KIO 430/20 WYROK dnia 13 marca 2020 roku

Data: 14 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 430/20 

WYROK 

z dnia 13 marca 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie: 

Przewodniczący: 

Justyna Tomkowska 

Protokolant:   

Klaudia Ceyrowska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  13  marca  2020  roku  w  Warszawie 

odwołania 

wniesionego  do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  28  lutego  2020  roku  przez 

wykonawcę: J. M. prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Kalinowie 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego:  Skarb  Państwa,  Państwowe 

Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Łomża z siedzibą w Łomży 

przy  udziale 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  - 

Konsorcjum  (1) 

Verde  Sp.  z  o.o.  sp.  k.  z  siedzibą  w  Skierniewicach,  (2)  M.  S. 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU M. S. z siedzibą w Małkini Górnej, 

zgłaszających przystąpienie po stronie Zamawiającego; 

orzeka: 

uwzględnia odwołanie  w  całości  i  nakazuje Zamawiającemu  unieważnienie czynności 

wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  a  także  nakazuje  powtórzenie  procesu  badania  

i oceny ofert, 

w tym wykluczenie Przystępującego Konsorcjum Verde z postępowania  

z  powodu  nie

spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  niewykazania  braku 

podstaw do jego wykluczenia z postępowania i uznania jego oferty za odrzuconą, 

kosztami  postępowania  obciąża  Zamawiającego:  Skarb  Państwa,  Państwowe 

Gospodarstwo  Leśne  „Lasy  Państwowe”  Nadleśnictwo  Łomża  z  siedzibą  

w Łomży i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  kwotę  15  000  zł  00  gr  (słownie: 

piętnastu  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Odwołującego  J.  M. 


prowadzącego  działalność  gospodarczą  z  siedzibą  w  Kalinowie  tytułem 

wpisu od odwołania; 

zasądza 

od 

Zamawiającego 

Skarbu 

Państwa, 

Państwowego 

Gospodarstwa 

Leśnego  „Lasy  Państwowe”  Nadleśnictwo  Łomża  z 

sied

zibą  w  Łomży  na  rzecz  Odwołującego  –  J.  M.  prowadzącego 

działalność 

gospodarczą 

siedzibą 

Kalinowie 

kwotę  

w  wysokości  18  600  zł  00  gr  (słownie:  osiemnastu  tysięcy  sześciuset  złotych 

00/100 groszy) tytułem zwrotu kosztów wpisu oraz zastępstwa procesowego. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łomży.  

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt KIO 430/20 

UZASADNIENIE 

Dnia  28  lutego  2020  roku  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  Warszawie,  

na podstawie art.  180 ust. 1 ustawy Praw

o zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 

1834  ze  zmianami; 

dalej:  „Ustawa  Pzp”)  odwołanie  złożył  Wykonawca  J.  M.  prowadzący 

działalność gospodarczą z siedzibą w Kalinowie, dalej jako „Odwołujący”.  

Zamawiający:  Skarb  Państwa,  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  „Lasy  Państwowe” 

Nadleśnictwo Łomża  z  siedzibą  w  Łomży  prowadzi  postępowanie o udzielenie  zamówienia 

publicznego  pn.  Ochrona  czynna  cennych  siedlisk  przyrodniczych  w  obszarze  Natura  2000 

Czerwony Bór, nr ogłoszenia o zamówieniu: 2019/S 245-603427. Postępowanie prowadzone 

zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości równiej lub wyższej niż kwoty 

określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

Odwołanie  złożono  od  czynności  Zamawiającego  podjętych w  postępowaniu  w  dniu 

18 luteg

o 2020r. polegających na: 

wyborze jako najkorzystniejszej oferty konsorcjum Verde sp. z o.o. sp. k. oraz M. S. 

(dalej: „Konsorcjum” lub „Wykonawcy”); 

zaniechaniu wykluczenia Konsorcjum z postępowania oraz odrzucenia jego oferty; 

dwuk

rotnym  wzywaniu  Konsorcjum  do  uzupełnienia  tych  samych  braków  

w formularzach JEDZ; 

zaniechaniu  wezwania  Konsorcjum  do  złożenia  wyjaśnień  odnośnie  złożonych 

zaświadczeń. 

Zaskarżonym czynnościom zarzucono naruszenie: 

art.  89  ust.  1  pkt  8)  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty,  pomimo 

że została 

złożona przez osobę nieupoważnioną do reprezentacji wszystkich członków Konsorcjum; 

art.  26  ust.  3a  Pzp 

poprzez  zaniechanie  wezwania  Konsorcjum  do  złożenia 

pełnomocnictwa  potwierdzającego,  że  oferta  została  złożona  przez  osobę  upoważnioną  do 

reprezentacji wszystkich członków Konsorcjum; 

art.  24  ust.  1  pkt  12)  Pzp  oraz  art.  89  ust.  1  pkt  5)  Pzp  poprzez  zaniechanie 

wykluczenia Konsorcjum oraz odrzucenia jego oferty, pomimo 

że Konsorcjum nie wykazało 

spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  tj.  złożyło  formularze  JEDZ,  w  których  nie 

zadeklarowało dysponowania zasobami zgodnie z pkt 7.1. lit a) tiret 17-20. SIWZ; 

art.  24aa  ust.  1  Pzp  oraz  art.  26  ust.  1  Pzp  poprzez  dokonanie  oceny  oferty 

