejszą; 

d)            art.  7  ust.  1  i  3  w  zw.  z  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  przyznanie  wykonawcy 

Multigrupa  40  pkt  w  kryterium  oceny  ofert  „Kwalifikacje  zawodowe  i  doświadczenie 

osób  wyznaczonych  do  realizacji  zamówienia",  podczas  gdy  ww.  wykonawca  nie 

spełnił  wymogów  uzasadniających  przyznanie  mu  punktów  w  ww.  kryterium  oceny 

ofert. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  oraz  nakazanie  Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności  wyboru najkorzystniejszej  oferty,  powtórzenia  czynności  badania i 

oceny  ofert,  oraz  sporządzenia  i  udostępnienia  Odwołującemu  uzasadnienia  faktycznego  i 

prawnego  dla  liczby  punktów  przyznanej  Odwołującemu  oraz  wykonawcy  Multigrupa  w 

kryterium  „Kwalifikacje  zawodowe  i  doświadczenie  osób  wyznaczonych  do  realizacji 

zamówienia’',  ewentualnie  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności  wyboru 

najkorzystniejszej  oferty  i  dokonania  ponownej  czynn

ości  badania  i  oceny  ofert  oraz 

przyznanie Odwołującemu 30 punktów w kryterium „Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie 

osób  wyznaczonych  do  realizacji  zamówienia”  i  nieprzyznanie  wykonawcy  Multigrupa  40 

punktów  w  kryterium  „Kwalifikacje  zawodowe  i  doświadczenie  osób  wyznaczonych  do 

realizacji zamówienia”. 

Odwołujący  wskazywał,  że  pismo  o  powtórzeniu  czynności  oceny  ofert  i  o  wyborze 

najkorzystniejszej  oferty  z  dnia  3  stycznia  2020  r. 

nie  zawiera  żadnego  uzasadnienia 

faktycznego  ani  prawnego  przyznania  wykonawcom  takiej  a  nie  innej  liczy  punktów. 

Odwołujący  spełnił  wymogi  określone  przez  Zamawiającego  w  pozacenowym  kryterium 

oceny  ofert  i  przedłożył  wymagane  przez  Zamawiającego  dokumenty  konieczne  do 

uzyskania  40  pkt  w  ww.  kryterium  oceny  ofert.  Pomimo  to  nie  przyznano  mu  30  pkt  z 

nieznanych  Odwołującemu  przyczyn.  Nadto,  wykonawca  Multigrupa  pierwotnie  w  tym 

kryterium oceny ofert otrzymał 0 pkt, natomiast po ponownej ocenie ofert 40 pkt. Wykonawcy 

nie mają żadnej wiedzy na temat tego jakimi motywami kierował się Zamawiający przyznając 

w  pozacenowym  kryterium  oceny  ofert  punkty.  Brak  uzasadnienia  faktycznego  i  prawnego 

uniemożliwia  wykonawcom  ustosunkowanie  się  do  jego  oceny.  Kryterium  oceny  ofert 

Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji  zamówienia" ma 

wagę aż 40%, zatem fakt przyznania bądź nie punktów w tym kryterium ma fundamentalne 


znaczenie dla wyniku postępowania i wykonawcy mają prawo znać motywy Zamawiającego 

przyznawania bądź nie punktów w tym kryterium. 

W  zakresie  zarzutu  naruszenia  art.  7  ust.  1  i  3  w  zw.  z  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp 

O

dwołujący wskazywał na zaniechanie przez Zamawiającego wezwania do wyjaśnień treści 

złożonej  oferty,  tj.  do  rozstrzygnięcia  wątpliwości,  jeśli  takie  powstały,  w  związku  z 

przedstawionym  Zamawiającemu  oświadczeniem  w  załączniku  5  do  SIWZ  oraz 

dokumentami  pr

zedłożonymi  na  potwierdzenie  posiadania  wymaganych  uprawnień  przez 

o

soby  wskazane  w  ww.  załączniku.  Zamiast  przyznać  Odwołującemu  maksymalną  liczbę 

punktów  w  kryterium  „Kwalifikacje  zawodowe  i  doświadczenie  osób  wyznaczonych  do 

realizacji  zamówienia"  Zamawiający  bez  dokonywania  uprzednich  wyjaśnień  przyznał 

Odwołującemu  w  tym  kryterium  tylko  10  pkt.  Odwołujący  wskazywał,  że  jeśli  po  stronie 

Zmawiającego  powstały  jakiekolwiek  wątpliwości  co  do  treści  przywołanych  wyżej 

dokumentów, Zamawiający zobowiązany był wezwać Odwołującego do złożenia wyjaśnień w 

trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp.  

