KIO 425/20 WYROK dnia 12 marca 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 425/20 
 

WYROK 

z dnia 12 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Izabela Niedziałek-Bujak 

Protokolant:   

Klaudia Ceyrowska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 marca 2020 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej 

Izby  Odwoławczej  w  dniu  27  lutego  2020  r.  przez  Odwołującego  – 

SIMPLE 

Spółka Akcyjna, ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa  

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Szpital Powiatowy w Radomsku

ul. 

Jagiellońska 36, 97-500 Radomsko 

orzeka: 

Uwzględnia odwołanie w części dotyczącej zarzutu naruszenia art. 29 ust. 1 w zw. z 

art.  7  ust.  1  Ustawy,  tj.  wymogu  obligatoryjnego  dla  części  administracyjnej,  pkt 

2.1.2,  ppkt  3  (załącznik  nr  1  do  siwz)  „Wszystkie  moduły/systemy  pochodzą  od 

jednego  producenta”  i  nakazuje  Zamawiającemu  modyfikację  siwz  zgodnie  z 

żądaniem Odwołującego przez wykreślenie tego warunku. W pozostałym zakresie 

odwołanie oddala.   

Kosztami postępowania odwoławczego obciąża  Zamawiającego – Szpital Powiatowy w 

Radomsku i:  

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15.000  zł  00  gr. 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych,  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Odwołującego 

SIMPLE S.A. 

tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza  od  Zamawiającego  –  Szpitala  Powiatowego  w  Radomsku  na  rzecz 

Odwołującego – SIMPLE S.A. kwotę 18.600,00 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy 

sześćset złotych zero groszy) tytułem zwrotu kosztów strony poniesionych w związku 

wpisem od odwołania oraz wynagrodzeniem pełnomocnika. 


str. 2 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


str. 3 

Sygn. akt: KIO 425/20 
 

U z a s a d n i e n i e 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego – 

Szpital  Powiatowy  w  Radomsku  na 

dostawę  i  wdrożenie  zintegrowanego  systemu 

informatycznego  w  Szpitalu  Powiatowym  w  Radomsku  (nr 

postępowania:  88/2020), 

ogłoszonym  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  17.02.2020  r.,  2020/S  033-

076995,  wobec 

czynności  opisu  warunku  udziału  w  postępowaniu  oraz  opisu  przedmiotu 

zamówienia, Wykonawca  SIMPLE  S.A.  z/s  w Warszawie  (dalej jako Odwołujący),  wniósł  w 

dniu  27  lutego  2020

r.  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  (sygn.  akt  KIO 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów ustawy Pzp, polegające na: 

postawieniu nadmiernego warunku udziału w postępowaniu przez żądanie wykazania się 

doświadczeniem  w  realizacji  zakończonych  usług,  czym  naruszone  zostały  przepisy  art. 

22 ust. 1a ustawy Pzp w zw. z § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia w/s dokumentów, w zw. z 

art. 22d ust. 1 ustawy Pzp oraz w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp; 

opisaniu przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niepełny, czym utrudnia lub 

uniemożliwia złożenie prawidłowo skalkulowanej oferty, czym naruszony został art. 29 ust. 

1 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp;  

opisaniu  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  utrudniający  uczciwą  konkurencję  poprzez 

zawarcie postanowień ograniczających możliwość składania ofert, czym naruszony został 

art. 29 ust. 2 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania, nakazanie Zamawiającemu dokonania zmian 

postanowień ogłoszenia o zamówieniu oraz siwz w sposób zgodny z treścią odwołania.  

Uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Ad. 1 

Odwołujący  zakwestionował  warunek  udziału  w  postępowaniu  dotyczący  zdolności 

technicznej  lub  zawodowej  opisany  w  ten  sposób,  że dla  jego spełnienia  wykonawca mógł 

wykazać się jedynie wykonanym (zakończonym) zamówieniem (rozumianym jako wykonanie 

jednej umowy), o wartości minimum 2.000.000 zł brutto, którego przedmiotem była dostawa, 

wdrożenie  wraz  z  serwisem  zintegrowanego  szpitalnego  systemu  informatycznego.  Za 

nadmierne  Odwołujący  wskazał  żądanie  wykazania  realizacji  wszystkich  elementów 

zamówienia  łącznie.  Jako  najważniejsze  części  zamówienia  przedmiotowo  podobnego 

wskazał  na  dostawę  i  wdrożenie,  natomiast  serwis  stanowi  element  końcowy,  który  może 


str. 4 

być  świadczony  przez  wiele  lat.  Niezasadne  jest  żądanie,  aby  wykonawca  musiał  się 

wykazać  zakończoną  usługą,  w  której  skład  wchodził  również  serwis.  Przepisy 

rozporządzenia w sprawie dokumentów wskazują na świadczenia okresowe lub ciągłe nadal 

wykonywane  (do  których  należy  usługa  serwisu),  dla  których  można  uzyskać  referencje 

stanowiące podstawę do pozytywnej oceny zdolności wykonawcy. Wbrew przepisom § 2 ust. 

4  pkt  2 

rozporządzenia  Zamawiający  nie  przewiduje  możliwości  posługiwania  się  aktualnie 

wykonywanymi  usługami  jako  referencyjnymi.  Narusza  to  zasadę  równego  traktowania 

wykonawców i uczciwej konkurencji. Ograniczenie kręgu podmiotów, które mogą świadczyć 

przedmiotową  usługę  powoduje,  że  dostęp  do  zamówienia  jest  ograniczony,  co  nie  jest 

uzasadnione przedmiotem zamówienia. 

Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu  doprecyzowania  warunku  udziału  w 

postępowaniu  dotyczącego  zdolności  technicznej  i  zawodowej  w  ten  sposób,  że  zostaną 

dopuszczone  świadczenia  nadal  wykonywane  (ciągłe)  oraz  doprecyzowania  katalogu 

wymaganych dokumentów  w  ten  sposób,  że  zostanie dopuszczony  wykaz  usług,  w  którym 

zawarte mog

ą być świadczenia nadal wykonywane (ciągłe). 

Ad 2 i 3. 

Odwołujący zarzuty te odniósł do poszczególnych zapisów siwz – załącznika nr 1 (OPZ) 

I. 

pkt  2.1.2  (Wymagania  ogólne  obligatoryjne  –  część  administracyjna),  ppkt  3  – 

„Wszystkie  moduły/systemy  pochodzą  od  jednego  producenta”  –  ograniczający 

uczciwą konkurencję. 

Jako  powszechną  praktykę  na  rynku  IT  Odwołujący  wskazał  na  korzystanie  z  produktów 

innych spółek danej grupy kapitałowej, czy też nawet innych dostawców, czy też możliwość 

realizacji  funkcjonalności  przez  kilka  podmiotów  ze  spójną  integracją,  którą  to  możliwość 

Zamawiający  przewidział  w  zakresie  innych  obszarów  (np.  HIS-PACS).  Nie  ma  znaczenia, 

czy  wszystkie  moduły/systemy  pochodzą  od  jednego  producenta.  Blokowanie  możliwości 

zaoferowania  i  sprzedaży  urządzeń  zgodnych  (…),  ale  pochodzących  od  różnych 

producentów stanowi niczym nieuzasadnione utrudnienie uczciwej konkurencji (wyrok KIO z 

dnia 21.05.2018 r., sygn. akt KIO 823/18). 

Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu  wykreślenia  wymagania  z  załącznika  nr  1 

do siwz. 

II. 

pkt  2.1.1  (Wymagania  ogólne  obligatoryjne  –  część  medyczna)  ppkt  1,  9  i  10  – 

„System  działa  w  architekturze  trójwarstwowej”  (pkt  1);  „Interfejs  użytkownika  jest 

dostępny  z  poziomu  przeglądarki  internetowej  i  nie  wymaga  instalowania  żadnego 

oprogramowania  na  stacjach  klienckich,  za  wyjątkiem  najbardziej  popularnych  tzw. 

wtyczek  przeglądarek  internetowych  (np.  Java,  flash,  Acrobat  Reader) 


str. 5 

umożliwiających przeglądanie pełnych treści większości witryn internetowych” (pkt 9); 

„System  musi  umożliwić  pracę  z  poziomu  najbardziej  popularnych  przeglądarek,  co 

najmniej MS Internet Wxplorer, Mozilla Firefox, Google Chrome” (pkt 10). 

Zamawiający  aktualnie  nie  korzysta  z  systemów  w  technologii  trójwarstwowej,  co  czyni 

wymagania  w  tym  zakresie  nadmiernymi 

–  nie  mającymi  uzasadnienia  w  potrzebach 

Zamawiającego.  Potrzeby  te  mogłyby  występować,  gdyby  Zamawiający  posiadał  system 

trójwarstwowy i na zasadzie kontynuacji w tym postępowaniu również chciałby otrzymać taki 

system.  Zamawiający  dopuszcza  tylko  jedną  architekturę  systemów  i  jedną  technologię 

dostępu do danych. Zastosowanie wybranej architektury systemu nie ma wpływu na jakość 

pracy i spełnienie wymagań funkcjonalnych zamawianego oprogramowania. Naruszenie art. 

29  ust.  2  ustawy  Pzp  polega,  w  tym  przypadk

u,  na  dookreśleniu  opisu  przedmiotu 

zamówienia  w  taki  sposób,  który  nie  znajduje  uzasadnienia  ani  w  technicznym,  ani  w 

funkcjonalnym uregulowaniu potrzeb Zamawiającego. 

Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  usunięcia  z  całej  dokumentacji  postępowania  wymagań, 

które  wskazują  na  konieczność  zastosowania  konkretnej  architektury  systemów  i 

dopuszczenie  możliwości  zaoferowania  systemu  opartego  o  dwie  warstwy,  z  których  baza 

danych  znajduje  się  na  serwerze  centralnym  obsługującym  zarządzenie  i  przetwarzanie 

danych,  a  kom

unikacja  realizowana  jest  z  użyciem  dedykowanej  aplikacji  instalowanej  na 

stacjach roboczych (architektura dwuwarstwowa).  

III. 

Pkt 2.2.1 (Ruch chorych 

– Izba przyjęć), ppkt 38, 51,99 oraz pkt 2.2.2 (Ruch chorych 

– Oddział) ppkt 88, 89, 112, 254 oraz pkt 2.2.10 (Rozliczenia z NFZ) ppkt 126). 

Zaskarżone postanowienia z OPZ dotyczą nieistniejących jednostek Zamawiającego  – sam 

wskazał, iż nie posiada Oddziału Psychiatrycznego.  

Naruszenie  art.  29  ust.  2  ustawy  Pzp  polega  w  tym  przypadku  na  dookreśleniu  opisu 

przed

miotu  zamówienia  w  taki  sposób,  który  nie  znajduje  uzasadnienia  ani  w  technicznym 

ani  w  funkcjonalnym  uregulowaniu  potrzeb  Zamawiającego.  Zamawiający  nie  może 

wymagać  takich  właściwości  przedmiotu  zamówienia,  które  nie  mają  znaczenia  dla 

spełnienia celu, któremu ma służyć przedmiot zamówienia. 

Odwołując wniósł o usunięcie z całej dokumentacji postanowień odnoszących się do funkcji, 

które dotyczą nieistniejących jednostek organizacyjnych Zamawiającego. 

IV. 

 Pkt 2.2.10 (Rozliczenia z NFZ) ppkt 289 i 290. 

Zamawiaj

ący  wskazał,  że system  powinien  umożliwiać przygotowanie plików  OM,  PL, WM, 

PR,  PR_HR,  CP,  SM,  OG  dla  AOTM  wg  aktualnej  specyfikacji,  stanowiącej  załącznik  do 

umowy na podstawie danych zgromadzonych w systemie dziedzinowym HIS i ERP jednostki. 


str. 6 

Jednocześnie  Zamawiający  nie  dołączył  do  siwz  ani  aktualnej  specyfikacji  ani  też  wzorów 

plików, czy, nie pozwala na prawidłowe skalkulowanie ceny oferty, czym narusza art. 29 ust. 

1  ustawy  Pzp.  Zamawiający  nie  może  przenosić  na  wykonawców  ryzyka  związanego  z 

prawidłową  wyceną  przedmiotu  zamówienia  w  ofercie,  w  szczególności  biorąc  pod  uwagę, 

że  nie  można  prawidłowo  wycenić  ryzyka,  którego  nie  można  prawidłowo  i  w  pełni 

zidentyfikować.  

Odwołujący  wniósł  o  usunięcie  postanowień  ppkt  289  i  290,  ewentualnie  opublikowanie 

umów i aktualnych specyfikacji plików OM, PL, WM, PR, PR_HR, GP, SM, OG dla AOTM.  

V. 

Pkt 2.2.10 (Rozliczenia z NFZ) ppkt 178 i 180. 

Zamawiający  wymaga,  aby  symulator  dostępny  był  przez  przeglądarkę  WWW  bez 

konieczności  dostępu  do  zewnętrznej  sieci  Internet.  Opisując  jedną  z  funkcjonalności 

wymusza  zastosowanie  konkretnej  technologii  dostępu  do  danych,  która  jest  bez 

uzasadnienia  dla  uzyskania  prawidłowo  wykonanego  i  w  pełni  funkcjonalnego  przedmiotu 

zamówienia. Zamawiający wymusza zastosowanie przeglądarki WWW, która z założenia ma 

działać  bez  dostępu  do  sieci  Internet.  Wymaganie  to  jest  niespójne,  a  przez  dodatkowe 

wymuszenie  technologii  ogranicza  konkurencję.  Dla  przykładu,  oferowany  przez 

Odwołującego  system  posiada  wbudowany  symulator  JGP,  który  nie  jest  dostępny  przez 

przeglądarkę WWW ale spełnia wszystkie opisane funkcjonalności dla Użytkownika.  

Opis  przedmiotu  zamówienia,  który  dyskryminuje  jakikolwiek  produkt  stanowiący  element 

składowy  zamówienia  lub  eliminuje  jakąkolwiek  technologię  bez  uzasadnionej  przyczyny 

stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji wyrażonej  w art. 29 ust. 1 Pzp oraz art. 7 

ust. 1 Pzp (wyrok KIO z 4.01.2018 r., sygn. akt KIO 2707/17). 

Odwołujący wniósł o usunięcie postanowienia pkt 2.2.10 (Rozliczenia z NFZ) ppkt 180.   

VI. 

Pkt 2.3 

Część Biała (system PACS) – SPwR ppkt 14. 