Konsorcjum  ora

z  wezwanie  do  przedstawienia  aktualnych  oświadczeń  lub  dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1  Pzp, pomimo niewykazania 

we  wstępnym  oświadczeniu  JEDZ  spełnienia  przez  Konsorcjum  warunków  udziału  

w postępowaniu; 


art. 24 ust. 1 pkt 12) Pzp oraz art. 89 ust. 1 pkt 5) Pzp w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1) Pzp 

oraz  art.  26  ust.  3  Pzp 

poprzez  zaniechanie  wykluczenia Konsorcjum  z  postępowania oraz 

zaniechanie odrzucenia jego oferty, pomimo 

że Konsorcjum nie wykazało braku podstaw do 

jego  wykluczenia  z  postępowania,  tj.  nie  przedstawiło  oświadczeń  i  dokumentów 

wykazujących brak tych podstaw na dzień złożenia oferty; 

art. 26 ust. 3 Pzp poprzez: 

a. 

dwukrotne  wezwanie  Konsorcjum  do  uzupełnienia  braków  złożonych  formularzy 

JEDZ; 

b. 

zaniechanie  wezwania  Konsorcjum  do  złożenia  wyjaśnień  (w  odniesieniu  do 

oświadczeń  o  niezaleganiu  w  zobowiązaniach  podatkowych  oraz  z  tytułu  składek  na 

ubezpieczenia  społeczne)  z  powodu  przedstawienia  dokumentów  nie  wykazujących  braku 

podstaw do wykluczeni

a z postępowania na dzień złożenia oferty.  

Odwołujący wnosił o: 

unieważnienie czynności Zamawiającego polegającej na wyborze oferty Konsorcjum 

jako najkorzystniejszej; 

nakazanie Zamawiającemu wykluczenia Konsorcjum z postępowania oraz odrzucenia 

jego oferty 

względnie wezwania Konsorcjum do złożenia stosownych wyjaśnień; 

nakazanie Zamawiającemu przeprowadzenia ponownej oceny ofert. 

Zarówno  Odwołujący,  jak  i  Konsorcjum  złożyli  oferty  w  postępowaniu.  W  dniu  18 

lutego 2020r. Zamawiający zawiadomił o wyborze oferty Konsorcjum jako najkorzystniejszej. 

Nieważność złożonej oferty - brak upoważnienia 

Zdaniem Odwołującego oferta Konsorcjum jest nieważna, bowiem została podpisana 

przez osobę nie dysponującą upoważnieniem do reprezentacji drugiego z konsorcjantów. 

Ofertę złożył p. Ł. T. w dniu 20 stycznia 2020r. Żaden dokument przedstawiony do akt 

postępowania i ujawniony Odwołującemu w trybie art. 96 ust. 3 Pzp nie dowodzi, że zarówno 

w  tym  dniu, 

jak  i  najdalej  w  dniu  przypadającym  na  termin  złożenia  oferty,  p.  T.  był 

upoważniony  do  udziału  w  postępowaniu także w  imieniu i  na  rzecz  p.  S.  . W toku  dalszej 

procedury,  przed  wyborem  najkorzystniejszej  oferty,  Konsorcjum  takiego  dokumentu  nie 

przedstawiło. 

W  odpowiedzi  na  wezwanie  Zamawiającego,  Wykonawcy  dostarczyli  umowę 

konsorcjum.  W  §  4.1.  umowy  zawarto  m.in.  upoważnienie  dla  lidera  do  reprezentacji  

w  postępowaniu.  Umowa  konsorcjum  została  jednak  zawarta  19  dni  po  terminie  złożenia 

ofert.  Dowodzi  tego  fakt  naniesienia  przez  M.  S.  kwalifikowanego  podpisu  elektronicznego 

pod  umową  dopiero  9  lutego  2020r.  Na  okoliczność  daty  złożenia  podpisu  

w  załączeniu  Odwołujący  przedstawił  jako  dowód  pod  odwołaniem  elektroniczne 

poświadczenie  weryfikacji  wygenerowane  za  pośrednictwem  serwisu  internetowego 


www.weryfikacjapodpisu.pl,  prowadzonego  przez  dostawcę  usług  zaufania  spółkę  Madkom 

SA.  

Zgodnie  z  art.  10a  ust.  5  Pzp 

oferty,  wnioski  o  dopuszczenie  do  udziału  

w  postępowaniu  oraz  oświadczenie,  o  którym  mowa  w  art.  25a,  w  tym  jednolity  dokument 

sporządza  się,  pod  rygorem  nieważności,  w  postaci  elektronicznej  i  opatruje  się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

W  świetle  art.  99  §  1  k.c.,  jeżeli  do  ważności  czynności  prawnej  potrzebna  jest 

szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej 

samej formie. 

W rezultacie, na podstawie art. 14 ust. 1 Pzp

, jeżeli wymaganą formą oferty jest forma 

elektroniczna,  w  taki  sam  sposób  powinno  zostać  sporządzone  pełnomocnictwo  do  jej 

złożenia.  

Złożenie  oferty  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  jest 

jednostronną  czynnością  prawna.  Zgodnie  z  art.  104  k.c.,  jednostronna  czynność  prawna 

dokonana  w  cudzym  imieniu  bez  umocowania  lub  z  przekroczeniem  jego  zakresu  jest 

nieważna. 

W świetle art. 89 ust. 1 pkt 8 Pzp, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest nieważna 

na podstawie odrębnych przepisów. 

Wobec powyższego, oferta Konsorcjum jest nieważna, bowiem została złożona przez 

osobę nie posiadającą właściwego umocowania. 

