KIO 423/20 WYROK dnia 13 marca 2020 r.

Data: 14 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 423/20 

WYROK 

z dnia 13 marca 2020 r.  

Krajowa  Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Jolanta Markowska 

Protokolant:   

Adam Skowroński 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 marca 2020 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  27  lutego  2020  r.  przez  wykonawcę 

Biameditek  sp.  z  o.o.,  ul.  Elewatorska  58,  15-

620  Białystok  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez  zamawiającego:  Szpital  Kliniczny  im.  Heliodora  Święcickiego 

Uniwersytetu 

Medycznego 

im. 

Karola 

Marcinkowskiego 

Poznaniu, 

ul. 

Przybyszewskiego 49, 60-

355 Poznań,  

przy  udziale  wykonawcy;  Viridian  Polska  Sp.  z  o.o.,  ul.  Morgowa  4,  04-224  Warszawa 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, 

orzeka: 

oddala odwołanie, 

kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę:  Biameditek  sp.  z  o.o.,  ul.  Elewatorska 

620 Białystok, i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę: 

Biameditek  sp.  z  o.o., ul.  Elewatorska  58,  15-

620 Białystok tytułem wpisu od 

odwołania, 

zasądza kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy)  

od wykonawcy: Biameditek sp. z o.o., ul. Elewatorska 58, 15-

620 Białystok na 

rzecz  zamawiającego:

Szpital  Kliniczny  im.  Heliodora  Święcickiego 

Uniwersytetu  Medycznego  im.  Karola  Marcinkowskiego  w  Poznaniu,  

ul. Przybyszewskiego 49, 60-

355 Poznań stanowiącą koszty poniesione z tytułu 

wynagrodzenia pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Poznaniu.  

Przewodniczący: 

………………………… 


Sygn. akt: KIO 423/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego 

im.  Karola  Marcinkowskiego  w  Poznaniu  prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  w przedmiocie: 

„Zestawy kardiomonitorów  

z  centralą,  kardiomonitory  z  modułem  transportowym,  zestaw  do  telemetrii 

elektrokardiograficznej". 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zamieszczono  w  Dzienniku  Urzędowym 

Unii Europejskiej pod numerem 2019/S 248-612735 w dniu 24 grudnia 2019 r.  

Wykonawca Biameditek Sp. z o.o. 

z siedzibą w Białymstoku wniósł odwołanie wobec 

czynności  poprawienia  przez  Zamawiającego  omyłki  w  treści  oferty  Odwołującego  na 

podstawie  art.  87  ust  2  pkt  3  Pzp, 

o  której  Odwołujący  dowiedział  się  z  zawiadomienia  o 

poprawie

niu omyłki z dnia 24.02.2020 r.  

Odwołujący zarzucił w odwołaniu naruszenie przez Zamawiającego art. 87 ust 2 pkt 3 

Pzp w zw. z art. 89 ust 1 pkt 2 Pzp oraz art. 7 ust 1 Pzp, poprzez dokonanie poprawy 

omyłki 

w treści oferty Odwołującego w sytuacji, gdy oferta omyłki nie zawiera i jest zgodna z treścią 

SIWZ. 

Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności 

poprawienia  omyłki  w  treści  oferty  Odwołującego  oraz  powtórzenie  czynności  badania  i 

oceny ofert

z udziałem oferty Odwołującego w jej dotychczasowej postaci. 

W p

ostępowaniu zostały złożone dwie oferty, w tym przez Odwołującego oraz Viridian 

Polska  Sp.  z  o.  o. 

Zdaniem  Odwołującego,  jego  oferta  jest  zgodna  z  treścią  SIWZ,  nie 

zawiera  niezgodności,  która  musiałaby  być  sanowana  w  procedurze  poprawienia  omyłki,  o 

której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3 Pzp i ma szansę na wybór jako oferta najkorzystniejsza. 

R

ozstrzygnięcie kwestii  poprawności  oferty  Odwołującego i  jej  zgodności  z  treścią SIWZ w 

przedmiotowym  postępowaniu  odwoławczym  przesądzi  jednocześnie  o  tym,  że  druga  ze 

złożonych  ofert,  w  przypadku  uwzględnienia  odwołania,  będzie  musiała  być  uznana  za 

niezgodną z treścią SIWZ, co spowoduje jej odrzucenie na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Pzp.  

Odwołujący  wskazał, że przedmiot zamówienia obejmuje, zgodnie z SIWZ, dostawę 

następującego asortymentu: zestawy kardiomonitorów z centralą, kardiomonitory z modułem 

transportowym,  zestaw  do  telemetrii  elektrokardiograficznej.  Szczegółowy  opis  przedmiotu 

zamówienia przedstawiony został w Tomie IlI SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Zgodnie z 

SIWZ  - 

Rozdział  XX  Opis  sposobu  przygotowania  ofert:  „Ofertę  należy  sporządzić  na 

Formularzu  oferty  lub  według  takiego  samego  schematu,  stanowiącego  Załącznik  nr  1  do 

SIWZ.

” Do oferty należało dołączyć: 

2.1.  Oświadczenie,  że  Wykonawca  zapoznał  się  z  warunkami  zamówienia  i  z  załączonym 


wzorem umowy oraz że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na Formularzu oferty - 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.” 

Ponadto, 

zgodnie z Rozdziałem XXI SIWZ Opis sposobu obliczenia ceny pkt 1: „Wykonawca 

poda cenę ofertową w Formularzu oferty, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.” 

Zdaniem  Odwołującego,  powyższe  wskazuje,  że  Załącznik  nr  1  -  Formularz  oferty 

stanowi  treść  oferty  sensu  stricte,  a  zatem  nie  podlega  modyfikacjom  ani  wyjaśnieniom 

z

mieniającym  jego  treść  w  szczególności  procedurze  art.  26  ust.  3  Pzp.  Niezłożenie 

Załącznika nr  1 skutkowałoby  niezgodnością treści  oferty  z  treścią SIWZ  w  rozumieniu  art. 