Zamawiający  wymaga,  aby  moduły  takie  jak  archiwum  PACS  /  obsługa  DICOM  Modality 

Worklist / klient kliniczny przeglądowy / klient diagnostyczny, musiały pochodzić od jednego 

producenta. 

Odwołujący  przedstawił  wspólną  argumentację,  jak  dla  zarzutu  z  pkt  I,  który  dotyczył 

wymogu zapewnienia rozwiązań od jednego producenta. 

Jednocześnie  Odwołujący  podkreślił,  iż  oprogramowanie  specjalistyczne,  zwłaszcza 

oprogramowanie  diagnostyczne  jest  produkowane  do  bardzo  kontentych 

zadań,  np. 

oprogramowanie  do  analizowania  i  diagnozowania  badań,  w  tym  konkretnym  przypadku 

badań  radiologicznych.  Oprogramowanie  diagnostyczne  podlega  specjalnym  rygorom  i 

wymagane  jest  aby  spełniało  określone  przepisami  parametry  oraz  posiadało  odpowiedni 


str. 7 

certyfikat  wyrobu  medycznego.  Najczęściej  stanowi  dedykowaną  aplikację  służącą  do 

instalowania na dedykowanym sprzęcie, który również musi spełniać określone wymagania i 

posiadać właściwe certyfikaty. 

Oprogramowanie PACS służy do archiwizacji i dystrybucji obrazów i nie musi być powiązane 

z klientem diagnostycznym lub klinicznym. Jego rolą jest przechowywanie, archiwizowanie i 

dystrybucja  badań  diagnostycznych.  System  PACS  współpracuje  z  oprogramowaniem 

diagnostycznym, jednak sam nie bierze udziału w diagnozowaniu pacjenta.  

Odwołujący  z  powodzeniem  oferuje  wymagane  funkcjonalności  u  innych  zamawiających  z 

sektora medycznego, w związku z czym nie jest niczym uzasadnione takie skonstruowanie 

postanowień OPZ. 

Środkiem  właściwym  do  realizacji  potrzeb  zamawiającego  jest  opisanie  ich  w  sposób 

uwzględniający  obowiązujące  przepisy  prawa,  organizację  pracy  u  zamawiającego, 

specyfikację  działalności  medycznej,  ale  jednocześnie  w  oderwaniu  od  konkretnych 

rozwiązań,  nazewnictwa,  czy  dosłownego  opisu  danych  funkcjonalności  występujących 

wyłącznie  u  jednego  producenta.  Taki  opis  dopuszcza  realnie  możliwość  zaoferowania 

systemów innych producentów i nie wyklucza realizacji potrzeb zamawiającego (wyrok KIO z 

9.07.2019 r., sygn. akt KIO 1204/19). 

Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  wykreślenia  wymogu  pochodzenia  od  jednego  producenta 

archiwum  PACS  /  obsługa  DICOM  Modality  Worklist  /  klient  kliniczny  przeglądowy  /  klient 

diagnostyczny.  

VII. 

Pkt 2.9 (Zakres i zasady migracji danych) ppkt 2.9.1. 

Zamawiający  zastrzegł  sobie  prawo  do  rezygnacji  z  migracji  wybranych  zakresów  danych. 

Nie  pozwala  to  Odwołującemu  prawidłowo  skalkulować  oferty,  gdyż  zakres  świadczenia 

może  być  znacząco  inny  w  przypadku  migracji  danych  oraz  braku  migracji  danych.  Koszt 

tych  prac  może  przesądzić  ocenie  oferty,  co  wpływa  na  uczciwą  konkurencję  między 

wykonawcami  oraz  możliwość  porównania  ofert.  Zamawiający,  jeżeli  chce,  powinien 

precyzyjnie  określić  jakie  dane  i  w  jakim  zakresie  powinny  być  zmigrowane.  Nałożenie  na 

wykonawców  obowiązku  uwzględnienia  w  ofercie  zdarzeń  nadzwyczajnych  i 

nieprzewidywalnych  stanowi  o  niejednoznacznym  i  niewyczerpującym  opisie  przedmiotu 

zamówienia. 

Odwołujący  wniósł  o  usunięcie  postanowień  dotyczących  możliwości  rezygnacji  z  migracji 

danych,  ewentualnie  nakazanie  doprecyzowania  zakresu  d

anych,  które  mają  zostać 

zmigrowane.   

VIII. 

Rozdział 4 siwz oraz rozdział 4 załącznika nr 1 do siwz (OPZ). 


str. 8 

Zamawiający dopuścił do nieścisłości terminów, w jakich pakiet nr 2 ma zostać wykonany. W 

siwz  Zamawiający  wskazał  okres  12  miesięcy  od  daty  zawarcia  umowy.  Natomiast  w  OPZ 

określił  termin  9  miesięcy  od  daty  zawarcia  umowy.  Odwołujący  nie  wie,  w  jakim  terminie 

Zamawiający będzie wymagał realizacji przedmiotu zamówienia.  

Wniósł  o  nakazanie  doprecyzowania  i  ujednolicenia  terminów  wykonania  przedmiotu 

zamówienia w całej dokumentacji. 

IX. 

Załącznik P-2 do siwz – parametry techniczne – wymagania obligatoryjne dla pakietu 

nr 2. 

Wymagania dotyczące  próbki  –  zakres funkcjonalności  wymagany  do  przedstawienia (117) 

dotyczy szczegółowych obszarów, które są realizowane na etapie wdrażania i parametryzacji 

oprogramowania.  Niektóre  z  opisów  funkcji  są  nieczytelne  i  niezrozumiałe,  co  utrudnia 

przygotowanie  takiej  funkcjonalności.  Aby  pokazać  te  funkcjonalności,  system  musi  być 

praktycznie  w  całości  gotowy  na  moment  złożenia  oferty.  Odwołujący  pozbawiony  jest 

możliwości  stworzenia  takiego  systemu  już  na  etapie  oferty  (w  pełni  skonfigurowanego). 

Wdrożenie systemu zgodnie z żądaniem i oczekiwaniami Zamawiającego nastąpić powinno 

dopiero  w  toku  wykonywania  przedmiotu  zamówienia.  Żądanie  takiej  próbki  byłoby 

dopuszczalne  gdyby  przedmiotem  zamówienia  było  istniejące  oprogramowanie,  a  w 

szczególności oprogramowanie standardowe, powtarzalne, np. system operacyjny Windows. 

Przedmiotem zamówienia jest budowa i wdrożenie nowego systemu, specjalnie stworzonego 

dla  Zamawiającego.  Dostarczenie  próbki  zobowiązuje  wykonawcę  do  sporządzenia 

wszystkich funkcjonalności jeszcze przed złożeniem oferty. Żądanie to jest nieproporcjonalne 

do przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający może domagać się np. przedłożenia próbki lub innej weryfikacji zamawianego 

systemu  lub  włączenia  do  kryteriów  pozacenowych  dodatkowej  punktacji  uzależnionej  od 

stopnia  spełnienia  wymagań  już  na  etapie  oferty  lub  spełnienia  wymagań  dodatkowych. 

Próbka stanowić powinna część, wycinek, porcję czegoś, a nie całość. 

Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  wykreślenia  punktów  8,  42,  56,  62,  70,  78,  93  oraz  94  z 

załącznika P-2 do siwz w zakresie pakietu nr 2.  