Zarzut  znajduje potwierdzenie  w stanowisku K

rajowej Izby Odwoławczej wyrażonym 

w wyroku z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie o sygn. akt KIO 498/19. W postępowaniu tym 

poddano  ocenie  analogiczny  stan  faktyczny  sprowadzający  się  do  zaniechania 

przedstawienia  wraz  z  ofertą  pełnomocnictwa  udzielonego  w  terminie  nie  późniejszym  niż 

data składania ofert. 

W przypadku uznania przez Izbę tego zarzutu za przedwczesny, należy stwierdzić, że 

w postępowaniu doszło co najmniej do naruszenia art. 26 ust. 3a Pzp poprzez zaniechanie 

podjęcia  przez  Zamawiającego  próby  zweryfikowania  prawidłowości  złożonej  oferty  

i wezwania do złożenia pełnomocnictwa udzielonego w odpowiednim momencie.  

Dwukrotne wezwanie do uzupełnienia braków formularzy JEDZ 

Konsorcjum  złożyło  ofertę  wbrew  treści  pkt  11.5  lit  e)  SIWZ,  tj.  bez  jednoczesnego 

przedstawienia  stosownych  formularzy  JEDZ.  Wśród  plików  dostarczonych  przed  upływem 

terminu złożenia ofert znalazł się wyłącznie formularz ofertowy, kosztorys oraz oświadczenia 

w sprawie przynależności do grupy kapitałowej. 

Pismem  z  dnia  29  stycznia 

2020r.  Zamawiający  wezwał  Konsorcjum  do  doręczenia 

oświadczeń JEDZ. W piśmie wskazano jednocześnie na konieczność przedstawienia także 


innych  dokumentów  na  okoliczność  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  oraz 

spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  o  których  mowa  w  rozdziale  7.  Jakkolwiek  

w wezwaniu wskazano jako podstawę prawną art. 26 ust. 1 Pzp, należy uznać, że żądanie 

przedstawienia formularzy JEDZ de facto nastąpiło w trybie innego przepisu, tj. art. 26 ust. 3 

Pzp. 

Wskazane  dokumenty  zos

tały  przedstawione  Zamawiającemu.  Wśród  nich  znalazły 

się brakujące formularze JEDZ. Zostały one jednak uzupełnione niezgodnie z pkt 7.1. lit a) 

tiret  17  - 

20.  SIWZ.  Zamawiający  przewidział  bowiem  w  SIWZ  konieczność  ujawnienia  

w  poszczególnych  rubrykach  JEDZ  szczegółowych  i  precyzyjnych  informacji  o  sposobie 

spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Oczekiwaniem  Nadleśnictwa  było,  

aby  w  formularzach  znalazły  się  dane  dotyczące  deklarowanego  sprzętu,  doświadczenia 

oraz  zasobów  osobowych,  odpowiadających  warunkom  obszernie  opisanym  w  pkt  6.2.3) 

SIWZ. 

W odpowiedzi na wezwanie Konsorcjum wyłącznie ogólnie zadeklarowało spełnienie 

warunków  udziału  w  postępowaniu  oznaczając  stosowną  odpowiedź  w  części  IV.a  JEDZ. 

Wymagane,  precyzyjne  dane  odnośnie  doświadczenia,  sprzętu  i  zasobów  kadrowych  

w ogóle nie zostały ujawnione. 

Pismem  z  dnia  10  lutego  2020r.  Zamawiający,  mając  świadomość  nieprawidłowego 

wypełnienia formularzy, ponownie wezwał Konsorcjum do ich poprawienia. Działanie to jest 

jednak  niezgodne  z  przepisam

i  prawa,  niezależnie  od  powtórnie,  nieprawidłowo  wskazanej  

w treści wezwania podstawy prawnej jego sformułowania (art. 26 ust. 1 zamiast art. 26 ust. 3 

Pzp). 

Zgodnie  z  art.  26  ust.  3  Pzp

,  jeżeli  wykonawca  nie  złożył  oświadczenia,  o  którym 

mowa  w  art.  25a 

ust.  1,  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających  okoliczności,  

o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania,  oświadczenia  lub  dokumenty  są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą 

wskazane  przez  zamaw

iającego  wątpliwości,  zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia, 

uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  do  udzielania  wyjaśnień  w  terminie  przez  siebie 

wskazanym,  chyba  że  mimo  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  udzielenia 

wyjaśnień  oferta  wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby  unieważnienie 

postępowania.  

Doktryna  oraz  orzecznictwo  podzielają  utrwalony  pogląd,  że  powyższe  wezwanie 

może mieć wyłącznie charakter jednokrotny. Skoro więc: 

Konsorcjum nie złożyło wraz z formularzem ofertowym dokumentów JEDZ; 

Zamawiający  wzywał  do  uzupełnienia  braku  po  raz  pierwszy  pismem  z  dnia  29 

stycznia 2020r.; 


Nadleśnictwo  bezprawnie  udzieliło  Wykonawcom  kolejnej  szansy  na  dodatkowe 

skorygowanie błędnie uzupełnionych formularzy. 