89  ust  1  pkt  2  Pzp.  Analogiczne  konsekwencje  powoduje  złożenie  Załącznika  nr  1  z 

pominięciem wymaganych elementów oświadczenia woli - w szczególności zmiany zakresu 

rzeczowego przedmiotu  zamówienia np.  pominięcie  niektórych  jego elementów  lub  wyceny 

pełnego  asortymentu.  Jak  wskazuje  treść  Załącznika  nr  1  w  wersji  obowiązującej  w 

p

ostępowaniu,  zawierał  on  nie  tylko  wycenę  ale  także  identyfikację  ilości  oferowanych 

urządzeń  w  tym  oferowany  asortyment.  Obowiązkiem  wykonawcy  było  wypełnienie  tabeli 

Formularza oferty zgodnie z instrukcją przez podanie: producenta, nazwy handlowej, numeru 

katalogowego 

oferowanego  sprzętu.  Opis  kolumny  nr  1  nie  budzi  wątpliwości,  że 

obowiązkiem wykonawcy było podać wycenę i określić co do tożsamości oferowane produkty 

jako 

przedmiot zamówienia. 

zakresie  dotyczącym  pozycji  nr  7  -  Czytniki  kodów  kreskowych  bezprzewodowe 

Zamawiający  nie  przewidywał  żadnego  wyjątku  -  ani  Formularz  ofertowy,  ani  dalsza  cześć 

SIWZ  nie  przewidywały  wyłączenia  z  zakresu  rzeczowego  jakiegokolwiek  elementu 

wyspecyfikowanego  w  Załączniku  nr  1.  Wręcz  przeciwnie,  Tom  III  Szczegółowy  opis 

przedmiotu  zamówienia  wskazuje  na  obowiązki  wykonawcy  m.in  fragment  dotyczący 

integracji  (poz.  6  OPZ) 

dane  demograficzne  przesyłane/pobierane  z  systemu  ogólno-

szpitalnego do systemu monitorowania (na podstawie identyfikatora pacjenta  - odczytanego 

z  opaski  pacjenta  przy  pomocy  czytnika  kodów  kreskowych",  co  jedynie  potwierdza,  że 

zakres  rzeczowy  zamówienia,  zgodnie  z  Formularzem  ofertowym,  obejmował  również 

czytniki kodów kreskowych. 

Dodatkowo, w przypadku Sekcji E tabeli Formularza ofert

y Zamawiający nie narzucił, 

w  przeciwieństwie  do  poprzednich  sekcji,  konkretnych  ilości  asortymentu  jaki  oferuje 

wykonawca,  a  miało  to  swój  bezpośredni  związek  ze  specyfiką  oferowanych  przez 

konkretnych  wykonawców  rozwiązań  technologicznych.  Jednak  składając  ofertę 

obowiązkiem  wykonawcy  było  określenie  także  ilości  oferowanych  urządzeń.  Wskazać 

należy,  że  ilość  czytników  jest  zdeterminowana  systemem,  który  jest  przez  wykonawcę 

oferowany i oferowaną technologią danego producenta monitorów.  

ocenie Odwołującego, treść SIWZ w zakresie tego co jest objęte treścią oferty oraz 

co  należało  wycenić  i  na  jakim  poziomie  szczegółowości  zidentyfikować  w  Formularzu 


ofertowym, 

jest  jednoznaczna  i  nie  budząca  jakichkolwiek  wątpliwości  interpretacyjnych. 

Treść  dokumentacji  nie  budziła  jakichkolwiek  wątpliwości  interpretacyjnych  na  etapie 

poprzedzającym  składanie  ofert  żadnego  z  wykonawców  i  nie  wymagała  wyjaśnień  lub 

modyfikacji SIWZ. D

okumentacja przetargowa była spójna, niesprzeczna a zawarte w Tomie 

III 

wymagania dotyczące integracji potwierdzają, że przedmiot zamówienia wyspecyfikowany 

w Formularzu ofertowym obejmuje także czytniki. 

Odwołujący wyjaśnił, że złożył ofertę, której treść jest w pełni zgodna z treścią SIWZ, 

w tym w zakresie wymaganej treści Załącznika nr 1 Formularz ofertowy. Zgodnie z SIWZ, w 

odniesieniu  do  poz.  7  Czytniki 

Odwołujący  dokonał  w  ofercie  identyfikacji  oferowanych 

czytników  kodów  podając  ich  ilość,  markę,  producenta  oraz  numer  katalogowy  wraz  z 

wycen

ą jednostkową jak i łącznie dla oferowanej ilości urządzeń.  

Zgodnie  z  art.  89  ust  1  pkt  2  Pzp,  oferta  podlega  odrzuceniu  w  przypadku  gdy  jej 

treść jest niezgodna z treścią SIWZ z zastrzeżeniem poprawienia omyłek, o których mowa w 

art.  87  ust  2  pkt  3  Pzp.  Zatem  warunki

em  uruchomienia  procedury  poprawienia  omyłki  w 

ofercie jest wykazanie niezgodności treści oferty z SIWZ, która w sprawie nie ma miejsca. 

Zgodnie  z  treścią  Formularza  oferty,  to  wykonawca  Viridian  Polska  Sp.  z  o.o. 

świadomie  pominął  z  treści  swojej  oferty  dostawy  czytników.  Nie  może  być  mowy  o 

jakiejkolwiek  omyłce  w  treści  Formularza  oferty  -  jak  wynika  wprost  z  oświadczenia  tego 

wykonawcy  jego  oferta  nie  obejmuje  czytników  bowiem,  jego  zdaniem  „nie  dotyczą  tego 

zamówienia".  Odwołujący  podkreślił,  że  dokumentacja  postępowania  nie  zawiera  żadnego 

postanowienia, które wyłączałoby  z  zakresu rzeczowego oferty czytniki kodów kreskowych.  

W tej sytuacji, mamy do czynienia w 

zakresie poz. 7 Formularza ofertowego z niezgodnością 

treści oferty wykonawcy Viridian Polska z treścią SIWZ. 