Zamawiający  w  piśmie  z  dnia  6.03.2020r.  złożył  odpowiedź  na  odwołanie  i  poinformował  o 

zakresie  zmian  wprowadzonych  w  zapisach  siwz,  dokonanych  na  skutek  podniesionych  w 

odwołaniu zarzutów i wniósł o umorzenie postępowania w części na podstawie art. 186 ust. 

4a  Ustawy  oraz 

oddalenie odwołania  w  zakresie pozostałych,  niezmienionych postanowień 

OPZ

, ewentualnie o oddalenie odwołania w całości.  


str. 9 

Na  posiedzeniu  prowadzonym  z  udziałem  stron  Odwołujący  wycofał  część  zarzutów,  tj.  te, 

które  utraciły  rację  po  zmianach  dokonanych  przez  Zamawiającego,  tj.  zarzut  nr  1  (dot. 

warunku udziału w postępowaniu - zdolności technicznych i zawodowych). W odniesieniu do 

zarzutów nr 2 i 3 (dotyczących OPZ) Odwołujący cofnął je w związku z podstawą faktyczną 

ujętą  w  pkt  III  odwołania  (str.  12),  IV  odwołania  (str.  13),pkt  VII  odwołania  (str.  18),  VIII 

odwołania (str 19). 

Na  rozprawę,  na  podstawie  art.  186  ust.  4a  Ustawy  odwołanie  zostało  skierowane  do 

rozpoznania w zakresie podtrzymanych przez Odwołującego zarzutów, tj., naruszania art. 29 

ust.  1  i  2  Ustawy  w  zw.  z  art.  7  Ustawy,  odnoszące  się  do  postanowień  opisu  przedmiotu 

zamówienia (OPZ): 

(I)  pkt  2.1.2  (Wymagania  ogólne  obligatoryjne  –  część  administracyjna),  ppkt  3  – 

„Wszystkie  moduły/systemy  pochodzą  od  jednego  producenta”  –  ograniczający  uczciwą 

konkurencję; 

(II) pkt 2.1.1 (Wymagania ogólne obligatoryjne – część medyczna) ppkt 1, 9 i 10 – „System 

działa w architekturze trójwarstwowej” (pkt 1); „Interfejs użytkownika jest dostępny z poziomu 

przeglądarki  internetowej  i  nie wymaga instalowania żadnego oprogramowania na  stacjach 

klienckich,  za  wyjątkiem  najbardziej  popularnych  tzw.  wtyczek  przeglądarek  internetowych 

(np.  Java,  flash,  Acrobat  Reader)  umożliwiających  przeglądanie  pełnych  treści  większości 

witryn  internetowych”  (pkt  9);  „System  musi  umożliwić  pracę  z  poziomu  najbardziej 

popularnych  przeglądarek,  co  najmniej  MS  Internet  Wxplorer,  Mozilla  Firefox,  Google 

Chrome” (pkt 10); 

- (V) Pkt 2.2.10 (Rozliczenia z NFZ) ppkt 178 i 180 - 

wymaganie, aby symulator dostępny był 

przez przeglądarkę WWW bez konieczności dostępu do zewnętrznej sieci Internet; 

- (VI) Pkt 2.3 C

zęść Biała (system PACS) – SPwR ppkt 14 - wymaganie, aby moduły takie 

jak archiwum PACS / obsługa DCOM Modality Worklist / klient kliniczny przeglądowy / klient 

diagnostyczny, pochodziły od jednego producenta; 

(IX) Załącznik P-2 do siwz – parametry techniczne – wymagania obligatoryjne dla pakietu 

nr  2  - 

wymagania dotyczące  próbki  –  zakres funkcjonalności  wymagany  do  przedstawienia 

(117)  dotyczący  szczegółowych  obszarów,  które  są  realizowane  na  etapie  wdrażania  i 

parametryzacji oprogramowania. 

Chociaż  Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  formalnie  nie  uwzględnił  w  części 

podniesionych zarzutów, to dokonany zakres modyfikacji zapisów siwz skutkował cofnięciem 

przez Odwołującego w tym zakresie odwołania i podtrzymaniem pozostałych zarzutów, co do 

których Zamawiający wnosił o ich oddalenie. Izba uznała, iż powyższe wpisuje się w zakres 

normy  przewidzianej  w  art.  186  ust.  4a  Ustawy,  gdyż  czynności  faktyczne  Zamawiającego 


str. 10 

wskazują  na  uwzględnienie  w  części  zarzutów,  a  Odwołujący  nie  wycofał  pozostałych 

zarzutów, które podlegały rozpoznaniu w zakresie wskazanym powyżej. 

Stanowisko Izby 

Do  rozpoznania  odwołania  zastosowanie  znajdowały  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych  obowiązujące  w  dacie  wszczęcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  (Dz. 

U.  z  2019  r.,  poz.  1843),  w  brzmieniu  po  nowelizacji 

dokonanej  ustawą  z  dnia  22  czerwca 

2016  r.  o  zmianie  ustawy 

–  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  niektórych  innych  ustaw 

(Dz.U.2016.1020), zwanej dalej „Ustawą”.  

Przystępując  do  rozpoznania  odwołania,  Izba  w  pierwszej  kolejności  zobowiązana  była  do 

weryfikacji  spełnienia  przesłanek  z  art.  179  ust.  1  Ustawy,  tj.  istnienia  po  stronie 

Odwołującego  interesu  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  możliwości  poniesienia  szkody  w 

wyniku  kwestionowanej  czynności  Zamawiającego,  jaką  było  określenie  wymagań 

dotyczących przedmiotu zamówienia. Oceny tej należało dokonać z uwzględnieniem sytuacji 

faktycznej, jaka istniała w momencie składania odwołania, a która wynikała ze wskazania na 

wymagania  przedmiotowe 

mające  uniemożliwić  Odwołującemu  złożenie  oferty.  Nie 

przesądzając  o  zasadności  zarzutów  Izba  zobowiązana  była  przyjąć  stan  hipotetyczny 

wynikający  z  wniosków  Odwołującego  -  o  wprowadzeniu  zapisów  ograniczających 

konkurencję  nie  mających  uzasadnienia  w  obiektywnych  potrzebach  Zamawiającego. 

U

względniając powyższe Izba uznała, iż czynność stanowiąca przedmiot zarzutu prowadzić 

może do naruszającego przepisy Ustawy ograniczenia konkurencji. Izba uznała, iż odwołanie 

służyć  ma  ochronie  interesów  Wykonawcy  w  postępowaniu,  przede  wszystkim  przez 

us

unięcie niekorzystnych, wykluczających udział tego Wykonawcy w postępowaniu zapisów 

wyznaczających przedmiotowo istotne wymagania dla złożenia oferty.  

Mając  powyższe  na  uwadze,  Izba  uznała,  iż  spełnione  zostały  przesłanki  z  art.  179  ust.  1 

Ustawy.  

W  świetle  przedstawionych  stanowisk  oraz  analizy  dokumentacji  postępowania  Izba 

uznała, iż odwołanie zasługiwało w części na uwzględnienie.  

