KIO 429/20 WYROK dnia 13 marca 2020 r.

Data: 2 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 429/20 

WYROK 

z dnia 13 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Marzena Teresa Ordysińska 

Protokolant: 

Piotr Cegłowski 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 marca 2020 r. 

w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  28  lutego  2020  r.  przez  wykonawcę 

UOS 

Drilling  spółka  akcyjna  w  Warszawie  w postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego - Gminę Sękowa 

przy udziale wykonawcy Exalo Drilling 

spółka akcyjna w Pile, zgłaszającego przystąpienie do 

postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

Oddala odwołanie. 

Kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  UOS Drilling  spółka  akcyjna 

w Warszawie i zalicza w 

poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 

00  gr  (słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych,  zero  groszy),  uiszczoną  przez  UOS Drilling 

spółka akcyjna w Warszawie Wrocławiu tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. 

Przewodniczący:      ……………………….……


Sygn. akt KIO 429/20 

U z a s a d n i e n i e 

I. 

Gmina  Sękowa  (dalej:  Zamawiający),  prowadzi  postępowanie  na  wykonanie  zamówienia 

publicznego pn. 

„Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego SĘKOWA GT-1 w celu 

ujęcia wód termalnych w miejscowości Sękowa”. 

Ogłoszenie  o zamówieniu  zostało  opublikowane w  Biuletynie  Zamówień Publicznych 

z  dnia 12 listopada 2019 r., nr 620933-N-2019. 

Zamawiający zamieścił specyfikację istotnych 

warunków  zamówienia  (dalej:  SIWZ)  na  swojej  stronie  internetowej.  Postępowanie 

prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.; dalej: Prawo 

zamówień publicznych). 

W dniu 28 lutego 2020 r. wykonawca 

UOS Drilling spółka akcyjna w Warszawie (dalej: 

Odwołujący) wniósł odwołanie, w którym zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących 

przepisów:  

1)  art. 7 ust. 1 

Prawa zamówień publicznych, przez przeprowadzenie postępowania w sposób 

naruszający zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, 

2)  art. 87 ust. 1 

Prawa zamówień publicznych przez zaniechanie wezwania Odwołującego do 

wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, 

3)  art.  91  ust  1 

Prawa zamówień publicznych przez dokonanie oceny oferty Odwołującego 

sposób niezgodny z postanowieniem SIWZ. 

W  ocenie  Odwołującego,  jego  oferta  powinna  zostać  uznana  za  najkorzystniejszą  – 

Zamawiający  jednak  nieprawidłowo  nie  przyznał  mu  punktów  w  kryterium  pozacenowym. 

Zdaniem  Zamawiającego,  Odwołujący  w  ofercie  nie  podał  „niezbędnych  informacji”, 

pozwalających  na  ocenę  w  tym  kryterium  ocen  ofert,  to  jest  zaniechał  wskazania  imienia 

i na

zwiska  osoby  Kierownika  Ruchu  Zakładu.  Zdaniem  Odwołującego  wystarczającej  było 

przedstawienie  doświadczenia,  ,,które  był  w  stanie  rzetelnie  wykazać”.  Doświadczenie 

to 

powinno być więc ocenione. 

Odwołujący,  składając  oświadczenia  wstępnie  o  spełnianiu  warunków  udziału 

postępowaniu,  wymaganych  przez  Zamawiającego  na  podstawie  art.  25a  ust.  1  Prawa 

zamówień publicznych, wśród których było także dysponowanie przez wykonawcę co najmniej 

jedną  (1)  osobą  posiadającą  uprawnienia  Kierownika  Ruchu  Zakładu  wykonującego  roboty 


geologiczne (zgodnie  z  ust  8.2  pkt  3.3  lit  a)  SIWZ, dysponował  Kierownikiem Ruchu Zakładu 

posiadającym takie uprawnienia i dysponuje nim stale (na podstawie umowy o pracę) z uwagi na 

profil  prowadzonej  działalności  Odwołującego  (polegający  na  wykonywaniu  otworów 

geotermalnych co jest tożsame z przedmiotem Zamówienia). Odwołujący podając w formularzu 

ofertowym  w  ust.  1  pkt  2  doświadczenie  Kierownika  Ruchu  Zakładu,  wykazując  pięć  (5) 

wykonanych  przez  niego  usług  kierowania  pracami,  mógł  wskazać  tylko  tę  właśnie  osobę, 

pomimo nie podania jego imienia i nazwiska, ponieważ tylko ona wykonywała wymienione usługi 

na rzecz Odwołującego i jego poprzednika prawnego, co jest to łatwe do zweryfikowania. 