W  istocie  działanie  Zamawiającego  zmierza  do  sanowania  wady  i  oczywistej 

niezgodności treści oferty Viridian Polska z treścią SIWZ. Jak wynika z treści uzasadnienia 

czynności  Zamawiającego,  podstawy  do  poprawienia rzekomej  niezgodności  upatruje  on  w 

dokumentacji  innego  postępowania  i  porównywaniu  treści  innej  SIWZ  z  przedmiotową:  

„W  formularzu  Ofertowym  wykreśla  pozycję  7  z  punktu  E-  komunikacja  i  archiwizacja 

czytnika kodów kreskowych, który nie był wymagany w warunkach zawartych w SIWZ (był w 

poprzednim postępowaniu przetargowym DZP/113/2019).” 

Gdyby  faktycznie  Zamawiający  miał  zamiar  ograniczyć  zakres  rzeczowy  tego 

zamówienia  winien  był  dokonać  odpowiedniej  zmiany  SIWZ  na  etapie  przed  składaniem 

ofert, co nie nastąpiło. Od upływu terminu składania ofert Zamawiający związany jest treścią 

własnej  dokumentacji  i  ma  obowiązek  dokonywania  oceny  zgodności  złożonych  ofert  z 

treścią  SIWZ  w  jej  aktualnym  i  obowiązującym  kształcie.  Akceptacja  poprawienia  rzekomej 

omyłki  spowodowałaby,  poza  nieuprawnioną  i  bezpodstawną  zmianą  treści  oferty 

Odwołującego, de facto niedozwoloną zmianę treści SIWZ po terminie składania ofert. 


Wykonawca 

Viridian Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 2 marca 2020 

r. zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego. 

Zamawiający,  pismem  z  dnia  11  marca  2020  r.,  złożył  odpowiedź  na  odwołanie, 

wnosząc  o  oddalenie  odwołania  oraz  zasądzenie  kosztów  zastępstwa  procesowego. 

Zamawiający  wskazał,  że  zarzut  Odwołującego  sprowadza  się  zasadniczo  do  naruszenia 

przez  Zamawiającego  art.  87  ust  2  pkt  3  Pzp,  zgodnie  z  którym  zamawiający  poprawia  

w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia,  niepowodujące  istotnych  zmian  w  treści  oferty  -  niezwłocznie  zawiadamiając  

o  tym  wykonawcę,  którego  oferta  została  poprawiona.  Zamawiający  dokonał  takiej 

czynności, a tym samym działał w granicach dyspozycji ww. normy prawnej.  

Zdaniem Zamawiającego, twierdzenie Odwołującego, że złożył ofertę, której treść jest 

w  pełni  zgodna  z  treścią  SIWZ  obowiązującą  w  postępowaniu  nie  jest  zgodne  z  prawdą. 

P

rzedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  zestawów  kardiomonitorów  z  centralą, 

kardiomonitorów z modułem transportowym i zestawów do telemetrii elektrokardiograficznej. 

W  Tomie  III  SIWZ 

zawierającym  Opis  Przedmiotu  Zamówienia  zostały  szczegółowo 

wymienione elementy (komponenty), które miały składać się na zamawiane zestawy. 

Odwołujący  w  ofercie  -  w  formularzu  ofertowym  (formularzu  wyceny  elementów 

przedmiotu 

zamówienia) 

zawarł 

także 

pozycję 

„Czytniki 

kodów 

kreskowych 

bezprzewodowe”,  która  nie  wchodziła  w  zakres  przedmiotu  zamówienia  określonego  w 

SIWZ.  Zważywszy,  że  wpisanie  jej  do  formularza  ofertowego  było  oczywistą  pomyłką 

Zamawiającego  poprzez  użycie  błędnego  wzoru  formularza  ofertowego,  Zamawiający 

dokonał  poprawy  innej  omyłki  w  trybie  art.  87  ust.  2  pkt  3  Pzp  i  poinformował  o  tym 

Odwołującego. Odwołujący nie sprzeciwił się tej czynności, a zamiast tego wniósł odwołanie, 

zarzucając naruszenie przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. 

Bezspornym  jest,  że  Zamawiający  popełnił  błąd  w  oznaczeniu  pozycji  w  formularzu 

ofertowym  (formularzu  cenowym),  kopiując  jego  treść  z  postępowania  DZP/113/2019  -  nie 

wykreślił  pozycji  „Czytniki  kodów  kreskowych  bezprzewodowe”,  które  w  postępowaniu 

DZP/185/2019  nie  są  przedmiotem  zamówienia.  Zamawiający  podkreślił,  że  wszystkie 

pozycje  stanowiące  rzeczywisty  przedmiot  zamówienia  zostały  szczegółowo  opisane  w 

dokumentacji  zamówienia,  a  ta  jedna,  znajdująca  się  tylko  we  wzorze  formularza  (w 

formularzu  cenowym)  oferty  i  nigdzie  indziej,  bez  wymienienia  nawet  ilości  sztuk, 

pożądanych parametrów i adekwatnej do nich punktacji. Nieprawdopodobne jest zatem, aby 

Zamawiający,  będąc  profesjonalnym  podmiotem,  nie  zawarł  żadnych  wymagań  ich 

dotyczących w SIWZ. 


W  Opisie 

Przedmiotu  Zamówienia  odniesienie  do  czytników  kodów  kreskowych 

istnieje  tylko  jako  wp

is  cechy  zamawianego  sprzętu  -  integracji  z  działającym  w  szpitalu 

systemem medycznym przesyłającym dane z takich czytników. Same czytniki nie miały być 

zamawiane  (nie  były  przedmiotem  zamówienia),  a  celem  zapisu  było  istnienie  wymogu 

integracji monitorowania pacjenta z danymi przesyłanymi z czytników. 

