KIO 4/20 POSTANOWIENIE dnia 17 stycznia 2020 r.

Data: 29 marca 2020

Sygn. akt: KIO 4/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 17 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Luiza Łamejko 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  w  dniu  17  stycznia  2020  r.  w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  2  stycznia  2020  r. 

przez  wykonawcę  M.  T.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  M.  T.  Usługi 

Leśne,  Miecznikowo  74,  89-240  Kcynia  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Skarb 

Państwa  –  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe  Nadleśnictwo  Szubin, 

Szubin Wieś 52, 89-200 Szubin   

przy  udziale 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  K.  C. 

prowadząca 

działalność 

gospodarczą 

pod 

nazwą 

Usługi 

Leśne  

i  Transportowe  K.  C.,  W.  M. 

prowadząca  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Usługi 

Leśne  W.  M.,  P.  M.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Zakład  Usług 

Leśnych  P.  M.  i  T.  N.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Zakład  Usług 

Leśnych  „Dąb”  T.  N.,  ul.  Smolary  19,  62-130  Gołańcz  zgłaszających  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 

nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy M. T. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  M.  T.  Usługi  Leśne, 

Miecznikowo 74, 89-240 Kcynia kwoty 13 50

0 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy 

pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. 

Przewodniczący :  ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 4/20 

U z a s a d n i e n i e 

Skarb  Państwa  –  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe  Nadleśnictwo 

Szubin 

(dalej:  „Zamawiający”)  prowadzi  w  trybie  przetargu nieograniczonego postępowanie  

o  udzielenie  zamówienia  na  wykonanie  usług  z  zakresu  gospodarki  leśnej  na  terenie 

Nadleśnictwa  Szubin  w  2020  roku.  Postępowanie  to  prowadzone  jest  na  podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., 

poz.  1843

),  zwanej  dalej:  „ustawa  Pzp”.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  

w  dniu 

24  października  2019  r.  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod  pozycją 

2019/S 206-502320. 

W  postępowaniu  tym  wykonawca  M.  T.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod 

nazwą M. T. Usługi Leśne (dalej: „Odwołujący”) w dniu 2 stycznia 2020 r. złożył odwołanie do 

Pr

ezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

Pismem  z  dnia  15  stycznia  2020  r.  skierowanym  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

O

dwoławczej Odwołujący wycofał odwołanie.  

Uwzględniając  powyższe  Izba,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8  oraz  art.  192 

ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp, 

postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane  

ww. 

odwołaniem.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  treści  

art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 972).  

Przewodniczący :  ……………………………… 


wiper-pixel