KIO 424/20 POSTANOWIENIE dnia 12 marca 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 424/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 12 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Agata Mikołajczyk 

Protokolant:  

Piotr Kur 

 po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z 

udziałem  stron  w  dniu  12  marca  2020  r.  w 

Warszawie 

odwołania  wniesionego  w  dniu  27  lutego  2020  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  przez  odwołującego:  Comarch Healthcare  S.A.  z  siedzibą w  Krakowie (Al. 

Jana  Pawła  II  39A,  31-864  Kraków)  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego: 

Katowickie  Centrum  Onkologii 

z  siedzibą  w  Katowicach  (ul.  Raciborska  26  40-074 

Katowice), 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze; 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego:  Comarch  Healthcare S.A.  z  siedzibą w  Krakowie  (Al.  Jana Pawła  II  39A, 

864  Kraków)  kwoty  15.000  zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy), 

uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach. 

…………………………… 


Sygn. akt KIO 424/20 

Uzasadnienie 

Odwołanie  zostało  wniesione  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzonym  w  trybie  przetargu  ograniczonego  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843.),  [ustawa  Pzp  lub  Pzp] 

przez  Z

amawiającego:  Katowickie  Centrum  Onkologii  w  Katowicach,  którego  przedmiotem 

jest: 

„Zakup,  dostawa,  wdrożenie,  konfiguracja  Szpitalnego  Systemu  Informatycznego  dla 

części medycznej, licencje, instruktaż personelu, gwarancja i serwis pogwarancyjny”, nr ref.: 

K.C.O./PN/03/2020. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało  w  Dz. Urz. UE  w dniu 

17.02.2020  r.  Nr:  77034-2020-PL.  O

dwołanie  zostało  wniesione  w  dniu  27  lutego  2020  r. 

wobec  postanowień  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  która  została 

opublikowana (

podobnie jak Ogłoszenie o zamówieniu) w dniu 17 lutego 2020 r. Odwołujący 

-  Comarch  Healthcare  S.A. 

z  siedzibą  w  Krakowie  wskazał  na  naruszenie  następujących 

przepisów:  

1)  art. 29 ust. 1 i 2 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp - 

brak dokładnego opisu procesu integracji, a 

zatem  opisanie  przedmiotu  zamówienia  i  sformułowanie  treści  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia  w  sposób  niejednoznaczny,  niewyczerpujący,  bez  uwzględnienia 

wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty;  

2)  art. 29 ust. 1 i 2 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp 

– brak dokładnego opisu procesu migracji, 

brak  umieszczenia  w  SIWZ  koniecznych  informacji  na  temat  migracji  danych,  a  zatem 

o

pisanie  przedmiotu  zamówienia  i  sformułowanie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia w sposób niejednoznaczny, niewyczerpujący, bez uwzględnienia wszystkich 

wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty;  

3)  art. 29 ust. 1 i 2 P

zp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp, art. 142 ust. 1, 2 i 3 Pzp, a także art. 142 

ust.  5  lit.  d)  Pzp  - 

nałożenie  na  wykonawcę  obowiązku  świadczenia  usługi  serwisu 

pogwarancyjnego  oprogramowania  przez  okres  60  miesięcy  liczony  od  dnia  upływu 

okresu gwarancji oraz zaniechanie w protokole uzasadnienia zawarcia umowy w zakresie 

świadczenia  usługi  serwisu  pogwarancyjnego  na  okres  dłuższy  niż  48  miesięcy 

(naruszenie  w  zw.  z  art.  96  ust.  1),  zaniechanie  zawiadomienia  Prezesa  UZP  w  tym 

zakresie  z  podaniem  uzasadnienia  fak

tycznego  i  prawnego,  a  także  zaniechanie 

wprowadzenia obligatoryjnych postanowień umowy, o których mowa w art. 142 ust. 5 lit. 

d)  Pzp

,  a  także  nieprawidłowe  oszacowanie  zamówienia  w  tym  zakresie,  czym 

zamawiający naruszył art. 32 ust. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 i ust. 3a pkt 2 Pzp;  