Wymieniony w opisie system CGM CLININET to medyczny system informatyczny dla 

szpitali  i  przychodni, 

służący  do  zarządzania  i  dokumentowania  procesów  leczenia 

i  prowadzenia  dokumentacji  medycznej.  System  składa  się  z  wielu  modułów,  w  tym  do 

obsługi  informacji  przychodzących  ze  sprzętu  medycznego.  Samo  istnienie  systemu  i 

spływanie doń informacji z kardiomonitorów nie implikuje konieczności posiadania czytników 

— bowiem te służą do czego innego. Te informacje są ogólnie dostępne choćby na stronie 

dostawcy  oprogramowania,  więc  tym  bardziej  powinny  być  sprawdzone  przez 

profesjonalistów.  Czytniki  kodów  kreskowych  nie  miały  być  i  nie  były  przedmiotem 

zamówienia  w  tym  postępowaniu,  nie  są  i  nie  były  częścią  zestawów  kardiomonitorów, 

centrali ani zestawów do telemetrii elektrokardiograficznej.  

Dodatkowo Zamawiający wskazał, że drugi z wykonawców - Viridian Polska Sp. z o.o. 

trafnie  zauważył,  iż  pozycja  ta  nie  dotyczy  przedmiotu  zamówienia  i  odpowiednio 

samodzielnie w formularzu cenowym 

zawarł informację „nie dotyczy tego zamówienia”. 

Zamawiający,  zgodnie  z  obowiązkiem  ustawowym  zawartym  w  art.  87  ust.  2  pkt  3 

Pzp 

dokonał poprawy omyłki w ofercie Odwołującego. Wskazał, że omyłka wykonawcy może 

również  wynikać  z  jego  błędnego  przekonania  wykonawcy  co  do  wymaganego  sposobu 

wykonania  zamówienia  i  wyrażenia  powyższego  w  ofercie.  Wykonawca  może  sporządzić 

ofertę z pełną świadomością co do celowości i kształtu jej poszczególnych postanowień. 

Zamawiający zauważył, że nie jest celowe każdorazowe unieważnianie postępowania 

w  przypadku  zaistnienia  błędu,  dającego  się  usunąć  za  pomocą  instrumentów 

przewidzianych w ustawie Pzp, 

zwłaszcza, gdy taki błąd wyszedł na jaw po otwarciu ofert. Za 

taką  interpretacją  przemawia  np.  wyrok  KIO  z  dnia  12  grudnia  2019  r.  (sygn.  akt  KIO 

Skoro  więc  czytniki  kodów  kreskowych  nie  stanowiły  przedmiotu  zamówienia 

zaoferowanie  ich  przez  Odw

ołującego  musiałoby  prowadzić  do  niezgodności  treści  oferty  

z  SIWZ.  Odwołujący  również  powinien,  dochowując  należytej  staranności,  zauważyć 

niewątpliwy brak związku wspomnianej pozycji formularza ofertowego z całością przedmiotu 

zamówienia wskazaną w SIWZ i narzuconą ilością sztuk. 

Zamawiający wyjaśnił, że ww. pozycja znalazła się we wzorze formularza ofertowego 

przypadkiem,  w  wyniku  błędnego  przekopiowania  tabeli  podobnego  formularza  

z  postępowania  DZP/113/2019.  Wiersz  ten  powinien  pozostać  pusty  lub  usunięty,  jednak 

przypadkowo  został  skopiowany  przez  pracownika.  Nawet  na  pierwszy  rzut  oka  błąd  jest 


widoczny.  Pozycja  ta  nie  zawierała  wymienionej  ilości  sztuk,  nie  jest  więc  jasne,  z  czego 

Odwołujący wywnioskował, jakoby miałoby by być ich sześć. 

Zdaniem Z

amawiającego, nawet świadome działanie Odwołującego i przekonanie, że 

oferując wspomniane czytniki kodów kreskowych składa ofertę zgodną z SIWZ, nie zwalniało 

Zamawiającego  z  obowiązku  poprawy  omyłki,  aby  przywrócić  ofertę  do  stanu  zgodnego  z 

przedmiotem  z

amówienia  określonym  w  SIWZ.  Zamawiający  zakładał  racjonalnie,  że  wolą 

Odwołującego  było  złożenie  poprawnej  oferty,  o  czym  świadczyło  zaoferowanie,  poza  tą 

jedna  pozycją,  właściwych  przedmiotów  stanowiących  przedmiot  zamówienia,  dlatego 

należało  poprzez  mechanizm  ustawowy  (art.  87  ust.  2  pkt  3  Pzp)  dokonać  przywrócenia 

właściwej  treści  oferty,  a  właściwie  formularza-ofertowego  z  wyceną  poszczególnych 

elementów  obejmujących  przedmiot  zamówienia  do  właściwej  postaci,  zgodnej  z 

wymaganiami  Zamawiającego.  Zamawiający  wskazał,  że  omyłka  to  nie  tylko  „omsknięcie 

pióra", może ona i tak zapewne było w tym przypadku, być popełniona świadomie, choć nie 

celowo dla złożenia oferty niezgodnej z SIWZ. Podobną interpretację art. art 87 ust 2 pkt 3 

Pzp przedstawiła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 23 maja 2017 r. (sygn. akt KIO 

931/17).  Nie  powinno  być  przeszkodą  dla  dokonania  poprawy  omyłki,  że  musiała  ona 

dotyczyć,  nietypowo,  wykreślenia  pozycji  zaoferowanej  sprzecznie  z  przedmiotem 

zamówienia  z  oferty  Odwołującego  (wyrok  KIO  z  dnia  6  września  2018  r.,  sygn.  akt  KIO 

Zważywszy,  że  czytniki  kodów  stanowiły  niewielki  ułamek  zarówno  ilości,  jak  ceny 

całego zamówienia, bez związku z jego faktycznym przedmiotem (nie stanowiły przedmiotu 

zamówienia),  to  nie  może  być  mowy  o  istotnej  zmianie  treści  oferty.  A  nawet,  jeśli  nie 

przywiązywać wagi do kryterium cenowego czy ilościowego, to w tym postępowaniu o braku 

istotności  ww.  zmiany  winien  świadczyć  brak  związku  technicznego  pomiędzy  właściwym 

przedmiotem zamówienia, a błędną pozycją we wzorze formularza.  