Zdaniem  Odwołującego  Zamawiający  bezpodstawnie  zaniechał  przyznania 

Odwołującemu 30 pkt w kryterium oceny ofert „Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób 

wyznaczonych  do  real

izacji  zamówienia".  Odwołujący  przedłożył  Zamawiającemu 

prawidłowo  wypełniony  załącznik  nr  5  do  SIWZ  (opis  kwalifikacji  osób  przeznaczonych  do 

realizacji  zamówienia  wskazanych  w  pkt  26.1  lit.b.1-2  SIWZ),  w  którym  wskazał  16  osób 

posiadających uprawnienia, o których mowa we wskazanych w opisie kryterium oceny ofert 

aktach prawnych. Osoby te posiadają uprawnienia od co najmniej 36 miesięcy. Odwołujący 

przedłożył  kopię  dokumentów  potwierdzających  posiadanie  ww.  uprawnień  przez  osoby 

wskazane w wykazie. 

Dalej, 

według  Odwołującego,  Zamawiający  nieprawidłowo  przyznał  wykonawcy 

Multigrupa 30 pkt w kryterium „Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych 

do  realizacji  zamówienia”.  Wykonawca  Multigrupa  pierwotnie  otrzymał  w  pozacenowym 

kryterium  oceny  ofert 

0 pkt.  Po ponownym  badaniu ofert  Zamawiający  przyznał  mu jednak 

maksymaln

ą liczbę punktów, tymczasem przedłożone przez ww. wykonawcę dokumenty są 

wadliwe  i  nie  pozwalają  na  stwierdzenie  czy  Multigrupa  dysponuje  osobami  spełniającymi 

wymogi Zamawiającego, co uprawniałoby Zamawiającego do przyznania maksymalnej liczby 

punktów  w  kryterium  „Kwalifikacje  zawodowe  i  doświadczenie  osób  wyznaczonych  do 

realizacji zamówienia". 

Wobec  nieuzasadnionego  utajnienia  numerów  PESEL  osób  wskazanych  w 

załączniku nr 5 do SIWZ nie jest możliwe stwierdzenie czy osoba ta posiada uprawnienia od 

co  najmniej  36  miesięcy,  a  więc  czy  spełnia  wymóg  określony  w  kryterium  „Kwalifikacje 


zawodowe  i  doświadczenie  osób  wyznaczonych  do  realizacji  zamówienia".  Nie  ma  też 

możliwości identyfikacji takiej osoby, albowiem w Polsce jedynie numer PESEL  identyfikuje 

daną  osobę.  Nie  jest  możliwe  też  stwierdzenie,  czy  dana  osoba  ma  pełną  zdolność  do 

czynności prawnych (pełnoletność). Zarówno w szkoleniu ratowników wodnych, jak i w kursie 

z  zakresu  kwalifikowanej  pierwszej  pomocy, 

może  uczestniczyć,  a  także  ukończyć  go  z 

wynikiem pozytywnym i uzyskać stosowne zaświadczenie, osoba niepełnoletnia. Ani ustawa 

o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, ani ustawa o Państwowym 

Ratownictwie  Medycznym, 

ani  też  akty  wykonawcze  wydane  do  tych  ustaw  w  zakresie 

wskazanych szkoleń, nie nakładają warunku pełnoletności. Niemniej osoba taka nie będzie 

miała  statusu  „ratownika  wodnego".  Status  taki  można  nabyć  dopiero  w  czasie  nabycia 

pełnej zdolności do czynności prawnych, a więc uzyskania pełnoletności. Od tego momentu 

można  dopiero  liczyć  okres  36  miesięcy  posiadania  uprawnień.  Wobec  faktu  utajnienia 

numerów  PESEL  osób  wskazanych  przez  wykonawcę  Multigrupa,  Zamawiający  nie  mógł 

stwierdzić czy ww. osoby spełniają wymóg posiadania uprawnień od co najmniej 36 miesięcy 

przed  terminem  składania  ofert,  wobec  tego  nie  miał  podstaw  do  tego,  aby  przyznać 

wykonawcy  Multigrupa  30 

pkt  w  kryterium  „Kwalifikacje  zawodowe  i  doświadczenie  osób 

wyznaczonych do realizacji zamówienia". 