4)  art.  36  ust.  1  pkt  13  w  zw.  z  art.  91  ust.  2a,  2c  i  2d  Pzp  - 

niezgodnie  z  ustawą  Pzp 

sformułowanie kryterium oceny ofert w zakresie kryterium: Cena brutto za 60-miesięczny 

serwis pogwarancyjny na warunkach gwarancji, 

które to kryterium: 


a. 

w połączeniu z treścią formularza ofertowego (załącznik 1 do SIWZ) obliguje Wykonawcę 

do  złożenia oświadczenia o  zaoferowaniu konkretnej  ceny  za  świadczenie,  które będzie 

miało  miejsce  za  ponad  60  miesięcy  -  a  więc  w  ogóle  nie  jest  czasowo  powiązane  z 

przedmiotem  zmówienia,  a  ponadto  narusza  zasadę  proporcjonalności  i  prowadzi  do 

obejścia  przepisów  o  udzielaniu  zamówienia  publicznego  w  trybach  wynikających  z 

ustawy PZP, 

b. 

narusza  zasadę,  iż  cena  jako  kryterium  o  wadze  przekraczającej  60%  może  być 

stosowana  wyłącznie  przy  spełnieniu  określonych  przesłanek,  których  Zamawiający  nie 

dopełnił. 

5)  art.  22  ust.  1a  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  2  Pzp  -  niejednoznaczne  i  nieproporcjonalne 

sformułowanie  warunku  udziału  wykonawcy  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności 

technicznej  wskutek  wprowadzenia  w  treść  warunku  określenia  nieprecyzyjnego  i 

potocznego określenia „placówka o profilu onkologicznym”; 

6)  art. 353 (1) k.c. w zw. z art. 7 i 29 ust. 1 w zw. z art. 14 w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, 

a także art. 5 k.c. art. 471 k.c., art. 483 § 1 k.c. w zw. z art. 484 § 2 k.c.  -sporządzenie 

wzoru umowy obowiązującego przy realizacji zamówienia w sposób naruszający równość 

stron  stosunku  cywilnoprawnego  oraz  istotne  przekraczający  zasadę  swobody  umów  - 

poprzez obciążenie wykonawcy nadmiernym ryzykiem wynikającym z regulacji dotyczącej 

kar umownych - 

mających charakter nielimitowanych kar przy jednoczesnej nielimitowanej 

odpowiedzialności wykonawcy z tytułu realizacji umowy. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  w  zakresie  każdego  z  zarzutów 

sformułował następujące żądania:  

Zarzut I: Integracja 

Odwołujący wniósł o nakazanie dokonania zmiany SIWZ polegającej na: 

uzupełnieniu  SIWZ  o  kompletną  dokumentacją  interfejsów,  mechanizmów  i  opisu 

protokołów  wymiany  danych  tych  urządzeń,  w  tym  podanie  szczegółowych  danych 

technicznych  niezbędnych  do  przeprowadzenia  integracji  wraz  z  kompletną  dokumentacją 

dotyczącą  sposobu  komunikacji  tych  urządzeń  (co  najmniej  zdolność  komunikacji,  sposób 

komunikacji,  opis  transakcji,  konstr

ukcja  pliku  komunikatu)  oraz  opisu  interfejsów  wymiany 

danych  wraz  z  dokumentacją,  zakresu  danych  do  wymiany,  parametrów  dotyczących 

interfejsów wymiany danych, rodzaju usług i mechanizmów wymiany danych po stronie tych 

systemów; 

2)  wprowadzeniu 

w  SIWZ  i  wzorze  umowy  zobowiązania  Zamawiającego,  że  w  przypadku 

gdy  podczas  wdrożenia  lub  podczas  eksploatacji  wdrożonego  systemu,  w  tym  na  etapie 

gwarancji,  Zamawiający  dokona  wymiany  lub  zakupu  nowych  urządzeń,  tak  że  będzie  to 

miało wpływ na integrację z oferowanym i wdrożonym systemem - Zamawiający we własnym 


zakresie  i  na  własny  koszt  pozyska  wszelkie  niezbędne  do  przeprowadzenia  ponownej 

integracji  informacje  i  dane  od  producenta  tych  urządzeń,  z  którymi  miała  by  nastąpić 

ponowna  integracja  lub  popr

awa  mechanizmów  integracyjnych  oraz  że  Wykonawca  nie 

będzie  ponosił  odpowiedzialności  ani  kosztów  za  brak  integracji  wynikający  z  działań  lub 

zaniechań Zamawiającego i firm trzecich. 

