KIO 418/20, KIO 419/20, KIO 420/20 WYROK dnia 12 marca 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

sygn. akt: KIO 418/20, KIO 419/20, KIO 420/20 

WYROK 

z dnia 12 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Emil Kuriata 

Członkowie:   

Piotr Kozłowski 

Luiza Łamejko 

Protokolant:   

Adam Skowroński 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniach:  10  i  11  marca  2020  r.,  w  Warszawie, 

odwołań 

wniesionych 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: 

A)  w dniu 27 lutego 2020 r. przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia: "SP SINE MIDAS STROY" Sp. z o.o. z siedzibą w Uralsku, Limited 

Liability  Partnership  "TODINI  CENTRAL  ASIA"  z  siedzibą  w  Astanie,  FABE 

POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt KIO 418/20)

B) 

w dniu 27 lutego 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia:  Limited  Liability  Partnership  "TODINI  CENTRAL  ASIA"  z  siedzibą  

w  Astanie,  "SP  SINE  MIDAS  STROY"  S

p.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Uralsku,  FABE 

POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt KIO 419/20), 

C) 

w dniu 27 lutego 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia:  Aldesa  Construcciones  Polska  Sp.  z  o.o.,  Aldesa  Construcciones 

S.A. 

z siedzibą w Warszawie (sygn. akt KIO 420/20), 

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa - Generalny Dyrektor 

Dróg  Krajowych  i  Autostrad,  w  imieniu,  którego  postępowanie  prowadzi  Generalna 

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, 

przy udziale: 


1)  wykonawcy 

Budimex 

S.A., 

ul. 

Siedmiogrodzka 

Warszawa, 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego (sygn. akt KIO 418/20, 

KIO 419/20, KIO 420/20) - po stronie 

zamawiającego, 

2)  wykonawcy Mostostal Warszawa S.A., ul. Konstruktorska 12A; 02-673 Warszawa, 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego (sygn. akt KIO 418/20, 

KIO 420/20) - po stronie 

zamawiającego, 

3)  wykonawcy STECOL CORPORATION, No. 2 Rongyuan Road, Huayuan Industrial 

Zone,  Tianjin, 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  (sygn. 

akt KIO 418/20, KIO 419/20, KIO 420/20) - po stronie 

zamawiającego, 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: "SP SINE MIDAS 

STROY"  S

p.  z  o.o. z  siedzibą w  Uralsku,  Limited  Liability  Partnership "TODINI 

CENTRAL  ASIA"  z  siedzibą  w  Astanie,  FABE  POLSKA  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w  Warszawie, 

zgłaszających  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  (sygn. 

akt KIO 420/20) - po stronie 

odwołującego, 

orzeka: 

Oddala odwołania

2. K

osztami postępowania obciąża: a) wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia:  "SP  SINE  MIDAS  STROY"  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Uralsku,  Limited 

Liability Partnership 

"TODINI CENTRAL ASIA" z siedzibą w Astanie, FABE POLSKA 

Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  (sygn.  akt  KIO  418/20),  b)  wykonawców  wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Limited  Liability  Partnership  "TODINI 

CENTRAL  ASIA"  z  siedzibą  w  Astanie,  "SP  SINE  MIDAS  STROY"  Sp.  z  o.o.  

z  siedzibą w  Uralsku,  FABE  POLSKA  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą w  Warszawie (sygn.  akt 

KIO 419/20

c) wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Aldesa 

Construcciones  Polska  Sp.  z  o.o.,  Aldesa  Construcciones  S.A.  z 

siedzibą  

w Warszawie (sygn. akt KIO 420/20i: 

2.1.  zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  60  000  zł  00  gr 

(słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez:  

a) 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  "SP  SINE 

MIDAS  STROY"  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą w  Uralsku,  Limited  Liability  Partnership 

"TODINI  CENTRAL  ASIA"  z  siedzibą  w  Astanie,  FABE  POLSKA  Sp.  z  o.o.  

z siedzibą w Warszawie (20 000,00 zł, sygn. akt KIO 418/20),  


b) 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Limited 

Liability Partnership "TODINI CENTRAL ASIA" z siedzibą w Astanie, "SP SINE 

MIDAS  STROY"  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Uralsku,  FABE  POLSKA  Sp.  z  o.o.  

z siedzibą w Warszawie (20 000,00 zł, sygn. akt KIO 419/20),  

c)  wykonaw

ców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Aldesa 

Construcciones  Polska  Sp.  z  o.o.,  Aldesa  Construcciones  S.A.  z  siedzibą  

w Warszawie (20 

000,00 zł, sygn. akt KIO 420/20), tytułem wpisu od odwołań, 

zasądza od:  

a)  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  "SP  SINE 

MIDAS  STROY"  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą w  Uralsku,  Limited  Liability  Partnership 

"TODINI  CENTRAL  ASIA"  z  siedzibą  w  Astanie,  FABE  POLSKA  Sp.  z  o.o.  

z siedzibą w Warszawie (3 600,00 zł, sygn. akt KIO 418/20),  

b)  w

ykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Limited 

Liability Partnership "TODINI CENTRAL ASIA" z siedzibą w Astanie, "SP SINE 

MIDAS  STROY"  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Uralsku,  FABE  POLSKA  Sp.  z  o.o.  

z siedzibą w Warszawie (3 600,00 zł, sygn. akt KIO 419/20)  

c)  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Aldesa 

Construcciones  Polska  Sp.  z  o.o.,  Aldesa  Construcciones  S.A.  z  siedzibą  

w Warszawie (

600,00 zł, sygn. akt KIO 420/20), 

na  rzecz 

zamawiającego  Skarb  Państwa  -  Generalny  Dyrektor  Dróg  Krajowych  

i  Autostrad,  w  imieniu,  którego  postępowanie  prowadzi  Generalna  Dyrekcja 

Dróg Krajowych i  Autostrad Oddział w Warszawie, łączną kwotę 10 800 zł 00 gr 

(słownie:  dziesięć  tysięcy  osiemset  złotych,  zero  groszy)  stanowiącą  koszty 

postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia 

jego d

oręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

………………………… 

Członkowie:   

………………………… 

………………………… 


sygn. akt: KIO 418/20, KIO 419/20, KIO 420/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  -  Skarb  Państwa  -  Generalny  Dyrektor  Dróg  Krajowych  i  Autostrad,  

w  imieniu  którego  postępowanie  prowadzi  Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad 

Oddział w Warszawie prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

przedmiotem  jest 

„Projekt  i  budowa  drogi  ekspresowej  S7  na  odcinku  Płońsk-Czosnów, 

Odcinek  Il  od  węzła  „Załuski”  (z  węzłem)  do  węzła  „Modlin”  (bez  węzła)”  oraz  „Projekt  

i  budowa  drogi  eks

presowej  S7  na  odcinku  Płońsk-Czosnów,  Odcinek  I  od  węzła  „Siedlin” 

(bez węzła) do węzła „Załuski” (bez węzła)”

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej  z  dnia  5  sierpnia  2019  r.,  pod  numerem  2019/S  149-366138  oraz  z  dnia  12 

sierpnia 2019 r., pod nr 2019/S 154-378910. 

Dnia 17 lutego 2020 roku

, zamawiający poinformował wykonawców o odrzuceniu ofert. 

KIO 418/20 

Dnia 27 lutego 2020 roku, wykonawc

y wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

"SP  SINE  MIDAS  STROY"  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Uralsku,  Limited  Liability  Partnership 

"TODINI  CENTRAL 

ASIA"  z  siedzibą  w  Astanie,  FABE  POLSKA  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w  Warszawie 

(dalej  „Odwołujący”  lub  „konsorcjum  SMS”)  wnieśli  odwołanie  do  Prezesa 

Krajowej 

Izby Odwoławczej. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

1.  art.  82  ust.  3  ustawy  Pzp,  poprzez  uz

nanie,  iż  treść  oferty  odwołującego  nie 

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z czym nie sposób się 

zgodzić,  odwołujący  złożył  bowiem  zgodną  z  s.i.w.z.  ofertę,  a  jedynie  zaniechanie 

zamawiaj

ącego  do  ewentualnego  wezwania  wykonawcy  do  dodatkowych  wyjaśnień 

spowodowało,  iż  oferta  konsorcjum  SMS  została  uznana  za  niezgodną  z  treścią 

s.i.w.z., 

2.  art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 oraz art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, poprzez 

niezasadne odrzucenie przez z

amawiającego oferty odwołującego i uznanie, iż oferta 

o

dwołującego nie odpowiada treści s.i.w.z., zawiera rażąco niską cenę, a także błędy 

w  obliczeniu  ceny,  co  wynika  z  b

łędnej  oceny  przez  zamawiającego  wyjaśnień 

złożonych przez odwołującego poprzez niezasadne przyjęcie, że odwołujący … (TP), 

ewentualnie: 

3.  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp,  poprzez  zaniechanie  przez  z

amawiającego  wezwania 

odwołującego  do  szczegółowych  wyjaśnień  w  zakresie  przyjętych  rozwiązań 


dotyczących 

obiektów 

inżynierskich, 

także 

prowadzenia 

monitoringu 

geotechnicznego, 

a  w  konsekwencji  tego  przedwczesne  i  błędne  uznanie,  iż  oferta 

odwołującego  jest  sprzeczna  jest  z  s.i.w.z.,  w  sytuacji  w  której:  …  (TP),  co  -  jeśli  

w ocenie z

amawiającego stało w sprzeczności z jakąkolwiek dalszą treścią wyjaśnień, 

czemu 

odwołujący zaprzecza - winno stanowić podstawę do wezwania odwołującego 

do szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie, 

4.  art.  29  oraz  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp,  przez  prowadzenie  p

ostępowania  w  sposób 

naruszający  zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców 

ubieg

ających się o udzielenie zamówienia oraz wbrew zasadzie przejrzystości, w tym 

poprzez  dokonanie  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  niejednoznacznym, 

niedokładny  i  niezrozumiały  -  przygotowana  przez  zamawiającego  dokumentacja 

postępowania  zawiera  bowiem  liczne  sprzeczności  i  niejasności,  czego  najlepszym 

dowodem  jest  liczba  zadanych  w  p

ostępowaniu  pytań  i  sformułowanych  odpowiedzi, 

które mogły wprowadzić wykonawców biorących udział w postępowaniu w błąd, 

art.  92  ust.  1  PZP  poprzez  brak  pełnego  i  wyczerpującego  wyjaśnienia  okoliczności 

faktycznych  i  prawnych,  które  legły  u  podstaw  odrzucenia  oferty,  w  tym  nie 

przedstawiono żadnego wywodu, który prezentowałby i uzasadniał pogląd, iż (TP). 

W związku z powyższym odwołujący wniósł o: 

uwzględnienie  odwołania  w  całości  i  nakazanie  zamawiającemu  unieważnienia 

czynności odrzucenia oferty odwołującego, 

przeprowadzenie  dowodu  z  opinii  biegłego  specjalizującego  się  w  konstrukcji 

drogowych  obiektów  inżynierskich,  iż  zaproponowane  przez  odwołującego 

rozwiązania  konstrukcyjne  obiektów  inżynierskich,  których  niezgodność  z  PFU 

podnosi  z

amawiający  w  czynności  odrzucenia  oferty  odwołującego  są  wykonalne, 

zgodne z prawem, oraz warunkami niniejszego postępowania, 

3)  w  oparciu  o  art.  189  ust.  6  ustawy  Pzp, 

o  wyłączenie  jawności  rozprawy  w  całości,  

a  to  z  uwagi  na  możliwość  ujawnienia  informacji  stanowiącej  tajemnicę  chronioną,  

tj. tajemnicę przedsiębiorstwa, 

zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołującego zwrotu kosztów postępowania 

odwoławczego według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa. 

