KIO 427/20 POSTANOWIENIE dnia 10 marca 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 427/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 10 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Katarzyna Odrzywolska 

Protokolant:   

Mikołaj Kraska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

z  udziałem  stron  w  dniu  10  marca  2020  r. 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  28 

lutego  2020  r.  przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia: 

CLAR  SYSTEM  S.A.,  Clar  Serwis  Sp.  z  o.o.,  "Solcom-

Bayard"  Sp.  z  o.  o.  z  siedzibą 

lidera w Poznaniu

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Uzdrowisko  Busko-Zdrój  Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Busku - Zdroju

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze; 

nakazać  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: CLAR SYSTEM S.A., 

Clar  Serwis  Sp.  z  o.o.,  "Solcom-

Bayard"  Sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  lidera w  Poznaniu 

kwoty  6  750 

zł  00    gr  (słownie:  sześć  tysięcy  siedemset  pięćdziesiąt  złotych  zero 

groszy), stan

owiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) na niniejsze postanowienie -  w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Kielcach

Przewodniczący:      ………….........................… 


Sygn. akt: KIO 427/20 

U z a s a d n i e n i e 

Uzdrowisko  Busko-

Zdrój  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Busku  –  Zdroju  (dalej: 

z

amawiający)  prowadzi  postępowanie  na  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  usługę 

kompleksowego  utrzymania  czystości  w  obiektach  zamawiającego;  znak  sprawy 

ZP.291.5.2020 (dalej „postępowanie”). 

Postępowanie  prowadzone  jest  na  podstawie  ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) - dalej: „ustawa Pzp”. Szacunkowa 

wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 

art.  11  ust.  8  ustawy  Pzp.  W  dniu  24  lutego  2020 

r.  ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

opublikowane 

w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 515788-N-2020. 

W 

tymże  postępowaniu,  w  dniu  28  lutego  2020  r.  przez  wykonawców  wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  CLAR  SYSTEM  S.A.,  Clar  Serwis  Sp.  z  o.o., 

"Solcom-

Bayard"  Sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  lidera  w  Poznaniu  (dalej:  odwołujący),  zostało 

wniesione odwołanie.  

Zamawiający,  w  dniu  28  lutego  2020  r.  poinformował  wykonawców,  zgodnie  

z art. 185 ust. 1 ustawy Pzp, o wniesieniu odwołania, wzywając uczestników postępowania  

do  złożenia  przystąpienia.  W  terminie  przewidzianym  na  zgłoszenie  przystąpienia  

tj. do 2 marca 2020 r. 

żaden wykonawca nie zgłosił swojego przystąpienia do postępowania 

odwoławczego. 

Odwołujący,  w  piśmie  złożonym  do  akt  sprawy  10  marca  2020  r.,  przed  otwarciem 

posiedzenia  oświadczył,  że  cofa  odwołanie.  Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  

że  oświadczenie  o  cofnięciu  odwołania  zostało  podpisane  przez  osobę  umocowaną, 

pełnomocnika odwołującego. 

Z  uwagi  na  powyższe  Krajowa  Izba  Odwoławcza  uznała,  że  zachodzą  przesłanki 

określone  w  art.  187  ust.  8  ustawy  Pzp  i  umorzyła  postępowanie  odwoławcze  w  sprawie  

o sygn. akt: KIO 427/20.  

Postanowienie  zostało  ogłoszone  poprzez  jego  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń              

w trybie § 32 Rozporządzenia  Prezesa Rady  Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie 

regulaminu  postępowania  przy  rozpoznawaniu  odwołań  (tj.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1092  

ze zm.). 

Na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) Rozporządzenia 

Prezesa Rady Minist

rów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 


rozliczania (tj.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  972),  z  uwagi  na  to,  że cofnięcie odwołania nastąpiło 

przed  otwar

ciem  rozprawy,  Izba  orzekła  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu,  z  rachunku 

bankowego Urzędu Zamówień Publicznych, 90% uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący:      ………….........................… 


wiper-pixel