usunięciu  postanowienia  stanowiącego,  że  koszt  integracji  z  oprogramowaniem  innych 

producentów winien być wiążący przez 10 lat, chyba że w aktualnym na dzień zamówienia 

takiej usługi Wykonawca w cenniku posiada niższą cenę. 

albo 

usunięciu  z  treści  SIWZ  -  załącznika  nr  1  do  SIWZ  -  dla  Części  medycznej  e)  Obsługa 

Gabinetów  pkt.  62  oraz  tożsamy  punkt  g)  Obsługa  pracowni  pkt.  9  w  którym  Zamawiający 

powołuje się na wykonanie integracji systemu z posiadaną przez Zamawiającego aparaturą 

medyczną. 

2)  wprowadzeniu 

w  SIWZ  i  wzorze  umowy  zobowiązania  Zamawiającego,  że  w  przypadku 

gdy  po

dczas  wdrożenia  lub  podczas  eksploatacji  wdrożonego  systemu,  w  tym  na  etapie 

gwarancji,  Zamawiający  dokona  wymiany  lub  zakupu  nowych  urządzeń,  tak  że  będzie  to 

miało wpływ na integrację z oferowanym i wdrożonym systemem - Zamawiający we własnym 

zakresie  i 

na  własny  koszt  pozyska  wszelkie  niezbędne  do  przeprowadzenia  ponownej 

integracji  informacje  i  dane  od  producenta  tych  urządzeń,  z  którymi  miała  by  nastąpić 

ponowna  integracja  lub  poprawa  mechanizmów  integracyjnych  oraz  że  Wykonawca  nie 

będzie  ponosił  odpowiedzialności  ani  kosztów  za  brak  integracji  wynikający  z  działań  lub 

zaniechań Zamawiającego i firm trzecich.   

3)  usunięciu  postanowienia  stanowiącego,  że    koszt  integracji  z  oprogramowaniem  innych 

producentów winien być wiążący przez 10 lat, chyba że w aktualnym na dzień zamówienia 

takiej usługi Wykonawca w cenniku posiada niższą cenę. 

Zarzut II: Migracja 

Odwołujący wniósł o nakazanie dokonania zmiany SIWZ polegającej na: 

zapewnieniu  danych  do  migracji  w  postaci  plików  CSV  lub  XLS  zawierających  dane  do 

migracji wraz z dokumentacją umożliwiającą pełną identyfikację zawartości tych plików; 

wskazaniu wszystkich technicznych informacji, dzięki którym możliwa będzie ta migracja a 

w szczególności m.in.: 

• ilości i rodzajów baz danych (proste czy złożone, relacyjne czy obiektowe, itp.; 

• struktury poszczególnych baz danych; 

• rozmiaru baz danych; 

• sposób migracji ze wskazaniem na dane, które maja pierwszeństwo, informacji na temat 

spójności danych, itp.; 


• zakres danych podlegających migracji (jakie dane,  za jakie lata, dane z jakich obszarów 

itd.); 

• dla zapewnienia możliwości migracji danych rozliczeniowych informacji o: 

numerze  wersji  rozliczeniowej  zestawów,  o  czasie  generacji  zestawów,  o  czasie 

ostatniej  modyfikacji,  o  numerze  wersji  pozycji  rozliczeniowej,  o  numerze  pozycji 

rozliczeniowej, o numerze instalacji, 

ID cykli oraz sesji terapeutycznych (o ile istnieją) o ID instalacji zestawów, o ID instalacji 

pozycji rozliczeniowej. 

oraz 

zapewnienia dostępu do wszystkich sprawozdawanych danych w ramach komunikatów 

ŚWIAD, 

dla  każdego  zestawu  przedstawienia  statusu  potwierdzenia  zestawu  świadczeń  oraz 

statusu  pozycji  ro

zliczeniowych  z  podaniem  kolejności  ich  potwierdzeń  w  formie 

niezaszyfrowanej,  

dla każdego świadczenia przekazania informacji o tym czy dany zestaw świadczenia z 

wybranego  roku  został  wysłany  w  wersji  komunikatu  wyższej  niż  obowiązywała  w 

momencie jej utworzenia,  

przekazania numerów wersji komunikatu ŚWIAD dla których dane zestawy był ostatnio 

pozytywnie potwierdzone przez NFZ. 