Kluczową okolicznością dla oceny tego zarzutu jest fakt, że wraz z ofertą formularze 

JEDZ nie zostały w ogóle przedstawione. Skoro zatem wezwanie z dnia 29 stycznia 2020r. 

wskazywało 

konieczność 

dostarczenia 

JEDZ, 

to 

obowiązkiem 

oferenta 

było 

zadośćuczynienie  wezwaniu  zgodnie  z  postanowieniami  SIWZ.  Wezwanie  obejmowało  

w rezultacie cały formularz wypełniony prawidłowo. W ten właśnie sposób konsumowało się 

uprawnienie  do  zaledwie  jednokrotnego  poprawienia  błędu  formalnego,  w  tym  wypadku  

jego 

skrajnej 

postaci 

zaniechania 

przedstawienia 

formularzy  w  ogóle  

(a  nie  w  nieodpowiedniej  formie).  Składając  ofertę  bez  załączników  Konsorcjum  wzięło  na 

siebie  ryzyko  wynikające  z  ich  ewentualnego,  nieprawidłowego  uzupełnienia  na  dalszym 

etapie postępowania. 

Tym samym doszło w niniejszej sprawie do naruszenia art. 26 ust. 3 Pzp. 

Brak spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

Mając na uwadze, że ponowne  wezwanie do skorygowania dokumentów JEDZ było 

zdaniem Odwołującego niezgodne z przepisami prawa, załączniki do formularza ofertowego 

powinny podlegać ocenie według stanu z dnia udzielenia odpowiedzi na pierwsze wezwanie 

Zamawiającego. 

dokumentach  JEDZ  (w  ich  pierwszej  wersji)  nie  została  zawarta,  zgodna  

z wymogami 

SIWZ, szczegółowa deklaracja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

Oferenci nie wykazywali: 

jakim doświadczeniem dysponują, 

jakimi maszynami zamierzają wykonać zamówienie oraz 

jakim personelem będą posługiwali się na potrzeby realizacji umowy. 

W rezultacie nie było wiadomo, czy te zasoby są zgodne ze szczegółowymi wytycznymi z pkt 

6. Specyfikacji. 

JEDZ  jest  dokumentem  służącym  kwalifikacji  podmiotowej  wykonawców  

w  tzw.  odwróconej  procedurze.  Jego  rolą  jest  zastąpienie  na  wstępnym  etapie  przetargu 

dokumentów  wymaganych  do  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu 

lub braku podstaw do wykluczenia.  

Jeżeli  Konsorcjum  nie  oświadczyło  (w  formie  zgodnej  z  SIWZ),  że  spełnia  warunki 

udziału  w  postępowaniu,  tj.  nie  zadeklarowało  posiadania  wymaganego  potencjału, 

podlegało wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) Pzp, a jego oferta 

- odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) Pzp. 

Nieaktualne zaświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia 


Oferta  Konsorcj

um  podlegała  także  dyskwalifikacji  z  powodu  oświadczeń  na 

okoliczność  niezalegania  w  zobowiązaniach  podatkowych  oraz  z  tytułu  składek  na 

ubezpieczenia społeczne. 

Obowiązkiem wykonawcy biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego  jest  wykazanie,  że  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  występuje  

w  stosunku  do  niego  b

rak  podstaw  do  wykluczenia  na  dzień  złożenia  oferty.  Wymóg  ten 

determinuje  treść  właściwych  środków  dowodowych,  nawet  jeżeli,  zgodnie  z  art.  26  ust.  1 

Pzp

, zostały one wystawione z datą bieżącą. 

W  rezultacie,  jak  zauważa  Prezes  Urzędu  Zamówień  Publicznych,  „Za  aktualny  na 

gruncie  art.  26  ust.  1  lub  2  ustawy  Pzp  oraz  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  należy  uznać  taki 

dokument, który potwierdzać będzie spełnienie warunków udziału w postępowaniu czy brak 

podstaw  do  wykluczenia  w  chwili  jego  złożenia  ale  także,  że  ten  stan  trwa  nieprzerwanie 

przez  cały  okres  postępowania  od  upływu  terminu  składania  ofert  lub  wniosków  

o dopuszc

zenie do udziału w postępowaniu” (opinia UZP – strona internetowa).  

Powyższy  pogląd  znajduje  odwzorowanie  w  orzecznictwie,  gdzie  stwierdzono,  że 

aktualna  treść  art.  26  ust.  3  Pzp  nie  oznacza  rezygnacji  z  wymogu,  aby  składane 

oświadczenia i dokumenty potwierdzały stan z dnia, w którym upłynął termin składania ofert: 

„Także  w  aktualnym  stanie  prawnym,  wykonawca  nadal  jest  zobowiązany  wykazać-  pod 

r

ygorem  wykluczenia  z  postępowania  -  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  

na dzień składania ofert (...) i taki stan musi się utrzymywać aż do zawarcia umowy. Zmiana 

brzmienia art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, ma jedynie taki skutek, że dokumenty uzupełniane przez 

wykonawców  na  wezwanie  z  art.  26  ust.  3  Pzp,  mogą  być  wystawione  z  datą  bieżącą.” 

wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 kwietnia 2017 r., KIO 707/16).  

Przedstawione 

przez 

Konsorcjum 

zaświadczenia 

dotyczące 

niezalegania  

w  podatkach  oraz  ze  s

kładkami  na  ubezpieczenie  społeczne,  jak  wynika  z  ich  treści, 

potwierdzają stan rozliczeń na dzień 27 stycznia 2020r. (US dot. spółki Verde), 29 stycznia 

2020r.  (ZUS  dot.  spółki  Verde)  i  30  stycznia  2020r.  (US  i  ZUS  dot.  M.  S.).  Żaden  z  tych 

dokumentów  nie  potwierdza,  że  w  stosunku  do  wykonawców,  w  chwili  składania  ofert, 

wystąpił brak podstaw do wykluczenia.  