Nie  ulega  wątpliwości,  że  odrzucenie  oferty  z  powodu  jednej  błędnej  pozycji  byłoby 

przejawem nadmiernego formalizmu (podobnie wyrok KIO z dnia 12 marca 2018 r. sygn. akt 

KIO 301/18).  

Odwołujący podnosi  w odwołaniu, jakoby obowiązkiem było wcześniejsze wezwanie 

go  do  złożenia  wyjaśnień  treści  oferty  choć  argumentom  tym  nie  towarzyszy  zarzut 

naruszenia art. 87 ust 1 Pzp, a t

ymczasem jedyną konsekwencją wyjaśnień odmiennych od 

założonej  przez  Zamawiającego  interpretacji  musiałoby  być  odrzucenie  oferty  jako 

niezgodnej  z  treścią  SIWZ.  Jeśli  więc  konsekwencją  wyjaśnień  w  tej  sytuacji  mogłoby  być 

tylko  odrzucenie  oferty,  to  nie  było  podstawy  prawnej  ich  żądania.  Co  więcej,  żądanie 

wyjaśnień  nie  jest  obowiązkiem  Zamawiającego,  zwłaszcza,  że  wobec  nie  wymagającej 

czynienia  żadnych  nietypowych  założeń  możliwości  ustalenia  źródła  omyłki  w  błędnym 

wzorze formularza ofertowego i przy domniemaniu, że celem wykonawców w postępowaniu 


o  udzielenie  zamówienia  publicznego  jest  jego  uzyskanie,  a  nie  składanie  błędnych  ofert, 

Zamawiający nie miał żadnych wątpliwości, co do istnienia omyłki, konieczności i sposobu jej 

poprawy 

Przekonanie takie potwierdza np. wyrok KIO z dnia 10 stycznia 2019 r. sygn. akt KIO 

a także wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 25 kwietnia 2019 r. (sygn. akt IV 

Ca 200/19).   

Zamawiający zauważył, że Odwołujący nie skorzystał z możliwości sprzeciwienia się 

czynności poprawy omyłki. Argumentując, iż omyłka nie miała miejsca, nie wyjaśnił, dlaczego 

nie sprzec

iwił się czynności jej poprawy. Ponadto, skoro Odwołujący miał wątpliwości co do 

prawidłowego sposobu wypełnienia formularza, powinien zapytać o wyjaśnienie treści SIWZ 

dotyczące tej kwestii. Tak też stwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 25 maja 

2015  (sygn.  akt  KIO  1000/15).  Nie ulega wątpliwości,  iż  Odwołujący  jest  profesjonalistą na 

rynku zamówień  publicznych i  dostaw  sprzętu  dla podmiotów  leczniczych,  a więc  powinien 

dochować  należytej  staranności  i  w  tym  stanie  faktycznym  złożyć  zapytania  o  wyjaśnienie 

treści SIWZ. 

Z

daniem Zamawiającego, zarzut naruszenia art. 89 ust 1 pkt 2 Pzp w związku z art. 

87  ust.  2  pkt  3  Pzp,  nawet  gdyby  uznać,  iż  tak  sformułowany  zarzut  jest  poprawny,  to 

musiałby  on  dotyczyć  odrzucenia  oferty  z  powodu  braku  zgody  na  poprawę  omyłki  -  jeżeli 

taka omyłka, nie istniała. Skoro oferty Odwołującego nie odrzucono, to zarzut naruszenia art. 

89 ust. 1 pkt 2 Pzp miałby zapewne odnosić się do czynności nieodrzucenia Viridian Polska 

Sp. z o.o. z powodu braku zaoferowania czytników, co nie jest jednak treścią odwołania. 

Zamawiający  podkreślił,  że  czynność  poprawienia  omyłki  jest  skuteczna  z  chwilą 

zawiadomienia  o  niej  wykonawcy,  zaś  wykonawca  może  nie  zgodzić  się  na  poprawienie 

omyłki  w  terminie  wskazanym  w  art  89  ust.  1  pkt  7,  co  powoduje,  że  oferta  podlega 

odrzuceniu.  Z  ww. 

przepisu  nie  wynika,  by  przyjęcie  zawiadomienia  bez  oświadczenia  o 

wyrażeniu  zgody  miało  skutkować  odrzuceniem  oferty,  gdyż  jedynie  w  razie  złożenia 

sprzeciwu  oferta  jest  odrzucana.  Zatem 

powstaje  pytanie,  czy  Odwołujący  posiada  interes 

prawny  we  wniesieniu  odwołania,  gdy  wobec  braku  sprzeciwu  czynność  poprawy  omyłki 

stała  się  skuteczna.  Źródło  takiego  zapatrywania  znaleźć  można  m.  in.  w  wyroku  dnia  22 

sierpnia  2018r.  sygn.  akt  KIO  1332/18)

,  gdzie  stwierdzono,  że  żaden  przepis  Pzp  nie 

wymaga  od  wykonawcy  wy

rażenia  zgody  na  poprawę  omyłki  -  ustawa  nakłada  jedynie 

sankcje 

za brak zgody, wśród których jest zatrzymanie wadium. 

Krajowa Izba Odwoławcza, uwzględniając dokumentację postępowania, dokumenty 

zgromadzone  w  aktach  sprawy  i  wyjaśnienia  złożone  na  rozprawie  przez  strony 

i uczestnika postępowania odwoławczego, ustaliła i zważyła, co następuje. 


Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

Izba  stwierdziła,  że  Odwołujący  wykazał  posiadanie  legitymacji  uprawniającej  do 

wniesienia odwołania, stosownie do art. 179 ust. 1 Pzp, kwestionując w odwołaniu czynność 

dokonaną  przez  Zamawiającego  na  podstawie  art.  87  ust.  2  pkt  3  Pzp.  Nie  ulega 

wątpliwości,  że  na  czynność  Zamawiającego  polegającą  na  poprawieniu  omyłki  w  treści 

oferty wykonawcy w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp przysługuje odwołanie na podstawie art. 