Odwołujący  wskazał,  że  złożył  ofertę  w  postępowaniu,  która  zawiera  najkorzystniejszą 

cenę w  stosunku do  innych  złożonych ofert.  Zatem  w  przypadku uwzględnienia odwołania, 

nie  jest  wykluczone,  że  to  właśnie  oferta  odwołującego  ostatecznie  zostanie  uznana  za 

najkorzystniejszą, co skutkować będzie przyznaniem mu zamówienia. Tym samym, w wyniku 

zaskarżonych zaniechań zamawiającego oraz czynności dokonanych przez zamawiającego 

odwołujący  może  doznać  szkody  polegającej  na  nieuzyskaniu  zamówienia,  w  następstwie 

czego nie uzyska zysku, który zakładał osiągnąć w związku z realizacją zamówienia.  


Odwołujący oświadczył, że informacje wskazane w odwołaniu oraz załącznikach do niego 

stanowią  informacje  wrażliwe  odwołującego,  wchodzące  w  skład  tajemnicy  jego 

przedsiębiorstwa  oraz  bezwzględnie  zakazuje  ich  ujawniania  osobom  trzecim,  w  tym 

szczególnie  pozostałym  wykonawcom.  Informacje  te  mają  charakter  organizacyjny  

i  techniczny,  posiadają  istotną  wartość  gospodarczą,  a  odwołujący  nie  udostępnia  tych 

inform

acji  oraz  podejmuje  wzmożone  środki  w  celu  utrzymania  ich  poufności.  Odwołujący 

wskazał,  iż  informacje  przekazywane  wraz  z  przedmiotowym  odwołaniem  mają  charakter 

organizacyjny  oraz  częściowo  techniczny  i  technologiczny.  Składają  się  na  nie  bowiem 

informac

je dotyczące: 

1.  metod i strategii kalkulacji ofertowej stosowanych przez 

odwołującego, 

zarysów  przyjętych  przez  odwołującego  koncepcji  i  założeń  technicznych  

i technologicznych, 

sposobu przygotowania się odwołującego do realizacji zamówienia, 

4.  il

ości  i  rodzaju  zasobów  rezerwowanych  przez  odwołującego  do  realizacji  tego  typu 

zamówień w tym zasobów sprzętowych i kadrowych, 

5.  strategii  organizacji  procesu  budowlanego  przez 

odwołującego w celu maksymalizacji 

jeg

o efektywności i ekonomiczności, 

6.  sposobu  uw

zględniania  ryzyk  związanych  z  zamówieniem  oraz  stosowanych  metod 

zaradczych, 

nazw  potencjalnych  podwykonawców,  dostawców,  usługodawców  z  którymi 

współpracuje 

odwołujący, 

warunki 

na 

jakich 

współpracuje 

odwołujący  

z podwykonawcami i formy oraz cz

asokres tej współpracy. 

Wszystkie  te  informacj

e  stanowią  wynik  doświadczenia  odwołującego  w  realizacji 

kontraktów drogowych, jego swoiste know-how co do procesu pozyskiwania i wykonywania 

z

amówień  oraz  takiego  zorganizowania  tego  procesu,  aby  osiągnąć  konkurencyjną  cenę 

przy 

zmaksymalizowaniu 

zysków, 

zachowaniu 

wymogów 

jakościowych 

oraz 

zminimalizowaniu potencjalnych ryzyk. Jakkolwiek niektóre z ww. informacji rozpatrywanych 

samodzielnie,  bez  powiązania  z  pozostałymi,  są  powszechnie  dostępne,  o  tyle  cały  zbiór 

tych  informacji,  ze  wskazaniem  ich  wzajemnych  powiązań,  usystematyzowaniem  

i  uporządkowaniem,  stanowi  zbiór  istotny  dla  odwołującego.  W  dobie  znacznej  rywalizacji  

o  pozyskiwanie  zamówień  w  sektorze  drogowym,  nie  tylko  w  Polsce,  ale  również  poza  jej 

granicami, takie organizacyjne know-how 

ma bezpośredni wpływ na skuteczność w zakresie 

k

onkurowania. Zbiór ten pozwala odwołującemu zaoferować atrakcyjne ceny wykonywanych 

usług.  Zarówno  odwołujący  nie  ma  dostępu  do  takiego  usystematyzowanego  zbioru 

informa

cji  co  do  pozostałych  oferentów,  jak  i  konkurenci  odwołującego,  nie  mają  wiedzy 

c

ałościowej  na  temat  tych  informacji  organizacyjnych,  technicznych  i  technologicznych 

o

dwołującego.  Jednocześnie  nie  ulega  wątpliwości,  że  rzeczone  informacje  noszą  istotną 


war

tość  gospodarczą  i  stanowią  cenne  źródło  informacji  dla  konkurentów  odwołującego,  

co  czyni  ich  ochronę  przed  bezprawnym  ujawnieniem  w  pełni  zasadną.  Ekonomiczna 

wartość zastrzeżonych informacji wynika z faktu, że jak wspomniano powyżej, elementy takie 

jak 

metoda  kalkulacji  ceny,  sposób  organizacji  procesu  budowy,  zakres  angażowanych 

zasobów  i  zabezpieczania  się  przed  ryzykami,  przekładają  się  bezpośrednio  na 

konkurencyjność ofert odwołującego, a co za tym idzie możliwość pozyskiwania zamówień. 

Jeżeli  bowiem  odwołujący,  posiada  efektywniejszy  proces  organizacji  budowy,  będzie  

w stanie zaoferować szybsze wykonanie zamówienia, a więc i lepszą cenę. Ujawnienie tych 

informacji mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwość efektywnego konkurowania pomiędzy 

przedsiębiorcami,  pozwalając  konkurentom  na  skuteczniejszą  rywalizację  z  odwołującym  

w kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, bez zachowania równych 

zasad  tej  rywalizacji.  Odwołujący  się  nie  posiada  bowiem  takich  informacji  o  swoich 

konkurentach.  Podobnie  i  w  tym  stanie  rzeczy,  metodolog

ia  realizacji  zamówienia  przez 

o

dwołującego  siłami  własnymi  i  za  pomocą  konkretnych  podwykonawców  oferujących  mu 

atrakcyjne  ceny,  stanowi  zbiór  jego  wiedzy,  doświadczenia  i  know-how,  które  zgromadził 

przy  realiz

acji  innych  projektów,  a  które  z  powodzeniem  stosuje  w  realizacji  kolejnych 

zamówień. Wartość gospodarczą tych informacji trudno jest wyrazić jako konkretną wartość 

pieniężną, jednakże w świetle stanowiska Izby nie może budzić wątpliwości, że te informacje 

taką  wartość  posiadają.  Wartość  ta  może  być  jednocześnie  skwantyfikowana,  jako  różnica 

p

omiędzy  ceną  zaoferowaną  przez  odwołującego,  a  drugą  w  kolejności  ceną  w  niniejszym 

postępowaniu.  Informacje  zawarte  w  wyjaśnieniach  odwołującego,  które  złożył  dotychczas  

i które składa niniejszym odwołaniem, pozwoliły mu bowiem na zaoferowanie ceny niższej od 

konkurentów,  a  więc  informacje  te  mają  co  najmniej  taką  wartość  gospodarczą.  Mimo,  

że  oferta  została  przygotowana  w  oparciu  o  założenia  poczynione  dla  postępowania  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którym  jest  wykonanie  zamówienia  objętego 

p

ostępowaniem,  to  ich  analiza  przez  podmioty  konkurujące  z  odwołującym,  pozwoli  im 

uzyskać informacje  o wypracowanych przez  odwołującego  metodach minimalizacji  kosztów 

wyko

nania zamówienia, co spowoduje zniwelowanie przewagi konkurencyjnej odwołującego 

w  następnych postępowaniach,  w  których będzie brał  udział.  Straty  z  tym  związane trudno 

oszacować na obecnym etapie podając konkretną wartość, niemniej oczywistym pozostaje - 

w  świetle  wiedzy  i  doświadczenia  życiowego  -  że  w  sytuacji  utraty  możliwości  uzyskania 

kolejnych  zamówień,  straty  te  wystąpią.  Uwzględniając  nawet  minimalny  zysk  generowany 

przez o

dwołującego na kolejnych kontraktach, mogą sięgnąć nawet milionów złotych. Z tego 

względu  informacje  te  należy  uznać  za  posiadające  wartość  gospodarczą  odwołującego  

i  jako  takie,  za  niepodlegające  ujawnieniu.  W  dalszej  kolejności  odwołujący  wskazał,  

że  informacje  zawarte  w  przedmiotowym  odwołaniu  nie  są  informacjami  powszechnie 

dostępnymi,  a  odwołujący  podjął  kroki  zmierzające  do  zachowania  tychże  informacji  


w  tajemnicy,  między  innymi  poprzez  ograniczenie  liczby  pracowników  mających  dostęp  do 

tych  danych,  zabezpieczenie  ich  przed  trafieniem  w  niepowołane  ręce,  stosowanie 

zabezpi

eczeń  informatycznych  w  magazynowaniu  informacji.  Mowa  tu  o  ograniczeniach 

organizacyjnych  związanych  z  przepływem  danych  polegających  m.  in.  na  wprowadzeniu 

stosownych  procedur  wewnętrznego  obiegu  informacji,  zabezpieczeniu  hasłami  danych 

zapisywanych na serwerach, itp. Pracownicy o

dwołującego, biorący udział w przygotowaniu 

oferty  i  wyjaśnień  do  przedmiotowego  zamówienia,  zostali  zobowiązani  stosownymi 

umowami  do  zachowania  wszelkich  informacji  w 

poufności.  W  przedsiębiorstwie 

o

dwołującego,  obowiązuje  Regulamin  odnoszący  się  do  poufności  danych,  którego 

przestrzeganie jest  obowiązkiem każdego pracownika, który  został  załączony  do  wyjaśnień 

o

dwołującego  z  dnia  23.12.2019  r  (Zał.  Nr  1  do  pisma).  Podobnie,  pracownicy  podpisali 

odrębne  zobowiązania  do  zachowania  poufności  również  załączone  do  wyjaśnień 

o

dwołującego  z  dnia  23.12.2019  r  (Zał.  Nr  2  do  pisma).  W  umowach  o  pracę  odwołujący 

stosuje  dodatkowe  zabezpieczenia  przed  ujawnieniem  informacji  poufnych  przez 

pracowników.  Dane  zawarte  w  odwołaniu  przechowywane  są  na  serwerach  odwołującego, 

które  zabezpieczone są  przed  nieupoważnionym  dostępem  z  zewnątrz  oraz  przed  atakami 

cybernetycznymi.  Dostęp  do  danych  przechowywanych  na  serwerach  ma  wyłącznie 

o

dwołujący,  a  do  poszczególnych  plików  i  informacji,  tylko  pracownicy  i  współpracownicy, 

którym  odwołujący  zezwolił  na  dostęp  do  tych  danych.  Dane  zawarte  w  odwołaniu 

przechowywane  w  formie  papierowej  są  także  magazynowane  w  zamkniętych  

i  monitorowanych  pomieszczeniach,  do  których  dostęp  mają  jedynie  osoby  upoważnione 

przez  o

dwołującego.  W  konsekwencji,  dane  zawarte  w  odwołaniu  nie  są  udostępnione 

publicznie  i  o

dwołujący  podejmuje  nieprzerwanie  działania  w  celu  zachowania  ich  

w poufności. Co więcej, w dokumentacji postępowania znajdują się oferty podwykonawców, 

stanowi

ą  informacje  poufne  będące  skierowane  wyłącznie  do  odwołującego.  Oferenci 

zastrzegali, 

że  nie  wyrażają  zgody  na  udostępnianie  tych  informacji  podmiotom  trzecim,  

co  zachowuje  aktualność  szczególnie  co  do  pozostałych  wykonawców  w  przetargu.  Jeśli 

bowiem  dan

y  podwykonawca,  dostawca  lub  usługodawca,  biorąc  pod  uwagę  wszelkie 

okoliczności  współpracy  z  odwołującego,  zaoferował  mu  lepszą  cenę  niż  dla  pozostałych 

oferentów,  ujawnienie  tych  informacji  mogłoby  skutkować  negatywnie  dla  ofertującego.  