Rozpoznając  odwołanie  Izba  stanęła  przed  koniecznością  rozstrzygnięcia  o  zasadności 

zarzutów  wskazujących  na  naruszenie  art.  29  ust.  1  i  2  Ustawy,  dla  których  uzasadnienie 

przedstawione  zostało  łącznie  w  oparciu  o  kwestionowane  wymagania  wobec  przedmiotu 

zamówienia  oraz  zakresu  próbki  ocenianej  na  etapie  złożenia  oferty.  Uwzględniając 

oświadczenie  Odwołującego  o  wycofaniu  w  części  odwołania,  zasadniczymi  dla  oceny 


str. 11 

wniosków  Zamawiającego  prezentowanych  w  odpowiedzi  na  odwołanie,  stały  się  kwestie, 

które można sprowadzić łącznie do:  

(I) wymagań ogólnych części administracyjnej – „Wszystkie moduły/systemy pochodzą od 

jednego 

producenta” (pkt 2.1.2); 

(II)  wymagań  ogólnych  części  medycznej  -  pkt  2.1.1,  ppkt  1,  9  i  10  –  „System  działa  w 

architekturze  trójwarstwowej”  (pkt  1);  „Interfejs  użytkownika  jest  dostępny  z  poziomu 

przeglądarki  internetowej  i  nie wymaga instalowania żadnego oprogramowania na  stacjach 

klienckich,  za  wyjątkiem  najbardziej  popularnych  tzw.  wtyczek  przeglądarek  internetowych 

(np.  Java,  flash,  Acrobat  Reader)  umożliwiających  przeglądanie  pełnych  treści  większości 

witryn  internetowych”  (pkt  9);  „System  musi  umożliwić  pracę  z  poziomu  najbardziej 

popularnych  przeglądarek,  co  najmniej  MS  Internet  Wxplorer,  Mozilla  Firefox,  Google 

Chrome” (pkt 10); 

(V)  wymagania,  aby  symulator  dostępny  był  przez  przeglądarkę WWW  bez  konieczności 

dostępu do zewnętrznej sieci Internet (pkt 2.2.10, ppkt 178 i 180); 

(VI) wymagania, aby moduły takie jak archiwum PACS / obsługa DICOM Modality Worklist / 

klient  kliniczny  przeglądowy  /  klient  diagnostyczny,  pochodziły  od  jednego  producenta  (pkt 

2.3, ppkt 14); 

(IX)  wymagań  dotyczących  próbki  –  zakresu  funkcjonalności  wymaganego  do 

przedstawienia  (117)  dotyczący  szczegółowych  obszarów,  które  są  realizowane  na  etapie 

wdrażania i parametryzacji oprogramowania. 

Z  uwagi  na  jednolitą  podstawę  prawną  zarzutów  oraz  kilka  poruszonych  w  podstawie 

faktycznej 

kwestii, Izba odniosła się łącznie do grupy zagadnień wyczerpujących okoliczności 

faktyczne omówione w podstawie zarzutów.  

W  pierwszej  kolejności  należy  odnieść  się  do  okoliczności,  która  prowadziła  do 

uwzględnienia  odwołania  -  dotyczącej  wymogu,  aby  wszystkie  moduły  objęte  częścią 

administracyjną pochodziły od jednego producenta (pkt 2.1.2). Istotą podstawy  wniosków o 

naruszeniu  zasad  uczciwej  konkurencji  było  wskazanie  przez  Odwołującego  na  brak 

obiektywnego  uzasadnienia  dla  wprowadzenia  tego 

ograniczenia,  które  wymusza 

zaoferowanie  tej  części  przedmiotu  zamówienia  w  całości  od  jednego  producenta  i 

uniemożliwia zaoferowanie poszczególnych modułów, np. w ramach produktów dostępnych 

w  ramach  grupy  kapitałowej  kilku  spółek  powiązanych.  Odwołujący  nie  kwestionował 

oczekiwań  Zamawiającego,  co  do  funkcjonalności,  które  jest  w  stanie  zaoferować, 

wskazywał przy tym, iż nie będzie mógł zaoferować wszystkich elementów pochodzących od 

jednego  producenta,  co  przy  braku  możliwości  złożenia  oferty  częściowej  oznacza,  iż  nie 

może złożyć oferty w postępowaniu.  


str. 12 

Zamawiający  na  rozprawie  wyjaśnił,  iż  wymóg  ten  wprowadził  chcąc  ograniczać  ilość 

integracji  w  ramach  poszczególnych  elementów  systemu,  z  jakimi  obecnie  się  boryka  w 

sytuacji,  gdy  dostawcami  poszczególnych  modułów  są  rożni  producenci.  Integracje  te 

generują przestoje w pracy systemu i dodatkowe koszty oraz podnoszą znacznie awaryjność 

systemu.  Zamawiający  w  tym  postępowaniu  zamawia  łącznie  ok.  6  dużych  obszarów, 

jednym z nich jest część administracyjna obejmująca 19 modułów i Zamawiający oczekuje, 

że te 19 modułów będzie od jednego producenta, przy czym nie ma obowiązku, aby to było 

rozwiązanie Simple,  które aktualnie funkcjonuje u Zamawiającego. W kolejnych obszarach, 

w  tym  tzw. 

„Części  białej”  medycznej,  OPZ  nie  zawiera  już  takiego  wskazania,  co 

Zamawiający  tłumaczył  złożonością  tego  obszaru  i  trudnością  ze  znalezieniem  jednego 

producenta.  Kolejne  zamawiane 

obszar  to  obsługa  diagnostyki  obrazowej,  system 

laboratoryjny,  elektroniczna  dokumentacja  medyczna, 

elektroniczne  usługi  i  integracje  z 

systemami  zewnętrznymi  centralnymi,  dla  których  również  nie  wprowadził  takiego 

ograniczenia

.  Zamawiający  nie  zastanawiał  się  nad  skutkami  wprowadzonego  zapisu  w 

sytuacji,  gdyby  jeden  z  modułów,  bądź  część  z  modułów  obszaru  administracyjnego  miała 

być dostarczona przez spółkę córkę z grupy kapitałowej. 

Uwzględniając  odwołanie  Izba  miała  na  uwadze  wyjaśnienia,  jakie  złożył  Zamawiający,  z 

których wynika, iż obszar administracyjny dotyczy m.in. kadr, płac, księgowości, magazynu, 

co  wskazuje  na  działalność  nie  związaną  z  najważniejszym  z  obszarów,  dotyczącym 

procedur  medycznych,  przy  którym  Zamawiający  nie  zdecydował  się  na  wprowadzenie 

ograniczenia  w  zakresie,  w  jakim  uczynił  to  dla  części  administracyjnej.  Chociaż 

Zamawiający  wskazywał  na  takie  potrzeby,  jak  zapewnienie  spójności  systemu,  czy  też 

ograniczenie  ilości  danych  przetwarzanych  nadmiarowo,  to  nie  wykazał,  aby  wymaganie 

dostawy  19  modułów  od  jednego  producenta,  stanowiły  jedyne  skuteczne  rozwiązanie 

gwarantujące  spójność  systemu,  czy  też  odpowiednią  wydajność  systemu  i  jego 

niezawodność.  Zamawiający  kierował  się  doświadczeniem  w  eksploatacji  systemu 

dostarczonego  przez  Odwołującego  w  2011  r.,  co  nie  może  stanowić  wystarczającej 

podstawy  do  oceny  aktualnego  stanu  rozwiązań  dostępnych  na  rynku,  w  tym  możliwości 

wymiany danych pomiędzy różnymi produktami. Ponadto, Zamawiający nie przeprowadził w 

tym zakresie postępowania dowodowego, które pozwoliłoby przyjąć jego argumentację.  