albo 

ograniczeniu zakresu migracji danych dotyczących przeniesienia danych rozliczeniowych z 

zachowaniem  ciągłości  rozliczeń  -  korekty  i  nadwykonania  -  w  nowo  wdrażanym  systemie, 

oraz  wprowadzenie  zapisu,  iż  w  celu  realizacji  archiwalnych  korekt  i  nadwykonań, 

Zamawiający pozostawi w swojej siedzibie jedną instalację aktualnego systemu (1 licencja), 

która bez aktualizacji umożliwi realizację tego wymagania. 

Zarzut III: Gwarancja i serwis pogwarancyjny 

Wykonawca  wn

iósł  o  nakazanie  Zamawiającemu  zmiany  SIWZ  -  usunięcie  z  przedmiotu 

zamówienia  serwisu  pogwarancyjnego  i  dostosowanie  pozostałych  postanowień  SIWZ  (np. 

kryteriów oceny ofert) do zmodyfikowanego przedmiotu zamówienia. 

Zarzut IV: Kryteria oceny ofert 

Wykonawca  wn

iósł  o  nakazanie  zmiany  SIWZ  -  usunięcie  z  kryteriów  oceny  ofert  ceny 

serwisu  pogwarancyjnego,  zastosowanie  60%  kryterium  ceny  oferty  oraz  dostosowanie 

kryteriów  oceny  ofert  do  wymogów  PZP  tak,  aby  prowadziły  do  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej. 

Zarzut V

: Warunek udziału w postępowaniu 

Wykonawc

a  wniósł  o  nakazanie  zmiany  SIWZ  -  usunięcie  z  treści  warunku  udziału  w 

postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej określenia „o profilu onkologicznym”. 


Zarzut VI

: Odpowiedzialność wykonawcy 

Wykonawca  wniósł  o  nakazanie  zmiany  SIWZ  -  wprowadzenie  limitacji  naliczania  kar 

umownych z tytułu opóźnienia do kwoty 10% wartości wynagrodzenia brutto. 

Odwołujący podał, że ma interes w uzyskaniu zamówienia, ponieważ jest podmiotem 

zdolnym  do  jego  wykonania,  posiadającym  w  tym  zakresie  odpowiednie  kompetencje  i 

do

świadczenie.  Sformułowane  przez  Zamawiającego  postanowienia  SIWZ  w  sposób 

naruszający  przepisy  ustawy  mogą  pozbawić  wykonawcę  możliwości  złożenia  oferty  i 

uzyskania  zamówienia,  tym  samym  w  wyniku  naruszenia  wskazanych  przepisów  ustawy 

Odwołujący może ponieść szkodę polegającą na braku uzyskania tego zamówienia. 

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  na  podstawie  art. 

185  ust.  2  ustawy  Pzp 

nie  zgłosił  przystąpienia  żaden  z  wykonawców.  Zawiadomienie 

wykonawców o wniesieniu odwołania nastąpiło (jak podał Zamawiający) w dniu 28 lutego br 

poprzez  zamieszczenie  informacji  o  odwołaniu  (wraz  z  jego  kopią)  na  stronie  internetowej 

Centrum. 

Zamawiający w piśmie z dnia 11 marca 2020 r. wskazując na art. 186 ust. 2 ustawy 

Pzp  oświadczył,  że  uwzględnia  odwołanie  w  całości  w  zakresie  wszystkich  zarzutów 

podniesionych  w  odwołaniu  oraz  wnosi  o  umorzenia  postępowania  na  posiedzeniu 

niejawnym, w tym nieobciążania Zamawiającego kosztami postępowania.

Izba postanowiła: 

D

ziałając  na  podstawie  art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp  umorzyć  postępowanie 

odwoławcze w niniejszej sprawie.  

Orzekając  o  kosztach  postępowania,  Izba  miała  na  uwadze  art.  186  ust.  6    pkt  1 

ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a)  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dnia 15 

marca  2010r.  w  spra

wie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r, poz. 972).  

Uwzględniając powyższe postanowiono, jak w sentencji.  

……………………………….. 


wiper-pixel