Z  uwagi  na  powyższe,  brak  było  podstaw  do  nieprzyznania  punktów  Odwołującemu 

kryterium  doświadczenia  Kierownika  Ruchu  Zakładu.  Zamawiający,  dążąc  do  zachowania 

uczciwej  konkurencji,  do  której  jest  zobowiązany  na  podstawie  art.  7  ust  1  Prawa  zamówień 

publicznych

, w postępowaniu winien w sposób prawidłowy zbadać wszystkie oferty, w tym ofertę 

Odwołującego. Zamawiający tego nie uczynił, poprzez zaniechanie wezwania Odwołującego do 

złożenia  wyjaśnień  treści  złożonej  oferty  w  przedmiocie  braku  wskazania  imienia  i  nazwiska 

Kierownika  Ruchu  Zakładu  w  wykazie  zamieszczonym  w  ust.  1  pkt  2  formularza  ofertowego, 

naruszając w ten sposób art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Naruszenie art. 7 ust. 1 

ustawy 

Prawa  zamówień  publicznych  miało  wpływ  na  przebieg  postępowania.  Przez 

doprecyzowanie  przez  Zamawia

jącego,  w  trakcie  dokonywania  oceny  oferty  Odwołującego, 

przyjętych w SIWZ kryteriów oceny w postaci uzależnienia uznania doświadczenia Kierownika 

Ruchu Zakładu od podania jego imienia i nazwiska. W ten sposób doszło do sytuacji, w której 

oferta  wykonawcy 

Odwołującego  nie  uzyskała  dodatkowej  punktacji  przez  co  został  on 

pozbawiony możliwości uzyskania zamówienia. 

Ponadto Odwołujący podkreślał, że w formularzu ofertowym w ust. 1 pkt 2. „Kryterium - 

doświadczenie  osoby  Kierownika  Ruchu  Zakładu”  Zamawiający  zamieścił  komentarz  dla 

Wykonawców  że  „w  przypadku  niewykazywania  doświadczenia  Kierownika  Ruchu  Zakładu, 

zamieszonego wykazu nie wypełnia się”. W żadnym innym miejscu formularza ofertowego nie 

ma  wymogu  podania  imienia  i  nazwiska  Kierownika  Ruchu  Zakładu,  pomimo  konieczności 

dysponowania  nim  przez  wykonawcę,  przez  co  można  rozumieć,  że  informacja  ta  dla 

Zamawiającego  nie  jest  na  tyle  istotna  na  tym  etapie  składania  ofert  i  dlatego  przewidział 

podawanie danych osobowych Kierownika Ruchu Zakładu, w wykazie osób skierowanych przez 

Wykonawcę  do  realizacji  zamówienia,  składanych  dopiero  na  etapie  składania  dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, czyli po dniu złożenia oferty. 

przypadku oferty Odwołującego, podanie na późniejszym etapie, w drodze wyjaśnienia 

do jej treści, danych osobowych Kierownika Ruchu Zakładu, którego to doświadczenie już zostało 

podane w formularzu ofertowym, również pozwoliłoby go zweryfikować jako osobę legitymującą 


się tym właśnie doświadczeniem, co nie prowadziłoby do zmiany oferty w rozumieniu art. 87 ust. 

Prawa zamówień publicznych 

Nadto, 

Odwołujący podnosił, że Zamawiający wskazując w ust. 10.2 pkt 5 SIWZ sposób 

potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  -  w  tym  dysponowania  m.in. 

K

ierownikiem  Ruchu  Zakładu,  zobowiązuje  wykonawcę  do  wykazania  również  jego 

doświadczenia, poprzez złożenie „Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia  publicznego,  w  szczególności  odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  kontrole 

jako

ści  lub  kierowanie  robotami  budowlanymi,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie 

do dysponowania tymi osobami”. 