Zasadniczym argumentem, jaki Izba miała na względzie uwzględniając zarzut Odwołującego 

był  brak  merytorycznego  uzasadnienia  dla  wprowadzonego  ograniczenia  dostawy 

elementów  pochodzących  od  różnych  producentów  dla  obszaru,  który  chociaż  nie 

najważniejszy  z  punktu  widzenia  procedur  medycznych,  to  obejmował  znaczącą  ilość 

modułów (19). Dla „części białej”, w której znajdują się moduły ściśle związane z diagnostyką 

Zamawiający  takiego wymagania nie wprowadził  dla zasadniczej  ilości  modułów  tłumacząc 


str. 13 

to  możliwością  ograniczenia  konkurencji.  W  ocenie  składu  orzekającego,  analogiczny 

argument  należało  rozważyć  w  odniesieniu  do  części  administracyjnej,  w  tym  również  w 

kontekście  wyłączenia  możliwości  zaoferowania  rozwiązań  współpracujących  ze  sobą, 

chociaż  pochodzących  od  różnych  producentów.  Jak  zauważył  sam  Zamawiający,  to 

istniejące  standardy  wymiany  danych  decydują  o  możliwości  uznania  zaoferowanych 

modułów  za  spójne.  Zamawiający  w  sposób  nadmierny  ograniczył  konkurencję  produktów, 

np.  dostępnych  w  ramach  grupy  spółek  powiązanych  kapitałowo,  mogących  zaoferować 

spójne  rozwiązanie,  działające  w  oparciu  o  te  same  standardy  wymiany  danych.  Sam 

Zamawiający  przyznał,  iż  nie  rozważał  takiej  możliwości  i  nie  zastanawiał  się  nad 

konsekwencją  wprowadzonego  wymagania  dla  grup  kapitałowych  prowadzących  wspólna 

politykę sprzedaży wzajemnych produktów. Przy braku wyraźnych wskazań na konieczność 

utrzymania  tego  ograniczenia  wyłącznie  dla  części  zamówienia  i  braku  tak  daleko  idących 

ograniczeń  dla  pozostałych  zamawianych  obszarów,  Izba  uznała,  iż  warunek  ten  był 

nadmierny 

w  stosunku  do  rzeczywistych  potrzeb,  dla  jakich  został  wprowadzony.  Skoro 

Zamawiający  godził  się  na  możliwość  zaoferowania  modułów  różnych  producentów  w 

pozostałych  obszarach,  to  również  dopuszczał  zwiększone  ryzyko  zakłóceń  w  pracy 

systemu, czy też konieczność zaangażowania większej ilości zasobów ludzkich na potrzeby 

zapewnienia  prawidłowej  pracy  systemu.  Zamawiający  nie  przedstawił  żadnego 

przekonującego  argumentu  (popartego  dowodem),  który  stawiałby  w  szczególnym  świetle 

obszar administracyjny i uzasadn

iał wprowadzenie wymogu dostawy wszystkich 19 modułów 

od jednego producenta.  

Powyższe wnioski prowadziły do uwzględnienia odwołania w części zarzutu opisanego w pkt 

I  odwołania  i  nakazania  Zamawiającemu  uchylenia  spornego  wymagania,  zgodnie  z 

żądaniem Odwołującego, co znalazło wyraz w sentencji orzeczenia.  

W pozostałym zakresie Izba oddaliła odwołanie.      

Zarzuty opisane w pkt II i V odwołania dotyczyły wspólnej podstawy, która sprowadzała się 

do 

kwestionowania  dopuszczalności  wskazania  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  rodzaju 

architektury  dla  zamawianego  systemu,  tj.  trójwarstwowej,  która  zapewnia  dostępność 

interfejsu  użytkownika  z  poziomu  przeglądarki  internetowej.  Kwestionowane  w  podstawie 

faktycznej  wymagania  stanowią  konsekwencję  przyjętej  przez  Zamawiającego  technologii. 

Zamawiający  dostrzegł  potrzebę  zmiany  systemu,  który  aktualnie  pracuje  w  technologii 

dwuwarstwowej

,  która  wymaga  innego  podejścia  do  aktualizacji,  szczególnie  istotnej  przy 

dużej  ilości  stanowisk.  W  przypadku  architektury  trójwarstwowej  zapewnienie  aktualizacji 

odbywa  się  na  serwerze  aplikacyjnym,  a  nie  na  każdym  stanowisku.  Przy  technologii 


str. 14 

dwuwarstwowej nie można skorzystać z przeglądarki WWW, tylko przez aplikację – interfejs 

z pozycji każdego stanowiska (u Zamawiającego jest ok. 300 stanowisk). Zamawiający chce 

zmienić system w „części białej”, na jakim obecnie pracuje (wdrożony w 2011 r. w oparciu o 

rozwiązania  Odwołującego  pracujące  w  architekturze  dwuwarstwowej)  na  system  wyższej 

(nowszej) generacji. 

System w części medycznej pracuje stale, a dane wprowadzane muszą 

być  na  bieżąco  (np.  zlecanie  badań  laboratoryjnych),  co  wymaga  zapewnienia  szybkości 

działania aplikacji i niezawodności sieci (w przypadku architektury dwuwarstwowej i dużych 

transferów danych pomiędzy stacjami roboczymi i serwerem zerwanie połączenia powoduje 

utracenie wprowadzonych i niezapisanych danych). 

Odwołujący wyjaśnił, iż obie technologie 

są równoważne, a klienci dopuszczają oba rozwiązania, stąd nie widzi powodu do wdrożenia 

technologii trójwarstwowej w swoich produktach, co generowałoby duże nakłady.   

Oddalając  odwołanie  w  zakresie  wskazanych  podstaw  dotyczących  technologii 

trójwarstwowej  Izba  uznała,  iż  opis  przedmiotu  zamówienia  nie  wskazuje  na  konkretny 

produkt,  czy  też  konkretnego  wykonawcę,  ma  natomiast  uzasadnienie  w  obiektywnych 

potrzebach  Zamawiającego.  Odwołujący  nie  wykazał,  aby  technologia  trójwarstwowa 

stanowiła  domenę  któregoś  z  producentów  oprogramowania,  przeciwnie  wskazywał,  iż 

występuje ona powszechnie, tj. w zależności od potrzeb klienci decydują się na architekturę 

dwu  lub  trójwarstwową.  Sam  nie  zdecydował  się  na  zmianę  produktu  z  uwagi  na  duże 

nakłady,  jakie  wiązałyby  się  z  przejściem  na  architekturę  trójwarstwową,  a  jego  dążeniem 

jest utrzymanie obecnego klienta, u którego wdrożono w 2011 r. system oparty o architekturę 

dwuwarstwową (tj. Zamawiającego).  

Izba  uznała,  iż  Zamawiający  jest  uprawniony  do  wskazania  innego  standardu,  który  przy 

specyfice  jego  organizacji  (dużej  ilości  stanowisk  oraz  występowaniu  placówek 

zamiejscowych)  pozwala 

zapewnić  sprawniejszą  pracę  systemu,  którego  przestoje  mają 

bezpośredni  wpływ  na  zasadniczą  działalność  medyczną  (obsługę  procedur  medycznych). 