Te  informacje  st

anowią  tajemnice,  do  których  zachowania  zobowiązaliśmy  się  względem 

naszych kontrahentów. 

Reasumując odwołujący  wskazał, że powyższe  okoliczności jednoznacznie przesądzają, 

że mamy podstawy do zastrzeżenia tych informacji zawartych w niniejszym odwołaniu jako 

tajemnicy przedsiębiorstwa i zakazania obejmowania ich jawnością postępowania. 

Zgodnie  z  art.  189  ust.  6  ustawy  Pzp, 

Izba  na  wniosek  strony  lub  z  urzędu  wyłącza 

jawność  rozprawy  w  całości  lub  w  części,  jeżeli  przy  rozpoznawaniu  odwołania  może  być 


ujawn

iona  informacja  stanowiąca  tajemnicę  chronioną  na  podstawie  odrębnych  przepisów 

inna niż informacja niejawna w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

Odwołujący niniejszym wniósł o wyłączenie jawności rozprawy w całości. 

Jak 

odwołujący  uzasadniał  powyżej,  informacje  zawarte  w  przedmiotowym  odwołaniu  

i  załącznikach  do  niego,  wchodzą  w  skład  tajemnicy  przedsiębiorstwa  (TP)  odwołującego.  

Co  więcej,  odwołujący  oświadczył,  że  w  toku rozprawy,  w  celu  podjęcia skutecznej  obrony 

własnych  interesów  będzie  używał  argumentów  natury  technicznej,  organizacyjnej  

i technologicznej oraz opisywał przyjęte przez siebie koncepcje oraz założenia, które również 

mają  charakter  informacji  wrażliwych,  wchodzących  w  skład  tajemnicy  przedsiębiorstwa. 

Gdyby  jawność  rozprawy  nie  została  wyłączona,  pozostali  wykonawcy  biorący  udział  

w  postępowaniu,  poprzez  bierne  uczestnictwo,  mogliby  uzyskać  te  informacje,  a  następnie 

wykorzystać je, co z kolei naruszyłoby zasady uczciwej konkurencji. 

Odwołujący podkreślił, że zamawiający odrzucił ofertę odwołującego z uwagi na udzielone 

wyjaśnienia  o  charakterze  technicznym,  organizacyjnym  i  technologicznym,  które  zostały 

skutecznie  zastrzeżone  przez  odwołującego,  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa.  Spór 

pomiędzy zamawiającym a odwołującym na rozprawie, będzie więc bezpośrednio opierał się 

o  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  które  w  tym  sporze  są  konieczne  do 

roztrząsania.  W  tym  kontekście,  wniosek  odwołującego  stanowi  kontynuację  działań 

podjętych  dotychczas,  mających  na  celu  ochronę  informacji  wrażliwych,  stanowiących 

tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Ujawnienie  ww.  informacji  podczas  rozprawy  mogłoby 

negatywnie  wpłynąć  na  możliwość  efektywnego  konkurowania  pomiędzy  przedsiębiorcami, 

pozwalając  konkurentom  na  skuteczniejszą  rywalizację  z  odwołującym  w  kolejnych 

postępowaniach  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  bez  zachowania  równych  zasad  tej 

rywalizacji.  Co  więcej,  jeżeli  argumenty  odwołania  nie  znajdą  akceptacji  Izby,  to  ten  

z  konkurentów  odwołującego,  któremu  zamówienie  zostanie  przyznane,  będzie  mógł 

darmowo  skorzystać  z  koncepcji  i  informacji  przekazanych  w  toku  rozprawy,  co  również 

prowadziłoby  do  naruszenia  zasad  uczciwej  konkurencji.  Odwołujący  bowiem  nie  posiada 

takich informacji o swoich konkurentach.  

Reasumując,  zdaniem  odwołującego  w  celu  zapewnienia  mu  możliwości  skutecznej 

obrony  swoich  interesów  z  jednoczesnym  poszanowaniem  zasad  uczciwej  konkurencji  

i  ochrony  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  zasadne  jest  wyłączenie 

jawności rozprawy w całości. 

Uzasadniając  zarzuty  odwołania,  odwołujący  wskazał,  iż  zamawiający  wyciągnął  zbyt 

daleko  idące  wnioski,  jeżeli  chodzi  o  treść  wyjaśnień  złożonych  przez  odwołującego,  

a  sposób  w  jaki  prowadził  przedmiotowe  postępowanie  mógł  wprowadzić  w  błąd  wielu 

wyko

nawców  (z  tego  samego  co  odwołujący  powodu  zostało  wykluczonych  kilku  z  nich). 

Trzeba  przy  tym 

wskazać,  że  pozostałe  zarzuty  -  to  jest  błąd  w  obliczeniu  ceny  oraz 


niewyjaśnienie  wątpliwości  zamawiającego  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny  są  powiązane 

wprost  i 

jedynie  z  zarzutem  niezgodności  z  treści  oferty  z  s.i.w.z.,  będąc  jego  logiczną 

konsekwencją. 

Następnie odwołujący w swojej argumentacji powołał się na treść decyzji zamawiającego, 

która również została objęta tajemnicą przedsiębiorstwa (TP). 

Kolejno  odwo

łujący  podniósł,  iż  abstrahując  od  samej  kwestii  „niejasności”  wytycznych 

sformułowanych  przez  zamawiającego,  wskazać  należy  na  całkowitą  niezasadność  tego 

stanowiska w stosunku do 

odwołującego i to z co najmniej dwóch powodów. 

Po  pierwsz

e,  na  uwagę  zasługuje  fakt,  iż  zamawiającemu  -  wydaje  się  -  całkowicie 

umknęły  odpowiedzi,  których  udzielił  na  zapytania  wykonawców  odnośnie  dostrzeżonej 

przez  nich  sprzeczności  Elementów  Koncepcji  Programowej  (w  zakresie,  w  którym  wiążą) 

oraz PFU. W 

powyższym kontekście wspomnieć należy pytanie nr 15 zestaw nr 2, w którym 

na  następującą  treść:  „Punkt  1.1.3.2  PFU  w  kilku  przypadkach  definiuje  w  następujący 

sposób szerokość infrastruktury dla pieszych i rowerzystów: „- ścieżka rowerowa min. 2,0 m  

i  min.  1,0  m  dodatkowo  dla  r

uchu  pieszego”.  W  związku  z  tym,  że  poza  wyjątkowymi 

sytuacjami  r

ozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie warunków 

technicznych,  jakim 

powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie  nie  dopuszcza 

projektowania chodników  o  szerokości  1,0  m  czy  Zamawiający  zezwoli  na  zaprojektowanie 

wspólnego ciągu dla pieszych i rowerzystów o szerokości 3,0 m?”. 

Zamawiający  udzielił  odpowiedzi:  Zamawiający  dopuszcza  w  takich  przypadkach 

zaprojektowanie  i  wykonanie  wspólnego  dwukierunkowego  ciągu  pieszo-rowerowego  

o szerokości 3,0 m.  

Powyższe  jest  o  tyle  istotne,  iż  brak  możliwości  umieszczenia  chodnika  i  ścieżki 

rowerowej po jednej stronie drogi jako wspólnego ciągu pieszo-rowerowego oznaczałby dla 

w

ykonawców  de  facto  konieczność  przyjęcia  na  ww.  potrzeby  4  metrów  szerokości.  Jak 

wynika 

natomiast z powyższych pytań, zamawiający dopuścił rozwiązanie, w którym zamiast 

2 metrów osobnego chodnika i 2 metrów ścieżki rowerowej możliwe jest wykonanie jednego 

wspólnego  3  metrowego  ciągu.  Kwestia  ta  jest  o  tyle  istotna,  iż  już  tylko  jej  uwzględnienie 

powoduje,  że  stwierdzenie  zamawiającego,  co  do  niezgodności  treści  oferty  z  s.i.w.z.  

w zakresie szerokości całkowitej obiektów traci na aktualności w przypadku części obiektów. 

(TP). 

Uwzględniając powyższe odwołujący stwierdził,  iż odrzucenie oferty  odwołującego przez 

z

amawiającego należy uznać za nieprawidłowe, a przynajmniej przedwczesne. Jeśli bowiem 

z

amawiający  powziął  jakiekolwiek  wątpliwości  w  zakresie  przyjętej  przez  odwołującego 

szerokości  i  zastosowanych  rozwiązań,  powinien  zwrócić  się  do  konsorcjum  SMS  

wnioskiem  o  szczegółowe  wyjaśnienia  w  tej  sprawie.  Tego  jednak  zaniechał,  

co w powyższych okolicznościach uznać należy za błąd i działanie niezgodne z PZP. 


Niezależnie  od  powyższego  stanowiska,  z  ostrożności  procesowej  odwołujący  wskazał,  

iż  -  jeśli  przyjąć  spectrum  zamawiającego  -  podkreślenia  wymaga  fakt,  że  dokumentacja 

postępowania w istotnej dla przedmiotowej sprawy kwestii, tj. szerokości całkowitej obiektów 

od  samego  początku  budziła  szereg  wątpliwości  wykonawców,  czemu  dali  oni  wyraz  

w  licznych  pytaniach  do  z

amawiającego.  Spowodowane  było  to  sprzecznością  Elementów 

Koncepcji  Programowej  (w  zakresie  wiążącym  wykonawców)  z  treścią  PFU.  Tymczasem 

kwestia obiektów mostowych obarczona została niejako grzechem pierworodnym w postaci 

niezgodności „przekrojów ruchowych” wynikających z KP i Tabeli 1.1 z punktu 1.1.3.3. PFU  

z  punktami  1.1.3.1  i  1.1.3.2  PFU.  O  ile  bowiem  np.  w  PFU, 

w  stosunku  do  niektórych 

obiektów wskazano, iż ma on posiadać ścieżkę rowerową, o tyle przekroje poprzeczne tych 

obiektów już takiej ścieżki nie zawierały, ścieżki rowerowej nie ujmowała też wyliczona przez 

z

amawiającego szerokość obiektów podana w Tabeli 1.1. W uzupełnieniu do cytowanych już 

powyżej  przez  odwołującego  pytań  odnoszących  się  do  szerokości  całkowitej  obiektów, 

warto  przyw

ołać  kolejne,  które  zasadniczo  -  mimo  udzielanych  przez  zamawiającego 

odpowiedzi - 

nie rozwiewały wątpliwości wykonawców. W wielu odpowiedziach zamawiający 

wskazywał,  że  w  razie  rozbieżności  pomiędzy  PFU  a  Elementami  Koncepcji  Programowej, 

wiążące  jest  PFU.  Zamawiający  udzielając  odpowiedzi  nie  zauważył,  że  zakres  KP 

wskazanym  w  PFU  w  pkt 

1.2  dotyczy  właśnie  przekroju  ruchowego  na  obiektach  (sic!),  

a  zatem  elementów,  które  miały  się  na  nim  znaleźć  (brak  ścieżek  rowerowych  przy 

jednoczesnym  ich  wymaganiu  w  PFU),  oraz  szerokości  całkowitej  obiektu,  tj.  właśnie  tych, 

które pozostawały w niezgodności z inną częścią PFU. Paradoksalnie z odpowiedzi wynika, 

że oba rozwiązania (choć sprzeczne ze sobą) są dla wykonawców wiążące. 

