KIO 417/20 POSTANOWIENIE dnia 11 marca 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

KIO 417/20 

Sygn. akt: KIO 417/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 11 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Emilia Garbala 

Danuta Dziubińska 

Ewa Sikorska 

Protokolant:              Klaudia Ceyrowska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z 

udziałem  stron  w  dniu  11  marca  2020  r. 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  27  lutego  2020  r. 

przez  wykonawcę  EGIS  POLSKA  DYSTRYBUCJA  Sp.  z  o.o.,  ul.  Komitetu  Obrony 

Robotników 45D, 02-146 Warszawa, 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny               

im. Jana Mikulicza-Radeckiego, ul. Borowska 213, 50-

556 Wrocław, 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze,  

2.  nakazuje zwrot z rachunku bankowe

go Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy 

EGIS POLSKA DYSTRYBUCJA Sp. z o.o., ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 

Warszawa,  kwoty  13  500

,00  zł  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy), 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 


KIO 417/20 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  200

4  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

O

dwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. 

Pr

zewodniczący: 

……..…....…………… 

……………………….. 

……………………….. 


KIO 417/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im.  Jana  Mikulicza-Radeckiego,                 

ul.  Borowska  213,  50-

556  Wrocław,  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego, 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  pn.  „Dostawa  leków  hematologicznych  i 

onkologicznych” (nr ref. DZP.242.17.2020). Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 

w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  z  dnia  17  lutego  2020  r.,  nr  033-076953. 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej: „siwz”) została opublikowana na stronie 

internetowej również w dniu 17 lutego 2020 r. 

W dniu 27 lutego 2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie 

wniesi

one przez wykonawcę EGIS POLSKA DYSTRYBUCJA Sp. z o.o., ul. Komitetu Obrony 

Robotników  45D,  02-146  Warszawa  (dalej:  „odwołujący”),  w  którym  zarzucił  on 

zamawiającemu naruszenie:  

art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  29  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.               

z  2019  poz.  1843),  zwanej  dalej:  „ustawą  Pzp”,  poprzez  narzucenie  wymogu  w  postaci 

zaoferowania  przez  wykonawców  w  zakresie  pozycji  nr  141  w  załączniku  nr  1                           

do  siwz  „Formularz  cenowy”  leków  refundowanych  w  ramach  leczenia  chłoniaków  oraz 

jednocześnie  Rituximabu  możliwego  do  refundacji  w  pozaonkologicznych  programach 

lekowych (dotyczących reumatoidalnego zapalenia stawów), co powoduje iż ofertę może 

złożyć  wyłączenie  wykonawca  Roche,  oferujący  jedyny  refundowany  Rituximab                           

w programie lekowym B.33 - co jest bez znaczenia dla leczenia onkologicznego, 

2)  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  nieuzasadnione  faworyzowanie  producenta  leku                       

o nazwie handlowej MabThera, 

3)  art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  36  aa)  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  nieuzasadnione  zaniechanie 

wydzielenia z pozycji nr 141 do odrębnej pozycji dostawy leku zawierającego substancję 

czynną  Rituximab  przeznaczonego  do  pozaonkologicznych  programów  lekowych 

(wymaganie nr 6 w Załączniku nr 1 do SIWZ) 

w  sytuacji  gdy  zamówienie  Rituximabu  dla  leczenia  onkologicznego  może  być 

przedmiotem  konkurencji  pomiędzy  trzema  produktami,  podczas  gdy  wymagane 

wskazan

ie  terapeutyczne  do  terapii  pozaonkologicznych  zostało  zarejestrowane 

wyłącznie dla jednego produktu - MabThera oferowanego przez Roche. 

W związku z powyższym odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu dokonania 

modyfikacji załącznika nr 1 Formularza cenowego do siwz poprzez: 

usunięcie  dla  pozycji  nr  141  załącznika  nr  1  do  siwz  wymagania  nr  6,  tj.  wymogu 

refundacji produktu również w ramach pozaonkologicznych programów lekowych, 

ewentualnie: 


KIO 417/20 

wydzielenie z pozycji 141 załącznika nr 1 do siwz rituximabu przeznaczonego wyłącznie 

do  pozaonkologicznych  programów  lekowych  -  do  odrębnego,  nowego zadania,  w  ilości 

zgodnej  z  rzeczywistym  zapotrzebowaniem  zamawiającego  dla  wskazanych  jednostek 

chorobowych spoza zakresu onkologii, 

3)  dokonanie odpowiedniej modyfikacji og

łoszenia o zamówieniu. 

Pismem  z  dnia  10  marca  2020  r. 

(doręczonym  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej w tym samym dniu), przed otwarciem wyznaczonego na dzień 11 marca 2020r. 

posiedzenia, 

odwołujący oświadczył, że cofa odwołanie. 

Biorąc  pod  uwagę,  że  odwołanie  można  cofnąć  w  każdym  czasie  do  zamknięcia 

rozprawy,  jego cofnięcie,  zgodnie z  art.  187 ust.  8   ustawy  Pzp oznacza,  że postępowanie 

odwoławcze podlega umorzeniu. 

Uwzględniając art. 187 ust. 8 zdanie 2 ustawy Pzp skład orzekający Izby postanowił 

zwrócić na rzecz odwołującego 90 % kwoty uiszczonego wpisu. 

Przewo

dniczący: 

……..…....………………… 

……………………………... 

……………………………… 


wiper-pixel