Ograniczenie możliwości korzystania z rozwiązań technicznych, przy postępującym rozwoju 

szczególnie  dynamicznym  w  branży  produktów  IT,  jest  działaniem  niekorzystnym  z  punktu 

widzenia potrzeb instytucji publicznej, której działalność nie może odbywać się bez sprawnie 

działających  systemów  IT.  W  sprawie  nie  zachodziła  konieczność  rozważania  nad 

wyższością  technologii  trójwarstwowej  nad  dwuwarstwową,  gdyż  Odwołujący  nie 

prezentował  w  tym  zakresie  wniosków.  W  ocenie  Izby,  argumenty  o  możliwości 

wykorzystania  rozwiązań  opartych  na  architekturze  dwuwarstwowej  w  instytucji 

Zamawiającego prowadziły do wniosku, który nie czynił zarzutu zasadnym. Samo wykazanie, 

iż Zamawiający może poprzestać na rozwiązaniu, jakie obecnie posiada, nie oznacza, że nie 

może  dążyć  do  rozwoju  systemu  w  kierunku,  który  pozwala  na  sprawniejszą  pracę,  bez 

konieczności  angażowania  pracowników  dla  zapewnienia  działania  systemu  na 


str. 15 

stanowiskach  końcowych.  Skoro  po  stronie  Zamawiającego  ostatecznie  spoczywa 

konieczność aktualizacji aplikacji zainstalowanych na komputerach, może oczekiwać również 

w tym zakresie zmian sprzyjających korzystaniu z systemu. W niniejszej sprawie faktycznie 

nie  chodzi  o  ustalenie,  czy  architektura  trójwarstwowa  jest  rozwiązaniem  obiektywnie 

lepszym,  ale  o  to,  czy  wykonawca  może  narzucić  rozwiązania  korzystniejsze  z  punktu 

widzenia  jego  aktualnych  możliwości.  Odpowiadając  na  to  pytanie  należy  stanowczo 

wskazać,  że  to  potrzeby  Zamawiającego  mają  wiodące  znaczenie  dla  opisu  przedmiotu 

zamówienia i nie może być pozbawiony możliwości korzystania z dobrodziejstw jakie niesie 

postęp  technologiczny.  Ponieważ  Odwołujący  nie  podważył  w  sposób  przekonujący 

argumentów  Zamawiającego  co  do  potrzeb,  dla  których  zdecydował  się  na  zmianę 

architektury systemu, faktycznie odwołanie miało na celu zablokowanie podjęcia tego kroku. 

Dopuszczenie  architektury  dwuwarstwowej  faktycznie  nie  zmieniłoby  stanu,  który  był  dla 

Zamawiającego  uciążliwy  i  mógł  prowadzić  do  nadmiernego  obciążenia  klienta  systemu. 

Zamawiający,  jak  każdy  klient  powinien  mieć  pozostawioną  możliwość  podjęcia  decyzji  o 

tym,  jakiego  rodzaju  rozwiązań  oczekuje.  Ponieważ  wskazanie  na  architekturę 

trójwarstwową  nie  prowadziło  do  ograniczenia  konkurencji  w  ten  sposób,  że  identyfikowało 

konkretne  rozwiązanie,  Izba  nie  miała  podstaw  do  rozważania  o  ewentualnym  możliwym 

naruszeniu przepisów Ustawy.    

Odnośnie  wymagania,  aby  moduły  takie  jak  archiwum  PACS/obsługa  DICOM  Modality 

Worklist/klient kliniczny przeglądowy/klient diagnostyczny, pochodziły od jednego producenta 

(pkt 2.3, ppkt 14) Izba oddaliła odwołanie. 

Zasadniczym pozostawało w tym zakresie odniesienie się do argumentacji Zamawiającego, 

który  potrzebę  tą  uzasadniał  wskazaniem  na  zapewnienie  spójności  pracy  systemu  w 

obszarze  ograniczonym  do 

obsługi  badań  obrazowych  i  diagnostyki  obrazowej.  Stanowi  to 

wycinek  z  obszaru  części  białej  (medycznej)  i  nie  ogranicza  możliwości  zaoferowania  w 

pozost

ałych  modułach  rozwiązań  pochodzących  od  innych  producentów.  „Część  biała” 

obejmuje  25  modułów,  z  których  wyłącznie  PACS,  DICOM,  Klient  Kliniczny,  Klient 

Diagnostyczny pochodzić mają od jednego producenta z uwagi na obawy, co do możliwości 

przekłamań  w  danych  prezentowanych  w  obrazach,  co  ma  istotne  znaczenie  z  punktu 

widzenia  prawidłowej  diagnostyki  pacjentów  szpitala.  Zamawiający  wyjaśnił,  iż  względy 

medyczne  obejmują  pełną  spójność  pomiędzy  częścią  klinicystów,  a  częścią  radiologów  – 

wymiany  informacji  m

edycznych  oraz  diagnostyki  (spójnych  algorytmów  pomiarowych). 

Względy  techniczne  polegają  na  tym,  że  w  aplikacji  pochodzącej  od  jednego  producenta 

wykorzystuje  się  to  samo  środowisko  serwerowe,  bazodanowe  i  unika  się  dodatkowego 

przesyłania danych obrazowych DICOM pomiędzy systemem do archiwizacji, a aplikacjami 


str. 16 

diagnostycznymi.  W  przypadku  jednolitego  systemu,  konsole  diagnostyczne  nie  stanowią 

osobnych węzłów DICOM, a co za tym idzie nadzór nad nimi i ochrona danych są znacznie 

bardziej  efektywne.  Względy  ekonomiczne,  na  jakie  wskazał  Zamawiający  to  ograniczenie 

środowiska  technicznego,  na  którym  archiwizuje  się  badania  (nie  trzeba  archiwizować 

zarówno na macierzy jak i na dyskach stacji diagnostycznych) oraz niższe koszty aktualizacji 

i utrzymania jednoli

tego środowiska archiwizacyjno-diagnostycznego.  

Oddalając  odwołanie  Izba  uwzględniła  okoliczność  niesporną,  jaką  było  ustalenie,  że  dla 

wykonywania  badań  radiologicznych  dedykowane  jest  specjalistyczne  oprogramowanie,  w 

szczególności oprogramowanie diagnostyczne, np. do analizowania i diagnozowania badań. 

Jak wskazał Odwołujący, najczęściej stanowi dedykowaną aplikację służącą do instalowania 

na  dedykowanym  sprzęcie,  który  również  musi  spełniać  określone  wymagania  i  posiadać 

właściwe  certyfikaty.  Chociaż  system  PACS  służy  do  przechowywania,  archiwizowania  i 

dystrybucji  badań  diagnostycznych,  to  również  wymaga  współpracy  z  oprogramowaniem 

diagnostycznym (jednak sam nie bierze udziału w diagnozowaniu pacjenta). 

Powyższe  wskazuje  na  istniejącą  potrzebę  zapewnienia  rozwiązania,  które  całościowo 

pozwoli  nie  tylko  na  przechowanie  wyników  badań  ale  również  na  diagnostykę  pacjenta. 

