KIO 426/20 WYROK dnia 22 maja 2020 r.

Data: 25 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 426/20 

WYROK 

z dnia 22 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Andrzej Niwicki 

Protokolant:            

Rafał Komoń 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

12 marca 2020 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  28  lutego  2020  r.  przez  wykonawcę 

M

iastoprojekt  Wrocław  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  we  Wrocławiu  w  postępowaniu 

prowadzonym przez  

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu 

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ECM Group 

Polska  S.  A. 

z  siedzibą  w  Warszawie,  GRAPH'IT  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie 

(pełnomocnik  wykonawców),  M.  N.,  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą 

N+parametic  design  M.  N.  w  Warszawie 

zgłaszających  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

oddala odwołanie. 

kosztami postępowania obciąża wykonawcę Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. z 

siedzibą we Wrocławiu i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego 

kwotę 15 000 zł 00  gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną 

przez tego 

wykonawcę tytułem wpisu od odwołania.  


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego we Wrocławiu.  

Przewodniczący: 

………………………………  


Sygn. akt: KIO 426/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  -  Dolnośląskie  Centrum  Onkologii  we  Wrocławiu  prowadzi  postępowania  o 

udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „Opracowanie  Programu  Funkcjonalno-Użytkowego 

oraz  świadczenie  usług  doradztwa  technicznego  podczas  postępowania  o  zamówienie 

publiczne  na  budowę  nowego  szpitala  onkologicznego",  znak:  ZP/PN/56/19/NPR/JG. 

Dokumentacja 

zamieszczona 

jest 

na 

stronie  

https://platformazakupowa.pl/transakcja/265106. 

Odwołujący    -    Miastoprojekt  Wrocław  sp.  z  o.o.  we  Wrocławiu    wniósł  odwołanie  wobec 

czynności i zaniechań Zamawiającego w toku Postępowania, polegających na: 

niewykluczeniu  konsorcjum:  GraphMt  Sp.  z  o.o.,  ECM  Group  S.A.,  N+parametric 

Design M. N. (dalej: Konsorcjum

) pomimo zaistnienia przesłanek;   

zaniechaniu odrzucenia oferty Konsorcjum jako 

nieodpowiadającej treści siwz; 

wyborze oferty Konsorcjum jako najkorzystniejszej pomimo okoliczności z pkt 1 i 2; 

wyborze oferty Konsorcjum, mimo iż była mniej korzystna niż oferta Odwołującego. 

Zamawiającemu Odwołujący postawił zarzut naruszenia: 

art.  24  ust.  1  pkt  12  PZP  przez  zaniechanie  wykluczenia  Konsorcjum, 

które  nie 

wykazało  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  tj.  doświadczenia,  z  pkt.  5.1.2.1.a 

oraz  5.1.2.1.c 

SIWZ  oraz  dysponowania  osobami,  o  których  mowa  w  pkt.  5.1.2.1.d1-d4 

SIWZ. 

2)          art. 24 ust. 1 pkt 16 PZP przez zaniechanie wykluczenia Konsorcjum, 

które w wyniku 

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadziło Zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu  informacji,  że  spełnia  warunki  udziału,  tj.  posiada  doświadczenie,  o  którym 

mowa w pkt 

5.1.2.1.a oraz pkt. 5.1.2.1.c SIWZ, a także, że członkowie zespołu Konsorcjum 

posiadają doświadczenie, o którym mowa w pkt 5.1.2.1.d1,  5.1.2.I. d2 oraz 5.I.2.I. d4 SIWZ i 

ew.

:  art.  24  ust.  1  pkt  17  PZP,  jeśli  Konsorcjum  nie  można  będzie  przypisać  działania 

zamierzonego  lub  rażącego  niedbalstwa,  gdyż  działanie  to  nosi  znamiona  co  najmniej 

lekkomyślności lub niedbalstwa, a przedstawione informacje wprowadziły Zamawiającego w 

błąd i mogły mieć istotny wpływ na decyzje Zamawiającego w Postępowaniu; 

3)         art. 24 ust. 1 pkt  12  w  zw.  z art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP przez jego niezastosowanie i 

zaniechanie 

wykluczenia  Konsorcjum  podczas  gdy  oświadczenia  konsorcjantów  nie 

spełniają wymogu, z pkt. 5.5.1.3 SIWZ, a przez to nie mogą stanowić dokumentu, na mocy 

którego wykazano skutecznie brak podstaw do wykluczenia po stronie Konsorcjum; 

art.  24  ust.  1  pkt  17  PZP  przez  jego  niezastosowanie  i  zaniechanie  wykluczenia 

Konsorcjum,  gdy  jeden  z  konsorcjantów  -  ECM  Group  S.A.  -  w  wyniku  lekkomyślności  lub 


niedbalstwa  przedstawił  informację  wprowadzającą  w  błąd  Zamawiającego,  mogące  mieć 

istotny  wpływ  na  decyzje  Zamawiającego,  przez  zaznaczenie  w  JEDZ  odpowiedzi  „nie"  w 

polu odnoszącym się do „bycia winnym poważnego wprowadzenia w błąd" (str. 13 JEDZ); 

art.  89  ust.  1  pkt  2  PZP  przez  zaniechanie 

odrzucenia oferty  Konsorcjum, która nie 

odpowiada  treści  SIWZ  w  zakresie  w  jakim  Konsorcjum  przedstawiło  do  wykonania 

zamówienia  osoby  niespełniające  wymogów,  o których  mowa  w  pkt.  5.1.2.1.d1-d4  w  zw.  z 

pkt 13.2.2 SIWZ oraz § 2 ust. 1 lit. a-d Załącznika 4 do SIWZ-wzór Umowy; 

art.  91  ust.  1  PZP  przez  błędną  ocenę  ofert  skutkującą  przyznaniem  niewłaściwej 

ilości punktów w pozacenowym kryterium oceny, doświadczenia Głównego Projektanta oraz 

Specjalisty ds. efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. 

Z uwagi na powyższe Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 

a. 

unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 

b. 

wykluczenia Konsorcjum z Postępowania oraz odrzucenie jego oferty; 

c. 

ew. - w braku podstaw do wykluczenia - odrzucenia oferty jako niezgodnej z SIWZ; 

d. 

powtórzenia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego; 

e. 

ew. - 

z ostrożności - powtórzenia czynności wyboru oferty przy właściwych ocenach 

ofert w kryterium pozacenowym - 

doświadczenie oraz przyznanie Konsorcjum: 

i. 

0 punktów za doświadczenie Kierownika Zespołu, 

ii. 

0 punktów za Głównego Projektanta, 

iii. 

9 punktów za Technologa Medycznego, 

iv. 

0  punktów  za  Specjalistę  ds.  efektywności  energetycznej  i  odnawialnych  źródeł 

energii, 

v. 

3 punktów za Specjalistę BIM. 

U

zasadniając zarzuty i żądania odwołujący wskazał, co następuje. 

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części, tj.: 

a) 

świadczenie  kompleksowej  usługi  doradztwa  technicznego  przy  wyborze  wykonawcy 

inwestycji; 

b) 

sporządzenie dokumentacji technicznej wymaganej do przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia na zaprojektowanie i budowę nowego szpitala onkologicznego; 

i określony w SIWZ, jak i załącznikach. 

Zamawiający 29.11.2019 r. poinformował o złożeniu 2 ofert;  Odwołującego i Konsorcjum.  

W  trakcie  Postępowania,  Odwołujący  kilkakrotnie  występował  z  wnioskiem  o 

uzyskanie wglądu do ofert i korespondencji między Zamawiającym a Konsorcjum, w tym w 2 

grudnia, 20 grudnia 2019 r., 14 stycznia, 18 lutego, 24 lutego i 25 lutego 2020 r. 

Wskutek uzyskania informacji o ofercie Konsorcjum, jeszcze przed rozstrzygnięciem, 

Odwołujący zwracał uwagę Zamawiającego na nieścisłości, błędy i nieprawdziwe informacje 

zawarte  przez  Konsorcjum  w  ofercie  i 

załącznikach,  informacje  te Odwołujący  przekazał  w 


pismach z dnia 10 grudnia 2019 r., 27 stycznia 2020 r., 6 lutego 2020 r. Odwołujący zwracał 

uwagę na zdecydowaną większość naruszeń, których dotyczy obecne odwołanie. 

18  lutego  2020  r.  Zamawiający  poinformował  o  wyborze  oferty  Konsorcjum  jako 

najkorzystniejszej (Zał nr 10).  

A. 

BRAK  SPEŁNIENIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  W  ZAKRESIE 

DOŚWIADCZENIA KONSORCJUM 

Celem  wykazania  spełnienia  warunku  z  pkt.  5.1.2.1.a  SIWZ  ,  Konsorcjum 

przedstawiło trzy doświadczenia: 

sporządzenie programu funkcjonalno użytkowego (PFU) wraz z wielobranżową koncepcją 

dla projektu rozbudowy i Rozwoju Dolnośląskiego Ośrodka Medycyny Innowacyjnej ( DOMI), 

sporządzenie projektu budowlanego Nowego Szpitala Powiatowego w Żywcu, 

sporządzenie PFU z wielobranżową koncepcją dla projektu budowy „King Saud University 

Endowment Private Hospital". 

Doświadczenia  jw.,  by  spełniać  wymogi  SIWZ  musiały  być  wykonane  z  wymogiem 

BIM.  Wymóg  BIM  zgodnie  z  SIWZ,  pkt  5.1  w  części  „UWAGA"  oznacza  obowiązek 

wykonania koncepcji lub projektu budowlanego w formie modeli BIM i obowiązek ten musiał 

być  zawarty  w  zamówieniu,  tj.  umowie,  kontrakcie  z  wykonawcą,  a  także  obejmować 

wykonanie  PFU  wraz  z  koncepcją  architektoniczną  i  koncepcją  wielobranżową  lub  projekt 

budowlany. 

i. 

niezgodność doświadczenia Konsorcjum nabytego w ramach projektu na Dolnośląski 

Ośrodek Medycyny Innowacyjnej  DOMI  z wymogami SIWZ 

a) niewykazanie spełnienia wymogu BIM w doświadczeniu Konsorcjum 

W załączonym do oferty Konsorcjum oświadczeniu JEDZ wykonawcy N+ parametric 

design M. N., w cz. IV, pkt C, dot. 

zdolności technicznej i zawodowej, wykonawca wskazał, 

że: wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert [...] co najmniej 

usługę  polegającą  na  wykonaniu  pfu  wraz  z  koncepcją  architektoniczną  i  koncepcją 

wielobranżową  (w  zakresie  co  najmniej  branży  konstrukcyjnej,  sanitarnej,  elektrycznej)  z 

wymogiem  BIM  lub  projektu  budowlanego  z  wymogiem  BIM  dla  budowy  obiektu  szpitala  o 

następujących  parametrach:  powierzchnia  użytkowa  co  najmniej  10  000  m2;  obiekt 

składający  się  co  najmniej  z:  dwóch  sal  operacyjnych,  części  diagnostycznej  i  części 

łóżkowej.  (Dolnośląski  Ośrodek  Medycyny  Innowacyjnej  (DOMI),  o  powierzchni  użytkowej 

17500m2,  10  sal  operacyjnych,  części  diagnostycznej  i  części  łóżkowej,  rok  wykonania 

zamówienia  2017)  (Zał  11  -  JEDZ  konsorcjantów).  Konsorcjum  wskazało  również  na 

referencje (Z

ałącznik nr 12).  

Ce

lem weryfikacji doświadczenia N+parametric wskazanego w JEDZ tego podmiotu, 

Odwołujący  zwrócił  się  o  udostępnienie  informacji  publicznej  (Zał  13)  do  Wojewódzkiego 

Szpitala (WSSK), zamawiającego w projekcie na DOMI. 


W  odpowiedzi 

(Zał  14)  WSSK  wprost  stwierdził,  że  nie  było  wymogu  zastosowania 

technologii  projektowania  BI

M  w  ramach  projektu  na  DOMI.  WSSK  załączył  skan  umowy  

między z N+ w dniu 10 sierpnia 2017 r. (Zał 15), który potwierdza brak sformułowania przez 

WSSK obowiązku zastosowania BIM. 

Analiza  umowy  prowadzi  do  wniosku,  że  nie  zobowiązywała  ona  wykonawcy  do 

wykonania  usługi  w  technologii  BIM.  Wynika  to  zarówno  z  treści  §  1  ust.  1  umowy  - 

opisującego  przedmiot  zamówienia,  z  Zał.  nr  1  do  umowy  stanowiącego  szczegółowy 

„zakres rzeczowy opracowania", a także z § 2 ust. 1 pkt 2 umowy, który stanowi o formie, w 

jakiej  opracowanie  miało  zostać  dostarczone,  przy  czym  w  zakresie  formy  elektronicznej 

wymienia  jedynie  pliki  z  rozszerzeniem  PDF,  DOC  lub  DOCX.  Powyższe  wyklucza 

obo

wiązek (a nawet uprawnienie) wykonawcy do sporządzenia i przekazania dokumentacji w 

innej  niż  przewidziana  (tj.  papierowa,  PDF,  DOC  lub  DOCX)  formie.  Zastosowanie 

technologii BIM wymagałoby zaś przedstawienia co najmniej plików w formacie IFC (tak jak 

wymagane  w  OPZ  nin. 

Postępowania).  Co  znamienne,  umowa  w  żadnym  miejscu  nie 

wspomina o technologii BIM. Zamawiający, który oczekiwałby opracowania dokumentacji w 

postaci modeli BIM określiłby umownie co najmniej podstawowe parametry, np. tak, jak zrobił 

to  Zam

awiający  w  Postępowaniu  określając  w  OPZ  czego oczekuje.  Odwołujący  przytacza 

OPZ 

(Zał  16).  W  dz.  I  pkt  2.2,  dz.  IV  pkt  2.  oraz  dz.  IX  wskazane  są  szczegółowe 

postanowienia technologii BIM. 

Ewentualne  zastosowanie  technologii  BIM  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

WSSK mogło mieć więc miejsce wyłącznie z własnej, dobrowolnej inicjatywy wykonawcy N+. 

W  dokumentach  WSSK  brak  jednak  śladu  takiego  działania  konsorcjanta,  co  znajduje 

potwierdzenie w treści notatki, o której mowa w pkt. 21 Odwołania. 

Powyższych  wniosków  nie  zmieniają  przesłane  przez  N+  referencje  WSSK  z  10 

lutego  2020  r.,  załącznik  do  pisma  Konsorcjum  z  tego  samego  dnia  (Zał  17)  Zgodnie  z 

informacją  tam  zawartą  „PFU  [...]  autorstwa  N+,  został  wykonany  zgodnie  z  wymogiem 

parametric  design  (pr

ojektowanie  parametryczne)  w  2017  roku".  Trudno  ocenić,  co  autor 

dokumentu  miał  na  myśli,  używając  sformułowania  „projektowanie  parametryczne. 

Sformułowanie „projektowanie parametryczne" nie jest tożsame z pojęciem projektowanie w 

technologii BIM. 

W  do

kumencie  z  10  lutego  2020  r.,  Dyrektor  WSSK  zupełnie  wycofał  się  z 

wcześniejszego  wskazania,  że  w  zamówieniu  DOMI  istniał  wymóg  sporządzenia 

dokumentacji  w  technologii  BIM.  M

a  to  związek  z  zapytaniami  o  udzielnie  informacji 

publicznej,  które  na  rzecz  Odwołującego  zostały  skierowane  do  WSSK,  celem  wyjaśnienia 

niejasności,  czy  wymóg  BIM  w  projekcie  istniał,  czy  nie.  WSSK  udzieliło  odpowiedzi-  że 

takiego wymogu nie było. 


W  związku  z  powyższym,  nowe  referencje  nadal  nie  precyzują  z  jakiej  technologii 

projek

towania korzystało N+ w ramach projektu na DOMI. W obliczu wątpliwości, nie można 

uznać,  iż  N+  parametric  design  zrealizowało  usługę  z  wykorzystaniem  BIM.  Wątpliwości  i 

załączona odpowiedź WSSK z 20 grudnia 2019 r. należy interpretować jako jednoznacznie 

p

otwierdzająca, iż brak było w projekcie DOMI wymogu stosowania technologii BIM. 

18.      W 

ocenie  Odwołującego,  doświadczenie  tu  omawiane  nie  może  zostać  uznane  za 

spełniające wymogi SIWZ. Zamawiający wprost wskazał w odpowiedziach na pytania (pismo 

z 6.11.2019 r. EZP/1616/19, odp. 15)

, że nie uzna doświadczenia, jeśli w danym zamówieniu 

m

ającym  potwierdzać  warunki  SIWZ,  zamawiający  nie  przewidywał  wprost  obowiązku 

zastosowania  technologii  BIM.  Pytanie  dotyczy  co  prawda  spełniania  warunku  w  postaci 

doświadczenia Głównego Projektanta (pkt 5.1.2.1. d2 SIWZ), jednak treść tego warunku jest 

tożsama z treścią warunku dla wykonawcy (pkt 5.1.2.1. a SIWZ). 