Tym samym istniały powody do wykluczenia Konsorcjum z postępowania i odrzucenia 

oferty na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) Pzp oraz art. 89 ust. 1 pkt 5) Pzp. 

W  przypadku  uznania  tego  zarzutu  za  przedwczesny,  uzasadnionym  zdaniem 

Odwołującego  staje  się  zarzucenie  Zamawiającemu  co  najmniej  naruszenie  art.  26  ust.  3 

Pzp 

poprzez zaniechanie wezwania Konsorcjum do złożenia stosownych wyjaśnień. 

Interes Odwołującego we wniesieniu odwołania polega na tym, że bezprawny wybór 

oferty  Konsorcjum  uniemożliwił  poddanie  ocenie  pozostałych  dwóch  ofert,  w  tym  oferty 

Odwołującego.  W  przypadku  odrzucenia  oferty  Konsorcjum,  sposób  obliczenia  liczby 


punktów,  o  którym  mowa  w  pkt  14.2.2)  SIWZ  (za  zadeklarowaną  moc  rębaka)  powoduje,  

iż najlepiej ocenioną ofertą będzie oferta Odwołującego. 

Wobec powyższego, Odwołujący wnosił jak na wstępie. 

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  Stron  i  Uczestnika  postępowania 

odwoławczego,  uwzględniając  zgromadzony  materiał  dowodowy,  jak również  biorąc 

pod  uwagę  oświadczenia  i stanowiska  zawarte  w SIWZ,  złożonych  w  postępowaniu  

o udzieleni

e zamówienia ofertach, wyjaśnieniach, odwołaniu, a także wyrażone ustnie  

i  pisemnie  na  rozprawie  i  odnotowane  w 

protokole,  Izba  ustaliła  i zważyła,  co 

następuje: 

Ustalono,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek  skutkujących  odrzuceniem 

odwołania  w  całości  w  trybie  art.  189  ust.  2  ustawy  Pzp  i  nie  stwierdziwszy  ich,  Izba 

ski

erowała odwołanie na rozprawę  

Ustalono 

dalej, 

że 

wykonawca 

wnoszący 

odwołanie 

posiada 

interes  

w  uzyskaniu  przedmiotowego  zamówienia,  kwalifikowany  możliwością  poniesienia  szkody  

w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów  ustawy,  o  których  mowa  w  art.  179 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Możliwość dokonania w sposób nieprawidłowy 

c

zynności badania i oceny ofert, w tym wybór oferty Przystępującego jako najkorzystniejszej 

w prowadzonym postępowaniu, która może podlegać odrzuceniu, a wykonawca wykluczeniu, 

pozbawia Odwołującego możliwości uzyskania zamówienia, który złożył  kolejną w rankingu 

ofertę.  Wypełnione  zostały  zatem  materialnoprawne  przesłanki  do  rozpoznania  odwołania, 

wynikające z treści art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.  

Odnosząc  się  do  argumentacji  Zamawiającego  o  braku  interesu  po  stronie 

Odwołującego  w  korzystaniu  ze  środków  ochrony  prawnej,  dostrzeżenia  wymaga,  

iż,  odwołanie  może  zostać  skutecznie  wniesione  przez wykonawcę  dążącego 

do 

wyeliminowania  oferty  konkurencji  mimo,  że cena  oferty  takiego  wykonawcy  przekracza 

kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (tak Krajowa Izba 

Odwoławcza w wyroku z dnia 9 stycznia 2017 roku, sygn. KIO 2350/16). Jak zauważyła Izba, 

„istnienie  interesu  w  uzyskaniu  zamówienia  oceniać  należy  na datę  wniesienia  odwołania.  

W  tej  dacie,  jak  i  na  datę  rozpoznania  sprawy,  odwołujący  nie  był  wykonawcą  

z  najkorzystniejszą  ofertą,  ani  wykonawcą  z  najniższą  ceną,  tym  samym  wyeliminowanie 

konkurenta wybranego  leżało  jak  najbardziej  w  jego  interesie  w  uzyskaniu  zamówienia;  na 

datę wnoszenia odwołania nie wiedział także, że zamawiający nie ma zamiaru zwiększania 

kwoty  finansowania  zamówienia  do  ceny  jego  oferty,  a  zatem  w  ocenie  KIO  miał  interes  

w uzyskaniu zamówienia”. 


Do postępowania odwoławczego zgłoszenie przystąpienia po stronie Zamawiającego 

złożył Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – konsorcjum w składzie 

(1)  Verde  sp.  z  o.o.  sp.  k. 

z  siedzibą  w  Skierniewicach,  (2)  M.  S.  prowadzący  działalność 

gospoda

rczą pod firmą P.H.U. M. S. z siedzibą w Małkini Górnej (dalej: „Konsorcjum”). 

Izba potwierdziła skuteczność zgłoszonego przystąpienia.  

Zamawiający wnosił o oddalenie odwołania w całości. 

Na  podstawie  dokumentacji  postępowania  przekazanej  przez  Zamawiającego  w  formie 

elektronicznej, Izba ustaliła, że: 

Postępowanie  prowadzone  jest  na  podstawie  Porozumienia  z  dnia  30.12.2015  r. 

pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku a Nadleśnictwem Łomża 

w  sprawie  realizacji  przedsięwzięcia  pn.  Ochrona  czynna  cennych  siedlisk  przyrodniczych  

w obszarze Natura 2000 Czerwony Bór PLH200018. 