Zdaniem Odwołującego, zgodnie z poglądem powszechnie wyrażanym w orzecznictwie 

Krajowej Izby Odwoławczej, w razie gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości co do treści oferty, 

co  niewątpliwie  miało  miejsce  w  przedmiotowej  sprawie  z  uwagi  na  nieprzyznanie  przez 

Zamawiającego punktów w tym kryterium ze względu na brak danych takich jak imię i nazwisko 

Kierownika Ruchu Zakładu co do którego Odwołujący złożył oświadczenie że nim dysponuje, jest 

on  zobowiązany  wezwać  wykonawcę  do  wyjaśnień  w  trybie  art.  87  ust.  1  Prawa  zamówień 

publicznych 

Zamawiający, u którego zrodziły się jakiekolwiek wątpliwości co do treści oferty jest 

wprost zobowiązany (ze względu na regułę należytej staranności), a nie tylko uprawniony, do 

żądania  wyjaśnień  od  wykonawcy.  W  przedmiotowym  postępowaniu  Zamawiający  naruszył 

zatem art. 87 ust. 1 

Prawa zamówień publicznych przez zaniechanie wezwania Odwołującego 

do  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonej  oferty,  w  kwestii  braku  podania  imienia  i  nazwiska 

Kier

ownika  Ruchu  Zakładu  w  formularzu  ofertowym,  co  powinno  wzbudzić  wątpliwości 

interpretacyjne  Zmawiającego  na  etapie  wstępnego  badania  ofert.  Wyjaśnienie  treści  oferty 

stanowi  swoiste  „narzędzie”  zamawiającego,  dzięki  któremu  ma  on  możliwość  pozyskania 

dodatkowych informacji.  

Odwołujący  podkreślał,  że  wymagania  Zamawiającego  co  do  sposobu  wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, nie zostały w pełni spełnione przez Exalo Drilling 

S.A.,  to  jest  wykonawcę,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  ponieważ 

,,w 

przedstawionym przez tego wykonawcę wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do 

realizacji  zadania  nie  zawarł  on  wymaganych  informacji,  zgodnie  z  ust.  10.2.  pkt  5  SIWZ, 

dotyczących doświadczenia wskazanych osób oraz wykształcenia niezbędnego do wykonania 

zamówienia  publicznego,  nie  podając  jednocześnie  podstawy  dysponowania  nimi,  a  przez 

co 

należy rozumieć stosunek prawny wiążący te strony”. 


Dodatkowo Odwołujący wyjaśniał, że brak podania imienia i nazwiska Kierownika Ruchu 

Z

akładu  Odwołującego  był  wynikiem  niezamierzonego  błędu  powstałego  w  wyniku  nieuwagi 

Odwołującego.  Przedmiotowe  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  było  postępowaniem 

ponownie ogłoszonym (po dokonaniu unieważnienia), gdzie SIWZ i stanowiący jego załącznik 

formularz  ofertowy,  został  nieznacznie  zmieniony  -  jak  miało  to  miejsce  w  tabeli  kryterium 

doświadczenia Kierownika Ruchu Zakładu, gdzie Zamawiający dopisał w lewej kolumnie „imię 

nazwisko”, czego w pierwotnie ogłoszonym przez Zamawiającego przetargu nie było. 

Dokonanie  oceny  oferty  Odwołującego  w  sposób  niezgodny  z  postanowieniem 

Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (dalej:  „SIWZ”),  który  polegał  na  nieprzyznaniu 

Odwołującemu punktów w kryterium doświadczenia Kierownika Ruchu Zakładu mimo, iż spełnił 

warunki uzyskania dodatkowych 20 punktów w tym kryterium, było przejawem naruszenia przez 

Zamawiającego  art.  91  ust  1  ustawy  Prawa  zamówień  publicznych  Wynik  postępowania 

przetargowego 

zdaniem  Odwołującego  wskazuje,  iż  oferta  najkorzystniejsza  została  wybrana 

naruszeniem powołanego wyżej przepisu. 