O

dpowiedzi  Zamawiającego  na  pytania  do  SIWZ,  w  świetle  dotychczasowego 

ugruntowanego  orzecznictwa  KIO  i 

sądów  okręgowych,  mają  status    wiążący  (tak  KIO 

Odwołujący  przytacza  treść  wzoru  umowy,  zał.  nr  4  do  SIWZ  w  Postępowaniu,  z 

wymogiem 

projektowania  w  technologii  BIM.  W  umowie  postanowienia  zobowiązujące  do 

zastosowania 

technologii brzmią:  „3.1. Głównym celem zastosowania BIM jest uzyskanie jak 

najlepszej  pod  kątem  rozwiązań  funkcjonalnych  koncepcji  wielobranżowej  w  postaci 

trójwymiarowego  modelu  oraz  części  rysunkowej  dokumentacji  technicznej,  które  będą 

stanowić  część  materiałów  Zamawiającego  udostępnionych  podczas  postępowania  o 

udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy Inwestycji.” 

Odwołujący  wskazuje,  że  w  odpowiedzi  na  wniosek  o  udostępnienie  informacji 

publicznej z 30.12.

2019 r. (Zał 19) WSSK umożliwił mu wgląd do opracowania wykonanego 

przez  N+  w  ramach  projektu  na  DOMI.  Po  przeprowadzeniu  weryfikacji  opracowania 

wykonanego przez N+ przez mgr. inż. budownictwa P. W. i mgr. inż. Arch. G. C., stwierdza, 

iż  nie  nosi  ono  znamion  sporządzenia  w  technologii  BIM.  W  szczególności  brak  jest  tam 

jakichkolwiek odwołań do dokumentacji sporządzonej w formie elektronicznej - co wiązałoby 

się ze sporządzeniem dokumentacji w technologii BIM. Z powyższego sporządzona została 

notatka (Zał nr 20 załączona do odwołania). 

J

ako  że  zamawiający  WSSK  w  projekcie  na  DOMI  nie  zobowiązał  N+    do 

zastosowania wymogu BIM, a zastosowanie tej technologii nie wynika z informacji udzielonej 

ani  z  wglądu  do  rezultatu  prac  konsorcjanta,  doświadczenie  to  nie  spełnia  wymogów  pkt 

5.1.2.1.  a 

SIWZ  i    nie  mogło  zostać  uznane  przez  Zamawiającego  w  przedmiotowym 

Postępowaniu. 

b)  niespełnienie  wymogów  doświadczenia  w  zakresie  wykonania  programu  funkcjonalno- 

użytkowego oraz towarzyszącej mu koncepcji architektonicznej i wielobranżowej 


Wskutek  wglądu  do  opracowania  N+  w  ramach  projektu  na  DOMI,  Odwołujący 

stwierdza,  że  opracowanie  to  nie  stanowi  PFU  zgodnie  z  definicją  SIWZ.  Zamawiający  w 

SIWZ (s. 4) 

zdefiniował pojęcie pfu poprzez odwołanie się do art. 31 ust. 2 i 3 ustawy PZP 

oraz  przepisów  wykonawczych.  Spełnienie  warunków  udziału  wymagało  legitymowania  się 

doświadczeniem,  w  którego  zakres  wchodziło  wykonanie  PFU  zgodnego  z  przepisami 

ustawy  PZP,  a  także  Rozporządzenia  MI  z  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego 

zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru 

robót budowlanych oraz PFU (Dz.U. 2013 poz. 1129) (dalej: Rozporządzenie). 

Brak  zgodności  pomiędzy  sporządzonym  opracowaniem,  a przepisami Rozporządzenia 

wskazuje  już  treść  umowy  zawartej  przez  N+  z  WSSK  we  Wrocławiu,  której  tytuł  mówi  o 

KONCEPCJI  MEDYCZNEGO  PFU  DLA  DOMI.  Już  samo  użycie  słowa  „koncepcja 

medycznego PFU" zawęża charakter opracowania, podczas gdy SIWZ wyraźnie stanowi, iż 

winien być to „program funkcjonalno-użytkowy wraz z koncepcją architektoniczną i koncepcją 

wielobranżową  (w  zakresie  co  najmniej  branży  konstrukcyjnej,  sanitarnej;  elektrycznej}". 

Przytoczone wyżej sformułowanie opisujące treść przedmiotu umowy pomiędzy WSSK a N+ 

potwierdza  ponadto,  że  opracowanie  architekta  M.  N.  nie  miało  od  początku  stanowić 

kompletnej  dokumentacji  PFU,  a  sama  jego  „koncepcję".  Bezsprzeczne  jest  więc,  iż 

Zamawiający  w  SIWZ  wymaga  doświadczenia  w  opracowaniu  o  wiele  szerszym,  niż  to 

dokonane  dla  WSSK.  Przyjęcie  innego  wniosku  sprzeciwiałoby  się  celom,  dla  których 

sporządzane  jest  PFU,  tj.  określeniu  kompletnych  wymagań  i  oczekiwań  zamawiającego 

dotyczących danego zadania budowlanego, w zakresie ustalenia planowanych kosztów prac 

projektowych  i  robót  budowlanych,  które  umożliwi  także  oferentom  (wykonawcom  robót 

budowlanych)  przygotowanie  ofert  (zwłaszcza  w  zakresie  obliczenia  ceny  każdej  oferty). 

Tym  samym,  przytoczony  sposób  definiowania  „PFU"  zastosowany  w  projekcie  DOMI  nie 

może zostać uznany za odpowiadający rozumieniu terminu PFU w Postępowaniu. Powyższe 

potwierdza tak tytuł umowy, jej treść, jak i notatka z wglądu do samego Opracowania. 

P

onadto w żadnym miejscu umowy nie odsyła ona do obowiązku sporządzenia PFU 

zgodnie  z  przepisami  Rozporządzenia.  PFU  zostało  zdefiniowane  na  potrzeby  SIWZ,  jako 

zgodne z przepisami Rozporządzenia, a zatem ta definicja powinna również obowiązywać w 

zakresie postanowień 5.1.2.1.a SIWZ wskazujących na zakres wymaganego doświadczenia. 

Odwołujący przywołuje przykładowe treści wzorów umów, które zawierają sporządzenie 

PFU zgodnego z Rozporządzeniem, czyli takich, jakie wymagane są w SIWZ Postępowania.  

/…/ 

Powyższe potwierdzać mają zeznania osób, które zapoznały się z Opracowaniem: 

Dowód:  zeznania  Pana  G.  C.  -  mgr  inż.  architekta,  zeznania  Pana  P.  W.  -  mgr  inż. 

budownictwa. 


Opracowanie  w  żadnym  wypadku  nie  może  być  uznane  za  tzw.  „koncepcję 

wielobranżową",  do  której  również  wprost  odnosi  się  pkt.  5.1.2.l.a)  SIWZ.  Z  umowy,  ani 

zawartości Opracowania taka wielobranżowość absolutnie nie wynika. Co więcej sam tytułu 

umowy wskazuje, iż koncepcja ma jedynie charakter medyczny, nie miała więc zawierać i nie 

zawiera  koncepcji  w  branży  konstrukcyjnej,  sanitarnej  czy  elektrycznej.  Wskazuje  na  to 

również  zawarta  w  badanym  Opracowaniu  informacja  o  jego  autorach.  Wskazane  są 

wyłącznie osoby Pana M. N. i Pani E. N., którzy są architektami i nie posiadają wymaganych 

kompetencji

,  w  tym  uprawnień  do  sporządzenia  opracowań  w  zakresie  dokumentacji 

projektowej branży konstrukcyjnej, elektrycznej czy sanitarnej. 

Kolejnym pośrednim dowodem wskazującym, że Opracowanie nie spełnia warunków 

określonych  w  SIWZ,  jest  wysokość  wynagrodzenia  przewidzianego  za  jego  wykonanie. 

Umowa  zawarta  pomiędzy  WSSK  a  N+  określa  wynagrodzenie  na  kwotę  97.561  zł  netto. 

Obiekt DOMI jest 

tylko nieznacznie mniejszy od obiektu będącego przedmiotem niniejszego 

Postępowania.  Biorąc  pod  uwagę  wysokość  oferty  Konsorcjum  i  zakładając  (niezwykle 

korzystnie  dla  Konsorcjum),  że  tylko  75%  wynagrodzenia  przypada  na  część  dotyczącą 

opracowania PFU wraz 

koncepcją wielobranżową, otrzymujemy wynagrodzenie w wysokości 

ponad 2 min zł netto. Opracowanie dla DOMI kosztowało ok. 5% tej kwoty. Logika i zdrowy 

rozsądek każą wysnuć wniosek, że gdyby Opracowanie dla DOMI miało spełniać wymagania 

SIWZ  musiałoby  kosztować  wielokrotność  wynagrodzenia  określonego  w  zawartej  przez 

konsorcjanta  umowie.  Z  powyższych  okoliczności  można  wysnuć  wniosek.  Konsorcjum  w 

Wykazie Usług (Zał 25) nie podało ich wartości, choć formularz Wykazu zawierał takie pole, 

a  pkt.  5.5.2.1  SIWZ 

wprost  takiej  informacji  wymagał.  Odwołujący  może  jedynie 

przypuszczać,  że  działanie  takie  nie  było  przypadkowe,  a  miało  na  celu  nieujawnianie 

absurdalnie  niskiej 

jak  na  wymogi  stawiane  dla  doświadczenia  wykonawcy  przez  SIWZ  w 

niniejszym Postępowaniu - wartości usług dla DOMI. 

Tak  więc,  jako  że  zamawiający  WSSK  w  projekcie  na  DOMI  nie  zawarł  w  umowie 

warunku sporządzenia PFU (w rozumieniu nadanym mu przez definicje objęte punktem 5.1. 

SIWZ in fine) wraz z koncepcją architektoniczną i koncepcją wielobranżową (w zakresie co 

najmniej  branży  konstrukcyjnej,  sanitarnej,  elektrycznej),  a  sporządzenie  tego  rodzaju 

dokumentacji  nie  wynika  z  wglądu  przeprowadzonego  przez  osoby  kompetentne  do 

Opracowania,  doświadczenie  to  nie  spełnia  wymogów  pkt  5.I.2.I.  a)  SIWZ  i  jako  takie  nie 

mogło zostać uznane przez Zamawiającego w przedmiotowym Postępowaniu.  

33.            W 

oparciu o dokumenty Konsorcjum trudno ocenić, jaka była finalna powierzchnia, 

której dotyczyły prace w ramach projektu DOMI, i tak: 

a) 

W ofercie wskazano: 17.500 m2 

b) 

W Wykazie Usług wskazano 35.000 m2 

c) 

W Wykazie Osób wskazano: 17.500 m2 


d) 

W referencjach z 5 listopada 2020 r.: 15.000 m2 

ii. 

niezgodność  doświadczenia  Konsorcjum  nabytego  w  ramach  projektu  na  Nowy 

Szpital Powiatowy w Żywcu 

Konsorcjum  złożyło  dwa  dokumenty  referencji  w  odniesieniu  do  doświadczenia 

polegającego  na  opracowaniu  Projektu  Nowego  Szpitala  Powiatowego  w  Żywcu.  (Zał  26  i 

Pierwszy  został  wystawiony  przez  InterHealth  Ca nada  Limited  i  wskazuje,  iż  szpital  został 

zaprojektowany  przez  Biuro  Architektoniczne  N+  parametric  design  z/s  w  Warszawie, 

Polska. Zgodnie z nim 

prace projektowe objęły: 

• 

projekt budowlany - 

październik 2012; 

• 

projekt budowlany zamienny - luty 2015; 

• 

projekt wykonawczy - maj 2017; 

• 

budowa - nadzory autorskie - 

grudzień 2014. 

Planowe zakończenie budowy przewidziano na grudzień 2018 r. 

W drugim piśmie  Starosty Żywieckiego wskazuje się, że w ramach projektu, firma N+ 

parametric design z siedzibą w Warszawie wykonała: 

•  projekt  budowlany,  przetargowy  i  wykonawczy  -  5.09.2012  r.  wydano  pozwolenie  na 

budowę; 

•  projekt budowalny zamienny - zatwierdzony zmianą pozwolenia na budowę z 26.02.2015 r. 

• projekt budowalny zamienny - zatwierdzony zmianą pozwolenia na budowę z 02.09.2019 r. 

Konsorcjum  przedstawiło  to  doświadczenie,  jako  mające  spełniać  wymóg 

Zamawiającego z 5.1.2.1.a) SIWZ - doświadczenie winno obejmować wykonanie co najmniej 

1  usługi  polegającej  na  wykonaniu  PFU  wraz  z  koncepcją  architektoniczną  i  koncepcją 

wielobranżową  (w  zakresie  co  najmniej  branży  konstrukcyjnej,  sanitarnej,  elektrycznej)  z 

wymogiem BIM lub projektu budowlanego z wymogiem BIM w okresie ostatnich 5 lat. 

dokumentów Konsorcjum wynika, iż wskazane nimi doświadczenie jest starsze niż 

wymagane.  Projekt  budowlany  został  bowiem  zakończony  2012  r.,  a  więc  7  lat  przed 

terminem  składania  ofert.  Fakt,  iż  pomiędzy  2012  a  2019  r.  wykonywane  były  przez 

konsorcjanta  projekty  budowlane  zamienne  nie  może  być  utożsamiany  z  wykonaniem 

projektu  budowlanego.  N

ie  ma  podstaw,  by  „projekt  budowlany  zamienny"  uznać  jako 

tożsamy  zakresowo  z  „projektem  budowlanym".  Projekt,  jako  element  doświadczenia,  był 

sporządzony  (i  stanowił  podstawę  do  wydania  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę)  wcześniej 

niż 5 lat przed terminem składania ofert. 

Okoliczności  powyższych  nie  zmienia  oświadczenie  Pana  M.  G.,  działającego  w 

imieniu  PUI  „INBUD"  z  6  lutego  2020  r.,  w  którym  wskazuje  on  daty  przeprojektowania 

Szpitala w Żywcu. Oświadczenie to - jako wydane przez inny podmiot  - nie może stanowić 

„uzupełnienia"  potwierdzenia  wykonania  usługi  wydanego  przez  Starostę  Żywieckiego  i  nie 


może stanowić dokumentu referencji, wystawionych przez podmiot, na którego rzecz usługi 

były  wykonywane,  o  którym  mowa  w  pkt.  5.5.2.1  SIWZ,  ani  tym  bardziej  „oświadczenia 

wykonawcy".  Nie  m

oże  on  zmieniać,  czy  też  „uzupełniać"  dokumentu  wystawionego  przez 

podmiot, na którego rzecz wykonano usługę. W związku z czym nie ma podstaw do uznania, 

że doświadczenie konsorcjanta zostało nabyte w ramach cezury czasowej zakreślonej przez 

Zamawiającego. 

Nawet  w  wypadku  uznania,  że  oświadczenie  Pana  G.  stanowi  dokument  z  pkt 

5.5.2.1.  SIWZ,  wciąż  wskazuje  on  na  przygotowanie  projektu  budowlanego  zamiennego. 

Dokument dalej nie wyjaśnia, jaki był dokładnie zakres prac objęty projektami zamiennymi. 

Konkludując,  że  doświadczenie  konsorcjanta  w  zakresie  Nowego  Szpitala 

Powiatowego  w  Żywcu  nie  mieści  się  w  ramach  czasowych  przewidzianych  pkt.  5.1.2.l.a) 

SIWZ. Zamawiający wprost ustosunkował się do możliwości wydłużania okresów, w których 

zdobyte ma być doświadczenie wymagane w SIWZ, odpowiadając na pytanie 1 pismem z 7 

listopada  2019  r.  odmawiając  uznania  doświadczenia  starszego  niż  5  lat  od  terminu 

składania  ofert.  W  ocenie  Wykonawcy  niezasadne  byłoby  dopuszczenie  możliwości 

rozciągnięcia doświadczenia konsorcjanta na okres dłuższy niż 5 lat wstecz, tylko dlatego, że 

zakończone  przez  niego  przed  tym  terminem  prace  nad  projektem  budowlanym  w 

technologii BIM podległy następnie - być może drobnym zaledwie zmianom. Wprowadzenie 

zmiany do projektu nie może być utożsamiane z jego wykonaniem. Nie sposób więc uznać 

doświadczenia jako spełniającego warunki udziału w Postępowaniu. 

Na  niwie  wskazanych  referencji  dot. 

doświadczenia  N+  M.  N.  pojawiają  się 

wątpliwości co do rzetelności przygotowanych przez Konsorcjum materiałów jako całości. 

J

uż pobieżna lektura dwóch analizowanych dokumentów wskazuje na rozbieżności w 

datach  oraz  zakresach  prac,  za  jakie  odpowiedzialny  był  konsorcjant.  Według  dokumentu 

InterHealth  Canada  Limited  zakres  prac  obejm

ować  miał  „projekt  budowlany",  był 

zakończony  w  październiku  2012  roku,  podczas  gdy  dokument  Starosty  Powiatu 

Żywieckiego  wymienia  „projekt  budowlany,  przetargowy  i  wykonawczy",  uwieńczony 

pozwoleniem  na  budowę  z  5.09.2012  r.,  a  więc  wcześniej  niż  wynikałoby  to  z  pierwszego 

dokumentu. 

Projekt  budowla

ny  szpitala  w  Żywcu  miał  więcej  autorów.  Zgodnie  z  doniesieniami 

medialnymi,  w  tworzenie  projektu  zaangażowana  była  również  firma  Arup  Engineers: 

„Budynek szpitala, zaprojektowany przez firmę architektoniczną N+ Parametric Design oraz 

firmę inżynieryjną Arup Engineers, będzie liczył cztery kondygnacje o powierzchni netto ok. 