W  końcu  na  zadane  pytanie  nr  123  (zestaw  4)  zamawiający  zareagował  m.in.  zmianą 

Tabeli  1.1  poprzez  np.  wykreślenie  całkowitej  szerokości  i  długości  -  zastępując  je 

wskazaniem  parametrów  funkcjonalnych  przeszkód  (np.  rzeka  Suchodółka).  Zamawiający 

dodatkowo zmienił także treść PFU w pkt 1.2 poprzez wskazanie, że Koncepcja Programowa 

jest wiążąca w zakresie przekroju ruchowego na obiektach „z rozszerzonymi zapisami PFU”, 

cokolwiek  to  znaczny.  Trudno  powiedzieć,  o  jakie  postanowienia  zamawiający  rozszerzył 

PFU.  Co  więcej,  zupełnie  nie  wiadomo  jak  odnieść  tajemniczo  „rozszerzone  PFU”  do 

nierozszerzonego PFU, bowiem inne odpowiedzi z

amawiającego odwołują się po prostu do 

PFU. 

Odwołujący  wskazuje,  że  w  rzeczywistości  wiążące  są  jedynie  zapisy  pkt  1.1.3.1  

i  1.1.3.2  PFU  i  elementy  Koncepcji  Programowej  z  nimi  niesprzeczne,  co  powoduje,  

że nie są wiążące „przekroje ruchowe”, które nie dają się w żaden sposób pogodzić z PFU. 

Pomimo zmiany s.i.w.z. w zakresie PFU pkt 1.1.3.3, parametry przew

idywanych obiektów 

inżynierskich,  „przekroje  ruchowe”  umieszczone  w  KP  pozostawały  niezmienione,  a  same 

przekroje - 

na ogół nie ujmujące ścieżek rowerowych i o niezmienionej szerokości. 


N

a  marginesie  odwołujący  wskazał,  że  w  chwili  obecnej  Tabelka  1.1  nie  wskazuje 

żadnych  parametrów  obiektów  inżynierskich.  W  efekcie  możliwe  są  zmiany  obiektów  

w  dowolny  sposób  i  na  każdym  etapie  postępowania  i  wykonawstwa  zamówienia  pod 

warunkiem  zachowania  zgodności  z  pkt.  1.1.3.1.  i  1.1.3.2  PFU  i  niesprzecznymi  z  nimi 

elementami Koncepcji Programowej. 

W zakresie zarzutu dotyczącego niezgodności treści oferty odwołującego z treścią s.i.w.z. 

w  zakresie  monitoringu  geotechnicznego 

odwołujący  stwierdził,  że  wnioski  zamawiającego 

są niezgodne z rzeczywistością. W pierwszej kolejności bowiem trzeba wskazać, że … (TP). 

W powyższym zakresie zamawiający zwrócił się do odwołującego o udzielenie wyjaśnień, 

cyt. 

„Czy  i  w  jaki  sposób  Wykonawca  uwzględnił  w  ofercie  konieczność  zaprojektowania, 

wykonania  oraz  w  okresie  poprzedzającym  rozpoczęcie  Robót  budowlanych,  w  trakcie  ich 

realizacji  oraz  po  zakończeniu  budowy  (do  daty  wystawienia  Świadectwa  Wykonania) 

prowadzenia  monitoringu  geotechnicznego  obiektu  budow

lanego,  obiektów  sąsiadujących  

terenu przyległego w  zakresie dostosowanych do  charakteru inwestycji  z  uwzględnieniem 

wymagań  określonych  w  polskich  normach  oraz  uwzględniającego  wymagania  zawarte  

w Zarządzeniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 czerwca 2019 

roku  w  sprawie  wprowadzenia  „Wytycznych  wykonywania  badań  podłoża  gruntowego  na 

potrzeby budownictwa drogowego”?”. 

Zamawiający  domaga  się  zatem  wyjaśnienia  w  zakresie  konieczności  zaprojektowania, 

wykonania  oraz  w  okre

sie  poprzedzającym  rozpoczęcie  robót  budowlanych,  w  trakcie  ich 

realizacji  oraz  po  zakończeniu  budowy  (do  daty  wystawienia  Świadectwa  Wykonania) 

prowadzenia monitoringu: 

a. 

Czy zakres ten został uwzględniony w ofercie; 

b. 

W  jaki  sposób  zakres  ten  został  uwzględniony  w  ofercie;  przy  czym  Zamawiający 

żąda  uwzględnienia  wymagań  zawartych  we  wskazanym  w  treści  pytania  Zarządzeniu 

Generalnego  Dyrektora  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  z  dnia  27  czerwca  2019  r.  w  sprawie 

wprowadzenia  „Wytycznych  wykonywania  badań  podłoża  gruntowego  na  potrzeby 

budownictwa drogowego („Zarządzenie”).”. 

Odwołujący udzielił odpowiedzi zamawiającemu, dzieląc swoją odpowiedź na trzy części. 

(TP).  

Odwołujący złożył zamawiającemu m.in. oświadczenie, które w ocenie odwołującego nie 

jest  ani  prostym  potwierdzeniem,  ani  kopią  pytania,  ani  kopią  postanowienia  PFU,  ale 

opracowanym  i  lo

gicznie  spójnym  oświadczeniem,  iż  …  (TP).  Tym  samym,  zdaniem 

odwołującego, rozumowanie zamawiającego nie jest logiczne i w sposób jaskrawy wypacza 

treść odpowiedzi odwołującego. 


Reasumując  odwołujący  stwierdził,  że  brak  było  podstaw  do  odrzucenia  oferty 

od

wołującego,  dodatkowo  powołując  się  na  treść  dokumentacji  opracowanej  przez 

zamawiającego. 

Zamawiający  złożył  pisemną  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  wniósł  o  oddalenie 

odwołania. 

Pismo  procesowe  w  sprawie  złożył  również  przystępujący  wykonawca  Mostostal 

Warszawa S.A. 

Izba ustaliła i zważyła, co następuje. 

Izba stwierdziła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania, o których stanowi 

przepis art. 189 ust. 2 ustawy - 

Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

z  zastosowaniem  przepisów  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  wymaganych  przy 

procedurze,  której  wartość  szacunkowa  zamówienia  przekracza  kwoty  określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

K

rajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  odwołujący  posiada  interes  w  uzyskaniu 

przedmiotowego  zamówienia,  kwalifikowanego  możliwością  poniesienia  szkody  w  wyniku 

naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów  ustawy,  o  których  mowa  w  art.  179  ust.  1 

ustawy - Praw

o zamówień publicznych, co uprawniało go do złożenia odwołania. 

Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia  i  stanowiska 

stron,  oraz  uczestników  postępowania  odwoławczego,  złożone  w  pismach 

procesowych, jak też podczas rozprawy Izba stwierdziła, iż odwołanie nie zasługuje na 

uwzględnienie. 

Uwaga ogólna dotyczą wszystkich trzech spraw odwoławczych ! 

W  związku  z  okolicznością,  iż  przedmiot  rozstrzygnięcia  dotyczy  stricte  elementów 

zastrzeżonych  tajemnicą  przedsiębiorstwa,  Izba  odniesie  się  do  zarzutów  odwołania  

w  sposób  ogólny,  gwarantujący  zachowanie  informacji  zastrzeżonych  tajemnicą 

przedsiębiorstwa. 

W  ocenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  zarzuty  odwołującego  są  częściowo  zasadne, 

jednakże  z  uwagi  na  okoliczność,  iż  jeden  z  zarzutów,  który  Izba  uznała  za  zasadny, 

pozostaje bez wpływu na wynik przedmiotowego postępowania, mając na względzie przepis 

art. 192 ust. 2 ustawy Pzp, Izba oddaliła odwołanie w całości. 


W okolic

znościach przedmiotowej sprawy stwierdzić należało, co następuje. 

W  wyniku  złożonej  przez  odwołującego  oferty  (na  zadanie  I  i  II)  zamawiający  wezwał 

odwołującego, działając w trybie przepisów art. 90 ust. 1 oraz art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, do 

złożenia  wyjaśnień  w  celu  ustalenia,  czy  oferta  odwołującego  zawiera  rażąco  niską  cenę  

w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  oraz  czy  oferta  uwzględnia  wszystkie  wymagania 

zawarte  w  s.i.w.z.  Zamawiający  zwrócił  się  również  o  złożenie  dowodów  dotyczących 

wyliczenia ceny oferty. 

Wskazać  należy,  iż  zamawiający  w  sposób  bardzo  szczegółowy  i  dokładny  opracował 

zakres  tematyczny  swoich  wątpliwości,  które  wyartykułował  w  treści  wezwań,  formułując  

aż 70 pytań (w każdym z postępowań). 

Odwołujący,  w  wyznaczonym  przez  zamawiającego  terminie,  złożył  opracowane  przez 

siebie wyjaśnienia. 

Kluczowym dla rozstrzygnięcia przedmiotowych odwołań są odpowiedzi odwołującego na 

pytania  nr  22  oraz  69,  albowiem  to  treść  udzielonych  przez  odwołującego  wyjaśnień  na 

wskazane  pytania  stanowiły  przesłankę  do  odrzucenia  oferty  odwołującego  (w  każdej  

części zadań I i II zamówienia). 

Odnosząc  się  do  przesłanki  odrzucenia  oferty  odwołującego  dotyczącej  odpowiedzi  na 

pytanie nr 69, Izba stwierdziła, ze brak było podstaw do stwierdzenia przez zamawiającego, 

iż  treść  wyjaśnień  odwołującego  potwierdziła  sprzeczność  oferty  odwołującego  z  treścią 

s.i.w.z.  i  w  tym  zakresie  Izba  ustaliła,  że oferta odwołującego zgodna  jest  z  treścią s.i.w.z. 

Wskazać  bowiem  należy,  iż  zamawiający  zwracając  się  z  wnioskiem  o  wyjaśnienie  zadał 

pytanie „Czy i w jaki sposób Wykonawca uwzględnił w ofercie konieczność (…)”. Odwołujący 

odpowiadając  zamawiającemu  wskazał:  „Wykonawca  niniejszym  potwierdza,  iż  w  zakresie 

jakiego  dotyczy  przedmiotowe  pytanie  będzie  postępował  zgodnie  z  wszelkimi 

oczekiwaniami  zamawiającego  ujętymi  m.in.  w  PFU,  a  także  normami  i  przepisami,  w  tym 

uwzględnił on w swojej ofercie (…).”. Dalej odwołujący przedstawił argumentację odnoszącą 

się  do  sposobu  realizacji  przedmiotowego  elementu  zamówienia.  Tym  samym  uznać 

należało,  że  odwołujący  w  pełni  udzielając  odpowiedzi  na  zadane  pytanie,  potwierdził 

zarówno sam fakt przewidzenia w cenie ofertowej realizacji tego elementu zadania, jak też 

potwierdził  (opisowo)  sposób  jego  realizacji.  Potwierdzeniem  powyższej  argumentacji,  

w części dotyczącej zgodności oferty z s.i.w.z., jest dowód  złożony przez odwołującego na 

rozprawie (dowód opisany pod nr 7).  