Ponadto, 

przedłożone  przez  wykonawcę  Multigrupa  dokumenty  na  potwierdzenie 

uprawnień  osób  przeznaczonych  do  realizacji  zamówienia  zawierają 

szereg 

nieprawidłowości,  wobec  czego  nie  powinny  zostać  uznane  przez  Zamawiającego.  Część 

zaświadczeń  jest  niekompletna,  a  Zamawiający  jasno  wskazał  w  SIWZ,  że  zaświadczenia 

nie  podlega

ją  uzupełnieniu.  Dlatego  też  przedstawienie  jedynie  części  zaświadczenia,  nie 

zaś  pełnego  zaświadczenia,  ma  zasadniczy  wpływ  na  ocenę  prawidłowości  przedłożonych 

dokumentów. Wykonawca Multigrupa przedstawił dokumenty, z których nie wynika również, 

aby  prze

dstawione  przez  ww.  wykonawcę  osoby  spełniały  wymóg  konieczny  do  uzyskania 

10  pkt  w  przywołanym  wyżej  kryterium  oceny  ofert.  Utajnienie  numerów  PESEL  powoduje 

brak  możliwości  stwierdzenia  czy  wskazane  osoby  mają  minimum  12  miesięczne 

doświadczenie w pracy na stanowisku ratownika wodnego od uzyskania uprawnień. 

Odwołujący  stwierdzał  też,  że  nawet  gdyby  Zamawiający  z  jakichś  przyczyn  nie 

przyznał  Odwołującemu  30  pkt  (do  czego  w  ocenie  Odwołującego  nie  ma  podstaw)  i 

jednocześnie prawidłowo oceniłby  ofertę wykonawcy  Multigrupa (brak  punktów  w  kryterium 

„Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia"), to i 

tak  o

ferta  Odwołującego  byłaby  ofertą  najkorzystniejszą.  Wobec  tego  działanie 

Zamawiającego naruszyło zasady uczciwej konkurencji, co miało znaczenie dla oceny ofert. 

Do  postępowania  odwoławczego  w  dniu  13  stycznia  2020  r.  przystąpił  po  stronie 

Zamawiającego wykonawca Multigrupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 


we  Wrocławiu,  dalej  również  „Przystępujący”,  podnosząc  że  żądanie  Odwołującego 

przyznania mu punktów w kryterium kwalifikacji jest nieuzasadnione, bowiem wykonawca w 

ogóle nie przedłożył  dokumentów  potwierdzających  posiadanie przez  osoby  skierowane do 

realizacji  zamówienia  dodatkowej  kwalifikacji  przydatnej  w  ratownictwie  wodnym  z  art.  2 

ustawy  o  bezpieczeństwie  osób  przebywających  na  obszarach  wodnych.  Zatem  żadna  z 

osób  wskazanych  przez  Odwołującego  nie  spełnia  kryterium  uznania  jej  za  ratownika 

wodnego  w  rozumieniu  art.  2  ustawy. 

Z  tego  względu  dalsze  badanie  czy  osoby  te  mają 

uprawnienia  od  36  miesięcy  lub  doświadczenie  w  pracy  na  stanowisku  ratownika  przez 

minimum 12 miesięcy jest bezprzedmiotowe, bowiem Odwołujący nie wykazał, aby osoby te 

spełniały definicję ratownika wodnego. 

Niezależnie  od  powyższego,  Przystępujący  wskazywał,  iż  złożone  przez 

Odwołującego  dokumenty  dotknięte  są  wieloma  wadami,  a  podstawą  oceny  kryterium 

posiadania  uprawnień  od  36  miesięcy  jest  oświadczenie  wykonawcy  według  wzoru  z  pkt 

h  SIWZ,  a  złożone  dodatkowo  dokumenty  mają  potwierdzać  posiadanie  uprawnień 

opisanych w ustawach. 

Przystępujący podnosił, że ukończenie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy (kpp) i 

uzyskanie tytułu ratownika mają ważność przez trzy lata i muszą być ponownie uzyskane po 

tym  okresie.  Wbrew  twi

erdzeniom  Odwołującego  określenie  czy  zaświadczenie  jest 

recertyfikowane  nie  przesądza,  czy  dana  osoba  miała  taki  kurs  ukończony  wcześniej, 

bowiem  wiele  osób  wykonuje  pełny  kurs  dla  przypomnienia  umiejętności  i  wiedzy  objętej 

kursem 

i  wówczas  pomimo  ciągłości  posiadania  ważnego  kursu  KPP  nie  ma  informacji  o 

recertyfikacji. 