18 000 m  z możliwością rozbudowy."2 „ M. m H., dyrektor usług medycznych w Inter Health 

Canada,  odpowiedzialna  za  planowanie  medy

czne  PPP  w  Żywcu  mówi,  że  razem  z 

N+parametric i Arup udało się stworzyć wysoko wydajny projekt, który pozwoli na realizację 

planu medycznego."  


Informacje o tym, jaki zakres prac spoczywał na N+ , a jaki na innym podmiocie, nie 

zostały przez Konsorcjum wskazane. 

Konsorcjum  podaje  w  przedstawianych  przez  siebie  dokumentach  sprzeczne 

informacje dotyczące metrażu, którego dotyczą wykonane prace: 

a) 

w ofercie wskazano: 20.240 m2 

b) 

w wykazie usług (zał. 6): 13,460 m2 

c) 

w oświadczeniu z 6 lutego 2020 r.: 13.460 m2 

Odwołujący świadomość, z czego ta rozbieżność może wynikać. W ofercie wskazano 

na doświadczenie dotyczące sporządzenia projektu budowlanego, który obejmował przeszło 

20 tys. m2, zaś gdy zorientowano się, że doświadczenie to może nie mieścić się w cezurze 

czasowej  SIWZ,  dostosowano  narrację  do  nowych  okoliczności  i  już  w  Wykazie  Usług 

złożonym po wezwaniu z art. 26 ust. 1 PZP oraz wyjaśnieniach po wezwaniu z art. 26 ust. 4 

PZP  wskazano  wartość  mniejszą,  odpowiadającą  być  może  części  obiektu  podlegającej 

projektowi  budowlanemu  zamiennemu.  Powyższy  schemat  działań  potwierdza  jedynie  że 

Konsorcjum  nabrało  świadomości  -  już  po  złożeniu  oferty-  że  projekt  budowlany  został 

wykonany  wcześniej,  niż  wymagany  zakres  dat.  Obecnie  Konsorcjum  próbuje  uzasadnić 

prawidłowość tego doświadczenia, przez przywoływanie projektu zamiennego, który nie jest 

tożsamy z wymaganym w SIWZ projektem budowlanym, 

To 

świadczy  o  tym,  że  dokumenty  przedstawiane  przez  Konsorcjum  nie  są 

jednoznaczne  i  podlegają  negatywnej  weryfikacji,  zderzone  z  powszechnie  dostępnymi 

informacjami.  

iii. 

niezgodność doświadczenia Konsorcjum nabytego w ramach projektu budowy „King 

Saud University Endowment Private Hospitai" 

Kolejną kwestią, która budzi wątpliwości jest dokument referencji udzielony N+ przez 

InterHealth  Canada  Limited  w  związku  z  wykonaniem  Projektu  „King  Saud  University 

Endowment Private Hospitai'' - 

złożony na okoliczność posiadania doświadczenia w zakresie 

wykonania  PFU  wraz  z  koncepcją  architektoniczną  i  koncepcją  wielobranżową  (w  zakresie 

co najmniej branży konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej) z wymogiem BIM (Zał nr 29). 

Odwołujący zastrzega, iż nie jest jego intencją kwestionowanie kompetencji tłumacza 

przysięgłego,  jednak  wątpliwości,  które  pojawiają  się  po  lekturze  tłumaczenia  i  dokumentu 

oryginalnego wskazują, iż mogło dojść do omyłki istotnej dla Postępowania. 

W  oryginalnym  tekście  angielskim  doświadczenie  konsorcjanta  jest  określone 

następująco: 

„N+  parametric  design  Warsaw,  Poland  provided  the  initial  fit  out/feasibiiity  study  and 

schematic design options for the facility." 

W tłumaczeniu dostarczonym przez Konsorcjum fragment ten brzmi następująco: 


„Biuro N+ parametric design z Warszawy w Polsce zapewniło początkowe PFU z projektem 

wyposażenia oraz opcje koncepcji projektu dla szpitala 

W  treści  angielskiej  pojawiają  się  następujące  elementy  wykonanych  przez 

konsorcjanta prac: 

• 

initial fit out/feasibility study, 

• 

schematic design options. 

O ile to drugie wyd

aje się słusznie przetłumaczone jako „opcje koncepcji projektu", o 

tyle  trudno  wywnioskować,  skąd  w  tłumaczeniu  pierwszego  elementu  pojawiło  się 

sformułowanie  „PFU.  Niewątpliwie  „fit  out"  można  rozumieć  jako  ,,wykończenie"  lub 

„wyposażenie",  pozostające  jednak  sformułowanie  „feasibility  study"  ,  należało 

przetłumaczyć  jako  „studium  wykonalności".  Brak  jest  w  oryginalnym  brzmieniu  dokumentu 

przesłanek,  by  uznać,  że  chodzi  tam  o  PFU,  który  jest  czymś  więcej  niż  studium 

wykonalności. Tłumaczenie z 2014 r. sporządzono 20 stycznia 2020 r., tj. zapewne na cele 

Postępowania. 

Odwołujący  skontaktował  się  z  tłumaczem  przysięgłym,  który  dokonał  tłumaczenia, 

nie  uzyskał  jednak  odpowiedzi  na  zastrzeżenia  (Zał  30).  Odwołujący  zlecił  równolegle 

tłumaczenie  przysięgłe,  które  potwierdza  wskazane  wyżej  rozumienie  przedstawionych 

terminów (Zał 31). 

Nawet 

przyjmując,  że  tłumaczenie  wolne  jest  od  omyłek,  o  dokument  w  brzmieniu 

angielskim nie odnosi się do PFU w rozumieniu SIWZ, tzn., zgodnego z art. 31 ust. 2 i 3 PZP 

oraz  przepisami  wykonawczymi  lub  w  innych  krajach  UE.  Analiza  nie  wymaga 

specjalistycznej wiedzy językowej, a ocena Zamawiającego, w razie pojawienia się istotnych 

wątpliwości  co  do  tłumaczenia,  powinna  opierać  się  również  o  oryginalny  tekst  referencji, 

który na pewno nie odnosi się do PFU w rozumieniu nadanym mu przez SWIZ. 

Referencje - 

już w obu wersjach językowych - nie wskazują, by wykonywany projekt 

wym

agał technologii BIM, trudno więc założyć, że taki wymóg w tym projekcie istniał. 

Referencje  zost

ały  udzielone  4  czerwca  2014  r.,  tzn.  wcześniej  niż  5  lat  przed 

upływem  terminu  składania  ofert.  Oznacza  to,  iż  nie  mogą  one  realnie  poświadczać 

doświadczenia,  którego  wymaga  w  Postępowaniu  Zamawiający,  tj.  uzyskanego  „w  okresie 

ostatnich 5 lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert".  Samo stwierdzenie w  referencjach, 

że szpital miał być ukończony w 2016 r. nie może poświadczać, że w tym okresie (wówczas 

jeszcze  przyszłym)  konsorcjant  wykonał  swoje  obowiązki  prawidłowo.  Referencje 

potwierdzają więc doświadczenie nabyte w okresie, który nie jest uznawany. Pozostawiając 

więc  nawet  na  boku  spór  lingwistyczny,  wskazana  okoliczność  winna  doprowadzić  do 

uznania,  iż  referencje  udzielone  przez  InterHealth  Canada  nie  potwierdzają  doświadczenia 

konsorcjanta wskazanego 

w załączniku nr 6 do SIWZ (tabela Wykaz Usług). 


tabeli Wykaz Usług w kolumnie „data wykonania" Konsorcjum nie wpisało żadnej 

daty odnośnie tego doświadczenia, co jednocześnie uchybia wymogowi z pkt. 5.5.2.1 SIWZ, 

który wymaga podania „wykazu usług (...) wraz z podaniem ich (...) dat wykonania". Z oferty 

Konsorcjum  wynika  natomiast,  że  usługa  była  wykonana  w  roku  2016.  Istnieje  więc 

sprzeczność między: referencjami, ofertą a Wykazem Usług. 

Po  wezwaniu  w  trybie  art.  26  ust.  4  PZP,  Konsorcjum  przedst

awiło  dodatkowy 

dokument  w  postaci  oświadczenia  Pana  M.  N.,  dotyczącego  opisywanego  wyżej 

doświadczenia.  Dokument  sporządzono  7  lutego  2020  r.  tj.  w  związku  z  Postępowaniem. 

A

utor powołuje się na wątpliwą okoliczność, że w dniu wystawiania dokumentu odbywa się 

muzułmańskie  święto  religijne.  Prześledzenie  stron  internetowych  wskazuje,  że  dni  6-8 

lutego  2020  r.  nie  stanowiły  dni  świątecznych  ani  z  perspektywy  kalendarza  świąt 

muzułmańskich,  ani  dni  wolnych  w  Arabii  Saudyjskiej  (Zał  34).  Co  więcej,  Odwołujący 

wskazuje,  że  zamawiającym  i  podmiotem  wystawiającym  referencje  wcześniejsze  dla 

konsorcjanta była spółka InterHealth Canada z siedzibą w Toronto, Kanada. Okoliczność ta 

pokazuje  skalę  nieścisłości,  którymi  Konsorcjum  posługuje  się  w  Postępowaniu,  byle  tylko 

obronić  zasadność  wykorzystania  doświadczeń,  które  w  rzeczywistości  nie  spełniają 

wymogów SIWZ. 

W  konsekwencji  omawiane  doświadczenie  nie  spełnia  wymogów  z  pkt.  5.1.2,1a 

SIWZ. 

iv. 

niezgodność doświadczenia Konsorcjum nabytego w ramach projektu Budowa Nowej 

Siedziby  Muzeum  Śląskiego  w  Katowicach  oraz  Budowy  Szpitala  Pediatrycznego 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

Celem  wykazania  spełnienia  warunku  udziału  z  pkt  5.1.2.1.c  Konsorcjum 

przedstawiło doświadczenie ECM Group S.A. polegające na: 

• 

„zarządzaniu  -  jako  inżynier  kontraktu  -  projektem  inwestycyjnym  polegającym  na 

budowie  obiektu  budowlanego  w  wartości  robót  168.975.805,05  min  PLN  netto  (205  min 

brutto)  - 

Budowa  Nowej  Siedziby  Muzeum  Śląskiego  w  Katowicach"  -  zrealizowane  we 

wrześniu 2015 r. 

• 

„zarządzaniu  -  jako  inwestor  zastępczy  -  projektem  inwestycyjnym  polegającym  na 

budowie  obiektu  budowlanego  o  wartości  robót  364.919.866,11  PLN  brutto  -  Budowa 

Szpitala  Pediatrycznego  Warszawskiego  Uniwersytetu  Medycznego"  -  zrealizowane  w 

sierpniu 2015 r. 

Na potwierdzenie  doświadczenia Konsorcjum  przedstawiło referencje od  podmiotów 

udzielających powyższych zleceń i tak przedstawiono: 

• 

List referencyjny z 30.09. 

2015 r. Muzeum Śląskiego, który stwierdza, że zakończenie 

okresu 

zgłaszania  wad,  który  był  obsługiwany  przez  konsorcjanta,  nastąpiło  29.09.2015  r. 

(Załącznik nr 35); 


• 

Dokument  Warszawskiego  Uniwersytetu  Medyczn

ego,  że  ECM  Group  S.A. 

realizowało usługę przez okres od dnia 27 lutego 2012 r. do dnia 10 sierpnia 2015 r. (Zał nr 

Zgodnie z SIWZ Zamawiający akceptuje, jako warunek udziału, takie doświadczenie, 

które  mieści  się  w  określonych  ramach  czasowych,  tzn.  wykonawca  powinien  wykazać,  że 

usługę,  która  stanowi  o  jego  doświadczeniu,  wykonywał:  „w  okresie  ostatnich  5  lat  przed 

upływem terminu składania ofert (...) przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy". 

Ani  PZP,  ani  Kc 

nie  przewidują  wprost  zasad  obliczania  terminu  wstecz,  jednak 

wydaje się, że powinny zostać przyjęte w tym celu per analogiom zasady obliczania terminu 

tj. regulacje z art. 112 KC w zw. z art. 14 ust. 1 PZP. Konsekwentnie okres 5 lat, o którym 

mowa  w  SIWZ  powinien  być  rozumiany  jako  rozpoczynający  się    29  listopada  2014  r.  i 

upływający w dniu 29 listopada 2019 r. 

Brzmienie pkt 5.1.2.1.c SIWZ oznacza

, że usługa powinna mieć charakter ciągły i być 

wykonywana  przez  co  najmniej  12  miesięcy,  a  ponadto  co  najmniej  ten  minimalny  okres 

musi mie

ścić się w „w okresie ostatnich 5 lat" przed terminem składania ofert. Z dokumentów 

złożonych przez Konsorcjum nie wynika, by warunek był spełniony. Doświadczenie z budowy 

Muzeum  Śląskiego  zakończyło  się    29  września  2015  r.,  a  zatem  potwierdza  świadczenie 

usług  przez  konsorcjanta  przez  okres  jedynie  10  m-cy  w  okresie  uznawanym  przez 

Zamawiającego  (od  29.11.2014  r.  do  29.09.2015  r.).  Natomiast  datą  końcową  dla 

doświadczenia  nabytego  w  ramach  Szpitala  Pediatrycznego  jest  10.08.2015  r.,  a  zatem 

potwierdza  świadczenie  usług  przez  konsorcjanta  przez  okres  niecałych  9  m-cy  (od 

29.11.2014 do 10.08.2015 r.). 

S

tandardowym  rozwiązaniem  w  zakresie  wymogów  odnośnie  doświadczenia 

wykonawców  jest  wskazanie  wykonania  (forma  trybu  dokonanego)  jakiejś  usługi  w 

określonym  czasie,  bez  podkreślania  jej  ciągłości.  Sformułowanie  więc  wymogu  przez 

Zamawiającego  w  taki  sposób,  który  jednoznacznie  stanowi  o  12  miesiącach  świadczenia 

usługi  w  okresie ostatnich 5 lat  przed  termin składania ofert  potwierdza,  że  wymóg  ten  dla 

Zamawi

ającego ma charakter istotny i powinien być traktowany inaczej niż wymóg prostego 

zaistnienia  doświadczenia  w  okresie  5  letnim.  Interpretacja,  która  dopuszczałaby  przyjęcie 

omawianych tu doświadczeń Konsorcjum, jako spełniających wymóg pkt. 5.1.2.1.c SIWZ, tj. 

pozwalająca nawet na to (w ujęciu ekstremalnym), by tylko jeden dzień z 12 miesięcznego 

okresu  zawierał  się  w  5  letnim  przedziale  sprowadzałby  się  w  istocie  do  zrównania  tego 

wymogu  z  wymogiem  „standardowym",  zupełnie  pomijając  jego  „kwalifikowany"  charakter, 

jaki Za

mawiający postawił w niniejszym Postępowaniu. 

uwagi  na  brak  ciągłego  12  miesięcznego  doświadczenia  w  okresie  wskazanym 

Konsorcjum nie wykazało spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 5.1.2.1.c) SIWZ. 


v. 

Podsumowanie  części  dotyczącej  spełnienia  warunku  posiadania  zdolności 

technicznej lub zawodowej objętego pkt. 5.1.2.1.a) i 5.1.2.1.c) SIWZ. 

ocenie  Odwołującego,  żadne  z  doświadczeń  Konsorcjum  wskazanych  w  celu 

wykazania spełnienia warunków udziału z pkt 5.1.2.1.a) oraz 5.1.2.1.c) SIWZ tych warunków 

nie spełnia. * 

Dodatkowo  Konsorcjum  uchybiło  wymaganiu  z  pkt.  5.5.2.1  SIWZ,  gdzie  wskazane 

jest, iż wykonawca powinien przedstawić „wykaz usług (...) wraz z podaniem ich wartości". W 

tabeli  Wykaz  Usług  -  zał  6  do  SIWZ  Konsorcjum  w  kolumnie  „wartość  usługi"  wpisało  we 

wszystkich pozycjach „informacja nie wymagana w SIWZ", zamiast podać wartość usługi. 

B. 

NIE WYKAZANIE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

15,  w 

ślad za  wezwaniem z art. 26 ust. 1 PZP  Konsorcjum przedstawiło trzy  oświadczenia 

tożsame  dla  każdego  konsorcjanta  w  zakresie  braku  zaległości  podatkowych  lub 

składkowych.  

Odwołujący  wskazuje,  że  oświadczenia  Konsorcjum  są  niezrozumiałe  i  przez  to  nie 

można uznać, że złożono oświadczenia w zgodzie z ww przepisem. 

Powyższej  konkluzji  nie  zmieniają  wyjaśnienia  z  10  lutego  2020  r.  do  pytania 

Zamawiającego, ani też oświadczenie ECM Group S.A. z 10 lutego 2020 r. ECM Group S.A. 

nie  skorygowało  swojego  oświadczenia,  więc  dalej  pozostaje  ono  pozbawione  logicznego 

sensu, pozostali konsorcjanci w ogóle nie odnieśli się do braku sensu w ich oświadczeniach. 

W  konsekwencji,  w  ocenie  Odwołującego,  Konsorcjum  nie  wypełniło  w  terminie 

zobowiązania, o którym mowa w pkt. 5.5.1.3 SIWZ oraz art. 26 ust. 1 PZP. 