W powyższym zakresie Izba stwierdziła zasadność stawianego zarzutu. 

Odnosząc  się  zaś  do  drugiego  ze  spornych  elementów  wyjaśnień  odwołującego, 

dotyczących odpowiedzi na pytanie nr 22, wskazać należy, co następuje. 


Zamawiający  wzywając  odwołującego  do  złożenia  wyjaśnień  w  powyższym  zakresie, 

wniósł  o  przedstawienie  przez  odwołującego  „Jakie  rozwiązania  projektowe  dla  branży 

mostowej  (oddzielnie  dla  każdego  obiektu)  zostały  przyjęte  przez  Państwa?  (…).  Prosimy  

o  podanie  parametrów  obiektów.  Prosimy,  aby  powyższe  informacje  przedstawić  w  formie 

tabelarycznej j.n.”. Po czym zamawiający podał format tabeli z informacjami, jakich wymaga 

do złożenia od odwołującego. 

Odwołujący,  udzielając  wyjaśnień  zamawiającemu,  wskazał,  iż  „Wykonawca  przyjął 

wstępne  rozwiązania  projektowe  dla  branży  mostowej  jak  w  poniższej  tabeli:”.  Po  czy 

opra

cował tabelę z parametrami wg. wymagania zamawiającego. 

Aby ustalić w sprawie prawidłowy stan faktyczny sprawy, koniecznym jest odniesienie się 

do  odpowiedzi  zamawiającego  i  zmian  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  jakich 

dokonał zamawiający na etapie sprzed składania ofert. 

Zgodnie ze zmianą s.i.w.z. nr 11 poz. 4 z dnia 2 października 2019 roku oraz nr 12 poz. 3 

z dnia 27 września 2019 roku, zamawiający wskazał, iż Koncepcja Programowa jest wiążąca 

w zakresie m.in. przekroju ruchowego w obiektach, z rozszerzonymi postanowieniami PFU.  

Dodatkowo,  następnymi  wyjaśnieniami  (odpowiednio  odnoszącymi  się  do  części  I  i  II 

zamówienia)  zamawiający  dokonał  kolejnych  zmian  treści  s.i.w.z.  (PFU),  m.in.  zmieniając 

wymagania tabeli. I tak, zgodnie ze zmianą s.i.w.z. nr 11 poz. 22 z dnia 2 października 2019 

roku (odpowiednio nr 12 poz. 26  z dnia 27  września 2019 roku) oraz zmianą s.i.w.z. nr 14 

poz. 3 z dnia 4 października 2019 roku zamawiający wskazał, iż „PFU pkt 1.1.3.3 Parametry 

przewidywanych  obiektów  inżynierskich,  powyższe  obiekty  powinny  spełniać  parametry 

funkcjonalne przeszkód zgodnie z pkt 1.1.3.1 oraz 1.1.3.2 PFU. 

W  ocenie  Izby  istotna  w  sprawie  jest  okoliczność,  iż  przedmiotowe  zmiany  Opisu 

Przedmiotu Zamówienia (OPZ) nie były kwestionowane w toku postępowania przez żadnego 

z  wykonawców.  Co  więcej,  jak  oświadczył  zamawiający,  zorganizowane  było  spotkanie  

z  wykonawcami  w  celu  umożliwienia  uzyskania  przez  wykonawców  wyjaśnień  w  zakresie 

OPZ. 

Zakres  i  charakter  dokonanych  przez  zamawiającego  zmian  nie  mógł  nastręczać 

wątpliwości  interpretacyjnych,  albowiem  zdaniem  Izby,  biorąc  pod  rozwagę  łącznie  treść 

wszystkich  ww.  zmian  s.i.w.z.,  koniecznym  było  uwzględnienie  przez  wykonawców  

w złożonych ofertach zarówno wymagań z Koncepcji Programowej (KP) (w zakresie w jakim 

nie  była  ona  sprzeczna  z  tzw.  rozszerzonym  PFU),  jak  i    wymagań  zmienionego  PFU. 

Łączne  wypełnienie  żądań  zamawiającego  nie  powinno  nastręczać  większej  trudności 

profesjonalnemu podmiotowi. Dlatego też odwołujący składając zamawiającemu wyjaśnienia 

winien w pierwszej kolejności uwzględnić parametry opisane w KP, a następnie w zakresie 

wyłączającym  ewentualne  sprzeczności  z  PFU,  uwzględnić  wymagania  zmienionego  

i rozszerzonego PFU. 


Zdaniem  Izby  odwołujący  powyższego  wymogu  nie  spełnił,  albowiem  nie  uwzględnił 

wszystkich  parametrów,  jakie  ostatecznie  wprowadził    zamawiający  do  opisu  przedmiotu 

zamówienia.  Odwołujący  składając  wyjaśnienia  winien  przedstawić  szczegółowo,  jakie 

parametry  są  przedmiotem  przyjętych  przez  niego  rozwiązań,  jednocześnie  uwzględniając 

wszystkie  zmiany,  jakie  wprowadził  zamawiający  do  s.i.w.z.  Z  uwagi  na  uchybienie 

powyższemu  obowiązkowi,  zamawiający  prawidłowo  ocenił  wyjaśnienia  odwołującego, 

stwierdzając  niezgodność  treści  oferty  z  treścią  s.i.w.z.  (PFU).  W  ocenie  Izby  wyjaśnienia 

treści  oferty  składane  na  niezakwestionowane  wezwanie  zamawiającego  wystosowane  

w  toku  badania  oferty,  wiążą  odwołującego  na  równi  z  treścią  pierwotnie  złożonej  oferty  

i winny być traktowane analogicznie jak treść złożonej oferty. Dlatego też stwierdzone w toku 

badania  wyjaśnień  sprzeczności  mogą  stanowić  podstawę  do  uznania,  iż  oferta  złożona  

w postępowaniu (zadania I i II) podlegała odrzuceniu na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 

2 ustawy Pzp. Izba nie znalazła również podstaw do zastosowania art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, 

albowiem  treść  złożonych  wyjaśnień  była  jednoznaczna  i  nie  wymagała  dodatkowego 

procedowania wyjaśniającego. 

Tym  samym  stwierdzić  należało,  iż  odwołujący  nie  sprostał  nałożonemu  na  niego 

obowiązkowi  kompletnego  wyjaśnienia  wątpliwości  zamawiającego,  a  złożone  wyjaśnienia 

potwierdziły  niezgodność  treści  oferty  z  treścią  s.i.w.z.  Na  marginesie  wskazać  jedynie 

należy, iż całokształt argumentacji prezentowanej na rozprawie przez odwołującego wraz ze 

złożonymi  dowodami  uznać  należało  za  argumentację  spóźnioną,  wobec  stwierdzenia 

braków interpretacyjnych dokumentacji opracowanej przez zamawiającego. 

Zarzuty  dotyczące  naruszenia  art.  29  ustawy  Pzp,  Izba  uznała  za  spóźnione,  dotyczą 

bowiem  one  niejasności  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  które  ma 

dopiero na tym etapie postępowania odwołujący, a których nie mieli inni wykonawcy, których 

oferty nie zostały odrzucone jako sprzeczne z treścią s.i.w.z.  

W ocenie Izby, za niepotwierdzone należało uznać zarzuty dotyczące naruszenia art. 92 

ust.  1  ustawy  Pzp

,  albowiem  zamawiający  w  sposób  jasny  i  klarowny  podał  zarówno 

podstawę  prawną  oraz  uzasadnienie  faktyczne  odrzucenia  oferty  odwołującego  (zadania  I  

i  II)

,  czego  dowodem  jest  chociażby  treść  odwołania,  która  w  swojej  treści  prawidłowo 

zidentyfikowała podstawy odrzucenia oferty odwołującego. 

Z  uwagi  na  okoliczność,  iż  pozostałe  zarzuty  odwołania,  są  niejako  zarzutami 

wynikowymi, analogicznie jak w informacji zamawiającego o odrzuceniu oferty odwołującego, 

Izba  stwierdziła,  że  nie  wpływają  one  na  wynik  postępowania  odwoławczego,  dlatego  też 

Izba postanowiła o ich oddaleniu. 

Izba  oddaliła  wszystkie  zgromadzone  w  sprawie  dowody  (za  wyjątkiem  dowodu  nr  7) 

stwierdzając,  iż  dowody  nr  1,  2,  3  i  6  stanowią  jedynie  wyciągi  z  aktów  prawnych 

dotyczących  przedmiotowego  postępowania  bądź  aktów  prawnych  sporządzonych  przez 


zamawiającego, dowód nr 4 może stanowić jedynie stanowisko strony, natomiast dowód nr 5 

uznać należało za spóźniony, gdyż  winien  zostać przedstawiony  zamawiającemu na etapie 

składanych wyjaśnień. 

Izba  postanowiła  oddalić  wniosek  o  powołanie  dowodu  z  opinii  biegłego,  stwierdzając  

iż stan sprawy ustalony w toku przeprowadzonego postępowania odwoławczego nie wymaga 

wiadomości specjalnych do wydania orzeczenia. 

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10 

ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 

1  pkt  2,  §  3  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  

i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  2018,  poz.  972),  uwzględniając  koszty  poniesione  przez 

zamawiającego związane z wynagrodzeniem pełnomocnika. 

KIO 419/20 

Dnia  27  lutego  2020  roku 

wykonawcy  wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

Limited  Liability  Partnership  "TODINI  CENTRAL  ASIA"  z  siedzibą  w  Astanie,  "SP  SINE 

MIDAS  STROY"  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Uralsku,  FABE  POLSKA  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w  Warszawie 

(dalej  „Odwołujący”  lub  „konsorcjum  Todini”)  wnieśli  odwołanie  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

1.  art.  82  ust.  3  ustawy  Pzp, 

poprzez  uznanie,  iż  treść  oferty  odwołującego  nie 

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z czym nie sposób się 

zgodzić  -  odwołujący  złożył  bowiem  zgodną  z  s.i.w.z.  ofertę,  a  jedynie  zaniechanie 

z

amawiającego do ewentualnego wezwania odwołującego do dodatkowych wyjaśnień 

spowodowało,  iż  oferta  konsorcjum  Todini  została  uznana  za  niezgodną  z  treścią 

s.i.w.z., 

2.  art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 oraz art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, poprzez 

niezasadne odrzucenie przez z

amawiającego oferty odwołującego i uznanie, iż oferta 

o

dwołującego nie odpowiada treści s.i.w.z., zawiera rażąco niską cenę, a także błędy 

w  obliczeniu  ceny,  c

o  wynika  z  błędnej  oceny  przez  zamawiającego  wyjaśnień 

złożonych przez odwołującego poprzez niezasadne przyjęcie, że odwołujący … (TP), 

ewentualnie: 

3.  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp,  poprzez  zaniechanie  przez  z

amawiającego  wezwania 

odwołującego  do  szczegółowych  wyjaśnień  w  zakresie  przyjętych  rozwiązań 

dotyczących 

obiektów 

inżynierskich 

także 

prowadzenia 

monitoringu 


geotechnicznego,  a  w  konsekwencji  tego  przedwczesne  i  błędne  uznanie,  iż  oferta 

odwołującego  jest  sprzeczna  jest  z  s.i.w.z.,  w  sytuacji  w  której:  …  (TP),  co  -  jeśli  

w ocenie z

amawiającego stało w sprzeczności z jakąkolwiek dalszą treścią wyjaśnień, 

czemu 

odwołujący zaprzecza - winno stanowić podstawę do wezwania odwołującego 

do szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie, 

4.  art.  29  oraz  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp,  przez  prowadzenie  p

ostępowania  w  sposób 

naruszający  zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców 

ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz wbrew zasadzie przejrzystości, w tym 

poprzez  dokonanie  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  niejednoznacznym, 

niedokładny  i  niezrozumiały  -  przygotowana  przez  zamawiającego  dokumentacja 

postępowania  zawiera  bowiem  liczne  sprzeczności  i  niejasności,  czego  najlepszym 

dowodem  jest  liczba  zadanych  w  p

ostępowaniu  pytań  i  sformułowanych  odpowiedzi, 

które mogły wprowadzić wykonawców biorących udział w postępowaniu w błąd, 

5.  art.  92  ust.  1  ustawy  Pzp,  poprzez 

brak  pełnego  i  wyczerpującego  wyjaśnienia 

okoliczności  faktycznych  i  prawnych,  które  legły  u podstaw  odrzucenia  oferty,  w  tym 

nie  przedstawiono  żadnego  wywodu,  który  prezentowałby  i  uzasadniał  pogląd,  iż  … 

(TP). 