Okres  posiadania  uprawnień  od  minimum  36  miesięcy  przez  osoby  skierowane 

wynika  z  oświadczenia  Przystępującego  o  posiadaniu  ww.  uprawnień  przez  skierowanych 

minimum 16 ratowników przez okres co najmniej 36 miesięcy według wzoru określonego w 

SIWZ. Z

atem złożone przez Przystępującego dokumenty są prawidłowe i wystarczające dla 

spełnienia kryterium z pkt 26.1 lit. b SIWZ. 

Przystępujący  wskazywał,  że  samo  zanonimizowanie  numeru  PESEL  nie  stanowi 

przeszkody  do  st

wierdzenia  spełnienia  kryterium  kwalifikacji  z  pkt  26.1  lit.  b  SIWZ. 

Dokumenty  te 

zawierają  wymagane  przez  Zamawiającego  dane  w  postaci  imienia  i 

nazwiska,  dat  odbycia  kursu  i  zdania  egzaminu  na  ratownika, 

jak  również  daty  uzyskania 

zaświadczeń  o  ukończeniu  kursów  kwalifikowanej  pierwszej  pomocy.  W  przypadku  co 

najmniej 16 ratowników przedłożone dokumenty, potwierdzają spełnienie tego kryterium. Co 

więcej,  Zamawiający  miał  możliwość  weryfikacji  przedłożonych  przez  Odwołującego  kopii 

dokumentów, choćby u podmiotów, które wystawiały te zaświadczenia, jeżeli zaszłaby taka 


pot

rzeba.  Zawierały  one  bowiem  imię  i  nazwisko  oraz  numer  dokumentu,  a  także  nazwę 

podmiotu

, który wystawiał zaświadczenie.   

Wbrew  twierdzeniom  Odwołującego,  podanie  numeru  PESEL  nie  daje  informacji  o 

zdolności  do  czynności  prawnej  danej  osoby,  bowiem  jest  wiele  przypadków  gdy  osoba 

posiadająca  numer  PESEL  nie  posiada  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnej  np.  osoby 

ubezwłasnowolnione.  Numer  PESEL  można  też  nadać  osobie  zmarłej.  Zakrycie  numeru 

PESEL 

pozostaje  całkowicie  bez  wpływu  na  ocenę  prawidłowości  przedłożonych 

dokumentów.  Zamawiający  nie  wymagał  w  żadnych  dokumentach  określonych  w  SIWZ 

wskazania  numeru  PESEL 

ratowników,  wręcz  przeciwnie  ograniczał  się  do  imienia  i 

nazwiska we wszystkich dokumenta

ch i oświadczeniach.  

Ponadto, 

Przystępujący podkreślał, że zgodnie z pkt 26.1 lit. b SIWZ weryfikacja 12 

miesięcznego  doświadczenia  odbywa  się  w  oparciu  o  oświadczenie  wykonawcy.  Takie 

oświadczenie  zostało prawidłowo  złożone  przez  Przystępującego.  Odwołujący  nie  wykazał, 

aby oświadczenie to było nieprawidłowe. 

Zamawiający pismem z dnia 21 stycznia 2020 r. oświadczył, iż uwzględnia odwołanie 

w  całości.  Przystępujący  po  stronie  Zamawiającego  wykonawca  Multigrupa  Spółka  z 

ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  we  Wrocławiu  złożył  na  posiedzeniu 

oświadczenie  w  przedmiocie  sprzeciwu  co  do  uwzględnionych  przez  Zamawiającego 

zarzutów przedstawionych w odwołaniu. 

Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia  i  stanowiska 

stron 

oraz uczestnika postępowania odwoławczego, złożone w pismach procesowych, 

jak też podczas rozprawy, Izba stwierdziła, iż odwołanie zasługuje na uwzględnienie w 

zakresie  zarzutu  zaniechania  przedstawienia  uzasadnienia  faktycznego  i  prawnego 

punktacji przyznanej wykonawcom w kryterium oceny ofert „Kwalifikacje zawodowe i 

doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia". 

Izba  dopuściła  w  niniejszej  sprawie  dowody  z  dokumentacji  postępowania,  

w  szczególności:  z  protokołu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  ogłoszenia  

o  zamówieniu,  ofert  wykonawców,  informacji  Zamawiającego  o wyborze  oferty 

najkorzystniejszej  z  dnia  3  stycznia  2020  r. 

Izba  wzięła  również  pod  uwagę  stanowiska 

wyrażone  w  odwołaniu,  piśmie  procesowym  Przystępującego,  odpowiedzi  na  odwołanie, 

także oświadczenia i stanowiska stron i uczestnika postępowania odwoławczego wyrażone 

ustnie do protokołu posiedzenia i rozprawy w dniu 21 stycznia 2020 r.  