J

eden  z  konsorcjantów  -  ECM  Group  S.A.  dopuścił  się  wcześniej  składania 

nieprawidłowych  oświadczeń  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  co 

zostało  stwierdzone  wyrokiem  KIO.  Wyrok  był  przedmiotem  pism  Odwołującego  do 

Zamawiającego  z  10.12.  2019  r.  oraz  27.01.  2020  r.  Istnieje  uzasadnione  podejrzenie,  że 

decyzja,  która  była  podstawą  do  orzekania  przez  KIO  w  sprawie  899/18  (Zał 

40}uprawomocniła  się,  a  zatem  ECM  Group  S.A.  winna  byłaby  przedstawić  nie  tyle 

oświadczenie o  braku prawomocnej  decyzji,  co  dowód  uiszczenia należnego zobowiązania 

publicznoprawnego lub porozumienia o jego spłacie. 

Nawet  jeśli  decyzja  rzeczona  nie  stała  się  nigdy  prawomocna,  oświadczenia 

konsorcjantów,  ze  względu  na  ich  zupełnie  niejednoznaczną  treść,  nie  można  uznać  za 

czyniące zadość zobowiązaniom opisanym w pkt. 5.5.1.3 SIWZ oraz art. 26 ust. 1 PZP. 

C. 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI  W  ZAKRESIE  ZŁOŻONEGO  DOŚWIADCZENIA  OSÓB 

WSKAZANYCH DO WYKONANIA  

ZAMÓWIENIA 

i. 

niezgodność doświadczenia Kierownika Zespołu z wymogami SIWZ 


W ofercie Konsorcjum  pkt IV, wierszu 3, kol. 3 

wskazano doświadczenie Kierownika 

Zespołu - Pana M. G.: ,, (...) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert 

pełnił przez okres od października 2018 do chwili obecnej pełni funkcję inżyniera projektu w 

zespole  inżyniera  kontraktu  przy  realizacji  projektu  inwestycyjnego  z  wykorzystaniem  BIM 

(...)" 

Powyższe wskazuje na rozbieżność z wymaganiami postawionymi w SIWZ, gdzie w 

punkc

ie 5.1.2.1.dl) wskazano, iż Kierownik Zespołu winien legitymować się doświadczeniem 

obejmującym  co  najmniej  12  miesięczne  pełnienie  funkcji  kierownika  projektu  w  zespole 

inwestora zastępczego lub inżyniera kontraktu lub w zespole o podobnej funkcji. 

Ty

mczasem, w przedłożonym przez Konsorcjum za wezwaniem z art. 26 ust. 1 PZP, 

Wykazie  Osób  (Zał  nr  41)  doświadczenie  Kierownika  Zespołu  zostało  ujęte  następująco 

(odmiennie 

niż wcześniej):  „(...) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofe

rt  pełnił  przez  okres  od  października  2018  do  chwili  obecnej,  pełni  funkcję  kierownika 

projektu i głównego inżyniera projektu w zespole inżyniera kontraktu przy realizacji projektu 

inwestycyjnego z wykorzystaniem BIM (...)" 

Doświadczenie  wskazujące  na  spełnianie  przez  Konsorcjum  wymagań  SIWZ  w 

zakresie  dysponowania  osobami  zdolnymi  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia  w 

odniesieniu do Kierownika Zespołu zostało wykazane dopiero w dokumentach złożonych w 

trybie art. 26 ust. 1 PZP. 

W  ślad  za  wezwaniem  w  trybie  art.  26  ust.  4  PZP,  Konsorcjum  przedstawiło 

wyjaśnienia  powyższej  sytuacji  (z    11  lutego  2020  r  -  Zał  42),  wskazując,  że  „Oba 

stwierdzenia  s

ą  prawdziwe  i  względem  siebie  komplementarne,  tym  bardziej,  że  SIWZ 

dopuszcza  obie  funkcje  i  przez  stwierdze

nie  „....lub  w  zespole  o  podobnej  funkcji"  działa 

rozszerzająco."  Powyższe  analizy  Konsorcjum  są  jednak  wadliwe,  gdyż  odwołanie  do 

zespołów  o  innej  funkcji  w  żaden  sposób  nie  odnosi  się  do  stanowiska,  jakie  ma  pełnić  w 

takich  zespołach  osoba  wskazana  jako  Kierownik  Zespołu.  Za  każdym  razem,  jakikolwiek 

zespół by to był, osoba ta winna była być w zespole KIEROWNIKIEM PROJEKTU. Tylko taki 

wniosek  jest  uprawniony  w  kontekście  pt  5.1.2.1.dl  SIWZ.  Inna  interpretacja  świadczy  o 

niestarannym  zapoznaniu  się  z  SIWZ  (niedbalstwo),  a  być  może  nawet  celowym  działaniu 

(zamiar). 

D

o  pisma  z    11  lutego  2020  r.  Konsorcjum  załączyło  dokument  dotyczący  realizacji 

projektu - 

Szpital w Żywcu - na którym widnieje pieczątka Pana M. G. (pismo z 6 lutego 2020 

r.)  ze  stanow

iskiem  „inżynier  rezydent",  z  czego  nie  można  wywodzić,  iż  pełnił  on 

którąkolwiek z funkcji, o których mowa w punktach poprzedzających. 

W

arunek  wskazany  w  pkt  5.1.2.1.dl)  określa wymaganie wobec Kierownika Zespołu 

polegające na pełnieniu funkcji kierownika projektu we wskazanej inwestycji przez okres 12 

miesięcy.  Z  informacji  Odwołującego  wynika,  że  M.  G.  uczestniczy  w  projekcie  budowy 


Szpitala  w  Żywcu  od  końca  lutego  2019  r,  a  nie  jak  wskazuje  oferta  Konsorcjum  od 

października 2018r. 

Warunek  określony  w  pkt  5.1.2.1.dl)  określa  wymaganie  wobec  Kierownika  Zespołu 

polegające  na  pełnieniu  funkcji  kierownika  projektu  przy  realizacji  inwestycji  z 

wykorzystaniem  BIM,  co,  zgodnie  z  UWAGAMI  na  końcu  pkt.  5.1,  oznacza  inwestycję,  w 

której  umowa  na  roboty  budowlane  zawierała  obowiązki  wykonawcy  robót  w  zakresie 

wykorzystania  modeli  BIM.  Z  informacji  Odwołującego  wynika,  że  umowa  zawarta  ICZ 

P

roperties  sp.  z  o.o.  a  WODPOL  sp.  z  o.o.  w  Żywcu  nie  zawierała  żadnych  obowiązków 

wykonawcy  robót  dotyczących BIM,  w  umowie  w  ogóle nie pojawia się sformułowanie BIM 

lub podobne. 

Powyższe  wskazuje,  że oferta w  zakresie przedstawionego doświadczenia Pana M. 

G., nie jest zgodna z pkt. 5.1.2.1.dl) SIWZ. 

ii. 

niezgodność doświadczenia Głównego Projektanta z wymogami SIWZ 

Konsorcjum w ofercie wskazało na zamiar powołania architekta M. N. na stanowisko 

Głównego Projektanta w Postępowaniu. 

Zgodnie  z  pkt  5.1.2.1.d2 

SIWZ,  stanowisko  Głównego  Projektanta  mogło  zostać 

powierzone  o

sobie  legitymującej  się  doświadczeniem  polegającym  na  pełnieniu  funkcji 

głównego  projektanta  przy  wykonaniu  PFU  wraz  z  koncepcją  architektoniczna  i 

wielobranżowa z wymogiem BIM lub projektu budowlanego z wymogiem BIM dla budowy 1 

obiektu szpitala. 

W  odniesieniu  do  M.  N.

,  powołano  doświadczenie  nabyte  przez  tego  architekta  w 

ramach projektu na DOMI (opisane powyżej w pkt 10 i nast. Odwołania). 

Mając  na  uwadze  okoliczności  ustalone  przez  Odwołującego  z  informacji  WSSK, 

Odwołujący podkreśla, że doświadczenie to nie spełnia wymogów pkt 5.1.2.1.d2) SIWZ. 

Zamawiający  wymagał  od  Głównego  Projektanta  doświadczenia  obejmującego 

projekt  budowl

any  w  formie  modeli  BIM  lub  PFU  wraz  z  koncepcją  architektoniczną  i 

wielobranżową w formie modeli BIM. 

Doświadczenie  M.  N.  w  ramach  projektu  na  Dolnośląski  Ośrodek  Medycyny 

Innowacyjnej,  jak  wykazano  w  pkt.  10-

22  Odwołania,  nie  obejmowało  wymogu  stosowania 

technologii BIM. 

„Koncepcja medycznego programu funkcjonalno-użytkowego" stworzona na potrzeby 

WSSK  była  niezgodna  z  wymogami  stawianymi  dla  PFU  przez  obowiązujące  przepisy 

prawa, przez co nie spełnia wymogów postawionych przez Zamawiającego w Postępowaniu. 

Również  doświadczenie  M.  N.  w  ramach  projektu  Szpitala  w  Żywcu  nie  spełnia 

wymagań  z  SWIZ.  Powody  tożsame  z  pkt  34-47.  Doświadczenie  to  obejmowało  okres 

starszy niż 5 lat od terminu składania ofert, zaś prace wykonane w okresie krótszym niż 5 lat 

przed  terminem  składania  ofert  nie  mogą  być  poczytane,  na  podstawie  przedstawionych 


referencji  za  „pełnienie  funkcji  głównego  projektanta  przy  wykonywaniu  projektu 

budowlanego", jeśli projekt budowlany został zakończony w październiku 2012 r., zaś zakres 

prac  późniejszych  nie  jest  znany  i  nie  może  być  równoznaczny  z  pkt.  5.1.2.1.d2)  tiret  2 

SIWZ. 

Podobnie w przypadku trzeciego z przedstawionych doświadczeń M. N., tj. pełnienia 

funkcji  głównego  projektanta  przy  projekcie  budowy  „King  Saud  University  Endowment 

Private Hospitai" (pkt 48-

60), doświadczenie poza ramy czasowe.  

Zamawiający  zdecydował  się  na  określenie  5  letnich  okresów  wstecznych  dla 

doświadczenia i, w odpowiedzi z 7 listopada 2019 r. (pyt 1), wskazał następująco: 

„Zamiarem Zamawiającego jest dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz premiowanie 

w  trakcie  oceny  ofert  wykonawców,  którzy  legitymują  się  zespołem,  który  nabył 

doświadczenie  przy  różnych  projektach  inwestycyjnych  na  przestrzeni  ostatnich  lat.  W 

ocenie  Zamawiającego  wykonawca  z  takim  doświadczeniem  daje  rękojmię  należytej 

realizacji  zamówienia,  a złożona przez  niego oferta jest korzystniejsza dla Zamawiającego, 

który  chce  współpracować  z  czynnymi  specjalistami  z  określonych  branż,  co  może  mieć 

znaczący wpływ na jakość wykonania przez nich zamówienia." 

P

rzedstawiane  przez  Głównego  projektanta  doświadczenie  nie  spełnia  wymogów 

Zamawiającego, wyraźnie sprecyzowanych w powyższej odpowiedzi. 

R

ównież i doświadczenie architekta M. N. w zakresie dokumentacji dla Royal London 

Hospital oraz St. Bartholomew's Hospital

, nie spełnia warunków. Zamawiający wymaga, aby 

Główny Projektant legitymował się doświadczeniem w pełnieniu funkcji głównego projektanta 

w  proje

ktach  przedstawionych  na  potwierdzenie  spełnienia  warunków  udziału  w 

Postępowaniu. 

Z  informacji  Odwołującego,  wynika,  że  za  wykonanie  projektów  Royal  London 

Hospital oraz St. Bartholomew's Hospital 

odpowiedzialne było biuro architektoniczne HOK z 

siedz

ibą  w Londynie. Odwołujący otrzymał od tego podmiotu informację, że architekt M. N. 

nie pełnił  w  ramach powyższych projektów funkcji  Głównego Projektanta,  a jedynie należał 

do zespołu architektów. W dowód powyższego, Odwołujący załączył korespondencję z Panią 

A. W.

, będącą w HOK osobą odpowiedzialną za dział Healthcare (opieka zdrowotna) wraz z 

tłumaczeniem  (Zał  43)  oraz  materiały  reklamowe  samego  konsorcjanta,  które  identyfikują 

jako Gł. Projektanta na powołanych projektach E. N., zaś M. N. wymieniają jako Projektanta 

Architektury i Dyrektora Technologii BIM (s. 16 i 21) (Załącznik nr 44).  

P

owyższe potwierdza również brak wpisania M. N. do rejestru architektów brytyjskich, 

z  którym  zapoznać  się  można  pod  adresem:  http://www.arb.org.uk/.  Zgodnie  z 

obowiązującymi  w  Wielkiej  Brytanii  przepisami,  wpis  do  rejestru  jest  obligatoryjny,  w  celu 

posługiwania  się  tytułem  architekta  (w  celu  pełnienia  roli  architekta  głównego/ 

prowadzącego) na obszarze GB  (art. 20 ustawy Architects Act 1997, z którą zapoznać się 


można pod adresem: 

http://www.Iegislation.gov.uk/ukpga/1997/22/section/20

  . Tym  samym, 

stanowisko Głównego Projektanta nie mogło zostać powierzone osobie, która nie posiadała 

statusu  architekta  w  rozumieniu  prawa  brytyjskiego,  tzn.  osobie  niewpisanej  na  listę 

czynnych  architektów  brytyjskich.  Odwołujący  skontaktował  się  z  Królewskim  Instytutem 

Architektów  Brytyjskich  (RIBA),  celem  potwierdzenia,  że  Pan  M.  N.  takich  uprawnień  nie 

posiada (Zał 45). 

Powyższe  wskazuje,  że  oferta  Konsorcjum,  w  zakresie  przedstawionego 

doświadczenia Pana M. N. nie jest zgodna z pkt. 5.1.2.1.d2) SIWZ. 

iii. 

nie

zgodność  doświadczenia  Specjalisty  ds.  efektywności  energetycznej  i 

odnawialnych źródeł energii z wymogami SIWZ 

Zamawiający  wymagał  uwzględnienia  w  zespole  projektowym  Specjalisty  ds. 

efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii legitymującego się świadczeniem 

usługi  polegającej  na  wykonaniu  z  wykorzystaniem  oprogramowania  CFD  przepływowego 

modelu  obiektu  budowlanego  o  sumarycznym  zapotrzebowaniu  na  energię  elektryczną  i 

cieplną w wysokości min. 7 GWh rocznie. Konsorcjum na wskazaną funkcję zaproponowało 

J. K. z 

doświadczeniem obejmującym wykonanie modeli dla: 

• 

Kompleksu 

biurowo-handlowo-

usługowego  inwestycji  HB  Reavis  przy  ul. 

Burakowskiej w Warszawie (rok 2016), 

• 

Budynku biurowo-

usługowego Oliwia 7 przy Al. Grunwaldzkiej w Gdańsku (rok 2017). 

Drugie  z  podanych  doświadczeń  nie  jest  zgodne  z  wymogami  Postępowania. 

Odwołujący  zaznacza,  że  oszczędność  energetyczną  i  izolacyjność  ciepną  budynków 

użyteczności  publicznej  (w  tym  budynków  biurowych)  określa  się  według  przepisów 

Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny 

odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.U.  2015  poz.  1422).  Określone  w  R.10. 

Rozporządzenia  w  sprawie  warunków  technicznych  wartości  wskaźnika  EP  [kWh/(m2*rok] 

wyzna

czają  maksymalne  dopuszczalne  wskaźniki  efektywności  energetycznej  EP,  powyżej 

których  budynki  nie  spełnią  wymagań,  a  więc  nie  kwalifikują  się  do  wydania  decyzji 

pozwolenia na budowę i nie mogą zostać dopuszczone do użytkowania. 

Rozporządzenie  podaje  wartości  wskaźnika  EP  umożliwiające  określenie 

maksymalnego sumarycznego wskaźnika EP dla określonej powierzchni użytkowej budynku 

i jego odpowiednich części. Wg danych projektanta obiektu firmy BJK Architekci z Gdyni (Zał 

46), pow. 

całkowita obiektu Olivia 7 wynosi 37.212,8 m2, a powierzchnia biur i usług wynosi 

24.427 m2

. Wyciąg szczegółowego zestawienia powierzchni został przedstawiony poniżej: 

Dane według projektu budowlanego pow. całkowita [w m2] 

Winda  954,1, Klatka schodowa 732,7, Hol windowy2253,2,  Przedsionek/komunikacja 851,7 

Miejsce na WC damskie  221,4,  

Miejsce na WC męskie 320,5, Pomieszczenia Sanitarne NP 


/  miejsce  na  WC  NP.  222,5, 

Biura/usługi  24427,Pom.techniczne752,5,Pomieszczenia 

gospodarcze/pomocnicze 129,8,  Magazyny poz. -1, -2 i -3  6347,4,pow. 

łącznie 37212,8 m2. 

Przyjmując  za  Rozporządzeniem,  maks.  wartość  wskaźnika  EP  określającego 

"roczne  obliczeniowe  zapotrzebowanie  na  nieodnawialną  energię  pierwotną  w  zakresie 

ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia 

wbudowanego" i 

całkowitą powierzchnię uzyskujemy wartość maksymalnego wskaźnika EP 

= 6,9 kWh. To oznacza, że gdyby obiekt Olivia 7 posiadał roczny  wskaźnik deklarowany  w 

ofercie jako nie mniejszy niż 7GWh to nie spełniałby warunków Rozporządzenia. 