W związku z powyższym odwołujący wniósł o: 

uwzględnienie  odwołania  w  całości  i  nakazanie  zamawiającemu  unieważnienia 

czynności odrzucenia oferty odwołującego, 

2)  w  oparciu  o  art.  189  ust.  6  ustawy  Pzp, 

wyłączenie  jawności  rozprawy  w  całości,  

a to z uwagi na możliwość ujawnienia informacji stanowiącej tajemnicę chronioną, tj. 

tajemnicę przedsiębiorstwa (TP), 

3)  przeprow

adzenie  dowodu  z  opinii  biegłego  specjalizującego  się  w  konstrukcji 

drogowych  obiektów  inżynierskich,  iż  zaproponowane  przez  odwołującego 

rozwiązania  konstrukcyjne  obiektów  inżynierskich,  których  niezgodność  z  PFU 

podnosi  z

amawiający  w  czynności  odrzucenia  oferty  odwołującego  są  wykonalne, 

zgodne z prawem, oraz war

unkami niniejszego postępowania, 

zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołującego zwrotu kosztów postępowania 

odwoławczego według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa. 

Odwołujący  wskazał,  że  złożył  ofertę  w  postępowaniu,  która  zawiera  najkorzystniejszą 

cenę  w  stosunku  do  innych  złożonych  ofert.  Zatem  w  przypadku  uwzględnienia 

przedmiotowego  odwołania,  nie  jest  wykluczone,  że  to  właśnie  oferta  odwołującego 

ostatecznie  zostanie  uznana  za  najk

orzystniejszą,  co  skutkować  będzie  przyznaniem  mu 

zamówienia. Tym samym, w wyniku zaskarżonych zaniechań zamawiającego oraz czynności 

dokonanych  przez  z

amawiającego  odwołujący  może  doznać  szkody  polegającej  na 


nieuzyskaniu  zamówienia,  w  następstwie  czego  nie  uzyska  zysku,  który  zakładał  osiągnąć  

w związku z realizacją zamówienia. 

Analogicznie  jak  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  418/20  odwołujący  zastrzegł  część 

argumentacji  i  dowodów  tajemnicą  przedsiębiorstwa.  Izba,  z  uwagi  na  okoliczność,  

iż  odwołanie  w  przedmiotowej  sprawie  zawiera  tożsamą  argumentacją,  albowiem  dotyczy 

takiej  samej  czynności  zamawiającego  dotyczącej  odrzucenia  oferty  odwołującego 

(odpowiednio  dotyczy  zadania 

I  i  II)  postanowiła  odstąpić  od  powielania  tożsamych  treści 

odwołującego powołanych w odwołaniu. 

Zamawiający  złożył  pisemną  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  wniósł  o  oddalenie 

odwołania. 

Izba ustaliła i zważyła, co następuje. 

Izba stwierdziła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania, o których stanowi 

przepis art. 189 ust. 2 ustawy - 

Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

z  zastosowaniem  przepisów  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  wymaganych  przy 

procedurze,  której  wartość  szacunkowa  zamówienia  przekracza  kwoty  określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  odwołujący  posiada  interes  w  uzyskaniu 

przedmiotowego  zamówienia,  kwalifikowanego  możliwością  poniesienia  szkody  w  wyniku 

narusz

enia  przez  zamawiającego  przepisów  ustawy,  o  których  mowa  w  art.  179  ust.  1 

ustawy - 

Prawo zamówień publicznych, co uprawniało go do złożenia odwołania. 

Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia  i  stanowiska 

stron,  oraz  uczestników  postępowania  odwoławczego,  złożone  w  pismach 

procesowych, jak też podczas rozprawy Izba stwierdziła, iż odwołanie nie zasługuje na 

uwzględnienie. 

Z uwagi na analogiczny charakter zarzu

tów i analogiczne okoliczności faktyczne aktualne 

pozostają ustalenia i rozważania Izby poczynione w związku z poprzednią sprawą. 

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10 

ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 

1  pkt  2,  §  3  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  


i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  2018,  poz.  972),  uwzględniając  koszty  poniesione  przez 

zamawiającego związane z wynagrodzeniem pełnomocnika. 

KIO 420/20 

Dnia  27  lutego  2020  roku 

wykonawcy  wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

Aldesa  Const

rucciones  Polska  Sp.  z  o.o.,  Aldesa  Construcciones  S.A.  z  siedzibą  

w  Warszawie 

(dalej  „Odwołujący”  lub  „konsorcjum  Aldesa”)  wnieśli  odwołanie  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

1.  art.  89  ust.  1  pkt  2  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp,  poprzez  odrzucenie  oferty 

o

dwołującego  ze  względu  na  jej  niezgodność  z  treścią  s.i.w.z.  w  zakresie  przyjęcia 

obiektów  inżynierskich  niezgodnie  z  punktem  1.1.3.3  PFU,  podczas  gdy  oferta 

o

dwołującego  pozostaje  w  pełni  zgodna  z  wszelkimi  wymaganiami  s.i.w.z., 

w szczególności także z punktem 1.1.3.3 PFU, 

2.  art.  89  ust.  1  pkt  4  w  zw.  z  art.  90  ust.  3  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp,  poprzez 

odrzucenie oferty o

dwołującego ze względu na to, że zawiera ona rażąco niską cenę 

w  stosunku  do  pr

zedmiotu  zamówienia,  gdyż  nie  zawiera  wszystkich  elementów 

przedmiotu  zamówienia,  podczas  gdy  oferta  odwołującego  pozostaje  ceną  w  pełni 

rynkową, zawiera wszelkie wymagane w s.i.w.z. elementy i jako taka nie nosi znamion 

ceny  rażąco  niskiej  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia,  a  wyjaśnienia 

o

dwołującego  przedstawione  w  celu  wykazania  powyższego  były  wyczerpujące, 

poparte  dowodami  i  jednoznacznie  potwierdziły  fakt  prawidłowej  wyceny  całego 

przedmiotu zamówienia, 

3.  art.  89  ust.  1  pkt  6  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp,  poprzez  odrzucenie  oferty 

o

dwołującego ze względu na to, że zawiera ona błędy w obliczeniu ceny z uwagi na 

brak  uwzględnienia  w  cenie  wszystkich  wymaganych  elementów  przedmiotu 

zamówienia,  podczas  gdy  oferta  odwołującego  została  skalkulowana  prawidłowo,  

z  poszanowaniem  wszelkich  wytycznych  zawartych  w  s.i.w.z., 

uwzględnia  ona 

wszelkie  niezbędne  koszty  na  potrzeby  prawidłowej  realizacji  umowy  i  jako  taka  nie 

zawiera jakichk

olwiek błędów w obliczeniu ceny, 

daleko posuniętej ostrożności, na wypadek uznania przez Izbę (z czym odwołujący się nie 

zgadza),  że  wyjaśnienia  dotyczące  zaoferowanej  ceny  mogłyby  budzić  jakiekolwiek 

wątpliwości po stronie zamawiającego, odwołujący zarzucił naruszenie: 

4.  art.  87  ust.  1  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp,  poprzez  zaniechanie  wezwania 

o

dwołującego do przedstawienia wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny, podczas 

gdy  jeżeli  rzeczywiście  u  zamawiającego  zaistniały  jakiekolwiek  wątpliwości,  co  do 


zgodności  przedstawionych  mu  z  punktem  1.1.3.3  PFU,  to  powinien  te  wątpliwości 

wyjaśnić za pomocą wezwania odwołującego do przedstawienia dalszych wyjaśnień. 

W związku z powyższym odwołujący wniósł o: 

1)  merytoryczne  rozpatrzenie  przez 

Krajową  Izbę  Odwoławczą  odwołania  i  jego 

uwzględnienie w całości, 

2)  dopuszczenie  i  przeprowadzenie 

dowodów  z  dokumentacji  postępowania,  a  także 

dowodów  opisanych  szczegółowo  w  treści  odwołania  oraz  dowodów,  które  zostaną 

powołane i przedłożone na rozprawie, 

3)  nakazanie z

amawiającemu unieważnienie czynności polegającej na odrzuceniu oferty 

o

dwołującego i dokonanie ponownego badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty 

o

dwołującego, 

zasądzenie  od  zamawiającego  na  rzecz  odwołującego  kosztów  postępowania 

odwoławczego,  w  tym  kosztów  doradztwa  prawnego,  według  norm  przepisanych  i 

zgodnie 

z fakturą przedstawioną przez odwołującego na rozprawie. 

Odwołujący  wskazał, że jest uprawniony do  wniesienia niniejszego odwołania, ponieważ 

spełnione zostały przesłanki określone w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Odwołujący ma interes 

w  uzyskaniu  zamówienia,  gdyż  w  wyniku  naruszenia  przez  zamawiającego  wyżej 

wskazanych  przepisów  PZP  interes  odwołującego,  jako  zainteresowanego  uzyskaniem 

przedmiotowego  zamówienia  może  doznać  uszczerbku.  Uzasadnieniem  dla  powyższego 

pozostaje  w 

pierwszej  kolejności fakt,  że odwołujący  złożył  zgodną  z  wymaganiami  s.i.w.z. 

oraz  przepisami  ustawy  Pzp  ofertę  w  postępowaniu.  Poprzez  zakwestionowaną  obecnie 

czynność  zamawiającego,  odwołujący  może  ponieść  szkodę  poprzez  uniemożliwienie  mu 

uzysk

ania  zamówienia,  dla  którego  prowadzone  jest  postępowanie.  W  przypadku 

uwzględnienia  odwołania  oferta  odwołującego  będzie  z  dużym  prawdopodobieństwem 

uznana  za  najkorzystniejszą  w  postępowaniu,  a  przynajmniej  pozwoli  to  mu  na  dalsze 

ubieganie  się  o  przedmiotowe  zamówienie  i  możliwość  kwestionowania  ofert  złożonych 

prze

z  innych  wykonawców,  co  w  konsekwencji  doprowadzi  do  udzielenia  zamówienia  na 

rzecz o

dwołującego. 