Uwzględniając powyższe, Izba ustaliła, co następuje. 

Przedmiotem  postępowania  jest  świadczenie  kompleksowej  usługi  zabezpieczenia 


ratowniczego  poprzez  zapewnienie  wykonywania  i  nadzoru  nad 

bezpieczeństwem  osób 

korzystających z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy  w Dzielnicy Wola w 

2020 r. 

Izba  ustaliła,  że  w  celu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  przyjął 

następujące  kryteria  oceny  ofert  przypisując  im  odpowiednio  wagi  procentowe:  cena 

wykonania  całego  zamówienia  (z  podatkiem  VAT)  —  60%  oraz  kwalifikacje  zawodowe  i 

doświadczenie  osób  wyznaczonych  do  realizacji  zamówienia  —  40%.  Zgodnie  z  pkt  26.1 

lit.b)  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  dalej  „SIWZ”,  w  ramach  kryterium 

„Kwalifikacje  zawodowe  i  doświadczenie  osób  wyznaczonych  do  realizacji  zamówienia” 

ocena zostanie dokonana według poniższych zasad:   

Wykonawca,  który  skieruje  do  realizacji  zamówienia  co  najmniej  16  osób  posiadających 

uprawnienia  ratowników  wodnych  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  a  w 

szczególności  zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  18  sierpnia  2011  r.  o  bezpieczeństwie  osób 

przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1482), Rozporządzeniem 

MSW z dnia 23 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 108) w sprawie minimalnych wymagań 

dotyczących  liczby  ratowników  wodnych  zapewniających  stałą  kontrolę  wyznaczonego 

obszaru wod

nego (z późn. zm.), Rozporządzeniem MSW z dnia 21 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 

2012 r poz. 747) w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym oraz Ustawą z dnia 8 września 

2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 993 z późn. zm), 

które posiadają wskazane uprawnienia od co najmniej 36 miesięcy (przed upływem terminu 

składania ofert) — uzyska w ramach niniejszego kryterium 30 pkt.  

Ocena zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia (w formie wykazu 

o którym  mowa w  pkt.  13.1.11  SIWZ) wskazującego spełnianie powyższych wymogów.  Do 

oświadczenia  należy  załączyć  kopię  dokumentów  potwierdzających  posiadanie  ww. 

uprawnień  przez  osoby  wskazane  w  wykazie.  Brak  załączenia  przez  Wykonawcę  do  ww. 

oświadczenia  kopii  uprawnień  będzie  skutkowało  nieprzyznaniem  punktów  w 

przedmiotowym kryterium. 

Wykonawca, który wykaże, że osoby wskazane w wykazie (o którym mowa w pkt. 13.1.h. 

SIWZ) 

mają  minimalnie  12  miesięcy  łącznego  doświadczenia  w  pracy  na  stanowisku 

ratownika  wodnego  od  daty  uzys

kania  uprawnień  wskazanych  w  wyżej  wymienionych 

przepisach,  uzyska  po  1  pkt 

za  każdą  wykazaną  osobę  spełniającą  powyższy  wymóg. 

Zamawiający w ramach niniejszego kryterium przyzna max. 10 pkt. 

Wykaz ten nie będzie podlegał uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 2 i 3 ustawy z uwagi na fakt, 

iż  jest  wymagany  w  celu  oceny  ofert  w  zakresie  kryterium  „Kwalifikacje  zawodowe  i 

doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”. 


Do  upływu  terminu  składania  ofert  wpłynęły  trzy  oferty  od  następujących 

wykonawców:  Odwołującego,  Przystępującego  oraz  wykonawcy  F.  O.  prowadzącego 

działalność gospodarczą pod firmą Ratownictwo Wodne F. O. z siedzibą w Poznaniu. 

Zamawiający  pismem  z  dnia  11  grudnia  2019  r.  poinformował  o  wyborze  jako 

najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy 

Stołeczne  Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z 

siedzibą  w  Warszawie,  przyznając  mu  10  pkt  w  kryterium  pozacenowym,  a  pozostałym 

wykonawcom 0 pkt w tymże kryterium.  