Ponadto  wg  informacji  ze  strony  internetowej  administratora  kompleksu  Olivia 

Business  Centre,  budynek  Olivia  Prime,  uzyskał  certyfikat  BREEAM  na  poziomie 

EXCELLENT,  co  oznacza  znacznie  większą  efektywność  energetyczną  oraz  większą 

oszczędność  energetyczną  niż  ta,  która  wynika  ze  standardów  Rozporządzenia.  Nie 

dokonując  szczegółowych  obliczeń  w  zakresie  tzw.  kredytów  w  procesie  certyfikacji, 

referencyjnym  podstawowym  poziomem  rocznego  zużycia  energii  dla  certyfikacji  BREEAM 

jest  135kWh/m2  powierzchni  obliczeniowej  przy  najniższym  poziomie  certyfikatu  (poziom 

GOOD).  Gdyby  przyjąć  tylko  ten  poziom  wskaźnika  jako  dopuszczalny  to  dla  powierzchni 

całkowitej obiektu Olivia 7 uzyskujemy całkowity roczny wskaźnik EP = 5,0 GWh. Uzyskanie 

poziomu  BREEAM  Excellent  oznacza  uzyskanie  przez  obiekt  jeszcze  niższych  (lepszych) 

wskaźników. 

Odwołujący  uzyskał  informacją,  że  sporządzony  dla  budynku  Olivia  został 

sporządzony  jedynie  model  cyrkulacji  powietrza,  a  nie  jak  wymagała  tego  SIWZ  model 

energetyczny. 

Reasumując,  obiekt  Olivia  7  nie  spełnia  warunku  SIWZ,  jako  iż  jego  sumaryczne 

zapotrzebowanie  na  energią  elektryczną  i  cieplną  jest  niższe  niż  wymagane  min  7GWh 

rocznie,  a  zatem  oferta  w  zakresie  doświadczenia  J.  K.  nie  jest  zgodna  z  pkt.  5.1.2.1.d4) 

SIWZ 

iv. 

niezgodność doświadczenia Technologa Medycznego z wymogami SIWZ 

W ofercie Konsorcjum wskazano, iż stanowisko Technologa Medycznego w ramach 

realizowanego zamówienia będzie powierzone Pani E. N. . Celem wykazania, iż spełnia ona 

wymogi powołano następujące doświadczenie: 

• 

Projekt  technologii  medycznej  szpitala  Nowego  Powiatowego  Szpitala  w  Żywcu  - 

wykonany w 2019 roku, 

• 

Projekt  technologii  Medycznej  obiektu  Szpitala  King  Saud  University  Endownment 

Private Hospital wykonany w 2016 roku, 

• 

Projekt  technologii  medycznej  obiek

tu  szpitala  „St.  Bartholomew's  Hospitla"  w 

Londynie - wykonany w 2016 roku; 


• 

Projekt technologii medycznej obie

ktu szpitala „Royal London Hospitar w Londynie - 

wykonany w 2016 roku; 

D

wa  pierwsze  nie  powinny  zostać  uznane  za  spełniające  wymogi  SIWZ  w  zakresie 

daty ich uzyskania. 

.  W  odniesieniu  do  Szpitalu  w  Żywcu,  aktualne  pozostają  tezy  wskazane  w  pkt  37 

Odwołania  odnośnie  nieścisłości  w  zakresie  dat  wykonania  prac  na  projekcie.  Zgodnie  z 

dobrą praktyką wykonywania tego rodzaju prac projekt technologii medycznej powinien być 

zawsze  jednym  z  pierwszych  branżowych  projektów  w  szpitalu  i  na  pewno  powinien 

wyprzedzać rozpoczęcie budowy, czyli projekt wykonawczy obiektu. Analizując referencje od 

Starosty  Powiatu  Żywieckiego  oraz  firmą  InterHealthCanada,  można  stwierdzić  że  taki 

projekt technologii medycznej musiał być wykonywany przed 2014 rokiem. Nawet jeśli był on  

modyfikowany,  to  takie  zmiany  nie  mogą  być  poczytywane  jako  samodzielnie  spełniające 

wymóg SIWZ. Wymóg wskazuje, iż projekt ma być opracowany w okresie 5 lat.  

ni.  Również  w  odniesieniu  do  projektu  technologii  medycznej  przy  szpitalu  King  Saud 

University  Endownment  Private  Hospital  wątpliwości  budzi  treść  referencji  na  okoliczność 

spełniania  wymogów,  posiadanego  doświadczenia.  Jak    wskazano  w  pkt  57  Odwołania 

referencje  zostały  wystawione  wcześniej  niż  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert. 

Referencje wskazują że już w momencie ich wystawiania prace N+ wykonywane przez M. N. 

oraz  E.  N. 

były  ukończone  (o  tym  stanowi  użycie  czasownika  „provided”  i  w  tłumaczeniu 

„dostarczyli”  -  w  formie  czasu  przeszłego).  W  konsekwencji,  nawet  jeśli  prace  były  potem 

zmieniane lub uzupełniane, to aktualny również w tym przypadku pozostaje pogląd wyrażony 

w pkt 109 Odwołania in fine. 

N

ależy uznać, że przynajmniej dwa z doświadczeń Pani E. N. nie spełniają wymogów 

pkt. 5.1.2.1.d3) SIWZ. N

ależy rozważyć, czy przedstawione w Ofercie informacje dotyczące 

tych doświadczeń, w kontekście przekazanych następczo referencji, nie stanowią umyślnego 

lub przynajmniej lekkomyślnego wprowadzenia Zamawiającego w błąd.  

II. 

UZASADNIENIE PRAWNE ZARZUTÓW ODWOŁANIA 

A. 

ZARZUT  NARUSZENIA  ART.  24  UST,  l  PKT  12  PZP  -  BRAK  WYKAZANIA 

SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Zgodnie art. 24 ust. 1 pkt 12 PZP 

z postępowania wyklucza się wykonawcę, który nie 

wykazał  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  nie  wykazał  braku  podstaw 

wykluczenia; stanowi 

to samodzielną podstawę wykluczenia wykonawcy z przetargu. 

Zaistnieni

e  każdej  okoliczności  z  osobna  w  postaci  braku  wykazania  spełnienia 

warunków  udziału  postępowania  w  postaci  legitymowania  się  doświadczeniem  z  5.1.2.1.a 

oraz  z 

5.1.2.1.c)  SIWZ  obligowało  Zamawiającego  do  wykluczenia  Konsorcjum  z 

Postępowania. 


115. A

ż pięć z sześciu doświadczeń konsorcjantów wskazanych w tabeli Wykaz Usług - Zał 

6  do  SIWZ  (a  wcześniej  część  z  nich  także  w  JEDZ  konsorcjantów)  nie  spełnia  warunków 

przewidzianych w pkt 5.1.2.1 lit a)-c) SIWZ, dotyczy to: 

• 

PFU  dla  projektu  rozbudowy  i  rozwoju  DOMI  (5.1.2.1.a  SIWZ)  -  brak  wymogu  BIM, 

nie spełnianie warunków PFU w rozumieniu SIWZ; 

• 

Projektu  Nowego  Szpitala  Powiatowego  w  Żywcu  (5.1.2.1.a  SIWZ)  -  brak 

udokumentowanego  stosowania  BIM  jako  wymogu  oraz  czas  realizacji  projektu 

wykraczający poza ramy akceptowane przez Zamawiającego, tj. 5 lat od terminu składania 

ofert; 

• 

PFU  dla  projektu  budowy  „King  Saud  University  Endowment  Private  Hospital” 

(5.1.2.1.a  SIWZ)  - 

brak  udokumentowanego  stosowania  BIM  jako  wymogu,  nie  spełnianie 

warunków  PFU  w  rozumieniu  SIWZ  oraz  czas  realizacji  projektu  wykraczający  poza  ramy 

akceptowane przez Zamawiającego, tj. 5 lat od terminu składania ofert; 

• 

Budowa  Nowej  Siedziby  Muzeum  Śląskiego  w  Katowicach  (5.1.2.l.c  SIWZ)  -  okres 

realizowania  usługi  w  ramach  czasowych  akceptowanych  przez  Zmawiającego  krótszy  niż 

12 miesięcy; 

• 

Budowa Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu medycznego (5.1.2.l.c 

SIWZ)  - 

okres  realizowania  usługi  w  ramach  czasowych  akceptowanych  przez 

Za

mawiającego krótszy niż 12 miesięcy. 

.  Również  zaistnienie  okoliczności,  o  których  mowa  w  cz  I  pkt  C  ppkt  i  Odwołania  - 

dotyczącej  doświadczenia  M.  G.  oraz  w  części  I  pkt  C  ppkt  ii  Odwołania  -  dotyczącej 

doświadczenia  M.  N.,  w  postaci  braku  wykazania  spełnienia  warunków  udziału 

Postępowania  w  postaci  dysponowania  osobami,  posiadającym  doświadczenie,  o  którym 

mowa  w  pkt.  5.1.2.1.d1  oraz 

d2  SIWZ  obligowało  Zamawiającego  do  wykluczenia 

Konsorcjum z Postępowania. 

B. 

ZARZUT  NARUSZENIA  ART.  24  UST.  1  PKT  16  LUB  17  PZP  -  w  ZAKRESIE 

WPROWADZENIA W BŁĄD CO DO  POSIADANEGO DOŚWIADCZENIA 

117.  Dla  zaistnienia  przesłanki  z  art.  24  ust.  1  pkt  16  PZP  wystarczające  jest  samo 

przedstawienie  informacji  wprowadzających  w  błąd  zamawiającego,  które  to  informacje 

mogą  mieć,  nawet  wyłącznie  potencjalnie,  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez 

zamawiającego.  Zamierzone  działanie  ma  miejsce  wtedy,  kiedy  wykonawca  wie,  że  nie 

spełnia jednego z warunków udziału w postępowaniu, a pomimo tego składa wprowadzające 

w błąd oświadczenie, że ten warunek spełnia.  

118. O

świadczenia Konsorcjum w zakresie posiadanego doświadczenia, a także w zakresie 

doświadczenia  poszczególnych  członków  zespołu  nie  są  zgodne  z  prawdą,  co  Odwołujący 

był w stanie zweryfikować i wyżej wykazać. 


W  odniesieniu  do  doświadczenia  na  projekcie  DOMI  -  zarówno  pismo  WSSK  jaki  i 

treść umowy zawartej pomiędzy WSSK a N+ parametrics design wskazują, iż doświadczenie 

przy realizacji projektu DOMI przez konsorcjanta nie spełnia wymogów.  Konsorcjant musiał 

zdawać sobie sprawę z tej okoliczności, a informacje podane tak w Ofercie, jak i w Wykazie 

Usług, w doprowadziły do wprowadzenia w błąd Zamawiającego co do spełniania warunków 

udziału w Postępowaniu. 

Znamienny  jest 

schemat  działania  Konsorcjum,  który  może  ujawniać  tok 

rozumowania  osób  sporządzających  ofertę  i  uzupełniających  oświadczenia  Konsorcjum. 

Schemat ten można przedstawić następująco: 

• 

w  JEDZ  N+  parametric  design  M.  N. 

przedstawia  doświadczenie  DOMI  jako jedyne 

mające spełniać wymogi pkt 5.1.2.1.a) SIWZ 

• 

w  trakcie  Postępowania,  wskutek  działań  Odwołującego  i  korespondencji  z 

Zamawiającym,  Konsorcjum,  być  może  nawet  od  pracowników  WSSK,  uzyskuje  wiedzę  o 

tym,  że  doświadczenie  to  jest  obarczone  wadą  (vide:  informacje  z  dostępu  do  informacji 

publicznej), 

• 

w Wykazie Usług pojawiają się dwa kolejne doświadczenia, 

• 

po  wezwaniu  od  Zmawiającego  do  wyjaśnienia  doświadczenia  DOMI  pojawia  się 

nowy  dokument  WSSK,  który  wyraźnie  wycofuje  się  z  jednoznacznego  poparcia  tezy,  że 

wymogiem w projekci

e było stosowanie technologii BIM 

. Powyższe może świadczyć o celowym działaniu Konsorcjum, a na pewno wskazuje na 

to,  że  w  pewnym  momencie  Postępowania  uzyskało  ono  świadomość  tego,  że  w  ofercie 

podało informację nieprawdziwą.  

Również  w  odniesieniu  do  doświadczenia  nabytego  przez  tego  konsorcjanta  przy 

budowie  King  Saud  University  Endowment  Private  Hospital,  Konsorcjum  wprowadz

iło 

Zamawiającego w błąd. W ofercie Konsorcjum wskazano, że doświadczenie to N+ nabył w 

roku 2016, podczas gdy dla potr

zeb wykazania spełniania warunków udziału przedstawione 

zostały  referencje (wraz  z  tłumaczeniem  przysięgłym),  wedle  których  zadanie  wykonywane 

przez M. N. 

już w 2014 r. było ukończone (o czym w pkt. 38). 

Tożsame  uwagi  należy  podnieść  również  do  doświadczenia  z  budowy  Nowego 

Szpitala w Żywcu. W ofercie, Konsorcjum oświadczyło, iż doświadczenie to Pan M. N. nabył 

w roku 2019. W obliczu przedstawionych równolegle referencji, taka teza również wydaje się 

dalece  niewiarygodna. 

Powyższego  nie  może  zmieniać  dokument  dołączony  do  pisma 

Konsorcjum  z  10.02.

2020 r., które nie zostało wydane ani przez podmiot, na którego rzecz 

wykonano usługi, ani przez samego konsorcjanta. 

Także  doświadczenie  M.  G.  dot.  Nowego  Szpitala  w  Żywcu  obarczone  jest 

poświadczeniem nieprawdy. Okoliczności te wykazano w pkt. 83 Odwołania. Doświadczenie 


to nie obejmowało żadnych obowiązków wykonawcy robót, które dotyczyłyby BIM. W ofercie 

zaś, jak i w Wykazie Osób, Konsorcjum na istnienie takiego obowiązku wskazało. 

Odwołujący  podnosi  zarzut  podania  informacji  nieprawdziwych  także  co  do 

doświadczenia  M.  N.  w  zakresie  projektów  na  St.  Bartholomew's  Hospital  oraz  The  Royal 

London Hospital (pkt 5.1.2.1. d2) SIWZ, które, okazały się niezgodne z prawdą. Niezgodność 

z prawdą przedmiotowych doświadczeń potwierdziła korespondencja z Pani A. W., a także 

materiały  reklamowe  samego  konsorcjanta  N+  ,  załączone  do  Odwołania.  Problematykę 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd opisano w pkt. 99 Odwołania. 

Powołane wyżej uwagi znajdują zastosowanie również w stosunku do doświadczenia 

J. K. nabytego w ramach projektu Olivia 7

, które służyło spełnieniu warunków pkt 5.1.2.1. d4) 

SIWZ.  Konsorcjum  zawarło  w  dokumentach  informacje,  które  nie  mogły  być  uznane  za 

zgodne  z  prawdą  w  świetle  przepisów  Rozporządzenia  w  sprawie  usytuowania  budynków. 

Odwołujący przedstawia argumenty w pkt. 104-105 Odwołania. 

W konsekwencji  spełnione zostały  przesłanki  art.  24  ust.  1 pkt  16  PZP, a w  obliczu 

tego Zamawiający był obowiązany wykluczyć Konsorcjum z Postępowania. 

Nawet  jednak,  jeśliby  uznać,  że  Konsorcjum  nie  sposób  przypisać  zamiaru 

bezpośredniego,  czy  rażącego  niedbalstwa  w  momencie  przedstawiania  oświadczeń  o 

spełnianiu  warunków  udziału  w  Postępowaniu,  czy  w  zakresie  doświadczeń  osób 

wskazanych  do  wykonania  zamówienia,  to  działaniu  temu  można  postawić  zarzut 

lekkomyślności lub niedbalstwa. Na pewno również działanie to wprowadziło Zamawiającego 

w błąd i mogło mieć istotny wpływ na jego decyzje; wypełniły się znamiona art. 24 ust. 1 pkt 

17 PZP. 

Nawet  jakby  tylko  jedna  z  licznych  nieprawdziwych  informacji  podanych  przez 

Konsorcjum  w  trakcie  Postępowania  faktycznie  zostałaby  za  taką  uznana,  to  nie 

uprawnionym  byłoby  twierdzenie,  że  zamawiający  mógłby  mimo  wszystko  ocenić  ofertę  z 

pominięciem doświadczeń obciążanych „nieprawdą", a opierając się na innych wskazanych 

przez wykonawcę, które spełniają warunki udziału w Postępowaniu. Przesłanka z art. 24 ust. 

1  pkt.  17  zmaterializuje  się  bowiem  za  każdym  razem  gdy  podana  informacja  może  mieć 

chociażby potencjalny wpływ na decyzje zamawiającego. 

R

ównież Sąd Okręgowy we Wrocławiu (sygn. XI Ga 733/19): „Przepis art. 24 ust 1 pkt 

17  p.z.p  z  jednej  strony  nie  ogranicza  zakresu  podawanych 

przez  wykonawcę  informacji, 

albowiem nie precyzuje (odmiennie niż w przypadku przesłanki wynikającej z art 24 ust 1 pkt 

16  p.z.p.)  o  jakie  informacje  chodzi.  Z  drugiej  strony  obejmuje  on  także  informacje 

wymienione  w  art.  24  ust  1  pkt  16  p.z.p.  a  zatem  inf

ormacje,  że  wykonawca:  nie  podlega 

wykluczeniu,  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu,  spełnia  obiektywne  i 

niedyskryminacyjne  kryteria  selekcji  - 

albowiem  te  informacje  zawsze  mogą  mieć  istotny 

wpływ na decyzje zamawiającego. /…/   


Wszystkie  kwestio

nowane  oświadczenia  Konsorcjum  były  składane  w  JEDZ  lub 

Wykazie Usług - na potwierdzenie spełniania warunków udziału w Postępowaniu, lub też  w 

Ofercie lub Wykazie Osób - na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w Postępowaniu 

oraz  otrzymania  punktów  w  kryterium  pozacenowym.  Wszystkie  więc  miały  potencjalny 

wpływ na decyzje Zamawiającego w postępowaniu. 