W związku z powyższym Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania i nakazanie 

Zamawiającemu: 

unieważnienie czynności zamawiającego polegających na wyborze ofert wykonawcy Exalo 

Drilling S.A. jako najkorzystniejszej, 

powtórzenia  czynności  oceny  ofert  z  udziałem  oferty  Odwołującego  zgodnie  przepisami 

prawa, 

wezwanie odwołującego, jeżeli zajdzie taka potrzeba, w trybie art. 87 ust. 1 do wyjaśnienia 

treści oferty; 

- dokonania wyboru jako najkorzystniejszej ofe

rty złożonej przez Odwołującego. 

Zamawiający  nie  uwzględnił  zarzutów  podniesionych  w  odwołaniu. W  odpowiedzi  na 

odwołanie i na rozprawie wnosił o jego oddalenie. 

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  przystąpił  wykonawca  Exalo 

Drilling spółka akcyjna w Pile (dalej: Przystępujący). 

II. Nie stwierdzono zaistnienia przes

łanek, o których mowa w art. 189 ust. 2 Prawa zamówień 

publicznych, wobec czego rozpoznano odwołanie na rozprawie.  

Odwołującemu przysługuje prawo do wniesienia odwołania zgodnie z art. 179 ust. 1 

Prawa zamówień publicznych, bowiem ma interes w uzyskaniu danego zamówienia i może 

ponieść szkodę w wyniku ewentualnego naruszenia przez Zamawiającego Prawa zamówień 


publicznych - 

jeżeli podniesione przez niego zarzuty by się potwierdziły – wówczas Odwołujący 

miałby szansę na uzyskanie zamówienia. 

Po zapoznaniu się z dokumentacją postępowania i stanowiskami Stron, Krajowa Izba 

Odwoławcza zważyła, co następuje: odwołanie podlega oddaleniu, ponieważ Odwołujący nie 

udowodnił swoich racji. 

Izba ustaliła, co następuje: 

Zamawiający w pkt 8.2.3.3.a SIWZ (odpis SIWZ w aktach sprawy) postanowił, że aby 

spełnić jeden z warunków udziału w postępowaniu, należy wykazać dysponowanie co najmniej 

jedną osobą, posiadającą uprawnienia Kierownika Ruchu Zakładu w zakładach wykonujących 

roboty  geologiczne,  służące  poszukiwaniu  lub  rozpoznawaniu  wód  podziemnych  lub 

wykonywane w celu wykorzystania ciepła ziemi. Wykaz osób nie był załącznikiem do oferty – 

Zamawiający  zgodnie  z  art.  24aa  Prawa  zamówień  publicznych  zapowiedział  wezwanie 

wykonawcy,  którego  oferta  zostanie  najwyżej  oceniona,  do  złożenia  m.in.  wykazu  osób 

(pkt 10.2. SIWZ) 

w terminie późniejszym. 

Ponadto Z

amawiający w SIWZ, oprócz ceny, przewidział pozacenowe kryterium oceny 

ofert. W tym kryterium Z

amawiający miał oceniać doświadczenie Kierownika Ruchu Zakładu 

(zgodnie  z  pkt  17.2  SIWZ)

. W  związku  z  tym  wymagał,  aby  formularzu  ofertowym,  którego 

wzór załączono do SIWZ, opisać zgodnie z jego wskazówkami oceniane doświadczenie oraz 

podać  imię  i  nazwisko  danej  osoby.  Nie  było  sporne,  że  Odwołujący  nie  podał  imienia 

i nazwiska tej osoby w 

złożonym przez siebie formularzu ofertowym. 

W  konsekwencji  Z

amawiający  nie  przyznał  Odwołującemu  punktów,  z  czym 

O

dwołujący  się  nie  zgodził,  ponieważ  w  ostatecznej  punktacji  otrzymał  mniej  punktów,  niż 

Przystępujący  i  tym  samym  zajął  drugie  miejsce  w  rankingu  ofert.  Oferta  Przystępującego 

została uznana za najkorzystniejszą,  przy czym obaj wykonawcy konkurowali tylko cenami, 

ponieważ  Zamawiający  żadnemu  z  nich  nie  przyznał  punktów  w  pozacenowym  kryterium 

oceny ofert. 