Następnie pismem z dnia 3 stycznia 2020 r.  Zamawiający zawiadomił wykonawców, 

że  w  związku  z  podniesionymi  przez  jednego  z  wykonawców  uczestniczących  w 

postępowaniu (Multigrupa - pismo zatytułowane odwołanie a przekazane zamawiającemu w 

dniu  16  grudnia  2019  r.)  argumentami  dotyczącymi  nieprawidłowo  wykonanej  czynności 

oceny  ofert,  postanowiono  powtórzyć  (w  oparciu  o  kryteria  określone  w  pkt  25  i  26  SIWZ) 

czynność  oceny  ofert  złożonych  w  przetargu.  W  wyniku  powtórzenia  czynności  oceny 

złożonych  ofert,  działając  na  podstawie  art.  92  ust.  1  ustawy  Pzp,  Zamawiający 

poinformował,  iż  jako  najkorzystniejsza  została  wybrana  oferta  złożona  przez  wykonawcę 

Multigrupa i otrzymała 40 pkt w kryterium pozacenowym, podczas gdy oferta Odwołującego 

w tymże kryterium otrzymała 10 pkt. 

Izba zważyła, co następuje. 

W pierwszej kolejności Izba, odnosząc się do wniosku Przystępującego o odrzucenie 

odwołania w oparciu o art. 189 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, postanowiła oddalić przedmiotowy 

wniosek. 

Izba  stwierdziła,  że  nie  zachodzą  przesłanki  do  odrzucenia  odwołania,  o  których 

stanowi  art.  189  ust.  2  ustawy  Pzp.  Przyst

ępujący  wskazywał,  że  Odwołujący  nie  spełnia 

warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 12.2 SIWZ.  

Izba  ustaliła,  że  wykonawca  Multigrupa  miał  możliwość  kwestionowania  spełnienia 

przez  Odwołującego  warunków  udziału  w  postępowaniu  już  po  pierwszym  wyborze 

najkorzystniejszej oferty, który miał miejsce w dniu 11 grudnia 2019 r. Przystępujący w dniu 

16  grudnia  2019  r. 

wniósł  odwołanie,  kwestionując  jedynie  uprawnienia  wszystkich 

ratowników  wskazanych  przez  Odwołującego  w  wykazie,  a  następnie  wycofał  w  dniu  30 

grudnia 2019 r. 

złożone odwołanie. 

Zgodnie z art. 189 ust. 2 pkt  2 ustawy  Pzp 

Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, 

że odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony. Podmiotem nieuprawnionym 

w  rozumieniu  art.  189  ust.  2  pkt  2  ustawy 

Pzp  jest  podmiot  niebędący  wykonawcą, 

uczestnikiem  postępowania,  np.  podmiot,  który  nie  złożył  oferty  lub  członek  konsorcjum 

działający  w  imieniu  własnym,  osoba  nieupoważniona  do  reprezentacji  wykonawcy  czy 

podwykonawca. Zatem, dopiero gdyby O

dwołujący przestał być uczestnikiem postępowania 


o  udzielenie  zamówienia  (zostałby  przykładowo  wykluczony  przez  Zamawiającego,  a 

następnie  nie  wniósłby  skargi  do  sądu  okręgowego  na  wyrok  Izby  podtrzymujący  decyzję 

Zamawi

ającego  o  wykluczeniu  go  z  postępowania),  jego  odwołanie,  jako  wniesione  przez 

podmiot  nieuprawniony,  podlega

łoby  odrzuceniu  na  podstawie  art.  189 ust.  2 pkt  2 ustawy 

Pzp. 

Następnie,  Izba  ustaliła,  że  Zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia publicznego z  zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 

wymaganych przy procedurze, której wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 

określonej  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych. 

Nie  sposób  zgodzić  się  z  Przystępującym,  który  twierdził  na  rozprawie,  iż  nie 

mógł  skarżyć  samego  zaniechania wykluczenia,  a jedynie wybór  najkorzystniejszej  oferty  z 

uwagi na wartość postępowania. 

Zgodnie  z  art.  180  ust.  2  ustawy  Pzp,  je

żeli  wartość  zamówienia  jest  mniejsza  niż 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie 

przysługuje  wyłącznie  wobec  czynności:  1)  wyboru  trybu  negocjacji  bez  ogłoszenia, 

zamówienia  z  wolnej  ręki  lub  zapytania  o  cenę;  2)  określenia  warunków  udziału  w 

postępowaniu;  3)  wykluczenia  odwołującego  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia;  4) 

odrzucenia  oferty  odwołującego;  5)  opisu  przedmiotu  zamówienia;  6)  wyboru 

najkorzystniejszej oferty.  