C. ZARZUT NARUSZENIA ART.  24 UST. 1 PKT 15 PZP w zw. z ART. 24 UST.  1 PKT 12 

PZP - BRAK WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

Zgodnie  z  poglądem  wyrażanym  w  doktrynie,  każdy,  nawet  przeszły  prawomocny 

wyrok  lub  decyzja  o  zaleganiu  z  uiszczeniem  podatków  może  stanowić  podstawę  do 

wykluczenia. 

Tym  samym,  istnienie  zaległości  w  zakresie  danin  publicznych  wykonawcy,  które 

zostały  stwierdzone  prawomocnym  wyrokiem  czy  ostateczną  decyzją,  a  nie  zostały 

uregulowane  w  dacie  składania  ofert,  stanowią  podstawę  nakazująca  zamawiającemu 

wykluczyć danego wykonawcę z postępowania. 

Zamawiający  wymagał,  by  wykonawca  przedstawił  oświadczenie,  o  braku  wydania 

wobec  niego  prawomocnego  wyroku  sądu  lub  ostatecznej  decyzji  administracyjnej  o 

zaleganiu  z  uiszczaniem  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  lub 

zdrowotne  albo  -  w  przypadku  wydania  takiego  wyroku  lub  decyzji  -

dokumentów 

potwierdzających  dokonanie  płatności  tych  należności  wraz  z  ewentualnymi  odsetkami  lub 

grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 

Z brzmienia oświadczeń konsorcjantów wynika, że: 

Nie  wydano  prawomocnego  wyroku  sądu  lub  ostatecznej  decyzji  administracyjnej  o 

zaleganiu  

albo 

Nie wydano dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi  odsetkami  lub  grzywnami  lub  zawarcie  wiążącego  porozumienia  w  sprawie 

spłat tych należności. 

ocenie  Odwołującego,  zaistniały  podstawy  do  wykluczenia  Konsorcjum  z 

Postępowania,  jako  że  w  dacie  składania  ofert,  Konsorcjum  nie  spełniało  warunku 

określonego  w  przepisie  art.  24  ust.  1  pkt  12  PZP,  tzn.  Oświadczenia  konsorcjantów  są 

zupełnie  niejasne,  i  nie  mogą  być  poczytywane  jako  poświadczające  brak  podstawy  do 

wykluczenia. 

Pomimo  wezwania  z  zastosowaniem  trybu  art.  26  ust.  3  lub  4  PZP,  dokumenty 

przedłożone  w  ramach  składania  wyjaśnień  nie  pozwalają  uznać,  iż  Konsorcjum  należycie 

wykazało  brak  przesłanek  do  jego  wykluczenia.  Szczególnie,  że  dokument  złożyła  jedynie 

spółka  ECM  Group  S.A.,  która  dodatkowo  nalega,  że  brzmienie  dotychczasowego 

oświadczenia  jest  jasne  i  zgodne  z  SIWZ  i  przepisami,  podczas  gdy  nie  jest  (Załącznik  nr 


D. 

ZARZUT  NARUSZENIA  ART.  24  UST.  1  PKT  17  PZP  -  w  ZAKRESIE 

WPROWADZENIA W BŁĄD W OŚWIADCZENIACH JEDZ: 

okolicznościami  obligującymi  do  wykluczenia  wykonawcy  jest  przedstawienie,  w 

wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa, informacji wprowadzających w błąd, mogących mieć 

istotny wpływ na decyzje zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Dla  uznania,  że  wykonawca  złożył  informacje  wprowadzające  w  błąd  wystarczy 

zwykła  lekkomyślność  lub  niedbalstwo.  Zawsze,  jeśli  dochodzi  do  nieumyślnego  złożenia 

nieprawdziwej  informacji,  wykonawca  powinien  być  wykluczony  z  postępowania  (art.  24, 

komentarz do ustawy PZP, red. Jaworska 2020, wyd. 10/J. Jarnicka, Legalis). 

taką sytuacją mamy do czynienia w zakresie oświadczeń składanych w JEDZ przez 

EMC Group 

S.A. Nawet w wypadku, gdyby należność, o której mowa w wyjaśnieniach spółki 

ECM  Group  S.A.,  została  spłacona,  spółka  ECM  Group  S.A.  niewątpliwie  oświadczyła 

nieprawdę w JEDZ poprzez zaznaczenie odpowiedzi „NIE" w zakresie części III punkt C, dot. 

pytania: 

[czy  wykonawca]„był  winny  poważnego  wprowadzenia  w  błąd  przy  dostarczaniu 

informacji  wymaganych  do  weryfikacji  braku  podstaw  wykluczenia  lub  do  weryfikacji 

spełnienia kryteriów kwalifikacji". 

W  wyroku  KIO,  dotyczącym  ECM  Group  S.A.,  KIO  stwierdziło:  „W  ocenie  Izby 

odwołujący,  nie  informując  o  fakcie  istnienia  decyzji  administracyjnej  o  zaleganiu  z 

uiszczeniem  podatków,  dopuścił  się  co  najmniej  zamierzonego  działania.(...)  Zamierzone 

działanie  ma  miejsce  wtedy,  kiedy  wykonawca  wie,  że  nie  spełnia  jednego  z  warunków 

udziału w postępowaniu a pomimo tego składa wprowadzające w błąd oświadczenie, że ten 

warunek  spełnia.  Odwołujący  w  treści  JEDZ  -  część  III  punkt  B  (Podstawy  związane  z 

płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne) na pytanie: „Czy wykonawca 

wywiązał  się  ze  wszystkich  obowiązków  dotyczących  płatności  podatków  lub  składek  na 

ubezpieczenie  społeczne,  zarówno  w  państwie,  w  którym  ma  siedzibę,  jak  i  w  państwie 

członkowskim  instytucji zamawiającej  lub  podmiotu zamawiającego, jeżeli  jest  ono inne niż 

państwo  siedziby?",  zaznaczył  opcje  „TAK",  co  było  niezgodne  z  prawdą.  Odwołujący 

zaznaczył  tę  odpowiedzieć  mimo  jasnej  treści  formularza  oraz  instrukcji  jego  wypełnienia. 

Zwrócić  należy  uwagę,  iż  treść  formularza  wyraźnie  wskazuje,  iż  należy  tam  wskazać 

wszystkie zobowiązania podatkowe, ustalone na podstawie choćby decyzji nieostatecznej." 

Następstwem  zamierzonego  wprowadzenia  zamawiającego  w  błąd  winno  być 

wykluczanie wykonawcy i uznanie jego oferty za odrzuconą.  Art. 24 ust. 1 pkt 16  i 17 PZP 

nie  precyzują,  do  jakiego  okresu  się  odnoszą,  dlatego  powinno  przyjmować  się,  że 

oświadczenie  wykonawcy  dotyczące  zawinionego  wprowadzenia  w  błąd  znajduje 

zastosowanie także do działań podejmowanych przed danym (bieżącym) postępowaniem. W 

wyroku  wskazano 

także,  że:  „błędne  wpisanie  wyrazu  »nie«  zamiast  wyrazu  »tak«  nie jest 


błahe,  bo  zamawiający  badając  JEDZ  i  ofertę  musi  brać  pod  uwagę  całość  zawartości 

dokumentów. 

niniejszym Postępowaniu, spółka ECM Group S.A.: 

oświadczyła,  że  nie  była  winna  poważnego  wprowadzenia  w  błąd  przy  dostarczaniu 

informacji  o  braku  podstaw  wykluczenia  i  spełnianiu  kryteriów  selekcji  (III.  pkt  C.  JEDZ), 

podczas gdy, 

w  trakcie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  organizowanego  przez 

Miejskie  PWiK  w  m.st

.  Warszawie  dopuściła  się  zamierzonego  podania  nieprawdy,  co  do 

braku  podstaw  wykluczenia  i  przez  to  wprowadziła  zamawiającego  w  błąd  (wyrok  KIO 

zgodnie  ze  stanowiskiem  KIO  1470/18,  winna  zostać  wykluczona  z  postępowania  na 

podstawie przepisu art. 24 ust. 1 pkt 17 PZP. 

Z

godnie z utrwalonym poglądem, dokument zawierający nieprawdziwe informacje nie 

podlega  uzupełnieniu  poprzez  przedstawienie  w  jego  miejsce  innego  dokumentu,  który 

potwierdziłby spełnienie wymagań określonych w SIWZ (tak KIO/UZP 1223/09; KIO 177/15). 

Powyższej  sytuacji  w  żaden  sposób  nie  tłumaczy  oświadczenie  ECM  Group  S.A.,  które  w 

swej  treści  odnosi  się  jedynie  do  punktu  JEDZ  mówiącego  w  „wydaniu  prawomocnego 

wyroku sądu....", zupełnie zaś pomija kwestie oświadczenia o tym, że konsorcjant „był winny 

poważnego  wprowadzenia  w  błąd(...).  Co  wydaje  się  zrozumiałe,  gdyż  w  obliczu 

jednoznacznego  orzeczenia  KIO  w  tym  zakresie  trudno  bronić  tezy,  ze  prawidłowym  było 

wskazanie w tym punkcie odpowiedzi „NIE" 

Konsorcjum 

powinno 

zost

ać  wykluczone  z  Postępowania  za  podanie 

nieprawidłowych informacji, które mogły mieć wpływ na decyzje Zamawiającego. 

E. ZARZUT NARUSZENIA ART. 89 UST. 1 PKT 2 PZP 

art.  89  ust.  1  PZP  określony  został  zamknięty  katalog  przesłanek  skutkujących 

odrzuceniem oferty. 

T

reść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

Norma art 89 ust. 1 pkt 2 PZP odnosi się do merytorycznego aspektu zaoferowanego 

przez  wykonawcę  świadczenia  oraz  merytorycznych  wymagań  zamawiającego,  w 

szczególności  co  do  zakresu,  ilości,  jakości,  ceny,  warunków  realizacji  i  innych  elementów 

istotnych  dla  wykonania  zamówienia,  w  tym  wyznaczonych  parametrów  technicznych 

wyrobu.  Niezgodność  treści  oferty  z  treścią  SIWZ  ma  miejsce  w  sytuacji,  gdy  oferta  nie 

odpowiada  w  pełni  przedmiotowi  zamówienia,  nie  zapewniając  jego  realizacji  w  całości 

zgodnie z wymogami zamawiającego (Wyrok 2440/16). 

N

iezgodność treści oferty z treścią SIWZ w rozumieniu art. 89 ust 1 pkt 2 PZP polega 

na niezgodności zobowiązania, które wykonawca wyraża w swojej ofercie i przez jej złożenie 


na siebie przyjmuje, z zakresem zobowiązania, które zamawiający opisał w SIWZ i którego 

przyjęcia oczekuje. 

KIO  2698/17: 

„zarówno  treść  SIWZ,  jak  i  treść  oferty  stanowią  merytoryczne 

postanowienia  oświadczeń  woli  odpowiednio:  zamawiającego,  który  w  szczególności  przez 

opis przedmiotu zamówienia precyzuje, jakiego świadczenia oczekuje po zawarciu umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, oraz wykonawcy, który zobowiązuje się do wykonania tego 

świadczenia w razie wyboru złożonej przez niego oferty jako najkorzystniejszej. Wobec tego 

-  co  do  zasady  - 

porównanie  zaoferowanego  przez  wykonawcę  świadczenia  z  opisem 

przedmiotu  zamówienia,  sposobem  i  terminem  jego  realizacji  wymaganymi  przez 

zamawiającego, przesądza o tym, czy treść złożonej oferty odpowiada treści SIWZ-jest z nią 

zgodna. 

Oferta 

Konsorcjum nie odpowiada treści SIWZ albowiem doświadczenie osób - Pana 

M.  G.,  Pana  M.  N.  - 

którym  Konsorcjum  zamierza  powierzyć  wykonanie  zamówienia  nie 

odpowiada wymogom, co wykazano w pkt. 76-

100 Odwołania. 

Zagadnienie,  czy  niespełniające  wymogów  SIWZ  doświadczenie  osób,  które 

wykonawca przedstawił  do  wykonania zamówienia,  może stanowić  o niezgodności  oferty  z 

SIWZ było przedmiotem rozwagi KIO. Krytyce został poddany pogląd, iż treść art. 91 ust. 3 

PZP  („Kryteria  oceny  ofert  nie  mogą  dotyczyć  właściwości  wykonawcy,  a  w  szczególności 

jego  wiarygodności  ekonomicznej,  technicznej  lub  finansowej")  stanowi  przeszkodę  w 

uznaniu  doświadczenia  personelu  delegowanego  do  wykonani  zamówienia  za  kryterium 

jakościowe oceny oferty. 

Zgodnie  z  wyrokiem  KIO  763/17 

„Prawo unijne, jak i orzecznictwo TSUE, wskazuje, 

że  nie  narzuca  ono  tak  rygorystycznego  zakazu,  jak  dotychczas  przyjmowano.  Wynika  to 

bezpośrednio z dwóch przepisów dyrektyw, tj. art. 67 ust 2 lit b) dyrektywy 2014/24/UE i art. 

82  ust  2  lit  b)  dyrektywy  2014/25/UE.  Przepisy  te  mają  analogiczne  brzmienie  -  istotne 

elementy  przepisu:   

«2.  (...)  Kryteria  takie  mogą  np.  obejmować:  (...)  b)  organizację, 

kwalifikacje  i 

doświadczenie  personelu  wyznaczonego  do  realizacji  danego  zamówienia,  w 

przypadku gdy właściwości wyznaczonego personelu mogą mieć znaczący wpływ na poziom 

wykonania  zamówienia;  (...).»  Zatem,  „organizacja,  kwalifikacje  i  doświadczenie  personelu 

wyznaczon

ego  do  realizacji  danego  zamówienia"  zostały  wskazane  jako  jedno  z 

przykładowych  kryteriów  oceny  ofert  -  kryterium  o  charakterze  jakościowym.  Na  gruncie 

wskazanych dyrektyw  - 

oficjalnie i jednoznacznie przesądzono, że kryterium odnoszące się 

do jakości personelu (zespołu) mającego wykonywać przedmiot zamówienia nie dotyczy i nie 

łamie  zakazu  zawartego  w  art.  91  ust  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  -  przy 

założeniu,  że  kryterium  to  zostanie  prawidłowo  sformułowane,  tj.  będzie  się  odnosiło  do 

konkretnego  p

ersonelu  (zespołu)  wyznaczonego  do  realizacji  zamówienia,  a  nie  ogólnie 


personelu  wykonawcy  bez  wskazania  jego  powiązania  z  przedmiotem  zamówienia  i  jego 

jakością." 

P

owołanie  się  na  personel  wyznaczony  do  realizacji  danego  zamówienia  jest 

bezpośrednim  odniesieniem  się  do  jednej  z  podstawowych  zasad  ustanowienia  kryterium 

wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  czyli  powiązania  kryterium  z  przedmiotem  zamówienia. 

TSUE  wyjaśnił,  że  zdolność  do  wykonania  zamówienia  publicznego  może  zależeć  w 

znacznym  stopniu  od 

zawodowej  wartości  osób  zobowiązanych  do  wykonania,  na  którą  to 

wartość  składają  się:  doświadczenie  zawodowe  i  wykształcenie  tych  osób.  Jeżeli  więc 

zamówienie ma być wykonywane przez pewien zespół ludzi, to kompetencje i doświadczenie 

jego członków mają determinujące znaczenie dla oceny zdolności zawodowej tego zespołu 

jako  całości  (np.  TSUE  w  wyroku  z  17  września  2002  r.  sygn.  C-513/99  Concordia  Bus 

Finland OY Ab, czy w wyroku z 26 marca 2015 r. sygn. C-601/13 Abisig). 

158. O

ferta Konsorcjum winna zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP, jako 

że osoby, których usługi zostały zaoferowane Zamawiającemu nie wykazują doświadczenia, 

którego  Zamawiający  wymaga,  nie  stanowią  więc  dla  Zamawiającego  gwarancji 

prawidłowego wykonania umowy. Osoby wskazane są to również osoby, które na podstawie 

§  2  Umowy  (Zał  4  do  SIWZ)  będą  umowę  wykonywać,  a  ich  poziom  musi  gwarantować 

prawidłowe  wykonanie  zadania.  Konsorcjum  nie  wykazało,  że  wskazane  przez  nie  osoby 

taką  gwarancję  dają.  W  konsekwencji  oferta  Konsorcjum  w  tym  zakresie  nie  spełnia 

wymogów SIWZ. 

F. ZARZUT NARUSZENIA ART. 91 UST. 1 PZP 

W  razie  nieuwzględnienia  przez  KIO  zarzutów  skutkujących  odrzuceniem  oferty 

Konsorcjum,  z  daleko  idącej  ostrożności  procesowej  należy  wskazać,  że  Zamawiający  w 

sposób błędy dokonał obliczenia punktów w kategorii „doświadczenie zespołu". Prawidłowe 

zaś obliczenie punktów powinno prowadzić do przyznania Konsorcjum: 

a. 

0 punktów za doświadczenie Kierownika Zespołu, 

b. 