Z powyższym nie zgodził się Odwołujący i wniósł odwołanie. Zdaniem Odwołującego 

powinien  otrzymać maksymalną  ilość punktów  kryterium  pozacenowym  (20  punktów), gdyż 

przedstawił on doświadczenie, które jest w stanie rzetelnie – według Odwołującego – wykazać. 

W  ocenie  Odwołującego,  opis  doświadczenia,  przez  podanie  pięciu  wykonanych  usług 

kierowania pracami 

wskazuje na konkretną osobę, pomimo niepodania jej imienia i nazwiska. 

Tylko  ta  osoba 

wykonywała  wymienione  usługi  na  rzecz  Odwołującego  i  jego  poprzednika 

prawnego, co jest

, zdaniem Odwołującego, ,,łatwe do zweryfikowania”. 


Na  podstawie  tak  ustalonego 

stanu  faktycznego  i  biorąc  pod  uwagę  zarzuty 

podniesione w odwołaniu, Izba stwierdziła, że odwołanie podlega oddaleniu. 

Niewątpliwie,  aby  Zamawiający  mógł  przyznać  punkty  w  pozacenowym  kryterium 

oceny  ofert,  zgodnie  z  SIWZ  doświadczenie  podlegające  ocenie  musiało  być  przypisane 

konkretnej osobie. 

Odwołujący  przyznawał,  że  nie  wpisał  imienia  i  nazwiska  oczekiwanej  przez 

Z

amawiającego  osoby,  mającej  pełnić  określone  funkcje,  a  posiadającej  wymagane 

doświadczenie, które miało być punktowane. Z odwołania wynika, że Odwołujący domagał się 

zweryfikowania  tego  doświadczenia  pod  kątem,  czy  może  czy  może  je  posiadać  tylko 

określona osoba. Jeżeli tylko jedna osoba posiada doświadczenie, które zostało opisane przez 

Odwołującego  w  formularzu  ofertowym,  to  rzeczywiście  opis  doświadczenia  w  sposób 

wystarczający  indywidualizuje  daną  osobę.  W  istocie  dla  oceny  oferty  w  kryterium 

pozacenowym nie powinno mieć znaczenia, czy indywidualizacja danej osoby nastąpi przez 

podanie imienia i nazwiska, czy 

też przez opisanie doświadczenia, które nie zostało nabyte 

przez nikogo innego. Jednak okoliczności tej – że określonego doświadczenia nie mogła nabyć 

żadna  inna  osoba  –  Odwołujący  w  żaden  sposób  nie  wykazał  ani  w  odwołaniu,  ani  na 

rozprawie.  

Sama okoliczność, że Odwołujący trwa w subiektywnym przekonaniu o prawdziwości 

tej  tezy, 

nie  może  przesądzać  o  konieczności  uwzględnienia  doświadczenia  w ocenie  jego 

oferty

. Nie może również prowadzić do wyjaśnienia treści oferty na podstawie art. 87 ust. 1 

Prawa  zamówień  publicznych.  Zamawiający  przepis  art.  87  ust.  1  Prawa  zamówień 

publicznych 

w  stosunku  do  kryteriów  oceny  ofert  musi  każdorazowo  stosować  bardzo 

ostrożnie.  Nie  oznacza  to,  że  wezwanie  trybie  art.  87  ust.  1  Prawa  zamówień  publicznych 

żadnym wypadku w odniesieniu do kryteriów oceny ofert nie jest możliwe, ale że może być 

zastosowane  tylko  wówczas,  jeżeli  nie  prowadzi  do  zmiany  treści  oferty  i  nie  prowadzi  do 

naruszenia  zasady 

równego  traktowania  wykonawców.  W  ocenie  Izby  nakazanie 

Zamawiającemu wezwania Odwołującego w trybie art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych 

byłoby  możliwe,  jeżeli  Odwołujący  w  toku  postępowania  odwoławczego  by  skutecznie 

wykazał, że określone doświadczenie mogła nabyć tylko i wyłącznie jedna osoba. Odwołujący 