180 ust. 1 Pzp w terminie, o którym mowa w art. 182 ust. 1 Pzp. Odwołujący wykazał interes 

w  uzyskaniu  zamówienia  jako  wykonawca  ubiegający  się  o  przedmiotowe  zamówienie,  a 

także  możliwość  poniesienia  szkody  na  skutek  czynności  podjętej  przez  Zamawiającego  w 

przypadku gdyby potwierdził się zarzut naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 

Pzp, poprzez dokonanie poprawy omyłki w treści oferty Odwołującego.  

Wykonawca  Viridian  Polska  Sp.  z  o.o. 

skutecznie  przystąpił  do  postępowania 

odwoławczego po stronie Zamawiającego, stosownie do wymogów art. 185 ust. 2 i 3 Pzp. 

Przedmiot zamówienia obejmuje, zgodnie z Rozdziałem III SIWZ, dostawę zestawów 

kardiomonitorów  z  centralą,  kardiomonitorów  z  modułem  transportowym  oraz  zestawu  do 

telemetrii  elektrokardiografi

cznej.  Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  Zamawiający 

przedstawi

ł w Tomie IlI SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.  

Zamawiający  opisał  szczegółowo  elementy  wchodzące  w  skład  przedmiotu 

zamówienia w formie opisu i tabeli wymaganych parametrów. W żadnym miejscu tego opisu 

nie wskazano jako elementu przedmiotu zamówienia - czytników kodów kreskowych.  

W  Tabeli  A  System  monitorowania  pacjenta  w  pkt  6  Opisu  parametrów  przedmiotu 

zamówienia Zamawiający  zawarł  wymaganie o treści: „Integracja systemu  monitorowania  z 

posiadanym  przez  Zamawiającego  systemem  ogólno-szpitalnym  CliniNet  CompuGroup 

Medical  Polska  Sp.  z  o.o.  (dalej  CGMP).  Integracja  obejmie  wszystkie  oferowane 

kardiomonitory.  Zakres  danych  będących  przedmiotem  integracji  obejmuje:  -  dane 

dem

ograficzne  przesyłane/pobierane  z  systemu  ogólno-szpitalnego  do  systemu 

monitorowania  (na  podstawie  identyfikatora  pacjenta  -  odczytanego  z  opaski  pacjenta  przy 

pomocy  czytnika  kodów  kreskowych  oraz  w  razie  potrzeby    wpisanego  ręcznie)  -  koszt  i 

licencje  d

otyczące  integracji  z  ogólno-szpitalnym  systemem  CliniNet  CGMP  po  stronie 

Wykonawcy.” 

Zgodnie z Rozdziałem XX SIWZ - Opis sposobu przygotowania ofert, ofertę należało 

sporządzić  na  „Formularzu  oferty  lub  według  takiego  samego  schematu,  stanowiącego 

Załącznik nr 1 do SIWZ”. Do oferty należało dołączyć: 


„2.1.  Oświadczenie,  że  Wykonawca  zapoznał  się  z  warunkami  zamówienia  i  z  załączonym 

wzorem umowy oraz że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na Formularzu oferty - 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.” 

W  załączniku  nr  1  do  SIWZ  Formularz  oferty  Zamawiający  w  tabeli  w  sekcji  E 

Komunikacja  i  archiwizacja  w  pozycji  7  zawarł  wiersz  opisany  jako  „Czytniki  kodów 

kreskowych bezprzewodowe”.  

Obowiązkiem  wykonawcy  było  wypełnienie  tabeli  Formularza  oferty  zgodnie  z 

instrukcją przez podanie: producenta, nazwy handlowej, numeru katalogowego oferowanego 

sprzętu.  Zgodnie  z  Rozdziałem  XXI  SIWZ  -  Opis  sposobu  obliczenia  ceny  pkt  1, 

Wykonawca  poda  cenę  ofertową  w  Formularzu  oferty,  zgodnie  z  Załącznikiem  nr  1  do 

SIWZ.” 

Biorąc pod uwagę treść powyższych postanowień SIWZ oraz fakt, że w ramach opisu 

przedmiotu  zamówienia  nie  zostały  wskazane  wprost  czytniki  kodów  kreskowych  jako 

element  przedmiotu  zamówienia  -  Zamawiający  nie  określił  przy  tym  ani  parametrów  tych 

czytników  ani  ich  ilości,  należy  stwierdzić,  że  treść  specyfikacji  w  przedmiotowym 

postępowaniu  zawiera  co  najmniej  istotną  niejednoznaczność  w  zakresie  tego  czy  czytniki 

kodów  kreskowych  stanowiły  przedmiot  zamówienia.  W  ocenie  Izby,  zakres  przedmiotu 

zam

ówienia oraz podstawowe wymagania dotyczące tego przedmiotu należy ustalić przede 

wszystkim w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jako podstawowy element 

dokumentacji SIWZ. Formularz oferty 

powinien być wyrazem tego opisu, nie może zawierać 

e

lementów,  które  nie  znajdują  potwierdzenia  w  opisie  przedmiotu  zamówienia.  Formularz 

oferty nie zastępuje opisu przedmiotu zamówienia i nie stanowi dokumentu nadrzędnego w 

stosunku do tego opisu. Zatem wszelkie nieścisłości wynikające z porównania treści OPZ do 

opisu  zawartego  w  formularzu  ofertowym  powinny  wzbudzić  wątpliwości  wykonawcy 

przygotowującego  ofertę,  które  powinny  podlegać  wyjaśnieniu  przez  Zamawiającego  na 

etapie przed terminem składania ofert.  