W  celu  potwierdzenia  braku  podstaw 

do  wykluczenia  z  postępowania  oraz  w  celu 

potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  Wykonawca  był  obowiązany 

przedstawić  Zamawiającemu  następujące  oświadczenia  i  dokumenty  (w  terminach 

wskazanych w SIWZ):  

a)  aktualne  na  dzień  składania ofert  oświadczenie Wykonawcy  stanowiące wstępne 

potwierdzenie  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  określonych  w  SIWZ  i  braku 

podstaw  do  wykluczenia,  złożone  na  formularzu  jednolitego  europejskiego  dokumentu 

zamówienia  (dalej:  „JEDZ”),  JEDZ  należało  złożyć  wraz  z  ofertą.  JEDZ  Wykonawca 

sporządzał,  pod rygorem  nieważności,  w  postaci  elektronicznej,  opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym.  

Dokumenty  wskazane  w  pkt  7.1.  lit.  b  -  n  Wykonawca  b

ył  obowiązany  złożyć  

w  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego,  nie  krótszym  niż  10  dni,  określonym  

w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie 

art. 26 ust. 1 PZP. Dokumenty wskazane w pkt 7.1. lit. b 

– n powinny być aktualne na dzień 

ich złożenia wyznaczony przez Zamawiającego. 

W  punkcie  7.10.  SIWZ  Zamawiający  podał,  że  w  przypadku  oferty  wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):  

a)  w  formularzu  oferty  należy  wskazać  firmy  (nazwy)  wszystkich  Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;  

b)  oferta  musi  być  podpisana  w  taki  sposób,  by  wiązała  prawnie  wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę 


musi  posiadać  umocowanie  prawne  do  reprezentacji.  Umocowanie  musi  wynikać  z  treści 

pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać 

zakres umocowania; 

Termin 

składania ofert wyznaczono na 21.01.2020 r. godz. 10:00.  

W dniu 29 stycznia 2020 roku Zamawiający wezwał Konsorcjum na podstawie art. 26 

ust.  1  ustawy  Pzp  do  złożenia  dokumentów,  o  których  mowa  w  art.  25  ustawy  Pzp  oraz 

wyszczególnionych  w  rozdziale  7  SIWZ  (w  tym  JEDZ  i  umowa  konsorcjum).  Zaznaczono,  

że dokumenty mają być aktualne na dzień składania ofert. 

Konsorcjum złożyło umowę konsorcjum datowaną na 18 stycznia 2020 roku. Umowa 

nie  nosiła  cech  podpisu,  wskazano  na  złożonym  egzemplarzu  jedynie  nazwiska  i  imiona 

osób  reprezentujących  poszczególnych  konsorcjantów.  Konsorcjum  złożyło  również 

oświadczeni  JEDZ  dla  poszczególnych  członków  konsorcjum,  lecz  dokumenty  te  miały 

niepełny charakter, kończyły się na stronie nr 15, brakowało w nich części IV odnoszącej się 

do potwierdzenia spełniania warunków. Zaświadczenia z ZUS i US dla M. S. datowane były 

na  dzień  30  stycznia  2020  roku  i  na  ten  dzień  potwierdzały  stan  kont  wykonawcy, 

zaświadczenia Verde z US datowane było na 3 lutego 2020 roku i potwierdzało stan konta 

na  27  stycznia 2020  roku,  natomiast  zaświadczenie z  ZUS  wystawiono  w  dniu 29  stycznia 

2020 roku i na ten dzień potwierdzono stan konta wykonawcy.  

W  dniu  10  lutego  2020 roku  Zamawiający,  na  podstawie  art.  26  ust.  1 ustawy  Pzp, 

ponownie 

wezwał Konsorcjum do uzupełnienie dokumentów JEDZ w zakresie części IV i V.  

Konsorcjum  złożyło  skan  umowy  konsorcjum  datowany  na  18  stycznia  2020  roku, 

parafowany  przez  przedstawicieli  każdego  z  członków  konsorcjum  na  każdej  stronie  

i  zawierający  podpisy  reprezentantów  na  ostatniej  stronie  oraz  opatrzony  pieczęciami 

firmowymi. Złożono również oświadczenia JEDZ w pełnym zakresie.  

Biorąc pod uwagę stanowiska Stron i Uczestnika postępowania oraz ustalenia własne 

poczynione  na  podstawie  przekazanej  dokumen

tacji  i  złożonych dowodów,  Izba  uznała,  że 

odwołanie w całości zasługiwało na uwzględnienie. 

Nieważność złożonej oferty - brak upoważnienia 

Izba  uznała,  że  złożony  przez  Przystępującego  skan  umowy  konsorcjum  na 

wezwanie Zamawiającego nie potwierdzał umocowania pełnomocnika do działania w imieniu 

konsorcjum.  


Nie przesądzając ostatecznie, czy sporną umowę konsorcjum złożono w prawidłowej 

formie, czy spełniała ona wymogi formy elektronicznej zastrzeżonej dla czynności składania 

ofert,  do  której  się  bezpośrednio  odnosiła,  dostrzeżenia  wymaga,  iż  ten  element  oferty 

(umowa 

–  pełnomocnictwo)  złożony  na  wezwanie  Zamawiającego  w  formie  papierowej  nie 

został w ogóle podpisany. Dokument złożony w odpowiedzi na wezwanie z dnia 29 stycznia 

2020  roku  nie  nosił  cech  podpisu.  Na  dokumencie  umieszczono  jedynie  imiona  i  nazwiska 

poszczególnych  przedstawicieli  członków  konsorcjum  ze  wskazanie  funkcji,  jakie  będą 

sprawować  poszczególni  członkowie  w  ramach  zawiązanego  porozumienia.  Ofertę  złożył 

wyznaczony pełnomocnik, natomiast plik został podpisany elektronicznie przez Pana M. S. w 

dniu 9 lutego 2020 roku, czyli po terminie składania ofert.   