Odwołujący  wskazał,  że  wybrane  fragmenty  przedmiotowego  odwołania  odnoszą  się  do 

treści  skutecznie  zastrzeżonych  w  wyjaśnieniach  odwołującego  z  23  grudnia  2019  r.  oraz  

z  29  stycznia  2020  r.  jako  zawierających  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  art.  11 

ust.  2  ustawy  o  zwalczaniu 

nieuczciwej  konkurencji    („UZNK”).  W  konsekwencji  także 

uzasadnienie  zakwestionowane

j  obecnym  odwołaniem  czynności  zamawiającego  czyniło 

zadość  obowiązkowi  zachowania  zastrzeżonych  informacji  w  tajemnicy,  ponieważ 

szczegółowe uzasadnienie dla decyzji o odrzuceniu oferty odwołującego zostało przekazane 

wyłącznie odwołującemu (załącznik nr 16 do odwołania). 


W  związku  z  powyższym  odwołujący  wniósł  o  wyłączenie  jawności  postępowania 

odwoławczego  w  tym  zakresie  i  nieujawnianie  zastrzeżonych  treści  ewentualnym 

uczestnikom tego postępowania. 

Powyższe dotyczy zarówno zastrzeżonych treści samego odwołania jak i załączników nr 

12,  15  oraz  16  z 

uwagi na fakt, że odnoszą się one w swojej treści wprost do okoliczności 

objętych klauzulą tajemnicy przedsiębiorstwa (TP). 

Odwołujący  podniósł,  iż  istotą  sporu  pozostaje  rzekoma  niezgodność  treści  oferty 

o

dwołującego  z  wymaganiami  s.i.w.z.  w  zakresie  punktu  1.1.3.3  PFU.  W  ocenie 

z

amawiającego  przywołany  zapis  dokumentacji  postępowania  przetargowego  wymagał 

uwzględnienia w ofercie wykonawcy m. in. … (TP). 

Odwołujący zwrócił uwagę na brak zasadności odrzucenia oferty odwołującego, wyłącznie 

z  uwagi  na  znajd

ujący  zastosowanie  w  sprawie  stan  prawny.  W  niniejszej  sprawie  nie 

sposób  bowiem  zidentyfikować  na  podstawie  przywołanych  powyżej  okoliczności 

faktycznych  jakiejkolwiek  niezgodności  treści  oferty  odwołującego  z  wymaganiami  s.i.w.z. 

Sankcja odrzucenia ofert

y, na którą powołuje się zamawiający, zawarta w art. 89 ust. 1 pkt 2 

ustawy  Pzp

,  posługuje  się  wprawdzie  pojęciem  oferty,  jednakże  w  tym  przypadku  chodzi  

o  wąskie  znaczenie  pojęcia  oferty  (oferta  sensu  stricto).  Czymś  zupełnie  innym  jest 

natomiast  szeroki

e  pojęcie  oferty  (oferta  sensu  largo)  używane  w  języku  potocznym,  jako 

określenia całego pakietu dokumentów czy wyjaśnień składanych przez wykonawców w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Odwołujący podkreślił, iż w jego ocenie 

pojęcie  oferty  z  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp,  nie  dotyczy  wszystkich  dokumentów  czy 

oświadczeń, które są składane jako oferta w znaczeniu szerokim (potocznym) a jedynie tych, 

które  stanowią  kluczowy  element  zobowiązania  wykonawcy  wobec  zamawiającego  (oferta 

sensu stricto). 

Odwołujący, odnosząc powyższe do zaistniałego w sprawie stanu faktycznego zauważył, 

że zarówno wyjaśnienia odwołującego z 23 grudnia 2019 r., jak i z 29 stycznia 2020 r., nie 

stanowią oferty w znaczeniu wąskim. O ewentualnej zasadności zastosowania sankcji z art. 

89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp, 

można  by  mówić  dopiero  wówczas,  kiedy  wyraźnie  wskazany 

wymóg  s.i.w.z.  nie  zostanie  wiernie  odzwierciedlony  w  konkretnym  elemencie  treści  oferty. 

Sytuacja taka, z oczywistych względów, nie ma miejsca w niniejszej sprawie. Na podstawie 

zaistniałych  w  sprawie  okoliczności  faktycznych  należy  przypuszczać,  że  zamawiający 

wywodzi niezgodność treści oferty nie tyle z treści oferty w znaczeniu wąskim (sensu stricto), 

a

le z  wyjaśnień  złożonych przez  odwołującego. Zestawienie treści  wyjaśnień  odwołującego 

dotyczących kalkulacji ceny - jako odnoszących się do sposobu wyliczenia kosztów, nie zaś 

treści zobowiązania wykonawcy wynikającego z oferty - nie powinno być jednak traktowane 

przez  z

amawiającego,  jako  skutkujące  niezgodnością  z  s.i.w.z.,  co  do  sposobu  realizacji 

zamówienia. Sposób rozumowania zamawiającego, że o treści niezgodności oferty z s.i.w.z. 


świadczy nie treść oferty, ale treść wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny prowadzi do 

przyjęcia,  że  oferta  odwołującego  wskutek  udzielonych  wyjaśnień  dopiero  „nabrała” 

przymiotu niezgodności z wymaganiami s.i.w.z. 

Skoro  bowiem  pierwotna  treść  oferty  nie  dawała  jeszcze  podstawy  do  przyjęcia  tezy  

o niezgodności jej treści z wymaganiami s.i.w.z. (o czym świadczy brak jej odrzucenia przez 

z

amawiającego  niezwłocznie  po  jej  złożeniu),  to  uzyskanie  takiej  podstawy  dopiero  

w  procesie  wyjaśniania  treści  oferty  prowadzi  do  wniosku,  że  to  nie  treść  oferty,  ale  treść 

wyjaśnień  pozostaje  (w  ocenie  zamawiającego)  niezgodna  z  s.i.w.z.  Warto  w  tym  miejscu 

jeszcze  raz  przyw

ołać  artykuł  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp,  który  stanowi  literalnie,  

że  podstawę  do  odrzucenia  oferty  musi  stanowić  niezgodność  treści  oferty  (pierwotnego 

zobowiązania odwołującego), nie zaś treść wyjaśnień złożonych w toku postępowania. 

W tym kontekście odwołujący wskazał, że po pierwsze same wyjaśnienia - jako dotyczące 

kalkulacji  ceny  oferty  i  weryfikacji  czy  zaoferowana  cena  ma  charakter  rynkowy  - 

nie mogą 

stanowić podstawy do odrzucenia oferty, jako niezgodnej z s.i.w.z. Co więcej, niezgodność 

oferty z s.i.w.z. 

ocenia się na moment złożenia oferty (por. wyrok KIO z dnia 31 lipca 2017 r., 

KIO 1490/17), zaś jak wskazano wyżej, niezgodność w tym  zakresie w dniu złożenia przez 

o

dwołującego oferty nie występowała. 

Naw

et  jednak  przyjmując  (z  czym  odwołujący  się nie zgadza),  że  wyjaśnienia udzielone 

przez  wykonawcę  po  terminie  składania  ofert  mogą  bezpośrednio  rzutować  na  jego 

zobowiązanie  zawarte  w  treści  oferty,  to  i  tak  należy  w  tym  miejscu  wyraźnie  zaznaczyć,  

że zarówno treść wyjaśnień odwołującego z 23 grudnia 2019 r., jak i z 22 stycznia 2020 r. 

(nawet gdyby przyjąć czysto hipotetycznie, że stanowią one treść oferty odwołującego sensu 

stricto

), pozostają w pełni zgodne z wymaganiami s.i.w.z. ... (TP). 

Jedynie  z  ost

rożności  procesowej  odwołujący  wskazał  dodatkowo  (w  odniesieniu  do 

podstawy  odrzucenia  z  art.  89  ust.  1  pkt  4  w  zw.  z  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp

),  że  cena 

ofertowa  o

dwołującego  nie  jest  rażąco  niska,  a  ostatecznym  potwierdzeniem  powyższego 

były wyjaśnienia odwołującego z 23 grudnia 2019 r. oraz z 29 stycznia 2020 r.  

Niezależnie  od  powyższego  odwołujący  zwrócił  uwagę,  że  w  odniesieniu  do  podstawy 

odrzucenia  oferty  o

dwołującego  z  art.  89  ust.  1  pkt  4  w  zw.  z  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp, 

z

amawiający w żaden sposób nie wykazał, jak rzekomo obniżone koszty przekładają się na 

r

ażący charakter ceny ofertowej odwołującego. Odwołujący przypomniał, że przecież sankcja 

odrzucenia  oferty  z  art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp, 

odnosi  się  do  całego  przedmiotu 

zamówienia,  a ewentualne  części  składowe potencjalnie mogą mieć na  to wpływ  tylko pod 

warunkiem,  że  będą  istotnie  rzutowały  na  całościową  cenę  odnoszoną  do  przedmiotu 

zamówienia.  Pomimo  tego,  że  zamawiający  nawet  nie  podjął  próby  wykazania  tego,  jaki 

wpływ  mają  rzekomo  zaniżone  elementy  składowe  oferty  odwołującego  na  całkowitą  cenę 

ofertową, to odwołujący konsekwentnie podtrzymuje swoje stanowisko o tym, że przewidział 


wszelkie  niezbędne  koszty,  a  stosowne  wyliczenia  w  tym  zakresie  zostały  dokonane  

w  oparciu  o  ceny  rynkowe

.  Powyższe  będzie  przedmiotem  postępowania  dowodowego 

prowadzonego w trakcie rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą. 

Odnosząc się do kwestii odrzucenia oferty odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 

ustawy  Pzp, 

odwołujący  zaznaczył,  że  poza  powiązaniem  tej  podstawy  z  rzekomą 

niezgodnością  treści  oferty  odwołującego  i  przywołaniem  przez  zamawiającego  zapisu  

o sposobie obliczania ceny, podstawa ta nie została w żaden sposób wyjaśniona w decyzji  

o  odrzuceniu  oferty  o

dwołującego.  W  tym  kontekście  należy  zauważyć,  że  zamawiający 

podstawę odrzucenia oferty powiązał w tym zakresie z … (TP). 

Z  powodów  opisanych  powyżej  stanowisko  zamawiającego  nie  zasługuje  na  aprobatę. 

Wycena  kwestio

nowanych  pozycji  została  przez  odwołującego  dokonana  prawidłowo.  Nie 

dosz

ło zatem  do  sytuacji,  w  której  odwołujący  nie nadał  jakiejś  pozycji  określonej  wartości, 

co świadczyłoby  o braku  wyceny.  Tym  samym  nie ma podstaw  do  uznania,  że oferta tego 

wykonawcy podlega odrzuceniu w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

, gdyż zarzucany 

przez z

amawiającego brak wyceny określonych pozycji nie ma miejsca. 

Z daleko posuniętej ostrożności, na wypadek uznania przez Izbę (z czym odwołujący się 

nie zgadza), że wyjaśnienia dotyczące sposobu obliczenia ceny mogłyby budzić jakiekolwiek 

wątpliwości  po  stronie  zamawiającego,  to  i  tak  odrzucenie  oferty  odwołującego  było 

przedwczesne. 