Zgodnie z uchwałami podjętymi przez Sąd Najwyższy w dniu 17 listopada 2017 r. po 

rozpoznaniu zagadnienia prawnego w sprawach o sygn. akt III CZP 56/17 oraz III CZP 58/17 

z

arzuty odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w art. 180 ust. 2 pkt 6 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2015 

r.,  poz.  2164  ze  zm.)  mogą  obejmować  także  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy,  który 

złożył  ofertę  wybraną  przez  zamawiającego  lub  zaniechanie  odrzucenia  oferty,  która 

powinna podlegać odrzuceniu.  

N

a  gruncie  art.  180  ust.  2  pkt  6  ustawy  Pzp  w  ramach  pojęcia  wyboru 

najkorzystniejszej  oferty,  powinno  się  uwzględnić  także  te  czynności  lub  zaniechania 

dokonania czynności, które w sposób bezpośredni wpływają na wybór określonej oferty jako 

najkorzys

tniejszej  w  danym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego. 

Zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  stanowi  element  składowy  czynności  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej  w  ww.  rozumieniu  tego  pojęcia.  Skutki  zaniechania  dokonania  tej 

czynności  warunkują  bezpośrednio  decyzje  zamawiającego  w  zakresie  czynności  wyboru 

oferty  najkorzystniejszej,  który  bez  względu  na  odwołania  składane  przez  wykonawców  i 

podnoszone  przez  nich  zarzuty  obowiązany  jest  prowadzić  postępowanie  zgodnie  z 


przepisami  ustawy  Pzp.  Zaniech

anie  wykluczenia  wykonawcy  ma  bezpośredni  wpływ  na 

samą czynność wyboru oferty najkorzystniejszej.  

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła  dalej,  że  Odwołujący  posiada  interes  w 

uzyskaniu  przedmiotowego  zamówienia,  kwalifikowany  możliwością  poniesienia  szkody  w 

wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, o których mowa w art. 179 ust. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych, co uprawniało go do złożenia odwołania.  

Izba  nie  podzieliła  argumentacji  Przystępującego  co  do  braku  wykazania  interesu 

Odwołującego  do  wniesienia  odwołania.  Izba  wskazuje,  że  wbrew  twierdzeniom 

Przystępującego  art.  179  ust.1  ustawy  Pzp  mówi  o  interesie  w  uzyskaniu  danego 

zamówienia,  a  nie  o  interesie  prawnym  we  wniesieniu  odwołania.  Odnosząc  się  zaś  do 

argumentacji,  że  Odwołujący  podlega  wykluczeniu  z  postępowania,  bowiem  nie  spełnia 

warunku  udziału  określonego  w  pkt  12.2  SIWZ,  należy  wskazać,  co  następuje.  Skoro 

Odwołujący  nie  został  wykluczony  z  postępowania,  to  cały  czas  ma  szansę  na  uzyskanie 

przedmiotowego zamówienia i  może ponieść szkodę na  skutek  niezgodnych  z  ustawą Pzp 

decyzji zamawiającego, a tym samym ma interes w uzyskaniu zamówienia w rozumieniu art. 

179 ustawy Pzp.  

Równocześnie Izba wskazuje, że wbrew twierdzeniom Przystępującego podnoszonym 

na  posiedzeniu,  k

westia  badania  interesu  we  wniesieniu  odwołania,  o  którym  mowa  w  art. 

179 ust. 1 ustawy Pzp, stanowi materialno

prawną podstawę oceny odwołania i nie mieści się 

w  dyspozycji  art.  189  ust.  2  ustawy  Pzp

,  tj.  formalnych  podstaw  do  odrzucenia  odwołania. 

Brak  interesu 

w  uzyskaniu  zamówienia  skutkuje  oddaleniem  odwołania,  a  nie  jego 

odrzuceniem. 

W  dalsz

ej  kolejności  Izba  uznała,  że  odwołanie  zasługuje  na  uwzględnienie  w 

zakresie zarzutu zaniechania przedstawienia uzasadnienia faktycznego i prawnego punktacji 

przyznanej  wykonawcom  w  kryterium  oceny  ofert  „Kwalifikacje  zawodowe  i  doświadczenie 

osób  wyznaczonych  do  realizacji  zamówienia".  Izba  stwierdziła,  że  zasadny  jest  zarzut 

naruszenia art. 92 ust. 1 ustawy Pzp

, zgodnie z którym zamawiający informuje niezwłocznie 

wszystkich  wykonawców  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę  albo  imię  i 

nazwisko,  siedzibę  albo  miejsce  zamieszkania  i  adres,  jeżeli  jest  miejscem  wykonywania 

działalności  wykonawcy,  którego  ofertę  wybrano,  oraz  nazwy  albo  imiona  i  nazwiska, 

siedziby  albo  miejsca zamieszkania i  adresy,  jeżeli  są miejscami  wykonywania działalności 