W  przedmiotowym  postępowaniu  niekonsekwencja  zakresu  opisu  przedmiotu 

zamówienia  w  stosunku  do  treści  formularza  oferty  w  odniesieniu  do  czytników  kodów 

kreskowych  jest 

wyraźnie  widoczna.  Można  także  dla  zobrazowania  tego  faktu  porównać 

treść SIWZ,  w  tym  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  stosunku do  treści formularza oferty  w 

postępowaniu  prowadzonym  uprzednio  przez  Zamawiającego  (DZP/113/2019),  które  to 

postępowanie  zostało  unieważnione,  a  w  którym  oferty  zostały  złożone  przez  tych  samych 

wykonawców (Odwołującego i Przystępującego). W tamtym postępowaniu zarówno w opisie 

przedmiotu zamówienia jak i w formularzu oferty pozycja czytników kodów kreskowych była 

wprost ujęta.  

Z  uwagi  na  jednoznaczne  różnice  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  w  obu  tych 

postępowaniach w zakresie czytników kodów kreskowych należy wnioskować, że pozycja nr 


7  w  Formularzu  oferty  została  pozostawiona  w  przedmiotowym  postępowaniu  przez 

Zamawiającego  jedynie  przez  omyłkę,  co  jednak  nie  oznacza,  że  ten  błąd  w  dokumentacji 

może obciążać wykonawcę i skutkować negatywnie dla oceny jego oferty.  

Nie sposób  zgodzić  się z  Odwołującym,  że  w  przypadku Sekcji  E  tabeli Formularza 

oferty  skoro 

Zamawiający  nie  narzucił,  w  przeciwieństwie  do  poprzednich  Sekcji, 

konkretnych ilości czytników kodów kreskowych, to obowiązkiem wykonawcy było określenie 

ilości  oferowanych  urządzeń,  która  jest  zdeterminowana  oferowanym  przez  wykonawcę 

systemem  i  technologią stosowaną  przez  producenta  monitorów. W  ocenie  Izby,  nie  budzi 

żadnych  wątpliwości  fakt,  że  w  przypadku  nałożenia  na  wykonawcę  opisanego  wyżej 

obowiązku  musiałoby  to  być  literalnie  i  wprost  wskazane  w  treści  SIWZ.  Obowiązek 

samodzielnego przyjęcia przez wykonawcę ilości oferowanych urządzeń nie może być objęty 

jakimkolwiek 

domniemaniem faktycznym, zwłaszcza, że nie ma jakichkolwiek przesłanek do 

przyjęcia takiego domniemania. 

Brak  jednoznaczności  SIWZ  i  wątpliwości  interpretacyjne  z  tym  związane  wskazują 

na błąd popełniony przez Zamawiającego przy opracowywaniu dokumentacji postępowania. 

Zaistnienie  tego  błędu  potwierdził  wprost  Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  oraz  w 

toku  rozprawy 

w  swoich  wyjaśnieniach.  Izba  nie  stwierdziła  innych  okoliczności,  które 

zaprzeczałyby temu faktowi. W powyższym zakresie Odwołujący nie przeprowadził żadnego 

dowodu. 

Zawarcie  w  f

ormularzu  ofertowym  pozycji  dotyczącej  czytników  kodów  kreskowych 

stanowi okoliczność, która niewątpliwie wprowadzała w błąd wykonawcę, który nie zauważył 

niekonsekwencji 

treści  formularza  ofertowego  ze  szczegółowym  opisem  przedmiotu 

zamówienia.  Biorąc  pod  uwagę hierarchię tych dokumentów,  w  ocenie Izby,  prymat  należy 

przyznać  opisowi  przedmiotu  zamówienia,  z  którym  wykonawca  miał  obowiązek 

szczegółowo  się  zapoznać,  oraz  zakres  przedmiotu  zamówienia  w  nim  określony 

prz

edstawić  w  Formularzu  oferty.  Jak  wskazano  powyżej,  z  drugiej  zaś  strony,  z  uwagi  na 

niejednoznaczność dokumentacji przetargowej nie można negatywnych konsekwencji błędu 

Zamawiającego  przerzucić  na  wykonawcę,  który  literalnie  zastosował  się  do  treści 

Formularza oferty i 

błędną pozycję uwzględnił w swojej ofercie.   

Reasumując,  błąd  popełniony  przez  Zamawiającego  w  dokumentacji  postępowania, 

dotyczący  opisu  zakresu  przedmiotu  zamówienia,  nie  może  skutkować  negatywnie  wobec 

wykonawcy,  który  składając  ofertę  w  tym  przypadku  działał  pod  wpływem  tego  błędu.  W 

ocenie  Izby,  oferta  złożona  pod  wpływem  błędnego  przeświadczenia  wykonawcy  co  do 

zakresu przedmiotu zamówienia wywołanego działaniem Zamawiającego powinna podlegać 

poprawie w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. 

Zgodzić  się  należy  z  twierdzeniem  Odwołującego,  że  Załącznik  nr  1  -  Formularz 

oferty  stanowi  treść  oferty  sensu  stricte.  Nie  jest  to  jednak  tożsame  z  brakiem  możliwości 


dokonania poprawy treści tego formularza w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. Przepis ten nie 

zawiera bowiem 

jakichkolwiek wyłączeń co do możliwości jego stosowania w odniesieniu do 

treści  oferty.  Z  faktu,  że  niezłożenie  Załącznika  nr  1  lub  złożenie  Załącznika  nr  1  z 

pominięciem wymaganych elementów oświadczenia woli - w szczególności zmiany zakresu 

rzeczowego  p

rzedmiotu  zamówienia  skutkowałoby  niezgodnością  treści  oferty  z  treścią 

SIWZ i odrzuceniem oferty 

nie należy wywodzić braku możliwości zastosowania art. 87 ust. 2 

pkt  3  Pzp.  Zastosowanie  tego  przepisu 

wynika  z  brzmienia  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp,  który 

zaw

iera  zastrzeżenie,  że  oferta  może  podlegać  odrzuceniu  jako  niezgodna  z  treścią 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  tylko  wówczas,  gdy  nie  można  treści  oferty 

poprawić  w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których 

mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp Zamawiający ma obowiązek zastosować tę procedurę. 