0 punktów za Głównego Projektanta, 

c. 

3 punktów za Technologa Medycznego, 

d. 

0  punktów  za  Specjalistę  ds.  efektywności  energetycznej  i  odnawialnych  źródeł 

energii, 

e. 

3 punktów za Specjalistę BIM. 

Argumenty wskazane wyżej każą bowiem przyjąć że: 

a. 

w ramach doświadczenia Głównego Projektanta: 

• doświadczenie Żywiec - zostało ewentualnie przyjęte jako spełnienie warunków udziału; 

•  doświadczenie  DOMI  -  brak  PFU  w  rozumieniu  Rozporządzenia,  brak  koncepcji 

wielobranżowej, brak BIM - należy przyznać 0 punktów (o czym w pkt 87-91 Odwołania); 


•  doświadczenie  King  Saud  -  brak  PFU  w  rozumieniu  Rozporządzenia-  należy  przyznać  0 

punktów (o czym w pkt 93 Odwołania); 

•  doświadczenie  St.  Bartholomew's  Hospital  -  brak  pełnienia  funkcji  głównego  projektanta- 

należy przyznać 0 punktów (o czym w pkt 97 Odwołania); 

b.  w 

ramach  doświadczenia  Specjalisty  ds.  efektywności  energetycznej  i  odnawialnych 

źródeł energii, 

• doświadczenie Kompleks HB Reavis - zostało przyjęte jako spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu; 

•  doświadczenie  Budynek  Olivia  -  brak  spełnienia  wymogu  zapotrzebowania  na  energię 

elektryczną i cieplną powyżej w wysokości min. 7 GWh rocznie - należy przyznać 0 punktów 

(o czym w pkt. 101-

107 Odwołania).  

W konsekwencji finalna punktacja przyznana Konsorcjum winna wynosić 6 punktów, 

co  przekładałoby  się  na  18,18  punktów  w  kryterium  doświadczenie  zespołu,  a  zatem  na 

68,18 punktów łącznie w Postępowaniu. Podczas gdy Odwołujący uzyskał punktów 77.91.  

Załączono dokumenty powołane w treści pisma. 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie    podniósł,  że  zarzuty  są  bezzasadne  i  powinny 

zostać oddalone w całości. 

W

yjaśnił,  że  dokonał  oceny  oferty  Konsorcjum  zgodnie  z  Ustawą  i  przedmiotowym  SIWZ. 

Oferta  Konsorcjum  była  przez  Zamawiającego  oceniana  na  podstawie  złożonych  w 

Postępowaniu  przez  Wykonawcę  dokumentów  i  oświadczeń.  Również  argumenty 

przedstawione w Odwołaniu (a wcześniej w kilku pismach odwołującego do Zamawiającego. 

a  dot

yczących  zauważonych  „nieprawidłowości”).  były  przedmiotem  dokładnej  analizy  ze 

strony  Zamawiającego  i  przedmiotem  korespondencji  z  Konsorcjum.  Konsorcjum  złożyło  w 

ich  sprawie  wyczerpujące  oświadczenia  wraz  z  potwierdzeniami  (Referencjami) 

wcześniejszych zamawiających. 

Na  podstawie  dokumentów  i  udzielonych  odpowiedzi  —  oświadczeń  Konsorcjum, 

Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Jednocześnie  podkreślił,  że  Zamawiający  nie  ma  wielu  narzędzi  prawnych  do  weryfikacji 

oświadczeń  złożonych  przez  Konsorcjom,  czy  standardowo  innych  wykonawców  w  innych 

postępowaniach,  które  prowadzi.  Zgodnie  bowiem  z  przepisami  Ustawy,  wiarygodność 

oferentów  opiera  się  na  przedłożonych  dokumentach  i  ich  oświadczeniach,  a  zamawiający 

nie  maj

ą  możliwości  „procesowej"  ich  weryfikacji,  poprzez  np.  słuchanie  świadków.  Obrót 

gospodarczy  opiera  się  na  zaufaniu  i  podmioty  (profesjonalni  przedsiębiorcy)  pouczone  o 

odpowiedzialności i konsekwencjach, składając takie, a nie inne dokumenty i oświadczenia, 

mają  tego  świadomość.  Przedłożone  przez  Konsorcjum  dokumenty  w  ocenie 


Zamawiającego, były na tamten moment wiarygodne i spełniały wymogi SIWZ. Z drugiej zaś 

strony  Odwołujący,  kwestionując  ww.  dokumenty,  skutecznie  ich  nie  podważył.  Nie 

przedłożył  też  żadnych  wiarygodnych  dowodów,  które  Pozwalałyby  Zamawiającemu  na 

podjęcie innej decyzji. Oczekiwanie zaś, że Zamawiający przeprowadzi pełne postępowanie 

dowodowe  jest  błędne  i  nie  znajduje  żadnej  podstawy  prawnej. W  ocenie  Zamawiającego, 

podjął on wszelkie dozwolone kroki, mające na celu pełne wyjaśnienie wątpliwości i wybranie 

oferty najkorzystniejszej. 

Wobec pow

yższego, podtrzymał swoją decyzję i wniósł jak w petitum, 

Z

głoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego wniósł 

wykonawca 

– konsorcjum, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą i zgłosił  wniosek o 

odrzucenie  odwołania  jako  wniesionego  z  przekroczeniem  terminu  o  1  dzień,  względnie  o 

oddalenie odwołania.  

Strony i uczestnik postępowania odwoławczego przedstawili na rozprawie stanowiska. 

Odwołujący złożył kolejne dokumenty na poparcie swojego stanowiska tj.:  

1. Korespondencja z panem Al Sabti dotycząca budowy szpitala w Emiratach King Saud ze 

wskazaniem informacji wskazanych na str. 1 i 2 tłumaczenia.  

2.W  zakresie  dotyczącym  budowy  szpitala  w  Żywcu  złożył  treść  umowy  bez  tłumaczenia, 

oświadczenie  p.  W.  o  wymogach  co  do  sporządzenia  projektów  nie  w  technologii  BIM, 

oświadczenie  starosty  żywieckiego  na  potwierdzenie  braku  szczegółowej  wiedzy  o 

warunkach  kontraktu,  w  tym  prac  projektowych  i 

protokoły  z  narad  budowlanych  z  27 

listopada 2018 r. i 18 grudnia 2

018 r., gdzie wykonawcą odpowiedzialnym był Arup. 

3. Ekspertyza opisująca pojęcia „BIM” oraz „parametric design”.  

Złożył  również  odpowiedzi  Zamawiającego  z  6  listopada  2019  r.  na  pytanie  nr  12  i  13 

dotyczące wymogu BIM, pismo E. P. – firma Inbud w sprawie pełnienia funkcji przez pana M. 

G.

, z którego wynika, iż ww. nie mógł pełnić funkcji w październiku ani w listopadzie 2018 r., 

jak wskazano w wykazie osób jako kierownik zespołu inżyniera kontraktu zauważając, że w 

tej  dacie  funkcja  tak

a  nie  była  pełniona.  Data  20  listopada  w  piśmie  dotyczyła  umowy 

warunkowej co do pełnienia funkcji w przyszłości. Przedmiotowa kwestia była podniesiona w 

pierwszej kolejności w treści odwołania. Ponadto tłumaczoną korespondencję z panią L. W. i 

RIBA 

(instytut architektów brytyjskich oraz rejestr architektów). 

Zauważył, że dla DOMI w SIWZ nie było wymogu technologii BIM, a także treść w umowie 

była  ogólna  przez  wskazanie  jedynie  na  współczesne  rozwiązania,  a  tym  samym  brak 

określenia  BIM  lub  chociażby  projektowanie  parametryczne.  Także  z  dokumentacji 

dotyczącej  WSSK  nie  wynika,  by  istniał  wymóg  BIM.  Podkreśla  kompetencje  pani 


wicedyrektor,  która  nadzorowała  realizację  i  wystawiła  protokół  odbioru  oraz  firmowała 

odpowiedzi na zapytania Odwołującego wykorzystane w argumentacji odwołania. 

Odnośnie szpitala w Arabii podkreślił zarzut z pkt 115 co do okresu realizacji.  

Złożył kolejne pismo Inbud z 27 listopada 2019 r. o funkcji pana G. stwierdzając, iż jedynym, 

w jego ocenie, wiarygodnym dokumentem z tej firmy jest złożone na rozprawie oświadczenie 

w  oryginale.  Przypom

niał  wymóg  5.1.2.1c  SIWZ  i  podtrzymał  tezę,  że  nie  wystarczy  dla 

potwierdzenia  spełnienia  wymogu  tzw.  „zahaczenie  w  czasie”,  a  okres  realizacji  musi 

zawierać się w okresie wymaganym. 

Podkreślił,  że  Przystępujący  wadliwie  wypełnił  JEDZ,  w  tym  pkt  3c  nieprawidłowo 

odpowiadając na pytanie „czy był winien wprowadzenia w błąd…”. Zauważył, że już samo to 

jest samodzielną podstawą wykluczenia.  

Wskaz

ał na zał. 44 do odwołania, gdzie na str. 1 wskazano, jakie funkcje pełnili państwo E. i 

M.  N.  w  tym  projekcie.  Przypom

niał,  że  każdoczesne  stwierdzenie  przesłanki  wykluczenia 

obliguje  Zamawiającego  do  zastosowania  takiego  skutku.  Przypomniał  treść  pytania  z 

odpowiedziami 12 i 13 stwierdzając, że realizacja dotycząca szpitala w Żywcu nie potwierdza 

spełnienia tak sprecyzowanego wymogu.  

Stwierdz

ił, że N+ był podwykonawcą projektu, gdy wykonawcą była firma Arup.  

Dodatkowo wskaz

ał treść JEDZ 3c i wyrok KIO 1470/18 co do okoliczności zastosowania art. 

24 do wcześniejszych postępowań. Przypomniał treść odp. na pytanie 12 dotyczące BIM. 

Zamawiający  wniósł  o  oddalenie  odwołania  podtrzymując  stanowisko  przedstawione  w 

złożonej odpowiedzi.  

Przystępujący wniósł o oddalenie odwołania. 

Złożył do akt szereg dokumentów: 

Opinia  techniczna  wskazująca,  że  projektowanie  parametryczne  jest  projektowaniem  w 

technologii BIM. Na tę okoliczność przedstawił kolejne dokumenty opisujące technologię BIM 

oraz  Revit  jako  program  służący  do  opracowania  projektów  w  technologii  BIM,  ekspertyzy 

KPMG o możliwości wdrożenia metodyki BIM ze wskazanymi przykładami na str. 63 poz. 4. 

W konsekwencji wskaz

ał na tożsamość pojęcia projektowanie parametryczne z określeniem 

BIM, do którego prowadzi zastosowanie programu Revit.  

Zakwestion

ował kompetencje autora pana S. oraz tezy opracowania przedstawionego przez 

odwołującego,  w  tym  brak  stosownych  dowodów  i  przykładów. Wskazał  na  treść  referencji 

dyrektora Szpitala we Wrocławiu oraz  jego oświadczenia złożone (referencja z  16  czerwca 

15 r. potwierdzająca projektowanie parametryczne nazwane jako BIM.  

Także oświadczeniem z 6 marca 2020 r. potwierdzono wykonanie modeli parametrycznych 

BIM. Okaz

ał wydruki wyników tych prac w złożonych dokumentach. 


Zauważył,  że  określenie  BIM  nie  musi  być  wprost  używane  przy  opisywaniu  przedmiotu 

zamówienia, np. w umowie stron. Wskazał na zał. 15 do odwołania, gdzie umowa z firmą N+ 

nie zawiera tak

iego określenia, natomiast z opisu w par. 1 ust. 3 pkt 3b należy wywieść, iż 

chodzi  o  projektowanie  parametryczne  (rozwiązania  organizacyjne,  przestrzenne  i 

techniczne).  

W  zakresie  projektu  DOMI 

złożył  PFU  z  wyciągiem  z  rozporządzenia dotyczącego PFU  ze 

w

skazaniem  wymogów  rozporządzenia  uwzględnionych  w  opracowaniu,  a  także 

oświadczenia uczestników opracowania PFU. 

Odnośnie projektu szpitala w Żywcu złożył projekt z lipca 2012 r., projekt zamienny z grudnia 

2014  i  projekt  zamienny  z  czerwca  2019  r.  (we  wszystkich  opracowaniach  jako  projektanci 

wskazani są pan M. N. i E. N. oraz N+). Dla tych projektów  złożył decyzje administracyjne 

zatwierdzające projekty. 

Zakwestion

ował  treść  oświadczenia  pana  W.  złożonego  przez  Odwołującego  na  rozprawie 

co do rozumienia pojęcia BIM i Revit.  

Zauważył, że złożone przez Odwołującego protokoły z 2 narad nie zaprzeczają udziału firmy 

N+ w pracach oraz stosowania technologii BIM.  

Zauw

ażył, że nawet jeśli powyższe stwierdzenie jest prawdziwe, to nie zmienia faktu, że N+ 

wykonywał  projekt  jako  generalny  projektant,  co  wynika  z  wyżej  opisanych  złożonych 

dokumentów.  

Odnośnie szpitala King Saud stwierdził, iż złożył wymagane dokumenty Zamawiającemu  w 

trybie art. 26 ust. 1. Dodatkowo 

złożył wykonane w programie Revit opracowania projektowe 

do  tej  inwestycji  wskazując  na  rok  2016  na  większości  wydruków.  Zauważył  przy  tym,  że 

Odwołujący  nie  znał  całości  opracowań  w  zastosowanej  technologii,  lecz  zapewne 

dysponował  tylko  wydrukami  dwuwymiarowymi.  Zauważył,  że  zarzut  opisany  w  pkt  48-60 

odnosi  się  do  treści  referencji  przypominając,  iż  treść  takiego  dokumentu  nie  wynika  z 

żadnych przepisów, lecz jest wynikiem doświadczenia.  

Poda

ł  w  wątpliwość  treść  korespondencji  z  panem  A.  S.  stwierdzając,  iż  niektóre 

okoliczności nie zostały poprawnie zapamiętane.  

Wskaz

ał  na  treść  dokumentu  referencji  uznając  go  za  poprawny.  Zauważył,  że  dla 

potwierdzenia  spełniania  warunku  udziału  wymagane  jest  potwierdzenie  spełnienia  przez 

wskazanie tylko jednej z podanych inwestycji. Stwierdz

ił jednak, iż wszystkie przedstawione 

prace  były  sporządzone  w  wymaganej  technologii  BIM.  Uznał,  że  dla  zachowania 

wymaganego  terminu  wystarczające  jest  stwierdzenie,  że  usługa,  choćby  w  części,  była 

wykonywana w wymaganym okresie (zahaczała się w okresie wymaganym). Przypomniał, że 

takie  rozumienie  nie  było  kwestionowane  w  omawianym  zakresie  przez  Zamawiającego, 

który nie wzywał do uzupełnienia dokumentów na taką okoliczność.  


Odnośnie  zarzutów  dotyczących  ECM  wskazał,  że  w  dokumencie  z  21  listopada  2019  r. 

potwierdził  brak  zaległości  podatkowych,  złożył  dokumenty  potwierdzające  tę  okoliczność 

(Zamawiający  również  dysponuje  tym  dokumentem,  uprzednio  złożonym). W  konsekwencji 

dalsze  zarzuty  wywodzone  z  tego  stanu  rzeczy  są  niezasadne.  Również  stwierdzenie  w 

JEDZ kwestionowane przez Odwołującego było poprawne i zgodne z instrukcją UZP. 

Odnośnie doświadczenia pana  G.  wskazał  na  treść oświadczenia Inbud  z  5 marca  2020  r. 

oraz 

oświadczenie pana G. i kopię protokołu przekazania dokumentacji z 18 grudnia 2019 r. 

między  Wodpol  a  N+.  Podkreślił  treść  oświadczenia  Inbud  o  terminie  wykonywania 

czynności. Stwierdził, że pan G. pełnił funkcję kierownika projektu u inwestora zastępczego, 

którym  był  Inbud  od  listopada  2018  r.  z  powyższego  wywodzi,  że  ww.  wykazał  się 

doświadczeniem w wymaganym okresie 12 miesięcy. Potwierdził wymagane doświadczenie 

wskazanego  głównego  projektanta  zauważając,  że  taka funkcja  nie  jest  opisana  w  prawie, 

nie jest również jednoznaczna i może prowadzić do nieporozumień. Złożone dokumenty, w 

tym  referencje  wystawione  przez  Skanska  potwierdzają  pełnienie  przez  wskazana  osobę 

obowiązków mających charakter głównego projektanta odpowiedzialnego za implementację 

B

IM.  Uprawnienia  projektowe  stosowne  do  prawa  polskiego  tej  osoby  potwierdzają  np. 

decyzje administracyjne starosty żywieckiego.  

Odnośnie pkt 101 i n. odwołania dotyczące specjalisty ds. energetyki zakwestionował zarzut i 

jego  uzasadnienie,  w  tym  zasadność  wyliczenia  określonego  wskaźnika  i  użytej  przez 

Odwołującego  metody  jako  nieadekwatnej  dla  celów  oczekiwanego  efektu  i  nie 

uwzgl

ędniającej  niezbędnych  do  uwzględnienia  czynników  w  zakresie  budowy.  W 

dokumentacji  złożył  analizę,  z  której  wynika  potwierdzenie  wymogu  SIWZ  dla 

kwestionowanego obiektu.  

