KIO 416/20 POSTANOWIENIE dnia 3 marca 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 416/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 3 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Przemysław Dzierzędzki 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego  w  dniu  3  marca  2020  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  27  lutego  2020  r.  przez  wykonawcę  Baxter  Polska  

sp. z o.o. w Warszawie 

postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  prowadzonym  przez  Samodzielny  Publiczny 

Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

znieść  wzajemnie  koszty  postępowania  odwoławczego  i  nakazać  Urzędowi  Zamówień 

Publicznych zwrot z rachunku bankowego U

rzędu Zamówień Publicznych kwoty 15.000,00 zł 

(słownie:  piętnastu  tysięcy  złotych  zero  groszy)  na  rzecz  wykonawcy  Baxter  Polska  sp.  z 

o.o. w Warszawie, 

stanowiącej wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gliwicach. 

Przewodniczący:      ………….………… 


Sygn. akt: KIO 416/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. 

Janusza  Daaba  w  Piekarach  Śląskich  –  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego 

na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)

,  zwanej  dalej  „ustawą  Pzp”,  którego 

przedmiotem  jest 

„dostawa  produktów  farmaceutycznych  –  leków  dla  Samodzielnego 

Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach 

Śląskich”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej 17 lutego 2020 r., nr 2020/S 033-077046. 

Wobec 

czynności  zamawiającego  polegającej  na  opisaniu  przedmiotu  zamówienia 

wykonawca  Baxter  Polska  sp.  z  o.o.  w  Warszawie,  zwany 

dalej  „odwołującym”,  wniósł  27 

lutego 2020 

r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

Odwołujący  zarzucił  zamawiającemu  naruszenie  przepisu  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp 

oraz art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 

Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu: 

1)  zmiany 

OPZ w zakresie Pakietu 2 poz. 49 w ten sposób, że zamawiający usunie wymóg 

dotyczący  materiału,  z  którego  jest  wykonana  butelka  na  preparat  Sevofluranum,  tj. 

wymóg, aby butelka była przezierna; 

2)  dopuszczenia 

możliwości  oferowania  w  postępowaniu  preparatu  sewofluranu  w  butelce 

nieprzeziernej; 

Na podstawie 

pisma zamawiającego z 28 lutego 2020 r. ustalono, że zamawiający kopię 

odwołania wraz z wezwaniem do zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego 

przekazał innym wykonawcom w formie elektronicznej 28 lutego 2020 r. 

W terminie określonym w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp do Prezesa Izby nie wpłynęło żadne 

zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. 

Ustalono  także,  że  3  marca  2020  r.,  przed  otwarciem  rozprawy,  zamawiający  przesłał 

Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej odpowiedź na odwołanie, w której uwzględnił zarzuty 

przedstawione w odwołaniu. 

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje. 

Zamawiaj

ący  uwzględnił  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  w  całości.  Do 

postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  w  terminie  określonym  w  art.  185 

ust. 2 ustawy Pzp nie zgłosił przystąpienia żaden wykonawca. Mając na uwadze powyższe 


okoliczności faktyczne Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że postępowanie odwoławcze 

podlega  umorzeniu  na  podstawie  art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp

.  Zgodnie  z  przywoływanym 

przepisem,  

przypadku  uwzględnienia  przez  zamawiającego  w  całości  zarzutów 

przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym 

bez  obecności  stron  oraz  uczestników  postępowania  odwoławczego,  którzy  przystąpili  do 

postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem  że w postępowaniu odwoławczym po 

stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. 

Stosownie  do  art.  192  ust.  1  ustawy  Pzp, 

o  oddaleniu  odwołania  lub  jego 

uwzględnieniu  Izba  orzeka  w  wyroku.  W  pozostałych  przypadkach  Izba  wydaje 

postanowienie

Orzeczenie  Izby  w  rozpatrywanej  sprawie  w  żadnym  zakresie  nie  miało 

charakteru merytorycznego, zatem musiało przybrać postać postanowienia. 

W związku z powyższym Izba, działając na podstawie art. 186 ust. 2 i art. 192 ust. 1 

zd. 2 ustawy Pzp, 

postanowiła jak w pkt 1 sentencji. 

Izba orzekła o wzajemnym zniesieniu kosztów postępowania odwoławczego, zgodnie 

z  art.  186  ust.  6  pkt  1  ustawy  Pzp.  Stosownie  do  tego  przepisu,

koszty  postępowania 

odwoławczego w okolicznościach, o których mowa w ust. 2 i 3a, znosi się wzajemnie

Izba  nakazała  zwrot  odwołującemu  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu  od  odwołania, 

stosownie do przepisu § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie wysokości i sposobu 

pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i 

sposobu ich rozliczania (Dz. U.  z 2018 r. poz. 972)

, gdyż uwzględnienie zarzutów nastąpiło 

przed  otwarciem  rozprawy

.  Zgodnie  z  powołanym  przepisem,  w  przypadku  umorzenia 

postępowania  odwoławczego  przez  Izbę,  jeżeli  zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty 

przedstawione w odwołaniu, a w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie 

przystąpił,  wypełniając  wymogi  określone  w  art.  185  ust.  2  i  3  ustawy,  żaden  wykonawca 

albo  uczestnik  postępowania  odwoławczego,  który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie 

zamawiającego,  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

pr

zedstawionych  w  odwołaniu,  Izba  orzeka  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku 

Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu.  

Przewodniczący:      ……………..……… 


wiper-pixel