W  celu  wyjaśnienia  powyższego  należy  zwrócić  uwagę,  że  zamawiający  

w treści informacji o odrzuceniu oferty odwołującego z 17 lutego 2020 r. zawarł kategoryczne 

stwierdz

enie (str. 5), że treść oferty odwołującego nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 

warunków  zamówienia.  Podtrzymując  argumentację  zaprezentowaną  powyżej  należy 

zau

ważyć,  iż  oferta  złożona  przez  odwołującego  nie  wskazuje  na  jakąkolwiek  niezgodność  

z s.i.w.z.

, a wręcz przeciwnie, z treści oferty wynika jednoznacznie, że odwołujący zrealizuje 

zamówienie  w  sposób  i  na  zasadach  opisanych  w  s.i.w.z.  i  wzorze  umowy  (zob.  pkt  2 

formularza ofertowego odwołującego), zgodnie z którym odwołujący oświadczył, że zapoznał 

się  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia  oraz  wyjaśnieniami  i  zmianami  s.i.w.z. 

przekazanymi  przez  z

amawiającego  i  uznaje  się  za  związanego  określonymi  w  nich 

postanowieniami i zasadami 

postępowania. 

Podobnemu  celowi  służyło  oświadczenie  z  punktu  11  formularza  ofertowego,  zgodnie  

z  którym  odwołujący  oświadczył,  że  zapoznał  się  z  Warunkami  Kontraktu,  określonymi  

w s.i.w.z. i 

zobowiązał się, w przypadku wyboru jego oferty, do zawarcia umowy zgodnej ze 

złożoną  ofertą,  na  warunkach  określonych  w  s.i.w.z.,  w  miejscu  i  terminie  wyznaczonym 

przez z

amawiającego. 

Zestawiając  treść  formularza  oferty,  w  którym  odwołujący  w  sposób  wyraźny  deklaruje  

i zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z s.i.w.z., treść wyjaśnień z 23 grudnia 2019 

r., oraz z 29 stycznia 2020 r. 

… (TP) - można, co najwyżej, stwierdzić (z czym odwołujący się 


nie  zgadza)  że  …  (TP).  Skoro  zatem  zamawiający  dysponuje  informacjami,  które  

w  konfrontacji  ze  sobą  można  uznać  za  budzące  wątpliwości,  to  w  takim  przypadku 

zaistniała  sprzeczność  winna  zostać  wyjaśniona przez  niego  w  trybie  art.  87  ust.  1 ustawy 

Pzp. 

Powołane  przez  zamawiającego  przepisy,  w  tym  art.  87  ust.  2  pkt.  3  ustawy  Pzp, 

wyraźnie  wskazują,  że  zamawiający  uznał  za  treść  oferty  coś,  co  ofertą  nie  było.  Niemniej 

jednak

,  wobec  powziętych  wątpliwości  zamawiający  był  zobowiązany  do  zastosowania 

przepisu  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp

.  Jak  podkreśla  się  w  orzecznictwie  Izby,  przed 

dokonaniem  czynności  czy  to  wyboru  czy  też  odrzucenia  oferty,  zamawiający  jest 

zobowiązany do usunięcia wszelkich wątpliwości, jakie mogły powstać w toku badania oferty. 

Takiego wyjaśnienia zamawiający zaniechał, co w ocenie odwołującego, stanowi naruszenie 

art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. 

Zamawiający  złożył  pisemną  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  wniósł  o  oddalenie 

odwołania. 

Pismo  procesowe  w  sprawie  złożył  również  przystępujący  wykonawca  Mostostal 

Warszawa S.A. 

Izba ustaliła i zważyła, co następuje. 

Izba stwierdziła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania, o których stanowi 

przepis art. 189 ust. 2 ustawy - 

Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

z  zastosowaniem  przepisów  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  wymaganych  przy 

procedurze,  której  wartość  szacunkowa  zamówienia  przekracza  kwoty  określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  odwołujący  posiada  interes  w  uzyskaniu 

przedmiotowego  zamówienia,  kwalifikowanego  możliwością  poniesienia  szkody  w  wyniku 

naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów  ustawy,  o  których  mowa  w  art.  179  ust.  1 

ustawy - 

Prawo zamówień publicznych, co uprawniało go do złożenia odwołania. 

Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia  i  stanowiska 

stron,  oraz  uczestników  postępowania  odwoławczego,  złożone  w  pismach 

procesowych, jak też podczas rozprawy Izba stwierdziła, iż odwołanie nie zasługuje na 

uwzględnienie. 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej zarzuty odwołującego są bezzasadne. 


Wskazać bowiem należy, iż zamawiający wzywał odwołującego (dwukrotnie) do złożenia 

wyjaśnień  w  trybie  art.  90  ust.  1  oraz  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp,  w  celu  ustalenia  przez 

zamawiającego,  czy  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia oraz czy uwzględnia wszystkie wymagania zawarte w s.i.w.z.  

W odpowiedzi  na  wezwania  zamawiającego,  odwołujący  złożył  pisma z  dnia 23  grudnia 

2019 roku oraz z dnia 29 stycznia 2020 roku.  

Zamawiający  po  szczegółowej  analizie  wyjaśnień  wykonawcy  otrzymanych  w  ramach 

badania  oferty  prawidłowo  stwierdził,  że  treść  oferty  odwołującego  nie  odpowiada  treści 

s.i.w.z.  Na  niezgodność  treści  oferty  z  s.i.w.z.  szczegółowo  wskazują  wyjaśnienia 

wykonawcy  w  zakresie  uwzględnienia  wszystkich  wymagań  zamawiającego  wobec 

zaplanowanych w PFU obiektów inżynierskich. 

Izba  wskazuje,  że  przedmiotem  rozstrzygnięcia  w  szczególności  jest  odpowiedź 

odwołującego  na  pytanie  nr  C.22  z  dnia  23  grudnia  2019  roku  oraz  na  pytanie  nr  3 

dotyczącego pytania nr 22 z dnia 29 stycznia 2020 roku, jednocześnie kluczowe znaczenie  

w sprawie 

ma odpowiedź odwołującego na pytanie nr 3 do pyt. 22 z 29 stycznia 2020 roku.  

Zamawiający,  po  otrzymaniu  odpowiedzi  na  pytanie  C.22,  ponownie  zwrócił  się  do 

odwołującego o udzielenie wyjaśnień w zakresie obiektów (…), prosząc o doszczegółowienie 

wcześniej złożonych wyjaśnień w zakresie szerokości elementów (…), ewentualnie złożenie 

szkiców w powyższym zakresie. 

Odwołujący,  odpowiadając  zamawiającemu,  opisał  charakter  (rodzaj)  oferowanych 

obiektów, podał szerokość (…) oraz załączył szkice. 

Zamawiający  stwierdził,  iż  z  przekazanych  przez  odwołującego  szkiców  wynika,  

że wykonawca przyjął wykonanie określonych obiektów niezgodnie z s.i.w.z. (PFU). 

Wskazać należy, iż  zamawiający  wprowadzając zmiany  w s.i.w.z. (nr 11 poz. 22) z dnia  

2  października  2019  roku,  wskazał  odnośnie  PFU  pkt  1.1.3.3  Parametry  przewidywanych 

obiektów  inżynierskich,  że  powyższe  obiekty  powinny  spełniać  parametry  funkcjonalne 

przeszkód zgodnie z opracowanym przez zamawiającego zastawieniem. W pkt 1.1.3.3 PFU 

zamawiający zawarł wymagania w zakresie rodzaju obiektu. 

Również  w  tym  przypadku  przedmiotowa  zamiana  OPZ  nie  była  kwestionowana  w  toku 

postępowania przez żadnego z wykonawców. 

W  świetle  tak  określonych  warunków  odwołujący  wyjaśnił  treść  swojej  oferty,  wskazując 

na  parametry  poszczególnych  obiektów,  z  których  wynika,  że  w  ramach  złożonej  oferty 

odwołujący  zobowiązał  się  wykonać  obiekty,  które  nie  odpowiadają  wymaganiom 

zamawiającego określonym w pkt 1.1.3.3. PFU. 

Zdaniem  Izby,  odwołujący  kształtując  treść  składanych  wyjaśnień,  winien  wziąć  pod 

uwagę wszystkie wytyczne zamawiającego postawione w tym postępowaniu i przedstawić je 

w  taki  sposób,  aby  zamawiający  nie  miał  żadnych  wątpliwości  w  zakresie  oferowanych 


rozwiązań  jako  zgodnych  z  treścią  s.i.w.z.  (PFU).  Izba  stwierdziła,  że  złożone  wyjaśnienia  

w  sposób  jednoznaczny  potwierdziły  okoliczność,  iż  oferta  sprzeczna  jest  w  swojej  treści  

z  treścią  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  dlatego  też  zamawiający  zasadnie 

odrzucił ofertę odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

W  ocenie  Izby  wyjaśnienia  treści  oferty  składane  na  niezakwestionowane  wezwanie 

zamawiającego wystosowane  w toku badania oferty, wiążą odwołującego na równi z treścią 

pierwotnie  złożonej  oferty  i  winny  być  traktowane  analogicznie  jak  treść  złożonej  oferty. 

Dlatego  też  stwierdzone  w  toku  badania  wyjaśnień  sprzeczności  mogą  stanowić  podstawę 

do uznania, iż oferta złożona w postępowaniu podlegała odrzuceniu na podstawie przepisu 

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Izba nie znalazła również podstaw do zastosowania art. 87 

ust.  1 ustawy  Pzp,  albowiem  treść  złożonych wyjaśnień  była jednoznaczna  i  nie  wymagała 

dodatkowego procedowania wyjaśniającego. 

Z  uwagi  na  okoliczność,  iż  pozostałe  zarzuty  odwołania,  są  niejako  zarzutami 

wynikowymi, analogicznie jak w informacji zamawiającego o odrzuceniu oferty odwołującego, 

Izba  stwierdziła,  że  nie  wpływają  one  na  wynik  postępowania  odwoławczego,  dlatego  też 

Izba postanowiła o ich oddaleniu. 

Podsumowując  (ogólnie  do  3  odwołań)  Izba  wskazuje,  że  przepisy  ustawy  -  Prawo 

zamówień  publicznych  nie  różnicują  zachowania  zamawiającego  względem  ofert 

wykonawców w sytuacji, gdy mamy do czynienia z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia 

oraz  w  przy

padku rodzaju typu  zamówienia  w  formule „zaprojektuj  i  wybuduj”,  co oznacza,  

że  bez  względu  na  rodzaj  wynagrodzenia  i  formułę  robót  budowlanych,  obowiązują 

zamawiającego i wykonawców te same przepisy, które de facto umożliwiają zamawiającemu 

wzywanie  wyko

nawców  do  składania  wyjaśnień  przy  podejrzeniu  rażąco  niskiej  ceny,  jak  

i wyjaśniania treści oferty. Stanowisko odwołujących w zakresie rzekomego braku znaczenia 

składanych  wyjaśnień  ze  względu  na  formułę  zamówienia  zdaje  się  przeczyć  literalnemu 

brzmieni

u przepisów ustawy Pzp, dlatego też Izba wyjaśnień odwołujących prezentowanych 

na rozprawie w powyższym zakresie nie uwzględniła. 

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji. 


O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10 

ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 

1  pkt  2,  §  3  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  

i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  2018,  poz.  972)

,  uwzględniając  koszty  poniesione  przez 

zamawiającego związane z wynagrodzeniem pełnomocnika. 

Przewodniczący

………………………… 

Członkowie:   

………………………… 

………………………… 


wiper-pixel