Odwołujący  w  złożonej  ofercie  w  odniesieniu  do  poz.  7  Formularza  oferty  zawartej 

przez  Zamawiającego  we  wzorze  tego  formularza,  zgodnie  z  treścią  tego  formularza  ale 

błędnie  w  stosunku  do  opisu  przedmiotu  zamówienia,  opisał  oferowane  czytniki  kodów 

kreskowych,  podając  ich  ilość,  markę,  producenta  oraz  numer  katalogowy  wraz  z  wyceną 

jednostkową  oraz  łączną  dla  oferowanej  ilości  urządzeń.  Podkreślić  należy,  że  stan  omyłki 

nie mu

si polegać jedynie na błędzie popełnionym przez wykonawcę przy formułowaniu treści 

oferty  ale  może  też  wynikać  z  błędnej  świadomości  wykonawcy  co  do  faktów  i  jego 

przekonania,  że działa zgodnie ze wszelkimi  wymaganiami Zamawiającego. Omyłka  w  tym 

kontekście  ma  więc  takie  znaczenie,  że  rozbieżność  pomiędzy  treścią  oferty  a  treścią 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  nie  wynika  z  celowego  działania  wykonawcy 

wbrew  wymogom  Zamawiającego,  ale  z  woli  złożenia  oferty  zgodnie  z  wymogami, 

połączonego z fałszywym przekonaniem, że składa ofertę zgodną ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia. 

Uwzględniając  prawidłowy  zakres  przedmiotu  zamówienia,  Zamawiający  dokonał  

w dniu 24 lutego 2020 r. poprawy niezgodności treści oferty Odwołującego z treścią SIWZ, 

wykreślając pozycję 7 z Formularza ofertowego złożonego przez Odwołującego.  

W  ocenie  Izby  p

owyższa  czynność  Zamawiającego  jest  zgodna  z  dyrektywami,  

o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. Zgodnie bowiem z art. 89 ust 1 pkt 2 Pzp, oferta 

wykonawcy  podlega  odrzuceniu  w  przypadku  gdy  treść  oferty  nie  odpowiada  treści 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  z  zastrzeżeniem  obowiązku  poprawienia 

innych 

omyłek, o których mowa w art. 87 ust 2 pkt 3 Pzp. 

Dokonanie poprawy innej omyłki w rozumieniu art. 87 ust 2 pkt 3 Pzp jest uzależnione 

od 

wystąpienia następujących okoliczności: 

stwierdzenia 

niezgodności treści oferty wykonawcy w stosunku do treści SIWZ, 

stwierdzenia niezamierzonej 

omyłki wykonawcy, 

omyłka ma charakter nieistotny dla treści oferty. 


niniejszej sprawie powyższe przesłanki zostały potwierdzone:  

Niezgodność  treści  oferty  z  treścią  SIWZ  polega  na  zaoferowaniu  czytników  kodów 

kreskowych  w  ilości  6  szt.,  które  nie  stanowiły  przedmiotu  zamówienia.  Niezgodność  ta 

została  stwierdzona  przez  Zamawiającego  bez  konieczności  uzyskania  jakichkolwiek 

wyjaśnień od wykonawcy. 

Powyższą  niezgodność  treści  oferty  z  SIWZ  należy  uznać  za  niezamierzoną  przez 

wykonawcę,  ponieważ  została  ona  wywołana  przez  błędne  działanie  Zamawiającego, 

pole

gające  na  pozostawieniu  we  wzorze  Formularza  ofertowego  pozycji  nr  7,  podczas gdy 

nie  stanowiła  ona  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  OPZ,  jednocześnie  przyjmując 

założenie,  że  zamierzeniem  Odwołującego  było  złożenie  oferty  w  pełni  zgodnej  z 

rzeczywistymi  wy

maganiami  Zamawiającego,  które  nie  zostały  precyzyjnie  określone  w 

SIWZ. 

Stwierdzona  omyłka  ma  charakter  nieistotny,  biorąc  pod  uwagę  zarówno  znikomą 

wartość tego elementu oferty w stosunku do łącznej ceny oferty, jak i jej nieznaczny zakres 

ilościowy w ofercie Odwołującego. 

Reasumując,  w  ustalonych  w  niniejszej  sprawie  okolicznościach  należy  stwierdzić,  

że poprawa treści oferty Odwołującego nie stanowi nieuprawnionej zmiany treści oferty.  

Podkreślić  dodatkowo  należy,  że  Odwołujący  nie  wykazał  słuszności  podnoszonej  

w  odwołaniu  tezy,  że  „w  istocie  działanie  Zamawiającego  zmierza  do  sanowania  wady  

i  oczywistej  niezgodności  treści  oferty  Viridian  Polska  z  treścią  SIWZ”.  Odwołujący  nie 

przedstawił  także  jakichkolwiek  dowodów  na  okoliczność,  że  gdyby  nie  musiał  zaoferować 

czytników  kodów  kreskowych  to  mógłby  przedstawić  w  tym  postępowaniu  korzystniejszą 

ofertę  w  zakresie  centrali.  Twierdzenie  Odwołującego  w  powyższym  zakresie  pozostało 

jedynie gołosłowne, niepoparte żadnymi dowodami. 

W  danym  stanie  faktycznym 

należało  stwierdzić,  że  nie  jest  zasadny  zarzut 

naruszenia art. 87 ust 2 pkt  3 w zw. z art. 89 ust 1 pkt 2 Pzp,  poprzez  dokonanie poprawy 

omyłki w treści oferty Odwołującego. W konsekwencji nie stwierdzono także naruszenia art. 

7  ust  1  Pzp,  przez  niezachowanie  w  prowadzonym 

postępowaniu  zasady  uczciwej 

konkurencji 

i równego traktowania wykonawców. 

Biorąc  pod  uwagę  stan  rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania,  Izba  orzekła,  jak  

w sentencji, na podstawie art. 192 ust. 1 Pzp. 


O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Pzp  oraz  §  3  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  roku  

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972).  

Przewodniczący: 

………………………… 


wiper-pixel