Doświadczenie życiowe  wskazuje, iż przy pacjentach przewlekle chorych istotne znaczenie 

ma porównywanie wyników badań dokonywanych powtarzanych w przedziałach czasowych, 

stąd  nie  można  wykluczyć  potrzeby  spojrzenia  przez  lekarza  diagnostę  w  wyniki 

zarchiwizowane  i  dokonanie  na  tej  podstawy  diagnostyki  postępów  choroby/leczenia.  Tym 

samym  względy,  jakimi  kierował  się  Zamawiający,  ale  również  przyznane  przez 

Odwołującego  okoliczności  dotyczące  dedykowanych  rozwiązań  dla  wykonywanych  badań 

przekonują  o  potrzebie  zapewnienia  rozwiązania  jednolitego,  szczególnie  ważnego  przy 

analizie obrazowej, co ma zapewniać rozwiązanie pochodzące od jednego producenta.     

Istnieją  zatem  względy  medyczne,  techniczne  oraz  ekonomiczne  dla  wymogu  jednolitego 

systemu  do  archiwizacji  oraz  diagnostyki

,  które  zmieniają  spojrzenie  na  opis  przedmiotu 

zamówienia, czyniące go zgodnym z zapisami Ustawy. 

Ostatni z zarzutów podtrzymany przez Odwołującego dotyczył opisu przedmiotu zamówienia 

w części wymagań związanych z oceną próbki, tj. zakresem funkcjonalności, jakie powinny 

być  możliwe  do  sprawdzenia  na  etapie  oceny  oferty.  Zamawiający  w  odpowiedzi  na 

odwołanie  wskazał,  iż  zamawiany  system  opiera  się  na  standardowych  produktach 

wiodących  producentów  oprogramowania  i  nie  jest  opracowywany  w  ramach  wykonywania 

zamówienia.  Zamawiający  w  zakresie  próbki  sprawdzać  ma funkcjonalności  systemu,  jakie 

powinien  posiadać.  Etap  wdrożenia  systemu  przewidziany  w  ramach  umowy  dotyczyć  ma 


str. 17 

takich  zadań,  jak  np.  instalacja  oprogramowania  i  jego  konfiguracja,  migracja  danych, 

szkolenia  użytkowników,  itp.,  a  nie  produkcję  systemu.  Zamawiający  dokonał  zmiany  ilości 

badanych  punktów  ze  117  do  96,  przy  czym  pozostawił  punkty  sporne.  Badaniu  poddane 

zostanie  mniej  niż  10%  pozycji  opisujących  przedmiot  zamówienia,  co  pozwoli  na 

fragmentaryczne sprawdzenie danego obszaru. 

W ocenie Odwołującego dobór ocenianych funkcjonalności został w taki sposób dokonany, 

aby  konkretny  producent  z  gotowym  rozwiązaniem  mógł  złożyć  ofertę.  Przy  aktualnych 

zapisach Odwołujący nie będzie mógł utrzymać klienta z uwagi na zakres prac, jaki musiałby 

podjąć, żeby przygotować próbkę w pełnym zakresie badania wskazanym w załączniku nr 2 

do siwz.    

Uwzględniając  powyższe  Izba  uznała,  iż  zarzut  ponownie  sprowadzał  się  do  próby 

złagodzenia  wymagań  Zamawiającego,  tak  aby  umożliwić  złożenie  Odwołującemu  oferty 

wraz z próbką nie do końca gotowego systemu. Odwołujący zakładał bowiem, iż dopiero na 

etapie umowy 

w części funkcjonalności systemu zostałyby wdrożone, co stało w opozycji do 

oczekiwania, aby przedmiotem oferty był sprawdzony produkt.  

W ocenie składu orzekającego Odwołujący  nie  przedstawił  argumentów, które pozwalałyby 

na  s

twierdzenie,  iż  Zamawiający  ogranicza konkurencję,  czy  też  stwarza  nierówne  warunki 

udziału w postępowaniu preferując rozwiązanie konkretnego producenta. Złożenie próbki ma 

na  celu  nie  tylko  sprawdzenie  fragmentaryczne  działania  funkcjonalności,  ale  również 

pozwoli ocenić, czy zaoferowany system faktycznie istnieje, tj. bazuje na rozwiązaniach już 

istniejących.  Odwołujący  nie  przedstawił  żadnego  dowodu,  który  prowadziłby  do 

stwierdzenia, że nie może przygotować próbki, a jedyne na co wskazał, ale już nie wykazał, 

to duży nakład, z jakim by się to wiązało.  

Żądając  próbki  Zamawiający  zmuszony  był  ograniczyć  ilość  punktów,  jakie  zamierzał 

sprawdzić  i  sytuacja  ta  prowadzi  do  wniosku,  iż  próbka  nie  obejmuje  całego  systemu. 

Odwołujący  wprawdzie  sformułował  wniosek,  iż  dobór  parametrów  wskazywać  ma  na 

konkretnego  producenta,  to  jednak  nie  wykazał,  aby  na  rynku  istniało  tylko  jedno  gotowe 

rozwiązanie, które umożliwiłoby przygotowanie próbki. Przy braku przekonujących dowodów, 

wnioski Odwołującego traciły moc, a w zestawieniu z wyjaśnieniami Wykonawcy, w których 

wskazywał  na  konieczność  poniesienia  nakładów  na  przygotowanie  próbki,  prowadziło  do 

uznania,  iż  to  względy  tego  Wykonawcy  miałyby  decydować  o  uznaniu  działań 

Zamawiającego  za  naruszające  przepisy  Ustawy.  W  ocenie  składu  orzekającego,  dla 

wykazania  słuszności  zarzutów  nie  jest  wystarczające  samo  wskazanie  na  trudności,  jakie 

dla konkretnego wykonawcy stwarzały wymagania dotyczące próbki. Skoro próbka stanowić 

ma  bazę  dla  oceny  oferowanego  produktu,  produkt  ten  powinien  istnieć  w  momencie 


str. 18 

składania oferty. Niniejsze zamówienie nie obejmuje etapu projektowania, czy też tworzenia 

architektury systemu. Zamawiający oczekuje ofert na gotowe produkty, które będą mogły być 

jedynie  wdrożone  w  jego  strukturach,  co  nie  powinno  oznaczać,  iż  dopuszcza 

niesprawdzone  produkty.  Ograniczanie  ilości  punktów  podlegających  ocenie  w  ramach 

próbki  w  zasadzie  mogłoby  zmierzać  do  stworzenia  stanu,  który  nie  pozwoliłby  sprawdzić 

działania  produktu  w  najważniejszych  obszarach.  Skoro  próbka  służy  ocenie  gotowych 

rozwiązań,  to  nie  powinno  budzić  kłopotu  jej  przygotowanie  w  zakresie  wskazanym  przez 

Zamawiającego.  

W  tym  stanie  rzeczy,  Odwołanie  podlegało  uwzględnieniu  w  związku  z  jedyną  podstawą 

faktyczną,  omówiona  na  wstępie,  która  prowadziła  do  konieczności  nakazania  dokonania 

modyfikacji zapisów siwz.   

kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 192 ust. 9 oraz 

art. 192 ust. 10 Prawa zamówień publicznych  oraz w oparciu o przepisy § 3 i § 5 ust. 2 pkt 1 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości 

i sposob

u  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). Izba zaliczyła do kosztów 

postępowania  wpis  wniesiony  przez  Odwołującego  w  kwocie  15.000,00  zł.  oraz  koszty 

wynagrodzen

ia  pełnomocnika  w  wysokości  ustalonej  na  podstawie  rachunku  złożonego 

przed zamknięciem rozprawy.  

Przewodniczący: ………………………. 


wiper-pixel