W  ocenie  składu  orzekającego  Izby  oznacza  to,  że  wyznaczony  w  umowie 

pełnomocnik działał bez upoważnienia. Umowy, w ramach której wyznaczono pełnomocnika 

dla  konsorcjum  nie  podpisał  bowiem  drugi  z  konsorcjantów  w  terminie  przed  składaniem 

ofert.  Jak  wynika  z  plików  przesłanych  Zamawiającemu  i  przedstawionych  przez 

Odwołującego  pod  odwołaniem,  rzeczywiście  drugi  z  konsorcjantów  złożył  podpis  pod 

umową dopiero w dniu 9 lutego 2020 roku.  

Dopiero  natomiast  w  wyniku  odpowiedzi  na  drugie  wezwanie  Konsorcjum  złożyło 

dokument  podpisany  w  formie  papierowej  przez  obu  przedstawicieli  poszczególnych 

członków konsorcjum, następnie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

wyznaczonego 

pełnomocnika. 

Brakuje 

więc 

dokumentach 

przedstawionych 

Zamawiającemu  potwierdzających  umocowanie  dla  wyznaczonego  pełnomocnika  do 

działania  w  dacie  składania  oferty  podpisanych  elektronicznie  przez  poszczególnych 

członków  oferty.  Każdy  bowiem  z  pełnomocników  złożył  takie  podpisy,  czy  to  w  formie 

pisemnej, czy elektronicznej w terminie późniejszym.  

Składając dokument w wyniku pierwszego wezwania złożono taki, który nie nosił cech 

podpisu  w  formie  papierowej  w  dacie  wystawienia  dokumentu,  natomiast  przez  jednego  

z członków konsorcjum został podpisany elektronicznie w dacie 9 lutego 2020 roku. Nawet 

gdyby  uznać,  że  dokument  pełnomocnictwa/potwierdzający  umocowanie  podlegał 

uzupełnieniu  w  trybie  art.  26  ust.  3a  ustawy  Pzp,  czynność  tę  Zamawiający  wykonał, 

wzywając  Przystępującego  do  uzupełnienia  dokumentów  10  lutego  2020  roku.  Wówczas 

Zamawiający  otrzymał  dokument  podpisany  w  formie  papierowej  przez  obu  wykonawców,  

a także w formie elektronicznej przez wyznaczonego pełnomocnika. Izbie trudno odnieść się 

do  takiej  sytuacji,  gdzie  w  dniu  9  lutego  2020  roku  przedstawiono  dokument  w  formie 

papierowej  nie  noszący  cech  podpisu,  a  następnie  przedstawienie  w  marcu  2020  roku 

dokumentu  podpisanego.  Zdaniem  s

kładu  można  w  takiej  sytuacji  podzielić  stanowisko 

Odwołującego,  że  w  dacie  złożenia  oferty  nie  istniał  dokument  w  prawidłowej  formie 

potwierdzający umocowanie pełnomocnika do działania.  


Reasumując,  Zamawiającemu  nie  przedstawiono  z  ofertą  i  w  wyniku  uzupełnienia 

jakiegokolwiek 

pełnomocnictwa  udzielonego  w  terminie  nie  późniejszym  niż  data  składania 

ofert, co potwierdzało zasadność zarzutów odwołania.  

Dwukrotne  wezwanie  do  uzupełnienia  braków  formularzy  JEDZ/  Brak  spełnienia  warunków 

udziału  w  postępowaniu/Nieaktualne  zaświadczenia  w  sprawie  braku  podstaw  do 

wykluczenia 

W ocenie składu orzekającego zarzuty zasługiwały na uwzględnienie. 

Z  zapisów  SIWZ  klarownie  wynikało,  że  wraz  z  ofertą  wykonawcy  mieli  złożyć 

dokument  JEDZ  wypełniony  w  częściach  odnoszących  się  do  potwierdzenia  spełniania 

warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  potwierdzający  brak  podstaw  do  wykluczenia. 

Konsorcjum  wraz  z  ofertą  takich  dokumentów  nie  przedstawiło.  Zamawiający  oceniając 

prawidłowość postępowania takiego wykonawcy, winien był już w tym momencie zastosować 

tryb  przewidziany  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp,  to  jest  wezwać  do  uzupełnienia  dokumentu, 

który nie został złożony. Tymczasem Zamawiający jako podstawę wezwania wskazał art. 26 

ust.  1  ustawy  Pzp.  Abstrahując  od  poprawności  zastosowanego  tryby,  Wykonawca  

w  momencie  otrzymania  wezwania  winien  był  przedstawić  prawidłowo  sporządzony  

i  wypełniony  dokument  JEDZ  i  inne  niezbędne  dokumenty.  Przystępujący  natomiast  złożył 

dokument  o  niekompletnym  charakterze,  bez  wymaganych  elementów  potwierdzających 

spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Izba  w  składzie  rozpoznającym  odwołanie 

podziela stanowisko wyrażone w piśmiennictwie i doktrynie, iż w przypadku gdy wykonawca 

składa  oświadczenie  JEDZ  w  wadliwej  lub  niekompletnej  formie,  lub  zupełnie  pomija  

w swojej ofercie ten dokument, następnie na wezwanie zamawiającego składa niekompletny 