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łączną punktację, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Z powyższego wynika, iż wszystkie czynności, o których mowa we wskazanym wyżej 

przepisie,  winny  być  przez  zamawiającego  uzasadnione.  Obowiązek  ten  dotyczy  również 


uzasadnienia  czynności  oceny  ofert  i  przyznawania  im  punktów  w  poszczególnych 

kryteriach

. Wobec każdego wykonawcy  uzasadnienie przyznania określonej  liczby  punktów 

jego ofercie jest o tyle oczywiste, że każdy wykonawca jest uprawniony do tego, by wiedzieć, 

na  jakiej  podstawie  jego  oferta  została  oceniona  w  taki  czy  inny  sposób.  Podanie 

uzasadnienia faktycznego i prawnego oceny ofert stanowi 

realizację zawartej w art. 7 ust. 1 

ustawy  Pzp  zasady 

przejrzystości,  która  obejmuje  między  innymi  możliwość  prześledzenia 

procesu decyzyjnego zamawiającego (vide: wyrok KIO z dnia 11 sierpnia 2017 r., sygn. akt 

KIO 1577/17). 

W  ocenie 

składu  orzekającego  Izby  w  zasadzie  brak  jakichkolwiek  informacji  w 

zakresie  przyznania  punktów  poszczególnym  wykonawcom  w  kryterium  oceny  ofert 

„Kwalifikacje zawodowe  i  doświadczenie osób  wyznaczonych do  realizacji  zamówienia”  nie 

spełnia  wymogów  pozwalających  uznać  takie  pismo  za  uzasadnienie  w  rozumieniu art.  92 

ust.  1  ustawy  Pzp. 

Wymaga  podkreślenia,  iż  powyższe  kryterium  nie  było  oceniane  na 

podstawie  precyzyjnego  sposobu,  gdzie  przyznanie  punktów  stanowi  wynik  operacji 

matematycznej  na  podstawie  podstawionych  danych 

lub  umożliwia  na  zasadzie 

zerojedynkowej  ustalić,  czy  dana  liczba  punktów  się  wykonawcy  należy  czy  też  nie. 

Przyznawanie punktów w kryterium pozacenowym w niniejszym postępowaniu było wynikiem 

oceny 

Zamawiającego na podstawie dokumentów składanych przez wykonawców. Zatem, o 

podstawach takiej, a nie innej oceny, wykonawcy winni 

zostać powiadomiony. 

Podnieść  należy,  że  Odwołujący  nie  otrzymał  uzasadnienia,  a  jedynie  informację  o 

liczbie 

przyznanych  mu  punktów.  Wszystkie  informacje  o  podstawach  czynności 

zamawiającego, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca winien uzyskać z 

zawiadomienia wystosowanego przez zamawiającego na podstawie wskazanego przepisu i 

od  dnia  uzyskan

ia tych informacji  rozpoczyna  się bieg  terminu  do  wniesienia odwołania na 

wskazane  cz

ynności.  Wobec  faktu,  iż  Odwołującemu  uniemożliwiono  zapoznanie  się 

chociażby  z  przyczyną  nieprzyznania  maksymalnej  liczby  punktów  w  kryterium 

pozacenowym

,  Izba  nakazała  zamawiającemu  sporządzenie  uzasadnienia  faktycznego  i 

p

rawnego,  z  którego  w  sposób  niebudzący  wątpliwości  będą  wynikać  decyzje  w  zakresie 

oceny wskazanego kryterium. 

Wobec  powyższego  Izba  oddaliła  zarzut  niewłaściwej  oceny  oferty  Odwołującego 

oraz  P

rzystępującego  w kryterium  pozacenowym,  a także zarzut  zaniechania wezwania do 

złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  oferty  Odwołującego,  uznając  je  za  przedwczesne.  Dopiero 

po  sporządzeniu  szczegółowego  uzasadnienia  wykonawcy  będą  mogli  ocenić  zasadność 

czynności  zamawiającego  i  podjąć  decyzję  w  kwestii  ewentualnego  wniesienia  w  tym 

zakresie środka odwoławczego. 

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji. 


O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  wyniku  

na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  1

0  Prawa  zamówień  publicznych  oraz  w  oparciu  o  przepisy  

§  3  i  §  5  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      ……………………………… 


wiper-pixel