jednak  nie  podjął  żadnych  prób  wykazania  takiej  tezy.  Poza  jedną  wzmianką  w  odwołaniu 

mógł wskazać tylko tę właśnie osobę, pomimo nie podania jego imienia i nazwiska, ponieważ 

tylko ona wykonywała wymienione usługi na rzecz Odwołującego i jego poprzednika prawnego, 

co jest to łatwe do zweryfikowania”) i jednym zdaniem na rozprawie (,,doświadczenie wskazane 

przez  niego  w  pkt  2  oferty  można  przypisać  tylko  jednej,  konkretnej  osobie”),  Odwołujący 

ogóle  nie  podnosił  żadnej  argumentacji  dotyczącej  zindywidualizowania  danej  osoby, 

nieznanej z imienia i nazwiska, na podstawie jedynie jej 

doświadczenia.  


Gdyby  Odwołujący  wykazał,  że  doświadczenie  podane  przez  niego  w  formularzu 

ofertowym    można  przypisać  tylko  jednej,  skonkretyzowanej  osobie,  to  późniejsze  podanie 

imienia i nazwiska tej osoby nie byłoby zmianą treści oferty i nie prowadziłoby do naruszenia 

zasady równego traktowania wykonawców. Jednak żadnej inicjatywy dowodowej Odwołujący 

w tym kierunku nie podjął. 

W tak

ich okolicznościach, nakazanie wezwania Odwołującego w trybie art. 87 ust. 1 

Prawa zamówień publicznych do wyjaśnień, prowadziłoby w ocenie Izby do naruszenia zasady 

równego traktowania wykonawców 

Na po

wyższą ocenę nie może mieć wpływu fakt, że Odwołujący przyznał odwołaniu, 

że  zaniechanie  wskazania  imienia  i  nazwiska  Kierownika  Ruchu  Zakładu  było  ,,wynikiem 

niezamierzonego błędu powstałego wyniku nieuwagi”, ponieważ  w poprzednim ogłoszonym 

(a 

następnie unieważnionym) postępowaniu wzór formularza ofertowego nie zawierał imienia 

i  nazwiska 

Kierownika  Ruchu  Zakładu.  Odwołujący  wykorzystał  poprzedni  wzór,  co  jest 

irrelewantne dla oceny jego oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w 

którym złożono odwołanie. 

Ponadto 

Odwołujący  w  uzasadnieniu  odwołania  wskazywał,  że  wymagania 

Z

amawiającego co do sposobu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu ,,nie 

zostały w pełni spełnione” przez Przystępującego. W ocenie Odwołującego w przedstawionym 

przez tego w

ykonawcę wykazie osób nie zawarto wymaganych informacji zgodnie z pkt 10.2.5 

SIWZ

,  dotyczących  doświadczenia  wskazanych  osób  oraz  wykształcenia  niezbędnego  do 

wykonania  zamówienia,  i  nie  podano  jednocześnie  podstawy  dysponowania  nimi  (przez  co 

należy według Odwołującego rozumieć stosunek prawny wiążący strony). 

Niezależnie od tego, że Odwołujący nie sformułował żadnego zarzutu w związku z tak 

opisanym  w 

uzasadnieniu  odwołania  spostrzeżeniem,  Izba  zauważyła  że  w  wykazie  osób 

Przystępującego  zaznaczono  znakiem  ,,X”,  że  dane  osoby  znajdują  się  ,,w  dyspozycji” 

Przystępującego (co było zgodne ze wzorem wykazu osób załączonym do SIWZ). Ponadto 

wykaz osób składany na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlega 

wyjaśnieniu bądź uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. 

Wobec  powyższych  okoliczności  Izba  stwierdziła,  że  Odwołujący  nie  wykazał,  że 

doszło do naruszenia art. 7 ust. 1, 87 ust. 1 i 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, dlatego 

orzeczono jak w sentencji. 


O kosztach postępowania orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie art. 192 

ust. 9 oraz art. 192 ust. 10 Prawa zamówień publicznych  oraz w oparciu o przepisy § 3 i § 5 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.972). 

Przewodniczący: 

……………………………… 


wiper-pixel