Odnośnie  zarzutów  zawartych  w  uzasadnieniu  prawnym  zauważył,  że  wykazał  spełnienie 

warunku  udziału  w  postępowaniu  i  nawet  w  sytuacji,  gdyby  jakaś  usługa  nie  została 

zaakceptowana, to pozostałe dwie potwierdzałyby spełnienie wymogu. W konsekwencji, aby 

doprowadzić  do  wykluczenia  wykonawcy,  Odwołujący  musiałby  wykazać,  że  żadna  z 

wykazanych usług referencyjnych nie potwierdza postawionego wymogu.  

Odnośnie naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 stwierdził, że doświadczenie personelu nie stanowi 

treści oferty opisującej zakres świadczenia wykonawcy. Uznał, że Zamawiający prawidłowo 

ocenił ofertę i przyznał punkty zgodnie z SIWZ w ocenianych kryteriach. 

Przypom

niał,  że  pierwszy  projekt  zamienny  w  Żywcu  mieści  się  w  wymaganych  ramach 

czasowych i zauważył, że pozwolenie na użytkowanie zostało wydane w ostatnim czasie, na 

początku  stycznia.  Zauważył,  że  w  treści  decyzji  jednoznacznie  wskazano  osoby 

projektantów. Zauważył, że projekt w całości wykonano w technologii BIM. Wskazał ponadto 

skalę i charakter opracowań. 


P

odkreślił spełnienie warunku co do wymaganego czasu wykonywania usług.  Z ostrożności 

wskaz

ał,  że  jego  stanowisko  zostało  uwzględnione  i  nie  był  wzywany  do  składania 

dokumentów w tej sprawie. Przypomniał, że nie ma zaległości podatkowych, co potwierdził 

dokumentem. Wskaz

ał na treść formularza JEDZ, w tym nagłówek w części, w której figuruje 

pkt 3c podnoszony przez Odwołującego. Wskazał na art. 24 ust. 7 Pzp, gdzie wskazane są 

okresy, których dotyczą określone okoliczności zauważając, że dla zdarzeń z art. 24 ust. 2 

pkt 15 i 16 takich okresów się nie formułuje, co oznacza, iż zdarzenia dotyczą postępowania.  

Stwierdz

ił,  że  naturalne  jest,  iż  w  umowach  referencyjnych  nie  używa  się  tożsamego 

nazewnictwa  co  w  przedmiotowym  zamówieniu,  a  ocena  spełnienia  warunków  wynika  z 

porównania  przedmiotu  zamówienia  referencyjnego.  W  SIWZ  w  warunkach  udziału 

odmiennie  niż  w  OPZ,  opisano  wymogi  z  użyciem  określenia  BIM,  w  tych  pierwszych 

oznaczało  to  tylko  wymóg  3d,  a  w  OPZ  szczegółowe  wymogi  co  do  sporządzania 

dokumentacji.  

Wskazał  także  na  różnice  w  treści  dyrektywy  zamówieniowej  w  części  odnoszącej  się  do 

przedmiotu,  w  tym  użycie  w  wersji  angielskiej  określenia  „BIM”,  a  w  wersji  polskiej  jako 

narzędzia  elektronicznego  modelowania  danych  budowlanych;  znalazło  odzwierciedlenie  w 

treści art. 10e ustawy, gdzie także nie używa się określenia skrótowego BIM.  

Podkreślił,  że  osoby  zgłoszone  do  pełnienia  funkcji  w  zamówieniu  mają  kompetencje 

merytoryczne  i  formalne.  Kolejno  składane  oświadczenia  Inbud  ocenił  jako  niesprzeczne  i 

potwierdzające  sekwencję  zdarzeń,  w  tym  funkcje pełnione przez  pana  G.  oraz  fakt,  iż  ten 

pan pełnił funkcję od listopada 2018 r., co potwierdza spełnienie warunku.  

Stwierdz

ił,  iż  w  art.  24  chodzi  o  wprowadzenie  w  błąd  mające  wpływ  na  decyzje 

Zamawiającego podejmowane w tym konkretnym postępowaniu. 

Wskazał,  iż  w  umowach  N+  zawartych  wcześniej  nie  używano  określenia  BIM,  lecz 

wykonywano  projekty  w  technologii  parametrycznego  projektowania  (modelowania),  co  jest 

spełnieniem  wymogu  SIWZ.  Zauważył,  że  przedmiotowa  technologia  ulega  stałemu 

rozwojowi.  

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  rozpoznając  złożone  odwołanie  na  rozprawie  

uwzględniając  zgromadzony  materiał  dowodowy  w  sprawie,  w  tym  w  treść  specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia  określającej  warunki  udziału  w  postępowaniu,  oferty 

złożonej  zamawiającemu  przez  przystępującego,  treść  wyjaśnień,  jak  również  stanowiska 

stron i uczestnika przedstawione 

na piśmie i ustnie do protokołu rozprawy, ustaliła i zważyła 

co następuje. 

Odnosząc  się  do  wniosku  formalnego  o  odrzucenie  odwołania  jako  wniesionego  z 

przekroczeniem  terminu  o  1  dzień,  skład  orzekający  stwierdził,  że  jest  to  wniosek 


bezzasadny,  gdyż  z  dokumentacji  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  powiązaniu  z 

dokumentacją postępowania odwoławczego wynika, iż odwołanie zostało złożone Prezesowi 

Krajowej Izby Odwoławczej w terminie określonym przepisami Działu VI ustawy pzp.  

W  zakresie  merytorycznym  Izba  stwierdziła,  że  odwołujący  legitymuje  się  interesem  we 

wniesieniu środka ochrony prawnej, o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy pzp. Zarzut, w 

sytuacji potwierdzenia, wskazałby na możliwość uzyskania zamówienia i jego realizacji przez 

odwołującego,  a  tym  samym  na  poniesienie  w  tym  zakresie  wymiernej  szkody  w  sytuacji 

udzielenia przez zamawiającego zamówienia innemu niż On wykonawcy. 

Rozpoznając odwołanie w granicach podniesionych w nim zarzutów Izba uznała, że 

nie 

podlega ono uwzględnieniu. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie artykułów: 24 ust. 1 pkt. 12, 24 ust. pkt. 16, 

24 ust. 1 pkt. 15, 24 ust. 2 pkt. 17, 89 ust. 1 pkt, 2 i art. 91 ust. 1 

Pzp. i wniósł o nakazanie 

Zamawiającemu  unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  wykluczenie 

Konsorcjum  z  Postępowania  oraz  odrzucenie  oferty  złożonej  rzez    Konsorcjum,  a 

ewentualnie  odrzucenie oferty Konsorcjum jako niezgodnej z SIWZ, 

powtórzenie czynności 

wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  a 

ewentualnie  powtórzenie  czynności  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej  przy  zastosowaniu  właściwych  ocen  złożonych  ofert  w  kryterium 

pozacenowym - 

doświadczenie zespołu oraz przyznanie Konsorcjum punktacji wg wyliczenia 

wskazanego w uzasadnieniu odwołania. 

Ana

liza  dokumentacji  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  przedstawionej 

przez z

amawiającego oraz dowodów złożonych przez uczestników w ramach postępowania 

odwoławczego prowadzi, w ocenie składu orzekającego, do wniosku, że zarzuty odwołania 

nie z

asługują na uwzględnienie. 

Powyższe  oznacza,  że  w  ocenie  Izby  Zamawiający  prawidłowo  dokonał  oceny  oferty 

Konsorcjum  zgodnie  z  Ustaw

ą  i  przedmiotowym  SIWZ.  Oferta  Konsorcjum  była  przez 

Zamawiającego  oceniana  na  podstawie  złożonych  w  Postępowaniu  przez  Wykonawcę 

dokumentów i oświadczeń. Również argumenty przedstawione w Odwołaniu, a wcześniej w 

kilku  pismach  kierowanych  przez 

odwołującego  do  Zamawiającego,  dotyczących 

zauważonych  przez  odwołującego  nieprawidłowości  nie  dały  podstaw  do  ich  uznania  za 

poprawne. 

Jak  wynika  z  informacji  zamawiającego  potwierdzonej  dokumentacja 

postępowania,  kwestie  sporne  były  przedmiotem  analizy  ze  strony  Zamawiającego  i 

przedmiotem  korespondencji  z  Konsorcjum 

przystępującego.  Konsorcjum  złożyło  w  ich 

sprawie  szereg 

oświadczeń  wraz  z  potwierdzeniami  stanowiącymi  dokumenty  referencyjne 

wystawione przez  

wcześniejszych zamawiających. 


W odpowiedzi na odwołanie Zamawiający stwierdził, że nie ma wielu narzędzi prawnych do 

weryfikacji oświadczeń złożonych przez Konsorcjom, czy standardowo innych wykonawców 

w innych postępowaniach, które prowadzi, gdyż zgodnie z przepisami Ustawy, wiarygodność 

oferentów  opiera  się  na  przedłożonych  dokumentach  i  ich  oświadczeniach,  a  zamawiający 

nie  maj

ą  możliwości  „procesowej"  ich  weryfikacji,  poprzez  np.  słuchanie  świadków.  Obrót 

gospodarczy  opiera  się  na  zaufaniu  i  podmioty  (profesjonalni  przedsiębiorcy)  pouczone  o 

odpowiedzialności i konsekwencjach, składając takie, a nie inne dokumenty i oświadczenia, 

mają  tego  świadomość.  Przedłożone  przez  Konsorcjum  dokumenty  w  ocenie 

Zamawiającego, były na tamten moment wiarygodne i spełniały wymogi SIWZ. Z drugiej zaś 

strony  Odwołujący,  kwestionując  ww.  dokumenty,  skutecznie  ich  nie  podważył.  Nie 

przedłożył  też  żadnych  wiarygodnych  dowodów,  które  Pozwalałyby  Zamawiającemu  na 

podjęcie innej decyzji. Oczekiwanie zaś, że Zamawiający przeprowadzi pełne postępowanie 

dowodowe  jest  błędne  i  nie  znajduje  żadnej  podstawy  prawnej.  W  ocenie  zamawiającego, 

podjął on wszelkie dozwolone kroki, mające na celu pełne wyjaśnienie wątpliwości i wybranie 

oferty najkorzystniejszej. 

W  przedstawionej  wyżej  kwestii  Izba  co  do  zasady  przyznaje  rację  zamawiającemu  co 

najmniej  w  zakresie  wyniku  dokonanej  oceny  dokumentów  ofertowych  oraz  wyjaśnień 

wykonawcy.  Zauważyć  należy  jednak,  że  zamawiający  prowadzący  postępowanie  ma 

obowiązek  rzetelnej  i  szczegółowej  oceny  przedstawianych  informacji,  a  także  ich 

weryfikacji,  zwłaszcza  w  sytuacji,  gdy  wiarygodność  informacji  jest  podważana  przez 

konkurującego  wykonawcę.  Bezkrytyczne  przyjmowanie  otrzymanych  wyjaśnień  w 

sytuacjach wątpliwych nie może być podstawą decyzji w postępowaniu.  

W  odniesieniu  do  poszczególnych  zarzutów  odwołania,  ujętych  przez  skład  orzekający  w 

sposób  w  miarę  możliwości  skumulowany,  Izba  uznała  za  prawidłowe  ustalenie,  oparte  na 

opinii  technicznej 

wskazującej,  że  projektowanie  parametryczne  jest  projektowaniem  w 

technologii BIM. 

Za przekonujące uznano dokumenty przedstawione przez przystępującego 

opisujące  technologię  BIM  oraz  Revit  jako  program  służący  do  opracowania  projektów  w 

technologii  BIM,  ekspertyzy  KPMG  o  możliwości  wdrożenia  metodyki  BIM  ze  wskazanymi 

pr

zykładami  na  str.  63  poz.  4.  W  konsekwencji  uznać  można  tożsamość  pojęcia 

projektowanie  parametryczne  z  określeniem  BIM,  do  którego  prowadzi  zastosowanie 

programu Revit. 

Należy zauważyć, że wymagana technologia i modele BIM są stosunkowo 

młode  w  branży  projektowania  obiektów  budowlanych,  a  jednocześnie  ulegają  istotnym 

zmianom w sytuacji ogólnych zmian w dziedzinie wszelkich elektronicznych narzędzi w tym 

modelowania  danych  budowlanych.  W  takim  stanie  rzeczy  wobec  braku  normatywnego 

zdefiniowania  pojęcia  użytego  w  postanowieniach  siwz,  zasadnym  jest  przyjęcie  za 

spełniające warunki udziału opracowania wykonane w przedmiotowej technologii także, gdy 


nie  zostały  one  literalnie  nazwane  jako  modele  BIM.  W  tym  miejscu  należy  wskazać  na 

ogólny opis narzędzi w art. 10e ustawy pzp.  

W  konsekwencji  oceny,  która  może  być  określona  jako  stosunkowo  względna  dla 

wykonawcy, a także przyznana przez zamawiającego,  treść opracowania na rzecz Szpitala 

we Wrocławiu potwierdza projektowanie parametryczne nazwane jako BIM.  

Wyma

gane  doświadczenie  potwierdza  także  projekt  szpitala  w  Żywcu  opracowywany 

począwszy  od  projektu  z  lipca  2012  r.,  przez  projekt  zamienny  z  grudnia  2014  i  projekt 

zamienny z czerwca 2019 r. gdzie 

jako projektanci wskazani są pan M. N. i E. N. oraz N+ tj. 

obecny konsorcjant przystępującego.  

Za  wiarygodne  uznano  wyjaśnienia  odnośnie  szpitala  King  Saud,  co  którego  wykonawca 

złożył  wymagane  dokumenty  Zamawiającemu    w  trybie  art.  26  ust.  1.  Dodatkowo  złożył 

wykonane  w  programie  Revit 

opracowania  projektowe  do  tej  inwestycji  wskazując  na  rok 

2016 na większości wydruków.  

Za  istotne  dla  uznania  statusu  wykonawcy  w  tym  postępowaniu  jest  wskazanie,  że  dla 

potwierdzenia  spełniania  warunku  udziału  wymagane  był  potwierdzenie  spełnienia  przez 

wskazanie  tylko  jednej  z  podanych  inwestycji 

niezależnie  od  faktu,  że  wykonawca 

przedstawił więcej realizacji w wymaganej technologii BIM.  

Uzna

no także, że dla zachowania wymaganego terminu wystarczające jest stwierdzenie, że 

usługa, choćby w części, była wykonywana w wymaganym okresie (zahaczała się w okresie 

wymaganym). T

akie rozumienie nie było kwestionowane w omawianym zakresie także przez 

Zamawiającego,  który  w  tym  zakresie  nie  znalazł  podstaw  do  wzywania  do  uzupełnienia 

dokumentów na tę okoliczność.  

Odnośnie  zarzutów  dotyczących  ECM  w  świetle  jednoznacznych  dokumentów,  pismo  z  21 

listopada 2019 r. brak zaległości podatkowych wykonawcy jest oczywisty i dowiedziony.  W 

konsekwencji  dalsze  zarzuty  wywodzone  z  tego  stanu  rzeczy  są  niezasadne.  Również 

stw

ierdzenie w JEDZ kwestionowane przez Odwołującego było poprawne. 

Odnośnie  doświadczenia  pana  G.  przedstawione  dokumenty,  w  tym  treść  oświadczenia 

Inbud  z  5  marca  2020  r.  oraz  oświadczenie  pana  G.  i  kopia  protokołu  przekazania 

dokumentacji  z  18  grudni

a  2019  r.  między  Wodpol  a  N+  potwierdzają  poprawność 

stanowiska.  Istotna  przy  tym  jest 

treść  oświadczenia  Inbud  o  terminie  wykonywania 

czynności. Potwierdzono wymagane doświadczenie wskazanego głównego projektanta, a co 

warte zauważenia, że taka funkcja nie jest opisana w prawie, nie jest zatem jednoznaczna i 

może prowadzić do nieporozumień. Złożone dokumenty, w tym referencje wystawione przez 

Skanska  potwierdzają  pełnienie  przez  wskazana  osobę  obowiązków  mających  charakter 

głównego projektanta odpowiedzialnego za implementację BIM.  


Odnośnie  zarzutów  odwołania  dotyczących  specjalisty  ds.  energetyki  i  wyliczenia 

określonego  wskaźnika  oraz  metody  za  wiarygodne  skład  orzekający  uznał  złożoną  do  akt 

analizę, z której wynika potwierdzenie wymogu SIWZ dla kwestionowanego obiektu.  

W konsekwencji wybrany wykonawca 

wykazał spełnienie warunku udziału w postępowaniu. 

Doprowadzenie  do  wykluczenia  wykonawcy  wymagałoby  wykazania,  że    żadna  z  usług 

referencyjnych nie potwierdza postawionego wymogu, co jak wynika z dokonan

ych ustaleń, 

nie nastąpiło.  

Odnośnie naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 należy stwierdzić, że doświadczenie personelu nie 

stanowi treści oferty opisującej zakres świadczenia wykonawcy.  

W  takim  stanie  rzeczy  z

amawiający  prawidłowo  ocenił  ofertę  i  przyznał  punkty  zgodnie  z 

SIWZ w ocenianych kryteriach. 

Bior

ąc  pod  uwagę  stan  rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania,  Izba  orzekła,  jak    w 

sentencji, na podstawie art. 192 ust. 1 Pzp.  

O kosztach post

ępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Pzp, stosownie do wyniku post

ępowania, oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i 2 lit. 

b), rozporz

ądzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

od

woławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.).  

……………………….………  


wiper-pixel