JEDZ,  nie  ma  podstaw,  aby  wykonawca  został  po  raz  kolejny,  w  oparciu  o  art.  26 ust.  3 

ustawy  Pzp,  wzywany  do  uzupełnienia  wadliwego  oświadczenia.  Treść  wezwania 

Zamawiającego  była  jasna,  nie  wymagała  dodatkowej  interpretacji,  co  oznacza,  że  jeżeli 

Konsorcjum przedstawiło wadliwy dokument, nie może liczyć na następne wezwanie. Takie 

działanie  należałoby  uznać  za  naruszające  zasadę  równego  traktowania  wykonawców. 

okolicznościach  pierwszego  wezwania  do  uzupełnienia,  wykonawca  winien  przedstawić 

kompleksowo  i  prawidłowo  wypełnione  oświadczenie  JEDZ.  Sytuacja  Konsorcjum  

w  postępowaniu  wynika  z  wadliwego  zachowania  samego  wykonawcy,  z  niedochowania 

należytej  staranności  przy  wypełnieniu  dokumentu,  który  w  obecnym  stanie  prawnym  jest 

dokumentem o charakterze podstawowym. To z JEDZ Zamawiający czerpie wszelką wiedzę 

na temat spełniania przez danego wykonawców warunków udziału w postępowaniu, sposobu 

i  poziomu  spełniania  tych  warunków,  a  także  braku  podstaw  do  wykluczenia  wykonawcy. 

Zatem to sam Przystępujący spowodował, że Zamawiający po otrzymaniu dokumentu JEDZ 


w wyniku uzupełnienie nie był w stanie ocenić, czy wykonawca ten podlega wykluczeniu i czy 

spełnia ustalone warunki.  

Skład  orzekający  Izby  podziela  stanowisko  Odwołującego,  że  załączniki  

do  formularza  ofertowego 

Przystępującego  oraz  JEDZ  powinny  podlegać  ocenie  według 

stanu  z  dnia  udzielenia  odpowiedzi  na  pierwsze  wezwanie  Zamawiającego.  Jeżeli 

dokumenty  t

e nie potwierdzały  wymaganych okoliczności, a można  założyć, że tak właśnie 

było, ponieważ Zamawiający wystosował drugie wezwanie do Konsorcjum, był móc w ogóle 

przystąpić do oceny spełniania warunków udziału, to taki wykonawca podlegał wykluczeniu  

z post

ępowania na postawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.  

Odnośnie do aktualności zaświadczeń w sprawie braku podstaw do wykluczenia, Izba 

zauważa,  że  obecnie  wystarczające  jest  bowiem,  aby  wymagany  dokument  złożony  został  

z  datą  bieżącą  tj.  był  aktualny  na  dzień  jego  złożenia.  Taka  też  informacja  płynęła  

z  wezwania  samego  Zamawiającego  z  dnia  29  stycznia  2020  roku.  Data  wystawienia 

dokumentu 

może (i najczęściej będzie) datą przypadającą po dniu składania ofert. Co istotne 

jednak, 

warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  przesłanek  wykluczenia  powinny  być 

spełnione  na  dzień  składania  ofert  i  trwać  przez  cały  okres  postępowania,  dlatego  też 

dowody składane na potwierdzenie powyższych okoliczności mają być aktualne na dzień ich 

składania.

Za  w

ystarczające  obecnie  należy  uznać  przedstawienie  aktualnego  na  dzień 

złożenia  dokumentu  z  datą  po  dniu  składania  wniosków,  z  poświadczeniem  stanu 

faktycznego na dzień wystawienia dokumentu, o ile zachowuje on swą aktualność na dzień 

składania wniosków (tu ofert) rozumianą jako brak sprzeczności treściowej z oświadczeniem 

składanym wstępnie w ramach JEDZ. Innymi słowy, oświadczenia lub dokumenty „aktualne” 

to  takie,  które  oddają  rzeczywistość  w  momencie  ich  złożenia,  czyli  potwierdzają 

okoliczność, co do której wykonawca wcześniej złożył wstępne oświadczenie, i która obecnie 

(w czasie teraźniejszym) występuje. Wezwanie zamawiającego o przedłożenie oświadczenia 

lub  dokumentu  implikuje  odpowiedź  wykonawcy,  która  ma  być  w  czasie  teraźniejszym 

prawdziwa i potwierdzać prawdziwe okoliczności - adekwatnie do całego toku postępowania. 

Składane  zaświadczenia  mają  potwierdzać,  że  stan,  do  którego  odnosi  się  dane 

zaświadczenie  nie  uległ  zmianie  od  momentu  złożenia  oświadczenia  wstępnego  –  JEDZ, 

czyli od terminu składania ofert.  


Biorąc  pod  uwagę  powyższy  stan  rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania,  Izba  na 

podstawie art. 192 ust. 1 w zw. z ust. 

2 Pzp orzekła jak w sentencji  

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Pzp,  tj.  stosownie  do  wynik

u  postępowania,  z  uwzględnieniem  postanowień 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972),  w  tym  

w szczególności § 5 ust. 4 oraz § 5 ust. 2 pkt 1. 

Przewodniczący: 

l 


wiper-pixel